Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

NOT FOUND !Miguel Arias Cañete

Slyšení

 

Miguel Arias Cañete

Portfolium: Opatření v oblasti klimatu a energetika
 
3. den , Středa 1 říjen 2014 - 18:00 , Brusel  
 
Výbory/orgány pověřené pořádáním slyšení
 Příslušné výbory/orgány  Přidružené výbory/orgány
 
Otázky a odpovědi
 
1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise?


Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise?


Po celý svůj politický život jsem byl úzce zapojen do budování Evropské unie. Třináct let jsem byl členem Evropského parlamentu v rozpočtovém výboru, výboru pro zemědělství a ve výboru pro rybolov, přičemž posledním dvěma jsem měl čest předsedat. Během těchto let jsem byl plně zapojen do každodenní činnosti Evropského parlamentu, usiloval jsem o dosažení dohod a konsenzu v rámci politické skupiny a s ostatními politickými skupinami, přičemž jsem se vždy zasazoval ve prospěch další integrace EU.


Bylo mi velkou ctí, že jsem se mohl přímo účastnit posilování role Evropského parlamentu v institucionálním rámci EU a jeho nepřetržitého úsilí o zvyšování úrovně demokratizace a transparentnosti Evropské unie posilováním jeho pravomocí v postupných reformách Smluv.


Následně jsem čtyři roky zastával funkci španělského ministra zemědělství, rybolovu a výživy a podrobně jsem se seznámil s dynamikou mezi dvěma složkami legislativního orgánu a s nutností dosahovat dohody a konsenzu v oblastech společného evropského zájmu.


Působení ve funkci předsedy smíšeného výboru poslanecké sněmovny a senátu španělského parlamentu po dobu čtyř let a účast se zasedáních Konference výborů pro evropské záležitosti mi pomohly uvědomit si, že je důležité zapojit do procesu evropské integrace vnitrostátní parlamenty a že je nutné zajistit respektování zásady subsidiarity.


Jako ministr zemědělství, výživy a životního prostředí po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost jsem pochopil nejen nutnost posílené spolupráce mezi Evropským parlamentem a Radou v legislativním procesu, ale také zásadní roli Evropské komise při poskytování podnětů a usnadňování dosahování dohod.


Mám rozsáhlé zkušenosti v zákonodárné i výkonné oblasti, které využiji při výkonu své role jako komisař, přičemž budu jednat objektivně a nestranně ve společném evropském zájmu.


V oblasti, za niž budu zodpovědný, budou mé zkušenosti jako bývalého španělského ministra životního prostředí obzvláště užitečné, a to především ve vztahu k činnostem, jež je třeba vykonat k zajištění souladu se závazky vyplývajícími z Kjótského protokolu (2008–2012) a mechanismů souladu pro nové cílové hodnoty pro snižování emisí stanovené v balíčku opatření pro oblast energetiky a změny klimatu a v druhém období závazků Kjótského protokolu. Můj závazek v této oblasti je pevný.


Díky účasti na summitech o změně klimatu konaných v Dohá a ve Varšavě, kde jsem podporoval Evropskou komisi, jsem získal velmi dobrou znalost mechanismů mezinárodních jednání v rámci Organizace spojených národů, které budou jistě užitečné při jednání na pařížském summitu v roce 2015.


Bude mi velkou ctí, pokud se Parlament rozhodne potvrdit moji nominaci, abych mohl v těchto zásadních letech přispět k dosažení cílů Evropské unie v této oblasti. Evropská unie představuje v neklidných dějinách našeho kontinentu nebývalý úspěch. Poskytuje mír, dodržování lidských práv, svobodu a ekonomickou prosperitu. Nyní však procházíme krizí a musíme znovu získat důvěru evropských občanů, z nichž někteří pociťují z evropského projektu zklamání. Bude tak ze strany Evropského parlamentu, Rady a zejména Komise zapotřebí značné úsilí, abychom zaměřili naše politiky na hlavní výzvy, jimž naše společnosti čelí, a posílili demokratickou legitimitu.


Nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker ve svém projevu z 15. července, ve kterém navrhl větší a ambicioznější Unii v klíčových oblastech a vytvoření deseti prioritních oblastí činnosti, uvedl, že věří, že pouze silná a sjednocená Evropská unie může splnit očekávání občanů a reagovat na obavy vyjádřené v evropských volbách a že musíme učinit více, abychom zajistili, že se občané budou podílet na tvorbě iniciativ Společenství. Vytvoření vnitřního trhu s energií, který zajišťuje bezpečnost, udržitelnost a konkurenceschopnost, dosažení našich ambiciózních cílů v boji proti změně klimatu, uplatnění vůdčí úlohy příští rok v Paříži, to vše představuje velké výzvy a jejich vyřešení úspěšně přispěje k posílení Evropské unie.


Ve všech oblastech činností Komise budu jednat jako člen sboru a budu bezvýhradně respektovat politické směry stanovené předsedou Komise.


Jako současný člen Evropského parlamentu jsem vyplnil prohlášení o ekonomických zájmech uvedené v Kodexu chování komisařů. Dále se plně ztotožňuji s ustanovením článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie, které jasně stanoví, že členové Komise se zdrží jakéhokoliv jednání neslučitelného s povahou jejich funkce a že během svého mandátu nemohou vykonávat žádnou jinou výdělečnou nebo nevýdělečnou profesionální činnost.


Budu přísně dodržovat Kodex chování komisařů, a to jak v průběhu svého mandátu, tak po jeho ukončení. Podal jsem prohlášení o svém veškerém majetku a finančních zájmech a totéž jsem učinil v případě své manželky, u níž jsem podal též prohlášení o jejích profesních činnostech.


V rámci svého portfolia nebudu nikdy jednat o záležitostech, v nichž bych mohl mít osobní, rodinné nebo finanční zájmy, které by mohly ohrozit moji nezávislost. V případě, že budu s takovou situací konfrontován, informuji o tom neprodleně předsedu Komise.


Ve funkci ministra španělské vlády, kterou jsem zastával po dobu šesti let, jsem nikdy nepřijal rozhodnutí v záležitostech, na nichž bych mohl mít přímo nebo nepřímo zájem, a když jsem usoudil, že by moje nezávislost mohla být zpochybněna, zdržel jsem se jednání v souladu s příslušnými postupy španělského právního systému.

 
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu?


Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě?


Díky politické kariéře, kdy jsem působil jako poslanec vnitrostátního a Evropského parlamentu i jako člen vlády, vím, že klíčovým prvkem úspěchu je kooperativní způsob práce. Z tohoto důvodu se domnívám, že pokud chceme vytvořit integrované, řádně podložené a řádně vysvětlené iniciativy vedoucí k jasným výsledkům, musí sbor komisařů jednat jako silný tým a plně spolupracovat ve všech portfoliích.


Budu o takovou spolupráci ve sboru usilovat, přičemž zajistím účinné provádění politik týkajících se mého portfolia a účinnost následných opatření v praxi, a to způsobem práce založeném na spolupráci. Jsem pevně odhodlán úzce spolupracovat s místopředsedkyní pro energetickou unii a ostatními komisaři v našem společném závazku vybudování energetické unie, která sleduje politiku v oblasti změny klimatu zaměřenou do budoucnosti. Také budu v co největší míře věnovat pozornost tomu, abych opatření a iniciativy, které přijmu v oblasti klimatu a energetiky, koordinoval s ostatními komisaři s cílem zajistit soudržný, řádný a účinný přístup. Jsem též odhodlán zaměřit se na prioritní oblasti, tak jak mě požádal nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker, a přispívat k činnosti Komise v ostatních oblastech politiky, přičemž zajistím, aby mohly být vytvořeny vhodné synergie na posílení společných opatření Komise.


Budu usilovat o zapojení Evropského parlamentu a jeho specializovaných výborů do tvorby politik, což je důležitá součást této odpovědnosti, aby Parlament mohl vykonávat účinně demokratický dohled. Jsem plně odhodlán zajistit konstruktivní politický dialog s Parlamentem založený na otevřenosti, transparentnosti, vzájemné důvěře, jakož i na pravidelném podávání a výměně informací. Ve spolupráci s místopředsedkyní pro energetickou unii jsem pevně odhodlán být k dispozici a zastupovat Komisi před Evropským parlamentem, ostatními orgány EU a na mezinárodní úrovni, převzít veškerou politickou odpovědnost za opatření v oblasti své působnosti a za činnosti útvarů pod mým vedením, aniž by byla dotčena zásada kolegiality. Vynasnažím se uvědomit Komisi o svých krocích v celé EU a zejména vůči Evropskému parlamentu.


