Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

NOT FOUND !Vĕra Jourová

Slyšení

 

Vĕra Jourová

Portfolium: Spravedlnost, spotřebitelé a rovnost žen a mužů
 
3. den , Středa 1 říjen 2014 - 13:30 , Brusel  
 
Otázky a odpovědi
 
1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařkou a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise?


Jak můžete dát Evropskému parlamentu záruky své nezávislosti a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise?


Je mi ctí, že jsem byla navržena na funkci komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů. Hodlám být hlasitou a zapálenou obhájkyní politických opatření v tomto resortu, a to jak v rámci Komise, tak i mimo ni. Již řadu let jsem angažovanou Evropankou a vnímám s hlubokou úctou význam evropské integrace. Jsem hrdá na to, že jsem zvolenou poslankyní Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ministryní pro místní rozvoj a že jsem součástí vedení politického hnutí ANO. Svědomitě přistupuji k práci pro blaho druhých. Jsem především politička a oddaná obhájkyně kroků ke zlepšení života občanů, které zastupuji.


Mám tu čest zastávat volenou funkci a zastupovat občany na místní a vnitrostátní úrovni. Schválí-li Evropský parlament mé jmenování, doufám, že budu mít příležitost zhostit se této funkce i na úrovni evropské. Jsem hlasitou obhájkyní evropské integrace ve své zemi. Vehementně jsem se zasazovala za přistoupení své země k Evropské unii v roce 2004 a jsem pevně přesvědčena o tom, že toto členství znamená významný přínos jak pro Českou republiku, tak pro Evropskou unii. Mám nesmírnou radost z toho, že jsem jako ministryně v současné vládě mohla svým malým dílem přispět k vypracování otevřenějšího a progresivnějšího přístupu své země k evropské spolupráci a metodě Společenství. Hrála jsem klíčovou roli při snahách o zlepšení způsobů čerpání strukturálních fondů a dohledu nad ním, aby přínos členství plně pocítili občané i podniky.


Moje vzdělání – magisterský titul v oboru kulturní antropologie a práva – mi umožňuje jedinečným způsobem porozumět různým kulturním a právním tradicím v celé Evropské unii. Mám rozsáhlé zkušenosti ze soukromého sektoru v poskytování poradenství jak soukromým, tak vládním orgánům ve střední a východní Evropě a v oblasti Balkánu. Tyto zkušenosti jsem již využila při práci ve funkci ministryně při přípravě šesti legislativních aktů a přijímání zákona o veřejné službě v České republice. Díky této zkušenosti jsem získala značné povědomí o výhodách a nevýhodách systémů justice – a to nad rámec čistě institucionálního smyslu toho slova –, o úloze právních předpisů i o tom, co je nejvhodnější na evropské nebo vnitrostátní úrovni.


Moje kariéra mi přinesla řadu pozitivních zkušeností, ale i jedno z nejtěžších období v mém osobním a profesním životě. Zásady svobody a bezpečnosti mají pro mě zvláštní osobní rozměr, neboť jsem byla v roce 2006 falešně a protiprávně obviněna a měsíc držena ve vazbě. Naštěstí mě soudy ve všech ohledech plně osvobodily. Díky této zkušenosti, byť bych ji nikomu nepřála, jsem získala jedinečný pohled na význam právního státu v trestním řízení. Pochopila jsem, co znamená čelit zjevné nespravedlnosti. A proto tak zaníceně bráním svobodu jednotlivců a osobní svobodu představující pro mě tu nejvyšší hodnotu, kterou je třeba prosazovat a hájit. V Evropské unii máme povinnost zajistit, aby všichni občané, z kterékoli země v Evropské unii, mohli požívat stejná práva a svobody. Evropská unie je jedinečná tím, jaký způsob života a hodnoty zastává, a my musíme neustále usilovat o to, abychom tato základní práva uhájili a prosadili.


Jsem pevně přesvědčena o tom, že je důležité budovat důvěru v naše demokratické instituce. Důvěru veřejnosti v práci Evropské komise lze zajistit jen tak, že bude Komise zcela svobodná a nezávislá na vnějších vlivech. Tento slib nezávislosti beru nesmírně vážně. Mohu Evropský parlament ujistit o tom, že jsem vždy přísně dbala na to, abych se vystříhala jakýchkoli vazeb na hospodářské činnosti, které by mohly vést ke konfliktu zájmů, a poctivě jsem splnila všechny své povinnosti podle prohlášení o zájmech. To bude aktualizováno, dojde-li k jakýmkoli změnám. Bezvýhradně budu ctít kodex chování komisařů a etické normy zakotvené v čl. 17 odst. 3 Smlouvy o EU a v článcích 245 a 339 SFEU. Nebudu vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu a zdržím se jakéhokoliv jednání neslučitelného s povahou mé funkce, jako například vykonávání jiné profesionální činnosti.


Dále budu plně podporovat náš závazek k transparentnosti uvedený ve směrech politiky vytyčených nově zvoleným předsedou. Zavazuji se zveřejňovat všechny své kontakty a setkání s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými, které budou souviset s tvorbou a prováděním politik EU.

 
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem

Jak vnímáte svou úlohu členky sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu?


Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě?


Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, budu své úkoly v rámci sboru komisařů brát nanejvýš vážně. Pevně věřím v kolegialitu, neboť představuje základní princip fungování a důvěryhodnosti rozhodovacího procesu Komise a vede k lépe odůvodněným a ucelenějším rozhodnutím.


