Change language
 
Speeches
President Jerzy Buzek 
President Jerzy Buzek

Aitheasc tionscnaimh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa Jerzy Buzek

Strasbourg: Suí iomlánach Pharlaimint na hEorpa -
15/09/2009

A Uachtarána Pharlaimint na hEorpa,
A Airí,
A Uachtarána agus a ionadaithe na n-institiúidí Eorpacha,
A dhaoine uaisle agus thar gach rud eile - a chairde,

Seasaim os bhur gcomhair amach inniu mar an 13ú Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa arna toghadh go díreach.  Is mór agam go bhfuil roinnt iarUachtarán anseo linn inniu:

  • An tUasal Emilio Colombo,
  • An tUasal Enrique Barón Crespo,
  • An tUasal Egon Klepsch,
  • An tUasal Klaus Hänsch,
  • An tUasal José Maria Gil-Robles,
  • Nicole Fontaine, Uasal,
  • An tUasal Pat Cox,
  • An tUasal Hans-Gert Pöttering.

Mar atá ráite ag a lán daoine anseo, is comhartha í gur toghadh mé - comhartha den aisling de mhór-roinn aontaithe a thug dóchas do na saoránaigh in ár gcuidne den Eoraip, aisling atá tugtha anois chun críche.

A chomhghleacaithe ón Eastóin, ón Laitvia, ón Liotuáin, ón tSlóvaic, ó Phoblacht na Seice, ón Ungáir, ón tSlóivéin, ón Rómáin agus ón mBulgáir, ón gCipir agus ó Mhálta,  

tuigim imní, riachtanais agus ionchais iad siúd a tháinig isteach san Aontas le deireanas.   Tuigim go maith iad mar gheall go bhfuil mo thír féin faoi anáil acu.  Is muidne anois atá comhfhreagrach as todhchaí ár mór-roinne.  Níl a leithéid de rud ann anois agus an tsean-Eoraip agus an nua-Eoraip.  Is í seo ár nEoraipne! Ba mhaith linn go mbeadh sí nua-aimseartha agus láidir.  Agus ba mhaith linn gur amhlaidh a fhéachfaidh ár saoránaigh uirthi.

Beidh fuinneamh agus obair dháiríre de dhíth chun a leithéid a bhaint amach.  Bhí an rún seo ag na glúine d'Eorpaigh agus is fiú an iarracht é an rún seo a bhaint amach.  Táim lánullmhaithe chuig an obair sin a dhéanamh mar go raibh an aisling chéanna agamsa.


A dhaoine uaisle,

Tugaimid aghaidh anois ar bhruach an téarma nua pharlaimintigh agus tá mórán dúshlán ag drannadh ar an Eoraip agus orainne - a hionadaithe.  Caithfimid an ceann is fearr a fháil ar na dúshláin sin.  Is rud gur fiú cuimhneach air agus muid ag iarraidh Eoraip níos fearr a bhaint amach, go bhfuil ról speisialta ag Parlaimint na hEorpa, ról atá institiúideach chomh maith le sóisialta. Ról atá siombalach go smior.  Is í Parlaimint na hEorpa cuisle an chórais dhaonlathaigh Eorpaigh.

Is é an bunús do bhuaine agus do sheasmhacht an chórais sin, is cosaint í ar na hidéil agus ar na luachanna a dtugtar beocht dóibh ní hamháin in ár gcinntí agus ina n-iarmhairtí ach chomh maith leis sin, in ár ndíospóireachtaí.

Ba nós leis na Sean-Ghréagaigh, a shaolaigh an daonlathas, a rá, i mbriathra Arastatail - gur féidir inmhe an chine dhaonna a mheas, agus uaidh sin an tsaoránacht, ina chumas coinbhleachtaí agus easaontais leasa a réiteach tríd an díospóireacht seachas an lámh láidir a úsáid. Mar ráthóir ar an gcobhsaíocht i láthair polaitíochta ina bpléitear scéalta éagsúla agus ina bhfuil cumhacht ag na Feisirí, leanann Parlaimint na Eorpa léi go hiomlán leis an traidisiún sin.  Ach tá cúram eile ar Pharlaimint na hEorpa - fís d'Eoraip nua a bheochan, fís a fhéachfaidh níos faide ar aghaidh ná an t-am atá i láthair againn, fís a iarrfaidh níos mó ná an Eoraip inniu ach céard ba cheart di a bheith. Leis an bhfís sin a chruthú le chéile, tá samhlaíocht, eolas, ciall agus misneach uainn.