Evropský parlament hraje klíčovou úlohu při prosazování ambiciozních politik v oblasti klimatu a energie pro naši Unii. Parlament není pouze společným normotvůrcem, ale také jako volený zástupce jedná jako zásadní a přímý spojovník mezi občany a orgány EU. Protože jsem téměř 13 let působil jako volený člen evropského parlamentu, plně chápu velmi důležitou roli, kterou Evropský parlament v tomto ohledu zastává. Sdílím jeho neustálé úsilí o prohloubení demokratické legitimity EU. Z tohoto důvodu se zavazuji posílit spolupráci s Evropským parlamentem a příslušnými specializovanými výbory, zejména s výbory ENVI a ITRE. Věřím, že spolupráce mezi orgány je zásadní pro řádné fungování EU a pro účinnost, legitimitu a řádnou správu rozhodovacího procesu EU. Proto bude moji prioritou zajistit trvalý, transparentní, otevřený a strukturovaný dialog při tvorbě politik a v legislativním procesu s Evropským parlamentem a jeho poslanci jak na politické, tak na technické úrovni. To se promítne v těchto třech závazcích:


Zaprvé, budu aktivně a osobně usilovat o vaši podporu. Zajistím, abych byl k dispozici členům Parlamentu a budu si s nimi vyměňovat informace o klíčových otázkách. Také budu pořádat pravidelné diskuze s příslušnými výbory, zejména s výborem ENVI a ITRE. Spoléhám na tyto výbory, že budou usilovat o prosazování ambiciózních politik zaměřených do budoucnosti, které reagují na důležité výzvy, před nimiž stojíme. V souladu se směry nově zvoleného předsedy Jeana-Clauda Junckera se budu osobně účastnit důležitých třístranných jednání.


Zadruhé, zajistím, aby Generální ředitelství pro oblast klimatu a Generální ředitelství pro energetiku brala na zřetel názory Parlamentu a aby byla neustále k dispozici za účelem poskytování informací členům Parlamentu a výměny názorů. To bude platit nejen v rámci legislativního procesu, ale také v situaci, kdy útvary zvažují rozvoj politik – například v nadcházejících diskuzích o konceptu udržitelné energetické unie nebo pokud jde o mezinárodní vyjednávání v oblasti změny klimatu.


Zatřetí zajistím, aby rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí byla v mých oblastech působnosti důsledně dodržována, zejména ve vztahu k ustanovením týkajícím se transparentnosti a toku informací mezi oběma orgány. To platí zejména pro akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty a mezinárodní jednání. Zajistím, aby Parlament a Rada měly rovnocenné postavení, a to v souladu s ustanoveními rámcové dohody, a aby se postojům Parlamentu a jeho žádostem o legislativní podnět dostalo odpovídající reakce. Budu Evropskému parlamentu a jeho výborům pravidelně k dispozici, což je podle mého názoru pro komisaře, který je členem sboru a který je odpovědný přímo voleným členům Evropského parlamentu, samozřejmostí.

 
 
Otázky Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

3. Priority komisaře


Jaké budou Vaše hlavní priority v oblasti klimatu a energetiky? V jakém časovém horizontu budou podle Vašeho předpokladu tyto priority naplněny? Jaké konkrétní legislativní a nelegislativní iniciativy hodláte navrhnout a v jakém časovém horizontu?


Moji úlohu jasně stanovil nově zvolený předseda Evropské komise. Pokud bude moje nominace na komisaře potvrzena, budu se ve spolupráci s místopředsedkyní pro energetickou unii podílet na budování evropské energetické unie, která sleduje politiku v oblasti změny klimatu zaměřenou do budoucnosti.