Zvolený předseda Juncker navrhl nový způsob práce sboru, který by měl zvýšit politickou odpovědnost rozhodnutí sboru a posílit týmovou práci, kterou dosažení těchto rozhodnutí vyžaduje. Sdílím cíl zvoleného předsedy Junckera vymanit Komisi z tradičních způsobů myšlení, aby se v rozhodovacím procesu zohledňovala různá hlediska. Budu se snažit dostát závazkům, které zvolený předseda Komise ve svých hlavních směrech politiky představil Evropskému parlamentu, a to jak v rámci deseti prioritních opatření, tak v oblastech, které konkrétněji spadají do sféry mojí působnosti. Za tímto účelem budu samozřejmě velmi úzce pracovat s místopředsedou Timmermansem i s několika dalšími kolegy na otázkách společného zájmu, jako je Digitální agenda, migrace a vnitřní věci. Jsem týmový hráč a budu se snažit do jednání se svými kolegy přinést spolehlivost a jednoznačnost, abychom mohli spolupracovat ve vzájemné důvěře. Domnívám se, že portfolio spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů je ukázkovým příkladem toho typu společného myšlení, který je zapotřebí, chceme-li obnovit vzájemnou důvěru mezi justičními systémy založenou na dodržování základních hodnot, podporovat růst a důvěru a vybudovat progresivní společnost.


Máme jedinečnou příležitost, aby toto portfolio bylo úspěšné, a já se budu těšit na pravidelnou spolupráci s Vámi, prostřednictvím níž dosáhneme skutečné změny. Jsem ženou pevných zásad, které se budu snažit hájit zdravým rozumem, tvrdou prací a nasazením, abychom dosáhli řešení, která budou účelná a efektivní. Za celý svůj život v politice jsem se nikdy nevyhýbala obtížným politickým rozhodnutím. Nebudeme spolu vždy souhlasit. Budu pozorně naslouchat Vašim názorům, ale zároveň dbát na to, že je spíše třeba soustředit se na velké věci, na kterých záleží, než abychom se snažili napravit každý potenciální problém, a to v souladu s programem zlepšování právní úpravy.


Být političtější rovněž znamená nést větší odpovědnost. Převezmu plnou politickou odpovědnost za činnost svých útvarů v oblasti spravedlnosti, spotřebitelů a rovnosti žen a mužů, abych Evropskému parlamentu umožnila vykonávat demokratickou kontrolu v co nejvyšší možné míře, jak je stanoveno v rámcové dohodě. S řadou poslanců Evropského parlamentu jsem již měla příležitost se setkat při své současné práci ministryně pro regionální rozvoj a těším se na pokračování této úzké spolupráce. Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, jsem pevně odhodlána vést pravidelný dialog a výměnu názorů s Evropským parlamentem a s jeho výbory založený na plném respektování našich specifických úkolů, jakož i zásad otevřenosti a transparentnosti.


V řadě oblastí, které spadají do mé bezprostřední působnosti, jednají Evropský parlament a Rada jako společní normotvůrci. To již opakovaně zajistilo vyvážené a reprezentativní rozhodování. Postarám se o to, aby oba normotvůrci měli stejné postavení, pokud jde o odpovědnost a sdílení informací. Osobně se zapojím do jednání a budu k dispozici Evropskému parlamentu a příslušným výborům vždy, kdy to bude možné.


Vyznávám transparentnost a otevřenost za současného zachování nezbytného prostoru pro důvěrná jednání. Transparentnost bude základním přístupem. V určitých omezených případech to vzhledem k oblastem, za které odpovídám, bude vyžadovat zvláštní zacházení s důvěrnými informacemi v souladu s příslušným platným právním rámcem.


Současná ustanovení Smlouvy přidělují každému evropskému orgánu konkrétní úkoly. Výhradní právo podnětu, které přísluší Evropské komisi, je důležitým prvkem tohoto jedinečného systému. Pokud jde o opatření navazující na stanoviska a požadavky Evropského parlamentu, budu uplatňovat ustanovení rámcové dohody a v oblastech své působnosti zajistím, aby Komise reagovala na usnesení či požadavky Parlamentu podané na základě článku 225 SFEU do 3 měsíců po jejich přijetí. V této souvislosti plně stojím za závazkem nově zvoleného předsedy Junckera, že budoucí Komise bude věnovat zvýšenou pozornost legislativním zprávám z vlastního podnětu.

 
 
Otázky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

3. Ochrana spotřebitelů, prosazování práv spotřebitelů a otázka nápravy


Jakým způsobem budete podporovat větší hospodářskou soutěž, možnost výběru v případě spotřebitelů a jejich ochranu v oblastech, za které odpovídáte?


Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, bude mým záměrem plně prosadit spotřebitelská hlediska jakožto průřezové otázky do tvorby politik EU a vypracovat další fázi programu EU pro spotřebitele. V příštích pěti letech budu hlasem dávajícím zaznít zájmům a obavám občanů. Jedná se o průřezové téma, které se dotýká každého portfolia. Spotřebitelé očekávají, že jim Evropská unie usnadní přeshraniční nákupy on-line i v kamenných obchodech (off-line), bude chránit a prosazovat jejich práva a zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž prostřednictvím dohledu nad trhem, aby podmínky pro spotřebitele byly co nejvýhodnější.


Mým hlavním cílem bude získat důvěru spotřebitelů EU: důvěru v informace a v nástroje, jejichž prostřednictvím mohou prosazovat svá práva, důvěru v bezpečnost nabízených výrobků a důvěru v to, že orgány chrání trhy tak, že oni mohou hrát svoji roli ekonomických aktérů.


Jedním důležitým aspektem, na kterém můžeme stavět, je otázka, jak spotřebitelská politika přispívá k rozvoji pracovních míst a programu růstu. V situaci, kdy výdaje spotřebitelů představují 56 % HDP EU, mají spotřebitelé moc hýbat trhy.


