Speeches

Послание на проф. Йежи Бузек, председател на Европейския парламент, относно средносрочния преглед

Страсбург -
Сряда, 2010, Октомври 20

Скъпи колеги,
Скъпи приятели,  

Бих искал да ви представя накратко събитията от миналата година от своята гледна точка на председател на Европейския парламент. Дължа ви тази информация за случилото се през изминалите петнадесет месеца. Става дума главно за състоянието на Съюза днес, за ролята на Парламента и вашата работа като членове на Европейския парламент, но също и за някои инициативи, за които се ангажирах пред вас преди година.

Дами и господа,
Скъпи гости,
Скъпи приятели,

Тази година е годината на борбата срещу бедността и социалното изключване. Този проблем касае десетки милиони наши граждани. Трябва да демонстрираме солидарност по същия начин, както Европейските общности демонстрираха солидарност с моята част от континента, Централна и Източна Европа. Ние чувствахме дълги години тази солидарност. За нас Европейският съюз винаги е бил нещо повече от единен пазар или обща законова система. Ние гледахме на него като на общност от споделени ценности.

Като ваш председател съм ви представлявал по много поводи през тази година и беше важно да подчертая тези споделени ценности.

Тази година беше време на велики годишнини: 60-та годишнина от Декларацията на Шуман, също 65-та годишнина от освобождаването на Аушвиц, 30-та годишнина на моя синдикат "Солидарност", и 20-та годишнина от обединението на Германия.  От кошмара на войната до победата на духа на солидарност и обединението на нашия континент.

Представлявах ви също в израз на солидарност от друго естество в Латвия, Литва, Гърция и Румъния. Исках да демонстрирам нашата позиция в подкрепа на страните, ударени тежко от икономическата криза.

Институционални промени

Дами и господа,

Работата на този Парламент е да гарантира, че първа и единствена наша грижа са нашите граждани и тяхното благосъстояние.

Договорът от Лисабон е в сила вече почти година. Много от присъстващите тук активно работиха за това той да стане действителност. Както много от вас, и аз бях в Ирландия и убеждавах хората да гласуват "за". Отидох също до Чешката република, за да говоря с президента Вацлав Клаус. Ние успяхме.

Договорът от Лисабон ни даде нови правомощия, но също и нови отговорности. Ние трябва да ги използваме разумно и да защитаваме нашия общностен метод. Той гарантира подходящия демократичен контрол за гражданите и предлага най-добрия възможен баланс между европейските институции в изготвянето на нашите нормативни актове, решения и дългосрочни стратегически планове.

Важна част от новия договор е въвеждането на гражданската инициатива, което може да се окаже нововъведение от съществено за бъдещето значение.

Скъпи колеги,

Драго ми е да кажа, че от началото на моето председателство сме предприели решаващи стъпки към по-голяма степен на отчетност на Европейската комисия пред Парламента. От избирането на Комисията до законодателните инициативи и вземането на ежедневни решения. Засилихме също диалога между двете институции. Намираме се в зората на нова епоха на специално партньорство между Европейския парламент и Европейската комисия. Европейският съюз функционира добре, когато Парламентът и Комисията работят ръка за ръка за европейските граждани.  

Откакто бях избран за председател през юли миналата година, въведохме също редица подобрения в начина си на работа. За пръв път официално избрахме председател на Комисията. За пръв път въведохме месечно време за въпроси към председателя на Комисията. В бъдещето може да го разширим и с членовете на Комисията, както и с върховния представител/заместник-председател по въпросите на външната политика и  политиката на сигурност.

През септември се проведе първият дебат за състоянието на Съюза, в който председателят на Комисията ни представи общата си политическа оценка и приоритети за идната година.  Това ще се превърне в постоянно събитие в нашия работен график.