Bezprostřední prioritou bude vzhledem k současnému geopolitickému dění řešení bezpečnosti dodávek. Musíme sdružit a diverzifikovat naše zdroje, propojit infrastrukturu a zvážit, jak nejlépe zkombinovat naši vyjednávací pozici. Členské státy by měly být schopny přejít rychle na jiné dodavatelské kanály a zabezpečit plné zásobníky plynu a v případě potřeby měnit směr toků energie. Plánuji provést krátkodobá až střednědobá opatření z evropské strategie energetické bezpečnosti, včetně přezkumu nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu a posouzení možností společného nákupu zemního plynu.


Jednou z mých hlavních priorit v oblasti klimatu a energetiky bude přispívat k provedení rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, který by hlavy států měly v říjnu schválit v Evropské radě, a k dosažení úspěšného výsledku mezinárodních vyjednávání v oblasti změny klimatu. Hlavní cíle rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030, mezi které patří snižování emisí skleníkových plynů, vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie ve skladbě zdrojů energie a větší energetická účinnost, nás přiblíží k nízkouhlíkové ekonomice, která zajistí konkurenceschopnou a cenově přístupnou energii pro všechny spotřebitele, vytvoří nové příležitosti pro růst a zaměstnanost, umožní větší bezpečnost dodávek energie a sníží závislost Unie jako celku na jejím dovozu. Budu řídit provádění hlavních projektů v oblasti energetické infrastruktury a účelného a účinného využívání finančních prostředků EU na podporu investic do energetických sítí, energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnost a nízkouhlíkových technologií, jako například zachycování a ukládání CO2.


Věřím, že je nutné urychleně pokročit v řešení řady výzev, které před námi stojí, a to v souladu s pověřovacím dopisem nově zvoleného předsedy pro nominovaného kandidáta na komisaře pro opatření v oblasti klimatu a energetiku. Aniž bych předjímal legislativní práci budoucí Komise, mohu již nyní poskytnout určité náznaky o možných legislativních iniciativách, které hodlám ve spolupráci s místopředsedkyní pro energetickou unii předložit na počátku svého mandátu.


Během mého mandátu bude předloženo několik nových legislativních návrhů pocházející z rámce v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030:


Pokud jde o opatření v oblasti klimatu, plánuji, že budu pracovat na několika oblastech. V systému obchodování s emisemi bude mojí první prioritou prosazovat s Evropským parlamentem a Radou přijetí stávajícího legislativního návrhu na rezervu pro zachování stability trhu v systému EU pro obchodování s emisemi. Rezerva pro zachování stability na trhu zlepší stabilitu trhu s uhlíkem a jeho odolnost vůči šokům. Jako druhý krok pro dosažení požadovaného snížení emisí bude nutné zvýšit roční faktor, o nějž se v rámci systému obchodování s emisemi snižuje strop maximálních povolených emisí. Přidělování bezplatných povolenek se ukázalo jako úspěšná politika proti stávajícímu úniku uhlíku. Pokud nebudou ostatní významné ekonomiky vynakládat srovnatelné úsilí, bude třeba podobných politik jako ve stávajícím systému (včetně zlepšeného systému bezplatného přidělování povolenek s lepším zacílením), aby se zajistila konkurenceschopnost evropských energeticky náročných odvětví, také po roce 2020. Tyto dva aspekty jsou klíčovými prvky směrnice o systému obchodování se emisemi pro rok 2030.


Mám rovněž v plánu připravit legislativní návrh pro rozložení cílů snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 v odvětvích, v nichž se neobchoduje s emisemi, aby byla nalezena rovnováha mezi hospodárností a spravedlivým rozdělením úsilí mezi členské státy v souladu s pokyny Evropské rady, přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie, přičemž se zajistí zvýšená spolupráce a rozvoj větších trhů s energiemi z obnovitelných zdrojů a legislativní rámec pro energetickou účinnost, včetně energetické náročnosti budov a další aspekty rámce do roku 2030 související se správou.


Prosazování zvýšení energetické účinnosti silničních vozidel prostřednictvím posílených norem sníží emise z dopravy. Postupná transformace celého dopravního systému směrem k lepší integraci mezi obory dopravy, většímu využívání nesilničních alternativ, zlepšenému řízení dopravních toků prostřednictvím inteligentních dopravních systémů a rozsáhlým inovacím a zavádění nových pohonných a navigačních technologií a alternativních paliv také zvýší energetickou účinnost. Za koordinace s nově zvolenou místopředsedkyní pro energetickou unii budu ve všech těchto iniciativách úzce spolupracovat s komisařem pro dopravu a vesmír.


