Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Портфолиа и кандидати

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, КАКВИ СА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ИЗБОР…
  1. НОМИНИРАНИ КОМИСАРИ И РЕСОРИ
     

    Съветът назначава 27-те номинирани комисари в съгласие с избрания председател на Комисията.

    Всяка страна номинира свой кандидат за комисар, на който се възлагат отговорности в определена област от председателя на Комисията.

    Комисията като цяло следва да получи одобрение от Европейския парламент.

Кандидати за членове на Комисията
 
Портфейли: Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност - Заместник-председател
 
 
Портфейли: По-добро законотворчество, междуинституционални отношения, върховенство на закона и Харта на основните права - Първи заместник-председател на Комисията
 
 
Портфейли: Бюджет и човешки ресурси - Заместник-председател
 
 
Портфейли: Цифров единен пазар - Заместник-председател
 
 
Портфейли: Eнергиен съюз - Заместник-председател
 
 
Портфейли: Евро и социален диалог - Заместник-председател
 
 
Портфейли: Работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност - Заместник-председател
 
 
Портфейли: Земеделие и развитие на селските райони
 
 
Портфейли: Климат и енергетика
 
 
Портфейли: Конкуренция
 
 
Портфейли: Цифрова икономика и цифрово общество
 
 
Портфейли: Икономически и финансови въпроси, данъчно облагане и митнически съюз
 
 
Портфейли: Образование, култура, младеж и гражданство
 
 
Портфейли: Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност
 
 
Портфейли: Околна среда, морско дело и рибарство
 
 
Портфейли: Европейска политика за съседство и преговори за разширяване
 
 
Портфейли: Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари
 
 
Портфейли: Здравеопазване и безопасност на храните
 
 
Портфейли: Хуманитарна помощ и управление при кризи
 
 
Портфейли: Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП
 
 
Портфейли: Международно сътрудничество и развитие
 
 
Портфейли: Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете
 
 
Портфейли: Миграция и вътрешни работи
 
 
Портфейли: Регионална политика
 
 
Портфейли: Изследвания, наука и иновации
 
 
Портфейли: Търговия
 
 
Портфейли: Транспорт
 
 
Портфейли: Eнергиен съюз - Заместник-председател
( Оттеглена кандидатура )
 
 
 
   
Повече информация
 
Предишни изслушвания