Viacročný finančný rámec

Viacročných finančných rámcov (VFR) bolo doteraz päť. Lisabonskou zmluvou sa VFR zmenil z medziinštitucionálnej dohody na právne záväzný akt. Viacročným finančným rámcom, ustanoveným na obdobie najmenej piatich rokov, sa musí zabezpečiť, aby sa výdavky Únie čerpali systematicky a v medziach jej vlastných zdrojov, a určujú sa ustanovenia, ktoré musí ročný rozpočet Únie dodržiavať, čím sa stanovuje základný kameň finančnej disciplíny.

Právny základ

  • Článok 312 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
  • Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014-2020[1].
  • Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2017/1123 z 20. júna 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020[2].
  • Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení z 2. decembra 2013[3].

Súvislosti

V dôsledku rastúceho nesúladu medzi zdrojmi a požiadavkami dochádzalo vo vzťahoch medzi inštitúciami osemdesiatych rokoch 20. storočia k sporom. Koncepcia viacročného finančného výhľadu bola pokusom vyriešiť tieto spory, posilniť rozpočtovú disciplínu a zlepšiť plnenie lepším plánovaním. Prvá medziinštitucionálna dohoda (MID) bola uzatvorená v roku 1988. Obsahovala finančný výhľad na roky 1988 – 1992, ktorý sa tiež označuje ako balík opatrení Delors I a ktorého cieľom bolo poskytnúť zdroje potrebné na vykonávanie Jednotného európskeho aktu. Nová MID bola schválená 29. októbra 1993 spolu s finančným výhľadom na roky 1993 – 1999 (balík opatrení Delors II), ktorý umožnil zdvojnásobiť prostriedky štrukturálnych fondov a zvýšiť strop pre vlastné zdroje (1.4.1). Tretia MID o finančnom výhľade na roky 2000 – 2006 známa tiež ako Agenda 2000 bola podpísaná 6. mája 1999 a jednou z jej hlavných úloh bolo zabezpečiť potrebné zdroje na financovanie rozšírenia Únie. Štvrtá MID na roky 2007 – 2013 bola schválená 17. mája 2006.

Lisabonskou zmluvou sa viacročný finančný rámec zmenil z medziinštitucionálnej dohody na právne záväzný akt. Okrem toho, že VFR stanovuje „výšky súm ročných stropov pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórií výdavkov a ročný strop pre výdavkové rozpočtové prostriedky“, sa v Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) uvádza, že VFR tiež „ustanoví akékoľvek iné ustanovenia potrebné pre hladký priebeh ročného rozpočtového postupu“. Nariadenie o VFR dopĺňa MID o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom hospodárení. Piaty a súčasný VFR na roky 2014-2020 bol schválený 2. decembra 2013. Súčasný VFR bol prvým, ktorý sa prijímal podľa nových ustanovení Lisabonskej zmluvy. Podľa nich Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom po získaní súhlasu Parlamentu musí prijať nariadenie o VFR jednomyseľne.

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

Komisia vo svojom pozmenenom návrhu zo 6. júla 2012 navrhla, aby sa na roky 2014 – 2020 zvýšil strop pre viazané rozpočtové prostriedky na 1 033 miliárd EUR (1,08 % HND EÚ) a strop pre platobné rozpočtové prostriedky na 988 miliárd EUR (1,03 % HND EÚ). Takmer o rok nato, 27. júna 2013 dosiahli predsedovia Komisie, Parlamentu a Rady politickú dohodu o balíku opatrení súvisiacich s VFR, v ktorom sa celkový strop pre viazané rozpočtové prostriedky znížil na 960 miliárd EUR (1,00 % HND EÚ) a pre platobné rozpočtové prostriedky na 908 miliárd EUR (0,95 % HND EÚ). Parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2013 o politickej dohode o viacročnom finančnom rámci na roky 2014 – 2020[4] pripomenul, že prijatie nariadenia o VFR a novej MID je spojené s prijatím opravných rozpočtov potrebných na poskytnutie dodatočných platobných rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok 2013, s politickou dohodou o právnych základoch príslušných viacročných programov a so zriadením skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje.