Všechny obory dopravy, včetně letecké a námořní, musí přispívat k úsilí o snížení emisí skleníkových plynů. Stávající návrh Komise na monitorování emisí z velkých lodí, které využívají přístavy EU, je prvním krokem k řešení emisí skleníkových plynů v odvětví námořní dopravy. Tento návrh bude projednán s Parlamentem a Radou během tohoto mandátu.


Evropská unie by měla také zintenzívnit úsilí v politice v oblasti výzkumu a inovací na podporu přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku. Za tímto účelem budu úzce spolupracovat s komisařem pro výzkum, vědu a inovace.


Našich cílů v oblasti změny klimatu můžeme dosáhnout pouze tehdy, pokud se stanou průřezovým tématem pro celou škálu politik EU. Otázka klimatu se dotýká téměř všech aspektů činnosti Komise a chtěl bych spolupracovat se všemi svými kolegyněmi a kolegy v Komisi – a rovněž s Evropským parlamentem a dalšími aktéry – abychom zajistili, že opatření v oblasti klimatu budou v maximální míře zohledněna ve všech ostatních politikách Komise a že politiky EU budou přizpůsobeny realitě změny klimatu.


Pokud jde o jiné iniciativy v energetické politice, bezprostřední priorita řešení otázky bezpečnosti dodávek vyžaduje řádně propojený a integrovaný vnitřní trh s energií, který sestává z regulačního režimu společného pro všechny členské státy a propojených infrastruktur. Volný tok plynu a elektřiny v rámci hranic energetické unie je nezbytný pro udržení cen pod kontrolou, zajištění bezpečných dodávek a umožnění udržitelného fungování odvětví energetiky. Plně integrovaný a konkurenční trh s energií by mohl udržet ceny pod kontrolou, stimulovat investice, a tím přispívat výrazně k tvorbě pracovních míst a růstu v Unii. Energetická účinnost má v tomto kontextu zásadní úlohu, a to jak pro zaměstnanost a růst v odvětví, tak pro dostupné ceny pro spotřebitele. Budeme muset určit a vybrat projekty v oblasti infrastruktury, na které je třeba se zaměřit, posoudit potřebu doplnit stávající právní rámec a úzce monitorovat provádění stávající legislativy.


Další zásadní prioritou je lepší využívání netknutých zdrojů hospodářského růstu a tvorby pracovních míst v odvětvích energetiky a klimatu. Jak zdůraznil nově zvolený předseda Jean-Claude Juncker, EU by se měla stát světovou jedničkou v oblasti obnovitelných energií a usilovat o ambiciozní cíle v oblasti energetické účinnosti, jako je zlepšení energetické účinnosti o 30 % do roku 2030. Nejedná se pouze o bezpečnost dodávek a odpovědnou politiku v oblasti klimatu. Jde zároveň o základní požadavek průmyslové politiky, pokud si nadále přejeme, aby evropské podniky a domácnosti měly spolehlivě k dispozici cenově dostupnou energii a abychom plně využívali potenciál zeleného růstu. Z tohoto důvodu spolu s místopředsedkyní pro energetickou unii a místopředsedou pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost přispěji k souboru opatření pro pracovní místa, růst a investice, který bude předložen v prvních třech měsících našeho mandátu.


Bude to rovněž vyžadovat úzkou spolupráci s členskými státy, aby byly vytvořeny podmínky nezbytné pro investiční rozhodnutí a bylo zajištěno, že EU může být katalyzátorem investic z veřejných a soukromých zdrojů.


