Change language
 
Speeches
President Jerzy Buzek 
President Jerzy Buzek

Inauguračný prejav predsedu Európskeho parlamentu Jerzyho Buzeka

Štrasburg: zasadnutie Európskeho parlamentu -
15/09/2009

Vážená predsedníčka a vážení predsedovia Európskeho parlamentu,
vážené ministerky a vážení ministri,
vážené predsedníčky a vážení predsedovia a zástupcovia európskych inštitúcií,
vážené kolegyne, vážení kolegovia a predovšetkým drahí priatelia,

stojím tu dnes pred Vami ako trinásty predseda tejto snemovne zvolenej v priamych voľbách. Teším sa, že sú medzi nami bývalí predsedovia:

  • pán Emilio Colombo,
  • pán Enrique Barõn Crespo,
  • pán Egon Klepsch,
  • pán Klaus Hänsch,
  • pán José Maria Gil-Robles,
  • pani Nicole Fontaine,
  • pán Pat Cox,
  • pán Hans-Gert Pöttering.

Je pre nás veľkou cťou, že tu ste.

Ako opakujú mnohí z Vás, moja voľba je tiež symbolická - je symbolom uskutočneného sna občanov našej časti Európy o zjednotenom kontinente.

Vážené kolegyne a vážení kolegovia z Estónska, Lotyšska, Litvy, Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Slovinska, Rumunska, Bulharska, Cypru a Malty.

Poznám a chápem obavy, potreby a očakávania tých, ktorí nedávno vstúpili do Únie. Poznám ich, lebo v mojej krajine sú podobné. Teraz však spoločne preberáme zodpovednosť za budúcnosť nášho kontinentu. Starej a novej Európy už niet. Existuje iba naša Európa! Spoločná Európa! Chceme, aby bola moderná a silná a aby si to uvedomovali naši občania.

To si vyžaduje energiu a prácu.

Tento cieľ si zasluhuje, aby sme naň vynaložili všetko svoje úsilie, pretože po ňom túžili celé generácie Európanov. Som pripravený vynaložiť toto úsilie, pretože tento sen je aj mojím snom.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Na začiatku tohto volebného obdobia stojí Európa a my, jej predstavitelia, pred mnohými výzvami. Musíme na ne vedieť reagovať. Musíme mať tiež na pamäti, že Európsky parlament zohráva v týchto snahách o lepšiu Európu osobitnú, nielen inštitucionálnu, ale aj spoločenskú úlohu. Táto úloha je veľmi symbolická, pretože Európsky parlament tvorí samotnú podstatu európskeho demokratického systému.

Je základom trvalosti a stability tejto demokracie, ochrancom myšlienok a hodnôt, ktoré sa zhmotňujú v našich rozhodnutiach a ich dôsledkoch, ako aj v našich rozpravách.

Gréci, ktorí vynašli demokraciu, mali vo zvyku povedať slovami svojho majstra Aristotela, že kritériom dospelosti človeka a teda občana je jeho schopnosť vyriešiť rozpory a konflikty záujmov nie násilím, ale diskusiou a argumentáciou. Európsky parlament je priamym pokračovaním tejto tradície a predstavuje záruku stability politickej scény, na ktorej sa odohrávajú rôzne scenáre, a kde právomoc je v rukách poslancov. Európsky parlament má aj ďalšiu úlohu, a to poskytnúť Európe novú víziu, ktorá prekračuje súčasnosť a to, čo je, a smeruje k tomu, čo by malo byť. Vytváranie a spoluvytváranie tejto vízie si vyžaduje predstavivosť, vedomosti, múdrosť a hlavne odvahu.

Hannah Arendtová, nemecká filozofka židovského pôvodu, tvrdila, že politika je popri náboženstve jedinou oblasťou, kde sa stávajú zázraky. Presne pred 20 rokmi sme boli v Európe svedkami takého zázraku, a preto veríme v moc odvahy, fantázie a múdrosti. Domnievam sa, že my všetci, ktorí sme sa tu zhromaždili, tomu veríme.

Na úlohy, ktoré pred nami stoja, sa dívam s optimizmom. Podľa môjho názoru ide o tieto úlohy:
1. hospodárska kríza a európska solidarita,
2. energia a ekológia,
3. zahraničná politika,
4. ľudské práva a hodnotový systém,
5. náš Parlament a jeho reforma.