Po splnení týchto podmienok Parlament 19. novembra 2013 udelil súhlas s návrhom nariadenia a Rada 2. decembra 2013 prijala nariadenie o VFR (nariadenie Rady č. 1311/2013) na roky 2014 – 2020. Dňa 21. apríla 2015 bolo nariadenie Rady č. 1311/2013 zmenené nariadením Rady 2015/623, ktorým sa nevyužité viazané rozpočtové prostriedky z roku 2014 v podokruhu 1b, okruhu 2 a okruhu 3 (vyše 21 miliárd EUR v bežných cenách) presunuli do nasledujúcich rokov (2015, 2016 a 2017).

Podľa článku 6 ods. 1 nariadenia o VFR sa vyžaduje, aby Komisia každoročne, pred rozpočtovým postupom na rok n+1, vykonala technickú úpravu VFR v súlade s vývojom HND a cien v EÚ a výsledky oznámila Parlamentu a Rade.

Komisia prijala 23. mája 2018 technickú úpravu VFR na rok 2019 na základe vývoja HND EÚ podľa európskeho systému účtov (ESA 2010). Výsledkom tejto technickej úpravy je, že celkové viazané rozpočtové prostriedky na rok 2019 (164 123 mil. EUR) predstavujú 1,00 % HND EÚ a celkové platobné rozpočtové prostriedky (166 709 mil. EUR) predstavujú 1,00 % HND EÚ. HND na rok 2019 je stanovený na 65 489 019 miliónov EUR v bežných cenách pre EÚ-28.

Viacročný finančný rámec (EÚ-28) upravený pre rok 2019 (v miliónoch EUR a bežných cenách)

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Spolu
 2014-2020
1. Inteligentný a inkluzívny rast 52 756 77 986 69 304 73 512 76 420 79 924 83 661 513 563
2. Udržateľný rast: prírodné zdroje 49 857 64 692 64 262 60 191 60 267 60 344 60 421 420 034
z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby 43 779 44 190 43 951 44 146 44 163 43 881 43 888 307 998
3. Bezpečnosť a občianstvo 1 737 2 456 2 546 2 578 2 656 2 801 2 951 17 725
4. Globálna Európa 8 335 8 749 9 143 9 432 9 825 10 268 10 510 66 262
5. Administratíva 8 721 9 076 9 483 9 918 10 346 10 786 11 254 69 584
z toho: Administratívne výdavky inštitúcií 7 056 7 351 7 679 8 007 8 360 8 700 9 071 56 224
6. Kompenzácie 29 0 0 0 0 0 0 29
VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU 121 435 162 959 154 738 155 631 159 514 164 123 168 797 1 087 197
v percentách HND 0,90 % 1,17 % 1,05 % 1,04 % 1,02 % 1,00 % 0,99 % 1,02 %
PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU 135 762 140 719 130 694 126 492 154 565 166 709 172 201 1 027 142
v percentách HND 1,01 % 1,01 % 0,88 % 0,84 % 0,98 % 1,01 % 1,01 % 0,96 %
Dostupná rezerva 0,22 % 0,22 % 0,35 % 0,39 % 0,22 % 0,19 % 0,19 % 0,26 %
Strop vlastných zdrojov v percentách HND 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,20 % 1,20 % 1,20 % 1,22 %

A. VFR na roky 2014 – 2020

V júli 2010 ustanovil Parlament osobitný výbor pre politické výzvy a rozpočtové prostriedky trvalo udržateľnej Európskej únie po roku 2013 SURE, ktorý mal predložiť správu o nasledujúcom VFR pred tým, ako predloží svoje návrhy Komisia. 8. júna 2011 na základe správy výboru SURE prijal Parlament uznesenie s názvom Investovanie do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec (VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu.

Ešte pred právoplatným schválením balíka opatrení súvisiacich s VFR 19. novembra 2013 Parlament v uznesení z 3. júla 2013 z politického hľadiska potvrdil dohodu o VFR na roky 2014 – 2020 dosiahnutú predsedami Parlamentu, Rady a Komisie po sérii intenzívnych rokovaní, počas ktorých EP zabezpečil:

