Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

NOT FOUND !Karmenu Vella

Slyšení

 

Karmenu Vella

Portfolium: Životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov
 
1. den , Pondělí 29 září 2014 - 14:30 , Brusel, 2Q2  
 
Výbory/orgány pověřené pořádáním slyšení
 Příslušné výbory/orgány  Přidružené výbory/orgány
 
Otázky a odpovědi
 
1. Celková způsobilost, proevropské smýšlení a osobní nezávislost

Které aspekty Vaší kvalifikace a osobních zkušeností hovoří pro Vaše zvolení komisařem a jsou obzvláště relevantní z hlediska obecného evropského zájmu, a to zejména v oblasti, za niž ponesete odpovědnost? Co Vás motivuje? Jak přispějete k vytváření strategického programu Komise?


Jak můžete Evropskému parlamentu prokázat svou nezávislost a jak hodláte zajistit, aby žádná z Vašich minulých, současných či budoucích aktivit nezpochybnila plnění Vašich povinností v rámci Komise?


Téměř 40 let jsem byl členem maltského parlamentu. Během této doby jsem zastával několik funkcí ve vládě, včetně ministra pro veřejné práce, průmysl a cestovní ruch. Pracoval jsem rovněž v několika ředitelských a vyšších řídicích pozicích ve veřejné i soukromé sféře, včetně společností působících v bankovnictví, hotelnictví a cestovním ruchu.


Mám praktické zkušenosti s prací, která vyžaduje značné schopnosti v oblasti politického vedení, manažerské a vyjednávací dovednosti i schopnost stanovovat a plnit cíle. V poslední době jsem jako ministr cestovního ruchu na Maltě odpovídal za hospodářsky nejvýznamnější sektor této země, který má mnoha aspektů, a vyžadoval proto moji angažovanost i spolupráci s celou řadou zainteresovaných stran. Moje zkušenosti ze soukromého sektoru rovněž posílily můj smysl pro potřebu plánování, efektivity a vystříhání se zbytečné regulace a byrokracie.


Modrý růst a zelená ekonomika budou hlavními stavebními jednotkami konkurenceschopné Evropy zaměstnanosti, růstu a spravedlnosti, jak ji nově zvolený předseda Juncker představil Parlamentu. V obou případech díky pracovním příležitostem, které vytvoří, a díky potenciálu snížit závislost Evropy na dovážených zdrojích. Věřím, že mé zkušenosti z ministerských křesel v mé zemi mě připravily na pracovní úkoly tohoto portfolia. Byl jsem ministrem ve vládě, pro kterou je udržitelnost a ochrana životního prostředí prvořadou politikou, jež byla pro mou ministerskou agendu v oblasti cestovního ruchu naprosto zásadní. Rybolov je pro moji zemi ze zřejmých důvodů centrální politickou oblastí a vyvážení zájmů ochrany mořského prostředí a udržitelnosti rybářského odvětví je záležitost, které velmi dobře rozumím. Pokud jde o námořní záležitosti, jsou veškeré mé zkušenosti z ministerstva i ze soukromé sféry relevantní pro práci na rozvoji modré ekonomiky a pro to, abychom s kolegy v Komisi součinností všech příslušných politických oblastí tohoto cíle dosáhli.


Jsem přesvědčeným Evropanem, hlasoval jsem pro přistoupení své země a v poslední době jsem byl ministrem proevropské vlády, v jejímž čele stál bývalý poslanec Evropského parlamentu. V celém svém politickém životě jsem se řídil stejnými hodnotami a zásadami, které považuji za vskutku evropské: zásadou demokracie, solidarity, rovnosti mužů a žen, lidské důstojnosti a nediskriminace a sociálně-tržní ekonomiky.


