Evropsko ribištvo v številkah

V spodnjih preglednicah so prikazani osnovni statistični podatki za naslednja področja skupne ribiške politike (SRP): ribiška flota držav članic EU v letu 2017 (preglednica I), delovna mesta v ribištvu (2015), ribogojstvu (2014) in ribiškem predelovalnem sektorju (2016) (preglednica II), proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica III), očitna potrošnja ribiških in ribogojskih proizvodov leta 2016 (preglednica IV) ter sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do leta 2020 (preglednica V).

Preglednica I: Ribiška flota držav članic EU (EU-28) leta 2017

  Število plovil Bruto tonaža Moč motorja
št. % BT % kW %
BE 72 0,1 13 814 0,9 45 051 0,7
BG 1 894 2,3 6 111 0,4 54 981 0,9
DK 2 222 2,7 68 625 4,4 209 689 3,3
DE 1 392 1,7 62 116 3,9 135 630 2,2
EE 1 590 1,9 14 217 0,9 45 452 0,7
IE 2 261 2,5 62 373 4,0 187 629 3,0
EL 15 057 18,1 71 313 4,5 427 912 6,8
ES 9 231 11,1 379 209 21,3 788 292 12,6
FR 6 567 7,9 177 860 11,0 974 297 15,5
HR 7 553 9,1 51 710 3,0 360 636 5,8
IT 12 275 14,8 163 905 10,5 982 597 15,7
CY 804 1,0 3 478 0,2 37 114 0,6
LV 678 0,8 29 945 1,9 50 200 0,8
LT 144 0,2 76 108 2,6 48 136 0,8
MT 927 1,1 7 692 0,4 69 157 1,1
NL 849 1,0 150 687 8,4 312 665 5,0
PL 839 1,0 33 729 1,6 73 950 1,2
PT 7 952 9,6 99 953 5,9 353 874 5,6
RO 155 0,2 618 0,1 6 065 0,1
SI 185 0,2 598 0,005 10 394 0,2
FI 3 197 3,8 16 467 1,0 174 117 2,8
SE 1 266 1,5 29 399 1,6 149 886 2,4
UK 6 207 7,5 198 598 12,0 768 247 12,3
EU-28 83 117 100 1 725 938 100 6 265 969 100

Vir: Register ribiške flote EU; Dejstva in številke o skupni ribiški politiki – Osnovni statistični podatki, GD Komisije za pomorske zadeve in ribištvo, izdaja iz leta 2018.

NB: (DČ) država članica,(BE) Belgija, (BG) Bolgarija, (CZ) Češka republika, (DK) Danska, (DE) Nemčija, (EE) Estonija, (IE) Irska, (EL) Grčija, (ES) Španija, (FR) Francija, (IT) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (LU) Luksemburg, (HU) Madžarska, (MT) Malta, (NL) Nizozemska, (AT) Avstrija, (PL) Poljska, (PT) Portugalska, (RO) Romunija, (SI) Slovenija, (SK) Slovaška, (FI) Finska, (SE) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.

Preglednica II: Delovna mesta v ribištvu (2015), ribogojstvu (2014) in ribiškem predelovalnem sektorju (2016), merjena v ekvivalentu polnega delovnega časa (EPDČ)

Ribištvo2015 Ribogojstvo(1)2014 Predelava2016
  EPDČ EPDČ EPDČ
BE 413 905
BG 692 679 1 482
CZ 762 742
DK 1 570 336 3 018
DE 1 180 60 7 160
EE 412 30 1 844
IE 2 036 941 2 147
EL(2) 24 759 4 640 1 235
ES 29 322 5 946 17 693
FR 5 951 9 114 11 218
HR 2 071 1 117 1 149
IT 21 077 1 695 4 002
CY 762 341
LV 291 3 588
LT 407 5 240
HU 6
MT 811 153
NL 1 732 212 2 181
AT 116
PL 2 364 16 569
PT 8 323 799 6 913
RO 45 2 001 1 279
SI 75 19 97(2)
SK 651
FI 342 329 748
SE 793 278 1 662
UK 8 034 2 761 13 637