Aby tyto priority mohly být přeměněny na opatření, budu spolupracovat s místopředsedkyní pro energetickou unii a s místopředsedou odpovědným za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost. Též zajistím, aby soubor opatření pro pracovní místa, růst a investice, který má Komise předložit, plně zohledňoval priority v oblasti klimatu a energetiky při posilování konkurenceschopnosti EU a stimulování investic. Budu o to usilovat od samého počátku mandátu Komise s plným zapojením ostatních členů sboru a v rámci otevřeného a transparentního dialogu s Evropským parlamentem, přičemž zajistím, aby členské státy byly plně zapojeny a aby finanční prostředky vyčleněné na investice do energetiky v oblasti sítí, do energie z obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti a energetické infrastruktury byly rychle a účinně využívány s cílem přitáhnout soukromé investice. Tento soubor by měl také sloužit jako signál pro opětovné potvrzení našeho závazku zintenzivnit úsilí v rámci politiky v oblasti výzkumu a inovací s cílem podpořit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. Tento úkol bude realizován v prvních měsících mandátu Komise.


4. Kvalita a transparentnost legislativních návrhů


Jak osobně zajistíte kvalitu legislativních návrhů, plnou transparentnost lobbistické činnosti (cílené na Vás a Vaše útvary) a systematické a vyvážené konzultace se všemi zainteresovanými stranami, a to rovněž s přihlédnutím k nutnosti provádět podrobná posouzení dopadu?


Věřím, že kvalita každého předpisu závisí ve velké míře na politických rozhodnutích, která musíme učinit, což bude vyžadovat neustálý, transparentní, otevřený a strukturovaný dialog s Evropským parlamentem, zejména na úrovni výborů. Evropský parlament je v tomto ohledu základním pilířem pro zajištění pozitivního dopadu, o nějž musíme u každého předpisu usilovat. Evropský parlament poskytuje demokratickou legitimitu opatřením EU jako celku, což je důležité zejména u opatření v oblasti klimatu a energetiky. Od samého počátku mandátu Komise hodlám budovat politické partnerství mezi Komisí a Evropským parlamentem, které ve svých politických směrech navrhl nově zvolený předseda, a to s příslušnými výbory Evropského parlamentu.


Zajistím, aby vytváření odolné energetické unie, která sleduje cíle v oblasti klimatu zaměřené do budoucnosti, v našem politickém programu zaujímalo přední místo, neboť jde o jeden z nepostradatelných nástrojů pro tvorbu udržitelného růstu a pracovních míst v EU. Zajistím, aby před tím, než předložím jakoukoli novou iniciativu, byly důkladně posouzeny potenciální ekonomické a sociální dopady, jakož i dopady na životní prostředí. V tomto ohledu budu vést diskuze se svými kolegyněmi a kolegy ve sboru a velmi úzce spolupracovat s místopředsedkyní pro energetickou unii a s místopředsedou pro zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv. Současně zajistím, aby tvorba politiky byla i nadále silně založena na vysoce kvalitním posouzení dopadu, aby byla zabezpečena účinnost evropských opatření v oblasti mé působnosti, přičemž zajistím, že generální ředitelství, za něž odpovídám, vypracují tyto právní akty tak, aby přispěly k zásadě zlepšování právní úpravy. Návrhy politik v mé oblasti působnosti budou založeny na důkladných a rozsáhlých veřejných konzultacích se všemi zúčastněnými stranami a tvorba politik se bude opírat o pravidelně prováděná komplexní hodnocení. Klíčovým prvkem zůstane včasná úzká spolupráce s ostatními útvary Komise v ostatních oblastech působnosti, také na úrovni útvarů. Mým záměrem je také posílit hodnocení stávajících právních předpisů s cílem posoudit jejich účinnost a určit, zda je možné nově zaměřit oblast jejich působnosti, snížit regulační zátěž a zjednodušit stávající právní předpisy.


Pokud jde o transparentnost, budu intenzívně spolupracovat s ostatními kolegy ve sboru a pod vedením předsedy Komise v zájmu dosažení interinstitucionální dohody o povinném rejstříku lobbistů pro Evropský parlament, Radu a Komisi. Budu pokračovat v cestě zvýšeného úsilí Komise o větší transparentnost vůči široké veřejnosti, přičemž konzultacím bude v rámci procesu tvorby politik přikládána i nadále důležitost. Veškeré příslušné kontakty se zúčastněnými stranami a lobisty v souvislosti s legislativním procesem, které mají spojitost s mojí činností komisaře pro opatření v oblasti klimatu a energetiku, budou zveřejněny. Totéž bude platit pro mé útvary.