Mé zkušenosti mě dovedly k poznání, že nic není dokonalé a že vždy existují změny, kterými lze fungování věcí vylepšit. Pokud budu ve funkci potvrzen, doufám, že tento svůj náhled budu moci promítnout do práce komisaře a budu s vámi spolupracovat na nastolených úkolech, hledat řešení, která zvýší podporu ze strany našich občanů a posílí legitimitu EU v jejich očích.


Pro dosažení těchto cílů považuji za podstatné, aby Komise v plné míře plnila svoji úlohu strážce smluv. S tímto na paměti hodlám koncipovat svá rozhodnutí ve všeobecném zájmu Unie a jednat nezávisle v souladu s ustanoveními čl. 17 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii, článku 245 Smlouvy o fungování Evropské unie a Kodexem chování komisařů. Nebudu žádat žádnou vládu ani jiné instituce, orgány, úřady či subjekty o pokyny, ani je od nich nebudu přijímat. Budu loajální vůči Unii a nadto vůči jejím občanům, které zastupujete.


Rovněž se zavazuji, že se budu vyhýbat všem postojům nebo situacím, kde by mohlo dojít ke střetu zájmů s výkonem mých povinností. Řádně jsem vyplnil prohlášení o zájmech, které je veřejně přístupné, a zavázal jsem se je aktualizovat ihned, pokud by došlo k nějakým změnám, a rovněž se zavazuji informovat předsedu Komise, pokud bych kdykoli v průběhu plnění mých povinností zjistil jakýkoli potenciální střet zájmů.

 
 
2. Výkon funkce ve svěřeném portfoliu a spolupráce s Evropským parlamentem

Jak vnímáte svou úlohu člena sboru komisařů? Jakou podle Vás nesete odpovědnost za výkon své funkce a za činnost Vašich útvarů a jak se budete ze své činnosti zodpovídat Parlamentu?


Jaké konkrétní přísliby jste ochoten dát, pokud jde o větší transparentnost, intenzivnější spolupráci s Parlamentem a skutečné zohledňování postojů Parlamentu a vstřícnost k jeho žádostem o legislativní podněty? Pokud jde o zamýšlené iniciativy nebo probíhající postupy, budete Parlamentu poskytovat stejné informace a dokumenty jako Radě?


Nově zvolený předseda předložil jasný závazek obnovit v Komisi kolegialitu a týmovou práci a já se těším na uvádění tohoto nového přístupu do praxe. Cílem je překonat mentalitu „každý na svém“ a dosáhnout nového přístupu k práci Komise, který bude zaměřen na výkon a výsledky. I když se budu plně soustředit na své vlastní portfolio, budu rovněž aktivně sledovat proces rozhodování o politických iniciativách předkládaných mými kolegy ze sboru komisařů a budu se tohoto procesu účastnit. Těším se na navazování pevných vztahů a na práci a těsnou spolupráci se všemi svými kolegy, včetně místopředsedů a předsedy Junckera.


Z podstaty mého portfolia vyplývá, že budu zvlášť úzce spolupracovat s mnohými kolegy, jejichž portfolia těsně souvisejí s mým. Zejména půjde o vztahy s místopředsedkyní Bratušekovou a místopředsedou Katainenem, kterým budu pomáhat při jejich projektech, ale vzhledem k mezinárodnímu rozměru mých povinností půjde také o vztahy s Vysokou představitelkou Unie a místopředsedkyní Mogheriniovou a s komisaři pro vnější záležitosti. V případě námořní politiky se těším na těsnou spolupráci s panem Moedasem a s paní Cretuovou.


Můj závazek k týmové práci a spolupráci nekončí u Komise. Jsem toho názoru, že v zájmu posílení demokratické legitimity Evropské unie musím jako komisař poskytovat informace a do své práce a úvah úzce zapojovat oba orgány s rozhodovací pravomocí. Podněty z Parlamentu považuji za stěžejní aspekt legislativního procesu. Politiky, které vzejdou ze spolupráce a dialogu s Parlamentem, budou vždy lepší. Protože jsem sám byl poslancem téměř čtyři desetiletí, oceňuji klíčovou roli, kterou Evropský parlament hraje při zajišťování demokracie, legitimity, odpovědnosti a transparentnosti. Za přirozenou součást své úlohy komisaře proto považuji nastolení pevného pracovního partnerství s jeho členy.


