Wspólna polityka rolna w liczbach

Poniższe tabele zawierają podstawowe dane statystyczne dotyczące różnych obszarów związanych ze wspólną polityką rolną (WPR), a mianowicie: sektora rolnictwa i przemysłu spożywczego w państwach członkowskich (tabela II), włączenia zagadnień dotyczących środowiska do WPR (tabela III), sektora leśnictwa (tabela IV), finansowania WPR i wydatków na WPR (tabela I i V) oraz handlu produktami rolno-spożywczymi (tabela VI).

Tabela I: WPR w ramach finansowych na lata 2014-2020 (UE-28) (z wyłączeniem dostosowań)

Środki na zobowiązania
(w mln EUR po stałych cenach z 2011 r.)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ogółem
2014–2020
A. Łączne środki na pokrycie zobowiązań wieloletnich
(UE-28)
134 318
(100 %)
135 328
(100 %)
136 050
(100 %)
137 100
(100 %)
137 866
(100 %)
139 078
(100 %)
140 242
(100 %)
959 988
(100 %)
jako procent DNB
(UE-28)
1,03 % 1,02 % 1,00 % 1,00 % 0,99 % 0,98 % 0,98 % 1,00 %
B. WPR – filar 1 (EFRG) 41 585
(30,9 %)
40 989 40 421 39 837 39 079 38 335 37 605
(26,8 %)
277 851
(28,9 %)
z czego: B.1. Płatności bezpośrednie 39 715 (29,1 %) 39 139 38 580 38 007 37 265 36 566 35 881 (25,6 %) 265 153 (27,6 %)
z czego: B.2. Wydatki związane z rynkiem 2 503 (1,8 %) 2 471 2 449 2 427 2 399 2 342 2 286 (1,6 %) 16 879 (1,7 %)
z czego: B.3. Dochody przeznaczone na określony cel -633 -621 -609 -597 -585 -574 -562 -4 181
C. WPR – rozwój obszarów wiejskich
(EFRROW)
12 865
(9,6 %)
12 613 12 366 12 124 11 887 11 654 11 426
(8,1 %)
84 936
(8,8 %)
D. WPR ŁĄCZNIE
(Filary 1 i 2) (B + C)
54 450
(40,5 %)
53 602 52 787 51 961 50 966 49 989 49 031
(34,9 %)
362 787
(37,8 %)
Środki jako procent DNB
(UE-28)
0,41 % 0,40 % 0,38 % 0,38 % 0,36 % 0,35 % 0,34 % 0,37 %

Źródło: Komisja Europejska (w oparciu o rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884) oraz o porozumienie polityczne osiągnięte w czerwcu 2013 r. przez Parlament, Radę i Komisję (głosowanie Parlamentu w dniu 20 listopada 2013 r. – rezolucja P7_TA(2013)0455)).

Uwaga: z wyłączeniem dostosowań technicznych pierwotnej kwoty: co do dostosowań technicznych WRF na rok 2018 patrz COM(2017)0220 z 24.05.2017.

Tabela II: Podstawowe dane liczbowe dotyczące rolnictwa i sektora spożywczego (UE-28)

  Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych
(w tys. ha)
Liczba gospodarstw
(w tys.)
Wykorzystywana powierzchnia użytków rolnych na gospodarstwo
(ha)
Zatrudnienie w sektorze rolnictwa
(w tys. osób)
Całkowita produkcja rolna
(w mln EUR)
Udział sektora pierwotnego w WDB/PKB (%)
(%)
Współczynnik dochodu i rocznej jednostki pracy
(EUR/RJR)
Zatrudnienie w sektorze spożywczym
(w tys. osób)
Udział sektora spożywczego w WDB
(%)
  2017 2016 2016 2017 2016 2016 2017 2016 2012
BE 1 329 36,8 36,7 51,4 7 990 0,7 33 617 119,7 2,0
BG 5 030 202,7 22,0 186,6 4 004 4,71 8 965 109,0 3,8
CZ 3 521 26,5 130,2 113,3 4 918 2,5 19 840 130,5 2,4
DK 2 631 35,0 74,6 56,7 9 733 1,1 43 461 60,3 1,4
DE 16 687 276,1 60,5 490,3 52 940 0,6 33 443 913,2 (2011) 1,7
EE 1 002 16,7 59,6 17,1 750 2,6 13 353 14,0 2,0
EL 5 151 684,90 6,6 437,8 10 398 4,0 15 070 128,5 (2011) 3,2
ES 23 841 945,0 24,6 749,7 46 807 2,8 32 459 482,4 (2011) 2,7
FR 29 101 456,5 60,9 646,1 70 350 1,6 32 272 648,8 1,9
IE 4 470 137,6 35,5 104,3 7 420 1,0 22 783 56,6 4,7
IT 12 843 1 145,7 11,0 797,8 53 407 2,1 19 579 493,7 1,9
CY 123 34,9 3,2 8,7 686 2,1 16 459 9,5 2,0
HR 1 497 134,5 11,6 92,2 2 184 4,1 5 961 62,8
LV 1932 69,9 27,6 45,7 1 316 3,9 6 269 27,9 (2010) 2,4
LT 2 935 150,3 19,5 90,9 2 835 3,3 6 413 38,7 4,6
LU 131 1,9 66,3 3,1 413 0,3 23 082 1,3 0,7
HU 5 352 430,0 10,9 197,3 8 309 4,4 8 715 141,5 2,2
MT 11 9,2 1,2 1,5 126 1,4 9 913 4,6 1,7
NL 1 790 55,7 32,3 171,1 27 020 1,8 54 576 141,0 2,8
AT 2 656 132,5 20,1 157,2 6 810 1,2 19 628 82,9 1,9
PL 14 498 1410,7 10,2 1574,2 22 411 2,7 6 965 542,1 (2011) 2,9
PT 3 603 259,0 14,1 278,6 6 941 2,2 10 902 103,4 (2011) 2,2
RO 13 378 3422,0 3,7 1925,2 15 444 4,3 4 380 216,1 (2011) 6,1
SI 481 69,9 7,0 49,4 1 211 2,2 5 072 17,0 1,5
SK 1 911 25,7 73,6 48,5 2 391 3,7 19 212 54,4 1,7
FI 2 272 49,7 44,9 70,8 4 314 2,7 19 736 36,8 1,6
SE 3 011 62,9 47,9 60,8 5 959 1,3 27 785 46,3 1,3
UK 17 360 185,1 90,1 329,4 27 925 0,6 36 365 416,2 (2011) 1,6
UE-28 178 548 10 467,7 16,6 8 756,0 405 008 1,5 17 304 5 116,6 2,0 (UE-27)

Źródła: Eurostat, Statystyki dotyczące rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, Eurostat, wyd. z 2017 r. Komisja Europejska, „Wskaźniki kontekstowe WPR na lata 2014-2020, aktualizacja z 2018 r.”

Tabela III: Podstawowe wskaźniki rolno-środowiskowe (UE-28)

  Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych sklasyfikowanych jako obszar Natura 2000
(%)
Obszar sklasyfikowany jako szczególnie narażony na azotany
(%)
Intensywność rolnictwa (w EUR na hektar wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przy stałej cenie środków produkcji) Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne
(%)
Proporcja wykorzystywanej powierzchni użytków rolnych przeznaczonej na rolnictwo ekologiczne
(%)
Udział rolnictwa w produkcji energii odnawialnej
(%)
Udział leśnictwa w produkcji energii odnawialnej Emisja gazów cieplarnianych z gruntów rolnych
(odpowiednik tys. +t CO2 ) i udział procentowy w całości
  2016 2012 2016 2017 2016 2016 2016
BE 7,2 76,2 1 322 6,3 27,2 42,1 10 582 (8,8 %)
BG 22,4 34,6 201 2,7 2,3 58,3 5 603 (10,4 %)
CZ 6,6 41,6 303 14,1 17,9 69,4 7 604 (6,0 %)
DK 4,7 100,0 803 8,6 3,0 45,5 14 773 (26,2 %)
DE 10,6 100,0 632 6,8 26,6 30,8 98 556 (10,8 %)
EE 5,7 7,2 113 19,6 0,0 95,6 1 948 (11,4 %)
EL 18,7 24,3 363 8,0 5,4 31,7 6 324 (6,7 %)
ES 16,8 16,2 280 8,7 6,8 30,0 30 774 (10,5 %)
FR 8,3 45,5 454 6,0 9,9 46,4 82 927 (18,8 %)
IE 3,7 100,0 344 1,7 3,2 23,3 25 793 (38,1 %)
IT 10,8 12,6 509 14,9 8,7 30,4 25 839 (6,2 %)
CY 6,1 5,3 972 4,6 9,4 7,4 206 (2,3 %)
HR 25,7 brak danych 339 6,5 1,9 67,1 2 955 (15,3 %)
LV 6,6 12,8 139 13,9 5,9 85,2 5 958 (56,1 %)
LT 4,6 100,0 128 8,0 7,3 80,1 6 344 (51,6 %)
LU 21,1 100,0 458 4,2 14,1 50,6 740 (7,7 %)
HU 14,7 56,2 232 3,7 13,5 75,1 6 587 (11,2 %)
MT 7,9 100,0 4 581 0,4 7,8 0,0 66 (3,1 %)
NL 4,3 100,0 2 213 3,1 35,0 29,0 26 110 (12,8 %)
AT 11,5 100,0 395 23,4 7,0 48,1 7 589 (9,8 %)
PL 11,5 4,5 244 3,4 10,3 71,1 28 785 (7,6 %)
PT 18,1 3,7 271 7,0 4,3 44,7 7 392 (11,3 %)
RO 12,7 57,8 194 1,9 2,7 58,7 16 098 (17,8 %)
SI 23,2 100,0 280 9,6 2,2 55,1 1 673 (12,8 %)
SK 16,0 29,8 161 9,9 18,5 52,1 1 267 (3,6 %)
FI 1,2 100,0 403 11,4 4,3 79,0 14 105 (42,6 %)
SE 4,1 19,8 343 19,2 1,2 54,1 10 438 (95,8 %)
UK 2,5 43,6 336 2,9 9,8 30,9 43 060 (8,9 %)
UE-28 11,0 45,3 (UE-27) 396,6 7,0 11,7 44,7 490 098 (11,9 %)

Źródło: Komisja Europejska, „Wskaźniki kontekstowe WPR na lata 2014-2020, aktualizacja z 2018 r.”

Tabela IV: Podstawowe dane dotyczące lasów w UE

Państwo członkowskie
UE-28
Lasy[1]
(w tys. ha, 2015 r.)
Inne obszary zalesione[2]
(w tys. ha, 2015 r.)
Inne obszary
(w tys. ha, 2015 r.)
Własność lasów: Udział procentowy lasów państwowych
(2015)
Lasy i inne obszary zalesione na mieszkańca
(w ha, 2015 r.)
Łączna objętość pozyskanych dłużyc
(w tys. m³, 2010 r.)
Austria 3 869 153 4 221,5 25,8 0,47 17 550
Belgia 683,4 35,7 2 308,7 46,5 0,06
Bułgaria 3 823 22 7 011 87,9 0,53 6 372
Chorwacja 1 922 569 3 105 71,7 0,59 5 178
Cypr 172,7 213,5 538 68,8 0,34 11
Czechy 2 667,4 5 054,2 76,6 0,25 16 183
Dania 612,2 45,5 3 585,3 23,7 0,12 3 180
Estonia 2 232 223,6 2 067,2 41,3 1,85 7 736
Finlandia 22 218 801 7 370 30,4 4,23 59 411
Francja 16 989 590 37 187 24,7 0,27 51 005
Niemcy 11 419 23 442 52 0,14 55 613
Grecja 3 903 2 636 6 351 77,5 0,59 1 217
Węgry 2 069,1 121,3 7 113,2 57,6 0,22
Irlandia 754 47,2 6 087,8 53,2 0,17 2 908
Włochy 9 297 1 813 18 304 33,6 0,19
Łotwa 3 356 112 2 750 52,3 1,72 12 294
Litwa 2 180 104 3 983,5 61,4 0,77 6 414
Luksemburg 86,8 1,4 170,9 47,1 0,16 381
Malta 0,3 31,7
Holandia 376 2 999 48,5 0,02 1 173
Polska 9 435 21 187 81,9 0,24 41 375
Portugalia 3 182,1 1 725,1 4 118,3 3 0,47 11 533
Rumunia 6 861 90 16 051 67 0,35 15 315
Słowacja 1 940 2 870 50,2 0,36 8 995
Słowenia 1 248 23 743 25,3 0,62 5 054
Hiszpania 18 417,9 9 208,8 22 253,3 29,2 0,59 16 719
Szwecja 28 073 2 432 10 528 24,3 3,18 74 300
Zjednoczone Królestwo 3 144 20 21 029 28,4 0,05 10 550
UE-28 161082 20836 242 461 39,7 0,36 446 819