Pani poslankyne a páni poslanci,

najcitlivejšia a najzložitejšia je problematika hospodárskej krízy. Musíme ju prekonať a dokážeme to. Európa na seba prevzala vedúcu úlohu a predložila na úrovni skupín G8 a G20 riešenia, ktoré zachovávajú náš spoločenský model a pomáhajú pri obnove svetového hospodárstva.

Stojac tvárou v tvár globalizácii musí Európa hovoriť jedným hlasom.

Práve teraz, v čase krízy, musíme klásť osobitný dôraz na rast hospodárstva a bojovať proti nezamestnanosti. Musíme oživiť myšlienku lisabonskej stratégie a nájsť spôsoby investovania do nových technológií, inovácií, vzdelávania a ľudských zdrojov. Pri určovaní jasných priorít a postupov pre európske výskumné programy zahráva hlavnú úlohu rozpočet Spoločenstva.

V boji proti kríze počúvajme ekonómov, ktorí vyzývajú, aby sme súčasnú krízu využili na zásadnú reformu európskeho a svetového hospodárstva. Po prekonaní krízy stratíme odhodlanie robiť reformy a nezabezpečíme sa pred ďalšou krízou.

V zmysle novej zmluvy získajú Parlament a Rada rovnaké rozpočtové právomoci. Spolurozhodovací postup sa vzťahuje na poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo, zahraničný obchod, oblasť spravodlivosti a vnútorné veci, a tým nám poskytuje rovnaké právomoci aj v okruhu výdavkov na poľnohospodárstvo.

Toto právo je v našich rukách a musíme ho aj uplatňovať, a to nielen z pohľadu prekonania krízy.

Musíme sa vystríhať pokusov o protekcionizmus a opätovné znárodňovanie v oblastiach spoločnej politiky. Politika súdržnosti musí zostať prioritou v nasledujúcom rozpočte Spoločenstva, ak chceme dosiahnuť úplnú integráciu kontinentu, ktorý sa opätovne zjednotil. Jednotný trh je našim veľkým úspechom. Musíme ho chrániť a upevniť, aby Európa zostala konkurencieschopným kontinentom.

Znamená to posilnenie, a nie oslabenie európskej integrácie. Majme odvahu hájiť vlastné názory! Vysvetlime občanom, prečo je Európa prvoradá a prečo je prístup Spoločenstva výhodný pre všetkých Európanov.

Nemôžeme bojovať proti kríze, ak podceňujeme význam a potreby života v spoločnosti.

Spoločenstvo, ktoré vytvárame, sa nedá oživiť, pochopiť ani v ňom nemožno žiť bez dvoch prvkov: solidarity a sociálnej súdržnosti.

Neexistuje totiž skutočné spoločenstvo bez starostlivosti o všetkých, predovšetkým tých najslabších: nezamestnaných, osôb, ktoré nemajú dostatočné vzdelanie alebo žijú na vzdialenom vidieku.

Boj proti nezamestnanosti je hlavným cieľom švédskeho predsedníctva. Budeme mu v ňom rozhodne pomáhať.

Na druhej strane železnej opony sme kedysi kričali na uliciach: "Sloboda neexistuje bez solidarity". Teraz môžeme povedať, že bez solidarity nemožno vytvárať spoločenstvo, ani modernú, silnú Európu.


Vážení priatelia,

bez silného intelektuálneho, hospodárskeho a tvorivého potenciálu žien neprekonáme hospodársku krízu.

Polovica členov nášho Spoločenstva nevyužíva výhody rovnosti príležitostí.

Demografická kríza si vyžaduje podporu rodiny a pôrodnosti. Treba zabezpečiť, aby ženy neobetovali svoju profesionálnu kariéru rodine a výchove svojich detí.

Aby sme prekonali demografickú krízu a súčasne dodržiavali demokratické zásady, musíme byť tiež otvoreným Spoločenstvom. Prisťahovalectvo bolo pre Európu vždy výhodné. Treba predložiť riešenia, na základe ktorých budeme môcť prijímať prisťahovalcov, vytvárať podmienky pre ich začlenenie, ale súčasne od nich očakávať, že oni sami budú tomuto začleňovaniu naklonení.