Budu-li potvrzen ve funkci komisaře, převezmu plnou politickou odpovědnost za svou práci i činy a rovněž za činnost útvarů, které budou spadat do mé pravomoci, aniž by se to dotklo zásady kolegiality.


Mým hlavním cílem je přispět k tomu, aby se Evropa přiblížila svým občanům. Jsem přesvědčen, že maximální spolupráce s Evropským parlamentem, který je orgánem EU zastupujícím přímo naše občany, je pro dosažení tohoto cíle nezbytná. V této souvislosti hodlám plně dodržovat rámcovou dohodu o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí. Pokud jde o zohledňování postojů a žádostí Evropského parlamentu, budu uplatňovat ustanovení rámcové dohody a v oblastech své působnosti budu zajišťovat, aby odpovědi Komise na usnesení nebo žádosti Parlamentu podle článku 225 SFEU byly zasílány do 3 měsíců po jejich přijetí. V této souvislosti podporuji a plně schvaluji závazek nově zvoleného předsedy Junckera, že budoucí Komise bude zvlášť pozorná k legislativním zprávám z vlastního podnětu.


Slibuji, že s členy Parlamentu navážu otevřené a transparentní vztahy, které budou založeny na vzájemné důvěře a pravidelné a komplexní výměně informací, aby mohl Parlament a jeho výbory vykonávat svoji legislativní a kontrolní úlohu. Mé dveře budou pro členy Parlamentu vždy otevřeny. V této souvislosti znovu opakuji svůj závazek vést s Parlamentem rozsáhlé konzultace od prvních fází legislativního postupu a být k dispozici pro pravidelná jednání s koordinátory, zpravodaji a členy výborů. Protože jsem byl sám poslancem, nepovažuji to za něco navíc, ale za základní součást úspěšné práce, o kterou se budu jako komisař snažit.


Kromě toho se zavazuji, že budu informovat Evropský parlament jak ve výborech, tak na plenárním zasedání ve stejné míře jako Radu. Považuji to za zcela nezbytné, protože Evropský parlament a Rada jsou společnými normotvůrci. Jde rovněž o základní princip toho, jak je naše Unie tvořena, jako unie členských států a národů. Při všem, co v Unii děláme, musíme stejnou měrou respektovat oba pilíře, které poskytují její práci legitimitu. A konečně je to nezbytné, máme-li splnit slib nově zvoleného předsedy Junckera dodat metodě Společenství novou energii.


Otázky Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin


3. Priority člena Komise


Jaké budou hlavní priority tohoto člena Komise s cílem zajistit udržitelný rozvoj, vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zlepšení kvality životního prostředí v Unii? Jaká konkrétní legislativní a nelegislativní opatření hodláte předložit na podporu těchto priorit na úrovni EU a členských států a v jakém časovém harmonogramu?


Mojí hlavní povinností bude dále rozvíjet přístup k politice životního prostředí z hlediska zeleného růstu, aby se zlepšila ochrana životního prostředí i lidského zdraví a přispělo se k ekonomickému růstu, a to s co nejmenší regulační zátěží a v souladu s potřebou účelnosti právních předpisů. Ochrana životního prostředí a udržování naší konkurenceschopnosti jdou ruku v ruce a v budoucnosti povedou k růstu a investicím, které budou udržitelnější než v minulosti. V této souvislosti poskytuje příslušný rámec všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2020 (7. akční program pro životní prostředí), který stanoví plán dosažení zelené ekonomiky podporující začlenění a současně chrání náš přírodní kapitál a zdraví našich občanů.


