Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

NOT FOUND !Кристалина Георгиева

Изслушване

 

Кристалина Георгиева

Портфолио: Бюджет и човешки ресурси - Заместник-председател
 
Ден 4 , Четвъртък 2 Октомври 2014 - 13:30 , Брюксел  
 
Организатори на изслушването
 Основни организатори  Свързани с изслушването комисии
 
Въпроси/Отговори
 
1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична независимост

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия европейски интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е Вашата мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на стратегическата програма на Комисията?


Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в рамките на Комисията?


Аз съм посветила живота си в служба на публичния интерес — първо като университетски преподавател, по-късно като висш ръководител в Световната банка, а през последните пет години като член на Комисията. Поверяван ми е надзорът на милиарди евро, като неизменно съм действала с дължимата грижа и наблягала на резултатите и отчетността по отношение на бенефициерите и данъкоплатците. Като комисар по международното сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи ръководех предоставянето на животоспасяваща помощ на близо 500 милиона деца, жени и мъже, засегнати от конфликти и природни бедствия по целия свят. Оползотворяването на вложените средства е равносилно на по-голям брой спасени от смъртта и повече хора, чийто живот е променен към по-добро. Това, което ме мотивира, е извличането на максималното от всяко евро, предоставено от нашите данъкоплатци, за да се постигнат възможно най-добрите резултати.


Така беше и по време на работата ми на различни постове в Световната банка, но особено след международната финансова криза през 2008 г. Изиграх ключова роля в реформата на управлението на банката и придружаващото я увеличение на капитала, като гарантирах, че набирането на допълнителни средства от данъкоплатците ще бъде съпътствано от мерки за повишаване на ефективността и подобряване на резултатите на служителите.


Винаги съм се възхищавала на преобразяващата сила на Европейския съюз. Съюзът е лъч на надежда, мир и благоденствие за стотици милиони хора в неговите граници и извън тях. Тази сила е подложена на изпитание от икономическата и финансова криза, от която излизаме. В името на нашите граждани и за каузата на световния мир и сигурност трябва да преодолеем въздействието на кризата не само върху нашите икономики, но и върху нашето европейско единство, нашата солидарност и нашата способност да бъдем позитивна сила в един все по-нестабилен свят.


Както посочи в речта си пред Европейския парламент новоизбраният председател Юнкер, Европа е загубила част от своя авторитет, част от конкурентоспособността си, част от доверието на своите граждани. Ние трябва да ги изградим наново и отговорност на Комисията е да бъде начело на действията, необходими за тази цел.


Ако бъда утвърдена като заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще координирам две области, които са жизненоважни за постигането от Комисията на резултати в полза на гражданите. Това зависи от използването на финансовите и човешките ресурси, които са ни поверени, по най-добър и ефективен начин. Комисията трябва да бъде по-гъвкава, като насочва парите и хората към приоритетите, които водят до постигането на растеж, работни места и справедливост, както и по-добро качество на живота за всички европейци. Работата ми ще се основава на водещия принцип, че промяната не е само нещо неизбежно, но има и положителен заряд, и че нашият бързо развиващ се свят изисква от нас повече и по-навременни реакции.


В същото време трябва да гарантираме ефективното изпълнение и контрол на бюджета, като докажем на европейските данъкоплатци, че парите, предоставени на Съюза в тези трудни времена, са добре опазени, отговорно използвани и свързани с конкретни резултати.


През цялата си професионална кариера съм спазвала най-високите стандарти на поведение. През 2010 г. направих клетвена декларация пред Съда на Европейския съюз, като гарантирах за моята независимост и моето намерение да бъда водена от нашия общ европейски интерес. Придържах се стриктно към тази декларация и очаквам с нетърпение да я повторя, ако бъда утвърдена като член на следващата комисия. Ще спазвам неотклонно правилата относно независимостта, етичните стандарти и прозрачността, предвидени в член 17, параграф 3 от ДЕС и член 245 от ДФЕС и в Кодекса за поведение на членовете на Комисията.

 
 
2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорен(отговорна) пред Парламента и че следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на поверените Ви служби?


Какви конкретни ангажименти сте готов(а) да поемете с оглед постигането на по-голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни действия във връзка с позиции и искания на Парламента за законодателни инициативи? Готов(а) ли сте да предоставите на Парламента информация и документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета?


Новата комисия трябва да бъде силен и ефективен екип. Новоизбраният председател очерта приоритетите за тази комисия в своята програма за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна. Като заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще се стремя да гарантирам, че средствата и персоналът са насочени към постигането на резултати, които съответстват на тези приоритети. Нуждаем се от култура на ефективност. Възнамерявам да заявя ясно, че е отговорност на всеки член на Комисията парите на данъкоплатците да се използват по най-добър начин и да се оптимизира работата на нашите талантливи и всеотдайни служители, като ще подкрепям моите колеги комисари за постигането на тези цели.


Отнасям се много сериозно към моята отговорност за договарянето на годишния бюджет, по-специално по отношение на плащанията, и контролирането на годишната процедура по освобождаване от отговорност. Също толкова сериозно гледам на отговорността да ръководя изготвянето на междинен преглед/изменение на многогодишната финансова рамка през 2016 г., както и на съставянето на предложение за бюджет за периода след 2020 г. Отчитам значението на разумното и ефективно управление не само на финансовите, но и на човешките ресурси, с които разполагаме.


Длъжни сме да се съсредоточим допълнително върху добавената стойност от бюджета на ЕС. В бюджета става дума за числа, но в още по-голяма степен — за хора. Финансирането, било то в областта на селското стопанство, сближаването, научноизследователската дейност, образованието или външната дейност, се отнася до внасянето на положителна промяна в живота на хората. Така че аз ще се обърна към нашите граждани – с цел да обясня добавената стойност от бюджета, а също и да разбера от тях как да постигнем повече и по-добри неща в рамките на бюджетните ни ограничения.


На първо място и преди всичко обаче ще се обърна към Европейския парламент. За мен бе удоволствие да видя новоизбраният председател да заяви пред Парламента намерението си да укрепи специалните отношения между Европейския парламент и Комисията. От работата с Парламента през последните пет години имам много положителен опит, изграден на доверие, взаимно уважение и сътрудничество.


Ще доразвия сътрудничеството с Европейския парламент, установено от предшествениците ми, що се отнася до междинния преглед на настоящата многогодишна финансова рамка и подготовката на рамката за периода след 2020 г. Ще разчитам на тясно сътрудничество във връзка с годишната бюджетна процедура, в контекста на междуинституционалното споразумение за бюджетната дисциплина, както и във връзка с бюджетните въпроси и с доброто финансово управление. В стремежа ни към непрестанно подобрение ще обръщам също така пълно внимание на становищата на Парламента относно годишната бюджетна процедура по освобождаване от отговорност. Ще гарантирам, че разпределението на служителите съответства на изпълнението на нашите приоритети и се извършва по прозрачен начин. С удоволствие ще се ангажирам с редовното докладване и споделяне на информация относно работната програма на Комисията, както беше договорено в Рамковото споразумение, и ще улеснявам Парламента в упражняването на ефективен демократичен контрол. Очаквам с нетърпение да участвам във всички важни тристранни преговори.