Má-li se výběr pro spotřebitele zlepšit, zůstávají klíčovými nástroji informace, osvěta a kampaně. Budu-li potvrzena ve funkci komisařky odpovědné za spotřebitelskou politiku, hodlám tyto naše nástroje otestovat, abych ověřila, že spotřebitelům poskytujeme jasné a snadno srozumitelné informace. Budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a organizacemi spotřebitelů v rámci EU.


Jak nahlížíte na aktuální situaci ohledně balíčku opatření v oblasti dohledu nad trhem a bezpečnosti výrobků?


Mým záměrem je hrát úlohu poctivého zprostředkovatele s cílem překonat stávající patovou situaci, která panuje v Radě, a umožnit tak, aby tento důležitý balíček mohl být s konečnou platností přijat. Tento návrh se týká modernizace stávajících pravidel a snížení administrativní zátěže a zároveň se bude zabývat současnými potřebami trhu. Přispívá k dosažení řady našich priorit do následujících let, jako je řešení problematiky obchodu on-line na vnitřním trhu, udržení vedoucí role EU v rámci světového obchodu v oblasti bezpečnosti a předkládání lepších právních předpisů.


Budu spolupracovat se zúčastněnými stranami a s členskými státy, abych porozuměla jejich zájmům, a budu se snažit přispět k nalézání řešení.


Nový vývoj trhu v digitální oblasti, jako je ekonomika založená na datech a vytvoření služeb v rámci společné ekonomiky, vedl ke vzniku dalších významných problémů z hlediska ochrany spotřebitelů. Jakým způsobem byste je chtěla řešit?


Dynamický vývoj trhu a technologií je obecně vítán. Inovativní řešení pomáhají spotřebitelům ušetřit čas i peníze, vytvářejí podnikatelské příležitosti a podporují hospodářský růst. Současně musíme zajistit, aby se spotřebitelé při používání nových technologií nestávali obětí klamavých praktik a zneužívání. Musíme také zohlednit zvláštní potřeby nejzranitelnějších spotřebitelů (dětí nebo starší osob) v rámci digitálních trhů, neboť to má zásadní význam pro udržení důvěry v digitální ekonomiku. Mým hlavním cílem je nastavit rovné podmínky, kdy budou všechny společnosti nabízející v EU zboží a digitální služby podléhat týmž předpisům o přísné ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele bez ohledu na to, kde se nachází jejich server.


Mou nejvyšší prioritou bude rychle dokončit jednání o společných evropských pravidlech pro ochranu údajů. Budeme rovněž potřebovat právní předpisy k modernizaci a zjednodušení předpisů na ochranu spotřebitele při nákupech on-line a digitálních nákupech a pokročit v práci Komise a Evropského parlamentu na moderním a spotřebitele zohledňujícím legislativním opatření v oblasti smluvního práva, a to zejména pro digitální prostředí. Chci také kupříkladu zajistit, aby měli spotřebitelé prostřednictvím elektronických zařízení přístup ke službám, hudbě, filmům a sportovním přenosům bez ohledu na to, kde se v Evropě nacházejí, a bez ohledu na hranice.


Obchodní modely, jako je „ ekonomika zaměřená na sdílení“, vyvolávají otázky týkající se odpovědnosti zprostředkovatelů internetových či telefonních služeb. Tyto subjekty mohou nebo nemusí být přímým smluvním partnerem spotřebitele. Je však důležité, aby byla odpovědnost vůči spotřebiteli součástí systému. Budu úzce spolupracovat se sítí vnitrostátních donucovacích orgánů s cílem sdílet zkušenosti ohledně spotřebitelských otázek souvisejících s těmito modely, aby bylo možné vypracovat společný přístup, který bude použitelný v celé EU.


V rámci této problematiky budu úzce spolupracovat s místopředsedou Ansipem a svou činnost budu koordinovat s komisařem Oettingerem, aby byl při provádění příslušných jednotlivých politik EU zajištěn soudržný přístup.


Jaká další opatření plánujete s cílem dosáhnout účinného prosazování práva a nápravy v případě spotřebitelů a podniků dodržujících předpisy kromě mechanismů alternativního řešení sporů?


Prosazování práva bude jednou z mých hlavních priorit. Je důležité, aby právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitele byly rovným způsobem uplatňovány a prosazovány v rámci celé Unie, a to nejen v zájmu řešení případů skutečného porušení právních předpisů a aby se zabránilo fragmentaci trhu, ale rovněž aby se dosáhlo odrazujícího účinku a zabránilo se novým případům porušování právních předpisů. Tato otázka bude jádrem přezkumu nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele. Chci úzce spolupracovat se spotřebitelskými organizacemi a zástupci průmyslu, abych zajistila, že řešení v oblasti prosazování práva, která navrhujeme, budou rychlá, účinná a použitelná v celé EU.


Hodlám navázat na doporučení Komise o kolektivním odškodnění. Členské státy začaly zásady stanovené v tomto doporučení uplatňovat v praxi. Jakmile skončí období provádění stanovené v tomto doporučení, zahájím podrobné posouzení příslušných vnitrostátních opatření, abych ověřila, zda jsou v souladu s cíli doporučení. Na základě tohoto posouzení se bude sbor moci rozhodnout, zda jsou zapotřebí další opatření.


Budu prosazovat rychlé přijetí revidovaného nařízení o drobných nárocích. Evropští spotřebitelé a malé a střední podniky si zaslouží nízkonákladový a modernizovaný postup k zajištění účinného přístupu ke spravedlnosti u drobných přeshraničních nároků. Pokud takový mechanismus nemají, jsou jednoduše odrazováni od vymáhání svých nároků a je jim upřen přístup k právní ochraně.


Budu rovněž chránit právo spotřebitelů obrátit se na soud ve vlastní zemi a využít ochrany podle zákonů své domovské země. Budu pozorně sledovat provádění nedávno revidovaného nařízení Brusel I, abych zabezpečila, že poskytuje snadný přístup k soudům v blízkosti bydliště.