Abych pomohl EU na cestě k zelenému a udržitelnému růstu, plně se zasadím o pokrok v oblasti účinného využívání zdrojů. To bude zahrnovat posouzení aktuální situace, pokud jde o balíček dokumentů na téma oběhové hospodářství, aby bylo zajištěno, že je konzistentní s naším programem zaměstnanosti a růstu a s širšími environmentálními cíli.


Klíčový cíl ochrany našeho přírodního kapitálu a ekosystémových služeb, které poskytuje, bude vyžadovat opatření na všech úrovních. Patřičnou pozornost budu proto věnovat provádění strategie pro oblast biologické rozmanitosti. Řady výsledků již bylo dosaženo a já mám v úmyslu předložit spolehlivé posouzení pokroku v polovině období při plnění cílů strategie Evropa 2020, a to i na mezinárodní úrovni. Jádrem politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti jsou směrnice o přírodních stanovištích a o ochraně ptáků. Jsem odhodlán zajistit, aby probíhající kontrola účelnosti v této oblasti přinesla důkladné, transparentní a na důkazech založené hodnocení, které nám umožní posoudit potenciál pro jejich přetvoření do modernějších právních předpisů.


Provádění plánu na ochranu vodních zdrojů přispěje k dosažení dobrého stavu sladkovodních, pobřežních a mořských ekosystémů, který by měl v Unii být, ale zdaleka ještě není realitou. Ke konci mého mandátu ukáže hodnocení rámcové směrnice o vodě a hodnocení rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, zda jsou pro úplné dosažení cílů naší politiky potřebné nějaké další změny. Využívání zdrojů a zdraví ekosystémů přispívá k tomu, aby byl v plné míře využit potenciál zeleného a modrého růstu, a vzhledem k tomu, že budu rovněž odpovídat za rybolov a námořní záležitosti, hodlám využívat případné synergie.


Cílem 7. akčního programu pro životní prostředí je ochrana našich občanů před environmentálními vlivy a zdravotními riziky. Pokud bude realizován balíček opatření pro čisté ovzduší, bylo by možné zabránit téměř 60 000 předčasných úmrtí a společnosti přinést přímý ekonomický zisk ve výši přibližně 3 miliard eur. Zajistit, aby mohli evropští občané využívat těchto výhod, bude jednou z mých neodkladných priorit. Z toho důvodu budu zjišťovat, jaká je aktuální situace při jednáních o strategii o ovzduší, protože si chci být jist, že řešíme správné zdroje znečišťování ovzduší pomocí správných nástrojů. Podle tohoto posouzení se budou řídit i další kroky v jednáních.


Odhaduje se, že do roku 2020 bude 80 % evropského obyvatelstva žít v městských oblastech nebo v jejich blízkosti a města zůstanou environmentálně rizikovými oblastmi. Protože se města často potýkají s podobnými environmentálními problémy, hodlám se zabývat tím, které iniciativy by mohly nejlépe podpořit inovace a sdílení osvědčených postupů mezi městy.


Konference Rio+20 potvrdila, že problémy v environmentální oblasti jsou vzájemně stále více propojené. Budu proto nadále přispívat k celosvětovým snahám o vypracování cílů udržitelného rozvoje a o posílení struktury mezinárodní správy životního prostředí a oceánů.


4. Kvalita, transparentnost a provádění legislativních návrhů


Jak vy osobně zajistíte vysokou kvalitu legislativních návrhů, plnou transparentnost lobbistické činnosti cílené na vás a na vaše útvary a systematické a vyvážené konzultace se všemi zúčastněnými stranami? Jak zajistíte, aby provádění právních předpisů EU probíhalo se stejnou důsledností ve všech členských státech, včetně efektivního využívání finančních prostředků EU a uplatňování zásady „znečišťovatel platí“? Jak zajistíte, aby byla hlediska životního prostředí začleněna do všech oblastí politiky jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států?