Tá sé ráite ag Hannah Arendt, fealsamh Gearmánach de bhunadh Giúdach, gurb í an pholaitíocht an t-aon réimse sa saol, seachas an reiligiún, ina dtarlaíonn míorúiltí.  Fiche bliain ó shin go dtí an lá, bhí muintir na hEorpa i láthair ag a leithéid de mhiorúilt agus sin an fáth go gcreidimid go bhfuil misneach, an tsamhlaíocht agus an tsaoithiúlacht cumhachtach.  Ceapaim go bhfuil an dearcadh sin againn go léir.

Táim dóchasach faoi na dúshláin atá romhainn.  Measaim féin gurb iad seo a leanas na dúshláin sin:
1. an ghéarchéim eacnamaíoch agus dlúthpháirtíocht na hEorpa,
2. an fuinneamh agus an comhshaol,
3. an beartas eachtrach,
4. cearta an duine agus ár gcóras luachanna,
5. an Pharlaimint agus conas í a athchóiríu.


A Fheisirí,

Is í an ghéarchéim eacnamaíoch an cheist is goilliúnaí agus is deacra atá romhainn.  Caithfimid an ceann is fearr a fháil uirthi agus gheobhaimid an ceann is fearr uirthi. Bhí an Eoraip chun tosaigh agus réitigh á gcur chun cinn aici chuig na cruinnithe mullaigh G8 agus G20, réitigh a chaomhnaíonn ár múnla sóisialta agus ar féidir leo geilleagar an domhain a fheabhsú.

Agus an domhandú ag drannadh orainn, caithfidh an Eoraip labhairt d'aon ghuth amháin.  

Caithfimid díriú níos mó ná riamh ar fhás an gheilleagair agus dul i ngleic leis an dífhostaíocht.  Caithfimid beocht a thabhairt do na smaointe i straitéis Liospóin agus bealaí a aimsiú chun infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí nua, sa nuálaíocht, san oideachas agus in acmhainní daonna. Maidir le buiséad an Chomhphobail, tá ról tábhachtach aige in áirithiú shoiléireacht thosaíochtaí agus nósanna imeachta chláir thaighde Eorpacha.

Agus muid ag dul i ngleic leis an ngéarchéim, éistimis leis na heacnamaithe a deir gur cheart dúinn an tréimhse seo a úsáid chun athchóiriú a dhéanamh ar gheilleagar na hEorpa agus ar gheilleagar an domhain ó bhun go barr. A luaithe agus a thiocfaimid as an ngéarchéim seo, caillfear an spreagadh chun athchóiriú a dhéanamh agus ní bheidh na cosaintí curtha suas againn i gcoinne an chéad chinn eile.

Faoin gConradh nua, beidh na cumhachtaí céanna buiséid ag an bParlaimint agus ag an gComhairle. Áireofar sa nós imeachta comhchinnteoireachta an talmhaíocht, an t-iascach, an trádáil sheachtrach agus an ceartas agus gnóthaí baile agus freagrachtaí cothroma i réimse an chaiteachais talmhaíochta.

Tá an chumhacht seo againn agus ba chóir dúinn úsáid a bhaint aisti agus ní hamháin ar mhaithe le dul i ngleic leis an ngéarchéim eacnamaíoch.

Caithfimid an fód a sheasamh i gcoinne chaomhnaitheacht agus athnáisiúnú ár gcomhbheartas.  Caithfidh an beartas comhtháthaithe a bheith ina thosaíocht sa chéad bhuiséad eile Comhphobail má theastaíonn uainn ár mór-roinn athaontaithe a bheith go hiomlán comhtháite.  Is é an margadh aonair an gníomh is fearr atá bainte amach againn.  Caithfimid é a chosaint agus é a neartú chun iomaíochas na hEorpa a áirithiú.