Viri: Dejstva in številke o skupni ribiški politiki – Osnovni statistični podatki, GD Komisije za pomorske zadeve in ribištvo, izdaja iz leta 2017, Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF): gospodarsko poročilo o ribiški floti EU za leto 2017 (STECF 17-12); Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF), gospodarsko poročilo o ribogojskem sektorju EU (STECF-16-12). (1)Podatki se nanašajo le na morsko ribogojstvo. (2)Zaposlene osebe.

NB: (DČ) država članica,(BE) Belgija, (BG) Bolgarija, (CZ) Češka republika, (DK) Danska, (DE) Nemčija, (EE) Estonija, (IE) Irska, (EL) Grčija, (ES) Španija, (FR) Francija, (IT) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (LU) Luksemburg, (HU) Madžarska, (MT) Malta, (NL) Nizozemska, (AT) Avstrija, (PL) Poljska, (PT) Portugalska, (RO) Romunija, (SI) Slovenija, (SK) Slovaška, (FI) Finska, (SE) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.

Preglednica III: Proizvodnja, uvoz in izvoz ribiških in ribogojskih proizvodov po skupinah proizvodov leta 2016 (živa teža – le za prehranske namene)

Skupina proizvodov Proizvodnja (v tonah) Uvoz (v tonah) Izvoz (v tonah)
Ribolov Ribogojstvo Ribolov Ribogojstvo Ribolov Ribogojstvo
Školjke, drugi mehkužci in vodni nevretenčarji 244 464 602 043 372 773 86 278 34 614 9 072
Glavonožci 93 217 2 541 428 0 30 617 1
Raki 169 271 402 570 830 308 218 107 644 474
Bokopluta 198 179 11 244 155 633 697 67 807 334
Sladkovodne ribe 17 222 106 000 101 596 311 373 8 511 8 344
Pridnene ribe 623 099 0 2 754 331 682 254 772 0
Razni proizvodi iz ribogojstva 55 390 672 310 184 0 15 399 0
Druge morske ribe  334 806 175 741 401 481 61 237 114 323 12 666
Salmonidi 4 936 376 119 97 064 1 002 610 39 993 102 222
Majhne pelagične vrste 1 762 776 0 603 119 0 686 842 0
Tun in njemu podobne vrste 400 556 17 599 1 365 450 95 301 969 9 754
Skupaj 3 883 916 1 289 823 7 273 889 1 771 191 1 662 493 142 866

Vir: Evropska komisija: Ribji trg EU – izdaja iz leta 2018. Evropski observatorij za trg s proizvodi iz ribištva in ribogojstva (EUMOFA).

Preglednica IV: Očitna potrošnja po skupini proizvodov leta 2016 (živa teža – le za prehranske namene)

Skupina proizvodov Ocena porabe Na osebo (kg)
Ribolov Ribogojstvo Skupaj Ribolov Ribogojstvo Skupaj
Školjke, drugi mehkužci in vodni nevretenčarji 562 623 679 249 1 241 872 1,10 1,33 2,43
Glavonožci 604 027 1 604 027 1,18 0 1,18
Raki 632 457 308 146 940 604 1,24 0,60 1,84
Bokopluta 286 004 11 607 297 611 0,56 0,02 0,58
Sladkovodne ribe 110 307 409 030 519 337 0,22 0,80 1,02
Pridnene ribe 3 122 658 682 3 123 341 6,12 0 6,12
Razni proizvodi iz ribogojstva 350 175 672 350 847 0,69 0 0,69
Druge morske ribe 621 964 224 312 846 276 1,22 0,44 1,66
Salmonidi 62 007 1 276 507 1 338 514 0,12 2,50 2,62
Majhne pelagične vrste 1 679 054 0 1 679 054 3,29 0 3,29
Tun in njemu podobne vrste 1 464 037 7 941 1 471 977 2,87 0,02 2,88
Skupaj 9 495 313 2 918 148 12 413 461 18,61 5,72 24,33

Vir: Evropska komisija: Ribji trg EU – izdaja iz leta 2018. Evropski observatorij za trg s proizvodi iz ribištva in ribogojstva (EUMOFA).