Pokud budu ve funkci komisaře potvrzen, zajistím, aby všechny nové návrhy předložené Komisi ke schválení byly vypracovány v souladu se zásadami lepší regulace, a zejména aby u nich bylo provedeno komplexní hodnocení, důkladné posouzení ekonomických, sociálních a environmentálních dopadů a by bylo náležitě přihlédnuto k subsidiaritě a proporcionalitě. Nedílnou součástí mého přístupu k rozvoji politiky bude rozsáhlá konzultace se zainteresovanými stranami a veřejností a následné zveřejňování jejích výsledků. Aby bylo zajištěno, že máme pro přijímaná opatření pádné a přesvědčivé důkazy, bude nadále rozšiřována naše solidní znalostní základna.


Hlavní politické směry nově zvoleného předsedy Junckera obsahují nový závazek usilovat o transparentnost. Tento nový závazek transparentnosti v plné míře podporuji. V souladu s těmito politickými směry se zavazuji, že budu na internetových stránkách zveřejňovat všechny kontakty a jednání, která povedu s profesními organizacemi nebo osobami samostatně výdělečně činnými o všech záležitostech týkajících se tvorby a provádění politik EU.


Environmentální politika je silně zastoupena ve stávajícím programu REFIT a již byly provedeny kontroly účelnosti v řadě důležitých oblastí, zejména u vody a odpadu. Navážu na tuto práci prostřednictvím probíhajících hodnocení a kontrol účelnosti u řady právních předpisů v oblasti životního prostředí a vždy se budu snažit o rozsáhlou konzultaci a předkládání kvalitních údajů, které podpoří závěry. Budu aktivně řídit posuzování výsledků veškeré legislativy spadající do mého portfolia, abych zajistil, že plní svůj účel a svých cílů dosahuje s minimálními náklady a s minimální regulační zátěží.


Trvalým úkolem, který před námi stojí, je zajistit, aby normy vypracované za tři desetiletí trvání environmentální politiky EU byly účinně transponovány a správně uplatňovány ve všech členských státech a přinášely užitek společnosti jako celku. Zajištění co nejefektivnějšího, konzistentního, transparentního a průřezového provádění environmentálního acquis se budu věnovat v míře nejvyšší. Budu využívat paralelního přístupu spočívajícího v podpoře souladu ve spolupráci s členskými státy a v koncipování nových přístupů ke spolupráci a dalších nástrojů. Nebudu však váhat a plně využiji nástrojů Komise k prosazování práva, abych zajistil dodržování předpisů, včetně zásady „znečišťovatel platí“. Touto zásadou se bude rovněž zabývat hodnocení prováděné v rámci programu REFIT, které má posoudit účinnost směrnice o odpovědnosti za životní prostředí a které hodlám předložit v první polovině svého mandátu.


Smlouva požaduje začlenit environmentální problematiku do jiných politických oblastí a toto začlenění je mimo jiné podstatné pro přechod na zelenou ekonomiku. Kromě začleňování environmentálních cílů do finančních nástrojů Unie bude těžištěm mé práce přispívání ke strategii Evropa 2020 a k evropskému semestru. I v těchto případech budu úzce spolupracovat s ostatními komisaři. Zajistit, aby byly finanční prostředky vynakládány efektivněji a udržitelněji a aby byla dodržována environmentální legislativa, nám pomůže již schválená předběžná podmínka týkající se životního prostředí, která byla začleněna do jiných oblastí politiky, zejména do politiky soudržnosti a zemědělství, konkrétně do jejich provádění.

 
 
Otázky Výboru pro rybolov

Výbor pro rybolov by rád od nominovaného kandidáta na komisaře odpovědného za společnou rybářskou politiku pana Kamenu VELLY obdržel jasné a explicitní odpovědi na následující otázky týkající se provádění společné rybářské politiky:


5. Interinstitucionální aspekty


V důsledku změn zavedených poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, došlo k některým rozporům mezi EP a Radou (zejména v případě víceletých plánů obnovy a řízení rybích populací) a mezi Radou a Komisí (ohledně přenesení pravomocí na Komisi nebo svěření prováděcích pravomocí Komisi).