Постоянните срещи на Съвета на председателите на комисии, както и моите собствени срещи с колегиума на членовете на Комисията също ще спомогнат за това двете институции да реализират по-добре Годишната работна програма. Също така всеки месец аз се срещам пряко с председателя на Комисията. Той пък присъства на заседанията на нашия Съвет на председателите на политическите групи.

По отношение на Съвета също сме свидетели на значителен напредък. Миналия месец започнахме диалог за законодателното планиране с председателството на Съвета. Срещам се с министър-председателя на страната, председателстваща Съюза.

Председателят на новата европейска институция, Европейския съвет, не само докладва пред пленарното заседание, но и непосредствено докладва на Председателския съвет на Парламента. Също и с него аз се срещам пряко всеки месец.

Уверен съм, че всички тези форми на диалог могат да подобрят отчетността на институциите пред европейските граждани.

Промени в Парламента

Скъпи приятели,

Ние полагаме много усилия и за изграждане на по-тясно партньорство с националните парламенти, като провеждаме редовни срещи на всички равнища. Това е в израз на духа на Договора от Лисабон, който отрежда ключова роля на Европейския парламент като съвместно отговорен за Съюза и за Европа, по-близка до гражданите.

Ние приехме правила за разширяване на ролята на националните парламенти не само по отношение на новата "проверка на принципа на субсидиарност", но също и за гарантиране на пълно сътрудничество както на предварителния етап от законодателния диалог, така и на последващия.

Ние направихме достъпа до нашата работа по-прозрачен. Днес нашите комисии и нашите публични изслушвания могат да се гледат на живо по интернет, така че гражданите да бъдат по-добре информирани за въпросите, които разискваме, и решенията, които вземаме.

Засиленото прилагане на процедурите за вземане на участие в пленарните разисквания без предварително записване (процедура с вдигане на ръка "catch the eye" и процедура с вдигане на синя карта) направи нашите дискусии по-оживени. Въпросите, които пряко касаят нашите граждани, са наша отговорност; нека нашите разисквания, нашите различни мнения и процесът на постигане на компромиси за Европейския съюз и неговите граждани станат по-видими.

Скъпи колеги,

Генерал Колин Пауъл ми каза нещо много паметно: "От всички прояви на власт ограничението е това, което най-много впечатлява хората". Когато обаче трябваше да използваме своите нови правомощия, ние го направихме. Ние гласувахме срещу първоначалното споразумение за SWIFT, понеже искахме да се уверим, че ще се постигне правилният баланс между потребностите от гледна точка на сигурността и защитата на гражданските свободи. Преразгледаното споразумение представлява много добър общ баланс, както и самата администрация на САЩ признава.

Когато получавах телефонни обаждания от Вашингтон през февруари, аз чувствах, че вървим към отговор на известния въпрос на Хенри Кисинджър на кого да се обади, ако иска да говори с Европа.  В повечето случаи, разбира се, това ще бъде заместник-председателят на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Радвам се, че днес този пост се заема от жена, както бях настоял пред Европейския съвет. Когато обаче става въпрос за международни договори, по които се водят преговори от името на ЕС, се изисква нашето съгласие и трети страни трябва да се обаждат на нас, Европейския парламент.

Ние преговаряхме усилено за новата Европейска служба за външна дейност, така че тя да бъде модерна служба, която истински да представлява европейския интерес. Съветът се съгласи на много важни отстъпки, които подобряват политическата отчетност на тази нова служба. Ние трябва да я създадем въз основа на общностния метод, така че да работи за Съюза като цяло.

Ние бяхме прави да настояваме, че тази служба, която ще представя имиджа на ЕС извън него, трябва действително да отразява днешния Европейски съюз, обединен в многообразието. Можем да отговорим на глобалните заплахи и предизвикателства, само ако го направим заедно и в името на нашите граждани. Това е, което ние поискахме, и това и получихме.

