Change language
 
 
Przemówienia

Przemówienie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka podczas konferencji zatytułowanej "Ambitny plan działania UE-27 na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju - głos obywatela - pocztówka elektroniczna

Strasburg -
wtorek, 15 czerwiec 2010

Panie i Panowie!

Helen Clark, dyrektor Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju, przemawiała w ubiegłym tygodniu w Parlamencie Europejskim nt. europejskiej polityki na rzecz rozwoju, naszych zobowiązań w zakresie osiągnięcia milenijnych celów rozwoju i wysiłków podejmowanych przez nas wraz z krajami rozwijającymi się na rzecz zwalczania zmian klimatu. Helen Clark przekazała nam również raport pt. "Poprawa warunków życia: wyniki partnerstwa ONZ/UE w 2009 r.".

Była to dla Parlamentu Europejskiego kolejna okazja, by wyraźnie okazać solidarność krajom rozwijającym się. Jest to przesłanie, że Europa musi być ambitna, niezależnie od tymczasowych wyzwań, nie tylko w wypełnianiu swoich zobowiązań wobec krajów rozwijających się, lecz także w tworzeniu światowego partnerstwa opartego na solidarności - partnerstwa na rzecz likwidacji ubóstwa.

Usłyszeliśmy również, w przejrzystej formie, o czymś, na co wszyscy mamy nadzieję. Usłyszeliśmy, że szczególnie dziś potrzeba nam sukcesu w stosunkach wielostronnych. Mówiąc prosto, oznacza to, że my, ludzie, wszyscy ludzie na Ziemi potrzebujemy sukcesu. Sukcesu, do którego się przyczynimy.

Być może - i mam nadzieję, że tak się stanie - możemy sobie wyobrazić ambitniejsze osiągnięcia niż ostateczne wypełnienie zobowiązań, które podjęliśmy jakieś 40 lat temu. Zobowiązań, które Europa ponowiła w 2005 r., w zakresie przeznaczenia 0,7% naszego produktu krajowego brutto na oficjalną pomoc na rzecz rozwoju i zapewnienia skuteczności tej pomocy.

Wiem, że możemy wszyscy wyobrazić sobie ambitniejsze dokonania niż tylko osiągnięcie milenijnych celów rozwoju, które pozwalają sprawić, że świat będzie lepszym miejscem do życia, które pozwalają nam zbliżyć się do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z solidarności, które jednak nie są wystarczające, by zlikwidować ubóstwo.

Nasza wyobraźnia nie ogranicza naszych ambicji, a krótkotrwałe trudności gospodarczo-finansowe nie stanowią uzasadnienia mniej ambitnych działań.

Tylko dokładając wszelkich starań zrealizujemy nasze ambicje. Nasze elity polityczne muszą mieć poczucie, że cieszą się silnym poparciem społecznym, realizując te ambicje - urzeczywistniając solidarność z krajami rozwijającymi się. Dlatego potrzebujemy właśnie takich inicjatyw jak ogólnoeuropejska kampania "pocztówka elektroniczna" zorganizowana przez Kampanię Milenijną ONZ przy współpracy z licznymi organizacjami pozarządowymi.

Ta inicjatywa oraz przyjęte dziś na posiedzeniu plenarnym przez Parlament Europejski sprawozdanie w sprawie przyspieszenia postępu w realizacji milenijnych celów rozwoju pozwoliło nam wysłać silny sygnał do szefów rządów i głów państw. To oni byli adresatami tych pocztówek elektronicznych, a premier José Luis Zapatero, jako przewodniczący prezydencji Rady, otrzymał wszystkie wyniki.

Pokazuje to jasno, że obywatele Europy wciąż cenią sobie wartości, które stanowią istotną część naszego europejskiego dziedzictwa, jak solidarność, odpowiedzialność za dobrobyt innych, przekonanie, że mamy wolę i możliwości, by przyczynić się do pokoju i dobrobytu na świecie.

Musimy obstawać przy naszych zobowiązaniach niezależnie od przejściowych wyzwań - jesteśmy to winni naszym obywatelom. Musimy z przekonaniem dążyć do realizacji milenijnych celów rozwoju - jesteśmy to winni nie tylko samym sobie, lecz również przyszłym pokoleniom. Ten proces musi zakończyć się sukcesem, sukcesem, który pozwoli na nowe ambitne plany.

Dziękuję za tę inicjatywę.