Jak hodlá nominovaný kandidát na komisaře v návaznosti na závěry interinstitucionální pracovní skupiny pro víceleté plány proaktivně usnadnit řešení sporu mezi Parlamentem a Radou, například pomocí předložení revidovaných nebo nových víceletých plánů v blízké budoucnosti?


Všechny orgány mají své úlohy při zajišťování konstruktivní spolupráce a pro mě bude tato otázka během celého mandátu klíčovou prioritou. Pokud jde o činnost pracovní skupiny pro víceleté plány, rád bych zdůraznil jednu velmi pozitivní zkušenost – nejlepším způsobem, jak dosáhnout pokroku a výsledků, je neustálý a otevřený dialog mezi orgány. Udělám vše proto, aby práce na návrzích víceletých plánů pokročily a vycházely z dohody dosažené pracovní skupinou. Mým cílem je, aby plány zůstaly jednoduché a orientované na výsledky. Zásadní jsou konzultace se zúčastněnými stranami a členskými státy, stejně jako získávání nejnovějších vědeckých poznatků. První plán, který by měl být již velmi brzo předložen, je plán pro rybolov v Baltském moři. Dále se připravují některé nové plány, např. víceletý plán pro rybolov v Severním moři.


Je nominovaný kandidát na komisaře připraven, s ohledem na stanovení proveditelného vymezení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, zapojit se společně s Radou do dalších jednání s EP s cílem nalézt obecnou shodu ohledně výkladu a používání článků 290 a 291 SFEU a kroků navazujících na tyto články?


Pokud bude ve funkci potvrzen Evropským parlamentem, povede interinstitucionální jednání o výkladu článků 290 a 291 SFEU místopředseda Timmermans. V rámci sboru komisařů se budu snažit k této práci pozitivně přispívat a usnadnit dohodu v této záležitosti.


Zaváže se nominovaný kandidát na komisaře sám k tomu, že bude pracovat na svědomitějším provádění čl. 218 odst. 10, který se týká povinnosti, podle níž „Evropský parlament je okamžitě a plně informován ve všech etapách tohoto postupu“?


Úplná implementace čl. 218 odst. 10 bude po celou dobu mého mandátu prioritou a útvary spadající do mé působnosti budu instruovat, aby naše povinnosti v tomto ohledu striktně dodržovaly. V plné míře se hlásím k závazku nově zvoleného předsedy oživit zvláštní partnerství s Parlamentem. Parlament bude nadále dostávat veškerou dokumentaci tak, jak má, simultánně s Radou. Slibuji pravidelnou účast ve výboru, a to i v souvislosti s mezinárodními jednáními. Veškeré návrhy z vaší strany na další zlepšení našeho dialogu jsou vždy vítány.


6. Reforma SRP


Mezi hlavními otázkami souvisejícími s prováděním reformované společné rybářské politiky zdůraznil Evropský parlament jako klíčové priority mimo jiné technická opatření, regionalizaci a potřebu lepší informovanosti spotřebitelů produktů rybolovu, boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a dohody o partnerství v odvětví rybolovu.


Jak hodlá nominovaný kandidát na komisaře zjednodušit pravidla a nařízení o technických opatřeních a zajistit jejich flexibilitu? Hodlá nominovaný kandidát na komisaře navrhnout jeden společný rámec nebo různé rámce pro různé přímořské oblasti?


Přezkum stávajících technických opatření potvrzuje, že současná pravidla jsou příliš složitá, podrobná a obtížně proveditelná i vymahatelná. Konzultace potvrzuje, že potřebujeme větší regionalizaci, více přístupů založených na výsledcích, zjednodušení a odstranění zbytečné zátěže pro rybáře. Přijetí návrhu nových technických opatření je jednou z mých nejnaléhavějších priorit. Tento návrh by měl udávat tón novému přístupu k tvorbě právních předpisů v SRP.