4. Inteligentní regulace


Jak zkvalitníte posuzování dopadu právních předpisů, a to jak předběžné, tak i následné, aby byly nové legislativní návrhy a stávající právní předpisy v oblasti ochrany spotřebitelů posuzovány komplexně a vyváženě? Konkrétně, jak zajistíte, aby se toto posuzování opíralo o důkazy a rozšířené a kvalitnější testy dopadů na malé a střední podniky a vnitřní trh?


Nově zvolený předseda upřesnil, že zlepšování právní úpravy je prioritou nové Komise. Ochrana spotřebitele je ze své definice horizontální oblast, která má dopad na široký vzorek občanů a podniků, a plné posouzení dopadů různých možností bude mít klíčový význam pro budoucí rozvoj této politiky.


Pokud jde o stávající právní předpisy, jsem odhodlána sledovat ambiciózní cíl stanovený pro zjednodušení právních předpisů v předchozím programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), abych ve spolupráci s místopředsedou Timmermansem zajistila jednoduchý, jasný a předvídatelný regulační rámec pro podniky a spotřebitele. Zároveň budu dbát na to, aby cíle nejkvalitnějších právních předpisů EU nevedly k nezamýšlenému snižování základní ochrany spotřebitelů.


V oblasti spotřebitelské politiky zajistím, aby byly předpisy srozumitelné a snadno proveditelné. Chci přistoupit k provedení plánovaného hodnocení REFIT týkajícího se stávajících právních předpisů, včetně např. směrnice o dočasném užívání nemovitostí a směrnice o právech spotřebitelů, které nedávno vstoupily v platnost, směrnice o prodeji spotřebitelům a zárukách, směrnice o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách a směrnice o nekalých obchodních praktikách. Na základě výsledků tohoto hodnocení bychom se měli zaměřit na to, jak nejlépe zjednodušit a konsolidovat tyto předpisy.


Velmi důležitým nástrojem při mé práci bude rovněž využití důkazů shromážděných pro důkladnou, fakticky podloženou a do budoucna zaměřenou tvorbu politik. Údaje shromážděné prostřednictvím nástrojů, jako je hodnotící zpráva o trzích nebo spotřebitelských podmínkách, mohou poskytnout cenný materiál pro práci regulačních orgánů. Mám rovněž v úmyslu zajistit, aby útvary Komise plně využívaly při přípravě nových právních předpisů, které spadají do oblasti mé působnosti, posouzení dopadů a opatrně zvažovaly možné účinky daného opatření na spotřebitele, malé a střední podniky a mikropodniky.


Před zahájením jakékoli iniciativy zajistím včasné konzultace se všemi zúčastněnými stranami, včetně příslušných podnikatelských a spotřebitelských organizací. Budou pečlivě zváženy účinky dané politické iniciativy pro malé a střední podniky a mikropodniky, aby se zamezilo nadměrné zátěži. A konečně, v souladu s politickými pokyny nově zvoleného předsedy Komise Junckera a v koordinaci s komisaři odpovědnými za příslušné politické resorty EU budu upřednostňovat takové iniciativy, jež by mohly přispět ke vzniku propojeného jednotného digitálního trhu.


Jak byste navrhovala zlepšit předlegislativní zapojení parlamentních výborů, zejména s ohledem na legislativní iniciativy podle článku 225 SFEU? Jakými opatřeními zajistíte, aby byly vedeny náležité plnohodnotné konzultace se zainteresovanými stranami s cílem ověřit, zda budou dané právní předpisy podporovat růst, vytváření pracovních míst, inovace a konkurenceschopnost?


Nově zvolený předseda již zdůraznil, že by legislativním zprávám Parlamentu měla být věnována maximální pozornost. Tento závazek nově zvoleného předsedy plně sdílím.


Konzultace zúčastněných stran jsou jádrem tvorby lepších právních předpisů a jsou zásadní, mají-li návrhy přispět k dosažení stanovených cílů a mít zamýšlený dopad. Měla by se konsolidovat opatření přijatá v posledních letech s cílem nasměrovat zúčastněné strany prostřednictvím plánů a věnovat více času konzultacím. Konzultace nejsou pouze jednou z povinností vyplývajících ze Smlouvy. Jsem přesvědčena o tom, že vedou ke zvýšení kvality návrhů a jejich skutečných dopadů.


Jak zajistíte lepší prosazování a uplatňování právních předpisů v oblasti práv spotřebitelů a plnění závazků ze strany členských států?


Za prvé je naprosto zásadní, aby provádění právních předpisů EU bylo včasné a správné. Provedení nedávno přijaté směrnice o právech spotřebitelů je v tomto ohledu první zkouškou. V případě nedostatečného provedení nebo uplatňování ustanovení EU a poté, co se prostřednictvím dialogu s členskými státy nepodaří dojít souladu s právními předpisy EU, nebudu váhat zahájit řízení o nesplnění povinnosti.


Za druhé je třeba vytvořit nový plán pro práci s orgány členských států na účinném prosazování. Některé případy se kupříkladu účinněji vyřeší prostřednictvím rychlých zásahů na úrovni EU spíše než jednotlivými vnitrostátními opatřeními. Budeme muset v tomto ohledu prozkoumat rámec pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (CPC), abychom umožnili společná donucovací opatření, která bude koordinovat Komise, v otázkách společného zájmu v rámci celé EU.


Za třetí musí mít spotřebitel důkladné povědomí o svých právech a potřebných nástrojích, které má k dispozici k jejich uplatňování. Jde o právo výběru.