Що се отнася до последващите действия по позициите и исканията на Европейския парламент, ще прилагам разпоредбите на Рамковото споразумение и ще гарантирам в моите области на отговорност, че Комисията отговаря на парламентарните резолюции или искания, направени въз основа на член 225 от ДФЕС, в срок от три месеца след приемането им.


В този контекст изцяло подкрепям и напълно одобрявам ангажимента, поет от новоизбрания председател Юнкер, че бъдещата комисия ще обръща особено внимание на докладите за законодателна инициатива.


Ще изпълнявам задълженията си в пълно сътрудничество с останалите членове на Комисията и в съответствие с работните методи, установени от новоизбрания председател. Твърдо възнамерявам да се отнасям еднакво към Европейския парламент и към Съвета, както се изисква в рамките на обикновената законодателна процедура, а също и като член на Комисията, който носи отговорност пред пряко избраните членове на Европейския парламент.


И разбира се, ако бъда утвърдена като заместник-председател, напълно подкрепям новия ни ангажимент за прозрачност, посочен в политическите насоки на новоизбрания председател. Ангажирам се да оповестявам публично всички мои контакти и срещи с професионални организации или самостоятелно заети физически лица по въпроси, свързани с формулирането и изпълнението на политики на ЕС.

 
 
Въпроси от комисията по бюджети:

3. Обезпокоителното положение на плащанията в бюджета на ЕС


През последните години сме свидетели на тенденция в Съвета за оспорване на прогнозите на Комисията за бюджетните кредити за плащания, които представляват основата за предложенията на Комисията, за намаляване на бюджетните кредити за плащания при разглеждането в Съвета на годишните проектобюджети и за намаляване на равнището на плащанията, предлагани от Комисията чрез коригиращи бюджети. Това предизвика лавинообразен ефект, които доведе до огромно натрупване на неплатени сметки и до тревожно нарастване на равнището на непогасените бюджетни задължения (RAL), в явно противоречие с изявленията на Съвета и заключенията на Европейския съвет.


Какви бъдещи стъпки възнамерявате да предприемете, за да убедите бюджетния орган в надеждността на цифрите, предоставени от Комисията, които представляват неоспоримата основа за равнището на бюджетните кредити за плащания в предложенията?


Какви конкретни мерки ще приложите на практика за разрешаване на обезпокоителното положение във връзка с плащанията и за спиране на необичайното увеличение на непогасените бюджетни задължения?


През последните години обсъжданията на бюджета бяха провеждани в трудни времена за европейската икономика, когато в много държави членки националните бюджети бяха намалени, за да се гарантира устойчивост на дълга. Трябва да отчетем тази действителност, която се отрази на бюджета на ЕС и доведе до първото по рода си нетно намаление в размера на поетите задължения и плащания. Същевременно търсенето и усвояването на средства за подпомагане на нашите общи политики се увеличиха. Това създаде безпрецедентен натиск върху бюджета, особено по отношение на разликата между планираните и действителните плащания. Комисията вече не може да разчита на стабилна разлика между двете, която да даде възможност за навременно плащане на всички предстоящи сметки, както и да се отговори на новите приоритети по отношение на разходите. ЕС все още трябва да се приспособи към новата действителност на бюджета и да балансира предлагането на бюджетни кредити за плащания и исканията за разходи по съответен начин.


В една трудна за преговори по бюджета среда Комисията положи усилия да предоставя точни прогнози за плащанията, които осигуряват предвидими и устойчиви потоци на финансови средства и инвестиции за реалната икономика в подкрепа на растежа и създаването на работни места. Тези прогнози предвиждат подходящо равнище на бюджетните кредити за плащания, съответстващо на равнището на поетите задължения и правните задължения, приети от държавите членки и Парламента.


Опитът от миналото е показателен за надеждните резултати на Комисията както по отношение на предвиждането, така и на изпълнението на бюджетните кредити за плащания (затвърдено чрез коригиращи бюджети). Например през 2013 г. Комисията изпълни 99,9 % от всички бюджетни кредити за плащания. Комисията подходи разумно в своите оценки на необходимите бюджетни кредити за плащания, като отчете бюджетните ограничения на равнището на ЕС и на национално равнище.


Все пак смятам, че има място за още подобрения. Следва да продължим засиленото взаимодействие с бюджетния орган с цел предоставянето на подробна информация относно оценките на Комисията и последиците от различните начини на действие. Ще поискам от всички съответни служби на Комисията да работят заедно, за да подобрят допълнително своите прогнози за нуждите от плащания въз основа на щателна оценка на миналите тенденции на изпълнение и капацитета за усвояване на средствата. Това е от ключово значение за успешното функциониране на годишната бюджетна процедура. Ще направя също необходимото Комисията да продължи да следи отблизо изпълнението на плащанията, за да бъде в състояние при нужда да предложи корективни мерки с цел осъществяването на нашите политики.


Непосредствен приоритет за мен, ако бъда утвърдена на поста ми, ще бъде да работя с двете направления на бюджетния орган за приключване на преговорите по проекта за коригиращ бюджет за 2014 г. и проектобюджета за 2015 г. по начин, който позволява да се приведе под контрол нарастването на неизпълнените поети задължения, да се сведат до минимум разходите за бюджета на ЕС (и по този начин на данъкоплатците) от лихви за забава на плащания и да се допринесе максимално за целите на бюджета, особено по отношение на стимулирането на инвестициите, растежа и работните места в Европа. Наясно съм с извънредно трудното положение при плащанията, произтичащо от едновременното въздействие на три фактора: намален бюджет, големи неизпълнени поети задължения за програмите за периода 2007—2013 г. и необичайно ускорен ритъм на изпълнение през първата година на новия програмен период. Разумната реакция ще изисква мерки за приемането на проект за коригиращ бюджет (ПКБ) № 3/2014, на проектобюджета за 2015 г., както и мобилизиране на маржа за непредвидени обстоятелства за 2014 г., както е предложено от Комисията. Ще насоча усилията си към предотвратяването на неудържимо натрупване на непогасени бюджетни задължения (т.нар. reste-à-liquider, или „RAL“), включително нарастващия брой неплатени сметки в края на годината. Докато RAL е естествена последица на многогодишното финансово планиране, неговото увеличение през периода 2007—2013 г. на 222 милиарда евро към края на 2013 г. е твърде тревожно и налага намирането на решение Това може да се постигне единствено, ако се предоставят допълнителни плащания в изпълнение на правни задължения. Ще се обърна към Съвета, за да обясня сериозността на проблема и отрицателното въздействие, което може да има върху благоприятните за растежа инвестиции в ЕС, а също и спрямо позицията на Съюза на световната сцена. Ще се застъпя пред него за използването на извънредните приходи от глоби в бюджета на ЕС през тази година, за да се финансира предложеният ПКБ № 3/2014. Ще работя със съответните служби на Комисията за представянето на ясна картина на цената на бездействието, както и на ползите от предоставянето на средствата за изпълнение на програмите, приети въз основа на многогодишната финансова рамка (МФР).