Medzikultúrny dialóg, ktorý inicioval môj predchodca Hans-Gert Pöttering, je účinným a spoľahlivým nástrojom tohto začleňovania.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

stojíme na prahu energetickej krízy. Európania možno nerozumejú geopolitike, chápu však, keď sa im vypne kúrenie. Musíme pokračovať v diverzifikácii zdrojov energie a zvýšiť investície do obnoviteľných zdrojov energie a fosílnych palív. Jadrovú energiu možno ďalej využívať, pričom o jej využití rozhodujú členské štáty sami. Treba rozšíriť sieť potrubí zo zahraničia, aby sme neboli závislí od žiadneho štátu. Musíme zlepšiť prepojenosť medzi našimi rozvodmi plynu a elektrickej energie. Treba tiež zvážiť možnosť spoločného nákupu plynu, aby vznikol skutočný európsky trh energetickej solidarity. Domnievam sa, že nastal čas pre reálnu spoločnú politiku Únie v oblasti energie. Budem sa o to usilovať.

Vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele v roku 1951 bolo zárodkom nášho Spoločenstva.

Robert Schuman vtedy vyhlásil, že "vzájomná podpora pri výrobe, ktorá týmto spôsobom vznikne, bude mať za následok, že akákoľvek vojna (...) bude nielenže nemysliteľná, ale aj prakticky nerealizovateľná".


Milí priatelia,

naša energetická politika musí brať do úvahy environmentálne hrozby súvisiace so zmenou klímy. Potrebujeme zelenú revolúciu a pravidlá, pomocou ktorých sa budeme sami obmedzovať.

Európsky parlament je na čele diskusií o tejto problematike. S mnohými kolegyňami a kolegami som pôsobil v Dočasnom výbore pre klimatické zmeny. Poznáte moje názory a viete, že budem s vami spolupracovať, aby sa v Kodani dosiahol kompromis, ktorý bude výhodný tak pre životné prostredie, ako aj pre naše hospodárstvo.


Vážené poslankyne a vážení poslanci,

na svetovej scéne sme významným hráčom. Napokon, naši občania to od nás očakávajú. Potrebujeme posilniť európsky rozmer nielen vnútri Európskej únie, ale rovnako vo svete. Jednotná a účinná zahraničná politika súvisiaca s víziou celosvetového usporiadania by mala byť jednou z vážnych úloh pre súčasné volebné obdobie Parlamentu.

Jean Monnet kedysi vyhlásil, že každý človek má ambície. Ostáva iba otázka, či tieto ambície slúžia na to, aby sa človek niekým stal, alebo aby niečo dosiahol. Majme ambície niečo v tomto volebnom období dosiahnuť.

Čo je najdôležitejšie?

Po prvé:
Aktívna politika voči južným a východným susedom Európy. V tomto zmysle musíme pokračovať v práci v rámci Euro-stredomorského parlamentného zhromaždenia a začať činnosť v rámci zhromaždenia Euronest.

Po druhé:
Podporovať demokraciu a modely dobrej správy vecí verejných. Musíme využívať medziparlamentné zhromaždenia a naše delegácie na organizovanie parlamentných stretnutí pred dvojstrannými schôdzkami Únie na najvyššej úrovni. Je to dôležité, pretože Európsky parlament bude spolurozhodovať o väčšom počte politík. Dobrým príkladom takej spolupráce je EUROLAT.

Po tretie:
Nadišiel čas na skutočné transatlantické partnerstvo na úrovni parlamentov a spoločné stanovenie nového rámca celosvetového usporiadania. Budem sa snažiť o posilnenie väzieb s Kongresom USA na všetkých úrovniach.

Po štvrté:
Pracovať na našom strategickom partnerstve s Ruskom, nezabúdajúc na to, že podobne ako vo vzťahu k Číne nemôžu byť hospodárske a politické hľadiská dôležitejšie ako ľudské práva, zákonnosť a demokracia. Ako predseda tejto snemovne sa budem v plnej miere angažovať v dialógu s ruskými partnermi, a to aj v rámci novej stratégie pre Baltické more.

Po piate:
Sme povinní posilniť naše vzťahy s Indiou a ďalšími vychádzajúcimi mocnosťami ako Brazília a Juhoafrická republika. India sa musí stať našim partnerom v hospodárskej aj politickej oblasti.