Ciallaíonn sé seo go gcaithfear comhtháthú na hEorpa a neartú agus gan é a lagú.  Bíodh de mhisneach againn beart a dhéanamh de réir ár dtuairimí.

Mínímis dár saoránaigh go bhfuil an Eoraip luachmhar agus go mbaineann gach Eorpach leas as an modh Comhphobail.

Ní féidir linn dul i ngleic leis an ngéarchéim mura dtabharfaimid tábhacht don tsochaí agus dá riachtanais.  

Má táimid chun an Comhphobal a athbheochan agus a thuiscint agus má táimid chun cónaí sa Chomhphobal atá á thógáil againn, tá dhá rud riachtanach: an dlúthpháirtíocht agus an comhtháthú sóisialta.  

Ní féidir fíorchomhphobal a chruthú gan dul i gcúram gach duine, go háirithe na daoine is soghonta - na daoine atá dífhostaithe, iad siúd is lú oideachas, agus iad siúd a bhfuil cónaí orthu i réigiúin iargúlta.

Is í príomhaidhm Uachtaránacht na Sualainne an dífhostaíocht a chomhrac.  Cuideoimid go tréan leo sa chúram seo.

Taobh thiar den Chuirtín Iarainn, is éard a dúirt siad sna sráideanna tráth dá raibh: 'Níl aon saoirse ann gan an dlúthpháirtíocht'.  Is féidir linne a rá anois: 'Gan an dlúthpháirtíocht níl aon chomhphobal ann'.  Ní bheidh Eoraip láidir ná nua-aimseartha ann ach an oiread.


A chairde,

Ní féidir linn teacht as an ngéarchéim eacnamaíoch seo gan cumas intleachtúil, eacnamaíoch agus cruthaitheach na mban.

Níl na comhdheiseanna ann do leathchuid phobal an Chomhphobail.

Éilíonn an ghéarchéim dhéimeagrafach an teaghlach agus an torthúlacht a neartú.  Caithfimid a chinntiú nach gá do na mná a ngairmeacha beatha a thabhairt suas chun clann a bheith acu.

Chun an ghéarchéim dhéimeagrafach a shárú, agus ár bprionsabail dhaonlathacha á gcosaint againn, ní mór dúinn comhphobal oscailte a bheith againn.  Thug an inimirce buntáistí léi riamh chuig an Eoraip.  Caithfimid réitigh a mholadh a thabharfaidh an deis dúinn inimircigh a mhealladh agus na dálaí a shocrú dá n-imeascadh, agus ag an am céanna a bheith ag súil leis go mbeidh siad sásta tabhairt faoin imeascadh sin.

Chuir an tUachtarán Hans-Gert Pöttering an plé idirchultúrtha chun cinn mar gur uirlis éifeachtúil agus chruthaithe í chun comhtháthú den chineál sin a bhaint amach.


A dhaoine uaisle,

Tá géarchéim fuinnimh romhainn.  B'fhéidir nach dtuigeann muintir na hEorpa cúrsaí geopholaitíochta ach tuigeann siad nuair a chastar an teas as.  Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh le tuilleadh foinsí fuinnimh a aimsiú agus tuilleadh infheistíochta a dhéanamh in acmhainní fuinnimh inathnuaite agus i mbreoslaí iontaise. Tá fuinneamh núicléach ar fáil agus is faoi gach Ballstát cinneadh a dhéanamh ina leith seo.  Caithfimid an gréasán seachtrach píblíne a leathnú sa chaoi nach mbeimid ag brath ar aon tír ar leith.  Caithfimid na hidirnaisc idir ár ngréasáin gáis agus leictreachais a mhéadú.  Caithfimid machnamh a dhéanamh faoi ghás a cheannach le chéile chun fíormhargadh fuinnimh Eorpach a bhunú, margadh a bheidh bunaithe ar an dlúthpháirtíocht.  Creidim go bhfuil an t-am ann anois don Aontas fíor-chomhbheartas fuinnimh a bheith againn agus déanfaidh mé gach dícheall é sin a bhaint amach.  