В този контекст Парламентът и Комисията последователно защитаваха прилагането на максимална възможна гъвкавост при изпълнението на МФР. Това доведе до редица нови разпоредби в Регламента за МФР, като изглежда, че някои от тях все пак оставят известна свобода за тълкуване. По-специално, според Комисията и Парламента плащанията по специалните инструменти трябва да са извън таваните за плащанията в МФР. Въпреки това от Съвета няма индикации, че той би приел подобно тълкуване, по-скоро обратното. Това води до абсурдна ситуация, при която двете направления на бюджетния орган вземат решения относно бюджета, като разглеждат различни маржове в плащанията на тяхно разположение.


Каква е Вашата оценка на тази ситуация и какви конкретни стъпки предвиждате, за да убедите Съвета и да предотвратите пречки в бъдеще?


От позицията на член на настоящата комисия напълно подкрепям предложението, което направихме за използване на гъвкавостта, заложена в бюджета, като единствен начин за справяне с бюджетните съкращения в период на нарастващо търсене на финансиране от ЕС. Политическото споразумение за МФР за периода 2014—2020 г. се основава на разбирането, че: „Следва да се проявява специфична и възможно най-голяма гъвкавост, която да позволи на Съюза да изпълнява задълженията си в съответствие с член 323 от Договора за функционирането на Европейския съюз“. Това разбиране е от решаващо значение за мен, тъй като многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. може и ще бъде успешно изпълнена само ако се прилага на практика максимална гъвкавост. Гъвкавостта е от решаващо значение за смекчаване на разликата между поетите задължения и плащанията, която за периода 2014—2020 г. възлиза на 51,5 милиарда евро.


Възнамерявам да работя заедно със Съвета за осигуряването на доказателства за основателното използване на тази специфична и максимална гъвкавост, както е предложено в проекта за коригиращ бюджет № 3/2014.


Ще се постарая да бъдат представени силни и убедителни аргументи, така че да се намали (и дори да се премахне) опасността от различия в тълкуването на разпоредбите относно специфичната и максимална гъвкавост.


Що се отнася до специалните инструменти: като комисар за хуманитарната помощ и реакцията при кризи, който е разчитал до голяма степен на инструменти като фонд „Солидарност“ и резерва за спешна помощ, мога да потвърдя, че тези инструменти могат да обслужват целите си само ако се използват по предвидения начин – т.е. с провизии относно поетите задължения и плащанията над определените тавани.


Свидетели сме на все по-голяма нестабилност в света – по-чести сътресения и непредвидени събития. В сегашната ми област на отговорност понастоящем има едновременно цели четири извънредни ситуации на „трето ниво“, както и кризата с разпространението на ебола в Западна Африка. Те изискват бърза реакция и много бързо мобилизиране на плащания. Подобен натиск и сътресения влияят пряко на нашите държави членки, както наскоро усетихме в резултат на ограниченията на пазара в Русия.


Текстът на заключенията на Европейския съвет е много ясен. В точка 101 се посочва, че: „По правило МФР ще включва всички позиции, за които е предвидено финансиране от ЕС, за да се осигури прозрачност и необходимата бюджетна дисциплина. Поради специфичния си характер обаче инструментът за осигуряване на гъвкавост, фондът „Солидарност“, Европейският фонд за приспособяване към глобализацията, резервът за спешна помощ и Европейският фонд за развитие ще бъдат извън МФР“. Това означава, че на политическо равнище съществува споразумение тези инструменти, които имат за цел да се реагира на непредвидени събития, да бъдат вземани предвид извън таваните на МФР.


Това е отразено и в четвъртото съображение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020. Безспорно е, че възможно най-голяма гъвкавост може да бъде прилагана само ако плащанията, свързани с поети задължения извън таваните чрез мобилизиране на специалните инструменти, също се отчитат извън тавана и не съществуват правни доводи, които противоречат на това тълкуване, както беше посочено и от правната служба на Съвета.


Поетите задължения и плащанията по специалните инструменти трябва да бъдат третирани съгласувано. Плащанията са логичната последица от поетите задължения, създадени чрез мобилизирането на специалните инструменти. Под въздействието на евентуална промяна на бюджетния процес, с която специалните инструменти бъдат поставени под тавана, би се намалило изпълнението на програмите, което би противоречало на тяхното правно основание. Равнището на бюджетните кредити за плащания, одобрени в бюджета за 2013 г. над тавана на МФР за 2013 г., имплицитно отразява виждането на Комисията относно специалните инструменти.


Твърдо съм решена да защитя пред Съвета позицията, че тези специални инструменти трябва да бъде разглеждани извън тавана на МФР. Надявам се и вярвам, че имам пълната подкрепа на Европейския парламент в този важен дебат.


4. Преразглеждане на МФР след изборите и реформата на системата на собствените ресурси


Парламентът непрекъснато защитаваше принципа за преразглеждане на МФР за периода 2014 – 2020 г. след изборите, който вече е залегнал в член 2 от Регламента за МФР и в редица изявления на Комисията, последното от които беше едностранното изявление от декември 2013 г. В речта си пред Европейския парламент на 15 юли, новоизбраният председател на Комисията Юнкер посочи, че този междинен преглед „следва да се използва за допълнително ориентиране на бюджета на ЕС към заетост, растеж и конкурентоспособност“.


С оглед на горепосоченото, бихте ли посочили подробности относно очаквания график за представяне на законодателно предложение на Комисията за преразглеждане на Регламента за МФР, както и относно това дали и как предвиждате да се ангажирате в истински и задълбочен политически диалог с Парламента относно неговото съдържание?


Що се отнася до възможното съдържание на преразглеждането, считате ли, че то трябва да засяга въпросите за продължаването и подходящото финансиране на концентрираните програми, като например инициативата за младежка заетост, възникващите приоритети, най-скорошен пример за които са инвестиционните планове в рамките на ЕС, одобрени от Европейския съвет през юни 2014 г., или украинската криза, увеличаващото се равнище на непогасените бюджетни задължения и продължаващия проблем във връзка с плащанията?


Ще спазвам изцяло ангажимента, предвиден в Регламента за МФР, според който Комисията ще представи междинния преглед на МФР най-късно до края на 2016 г. Този задължителен преглед ще бъде придружен, ако е уместно, от законодателно предложение за изменение. В този контекст възнамерявам да разгледам по-специално четири въпроса: 1) общия марж за плащанията; 2) общия марж за поетите задължения; 3) изискванията на „Хоризонт 2020“; и 4) евентуалното привеждане в съответствие на продължителността на МФР след 2020 г. с политическите цикли на институциите. Ще изпълня изцяло посочения ангажимент.


Прегледът би могъл също да бъде насочен към предоставянето на първа оценка доколко в тази начална фаза на програмиране и изпълнение на МФР са успешни различните мерки за опростяване, мерки за постигане на по-високи резултати и/или мерки за обвързване на ефективността на фондовете с доброто икономическо управление. Възнамерявам да гледам на този аспект на „по-добро разходване на средствата“ като на първостепенен приоритет и ще се стремя към получаването на информация от Парламента, държавите членки, Сметната палата и заинтересованите страни на много ранен етап от процеса. Също така възнамерявам да предприема последващи действия по този въпрос заедно всички компетентни членове и служби на Комисията. Моята идея е да превърна по-доброто разходване в основен приоритет и да се занимавам с него редовно на равнището на компетентните членове на Комисията. Дали разходите по отделни програми или инициативи, като например посочените във въпроса по-горе, трябва да бъдат засилени, според мен следва да зависи и от резултатите, които те са постигнали в рамките на съответния период.