 
 
Otázky Výboru pro právní záležitosti:

5. Občanské soudnictví


Strategické pokyny pro oblast svobody, bezpečnosti a práva, které přijala Evropská rada v červnu 2014, upravují zejména další činnost na evropské úrovni s cílem rozšířit vzájemné uznávání soudních rozhodnutí a usnadnit jejich prosazování. Pokyny rovněž vyzývají k lepší výměně informací a ke spolupráci mezi orgány.


Evropský parlament, Evropská rada a Evropská komise se v minulosti dohodly na nutnosti modernizovat systém soudnictví a zlepšit s ohledem na evropskou perspektivu justiční vzdělávání. Evropská komise v posledních dvou letech uskutečnila v této oblasti pilotní program.


Jakým způsobem byste coby kandidátka na komisařku chtěla dále podpořit tuto spolupráci v oblasti občanského soudnictví na evropské úrovni? A zejména jaké konkrétní návrhy plánujete?


Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, hodlám dále rozvíjet justiční spolupráci v občanských věcech tak, aby politika v oblasti spravedlnosti plně sloužila evropským občanům a přispívala k plnění agendy EU pro růst a zaměstnanost. Jsem přesvědčena, že se jedná o oblast, kde můžeme pro občany a podniky skutečně něco udělat, když zjednodušíme jinak složité a potenciálně rozporuplné právní situace.


V oblasti obchodního práva budu zkoumat, jak lze zvýšit právní jistotu pro podniky obchodující přes hranice, zejména pokud jde o právní předpisy vztahující se na jejich zřízení, fungování a ukončení činnosti. Jedná se o významný nedostatek, na který upozornil Parlament ve své zprávě o „nákladech vyplývajících z neexistence společného evropského postupu“.


Budu rovněž upřednostňovat další právní iniciativy přispívající k růstu průzkumem dalších kroků za účelem reformy rámce insolvenčního práva v Evropě. Měli bychom přejít od přístupu zaměřeného na likvidaci k přístupu zaměřenému na záchranu. Domnívám se, že by to mohlo zachránit řadu životaschopných podniků a pracovních míst. Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, vyhodnotím, jak členské státy reagovaly na doporučení Komise o novém přístupu k neúspěchu v podnikání a k platební neschopnosti, přičemž nepustím ze zřetele usnesení Parlamentu z roku 2011, které vyzývá k harmonizaci určitých oblastí úpadkového práva.


V oblasti rodinného práva s přeshraničním prvkem je dle mého názoru nejvyšší prioritou přezkum právních předpisů upravujících otázky kolizních norem v oblasti rodinného práva (takzvané nařízení Brusel IIa), a to vzhledem k významu těchto předpisů v citlivých případech rozpadu rodiny. Chci důkladně prodiskutovat současné nedostatky a nalézt inovativní řešení včetně mediačních mechanismů a případně legislativní kroky. Chci řešit zdlouhavá a někdy neúčinná řízení o výkonu rozhodnutí ve věci opatrovnictví dítěte, styku rodičů s dětmi a navrácení uneseného dítěte. Také se domnívám, že by měly být odstraněny zbytečné formality.


Jsem však ochotna zahájit diskusi se zúčastněnými stranami o tom, zda a jak dále konsolidovat a doplnit stávající acquis v oblasti občanského soudnictví. Je třeba učinit více pro zvýšení vzájemné důvěry mezi právními systémy a zlepšení znalostí právníků a soudců. To bude mít klíčový význam pro zlepšení vzájemného uznávání soudních rozhodnutí a jejich výkon v jiném členském státě, což je zásadní pro vnitřní trh.


Jedním ze základních aspektů vzájemné důvěry je zajištění, aby byla v soudních řízeních v jiných členských státech chráněna procesní práva smluvních stran v občanském soudním řízení, zejména v záležitostech týkajících se doručování dokumentů, opatřování důkazů a nejlepších zájmů dítěte v rodinném řízení. Chci se zapojit do diskuze a analýzy dostupných možností pro posílení práv jednotlivých stran v občanskoprávním řízení a, pokud je to vhodné a nezbytné, uvažovat o vytvoření minimálních norem pro řízení.


Další důležitý způsob jak upevnit vzájemnou důvěru je posílení mechanismů spolupráce. Máme přece k dispozici vynikající nástroj – Evropskou soudní síť pro občanské a obchodní věci. Síť sestává z odborníků z členských států a kontaktních míst členských států a jsou v ní zastoupeni všichni právníci. Proto je tato síť klíčovým partnerem a já vyhodnotím její fungování, abych zjistila, jak lze dále optimalizovat její užitečnost.


Druhý nástroj pro zlepšení výměny informací je portál e-justice. Tyto internetové stránky skýtají řadu informací o evropských a vnitrostátních právních předpisech. Umožňují rovněž přístup k propojeným rejstříkům, např. v případě platební neschopnosti. Mám v úmyslu prověřit, do jaké míry lze uskutečňovat další takové výměny informací, například v oblasti dědictví a závětí.


Jaké nové iniciativy, které by byly důležité z hlediska vzájemné důvěry a tím i vzájemného uznávání, budete prosazovat v oblasti e-justice a justičního vzdělávání?


Vzájemná důvěra v justiční systémy je základním prvkem fungování evropského prostoru práva. Souhlasím s tím, že vzdělávání právníků a zajištění snadného přístupu k informacím jsou klíčovými nástroji v této oblasti. Jsem odhodlána je podporovat.


V oblasti justičního vzdělávání zajistím, budu-li potvrzena ve funkci komisařky, abychom dosáhli cíle umožnit do roku 2020 polovině všech právníků v EU zúčastnit se evropského justičního vzdělávání. Musíme změnit justiční kulturu tím, že napomůžeme, aby odborníci z praxe začlenili evropské právo do své každodenní práce.


