Het Handvest van de grondrechten  

Het Handvest van de grondrechten bevat de fundamentele rechten die door de Unie, evenals door de lidstaten, dienen te worden geëerbiedigd bij het ten uitvoer brengen van de wetgeving van de EU. Het is een juridisch bindend instrument dat is opgesteld om de rol van de grondrechten uitdrukkelijk binnen de rechtsorde van de Unie te erkennen en hieraan zichtbaar gestalte te geven.

Juridische status  

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie werd in 2000 in Nice plechtig afgekondigd door het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Na te zijn gewijzigd werd het in 2007 opnieuw afgekondigd. Ondanks de plechtige afkondiging werd het Handvest niet juridisch bindend. Pas met de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 kreeg het Handvest rechtstreekse werking. In artikel 6, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) is nu opgenomen dat „de Unie de rechten, vrijheden en beginselen erkent die zijn opgenomen in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie [...], dat dezelfde juridische waarde als de Verdragen heeft”. Het Handvest behoort derhalve tot het primaire recht van de EU. Zodoende wordt het als criterium gebruikt bij de toetsing van secundaire EU-wetgeving en nationale maatregelen.

Achtergrond  

De Europese Gemeenschappen (tegenwoordig Europese Unie) werden oorspronkelijk opgezet als een internationale organisatie met in wezen een economische werkingssfeer. Regels ten aanzien van de eerbiediging van de grondrechten waren derhalve niet nodig. Gedurende lange tijd hebben de Verdragen van de EU deze rechten niet schriftelijk vastgelegd. Ze beperkten zich tot een verwijzing naar het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Nadat het Hof van Justitie van de Europese Unie echter de beginselen van rechtstreekse werking (1.2.1) en van voorrang van Europese wetgeving had bevestigd, begonnen verschillende nationale rechtbanken hun bezorgdheid te uiten over de gevolgen die dergelijke jurisprudentie kan hebben voor de bescherming van constitutionele waarden. Indien Europees recht voorrang zou hebben boven nationaal constitutioneel recht zou het zelfs de nationale grondrechten kunnen schenden. In reactie hierop stelden het Duitse en het Italiaanse constitutionele hof in 1974 ieder een arrest vast waarin zij verklaarden de bevoegdheid te hebben Europees recht te toetsen, om te waarborgen dat het verenigbaar is met hun respectieve constitutionele rechten (Solange I, Frontini). In de loop van de tijd heeft het HvJ-EU met zijn jurisprudentie bijgedragen tot de ontwikkeling en inachtneming van de grondrechten. In die jurisprudentie werd bevestigd dat de Verdragen ook bescherming bieden aan die fundamentele rechten die voortkomen uit de constitutionele tradities die de lidstaten gemeen hebben, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht [Stauder tegen Stadt Ulm, zaak C-29/69, en het arrest in zaak C-11/70].

Vanaf de oprichting van de Gemeenschappen tot en met de eerste decennia van de EU was de bescherming van fundamentele rechten derhalve aan het HvJ-EU overgelaten. Herhaaldelijk zijn echter twee voorstellen gedaan om deze leemte in de wetgeving te vullen. Er was behoefte aan een uitdrukkelijke, schriftelijk vastgelegde grondrechtencatalogus.

A. Het eerste voorstel bestond uit mogelijke toetreding van de Europese Gemeenschap tot het EVRM, een al bestaand regionaal instrument gericht op bescherming van de mensenrechten, waarbij het Europees Hof voor de rechten van de mens (EHRM) toezicht houdt op de correcte toepassing ervan door de staten die daarbij partij zijn. Dit verdrag, dat is vastgesteld in het kader van de Raad van Europa in 1950 en is aangevuld met een aantal protocollen, is een essentieel document op het gebied van de grondrechten. Het bestaat uit twee delen: een deel over rechten en vrijheden dat 17 artikelen bevat en een tweede deel waarin de operationele procedures en de bevoegdheden van het in Straatsburg gevestigde EHRM worden beschreven. De EU als zodanig is geen partij bij het EVRM. Daarentegen zijn alle lidstaten partij. Artikel 6, lid 2, VEU verplicht de Unie toe te treden tot het EVRM. Een dergelijke toetreding zou tot gevolg hebben dat de Unie – zoals momenteel het geval is voor de lidstaten – op het gebied van de eerbiediging van de grondrechten onderworpen wordt aan de jurisdictie van een rechterlijke instantie buiten de Unie, namelijk het EHRM. Deze toetreding stelt de Europese burgers – maar ook onderdanen van derde landen die zich op het grondgebied van de Unie bevinden – in staat om op grond van de bepalingen van het EVRM door de Unie vastgestelde rechtshandelingen rechtstreeks te betwisten voor het Hof, op dezelfde wijze als ze de rechtshandelingen van de lidstaten kunnen betwisten.

Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats tussen de Europese Unie en de Raad van Europa. In juli 2013 heeft de Commissie het HvJ-EU gevraagd een uitspraak te doen over de verenigbaarheid van de ontwerptoetredingsovereenkomst met de Verdragen. Op 18 december 2014 is het HvJ-EU tot de conclusie gekomen dat de ontwerpovereenkomst inzake toetreding van de EU tot het EVRM niet verenigbaar is met EU-recht (Advies 2/13).

B. Het andere voorstel hield in dat de Gemeenschap haar eigen handvest van grondrechten zou opstellen, waarbij het HvJ-EU de bevoegdheid zou krijgen de correcte tenuitvoerlegging ervan te waarborgen. Deze benadering werd in de loop der jaren bij verschillende gelegenheden besproken en werd tijdens de Europese Raad van Keulen in 1999 nogmaals voorgesteld.

De opstelling  

Voor de opstellers van het Handvest vormden het EVRM en de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten de belangrijkste inspiratiebronnen als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht. Verder dienden ook het Europees Sociaal Handvest (een verdrag van de Raad van Europa) en het Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden als inspiratiebron, voor zover deze niet louter doelstellingen voor maatregelen inhielden.

Tot het orgaan, dat de "Conventie" werd genoemd, en als opdracht de opstelling van het Handvest had, behoorden, als volledige leden, vijftien vertegenwoordigers van de staatshoofden en regeringsleiders van de toenmalige vijftien lidstaten, één vertegenwoordiger van de voorzitter van de Commissie, zestien leden van het Europees Parlement en dertig leden van de nationale parlementen (twee uit ieder parlement). De samenstelling en werkmethodes van de Conventie dienden als voorbeeld voor het Verdrag over de toekomst van Europa (1.1.4).

Inhoud  

Het Handvest van de grondrechten is onderverdeeld in zeven titels, waarvan er zes gewijd zijn aan bepaalde soorten rechten, en de laatste het toepassingsgebied van het Handvest en de beginselen betreffende de uitlegging ervan verduidelijkt. Een belangrijk kenmerk van het Handvest is de innovatieve indeling van de rechten, waarbij geen gebruik meer wordt gemaakt van het traditionele onderscheid tussen enerzijds civiele en politieke rechten en anderzijds economische en sociale rechten. Tegelijkertijd wordt in het Handvest een duidelijk onderscheid gemaakt tussen rechten en beginselen. De laatste dienen overeenkomstig artikel 52, lid 5, bij aanvullende wetgeving te worden geïmplementeerd en worden pas belangrijk voor de gerechtshoven bij zaken die betrekking hebben op de uitlegging en rechtmatigheid van dergelijke wetgeving.

Het inhoudelijke gedeelte van het Handvest is als volgt opgebouwd.

  • Onder titel I (Waardigheid) is het recht op menselijke waardigheid, leven en menselijke integriteit vastgelegd, en wordt het verbod op marteling en slavernij nogmaals bevestigd.
  • Onder titel II (Vrijheden) is het recht op vrijheid en op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven, het recht om te huwen en om een gezin te stichten, en het recht op de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, van meningsuiting en van vergadering vastgelegd. Tevens wordt hieronder het recht op onderwijs, om te werken, op eigendom en op asiel opnieuw bevestigd.
  • Onder titel III (Gelijkheid) worden de beginselen van gelijkheid en non-discriminatie, alsook eerbiediging van de verscheidenheid van cultuur, godsdienst en taal opnieuw bevestigd. Deze titel biedt tevens specifieke bescherming voor de rechten van kinderen, ouderen en personen met een handicap.
  • Onder titel IV (Solidariteit) wordt de bescherming van de rechten van werknemers gewaarborgd, waaronder het recht op collectieve onderhandelingen en collectieve actie en het recht op rechtvaardige en billijke arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Tevens worden hieronder aanvullende rechten en beginselen erkend, zoals het recht op sociale zekerheid en op toegang tot gezondheidszorg en de beginselen inzake milieu- en consumentenbescherming.
  • Onder titel V (Burgerschap) worden de rechten van de burgers van de Unie opgesomd: actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement en bij de gemeenteraadsverkiezingen, het recht op behoorlijk bestuur, het recht van petitie, van inzage in documenten, van diplomatieke bescherming en van vrijheid van verkeer en van verblijf (4.1.1).
  • Onder titel VI (Rechtspleging) worden het recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een onpartijdig gerecht, de rechten van de verdediging, het legaliteitsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel inzake delicten en het recht op bescherming tegen dubbele vervolging nogmaals bevestigd.