Po šieste:
Kľúčom ku globálnej stabilizácii zostáva Blízky východ. V tomto regióne musí Európa zohrávať aktívnu úlohu.

Po siedme:
Rozšírenie patrí medzi naše najvydarenejšie politické stratégie. Mohol sa niekto z našich európskych predkov tešiť z tak trvalého mieru a blahobytu ako my teraz? Zdá sa, že Chorvátsko a možno aj Island sú najbližšie k členstvu.

Po ôsme:
Únia je najväčším poskytovateľom pomoci na svete. Musíme zostaviť zoznam našich aktuálnych a prípadných príjemcov a nezabúdať pritom na záväzky voči nim, a to v súlade s rozvojovými cieľmi tisícročia. Hoci zatvárame dvere pred niektorými prisťahovalcami, neodvracajme od nich svoje srdcia a v rámci našich možností sa snažme, aby sa život v ich krajinách približoval našim európskym štandardom.

Po deviate:
Treba posilniť postavenie misií vysielaných Úniou v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky. Za predošlých šesť rokov bolo vyslaných 22 misií. Treba im poskytnúť jasný mandát a prostriedky nevyhnutné na ich činnosť. Európsky parlament chce zabezpečiť prísnejšiu kontrolu týchto misií a dohľad nad nimi. Rozšírené rozpočtové právomoci, ktoré Parlament nadobudne na základe Lisabonskej zmluvy, môžu zlepšiť našu pružnosť pri prideľovaní prostriedkov na dôležité misie, ktoré podporujeme.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V najbližšej budúcnosti musí byť našou prioritou zavedenie novej zmluvy. Zaväzujem sa pripraviť Parlament na to, aby v deň nadobudnutia platnosti zmluvy začal fungovať v súlade s novými ustanoveniami.

Bez ohľadu na zmluvu však pociťujeme potrebu zmeny. Cítime potrebu zdynamizovať parlamentarizmus v našej snemovni.

Ako predseda Parlamentu sa chcem opierať o významnú prácu iniciovanú v oblasti parlamentnej reformy v uplynulých rokoch. Urobili sme veľa užitočných zmien. Ale musíme isť ďalej.

Urobím, čo je v mojich silách, aby som zväčšil priestor na tvorivú politickú diskusiu na pôde našej snemovne.

Musíme rozhodným spôsobom zdôrazniť nadradenosť demokracie nad technokraciou.

Som rozhodným zástancom najmä častejšieho predkladania návrhov o vystúpenie v pléne, pretože takýmto spôsobom možno oživiť plenárne rozpravy. Podľa môjho názoru ide o veľmi dôležitý prostriedok na zabezpečenie práv menšiny, t. j. kolegov, ktorí nevykonávajú žiadnu funkciu v Parlamente, alebo ich skupín.

Našou úlohou ako poslancov je počúvať hlas našich občanov, ale musíme ich tiež presviedčať o výhodách, ktoré predstavuje jednotnejší a lepšie fungujúci kontinent.

Najpodstatnejším chýbajúcim článkom procesu reformy je zlepšenie vzťahov so ostatnými inštitúciami EÚ - s Európskou komisiou a Radou ministrov. Značnú časť môjho funkčného obdobia budem venovať tejto otázke.

Ako predseda sa budem snažiť o vytvorenie nového modelu partnerstva s Európskou komisiou, o posilnenie parlamentnej kontroly výkonnej moci, ako aj zvýšenie miery zodpovednosti výkonných orgánov voči Parlamentu.

V júli som vyzval predsedu Komisie k účasti na kole otázok, ktoré sa bude konať každý mesiac v Parlamente, a počas ktorého by mohli otázku položiť tí poslanci, ktorí sa v pléne prihlásili o slovo. Navrhujem, aby sa takáto rozprava začala čo najskôr.

Pred dvoma týždňami nám predseda Barroso predstavil svoje "politické línie" na druhé funkčné obdobie. Ide o skutočnú novinku. Znamená to uznanie skutočnosti, že Európsky parlament volí predsedu Komisie. Beriem to na vedomie s veľkým zadosťučinením.