Is iad cúrsaí fuinnimh ba chúis leis an gComhphobal Eorpach do Ghual agus Ghruach a bhunú i 1951, agus as sin tháinig an Comhphobal atá againn inniu.

Dúirt Robert Schuman ag an am sin: 'Cinnteoidh an dlúthpháirtíocht seo eadrainn go mbeidh aon chogadh amach anseo (...) ní hamháin doshamhlaithe ach dodhéanta'.


A chairde,

Caithfidh ár mbeartas fuinnimh na bagairtí comhshaoil a bhaineann leis an athrú aeráide a chur san áireamh. Tá réabhlóid ghlas uainn agus caithfimid srian a chur leis an iomarcaíocht atá againn.

Tá Parlaimint na hEorpa chun tosaigh sa díospóireacht ar an ábhar seo. D'oibrigh mé i measc daoine eile ar an gCoiste Sealadach ar an Athrú Aeráide. Tuigeann sibh an seasamh atá agam agus tá a fhios agaibh go n-oibreoidh mé libh chun comhréiteach a bhaint amach i gCóbanhávan, rud a thabharfaidh sochar araon dár gcomhshaol agus dár ngeilleagair.


A Fheisirí,

Is gníomhaí tábhachtach í an Pharlaimint go hidirnáisiúnta. Tá ár saoránaigh ag brath orainn. Caithfidh an Eoraip a bheith níos gníomhaí laistigh de theorainneacha an Aontais Eorpaigh agus go domhanda. Beidh forbairt beartais eachtraigh shoiléir agus éifeachtúil ina mbeidh fís den ord domhanda, ar cheann de dhúshláin mhóra na Parlaiminte seo.

Dúirt Jean Monnet tráth go bhfuil uaillmhian ag gach duine. Is í an cheist ná an n-úsáidfidh tú an uaillmhian sin chun aird a tharraingt ort féin nó chun rud éigin a bhaint amach. Le linn na Parlaiminte seo, bíodh an uaillmhian againn rud éigin a bhaint amach.

Céard iad, mar sin, na cuspóirí is tábhachtaí?

Ar an gcéad dul síos:
Beartas gníomhach i leith chomharsan an Aontais Eorpaigh sa deisceart agus san oirthear. Agus é seo mar aidhm againn, ba cheart dúinn leanúint lenár gcuid oibre sa Tionól Parlaiminteach Eora-Mheánmhuirí agus gníomhú laistigh de chreat an Tionóil Euronest.

Sa dara háit:
Ba chóir dúinn an daonlathas agus múnlaí den dea-rialachas a chur chun cinn. Ba chóir dúinn na tionóil idirpharlaiminteacha agus ár dtoscaireachtaí a úsáid chun cruinnithe mullaigh parlaiminteacha a bheith againn roimh chruinnithe mullaigh déthaobhacha an Aontais. Is tábhachtach an deis seo mar gheall go mbeidh Parlaimint na hEorpa páirteach i gcinntí a dhéanamh i líon níos mó beartas. Is dea-shampla é EUROLAT den chineál seo comhair.

Sa tríú háit:
Tá sé in am dúinn fíor-chomhpháirtíocht pharlaiminteach thrasatlantach a bheith againn agus creat nua á chur le chéile againn d'ord nua domhanda. Déanfaidh mé gach iarracht naisc níos dlúithe a dhaingniú le Comhdháil na Stát Aontaithe ar gach leibhéal.

Sa cheathrú háit:
Ní mór dúinn obair le chéile ar chomhpháirtíocht straitéiseach leis an Rúis ach ní féidir a dhearmad, mar is amhlaidh in ár gcaidreamh leis an tSín, go bhfuil cearta an duine, an smacht reachta agus an daonlathas níos tábhachtaí ná na gnéithe eacnamaíocha agus polaitiúla. Mar Uachtarán, labhróidh mé go hiomlán agus go hoscailte lenár gcomhpháirtithe Rúiseacha, go háirithe i gcomhthéacs na straitéise nua Baltaí.