Terwijl het Handvest voornamelijk bestaat uit herbevestiging van rechten die in de lidstaten al worden toegepast en worden gezien als algemene beginselen van het EU-recht, heeft het op sommige punten ook een innovatief karakter. Zo zijn handicaps, leeftijd en seksuele geaardheid nu uitdrukkelijk verboden als discriminatiegrond. De belangrijkste toegevoegde waarde van het Handvest is echter niet zijn innovatieve karakter, maar de uitdrukkelijke erkenning dat de grondrechten een cruciale rol spelen in de rechtsorde van de EU.

Toepassingsgebied en uitlegging  

In titel VII van het Handvest staan een aantal algemene bepalingen betreffende de uitlegging en de toepassing ervan. Het toepassingsgebied van het Handvest is in beginsel erg ruim: de meeste erin vastgelegde rechten worden aan eenieder verleend, ongeacht nationaliteit of status. Sommige rechten worden echter alleen aan burgers verleend (met name de meeste van de onder titel V vermelde rechten), terwijl andere eerder relevant zijn voor niet-EU-onderdanen (zoals het recht op asiel) of voor bepaalde categorieën personen (zoals werknemers).

Het toepassingsgebied van het Handvest is uitdrukkelijk omschreven in artikel 51, waarin staat dat de bepalingen uitsluitend van toepassing zijn op de instellingen en organen van de EU, en op de lidstaten, wanneer zij wetgeving van de EU ten uitvoer brengen. Deze bepaling heeft als doel een grens te trekken tussen de werkingssfeer van het Handvest en die van de nationale grondwetten: het Handvest is niet bindend voor de staten, tenzij zij wetgeving van de EU implementeren. Bovendien zorgt het Handvest niet voor uitbreiding van de bevoegdheden van de Unie, zodat wordt gewaarborgd dat goedkeuring van het Handvest op zich geen toename inhoudt van het aantal bevoegdheden van de Unie ten nadele van die van de lidstaten.

In artikelen 52 en 53 zijn aanvullende regels opgenomen die het belang van nationale constitutionele tradities en nationale wetgevingen benadrukken. In het eerste artikel staat dat de grondrechten dienen te worden uitgelegd in samenhang met de constitutionele tradities die alle lidstaten gemeen hebben, en met het EVRM, en met volledige inachtneming van de nationale wetgevingen en praktijken. In artikel 53 staat duidelijk dat het Handvest geen beperking mag vormen voor of afbreuk mag doen aan het beschermingsniveau van de grondrechten dat al door het recht van de Unie, het internationaal recht (met name het EVRM) en de grondwetten van de lidstaten wordt gewaarborgd.

Hoewel het Handvest een aantal rechten omvat, is de bescherming ervan niet onbegrensd. Zo bepaalt artikel 52 dat de uitoefening van de rechten mag worden beperkt, voor zover zulks in wetgeving is vastgelegd, voldoet aan de wezenlijke inhoud van de desbetreffende rechten, en evenredig is, alsmede noodzakelijk voor de bescherming van de rechten van anderen of het algemeen belang. Bovendien zijn sommige rechten middels absolute termen vastgelegd, terwijl andere alleen „overeenkomstig het recht van de Unie en nationale wetgevingen en praktijken” worden toegepast, waarmee wordt aangegeven dat de reikwijdte van dergelijke rechten aan aanvullende beperkingen onderhevig kan zijn.

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten  

Het Bureau is opgericht middels een verordening van de Raad van februari 2007[1]. Het Bureau is sinds maart 2007 operationeel en is gezeteld in Wenen. De doelstelling van het Bureau is om aan de instellingen van de EU en aan de lidstaten assistentie en expertise te bieden op het gebied van de grondrechten. Het bezit niet de bevoegdheid om individuele klachten te behandelen, noch om besluiten op het gebied van regelgeving te nemen, noch om toezicht te houden op de situatie van de grondrechten in de lidstaten overeenkomstig artikel 7 VEU. In een vijfjarig kader worden de actiegebieden voor het bureau vastgesteld. De taken van het bureau omvatten voornamelijk het verzamelen, het analyseren, het verspreiden en het evalueren van relevante informatie en gegevens, het doen van wetenschappelijk onderzoek en enquêtes, voorbereidende studies en haalbaarheidsstudies, en de publicatie van thematische verslagen en een jaarverslag over de grondrechten.