Справяне с кризата

Скъпи колеги,

Първите дни на май 2010 г. могат да бъдат обобщени с мотото "per aspera ad astra" - чрез трудности се стига до звездите. Европа успя да превърне един момент на най-дълбока икономическа криза в структурна реформа и Европейският парламент имаше решаващ глас в разискването.

Но възстановяването на нашите икономики ще зависи от нашата способност да намалим съществуващите празнини в единния пазар, който е крайъгълният камък на европейската интеграция. Докато пишеше своя неотдавнашен доклад, професор Марио Монти поддържаше тесни контакти с нашите парламентарни комисии, както и с мен самия, и проведе редица размени на мнения.

Парламентът изигра също централна роля в приемането на законодателния пакет, който ще създаде ефективна система за надзор на финансовите пазари в Европейския съюз. Ние намерихме европейско решение, така че националните мерки да са по-добре координирани между нашите държави-членки. Кризата е световна и нашият принос за нейното преодоляване трябва да бъде европейски, ако искаме да бъдем ефективни на световната сцена, особено в работата на Г20.

Енергия и климат

Скъпи колеги,

Днес енергията е кръвта на нашата европейска икономика. Цената и сигурността на енергията, както и опазването на околната среда стават главните европейски предизвикателства на ХХІ век. Това ще бъде съществена част от всяко ново задействане на вътрешния пазар, както и нашите усилия за борба с изменението на климата, в която Европейският съюз е и иска да продължава да бъде световен лидер. Самият Европейски парламент подписа споразумението СОУОСО, с което да продължи да изгражда екологосъобразен Парламент.  

През годините Комисията, Съветът и Парламентът свършиха огромна работа за създаване на европейска енергийна политика; неотдавна излезлият регламент за сигурността на доставките на газ е само един пример.

Ако обаче искаме да постигнем действителен единен енергиен пазар със сигурни доставки, които да са щадящи околната среда и да осигуряват разумно ниска цена на енергията за всички потребители, ние имаме нужда от политическа движеща сила. Много от нашите бъдещи решения ще имат нужда от силна политическа подкрепа от всички институции на ЕС и особено от държавите-членки.

Преди година в обръщението си в началото на мандата, аз предложих създаването на Европейска енергийна общност. Ето защо на 5 май предложих заедно с Жак Делор инициатива за такава общност. Това ще бъде тип "търговско наименование" за подкрепа на общи действия. Нещо подобно беше направено през 1992 г. с програмата за единния пазар, която включваше много концепции, по които да се отбележи напредък.
Права на жените

Дами и господа,

Както вероятно знаете, аз вярвам дълбоко в равновесието между половете и равните възможности за жените. От избирането си на този пост съм пледирал многократно по различни поводи за значително представителство на жените на най-високите постове в институциите на ЕС. Политическа система, която не позволява на 52 процента от своето население значително представителство в органите си за вземане на решения, губи връзката със своето общество.

Убеден съм, че ние следва да даваме пример на своите общества. Европа следва да бъде силно ангажирана с това, да гарантира съчетаването на работата и семейния живот. Важно е, особено във времена на икономически кризи, несигурните условия на труд да не бъдат пречка пред майчинството. Понастоящем обсъждаме този въпрос, свързан също така с начина, по който ще посрещнем драматичното предизвикателство на демографската криза в Европа.

Но когато говорим за правата на жените, не можем да забравяме и въпроса за насилието над жени. Като парламент ние можем да гарантираме своя пълен ангажимент по този въпрос, който обсъдихме с представители на националните парламенти в специален ден, посветен на борбата с насилието над жени.

Мрежата "Сахаров"

Скъпи колеги,

Каузата на правата на човека не е просто европейска идея фикс, тя е универсална кауза. Решението Нобеловата награда за мир да се присъди тази година на Liu Xiabo следва вашето собствено решение от преди две години. Тогава ние присъдихме наградата "Сахаров" на Hu Jia, който все още е в китайски затвор. Ние винаги ще настояваме за освобождаване на политическите затворници. На всички тях и навсякъде.