5. Koordinace a spolupráce


Jakým způsobem zajistíte ve své funkci komisaře pro opatření v oblasti klimatu a energetiku koordinaci s místopředsedy, jejichž týmy jsou příslušné pro Vaši oblast politiky, a s ostatními komisaři ve Vašich týmech a jak zajistíte úzkou spolupráci s příslušnými parlamentními výbory?  


Nově nastupující Komise se zavázala posílit kolegialitu a soudržnost v rámci sboru a plně využít potenciál synergií mezi souvisejícími oblastmi politiky. Učiním vše, co je v mých silách, abych přispěl k této důležité změně.


Opatření v oblasti klimatu a energetiky se dotýkají celé společnosti. Proto musí být tyto politiky připraveny a navrženy v partnerství s ostatními komisaři a místopředsedy. Z tohoto důvodu bude nutná trvalá úzká spolupráce. Budu zastávat vůdčí postavení v otázkách týkajících se klimatu a energetiky, budu úzce spolupracovat s ostatními komisaři v projektovém týmu pro energetickou unii a budu aktivně přispívat k ostatním oblastem. Vyvinu úsilí, abych zajistil, že politiky v oblasti klimatu a energetiky zaměřené do budoucnosti budou pilíři pro rozvoj odolné energetické politiky a pro vytvoření udržitelného růstu a pracovních míst. Zajistím, aby tyto priority zaujímaly stále přední místa v našem politickém programu. Novou organizaci Komise, která při prioritních projektech předpokládá zvláštní řídicí a koordinační úlohu místopředsedů, chápu jako příležitost. Posiluje důležitost portfolia opatření v oblasti klimatu a energetiky, protože by měla zajistit, aby tyto oblasti politiky byly zohledněny ve všech důležitých politikách Komise.


Nově zvolený předseda Komise mi dal silný mandát k prosazování politik EU v oblasti klimatu a energetiky. Můj mandát se týká především dokončení vnitřního trhu s energií, provedení rámce pro oblast klimatu a energetiky do roku 2030 (včetně obnovitelných zdrojů energie a energetické účinnosti), posílení energetické bezpečnosti a evropského systému pro obchodování s emisemi (ETS) a má se též zajistit, aby EU zastávala v mezinárodní politice v oblasti klimatu vůdčí postavení. První příležitost k tomu představuje mezinárodní konference o klimatu, která se uskuteční v roce 2015 v Paříži. Převezmu plnou odpovědnost za nadcházející iniciativy v těchto oblastech a budu plně spolupracovat a koordinovat své činnosti s místopředsedkyní pro energetickou unii a s místopředsedou odpovědným za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost, a to i jako člen projektových týmů vedených místopředsedy. Budu též spolupracovat s místopředsedou Mogherinim a Evropskou službou pro vnější činnost, aby se opatření v oblasti klimatu udržela na předních místech agendy našich vztahů s klíčovými partnery, jak na dvoustranné úrovni, tak na všech příslušných fórech.


Spoléhám na Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) a na Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), jakož i na ostatní příslušné výbory, že zůstanou klíčovými partnery v prosazování ambiciozních politik EU v oblasti klimatu a energetiky. Potvrzuji svůj závazek k posílené spolupráci s Parlamentem v oblasti odpovědnosti vůči Parlamentu.


6. Kontrola a mezinárodní jednání


Jaké kroky přijmete k usnadnění dohledu nad legislativními a nelegislativními postupy ze strany příslušných výborů Parlamentu (včetně přípravy aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů) a sledování jejich uplatňování? Jak hodláte zajistit, aby příslušné výbory Parlamentu byly průběžně náležitě informovány o veškerých mezinárodních dohodách ve Vaší působnosti, vezmeme-li v úvahu zkušenosti získané v souvislosti s jednáním o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP)? Jak hodláte zajistit soudržný postoj EU na nadcházejících mezinárodních summitech o klimatu?


Pokud jde o mé obecné závazky v oblasti transparentnosti a odpovědnosti vůči Parlamentu, zejména příslušným výborům, rád bych odkázal na svoji odpověď na otázku 2 výše.