Źródło: Eurostat.

Tabela V: Wydatki na WPR w podziale na państwa członkowskie

  1. Podział wg państw członkowskich
Pomoc bezpośrednia / środki rynkowe i in. (2017 r.) / rozwój obszarów wiejskich (2017 r.)
(w mln EUR)
2. Procent gospodarstw korzystających z pomocy bezpośredniej EFRG (2015 r.)
(2016)
Państwo członkowskie
 
a. Pomoc bezpośrednia UE-28
(filar 1 – EFRG)
b. Ogółem
Filar 1 – EFRG UE-28
(w tym a.)
c. Ogółem EFRROW
UE-27 (filar 2)
(b+c) % UE ogółem d. Pomoc ≤ 5000 EUR e. Pomoc ≤ 20 000 EUR f. Pomoc ≥ 50 000 EUR
BE 508,6 592,8 371,1 1,1 33,62 73,00 4,38
BG 774,1 811,6 194,5 1,8 70,00 91,20 4,26
HR 198,9 209,3 150,2 0,6 93,19 99,22 0,17
CZ 837,5 865,3 259,3 2,0 58,96 81,26 10,24
DK 844,3 865,5 99,9 1,7 47,81 72,72 12,82
DE 4 846,6 5 048,3 951,0 10,8 44,06 80,43 4,41
EE 113,9 124,4 99,4 0,4 81,21 92,97 2,69
EL 2 021,5 2 111,6 708,0 5,1 83,05 98,21 0,15
ES 5 063,9 5 619,7 702,7 11,4 74,05 92,29 1,68
FR 7 365,4 8 005,5 1 753,8 17,5 29,31 59,49 8,95
IE 1 208,3 1 232,2 254,6 2,7 44,27 88,65 1,35
IT 3 795,0 4 444,3 790,3 9,4 82,85 95,90 1,19
CY 49,7 57,0 14,6 0,1 94,48 98,94 0,18
LV 203,8 218,7 162,5 0,7 90,47 97,48 0,77
LT 437,2 449,9 254,0 1,3 87,89 97,73 0,51
LU 33,3 34,6 8,8 0,1 27,58 61,19 5,25
HU 1 257,6 1 312,4 196,6 2,7 79,14 93,26 2,46
MT 5,0 5,7 2,1 0,0 96,89 99,20 0,08
NL 734,7 822,0 57,6 1,6 32,48 71,52 4,04
AT 692,6 721,8 478,4 2,1 60,00 94,87 0,37
PL 3 354,8 3 482,8 573,6 7,3 88,52 99,06 0,23
PT 654,9 770,2 524,2 2,3 87,57 96,38 1,27
RO 1 690,7 1 828,4 1 569,2 6,1 95,78 98,77 0,47
SI 135,8 144,5 80,2 0,4 89,81 99,14 0,10
SK 432,1 443,8 167,9 1,1 75,36 86,62 8,50
FI 523,4 537,8 319,2 1,5 47,90 87,56 1,99
SE 685,7 707,1 104,3 1,5 60,06 84,08 4,60
UK 3 082,0 3 172,4 537,8 6,7 32,51 69,30 9,88
UE-28 41 551,2 44 639,4 11 051,8 100,0 76,80 92,73 1,81

Źródła: Kolumny a) i b): 11. sprawozdanie finansowe Komisji Europejskiej – Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji – EFRG 2017. Kolumna b) nie uwzględnia wydatków poczynionych bezpośrednio przez Komisję (63,9 mln EUR w 2016 r.).