Vyzval som taktiež parlamentné výbory, aby vypracovali prehľad doposiaľ neprijatých právnych predpisov a preskúmali, či má nová Komisia v úmysle zamietnuť, zmeniť alebo zachovať svoje legislatívne návrhy. Vyzývam výbory, aby viedli podrobnú diskusiu o budúcej politickej stratégii, tak aby sa vypočutia dezignovaných komisárov zakladali na podrobnom legislatívnom pláne a nevychádzali iba z posúdenia životopisu a odborných skúseností.

Musíme utužiť vzťahy s Radou. Aby boli hodnoverné, musia odrážať skutočnosť, že v súčasnej Európskej únii je Európsky parlament skutočným zákonodarným orgánom.

Rovnako musíme spolupracovať na inštitucionálnych problémoch vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy. Ide o rozšírenie spolurozhodovacieho procesu, nový systém komitológie, vymenovanie nového vysokého predstaviteľa a podpredsedu Komisie, o demokratickú kontrolu novej služby pre vonkajšiu činnosť, ako aj o spôsob fungovania počas plenárnych schôdzí vzhľadom na nové "dvojitého predsedníctva Rady".

V rovnakom duchu sa musia rozvíjať aj naše vzťahy s 27 národnými parlamentmi v Európskej únii. Naša spolupráca mala v posledných rokoch stúpajúci trend a Lisabonská zmluva ešte viac posilní naše kontakty a uzná ich význam pri tvorbe právnych predpisov zodpovedajúcich potrebám občanov. Štokholmský program pre spravodlivosť a bezpečnosť občanov je vynikajúcim príkladom takejto spolupráce. Kľúčovým bodom tohto programu, ktorý je potrebné uskutočňovať v zhode s najdôležitejšími svetovými partnermi, je boj proti organizovanému zločinu vo vnútri i mimo Únie, .

Ako predseda mám v úmysle posilniť tieto vzťahy vo všetkých oblastiach.

Chcem pokračovať v zmenách týkajúcich sa využívania personálu a výdavkov Parlamentu s cieľom použiť ich priamo na naplánované činnosti.

Výbory poverené jednotlivými politickými stratégiami musia mať k dispozícii vysokokvalitné špecializované poznatky.

Národné a jazykové rozdiely, ako aj rozdiely v mentalite, tiež prestavujú bohatstvo a silu našej inštitúcie. Tieto rozdiely robia Európu fascinujúcou; ale musíme mať účinné nástroje, aby sme si rozumeli, a preto by poslanci mali mať možnosť vyjadrovať sa vo svojom materinskom jazyku, pokiaľ si to želajú, s cieľom čo najlepšie zastupovať svojich voličov. Uvedomujem si tento problém a budem sa ho snažiť vyriešiť.


Vážené poslankyne, vážení poslanci,

treba mať stále na pamäti, že Únia, to nie sú len budúce výzvy a predstava o väčšom blahobyte a stabilite. Únia, to sú hlavne ľudské práva. Chrániť treba najmä práva menšín, národnostných, etnických, náboženských, ako aj práva menšín z dôvodu presvedčenia a osôb s fyzickým či duševným postihnutím.

So znepokojením sledujem napätie vo vzťahoch medzi Slovenskom a Maďarskom, čo sa týka národnostných menšín. Želám si, aby som mohol pomôcť pri riešení tohto rozporu, pričom sa budú rešpektovať hodnoty nášho Parlamentu.

Dobrým príkladom takejto činnosti je Sacharovova cena udeľovaná hlavným osobnostiam v boji za ľudské práva, ktoré dnes tvoria základ tzv. "Sacharovovej siete", ktorú mám v úmysle ďalej rozvíjať. Rovnako si želám, aby sme pokračovali v myšlienke Domu európskej histórie, ktorú inicioval môj predchodca Hans-Gert Pöttering.

Ešte raz by som v tejto snemovni chcel pripomenúť, že Únia je spoločenstvom ideálov a hodnôt.

Poznáme všetky tieto hodnoty a rešpektujeme ich. Ide o slobodu, rovnosť, solidaritu, právny štát, toleranciu a lásku k blížnemu, bezpečnosť a ochranu súkromného života, presvedčenie a pravdu, ľudské práva a šťastie jednotlivca a nakoniec o vlastníctvo, rodinu a vzájomné porozumenie. Ide o pamäť a históriu, ako aj spoločnú budúcnosť.