Preglednica V: Sredstva, dodeljena Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo od leta 2014 do 2020 (1000 EUR, tekoče cene)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Skupaj
BE 5 722 5 795 5 848 5 943 6 081 6 123 6 233 41 746
BG 12 071 12 225 12 337 12 537 12 829 12 917 13 150 88 067
CZ 4 264 4 318 4 358 4 429 4 532 4 563 4 645 31 108
DK 28 559 28 924 29 189 29 662 30 352 30 559 31 111 208 355
DE 30 100 30 485 30 763 31 262 31 989 32 208 32 789 219 596
EE 13 840 14 017 14 145 14 374 14 709 14 809 15 077 100 970
IE 20 232 20 490 20 678 21 013 21 502 21 649 22 039 147 602
EL 53 290 53 971 54 464 55 347 56 635 57 022 58 051 388 778
ES 159 223 161 257 162 731 165 369 169 217 170 374 173 449 1 161 621
FR 80 594 81 624 82 370 83 705 85 653 86 239 87 795 587 980
HR 34 630 35 072 35 393 35 966 36 803 37 055 37 724 252 643
IT 73 643 74 583 75 265 76 485 78 265 78 800 80 222 537 263
CY 5 444 5 513 5 564 5 654 5 785 5 825 5 930 39 715
LV 19 167 19 412 19 589 19 907 20 370 20 509 20 879 139 834
LT 8 695 8 806 8 886 9 030 9 240 9 304 9 471 63 432
HU 5 359 5 427 5 477 5 566 5 695 5 734 5 838 39 096
MT 3 102 3 141 3 170 3 221 3 296 3 319 3 379 22 627
NL 13 916 14 094 14 222 14 453 14 789 14 890 15 159 101 523
AT 955 967 976 992 1 015 1 022 1 040 6 965
PL 72 814 73 744 74 419 75 625 77 384 77 914 79 320 531 219
PT 53 798 54 485 54 983 55 874 57 175 57 566 58 604 392 485
RO 23 086 23 380 23 594 23 977 24 534 24 702 25 148 168 421
SI 3 401 3 444 3 476 3 532 3 614 3 639 3 704 24 809
SK 2 164 2 191 2 211 2 247 2 299 2 315 2 357 15 785
FI 10 197 10 327 10 422 10 591 10 837 10 911 11 108 74 393
SE 16 470 16 680 16 833 17 105 17 504 17 623 17 941 120 156
UK 33 327 33 753 34 061 34 613 35 419 35 661 36 305 243 139
EU-28 788 061 798 128 805 424 818 478 837 523 843 250 858 468 5 749 332

Vir: Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/372/EU dne 11. junija 2014 o določitvi letne razdelitve, po državah članicah, skupnih virov Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki so na voljo v okviru deljenega upravljanja za obdobje 2014–2020 (UL L 180, 20.6.2014, str. 18).

NB: (DČ) država članica,(BE) Belgija, (BG) Bolgarija, (CZ) Češka republika, (DK) Danska, (DE) Nemčija, (EE) Estonija, (IE) Irska, (EL) Grčija, (ES) Španija, (FR) Francija, (IT) Italija, (CY) Ciper, (LV) Latvija, (LT) Litva, (LU) Luksemburg, (HU) Madžarska, (MT) Malta, (NL) Nizozemska, (AT) Avstrija, (PL) Poljska, (PT) Portugalska, (RO) Romunija, (SI) Slovenija, (SK) Slovaška, (FI) Finska, (SE) Švedska, (UK) Združeno kraljestvo.

 

Marcus Ernst Gerhard Breuer