V oblasti přípravy aktů v přenesené pravomoci bych velmi rád uvítal účast odborníků Parlamentu ve skupinách odborníků připravujících akty v přenesené pravomoci. Tato účast na žádost Parlamentu je již zakotvena v rámcové dohodě mezi našimi dvěma institucemi. Jsem připraven tento proces usnadnit, aby fungoval i v praxi. Domnívám se, že pro konstruktivní a účinné partnerství mezi našimi dvěma institucemi bychom měli i nadále stavět na zásadách správné praxe zavedených v oblastech, jako je energetická účinnost, a zajistit potřebnou transparentnost. Rád bych také zdůraznil, že před tím, než předložíme návrhy, budeme i nadále provádět rozsáhlé veřejné konzultace, např. v oblasti ekodesignu. To představuje také příležitost pro výměnu názorů s Parlamentem.


Pokud jde o provádění již přijatých právních předpisů EU, zajistím, aby Komise plnila své povinnosti podávat zprávy obsažené v příslušných právních předpisech, které bývají rozsáhlé. V případě potřeby zajistím, aby Komise odpovídala na žádosti o informace přesahující rámec uvedených povinností a podávala zprávy členům Parlamentu v rámci našeho pravidelného dialogu. Rád bych vás ujistil, že k provádění a prosazování acquis EU budu přistupovat stejně vážně jako k dalšímu rozvoji našich politik.


Při mezinárodních jednáních je EU nejúčinnější, pokud vystupuje jednotně. To platí jak pro oblast klimatu, tak pro oblast energetiky. Proto bude moji absolutní prioritou, aby EU a její členské státy ve vztahu k oblasti klimatu a energetice vzhledem k velmi důležitým synergiím vystupovaly navenek soudržně.


V oblasti energetiky existuje dnes několik příkladů mezinárodních dohod, v nichž je EU smluvní stranou, avšak rád bych v budoucnu viděl takových dohod více. To je klíčovým prvkem, pokud má EU vystupovat jako celek, abychom zajistili naše dodávky energie a podporovali udržitelný přechod našich energetických systémů. Při jednání o těchto dohodách budu samozřejmě plně dodržovat příslušná ustanovení Smlouvy, jakož i rámcovou dohodu. To bude znamenat, že kdykoli to bude vhodné, požádáme Radu EU o mandát pro vyjednávání a zajistíme, aby Parlament byl o průběhu řízení řádně informován.


Při mezinárodních jednáních o klimatu bylo tím, že Unie vystupovala jako celek, dosaženo průlomového rozhodnutí v Durbanu o uzavření nové globální dohody v roce 2015, která se bude vztahovat na všechny. EU a její členské státy získaly velké množství zkušeností při jednání o „smíšených“ dohodách, včetně dohod o změně klimatu a jiných mnohostranných dohod v oblasti životního prostředí, a koordinace v rámci EU je tedy funkční a transparentní. Považuji za důležité, abychom před přijetím a podpisem dohody z roku 2015 každého získali na naši stranu a aby se každý členský stát cítil za tuto dohodu odpovědným. Pouze tímto způsobem můžeme zajistit, že každý z nás tuto dohodu řádně ratifikuje (což umožní, aby vstoupila v platnost před rokem 2020) a bude účinně provádět to, k čemu jsme se zavázali.


Jednotný postoj EU v oblasti klimatu znamená rovněž silnou podporu většiny v Parlamentu. Ratifikace a provádění nové závazné globální dohody v oblasti klimatu bude vyžadovat souhlas Parlamentu. Jako vyjednavač za Unii budu Parlament velmi podrobně informovat o pokroku jednávání. Před zasedáním v Limě a v Paříži bych rád prodiskutoval s celým Parlamentem přípravy a po ukončení zasedání zase výsledky. Budu také pokračovat v tradici přijímání parlamentních delegací na důležitá jednání, kde budu denně poskytovat aktuální informace o pokroku


V oblasti jaderné energie je Společenství Euratom smluvní stranou všech důležitých mezinárodních úmluv uzavřených pod záštitou Mezinárodní agentury pro atomovou energii a uzavřelo několik dohod o jaderné spolupráci se třetími zeměmi. V souladu s praxí dohodnutou s Evropským parlamentem budu informovat příslušné parlamentní výbory o všech mezinárodních dohodách sjednaných na základě Smlouvy o Euratomu.