Sa chúigiú háit:
Caithfimid ár gcaidreamh leis an India a threisiú agus le cumhachtaí eile amhail an Bhrasaíl agus Poblacht na hAfraice Theas atá ag teacht chun cinn. Caithfidh an India bheith ina comhpháirtí eacnamaíoch agus polaitiúil.

An séú háit:
Tá an Meánoirthear go fóill an-tábhachtach don seasmhacht dhomhanda.  Caithfidh an Eoraip ról lárnach a bheith aici sa réigiún.

Sa seachtú háit:
Tá an méadú ar an AE ar cheann dár straitéisí polaitiúla is rathúla.  Ar tugadh riamh tréimhse chomh síochánta agus chomh rathúil dár sinsir Eorpacha sgus atá againn i láthair na huaire?  Is cosúil gurb iad an Chróit agus an Íoslainn b'fhéidir, na tíortha is cóngaraí d'aontachas leis an Aontas.

San ochtú háit:
Is é an tAontas Eorpach an bronntóir is mó cabhrach ar domhain. Caithfimid athbhreithniú a dhéanamh ar na tairbhithe atá ann faoi láthair agus na tairbhithe amach anseo agus ní féidir linn dearmad a dhéanamh ar na hoibleagáidí atá orainn faoi Spriocanna Forbartha na Mílaoise. D'fhéadfaimis na doirse a dhúnadh orthu siúd atá ag iarraidh teacht anseo ach ná dúnaimis ár gcroíthe agus déanaimis ár ndícheall an saol a fheabhsú ina dtíortha dúchais sa chaoi go mbeidh siad ar chomhchéim leis na caighdeáin atá againn san Eoraip.

Sa naoú háit:
Ní mór dúinn misin an Aontais a threisiú faoi bheartas slándála agus cosanta na hEorpa. Bhí 22 misean den sórt sin ann le sé bliana anuas agus ba chóir dóibh sainordú soiléir a bheith acu agus na hacmhainní atá de dhíth chun a gcúraimí a chomhlíonadh. Teastaíonn ó Pharlaimint na hEorpa rialáil níos fearr a áirithiú agus monatóireacht a dhéanamh ar na misin sin. D'fhéadfadh na cumhachtaí níos leithne buiséadacha a bheidh ag an bParlaimint faoi Chonradh Liospóin ár solúbthacht a fheabhsú chomh fada agus a bhaineann le hacmhainní a dháileadh ar na misin riachtanacha a dtugaimid tacaíocht dóibh.


A dhaoine uaisle,

Ní mór do chur chun feidhme an Chonartha nua a bheith mar thosaíocht againn don todhchaí. Tá mo chroí agus m'anam tugtha d'ullmhú na Parlaiminte maidir lena feidhmiú i gcomhréir leis na forálacha nua a luaithe agus a thiocfaidh an Conradh i bhfeidhm.

Ach, gan chuimhneach ar an gConradh, tá athrú uainn. Braithimid go bhfuil gá ann le haghaidh gné pharlaiminteach níos dinimiciúla laistigh den institiúid.

Mar Uachtarán ar an bParlaimint, ba mhaith liom cur leis an obair fhíor-riachtanach a rinne daoine eile ar athbhreithniú parlaiminteach le cúpla bliain anuas. Tá a lán athruithe úsáideacha déanta againn. Caithfimid tuilleadh a chur leis sin...

Déanfaidh mé gach ar féidir liom chun díospóireacht chruthaitheach pholaitiúil a chur chun cinn sa Pharlaimint.

Caithfimid a chur ina luí chomh láidir agus is féidir go bhfuil an daonlathas i réim níos mó ná an teicnealathas.