  • flexibilitu záväzkov a platieb naprieč okruhmi a rokmi s cieľom umožniť využitie celých súm stanovených na roky 2014 až 2020;
  • ustanovenie o povinnej revízii, ktorá umožní prehodnotiť rozpočtové potreby počas tohto VFR, prípadne ich upraviť tak, aby novozvolený Európsky parlament mohol plniť svoju úlohu, a záväzok preskúmať dobu trvania budúcich VFR; jasnú dohodu o reálnom spôsobe a harmonograme vytvorenia skutočného systému vlastných zdrojov EÚ;
  • väčšiu flexibilitu pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí a posilňovaní výskumu bez znižovania prostriedkov pre iné programy[5];
  • väčšiu flexibilitu pri poskytovaní pomoci v prípade veľkých katastrof prostredníctvom Fondu solidarity;
  • oddelenie finančných prostriedkov na veľké projekty ako ITER, Galileo a Copernicus s cieľom chrániť ostatné programy v prípade prekročenia nákladov;
  • jednotnosť a transparentnosť rozpočtu, čím sa zabezpečí úplná informovanosť občanov o všetkých výdavkoch a príjmoch vyplývajúcich z rozhodnutí prijatých občanmi EÚ alebo v ich mene, ako aj náležitú parlamentnú kontrolu.

B. Preskúmanie/revízia VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania

Jednou z podmienok schválenia VFR 2014 – 2020 v Parlamente bola revízia v polovici trvania. Výbor Európskeho parlamentu pre rozpočet BUDG bol poverený prípravou pôdy pre rokovací mandát EP na revíziu VFR a prípravu začal v dostatočnom predstihu. Dňa 29. júna 2016 vydal správu, ktorá obsahuje hodnotenie prvých rokov fungovania VFR, očakávania v súvislosti s revíziou Komisie a kľúčové prvky VFR na obdobie po roku 2020. Táto správa bola základom pre prijatie uznesenia Parlamentu zo 6. júla 2016, ktoré obsahuje požiadavky Parlamentu na súčasný VFR, ako aj aspekty budúceho VFR. Dňa 26. októbra 2016 Parlament veľkou väčšinou prijal uznesenie nadväzujúce na návrh Komisie, v ktorom oceňuje úpravy VFR, ktoré Komisia navrhla.

Po rokovaniach a dohode Rady o revízii VFR na roky 2014 – 2020 zo 7. marca 2017 prijal Parlament 5. apríla 2017 uznesenie[6], ktorým sa mení nariadenie o VFR. Rada 20. júna 2017 jednomyseľne schválila revidovaný VFR na roky 2014 – 2020. S prihliadnutím na ročný rozpočtový postup sa Rada a Parlament dohodli na dodatočnej podpore vo výške 6 mld. EUR (15 % presuny, 85 % nepridelené zdroje), ktorá bude vyčlenená na opatrenia súvisiace s migráciou (3,9 mld. EUR) a so zamestnanosťou a rastom (2,1 mld. EUR, z ktorých 1,2 mld. EUR je určených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí). Posilnenie nástroja flexibility a rezervy na núdzovú pomoc umožní poskytnúť viac finančných prostriedkov, ktoré sa majú v rámci rozpočtových riadkov a rokov presúvať jednoduchšie s cieľom dosiahnuť, aby Únia mohla reagovať na nepredvídané udalosti a nové priority.

C. VFR na roky 2021 – 2027

2. mája 2018 predložila Komisia legislatívne návrhy týkajúce sa VFR na roky 2021 až 2027. Bolo to neskôr, ako sa vzhľadom na obdobie na úvahy o budúcnosti EÚ predpokladalo v súčasnom nariadení o VFR.

Návrh Komisie je 1 134 583 mil. EUR (v cenách roku 2018) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, čo predstavuje 1,11 % HND EÚ-27. Predpokladá sa zvýšenie rozpočtu okrem iného na kontrolu hraníc, obranu, migráciu, vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť, rozvojovú spoluprácu a výskum; škrty sa okrem iného predpokladajú v politike súdržnosti a poľnohospodárskej politike. Celkovú štruktúru treba do istej miery zjednodušiť a sedem nových okruhov bude celkovo tvoriť 17 politických klastrov. Počet jednotlivých výdavkových programov sa má na roky 2021 – 2027 znížiť zo súčasných 58 na 37. Okrem toho Komisia navrhuje súbor osobitných rozpočtových nástrojov mimo stropov VFR s cieľom zlepšiť flexibilitu pri zostavovaní rozpočtu EÚ, ako je nástroj flexibility (1 miliarda EUR ročne), rezerva na núdzovú pomoc (600 miliónov EUR ročne), Fond solidarity Európskej únie (600 miliónov EUR ročne), Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (200 miliónov EUR ročne), Európsky mierový nástroj a európsky nástroj stabilizácie investícií (úvery do výšky 30 miliárd EUR počas obdobia VFR). Európsky rozvojový fond (ERF) má byť začlenený do VFR. Komisia okrem toho navrhuje zmodernizovať stranu príjmov, ako aj zaviesť niekoľko nových kategórií vlastných zdrojov založených na výnosoch zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami, príspevku členských štátov podľa odpadu z plastov a podielu na spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb.