Анализът на функционирането на общия марж за плащанията – за които Комисията е поела задължение, следва да бъде разширен, така че да се разгледа степента на достатъчност на таваните на плащанията като цяло, както и функционирането на други инструменти, осигуряващи гъвкавост на плащанията, като например маржа за непредвидени обстоятелства.


Предвид това че работните места, растежът и конкурентоспособността са основна цел на ЕС, ще е необходимо в прегледа да се набележат маржове, позволяващи действие по отношение на евентуални нови инициативи. От 2016 г. нататък общият марж за поетите задължения ще допуска използването на маржове под таваните на задълженията по бюджетните функции, останали неизползвани от годишните бюджети, за нова инициатива, свързана с инвестиции, растеж и заетост, по-специално младежката безработица. Междинният преглед обаче ще бъде също така възможност да се разгледат външните инструменти на ЕС. Да вземем например Украйна: настоящата криза има не само важно хуманитарно и свързано със сигурността измерение, но също и значително въздействие върху доверието на бизнеса и растежа на ЕС.


С цел да се осигури положителен отклик на законодателните предложения, които Комисията ще представи в контекста на прегледа, ще започна процес на широка консултация и ще гарантирам тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета по време на прегледа.


Европейският парламент отдава голямо значение на реформата на собствените ресурси в бюджета на ЕС. Какви последващи действия възнамерявате да осигурите във връзка с предложенията, представени от бившата Комисия? По-специално, по какъв начин възнамерявате да използвате преразглеждането на МФР след изборите като повод да бъдат проучени и предложени нови собствени ресурси? Какви според Вас биха могли да бъдат потенциалните кандидати за нови СР и какви ще бъдат критериите за техния избор?


Ще бъде ли предложението за нов ДДС от 2011 г. част от такъв пакет, въпреки будещият съжаление факт, че Съветът не разглежда този въпрос?


Как виждате бъдещето на данъка върху финансовите сделки при условия на засилено сътрудничество и възможността за това, част от приходите от него да бъдат предоставени на разположение на бюджета на ЕС под формата на собствен ресурс?


Готови ли сте да гарантирате, че групата на високо равнище под председателството на Марио Монти може да разчита на висока степен на сътрудничество от страна на Комисията? По-специално как възнамерявате да осигурите тясно сътрудничество с представителите на Европейския парламент?


Споделям мнението, че евентуална реформа на системата на собствени ресурси на Съюза има потенциала да подобри формирането на бюджета и да намали напрежението сред държавите членки и между европейските институции. Тя ще бъде сред приоритетните задачи по време на моя мандат. Комисията, съвместно с Европейския парламент и Съвета, извършва последващи действия по този въпрос в рамките на групата на високо равнище за собствените ресурси (HLGOR), създадена като част от споразумението за многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. Очаквам с нетърпение да участвам дейно в тази група. В това отношение смятам да потърся на съвсем ранен етап контакт с нейния председател — професор Марио Монти, както и с всичките ѝ членове.


Освен задължителните бюджетни изисквания като достатъчност и стабилност на приходните потоци критериите за нови собствени ресурси трябва да бъдат съвместими с общите цели за простота, прозрачност, справедливост и демократична отчетност, съпътстващи споразумението относно МФР. Като се има предвид обаче единодушието, изисквано за промени в Решението за собствените ресурси (Решение на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом), въпросът какво е политически осъществимо и приемливо, разбира се, също ще бъде основен критерий в това отношение


Европейският съвет от февруари 2013 г. заключи, че някои важни аспекти на предложенията на Комисията от 2011 г. за собствените ресурси се нуждаят от допълнително проучване Поради това предложението за различно структуриран собствен ресурс от ДДС, обвързан с функционирането на единния пазар, остава „за обсъждане“. Комисията потвърди също така, че дори ако се прилага съгласно процедурата на „засилено сътрудничество“, данъкът върху финансовите сделки все още може да представлява стабилен източник за собствен ресурс.


Опитът от миналото подсказва, че можем да бъдем изправени пред блокиране, докато държавите членки продължават да се вълнуват единствено от разпределението на въздействието и оптимизирането на техните индивидуални нетни салда. Ето защо във всички мои контакти със заинтересованите страни, включително националните парламенти, ще изтъквам, че бюджетът на ЕС не е игра, в която има победители и победени. Ще се стремя да работя за постигането на общо разбиране за потенциалните полезни взаимодействия и добавена стойност, които една добре замислена система на собствени ресурси може да предложи по отношение на икономическия растеж, социалното сближаване и политическата интеграция, а също така и за консолидирането на бюджета.


Сътрудничеството между Комисията и другите членове на групата на високо равнище за собствените ресурси вече е установено и функционира добре. Секретариатът, който подпомага групата и нейния председател, е ръководен от Комисията и е съставен от персонал от трите институции. Той заседава редовно, подпомага председателя, предоставя входящите данни, поискани от групата, и гарантира непрекъснатия и еднороден поток от информация в трите институции. Ще продължа да осигурявам възможно най-добрата подкрепа за работата на групата на високо равнище.


Ще изпълня изцяло ангажимента, поет от Комисията, за оценка, успоредно с междинния преглед на МФР, на необходимостта от нови инициативи за собствените ресурси въз основа на резултатите от работата на групата.

 
 
Въпроси от комисията по бюджетен контрол:

5. Общи положения


Кои са основните приоритети, които имате намерение да следвате като част от предложения Ви портфейл във връзка с позициите на Европейския парламент в областите на политиката, така както са изготвени от комисията по бюджетен контрол?


Също така, особено по отношение на обвързващите задължения, посочени в точка 57 от резолюцията, придружаваща решението за освобождаване от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за 2012 г.? Моля, посочете конкретните законодателни и незаконодателни инициативи, които възнамерявате да предложите, и съгласно какъв график, както и конкретните действия, които възнамерявате да предприемете, за да се засилят двете измерения на съответствието и на изпълнението на декларацията за достоверност на Европейската сметна палата всяка година.


Що се отнася до „споделеното управление“, с какви механизми разполагате в рамките на Вашия портфейл за насърчаване на държавите членки и на международните организации да поемат своята отговорност за управлението и контрола на европейските фондове и възнамерявате ли да предприемете инициатива за създаване на нови механизми, предназначени да защитават и контролират управлението на бюджета на ЕС с все по-сложни и усъвършенствани финансови инструменти? В допълнение към това, по какъв начин възнамерявате да наблюдавате управлението на ЕИБ?