Nová SRP schválená postupem spolurozhodování představuje velmi solidní základ pro zajištění udržitelnosti. Klade důraz na zdravé populace a na rybolov, který je odpovědný, bez plýtvání a který respektuje mořský ekosystém. Mám v úmyslu učinit z rámce nových technických opatření jeden z hlavních nástrojů, který pomůže řešit úkoly související s rybolovem.


Velikost ok, zákazy rybolovu či opatření na ochranu citlivých stanovišť bude třeba upřesnit podle cíle, který stanovili společní normotvůrci a kterým je dosáhnout maximálního udržitelného výnosu pro všechny populace do roku 2015, a pokud to nebude možné, nejpozději do roku 2020.


Regionalizace představuje nový nástroj správy, který se bude vyvíjet a zdokonalovat na základě zkušeností získaných s jeho užíváním. Zajistíme konzistenci a účinnost opatření v rámci jednotlivých podoblastí. Budeme se snažit o větší porozumění dynamice rybích populací a vyvineme veškeré možné úsilí, abychom podpořili spolupráci mezi zeměmi, které populace sdílejí. Při projednávání nových pravidel zároveň zajistím, aby provádění těch stávajících i nadále zůstalo prioritou, protože technická opatření tvoří základní prvky při dosahování našeho cíle udržitelného rybolovu. Bude to platit nejen pro EU, ale i pro plavidla kterékoli třetí země ve vodách EU.


Bude nominovaný kandidát na komisaře prosazovat zavedení specifických ekoznaček EU na produkty rybolovu? Na jakých kritériích by byly tyto evropské ekoznačky založeny a jaké by byly jejich hlavní znaky?


Komise se zavázala, že po konzultaci se zúčastněnými stranami uskuteční studii proveditelnosti ohledně zavedení ekoznaček, která se bude týkat produktů rybolovu i akvakultury. Tato práce již byla zahájena a první konference se zainteresovanými stranami, na kterou byl pozván i EP, se bude konat 15. října. Doufám, že výsledky konzultace a studie povedou k tomu, že budeme moci vést informovanou diskuzi o této stěžejní otázce pro evropské spotřebitele, a zavazuji se, že tuto diskuzi uspořádám během příštího roku.


Jaká opatření bude nominovaný kandidát na komisaře navrhovat ve Středomoří s ohledem na článek 15 základního nařízení za účelem zabránění vzniku paralelního trhu s nedospělými rybami?


Nedospělé ryby jsou budoucností populací a měly by být chráněny ve Středomoří stejnou měrou jako v kterémkoli jiném regionu v Evropě. Klíčové je zajistit, aby v prvé řadě nebyly loveny, a toho můžeme dosáhnout větší selektivitou. Povinná vykládka je samozřejmě výrazným důvodem pro upuštění od neselektivního rybolovu.


Pravidla jsou jasná – podměrečné ryby (nedosahující minimální referenční velikosti pro zachování zdrojů) se nesmějí dostat na trh k přímé lidské spotřebě, aby nedocházelo k vytváření pobídek k rybolovu nedospělých ryb.


Zajistit, aby se podměrečné ryby, které musí být vyloženy, nedostaly na trh k přímé lidské spotřebě, je samozřejmě věcí dodržování pravidel. Ale současně jde i o využití podpory nabízené Evropským námořním a rybářským fondem na rozvoj alternativních způsobů využívání malých ryb, které budou i nadále reziduálně odloveny i při vyšší selektivitě. Primární odpovědnost za to nesou členské státy a já je hodlám v tomto jejich úsilí co nejvíce podpořit.


Jak hodlá nominovaný kandidát na komisaře v souvislosti s dohodami o partnerství v odvětví rybolovu zlepšit koordinaci politik EU v oblasti rybolovu, obchodu a rozvoje? Má nominovaný kandidát na komisaře v souvislosti s finančním příspěvkem, který se vyplácí pro téměř všechny dohody o partnerství v odvětví rybolovu, v úmyslu navrhnout novou podobu části vyčleněné na rozvoj těchto zemí?