Tugaim lántacaíocht do chóras na gcainteoirí chun 'aird a tharraingt' mar bhealach chun na díospóireachtaí a fheabhsú.  Is tábhachtach é seo a áirithiú go háirithe i gcás chearta na bhFeisirí neamhcheangailteacha agus na Feisirí a shuíonn sna Grúpaí ach nach bhfuil oifig acu sa Pharlaimint.

Mar pharlaiminteoirí tá dualgas orainn éisteacht lenár saoránaigh. Caithfimid, áfach, na tairbhí a bhaineann le mór-roinn atá níos aontaithe agus a fheidhmíonn níos éifeachtúla a chur ina luí orthu.

Is é an nasc is tábhachtaí atá ar iarraidh sa phróiseas athchóirithe ná an caidreamh le hinstitiúidí eile an Aontais Eorpaigh a fheabhsú - an Coimisiún agus an Chomhairle. Beidh cuid shuntasach de mo théarma in oifig caite ag an iarracht sin.

Mar Uachtarán, déanfaidh mé iarracht múnla nua comhpháirtíochta a fhorbairt leis an gCoimisiún chun grinnscrúdú parlaiminteach ar an bhfeidhmeannas a fheabhsú agus an chraobh feidhmiúcháin a dhéanamh níos freagraí don Teach seo.

I mí Iúil, thug mé cuireadh ar Uachtarán an Choimisiúin páirt a ghlacadh i dtráth na gceisteanna uair sa mhí sa Pharlaimint, tráth ina mbeidh Feisirí in ann ceisteanna a chur air ón urlár. Molaim go dtabharfaí cleachtas den sórt sin isteach chomh luath agus is féidir.

Chuir an tUachtarán Barroso a 'threoirlínte polaitiúla' ar aghaidh chugainn don dara téarma. Is nuálaíocht shuntasach é seo ós rud é go dtugann sé le fios gurb í Parlaimint na hEorpa a thoghann Uachtarán na Parlaiminte. Is mór an sásamh dom é sin.

Thug mé spreagadh do na coistí parlaiminteacha reachtaíocht a scrúdú atá go fóill idir lámha agus chun fáil amach an bhfuil sé i gceist ag an gCoimisiún a thograí reachtacha a thréigean, a leasú nó a chothabháil. Tugaim spreagadh do na coistí go mbeadh comhráite dáiríre maidir le straitéis pholaitiúil acu amach anseo chun a áirithiú go bhfuil éisteachtaí Coimisinéirí ainmnithe bunaithe ar chlár reachtaíochta mionsonraithe agus ní ar mheasúnú a dhéanamh ar an CV agus ar an taithí ghairmiúil.

Caithfimid caidreamh níos fearr a chur chun cinn le Comhairle na nAirí. Má tá sé i gceist againn caidreamh dáiríre a bheith againn, caithfidh an caidreamh sin a léiriú gur fíor-chomhreachtóir é Parlaimint na hEorpa san Aontas Eorpach.

Ní mór dúinn obair le chéile ar na ceisteanna institiúideacha a thagann as Conradh Liospóin. Baineann siad seo le leathnú an nós imeachta comhchinnteoireachta, an córas nua coisteolaíochta, ceapadh Ardionadaithe agus Leas-Uachtaráin ar an gCoimisiún, smacht daonlathach ar an tseirbhís nua gnímh eachtraigh agus cén chaoi déileáil le   'déUachtaránacht na Comhairle' le linn na gcruinnithe iomlánacha.

Caithfimid ár gcaidreamh leis na 27 bparlaimint náisiúnta san Aontas Eorpacha a fhorbairt ar an gcaoi chéanna. Le blianta beaga anuas feictear go bhfuil níos mó comhair ann agus neartóidh Conradh Liospóin na teagmhálacha seo agus feabhsóidh siad a ról trí dhlíthe a dhéanamh a thabharfaidh aird ar an saoránach. Sampla maith den chomhar seo is ea Clár Stócólm, ina ndírítear ar an gceartas agus ar an tslándáil phoiblí. Is cuid lárnach den chlár é an comhrac i gcoinne na coirpeachta eagraithe laistigh agus lasmuigh den Aontas agus ní mór dúinn obair i gcomhar lenár gcomhpháirtithe domhanda.