Kolumna c): Komisja Europejska – 11. sprawozdanie finansowe dotyczące Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW 2017 r., środki na płatności ogółem dokonane przez państwo członkowskie, tabele 10a (lata 2007–2013) i 10b (lata 2014–2020).

Kolumny d), e) i f): Komisja Europejska – Orientacyjne dane liczbowe dotyczące rozdziału wsparcia według wielkości pomocy otrzymanej w ramach bezpośredniego wsparcia przez producentów zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1307/2013 – rok budżetowy 2016.

Tabela VI: Handel produktami rolno-spożywczymi w UE-28 w wybranych krajach (2017)

HANDEL ZEWNĘTRZNY UE-28 A. Przywóz
(w mln EUR)
% pozycji 2 B. Wywóz
(w mln EUR)
% pozycji 2 Saldo
(B-A)
1. Handel ogółem 1 855 907 1 878 779 22 872
2. Handel produktami rolno-spożywczymi 117 466 100 138 059 100 20 593
% handlu produktami rolnymi (2/1) 6,3 % 7,4 % 90,0 %
Towary / Produkty podstawowe 81 526 69,4 % 47 588 34,4 % -33 938
Przetworzone (w tym wino) 12 816 10,9 % 26 754 19,4 % 13 938
Przetwory spożywcze i napoje 10 577 9,0 % 48 458 35,1 % 37 881
Produkty niejadalne 12 547 10,7 % 15 260 11,1 % 2 713
KRAJ          
Argentyna 5 688 4,8 % 285 0,2 % -5 403
Brazylia 11 812 10,1 % 1 691 1,2 % -10 121
Chiny 5 407 4,6 % 11 978 8,7 % 6 571
Indie 3 432 2,9 % 883 0,6 % -2 590
Indonezja 5 297 4,5 % 773 0,6 % -4 524
Japonia 329 0,3 % 6 421 4,7 % 6 092
Rosja 1 285 1,1 % 6 517 4,7 % 5 232
Szwajcaria 4 659 4,0 % 8 213 6,0 % 3 544
Turcja 4 493 3,8 % 3 677 2,7 % -816
Ukraina 5 499 3,6 % 1 815 1,2 % -3 684
Stany Zjednoczone 10 997 9,4 % 21 958 15,9 % 10 961
WYBRANE KRAJE 56 151 50,1 % 64 211 46,5 % -5 313

Źródło: Komisja Europejska (DG AGRI), zestawienie statystyczne dotyczące handlu produktami rolno-spożywczymi UE – Ekstra UE-28, marzec 2018 r.; Monitorowanie unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi: Rozwój sytuacji do grudnia 2016 r.; Dane statystyczne dotyczące handlu za rok 2017 – DG AGRI (Profile handlowe poszczególnych państw – główni partnerzy UE).

 

[1]„Lasy”: obszary obejmujące więcej niż pół hektara porośnięte drzewami o wysokości powyżej 5 metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew powyżej 10 %, lub drzewami, które będą mogły osiągnąć te progi in situ.
[2]„Inne obszary zalesione”: obszary niezaklasyfikowane jako lasy, obejmujące więcej niż pół hektara, porośnięte drzewami o wysokości powyżej pięciu metrów i z pokryciem powierzchni przez korony drzew na poziomie 5-10% lub drzewami mogącymi osiągnąć te progi in situ; lub z mieszaną pokrywą składającą się z krzewów, krzaków i drzew powyżej 10 %.

Albert Massot