Budu úzce spolupracovat se svými partnery na vnitrostátní a evropské úrovni ve snaze zajistit, aby poskytovatelé odborného vzdělávání ve všech členských státech měli přístup k osvědčeným postupům stanoveným v rámci úspěšného pilotního projektu zahájeného Evropským parlamentem. Tyto osvědčené postupy můžeme využívat a dále rozvíjet mimo jiné tím, že je více zviditelníme. Jednou z možností je pořádat každoroční zasedání na vysoké úrovni, abychom udrželi potřebnou dynamiku.


Musíme rozšířit zkušenosti získané z odborné přípravy soudců a státních zástupců i na ostatní právnické profese, jako jsou právníci a soudní zaměstnanci, aby byli schopni uplatňovat pravidla EU, jako jsou nová pravidla v oblasti dědění, v mnohem širším měřítku než v minulosti. Je třeba prosazovat intenzivnější spolupráci mezi poskytovateli vzdělávání.


Rovněž bych chtěla usnadnit, urychlit a lépe zacílit přístup k financování vzdělávacích projektů, aby se snížila administrativní zátěž a umožnila účast menších poskytovatelů odborné přípravy, např. zahájením specifických výzev k předkládání návrhů pro projekty odborné přípravy.


Mým cílem je učinit z portálu e-justice funkční a využívaný nástroj, který bude pravidelně poskytovat aktualizované praktické služby občanům i právníkům. Mohli bychom zvážit spuštění vyhledávacího nástroje, který občanům umožní vyhledat právníka nebo notáře v EU, který hovoří jejich jazykem a zaměřuje se na potřebnou oblast práva. Zajistím, aby od začátku roku 2015 byly prostřednictvím portálu e-justice k dispozici nové nástroje umožňující přímou elektronickou komunikaci mezi občany a soudy v jiných členských státech. Občané tak budou moci podat evropský drobný nárok nebo evropský platební rozkaz přímo příslušnému soudu v jiném členském státě.


Nastal čas dát portálu e-justice jasné řídící struktury a spolehlivá opatření pro ochranu údajů.


6. Správa a řízení společností


V roce 2012 Komise představila akční plán pro evropské právo obchodních společností a správu a řízení společností, který je založen na zásadě, že právo obchodních společností a jejich správa a řízení by měly zajistit konkurenceschopnost a trvalou udržitelnost společností. Tento akční plán byl bohužel uplatněn pouze částečně, přičemž některé z vyhlášených návrhů nebyly nikdy předloženy. Trvale udržitelné konkurenceschopné společnosti mají pro oživení hospodářství EU, dosažení růstu a prosazování inovací, dlouhodobých investic a zaměstnanosti skutečně mimořádný význam.


Jaká by měla být podle Vašeho názoru řádná správa a řízení společností a jaká opatření plánujete přijmout s cílem přimět společnosti k tomu, aby se snažily dosáhnout vysoké kvality správy a řízení a sociální odpovědnosti podniků, pokud jde o rovnováhu mezi příjmy a bohatstvím?


Plně souhlasím s tím, že účinná správa a řízení podniků má klíčový význam pro dlouhodobou udržitelnost a konkurenceschopnost společností. Podporuji přístup „dodržuj nebo vysvětli“, stanovený v příslušné směrnici o finančních výkazech a do podrobností rozvedený v doporučení Komise z roku 2014, neboť umožňuje podnikům odchýlit se od některých doporučení za předpokladu, že dostatečně vysvětlí důvody, proč tak činí.


Komise realizovala většinu iniciativ, které byly ohlášeny v akčním plánu z roku 2012, včetně směrnice o zveřejňování nefinančních informací, návrhů směrnic týkajících se revize směrnice o právech akcionářů a směrnice týkající se společností jediného společníka, jakož i doporučení týkající se zásady „dodržuj nebo vysvětli“.


Kromě toho probíhají práce na dalších iniciativách, jako je případná revize směrnice o přeshraničních fúzích a zavedení pravidel pro přeshraniční rozdělení a určení překážek rozvoje vlastnictví zaměstnaneckých akcií. Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, zajistím, aby stávající závazky byly splněny.


Domnívám se, že bude zapotřebí dále zlepšit správu a řízení společností, aby se posílila udržitelnost v dlouhodobém horizontu. Jedním z hlavních úkolů zůstává větší podpora dlouhodobě orientovaných a angažovaných akcionářů. Příští rok bude předložena zpráva o tom, jak dále pobízet institucionální investory a správce aktiv k tomu, aby v rámci svých investičních strategií zohledňovali dlouhodobé rizikové faktory (včetně environmentálních a sociálních otázek a otázek řádné správy). Tato zpráva posoudí další opatření na podporu dlouhodobého a zodpovědnějšího přístupu investorů.

 
 
Otázky Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci:

7. Otázka:


Jaké jsou Vaše dvě priority v oblasti justiční spolupráce v trestních věcech a v oblasti ochrany údajů? Jakým konkrétním způsobem zajistíte, aby byly tyto dvě priority splněny?


V oblasti justiční spolupráce v trestních věcech mám v úmyslu se přednostně zaměřit na zřízení nezávislého a účinného úřadu evropského veřejného žalobce do roku 2016. Tento úřad má pevný právní základ ve Smlouvě a bude hrát klíčovou úlohu při ochraně rozpočtu EU proti podvodům. Domnívám se, že rok 2016 je realistickým cílem vzhledem k politické naléhavosti úkolu boje proti podvodům v zájmu posílení fiskální stabilizace, politické podpoře Evropského parlamentu a stále konstruktivnějšímu přístupu členských států v Radě, se silným odhodláním ze strany současného a budoucích předsednictví.


Hodlám postupovat konstruktivně a transparentně, abych podpořila účast maximálního počtu členských států. To by však nemělo být na úkor nezávislosti, účinnosti a zodpovědnosti úřadu evropského veřejného žalobce. Budu-li potvrzena ve funkci komisařky, budu usilovat o to, aby byly tyto klíčové pojmy návrhu zachovány.