Mar Uachtarán, tá sé i gceist agam an caidreamh seo a fheabhsú sna réimsí uile.

Ba mhaith liom dul chun cinn a dhéanamh i ndáil le hathchóiriú a dhéanamh ar acmhainní daonna agus caiteachais sa chaoi go mbeidh siad dírithe ar an gclár seo againne.

Ní mór dúinn saineolas den scoth a bheith againn sna coistí atá freagrach as na beartais straitéiseacha éagsúla.

Tagann saibhreas agus neart ár n-institiúidne ónár ndifríochtaí - náisiúntachtaí difriúla, bealaí difriúla smaointeoireachta agus teangacha difriúla. Is í seo draíocht na hEorpa. Ach ní mór dúinn uirlisí éifeachtúla a bheith againn chun bheith i mbun cumarsáide lena chéile.  Caithfidh Feisirí an deis a bheith acu labhairt ina dteanga dhúchais, más mian leo, sa chaoi go mbeidh siad in ann ionadaíocht cheart a dhéanamh ar na daoine a chaith vóta ar a son. Is feasach dom go bhfuil fadhb ann agus déanfaidh mé gach iarracht é a réiteach.


A Fheisirí,

Is rud gur fiú cuimhneach air go bhfuil níos mó i gceist leis an Aontas ná na dúshláin don todhchaí agus fís den rathúnas agus den chobhsaíocht. Thar gach ní eile, is iad cearta an duine is mó atá i gceist leis. Caithfear cosaint speisialta a thabhairt chomh maith do chearta mionlach - bídís mionlaigh náisiúnta, eitneacha nó reiligiúnda nó grúpaí creidimh - agus do chearta an duine atá faoi mhíchumas fisiceach nó meabhrach.

Tá sé tugtha faoi deara agam go bhfuil teannas ann idir an tSlóvaic agus an Ungáir maidir le mionlaigh náisiúnta. Ba mhaith liom cabhair a chur ar fáil chun an díospóid seo a réiteach a léireoidh luachanna ár bParlaimintne.

Sampla den bhealach a sheasaimid leis na luachanna seo is ea Duais Sakharov a bhronntar ar chosantóirí chearta an duine, atá páirteach anois i 'gréasán Sakharov'. Tá sé i gceist tuilleadh forbairt a dhéanamh ar an gcoincheap seo. Ba mhaith liom dul chun cinn a dhéanamh ar an tionscadal 'Teach do Stair na hEorpa' a thosaigh mo réamhtheachtaí, Hans-Gert Pöttering.

Ba mhaith liom chomh maith go gcuimhneoimis sa Teach seo gur pobal d'idéil agus de luachanna é an tAontas seo.

Aithnímid uile iad agus cothaímid iad. Is iad an tsaoirse, an dlúthpháirtíocht, an smacht reachta, caoinfhulaingt, dea-chomharsanacht, an tslándáil agus cosaint an phríobháideachais, an creideamh agus an réasún, cearta an duine agus an sonas, maoin, an teaghlach agus comh-mhuinín iad. Ina measc chomh maith, tá an chuimhne, an stair agus todhchaí choiteann.

Níl an Comhphobal ann ar mhaithe leis féin. Is uirlis í a chosnaíonn na luachanna sin agus a thugann dóchas go mbeidh an chosaint sin buan agus éifeachtach.


A dhaoine uaisle,

Mar Uachtarán, tá mo chroí agus m'anam ag obair ar bhur son chun bealaí a aimsiú le demos fíorEorpach a aimsiú. Tá sé leagtha amach agam bearta a ghlacadh chun a áirithiú go mbeidh rochtain ag na coistí agus na toscaireachtaí uile ar theilifís satailíte agus ar an Idirlíon. Ba cheart go mbeadh na saoránaigh feasach maidir le conas mar a phléitear, leasaítear agus a chuirtear a ndlíthe chun vóta.