Európske spoločenstvo nie je cieľom samým osebe, ale nástrojom, ktorý zabezpečuje ochranu týchto hodnôt, a ponúka nádej, že táto ochrana pretrvá a bude efektívna.


Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

Ako predseda sa zaväzujem k spolupráci s vami s cieľom nájsť prostriedky na propagáciu skutočne európskeho "demos". Som rozhodnutý zabezpečiť, aby všetky výbory a delegácie mali prístup k satelitnému a internetovému televíznemu vysielaniu. Občania by mali vedieť, ako sa o ich právach diskutuje, ako sa menia a ako sa o nich hlasuje.

Musíme posúdiť spôsob, akým sa uskutočňujú európske voľby. Mali by sme napríklad podporovať využívanie nových technológií počas volieb, aby sa zvýšila účasť občanov. Nastal tiež čas na začatie diskusie o problematike politických strán na európskej úrovni. Občania majú právo vedieť, za koho hlasujú - a to nielen v svojej krajine, ale aj na európskej úrovni.

Veľkú pozornosť prikladám spolupráci s Konferenciou predsedov politických skupín. Spolu so 14 podpredsedami, ktorým ďakujem za vyjadrenie záujmu o spoluprácu, budeme spoločne a solidárne zodpovedať za činnosť našej snemovne. Vážim si ducha partnerskej spolupráce, ktorého prejavili predsedovia parlamentných výborov. Chcel by som, aby mali predsedovia stálych medziparlamentných delegácií možnosť výrazným spôsobom ovplyvňovať zahraničnú politiku Únie. S kvestormi budeme dbať o rozpočet Parlamentu.

Predovšetkým však, kolegyne a kolegovia, počítam s Vašou spoluprácou. Ako predseda EP si uvedomujem, že zodpovedám za to, aby ste mali vytvorené dobré pracovné podmienky. Rovnako Vás všetkých srdečne vyzývam, aby ste zobrali časť tohto bremena na seba.


Vážené dámy, vážení páni,

Pre väčšinu z nás je Lisabonská zmluva vytúženým inštitucionálnym riešením. Zmluva poskytuje Únii väčšie možnosti pri riešení bežných problémov a približuje európske inštitúcie občanom.

Bronisław Geremek, ktorý už nie je medzi nami a po ktorom sme pomenovali hlavnú vnútornú dvoranu nášho Parlamentu v Štrasburgu, rád citoval známe prirovnanie, že európska integrácia je ako jazda na bicykli: na to, aby sme udržiavali rovnováhu a riadili smer jazdy, treba neustále šliapať do pedálov. To veľmi dobre ukazuje, ako veľmi je potrebné ratifikovať Lisabonskú zmluvu.


Drahí priatelia!

Pred necelým týždňom som sa v poľskom parlamente zúčastnil na oslavách 20. výročia vytvorenia prvej nekomunistickej vlády v tejto časti Európy, ktorou bola vláda Tadeusza Mazowieckeho. Solidarność vtedy vyhrala, pretože sme držali spolu, boli sme jednotní a solidárni. Je to veľmi dojímavé výročie, pretože touto udalosťou sa začal bleskurýchly rozpad totalitného systému v ďalších krajinách strednej Európy. To bola prvá trhlina vedúca k pádu múru, ktorý rozdeľoval Európu.

Dnes sa k Vám prihováram v Štrasburgu, hlavnom meste regiónu, ktorého osud veľmi pripomína osud môjho Sliezska, prihraničného regiónu, ktorého obyvatelia museli často meniť štátnu príslušnosť, hoci ich bydlisko sa nemenilo.

Slávnostne sľubujem, že ako predseda Parlamentu v najbližších rokoch budem Vašim vyslancom šíriacim obyvateľom Európy a sveta posolstvo o opätovne zjednotenom kontinente.

Spolupracujme pri hľadaní konkrétnych a praktických riešení veľkých úloh, pred ktorými dnes stojí Európa a svet.

Nech táto práca vyústi do uskutočnenia našich snov. Pristupujme k nej s nadšením, múdrosťou a odvahou.

Pretože je to naša Európa: spoločná, moderná a silná Európa.

Ďakujem pekne za vašu pozornosť.