Като цяло мой приоритет като заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, ще бъде да допринеса за нова, по-силна култура на изпълнението с увеличаване на ефективността и ефикасността във всички области на определения ми портфейл. Виждам моя мандат като изпълнение на бюджета в новата му многогодишна рамка и извършване на целенасочени разходи, допринасящи за растеж, работни места и справедливост. Комисията носи отговорност, заедно с други участници в бюджетния процес, и по-специално органите на държавите членки, да гарантира, че всяко евро се изразходва ефективно и служи по предназначение. Искам да се докаже добавената стойност на бюджета на ЕС и неговият принос за стратегията „Европа 2020“.


Как предлагам да се постигне това?


На първо място, многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. и свързаните финансови правила представляват солидна основа за постигане на по-добри резултати. Доброто финансово управление и защитата на бюджета от измами фигурират във всяко едно писмо относно мандата, адресирано от председателя Юнкер до кандидатите за членове на Комисията. Желая да реализирам напълно акцента, който МФР поставя върху изпълнението и резултатите, в тясно сътрудничество с колегите си комисари. Постигането на по-добри резултати трябва да се превърне в колективно начинание, по-специално съвместно с членовете на Комисията, отговарящи за основните разходни отдели, като се набляга особено на споделеното управление.


На второ място, в краткосрочен план съм решена да подобря спазването на правилата и зачитането на процедурите, качеството на отчитането и докладването. Комисията трябва да гарантира, че разпоредбите за контрол и корекции в новите програми са въведени в пълна степен. Преди тяхното прилагане от държавите членки Комисията ще извършва проверка на въведените системи, а през периода на изпълнение ще извършва оценка на функционирането им и при необходимост ще се намесва. Ако са необходими корекции, ще положа максимални усилия за незабавното им извършване.


На трето място, искам да се пристъпи към контрол, основан на риска — от съществено значение във времена на намаляващи човешки ресурси — и да се използват в максимална степен опростени варианти на разходите. Целите и показателите трябва да бъдат реално вкарани в употреба и данните трябва да се анализират. Ще настоявам за спирания и прекъсвания на плащания, когато това е необходимо при споделеното управление. Комисията се ангажира да докладва редовно за изпълнението и аз ще поема лично и изцяло тази отговорност.


Ще работя за по-голямото участие на държавите членки в доброто и ефективно финансово управление на средствата на ЕС. Като се имат предвид традиционно добрите резултати от декларациите за достоверност във връзка с прякото управление и собствените ресурси, е правилно усилията да се съсредоточат върху споделеното управление и международните организации. От първия ден на мандата си ще се обърна към държавите членки и националните контролни органи, за да работя в партньорство с тях и подобря осведомеността и отчетността на национално равнище. Бих желала да видя, че службите на Комисията не само проверяват качеството на националните доклади и одитират изпълнителните и контролните органи, но и оказват истинско съдействие на националните контролни органи за постигането на по-добри резултати. Новоизбраният председател Юнкер приканва всички членове на Комисията да поемат ангажимент за ново партньорство с националните парламенти и участие в диалог с гражданите. „Бюджетът на ЕС: въздействие и контрол“ трябва да бъде – и ще бъде – повтаряща се тема. Поради това желая да потърся начини за допълнително насърчаване на националните декларации като инструмент на публична отчетност между националните правителства и техните парламенти.


По отношение на финансовите инструменти: тяхното използване определено ще придобива все по-голямо значение в новата МФР и вероятно ще играе важна роля в плана за инвестиции в размер на 300 милиарда евро. В това отношение ще развия близко сътрудничество със заместник-председателя, отговорящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността. Вече е налице солидна регулаторна и контролна рамка, заложена във Финансовия регламент. Между Комисията и съответно ЕИБ и ЕИФ са сключени финансови и административни рамкови споразумения, въвеждащи хоризонтални изисквания за контрол и мониторинг и финансово и оперативно отчитане с ясно определени срокове. През последните години приехме нови инструменти за засилване на наблюдението от страна на Комисията на управлението на ЕИБ въз основа на редовните доклади за дейността и финансови отчети, предоставяни от ЕИБ, мисиите за проверки и наблюдение, осъществявани от Комисията, както и участието на Комисията в ръководните комитети, създадени, за да контролира прилагането на финансовия инструмент. Ще се стремя да гарантирам пълното реализиране на тези нови възможности, и въз основа на докладите, предоставени от всеки упълномощен субект, ще докладвам на бюджетния орган в годишен доклад с разширен обхват, съдържание и хармонизирана структура, а също така и при представянето на годишния проектобюджет. Ще наблюдаваме много внимателно използването на финансовите инструменти и с натрупването на опит съм готова да обсъдя с Европейския парламент и Съвета допълнителни подобрения на тази уредба, ако това е целесъобразно. Ако хвърлим поглед отвъд специфичните инструменти, Комисията трябва да засили обратната връзка на оценката и бюджетирането въз основа на резултатите. В средносрочен план съм твърдо убедена, че трябва да подобрим начина ни на измерване на въздействието на средствата на ЕС върху реалната икономика и живота на хората. Как финансирането от ЕС стимулира растежа и създаването на работни места? Каква е неговата добавена стойност? Ще трябва да намерим отговори на тези въпроси – относно действителната ефективност на разходите – с навлизането ни в подготовката за следващата МФР. Ако искаме гражданите и данъкоплатците да ни имат доверие, трябва да сме в състояние да покажем, че управляваме средствата на ЕС ефективно, с истинско оползотворяване на вложените средства и настоящо въздействие, както и че постигаме предвидените резултати.


Това ще отнеме време. Но то следва да доведе до видими резултати в рамките на няколко години. Като цяло е важно да се осъзнае, че макар ЕС да има годишни бюджети, неговите програми са многогодишни. Целта е ясна: искаме да станем по-добри и в двете измерения — на съответствието и на изпълнението, на декларацията за достоверност, издавана от Европейската сметна палата. Ето защо разработването и прилагането на по-силни стратегии за контрол и одит за текущия финансов период заемат челно място сред предвидените мерки. Нашите стратегии за контрол трябва да бъдат укрепени от гледна точка на ефективността и ефикасността с цел използването на вложените ресурси по най-добрия възможен начин.


В заключение, искам да работя с моите колеги — членове на Комисията, и държавите членки по въпроса как могат да допринесат в по-голяма степен за подобряване на управлението и контрола, засилено спазване на правилата и повишено оползотворяване на средствата на ЕС.


Как ще постигнете баланс между Вашата отговорност за борба с измамите и корупцията, включително защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения, и защитата на основните и процедурните права и данните на гражданите?


Борбата с измамите и корупцията, както и защитата на основните права на гражданите представляват две основни цели на Договора. Няма противоречие между тях – когато има измама, насочена срещу бюджета на ЕС, европейските граждани са пряко засегнати. Освен това борбата срещу измамите и корупцията и защитата на правата на гражданите се подсилват взаимно. Солидните процесуални права и защитата на личните данни позволяват на лицата, подаващи сигнали за нарушение, и информаторите да направят крачката и да докладват съмнения за измами и корупция. Ако подаването на сигнал е задължително за служителите при изпълнението на професионалните си задължения или във връзка с тях, то защитата на публичните финансови интереси е задължение на всеки гражданин.