Нека не забравяме, че някои от тези политически затворници са носители на нашата награда "Сахаров". Затова възприемам мрежата на лауреатите на наградата "Сахаров" толкова сериозно. Тя обединява носителите на наградата за общи действия в защита на правата на човека.

Където и да отидем като членове на този парламент, ние носим отговорност за насърчаването на демокрацията и правата на човека. Това е дълг на всеки от нас. При всяко от своите посещения, включително и в Китай и Русия, аз поставям този въпрос на най-високо равнище. Трябва да сътрудничим тясно с демократичната общност по този въпрос.

Твърдо съм решен да превърна тази мрежа, както и форума на бившите председатели на Парламента, в ефективно средство в борбата ни за човешко достойнство, права на човека, демокрация и основни универсални свободи.

Външна дейност

Договорът от Лисабон засили и нашата роля във външните отношения. Моята роля като председател е да дам израз на вашите послания от името на европейските граждани към правителствата и страните извън Европейския съюз и да направя така, че те да бъдат чути.

Няма друг парламент, който да е толкова открит към света, колкото нашият. Няма седмица, през която някой от нас да не е някъде по света, за да взаимодейства с нашите партньори и да пропагандира нашите основни ценности, и за бъдем честни - и нашите интереси.

Ние сме най-голямата икономика в света и най-големият донор на помощи в света, но не използваме своя потенциал напълно. Трябва да направим преоценка на начина, по който постигаме своите цели. Необходимо е да добавим подкрепата за демокрацията и правата на човека в своите търговски преговори, независимо от това, дали преговаряме с големи и силни или малки и слаби партньори.

Убеден съм, че трябва да засилим своята парламентарна дипломация, тъй като в съвременния свят и в очакванията на нашите граждани това е важно допълнение към дипломацията.

Скъпи приятели,

През последните 15 месеца нашите междупарламентарни асамблеи и делегациите на Европейския парламент изиграха важна роля в подпомагането на насърчаването на демокрацията, обмена на най-добри практики и инициирането на сътрудничество в света, както и в подпомагането на парламентите да осъществяват необходимия демократичен контрол над своите национални правителства.

Продължаваме много успешно да развиваме нашето сътрудничество в Латинска Америка чрез асамблеята Евролат.

Очаква ни много работа за започване на нашето парламентарно сътрудничество с асамблеята Euronest в рамките на Източното партньорство.

Създадохме също така постоянен секретариат на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието. Ние желаем да бъде сериозен участник в този регион, а не само платец.

Удовлетворен съм също така, че задълбочихме отношенията си с Конгреса на Съединените щати. През последната година бяха осъществени около двадесет посещения на наши комисии и те бяха подпомогнати от нашето наскоро открито бюро във Вашингтон.  

Дами и господа,

Като председател представлявах Парламента в седем държави извън Европейския съюз. Парламентът се възприема сериозно от нашите партньори, тъй като нашият глас помага да бъде формирано новото глобално управление. Нашият политически модел, който представлява правилното съчетание на икономическа ефективност, социална и екологична чувствителност, но също така и на солидарност и консенсус, трябва да бъде зачитан и пропагандиран.

Въпреки това съм убеден, че за да може ЕС да затвърди своето лидерство в световните въпроси, на първо място е необходимо той да покаже способността си за справяне с предизвикателствата по своите собствени граници. С ваша помощ аз се постарах да инвестирам колкото е възможно повече време и енергия в интензивна работа с нашите източни и южни съседи, срещайки се с техните лидери и представяйки Европа на техните граждани.

Европейският парламент винаги се е застъпвал за продължаване на разширяването. Добър пример за положителното въздействие на Европейския съюз може да се види в страните от Западните Балкани, където бе сложен край на войната и взаимната агресия.