Rol van het Europees Parlement  

A. Algemene benadering

In 1977 keurden het Parlement, de Raad en de Commissie een gemeenschappelijke verklaring over de fundamentele rechten goed, waarin zij zich ertoe verbonden bij de uitvoering van hun bevoegdheden de grondrechten te zullen eerbiedigen. Bovendien nam het Parlement in 1979 een resolutie aan waarin de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het EVRM werd voorgesteld.

Volgens de ontwerptekst uit 1984 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Unie (1.1.2) diende de Unie de waardigheid van het individu te beschermen en eenieder die onder haar bevoegdheid valt, de fundamentele rechten en vrijheden te verlenen die ontleend zijn aan de gemeenschappelijke beginselen van de nationale grondwetten en het EVRM. Het voorzag ook in toetreding van de Unie tot het EVRM.

In april 1989 werd door het Parlement de Verklaring van de fundamentele rechten en vrijheden afgekondigd. De pogingen die hierna volgden om van deze verklaring een juridisch bindend document te maken, hadden echter geen succes.

Sinds 1993 organiseert het Parlement jaarlijks een debat over het onderwerp en neemt het een resolutie aan op basis van een verslag van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Daarnaast heeft het diverse resoluties aangenomen over specifieke kwesties inzake de bescherming van grondrechten in de lidstaten.

In 1997, na de sluiting van het Verdrag van Amsterdam, deed het Parlement wederom een oproep om een bindend handvest voor de grondrechten vast te stellen. Tijdens het proces dat heeft geleid tot de vaststelling van het Handvest, heeft het Parlement een aantal resoluties aangenomen waarin erop werd aangedrongen dit instrument juridisch bindend te maken door het in de Verdragen op te nemen. Na de plechtige afkondiging van het Handvest uitte het Parlement zijn teleurstelling over het niet-bindende karakter ervan, en drong het er nogmaals op aan dat het op juridisch bindende wijze in de Verdragen werd opgenomen.

B. Specifieke acties

Het Parlement heeft zich in het bijzonder ingespannen om de grondrechten in een bindend document vast te leggen. Op 5 april 1977 ondertekende het Parlement samen met de Raad en de Commissie een gemeenschappelijke verklaring waarin het Parlement zich ertoe verbond de grondrechten te zullen eerbiedigen. In 1989 nam het een eigen verklaring aan over dit onderwerp. In 1994 heeft het een overzicht opgesteld van de grondrechten die door de Unie worden gewaarborgd. Het heeft bijzondere aandacht besteed aan de opstelling van het Handvest door het "een van de prioriteiten op constitutioneel gebied"[2] te maken en door te stellen dat het document met name aan de volgende eisen moest voldoen:

  • het Handvest moest een volledig juridisch bindend karakter krijgen door opname in het Verdrag betreffende de Europese Unie („een handvest dat niet meer is dan een vrijblijvende verklaring en bovendien beperkt blijft tot een simpele opsomming van bestaande rechten zou de gerechtvaardigde verwachtingen van de mensen beschamen”[3]); het Parlement pleitte derhalve voor opname van het Handvest in het Verdrag van Nice en in een toekomstig Grondwettelijk Verdrag;
  • de ondeelbaarheid van de grondrechten moest erkend worden door de werkingssfeer van het Handvest betrekking te laten hebben op alle instellingen en instanties van de Europese Unie en alle vormen van beleid, met inbegrip van de tweede en derde pijler, in het kader van de bevoegdheden en taken die de Unie door de Verdragen zijn toegekend.

Het Parlement heeft er tot slot regelmatig op aangedrongen dat de Unie zou toetreden tot het EVRM, waarbij het benadrukte dat deze toetreding geen doublure zou inhouden van de rol van het inmiddels juridisch bindende Handvest. Het Parlement heeft herhaaldelijk gevraagd om de oprichting van een Bureau voor de grondrechten.

Het Parlement heeft in 2014 in twee resoluties aangedrongen op de instelling van een „mechanisme van Kopenhagen”, dat wil zeggen een doeltreffender instrument om te waarborgen dat de lidstaten de waarden van de Unie en de vereisten van democratie en de rechtsstaat daadwerkelijk eerbiedigen. Op 25 oktober 2016 heeft het Parlement een resolutie aangenomen met aanbevelingen aan de Commissie over de instelling van een EU-mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten[4].

[1]Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad van 15 februari 2007 tot oprichting van een Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten, PB L 53 van 22.2.2007, blz. 1. 
[4]Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0409. 

Ottavio Marzocchi