Позволете ми да спомена три конкретни начина, по които се надявам да засиля допълнително борбата с измамите и корупцията:


На първо място, новоизбраният председател Юнкер ме помоли специално да засиля разследванията на измами, засягащи бюджета на ЕС. За тази цел бих желала да видя службата OLAF силна, ефикасна и уважавана, независима в своите разследвания и работеща при пълно зачитане на основните права на гражданите. OLAF трябва да изпълнява напълно важния си мандат, като поставя интересите на европейските граждани в центъра на всичко, което прави. Новият Регламент за OLAF кодифицира процесуалните права, които преди това са били признати от Съда на Европейския съюз. Наред с това OLAF трябва да въведе нови вътрешни насоки относно процедурите на разследване. Ангажирам се да работя в конструктивен дух със съзаконодателите и да продължа обсъжданията на правната уредба на OLAF.


На второ място, Комисията желае да укрепи допълнително както защитата на финансовите интереси, така и на правата на гражданите. Европейската прокуратура ще засили значително нашите инструменти за ефективно справяне с измамите със средства на ЕС, като същевременно гарантира силна защита на процесуалните права. Ще работя активно по този въпрос с моите колеги, които са компетентни по въпросите на правосъдието, и гледам на това като на стъпка към основна промяна с цел ефективно преследване.


На трето място, в качеството ми на заместник-председател, отговарящ за човешките ресурси, ще се стремя, ако бъда утвърдена, да гарантирам, че лицата от средите на институциите, които подават сигнали за нередности, получават защитата, от която се нуждаят и която заслужават. OLAF защитава самоличността на подаващите сигнали за нарушения (и дори допуска анонимното докладване), а всички институции на ЕС са задължени да подпомагат служителите си във всички случаи, когато те могат да бъдат изправени пред неблагоприятни последици поради подаден сигнал. За служителите на Комисията в насоките на Комисията от декември 2012 г. (SEC(2012)679) се обяснява кога и как да сигнализират, къде да потърсят указания в случай на съмнение и се изтъква защитата, предоставяна на служителите, подаващи добросъвестно сигнал. Ще направя внимателна оценка на въздействието на последните насоки на Комисията три години след тяхното въвеждане и при необходимост ще ги подложа на изменение.


Как ще гарантирате защита на „собствените ресурси“ на ЕС, които са изложени на риск от контрабанда, данъчни убежища, и измами с ДДС?


Новоизбраният председател ми повери портфейл, обхващащ изготвянето и изпълнението на бюджета заедно с борбата срещу измамите. Ето защо е напълно подходящо на този пост да възприема интегриран подход по отношение на защитата на бюджета на ЕС и борбата с измамите.


Позволете ми да направя три конкретни забележки в това отношение:


Първо, що се отнася до традиционните собствени ресурси (т.е. мита), възнамерявам да продължа с тройния подход, основаващ се на проверки, извършвани от държавите членки, разследвания на измами, провеждани от OLAF, и проверки на място, осъществявани от Комисията. Този подход служи добре на финансовите интереси на Съюза. Държавите членки носят финансова отговорност, ако слабости в техните дейности за събиране водят до загуба на традиционни собствени ресурси. Сметната палата всяка година заверява отчетите на приходната част на бюджета.


В допълнение Комисията ще трябва да засили своя арсенал от инструменти за разкриване и борба с митническите измами. Например съвместните митнически операции (СМО) са доказано ефективно средство за прилагане на съвместни действия в областите на политиката. Освен това взаимопомощта между органите е важен инструмент за борба срещу митническите измами и ние трябва да приключим преговорите относно изменения Регламент за административна взаимопомощ (515/97). Ще обмисля изготвянето на цялостна стратегия за борба с митническите измами след въвеждането на Регламента.


Второ, трябва да продължим да обръщаме особено внимание на контрабандата на цигари – изчислено е, че всяка година 10 милиарда евро от данъци и мита се губят за бюджета на ЕС и бюджетите на държавите членки поради незаконната търговия с тютюневи изделия. Възнамерявам да способствам за различни ключови инициативи, които понастоящем се осъществяват, като например прилагането на Протокола към Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна.


На трето място, организираните измами с ДДС, които са сериозен и разрастващ се феномен, заслужават пълното ни внимание. ДДС е ясно потвърден от съдебната практика на ЕС като част от финансовите интереси на ЕС. Като първа стъпка ще проуча надлежно препоръките, очаквани в резултат на текущия одит на Европейската сметна палата (ЕСП), което може да доведе до съобщение на Комисията в тази област, така че да бъдат разгледани възможните варианти.


Данъчните убежища са истинска заплаха за приходите на всички държави членки и за данъчната справедливост като цяло. Възнамерявам да си сътруднича тясно с моя колега, отговарящ за данъчното облагане, за когото ще бъде приоритет да гарантира, че държавите членки са в състояние да събират всички данъци, които им се полагат. В тази връзка мерките, изброени в плана за действие на Комисията от 2012 г. за борба с измамите с ДДС и укриването на данъци, представляват добра основа.


6. Прозрачност и отчетност на публичните разходи


Всички бенефициенти на финансова помощ от фондове на ЕС са оповестени в системата за финансова прозрачност, която обхваща финансовите средства, пряко управлявани от Комисията, както и на уебстраниците на компетентните органи на държавите членки по отношение на фондовете със споделено управление. Това означава множество бази данни, където гражданите могат да извършват справка. Как ще увеличите прозрачността на европейските разходи като цяло и кога ще предоставите централна база данни с възможност за търсене, която ще осигурява цялата информация, на поне един от работните езици на Съюза, относно бенефициентите, чието оповестяване се изисква от финансовия регламент?


Решаващ елемент в усилията на новата комисия да убеди гражданите и държавните хазни, че средствата на ЕС носят истинска добавена стойност, ще бъде увеличената прозрачност на европейските разходи. Възнамерявам да използвам по най-добрия начин възможностите, предлагани от цифровите технологии, като прилагам този подход изцяло във връзка с портфейла ми в съответствие с писмото относно моя мандат.


По-конкретно, що се отнася до достъпа до информация относно бенефициерите на финансиране от ЕС, още сега съществува единна входна точка (портал), откъдето гражданите могат да получат информация относно бенефициерите на финансиране от ЕС: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_bg.htm Чрез безвъзмездни средства и други форми на финансиране от бюджета на ЕС се предоставя финансова подкрепа на десетки хиляди студенти, учени, НПО, МСП, градове, региони и много други. Всяка година Комисията публикува информация посредством интернет търсачка относно бенефициерите на финансови средства от ЕС, които са под прякото управление на Комисията.


Бих желала да увелича още повече тази прозрачност – и съм решена да предприема две конкретни стъпки. Първо, повишаване на качеството и съпоставимостта на предоставяните данни. Искам информацията да бъде достъпна по интерактивен начин, на всички модерни устройства и при пълно зачитане на защитата на личните данни. По-конкретно планирам да се осигури възможността за по-лесно изравняване и сравняване на суми от различни източници. Второ, ще поискам извършването на пълна оценка на разходите и изискванията за създаването на единна база данни за търсене. Тъй като ще отговарям за бюджета, ще отделя специално внимание на оптимизирането на съотношението между разходи и ползи.