Parlament prijal dve uznesenia o VFR na roky 2021 – 2027, a to 14. marca30. mája 2018. Na základe týchto uznesení Parlament 14. novembra 2018 ďalej rozpracoval svoj mandát na rokovanie, vrátane zmien nariadenia o VFR a návrhov MID, a úplný súbor údajov s rozdelením podľa okruhov a programov.

V priebežnej správe Parlamentu sa konkrétne uvádza:

Strop VFR pre záväzky by sa mal zvýšiť zo súčasných 1,0 % (EÚ-28) na 1,3 % HND EÚ, t. j. 1 324 089 miliónov EUR (v cenách z roku 2018) v EÚ-27, čo zodpovedá 16,7 % nad rámec návrhu Komisie. Rozpočtové prostriedky vyčlenené na spoločnú poľnohospodársku politiku a politiku súdržnosti by sa mali v reálnom vyjadrení zachovať v nezmenenej podobe, pričom by sa mali ďalej posilniť viaceré priority vrátane výdavkových programov pre okruh „jednotný trh, inovácie a digitálne technológie“ (najmä Horizont Európa), pre okruh „súdržnosť a hodnoty“ (najmä program Erasmus+ a nová záruka pre deti vo výške 5,9 miliardy EUR) a pre okruh „prírodné zdroje a životné prostredie“ (najmä program LIFE a nový fond pre transformáciu energetiky vo výške 4,8 miliardy EUR). Financovanie decentralizovaných agentúr podieľajúcich sa na riadení migrácie a hraníc by sa malo zvýšiť viac ako štvornásobne z úrovne približne 3 miliárd EUR na viac ako 12 miliárd EUR. Príspevok rozpočtu EÚ k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy by sa mal stanoviť na minimálne 25 % výdavkov VFR na roky 2021 – 2027, pričom by sa tento príspevok mal uplatňovať vo všetkých oblastiach relevantných politík, a čo najskôr na 30 %, najneskôr však do roku 2027. Revízia VFR v polovici trvania by mala byť povinná a navrhnutá do 1. júla 2023.

Parlament a Komisia sa najskôr zamerali na dosiahnutie dohody o nariadení o VFR pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019 s cieľom umožniť dobrý začiatok pre budúce programy. Rada však stále pracuje (najprv počas rakúskeho predsedníctva a v súčasnosti počas rumunského predsedníctva) na kompromise, ktorý budú môcť jednomyseľne schváliť všetky členské štáty.

30. novembra 2018 uverejnila Rada návrh rokovacieho rámca, ktorý obsahuje text o kľúčových parametroch celkového finančného balíka, ale žiadne údaje o stropoch a hlavných výdavkoch. Okrem ustanovení o nariadení o VFR sa rokovací rámec venuje aj horizontálnym a odvetvovým otázkam týkajúcim sa ustanovení o pôsobnosti výdavkových programov, ktoré podliehajú riadnemu legislatívnemu postupu. Konečný návrh má schváliť Európska rada na jeseň 2019 a s cieľom dokončiť postup súhlasu bude pravdepodobne prevzatý ako pozícia Rady.

Keďže táto úloha Európskej rady je v rozpore s parlamentnými právami, ako aj s duchom a literou zmlúv, Parlament tento prístup kritizoval. Parlament opätovne zdôraznil, že závery Európskej rady nemôžu anticipovať výsledok postupu súhlasu (na prijatie nariadenia o VFR) ani legislatívnych rokovaní, v ktorých je Parlament plnohodnotným spoluzákonodarcom (ako je to v prípade väčšiny programov VFR).

 

[1]Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
[2]Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2017, s. 1.
[3]Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
[4]Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 47.
[5]2 543 miliónov EUR (v cenách z roku 2011) sa má prednostne vyčleniť (t. j. čerpať rýchlejšie v rokoch 2014 a 2015) na tieto programy: Zamestnanosť mladých ľudí: 2 143 miliónov EUR; Horizont 2020: 200 miliónov EUR; program Erasmus: 150 miliónov EUR; a program COSME: 50 miliónov EUR.
[6]Uznesenie Európskeho parlamentu z 5. apríla 2017 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 30.

Vera Milicevic