По време на втората половина от своя мандат аз ще се стремя да продължавам да укрепвам нашата парламентарна дипломация. Убеден съм, че в днешно време вече не може да има разделение между вътрешните и външните ни политики. Вътрешният ни пазар и еврото засягат останалата част от света също толкова, колкото и търговската ни политика и политиката за развитие.

Трябва да създадем обща външна политика, така че в рамките на глобалното управление да можем да работим по-добре със Съединените щати и бързо развиващите се икономически сили.

Следва да съзнаваме голямата сила на убеждението, която притежаваме, и своята способност да подпомагаме трансформацията на обществата и приближаването им към европейските идеали на демокрацията, мира и благоденствието.  

Бъдещето

Скъпи колеги,

Алвин Тофлър бе казал: "Нашата морална отговорност е не да спрем бъдещето, а да го формираме ... да насочваме своята съдба в хуманна посока и да облекчаваме травмата на прехода".

Настоящата икономическа и финансова криза ни засегна тежко. Оставяме зад себе си един труден период, но трябва да разглеждаме това и като възможност за реформи.

Става все по-ясно, че това предизвикателство няма да бъде разрешено само чрез национални стратегии. Трябва да координираме своите усилия, за да увеличим силите си. Това е, за което се застъпва стратегията "ЕС 2020". Днес повече от всякога се нуждаем от истинско европейско икономическо управление. Имаме нужда от истински икономически съюз, а не само от паричен.

В процес на подготовка са поредица от изключително важни законодателни предложения, като пакетът за икономическото управление, директивата за хедж-фондовете и регламентът относно агенциите за кредитен рейтинг и относно дериватите. Трябва да гарантираме, че това законодателство ще бъде добре подготвено, ако искаме да създадем по-силен, по-конкурентоспособен и финансово стабилен Европейски съюз.

Скъпи приятели,

Финансовата криза ни научи, че не може да има солидарност без отговорност, но тя също така ни научи, че Европейският съюз може да предложи решения, които представляват добавена стойност за нашите граждани.

Като парламентаристи, които споделят отговорността за бюджета на Съюза, ние разбираме, че в днешния икономически климат трябва да си поставяме високи амбиции с финансирането и да проучваме възможностите за обединяване на ресурсите, за по-добри икономии и за по-добро финансово управление.

Но аз съм убеден, че следващият годишен бюджет и многогодишната финансова рамка трябва да подкрепят модернизацията и да освободят пълния потенциал на Съюза, и в резултат на това да допринесат за конкурентоспособността и създаването на работни места.

Това е, което нашите граждани очакват от нас в най-голяма степен. Финансирането трябва да поддържа равновесието между потребностите на единния пазар, иновациите, инфраструктурата и селското стопанство, както и да покрива новите задачи, възложени ни в съответствие с Договора от Лисабон.

Заключителни бележки

Ако ние, европейците, вярваме в Европа, трябва да вярваме в самите себе си. За да разсеем всякакви съмнения в Европейския съюз, трябва да се върнем към неговите корени и тогава ще разберем, че мирът, стабилността, просперитетът и отвореното общество не трябва да се приемат за даденост. Опасното и немислимото могат да се случат отново, ако не обуздаем популизма и не отстояваме основните ценности на свободата и солидарността за всички.

От своите дискусии разбрах, че макар че в ЕС може би има криза на доверието, ние не бива да я допускаме. Европа представлява модел, предизвикващ възхищение и уважение извън нашите граници. Нека не се страхуваме да бъдем европейци и нека бъдем горди със своя общностен метод, който осигури шестдесет години мир и обедини отново нашия континент.  

Нашето поколение израсна в един разделен континент. Поколението на нашите деца възприема отворените граници, общата сигурност и общия пазар като нещо, разбиращо се от само себе си. Но историята можеше да поеме в друга посока. Нашите политически предшественици избраха правилния път. Сега от нас зависи какъв ще бъде ХХІ век в Европа и по целия свят.