Caithfimid féachaint ar an mbealach ina n-eagraítear toghcháin Eorpacha. Ba chóir dúinn mar shampla a chur ina luí go mba chóir go n-úsáidfí teicneolaíochtaí nua le linn na dtoghchán chun líon na ndaoine a chaitheann vóta a mhéadú. Tá sé in am díospóireacht a bheith ann faoi pháirtithe polaitíochta Eorpacha. Ní mór do na saoránaigh a bheith ar an eolas faoi na páirtithe - ní hamháin ina dtíortha féin ach san Eoraip chomh maith.

Measaim go bhfuil sé fíorthábhachtach go mbeadh comhoibriú ann i gComhdháil na nUachtarán. Le chéile, beimid freagrach as obair an Tí seo, in éindí le 14 leas-uachtarán, a ghabhaim buíochas leo as a dtacaíocht. Ina theannta sin, is mór agam spiorad na comhpháirtíochta atá léirithe ag cathaoirligh na gcoistí. Ba mhaith liom go mbeadh cathaoirleach na mbuantoscaireachtaí idirpharlaiminteacha in ann tionchar a imirt ar beartas eachtrach an Aontais. Déileálfar le cúrsaí a bhaineann le buiséad na Parlaiminte le cabhair óna Caestóirí.

Ach níos mó ná ón rud eile, a chomhghleacaithe, táim ag brath ar bhur ndea-mhuinín.

Mar Uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa, tá a fhios agam go bhfuil mé freagrach as dea-dhálaí oibre a chur ar fáil díbh, ach mholfainn díbh uile a bheith páirteach sa phróiseas seo.


A dhaoine uaisle,

Don chuid is mó dúinn, seasann Conradh Liospóin do réiteach institiúideach. Feabhsóidh sé cumas an Aontais na fadhbanna atá ann faoi láthair a réiteach agus tabharfaidh sé na hinstitiúidí Eorpach níos gaire dá shaoránaigh.

Ba nós le Bronistae Geremek, trócaire air, a rá agus ar ainmníomar an príomhchlós le hurraim dó i bParlaimint Strasbourg, go raibh comhtháthú na hEorpa cosúil le bheith ag rothaíocht : caithfidh tú na troitheáin a oibriú chun cothrom a choinneáil agus imeacht sa treo cheart. Léiríonn sé seo a thábhachtaí agus atá sé dúinn go ndaingneofaí Conradh Liospóin.


A chairde,

Níos lú ná bliain ó shin bhí mé i láthair i bParlaimint na Polainne chun cothrom fiche bliain Rialtas Mazowiecki, an chéad rialtas neamhchumannach in ár gcuidne den Eoraip, a chomóradh.  D'éirigh le Solidarność mar gur sheasamar le chéile aontaithe sa dlúthpháirtíocht.  Is comóradh an-chorraitheach é an comóradh seo. Thug sé tús thitim thapa an chórais ollsmachtaigh faoi deara i dtíortha eile i lár na hEorpa. Ba é an chéad sárú seo ba chúis le titim an bhalla a rinne dhá leath den Eoraip.

Táim ag labhairt libh inniu in Strasbourg, príomhchathair réigiúin a chuireann stair mo cheantair féin, Silesia, i gcuimhne dom. Réigiún teorann atá inti, inar athraigh a mhuintir a náisiúntacht go minic ach nár fhág an áit a raibh cónaí orthu inti.

Geallaim go sollúnta, mar Uachtarán na Parlaiminte sna blianta atá le teacht, agus i mo ról mar ambasadóir, go dtabharfaidh mé teachtaireacht na mór-roinne athaontaithe do shaoránaigh na hEorpa agus an domhain.

Oibrímis le chéile chun réitigh iarbhír agus praiticiúla a bhaint amach ar na dúshláin atá os comhair na hEorpa agus an domhain.

Oibrímis le chéile chun ár bhfísne a thabhairt chun críche. Go dtugaimis faoin gcúram seo le spreagadh, ciall agus misneach.

Is í seo ár nEoraipne! Eoraip nua-aimseartha. Eoraip láidir.

Go raibh míle maith agaibh.