Zároveň jsem odhodlána zajistit zavedení nejvyšší úrovně procesních záruk a komplexní úrovně soudní kontroly. Vzala jsem na vědomí cenná doporučení uvedená v průběžné zprávě Parlamentu o Úřadu evropského veřejného žalobce. Nadále budu pečlivě naslouchat názorům Evropského parlamentu při jednáních, která proběhnou. Musíme být také transparentní a v souladu s právním rámcem stanoveným ve Smlouvách dále zapojovat vnitrostátních parlamenty, z jejichž strany již přišlo mnoho konstruktivních příspěvků. Je třeba zajistit politickou podporu parlamentů, abychom dosáhli plné legitimity a dobrých výsledků.


V situaci, kdy trestní právo a procesní právo nejsou harmonizovány, umožňuje vzájemné uznávání soudcům a státním zástupcům z různých členských států vzájemně přímo komunikovat, uznávat a případně vykonávat rozhodnutí, za současného omezení formalit na minimum. Přála bych si tuto oblast dále rozvíjet a vést debatu s Vámi a se svými kolegy a kolegyněmi v Komisi o možných iniciativách týkajících se nástrojů vzájemného uznávání pro přeshraniční vymáhání majetku, abychom společně zajistili, že se zločin nebude vyplácet, bez ohledu na to, kam pachatelé svůj majetek ukryjí.


Pokud jde o ochranu údajů, zaměřím se, budu-li potvrzena ve funkci komisařky, na urychlené uzavření jednání o společných evropských pravidlech pro ochranu údajů. Tato reforma je nezbytná pro fungování a dokončení jednotného digitálního trhu, jak uznala Evropská rada, která vyzvala k jejímu přijetí v roce 2015. To je stejně důležité pro dodržování ochrany údajů i základního práva občanů v rychle se měnícím technologickém kontextu. Zavedu jednotné právní předpisy o ochraně údajů pro Evropu, vytvořím nová, solidnější práva pro jednotlivce, zjednoduším existenci podnikům a zajistím silné a koordinované prosazování ze strany orgánů dozoru. Proto budu úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy a usilovat o přijetí balíčku reforem během prvních šesti měsíců svého funkčního období, budu-li potvrzena ve své funkci. To je cíl, který Evropská komise a Evropský parlament sdílejí. Je třeba, aby ho společným úsilím realizovaly.


Vítám hlasování Evropského parlamentu v prvním čtení na podporu struktury a hlavních prvků reformy. Částečný obecný přístup dohodnutý na zasedání Rady letos v červnu je dalším významným krokem vpřed. Naznačuje to, že jsme velmi blízko společnému postoji členských států. Ukazuje se, že všechny tři orgány pochopily, jaký význam má tato reforma pro práva evropských občanů i pro růst evropských podniků.


Jste připravena zúčastnit se na žádost výboru LIBE doby vyhrazené pro jeho otázky s cílem zabývat se těmito prioritami a diskutovat o relevantních aktuálních tématech?


Jsem plně odhodlána úzce spolupracovat s parlamentními výbory a těším se na intenzivně probíhající dialog s výborem LIBE. Domnívám se, že tento dialog by měl nejen předjímat, v rámci přípravy pracovního programu Komise, ale být i způsobem monitorování a evidence stavu provádění. Proto se na zahájení dialogu s výborem LIBE, jakož i s ostatními příslušnými výbory, těším.


8. Otázka:


Pokud jde o hlavní otázky z Vašeho portfolia, mohla byste uvést, jaké kroky plánujete během svého funkčního období učinit k zajištění úspěšného přijetí horizontální protidiskriminační směrnice?


Diskriminace, ať už na základě státní příslušnosti, pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace nebo příslušnosti k menšině, nesmí mít v naší Unii místo. Máme již komplexní právní předpisy na úrovni EU zakazující diskriminaci na základě státní příslušnosti, pohlaví a rasy, ale v případě jiných jednotlivců se ochrana omezuje pouze na oblast zaměstnání.


Z tohoto důvodu jsem odhodlána prosadit přijetí horizontální protidiskriminační směrnice a obnovím úsilí s cílem umožnit Radě dosáhnout nezbytné dohody. Zcela sdílím stanovisko nově zvoleného předsedy Junckera – směrnici určil jako prioritu v rámci svých politických pokynů, které Evropskému parlamentu představil v červenci.


Díky úsilí předchozích předsednictví a Komise byly v navrhované směrnici vyřešeny technické otázky a my máme k dispozici text, který je zralý a připravený k přijetí. Jeho znění je v souladu se zásadou subsidiarity a nebude znamenat nepřiměřenou zátěž. Zbývající překážky nejsou hospodářské, nýbrž politické povahy, a tímto směrem proto napřu své úsilí.


Budu spolupracovat s vládami těch několika zdrženlivých členských států, abych pochopila jejich přetrvávající obavy a pomohla jim je překonat. Rovněž bych chtěla spolupracovat s vnitrostátními parlamenty a za tímto účelem si budu obzvláště cenit podpory poslanců Evropského parlamentu. Tohoto důležitého návrhu bychom se neměli vzdát.


Pokud dojde k uzavření stávajících jednání o dohodě o ochraně údajů v rámci justiční a policejní spolupráce v trestních věcech mezi EU a USA (tzv. „zastřešující dohoda“), máte v úmyslu přistoupit k jejímu předběžnému uplatňování, ještě než bude uzavřena, pokud by americké právní předpisy, podle nichž by bylo nutné udělit občanům EU právo na správní a soudní opravné prostředky, stále nebyly přijaty?