Dohody o partnerství v odvětví rybolovu představují právní rámec, jehož cílem je zajistit, aby byl při rybolovných činnostech plavidel EU respektován stav populace, životní prostředí a ekosystémy a aby plavidla EU nekonkurovala místním rybářům. EU jde příkladem a žádné jiné flotily na světě nemají podobné normy transparentnosti a řádné správy ve vodách třetích zemí.


Nedávná úprava dohod o partnerství v odvětví udržitelného rybolovu kladla důraz na větší soulad s cíli v oblasti vnějších vztahů (zejména pokud jde o začlenění doložky o lidských právech) a s cíli rozvoje (což povede např. ke konkrétnějšímu zaměření odvětvové podpory). Hodlám zajistit, aby byly tyto zásady plně respektovány ve všech nadcházejících jednáních. Musíme se třetími zeměmi více spolupracovat na tom, aby tyto dohody využívaly jako nástroje pro lepší správu jejich vlastních rybolovných oblastí, a důraz klást na monitorování, kontrolu, dohled a boj proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Jistě by bylo možno posílit součinnost s nástroji pro rozvojovou spolupráci a já v tomto smyslu budu úzce spolupracovat s panem Mimicou.


Jaká bude strategie nominovaného kandidáta na komisaře v případě zemí (zejména zemí v západním a středním Tichomoří), s nimiž EU podepsala obchodní dohody, které však jsou v současnosti na seznamu zemí nespolupracujících v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu?


Vzhledem k celkově nedostatečnému prosazování práva a kontrole rybolovných činností v Tichomoří musí EU zajistit vysledovatelnost a legálnost dovážených produktů rybolovu z těchto zemí. Jedním z účelů nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu (kromě boje proti nezákonnému rybolovu) je usnadnit legální obchod a zabránit nekalé soutěži ze strany ilegálních produktů. V této souvislosti je toto nařízení slučitelné s prohlubujícími se legitimními obchodními vztahy s dotyčnými zeměmi. Politika EU zaměřená na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov je důležitým nástrojem v celosvětové správě oceánů. Díky jejímu doposud úspěšnému provádění se z EU stal favorit na mezinárodním poli a tato politika pomohla třetím zemím zavést strukturální změny do jejich politik řízení rybolovu. O provádění nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, včetně posouzení konzistence s jinými politikami EU, podám EP a Radě v brzké době zprávu.


Mohl by nominovaný kandidát na komisaře vysvětlit, proč se o rybolovných právech souvisejících se společnými populacemi a o dalších aspektech řízení rozhoduje při každoročních jednáních a proč jsou stanoveny ve schválených zápisech, které nepodléhají postupu souhlasu?


Podle Smlouvy se o ročních rybolovných právech na společné populace rozhoduje prostřednictvím rozhodnutí Rady na základě čl. 43 odst. 3 Smlouvy. Těmto rozhodnutím někdy předcházejí konzultace, jejichž výsledkem nejsou společná opatření s právním účinkem pro smluvní strany. V případě Norska např. podle dohody o rybolovu z roku 1980 je proto provádění těchto konzultací spolu s jejich výsledky obsaženo v nezávazných schválených zápisech, které nejsou mezinárodními dohodami ani rozhodnutími ve smyslu článku 218 Smlouvy. Z toho důvodu nedojednává schválené zápisy Rada ani nevyžadují souhlas Evropského parlamentu. Přesněji řečeno, schválené zápisy používají obě strany k doporučením svým příslušným orgánům, aby přijaly interní opatření vyplývající ze závěrů konzultací. Výsledná každoroční rozhodnutí Rady o stanovení odpovídajících rybolovných práv tudíž zůstávají autonomními akty Unie.