Какви действия ще предприемете, за да гарантирате по-балансирано представителство на различните заинтересовани страни в експертните групи, управлявани от службите, за които ще отговаряте? Смятате ли, че действащите правила за експертните групи са достатъчно ясни или те следва да бъдат изяснени и допълнени?


Какви мерки ще предприемете, за да направите регистрацията на професионалните лобисти задължителна?


По въпроса за експертните групи: членовете на експертните групи се подбират предимно въз основа на уменията и експертните познания, необходими за всяка отделна група с цел предоставянето на съвети и експертни познания на Комисията. Така подборът на експерти се прави според конкретния случай с оглед на техните специални познания в определена област и като се отчита естеството на работа, която може да варира значително.


В съответствие с правилата за експертните групи ангажимент на Комисията е да гарантира балансирано представителство на заинтересованите лица. Правилата за експертните групи на Комисията предоставят на отделите на Комисията набор от солидни и гъвкави насоки и гарантират последователен подход. През последните няколко години членството в много групи бе преразгледано, за да се постигне по-балансиран състав. Мога да Ви уверя, че Комисията е решена да гарантира прозрачност и балансирано представителство, които да ѝ позволят да се възползва от становища, представляващи широка палитра от интереси. Експертните групи, ръководени от службите, които ще бъдат под моя отговорност, са съставени главно от представители на публични органи и експерти със специфични познания по съответните теми.


Въпросът за прозрачността като цяло, и по-специално Регистъра за прозрачност, спада към отговорностите на кандидата за заместник-председател Тимерманс. Възнамерявам да си сътруднича тясно с него по тези въпроси. Комисията създаде Регистъра за прозрачност съвместно с Европейския парламент. Досега Регистърът функционира добре и обхваща 80 % от всички лобистки дейности, които имат за цел пряко или косвено да влияят върху вземането на решения на ЕС. Регистрирането обаче продължава да е на доброволни начала. Новоизбраният председател Юнкер изрази своето ясно намерение да направи Регистъра задължителен, като обхваща също и Съвета. Евентуална задължителна система вероятно ще накара повече действащи лица, включително адвокатски кантори и някои изявени действащи лица, да се запишат в Регистъра. Също така това вероятно ще подобри качеството на данните, тъй като регистрираните ще бъдат по-внимателни при предоставянето на информация относно своите дейности. Освен това мярката да се направи Регистърът задължителен ще подчертае истинския ангажимент на институциите за прозрачност. Същото важи и за участието на Съвета. Наистина вярвам, че е подходящо и ползотворно по отношение на прозрачността в рамките на ЕС, ако в Регистъра са включени равностойно трите институции. Прозрачността няма да бъде възприемана сериозно от гражданите, докато едно от главните действащи лица не участва. Въпросът за включването в Регистъра бе посочен от италианското председателство на ЕС като един от приоритетите, така че се наблюдава една окуражителна динамика в това отношение. Ако моята кандидатура бъде утвърдена, ще се стремя към постигането на задължителен регистър, обхващащ трите институции.


Приключването на стандартната процедура за уравняване на сметки в рамките на Общата селскостопанска политика и на регионалната политика продължава над 6 години. В допълнение към това слабостите в системите на държавите членки за управление и контрол на структурните фондове, изразходвани под тяхна отговорност, продължават да съществуват в течение на години. Необходими са няколко години, за да може замесените в случаи, свързани с измами или нередности, да бъдат изправени пред съда. По какъв начин ще съкратите срока за реагиране при административни грешки, лошо управление и липса на ефективен контрол? Какъв приблизителен срок ще си поставите Вие самата?


Съгласна съм, че има място за ускоряване на процедурата за уравняване на сметки в сравнение с положението досега.


Вече е постигнат значителен напредък, като новата регулаторна уредба е залог за съществено подобрение.


Първо, що се отнася до политиката на сближаване, в минали периоди Комисията пое ангажимент в плана за действие от 2008 г. процедурите за изразяване на становища, свързани с финансови корекции, да бъдат приключвани в рамките на 24 месеца след одита. Оттогава Комисията спазва поставената цел. За новите европейски и инвестиционни фондове контролният цикъл протича в строго определен кратък срок. Ако след приемането на отчетите Комисията открие значителни пропуски, които не са били докладвани и коригирани от държавите членки, нейно задължение е да приложи нетни финансови корекции и да изготви план за действие.


Второ, по отношение на общата селскостопанска политика, процедурата за съответствие, приложима към разходите по тази политика, изисква последователното прилагане на определени стъпки. През 2013 г. продължителността на стандартната процедура за уравняване по съответствие бе средно 36 месеца. Комисията вече рационализира посредством новата правна уредба цялата процедура за уравняване по съответствие и ограничи риска от необосновано забавяне. По-специално в член 34 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията са въведени по отношение на държавите членки и Комисията крайни срокове за всеки етап на процедурата.


Твърдо вярвам, че в стандартните и некомплицирани случаи, в които съответната държава членка предоставя цялата необходима информация, без да иска основателно удължение, срокът на цялата процедура за съответствие от първоначалното известие до окончателните заключения на Комисията може да бъде по-кратък от 2 години. Поради това, заедно с моите колеги, комисарите, отговорни за съответните разходни области, ще следя внимателно за това средният срок на процедурата по стандартните и некомплицирани случаи да остане приблизително две години.


Накрая, наясно съм също така, че понастоящем понякога отнема значителен период от време преди делата за измама да влязат в съда. Това е един от проблемите, за чието преодоляване се надявам, че ще спомогне създаването на Европейската прокуратура.

 
 
Въпроси от комисията по правни въпроси:

7. Въпрос


В качеството Ви на заместник-председател, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Вие ще носите крайната отговорност за области, които пряко засягат персонала на институциите: наред с другото, наемане на персонал, условия на труд, Европейските училища. В контекста на намаляващ демографски прираст институциите са изправени пред все по-голяма конкуренция от страна на други работодатели при набирането на персонал. В същото време, за да може да отговори адекватно и ефективно на настоящите и бъдещите предизвикателства, ЕС се нуждае от ефикасна публична служба с висококвалифициран и многоезичен персонал, чийто членове са подбрани и наети на работа измежду гражданите на държавите членки на възможно най-широка географска основа. Какви мерки възнамерявате да предприемете за привличането и задържането на такива специалисти? По какъв начин ще гарантирате, че разпределението на човешките ресурси отговаря на приоритетите на Комисията с цел рационализация на методите на работа на Комисията?


За да могат Комисията и другите европейски институции да служат на гражданите на Европейския съюз, нашите служители са най-ценният ни актив. Приоритет за мен ще бъде създаването на условия, при които служителите могат да постигат необходимите резултати и да изпълняват своите задължения още по-добре. Посоченото съдържа три елемента.


На първо място, трябва да продължим да привличаме най-добрите и най-будните. Това е цел, която непрестанно преследваме, но ще се наложи да положим още повече усилия. В близко бъдеще ще бъдем изправени пред пенсионирането на поколение от опитни и професионални служители — изпълнението на задачата по успешното им заместване едва сега започва.