V této otázce mám velmi jasno. „Zastřešující dohoda“ vznikne pouze tehdy, bude-li respektovat základní práva EU, zejména pokud Spojené státy evropským občanům přiznají práva na účinnou soudní nápravu bez ohledu na státní příslušnost či místo pobytu.


Vláda Spojených států se zavázala k přijetí právních předpisů, které občanům EU poskytnou záruky, jichž se dostává občanům a rezidentům USA v rámci amerického zákona na ochranu soukromí. Budou-li tyto právní předpisy přijaty, bude to představovat zásadní průlom, krok, o který Unie bojovala posledních 10 let.


Vzhledem k významu této otázky věnuji jednáním s vládou USA plnou pozornost a budu o nich Evropský parlament pravidelně informovat.


Velice bych ocenila, kdyby i poslanci Evropského parlamentu mohli využít svých kontaktů se členy Kongresu ke zdůraznění významu přijetí tohoto zákona.

 
 
Otázky Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví:

9. Budoucí strategie v oblasti rovnosti žen a mužů po roce 2015


Pokud jde o stávající strategii v oblasti rovnosti žen a mužů (2010–2015), v jakých ohledech podle Vašeho mínění uspěla a v jakých nikoli? Jaké konkrétní návrhy byste na základě pečlivého vyhodnocení měla ohledně budoucí strategie v oblasti rovnosti žen a mužů na období let 2015–2020 a po něm? Jakým způsobem by tato strategie brala v potaz nové problémy, jak by se vztahovala na veškerou činnost v oblasti rovnosti pohlaví, jak by byla začleněna do mezinárodního rámce pro práva žen a rovnost pohlaví po roce 2015 a jak by se efektivně uplatňovala ve spojitosti s jinými politickými oblastmi v EU?


Strategie pro rovnost žen a mužů 2010 – 2015 prokázala závazek Komise dosáhnout v této oblasti pozitivních změn. Velká většina klíčových opatření stanovených ve strategii pro rovnost žen a mužů 2010 – 2015 byla zahájena a již se dosáhlo významných úspěchů. Například jsme byli svědky zvýšení zastoupení žen v řídících a dozorčích orgánech společností v EU, a to díky urychlujícímu účinku návrhu Komise na směrnici týkající se této otázky.


Navzdory dosaženým výsledkům stále stojíme před významnými úkoly a je nezbytné pokračovat v boji proti přetrvávajícím nerovnostem mezi ženami a muži a bojovat proti diskriminaci a násilí. Jsem přesvědčena, že nám v oblasti rovnosti schází jasný přístup, a přednostně se zaměřím na to, abych prozkoumala možnosti pro návrh obnovené strategie.


Rovnost žen a mužů je třeba bránit a plně provádět jakožto základní princip naší společnosti. Má rovněž zásadní význam, chceme-li na globální úrovni podporovat udržitelný rozvoj. EU bude podporovat samostatný cíl rovnosti žen a mužů i uplatňování genderového hlediska v rámci jiných cílů agendy po roce 2015.


Měli bychom se zaměřit na „nedokončenou práci“: překonávání nerovností v odměňování a zastoupení. Mohli bychom také řešit problém velmi vysokých rozdílů v důchodech mezi ženami a muži v EU. V neposlední řadě je samozřejmě na seznamu mých priorit také vypracování komplexního evropského přístupu pro pokračování v boji proti násilí páchanému na ženách.


10. Zohledňování problematiky rovnosti žen a mužů


Plánujete začlenit genderovou perspektivu do své oblasti politiky a co byste konkrétně učinila s ohledem na rozšíření systematického uplatňování a sledování toho, zda dochází k zohledňování problematiky rovnosti žen a mužů v politice a programech EU, v právních předpisech, ale také v rozpočtových postupech, a to na všech úrovních a ve všech fázích rozhodovacího procesu? Jak byste chtěla spolupracovat s ostatními komisaři s cílem zvýšit míru zohledňování problematiky rovnosti žen a mužů ve všech oblastech politiky?


Jako komisařka odpovědná za rovnost žen a mužů budu prosazovat tuto problematiku v rámci celé Komise. Chci získat od Komise jasný závazek k prosazování rovnosti žen a mužů prostřednictvím nové konkrétní strategie založené na dvojím přístupu: konkrétních opatření na podporu rovnosti žen a mužů na jedné straně a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů na straně druhé.


V zájmu vypracování této strategie budu úzce spolupracovat s ostatními komisaři, abychom (vedle již probíhajících činností v oblasti rovnosti pohlaví) začlenili genderové hledisko alespoň do jednoho politického opatření, právního předpisu či výdajového programu v rámci jejich portfolia.


Rovněž se zavazuji prohlubovat hledisko rovnosti žen a mužů ve všech oblastech politik, které spadají do mé konkrétní oblasti působnosti, zejména pokud jde o spravedlnost a ochranu spotřebitele.


Spolu s místopředsedou Timmermansem budu řešit, jak by bylo možné posílit tři velmi důležité nástroje pro začleňování hlediska rovnosti žen a mužů: posouzení dopadů, hodnocení a sestavování rozpočtů z hlediska rovnosti žen a mužů. Je to mimořádně důležité zejména nyní, kdy probíhající strukturální reformy v členských státech Evropské unie mohou mít odlišný dopad na muže a ženy, na jejich životy a rozvržení jejich pracovní doby. V této souvislosti bude důležité spolupracovat s místopředsedou pro sociální dialog. Kromě toho budu s místopředsedou pro rozpočtové a lidské zdroje řešit otázku, jak provést prohlášení o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do víceletého finančního rámce.


Jsem přesvědčena, že všechny tyto činnosti společně zajistí komplexní politický rámec pro uplatňování genderového hlediska v Komisi, která bude v tomto ohledu pozitivně inspirovat členské státy.