skip to content
 
 
 

Πρακτική Ασκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης εντός της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να συνεισφέρει στην επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών και να τους δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του.

Α.  Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου (οι λεγόμενες "περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman") - με επίδομα άσκησης

 

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να τους δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • γενική κατεύθυνση, ανοιχτή σε όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια.
 • κατεύθυνση δημοσιογραφίας: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται είτε από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • η επιλογή του Βραβείου Ζαχάρωφ: Αυτό το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων των ασκούμενων για τις δράσεις και πολιτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και για τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απευθύνεται σε υποψήφιους με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων·
 • να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης το 18ο έτος της ηλικίας τους·
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.

 

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

 

Επίδομα άσκησης

Στις Βρυξέλλες και στο Λουξεμβούργο, η υποτροφία είναι 1.252,26 € το μήνα από την 1η Ιανουαρίου 2016. Στα Γραφεία Πληροφοριών σε κάθε Κράτος Μέλος, η υποτροφία σταθμίζεται ώστε να αντικατοπτρίζει το υψηλότερο ή χαμηλότερο κόστος διαβίωσης σε διαφορετικά Κράτη Μέλη. Εάν λαμβάνετε εισόδημα από άλλη πηγή, το ποσό αυτό μπορεί να αφαιρεθεί από την υποτροφία σας. Εάν λαμβάνετε ένα εξωτερικό επίδομα / υποτροφία, η αρμόδια υπηρεσία θα ζητήσει δικαιολογητικά έγγραφα και να αποφασίσει εάν το ποσό θα αφαιρεθεί ή όχι.

 

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων

Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε πρακτική άσκηση, πρέπει να πληροίτε τις πιο πάνω προϋποθέσεις και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/el/work-with-us/traineeships

 

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ (για όλους τους ενδιαφερόμενους σε όλες τις κατηγορίες)

 

 • Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης, κατάρτισης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις, προτού συμπληρώσετε το έντυπο υποψηφιότητας.
 • Έχετε μέχρι 30 λεπτά για τη συμπλήρωση κάθε σελίδας του εντύπου. Σημειώστε ότι, εάν αφήσετε αδρανές το έντυπο υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί διαγράφονται αυτόματα.
 • Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων.
 • Οι υποψήφιοι με κάποια αναπηρία προτρέπονται να προσέξουν ιδιαίτερα  τις διατάξεις που τους αφορούν στο έντυπο υποψηφιότητας.
 • Προκειμένου να υποβάλετε την αίτηση υποψηφιότητας στις Γενικές Διευθύνσεις που ταιριάζουν περισσότερο στο προφίλ σας, έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τις περιγραφές των αρμοδιοτήτων τους, κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο στην τελευταία σελίδα του έντυπου της αίτησης, ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/20150201PVL00014/Secretariat)
 • Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά. Η αίτηση, μόλις συμπληρωθεί, υποβάλλεται κατευθείαν. Μόλις συμπληρώσετε την αίτησή σας και προτού την υποβάλετε, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης και ορθή.
 • Μπορείτε να στείλετε μόνο μία αίτηση για μία κατεύθυνση πρακτικής άσκησης. Αν στείλετε περισσότερες από μια αιτήσεις για την ίδια κατεύθυνση, θα κρατήσουμε μόνο την πιο πρόσφατη.
 • Οι αιτήσεις που είναι ελλιπείς απορρίπτονται αυτομάτως.
 • Αφού επιβεβαιώσετε και στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και ανακεφαλαίωση της αίτησής σας σε τύπο pdf, την οποία, στην περίπτωση που σας προσφερθεί περίοδος άσκησης, θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δυνατότητες άσκησης στο ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων με τους "Γενικούς Κανόνες για την Άσκηση στο ΕΚ", τον "Κώδικα καλών πρακτικών για πρόσληψη ατόμων με αναπηρία", και έγγραφο με συνήθεις ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ) μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο (στα αγγλικά): http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/20150201PVL00047/Traineeships

 

  

Γ.   Πρακτική άσκηση σε ένα Ευρωβουλευτή ή σε Πολιτική Ομάδα

 

Κάθε Ευρωβουλευτής και οι Πολιτικές Ομάδες έχουν δικαίωμα να δέχονται περιορισμένο αριθμό ατόμων ως ασκούμενους για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το επίδομα που δίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις εξαρτάται από τον ίδιο τον βουλευτή ή την πολιτική ομάδα, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το επίδομα που δίνεται από το ΕΚ για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και για να υποβάλετε αίτηση ή να επιδείξετε το ενδιαφέρον σας παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε απευθείας με τον/την Ευρωβουλευτή ή την Πολιτική Ομάδα που σας ενδιαφέρει. Τα στοιχεία όλων των Ευρωβουλευτών μπορείτε να τα βρείτε μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: http://www.europarl.europa.eu/meps/el/map.html

 

 

----------------------------------