Ще отдам голямо значение на работата за запазване и засилване на привлекателността на марката „Кариера в ЕС“. Ще подкрепя увеличаването на нашите усилия за представянето и популяризирането ни в университетите, за използването на панаири за работни места, както и на модерни технологии и медии. Ще се обърна към своите колеги в Комисията и висшите служители във всички институции на ЕС да допринесат за нашата обща цел да се насърчи работата в служба на гражданите на ЕС чрез кариера в неговите институции. Ще се стремя да прилагам политиката ни за набиране на персонал въз основа на достойнствата на кандидатите и да я допълня с подходящи мерки, като направеното наскоро изменение на Правилника за длъжностните лица, по отношение на значителното несъответствие, което се наблюдава в дела на различните националности сред длъжностните лица и служителите (например целеви рекламни кампании, конкурси, предназначени за гражданите на по-слабо представените държави и т.н.).


На второ място, трябва да продължим да поощряваме една настояща култура на изпълнението в Комисията – така че след наемането на служителите техният потенциал да бъде използван максимално. Ще гарантирам, че както е предвидено в изменения Правилник за длъжностните лица, се възнаграждават резултатите (а не само старшинството), че съществува по-тясна връзка между административните степени и действителните отговорности и че за работещите са налице стимули за реализирането на целите. Това трябва да бъде допълнително отразено в правилата за оценяване и повишение.


На трето място, ще работим за постигането на икономиите, които се налагат в изключително трудната икономическа обстановка. За тази цел ще продължим да оптимизираме ефикасността и ефективността на наличните човешки ресурси чрез допълнителна рационализация на вътрешната ни организация и методите ни на работа, както и на начина на предоставяне на помощни услуги. Моя цел ще бъде постигането на по-висока ефективност чрез оптимално използване на най-съвременните инструменти в областта на цифровите технологии и ИКТ, преустройство на работния процес и рационализиране на правилата и процедурите. Чрез внедряването на цифрови технологии можем да модернизираме допълнително нашите служби и да насърчим по-голяма прозрачност, по-силно участие, по-добра оперативна съвместимост и по-голяма откритост в начина, по който работим със заинтересованите страни. Това е част от писмото относно моя мандат и за тази цел ще си сътруднича тясно със заместник-председателя на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар.


Твърдо вярвам, че трябва да овладеем по-добре осигуряването на тясно съответствие между приоритетите на ЕС като цяло и начина, по който се разпределят работните задачи на персонала. Структурата на новата комисия предлага възможност да се направи по-лесно бързото разполагане на хора там, където има най-голяма необходимост от персонал за справяне със спешни и възникващи проблеми, например чрез използването на работни групи. Ще подкрепям напълно моите колеги и служителите, за да се възползват от тази възможност и за преодоляване на ведомствения манталитет, който често подкопава разгръщането на нашите човешки ресурси.


Ние можем и трябва да направим повече за насърчаването на мобилността в рамките на отделните генерални дирекции и между тях; на мобилността между институциите; а също и мобилността при постъпването и напускането на работа в институциите – последното, като гарантираме много внимателно управление на потенциални конфликти на интереси. Ще се възползвам от съществуващите възможности и ще потърся нови такива за обмен на персонал с други организации и с държавите членки. С цел да се постигнат възможно най-добри резултати мобилността трябва да бъдат грижливо балансирана с потребността на институцията да изгражда и поддържа своя експертен опит. Ще поощря също по-целенасоченото използване на ученето и обучението на всички равнища на Комисията, като поставя акцент върху електронното обучение и взема предвид възвръщаемостта на инвестициите.


Отнасям се много сериозно към искането на новоизбрания председател за изпълнението на целта от 40 % дял на жените на висши и средни ръководни позиции. За успеха на ЕС в силно конкурентната световна среда трябва да черпим от таланта на всички наши хора – и мъжете, и жените. Действията по въпроса в Комисията са от значение за ефективността ни, но също и за посланието, което отправяме към нашите държави членки и останалата част от света.


Ако бъда утвърдена, ще бъде мое задължение да направя Комисията по-многообразна, по-динамична и по-гъвкава в отговор на променящите се нужди, както и да създам условия, в които персоналът да поема нови задачи с истински ентусиазъм. Решена съм напълно да работя чрез новата структура на Комисията и да използвам ролята си на заместник-председател за реализирането на тези цели в цялата институция.


8. Въпрос


Член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз гласи, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация. През 2014 г. и след това през 2014 г. Правилникът за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза бяха основно реформирани, което нареди публичната служба на ЕС сред най-съвременните служби в света. Бяха засилени правилата за независимост и беше подобрена ефикасността, което доведе до значителни икономии за бюджета на ЕС. Гражданите обаче очакват не само висококачествена служба, в която се зачитат принципите на лоялност и законосъобразност, но също и че дейностите се извършват в контекст, осигуряващ прозрачност в най-висока степен.


В резолюцията си от 15 септември 2013 г. Парламентът изиска от Комисията да внесе, въз основа на член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз, предложение за регламент за административнопроцесуално право на Европейския съюз. ЕП също така осъществи проучване относно европейската добавена стойност на административнопроцесуалното право. Парламентът е убеден, че правилата за добра администрация насърчават прозрачността и отчетността и че такова административнопроцесуално право на Европейския съюз ще увеличи легитимността на Съюза и доверието на гражданите в администрацията на Съюза. Възнамерявате ли да предприемете някакви стъпки в тази посока? Какво са Вашите възгледи?


Повдигнатите въпроси попадат също така в областта на отговорност на заместник-председателя за по-доброто законотворчество, междуинституционалните отношения, върховенството на закона и Хартата на основните права (кандидата за заместник-председател Тимерманс) и смятам да работя в тясно сътрудничество с него за тяхното решаване. Това се отнася по-специално за действия в отговор на резолюцията от 15 януари 2013 г., в която Европейският парламент поиска от Комисията да изготви предложение за регламент относно европейско административно-процесуално право въз основа на член 298 от ДФЕС.


Вече са в ход няколко много положителни инициативи за насърчаване на прозрачното функциониране на институциите, като например Регистъра за прозрачност, включващ лицата, занимаващи се с лобистка дейност, и ние следва да работим за доразвиването им. Както заяви новоизбраният председател, Комисията ще предложи на Парламента и Съвета да бъде сключено междуинституционално споразумение за създаването на задължителен регистър, който обхваща и трите институции. Също така ще предприема необходимото в изпълнение на указанията на новоизбрания председател към всички членове на Комисията да публикуваме на съответните ни интернет страници всички наши контакти и срещи с професионални организации или самостоятелно заети физически лица по въпроси, свързани с формулирането и изпълнението на политики на ЕС.


Важно е гражданите да имат достъп до нашите административни правила. В изменения Правилник за длъжностните лица вече се предвижда регистър на всички правила за прилагане на всички институции. Съдът на Европейския съюз управлява регистъра, който започна да функционира в началото на тази година. Ангажирам се да работя за насърчаването на регистъра и да гарантирам включването в него на всички действащи административни правила на Комисията. Ще се обърна към другите институции с цел да поощря регистрирането и редовното актуализиране на техните административни правила.

 
 
   
Flickr: Слайдшоу Hearings of candidate commissioners: Maroš Šefčovič under scrutiny at the European Parliament
Предишни изслушвания