Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

NOT FOUND !Δημήτρης Αβραμόπουλος

Ακρόαση

 

Δημήτρης Αβραμόπουλος

Χαρτοφυλάκιο: Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις
 
Ημέρα 2 , Τρίτη 30 Σεπτέμβριος 2014 - 13:30 , Βρυξέλλες  
 
Υπεύθυνη για την ακρόαση
 Αρμόδια για την ακρόαση  Συμμετέχει στην ακρόαση
 
Ερωτήσεις / απαντήσεις
 
1. Γενική επάρκεια, προσήλωση στην ευρωπαϊκή ιδέα και προσωπική ανεξαρτησία

Ποιες πλευρές των προσωπικών σας προσόντων και της εμπειρίας σας έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ανάδειξή σας σε Επίτροπο και την προώθηση του ευρωπαϊκού γενικού συμφέροντος, ιδίως στον τομέα για τον οποίο θα είστε υπεύθυνος; Ποια είναι τα κίνητρά σας; Πώς θα συμβάλετε στην προώθηση της στρατηγικής ατζέντας της Επιτροπής;


Ποιες εγγυήσεις ανεξαρτησίας μπορείτε να δώσετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πώς θα εξασφαλίσετε ότι οποιεσδήποτε παρελθούσες, τρέχουσες ή μελλοντικές σας δραστηριότητες δεν θα μπορούσαν να θέσουν εν αμφιβόλω την εκτέλεση των καθηκόντων σας εντός της Επιτροπής;


Σε όλη την πολιτική μου σταδιοδρομία υποστήριζα το ιδεώδες ενός δημοκρατικού κράτους που διέπεται από το κράτος δικαίου και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολιτών του. Ταυτόχρονα, αγωνιζόμουν ανέκαθεν για να επιτύχω τις απαραίτητες πολιτικές συνθέσεις που οδηγούν σε αποτελέσματα. Πάνω και πέρα από τη μικροπολιτική και τα ιδεολογικά δόγματα, αφοσιώθηκα σε τρεις θεμελιώδεις πολιτικές αξίες: την αποτελεσματικότητα, την υπευθυνότητα και την πολιτική σύνθεση. Ανέκαθεν υποστήριζα ότι δημοκρατία είναι η τέχνη της σύνθεσης. Αυτό που ζητούν σήμερα οι ευρωπαίοι πολίτες από μας είναι η γεφύρωση των τριών αυτών αξιών.


Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Δημάρχου Αθηναίων, για δύο συνεχόμενες θητείες, βρέθηκα αντιμέτωπος με το πρώτο κύμα της παράνομης μετανάστευσης και ανέπτυξα καινοτόμες δημοτικές υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας για την φροντίδα και τη στήριξη του πληθυσμού που αγωνιζόταν κατά του κοινωνικού αποκλεισμού. Άρχισα επίσης να εφαρμόζω την πρακτική της «διπλωματίας των πόλεων», με στόχο την αντιμετώπιση, από κοινού με δημάρχους από όλο τον κόσμο, κοινών αστικών προκλήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η επιταγή για κοινωνική συνοχή. Ως Υπουργός Τουρισμού, έθεσα τις βάσεις μιας βιώσιμης και ανοικτής πολιτικής για την τουριστική ανάπτυξη που χαρακτήρισε την ταχεία ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και προέβαλε την εικόνα της Ελλάδας και του βιώσιμου τουρισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διαπίστωσα τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του ευρωπαϊκού κράτους πρόνοιας και διασφάλισα την παροχή δωρεάν ιατρικής περίθαλψης από το Ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας σε όλους τους παράτυπους μετανάστες. Ως Υπουργός Εξωτερικών, ανέπτυξα ενεργά τον ρόλο της Ελλάδας ως σταθεροποιητικού παράγοντα, σε ένα ταραχώδες γεωπολιτικό περιβάλλον χαρακτηριζόμενο από αστάθεια και νέες απειλές. Τέλος, ως υπουργός άμυνας εργάστηκα για την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα άμυνας και ασφάλειας. Το κίνητρο των ενεργειών μου είναι η πεποίθησή μου ότι, λαμβανομένων υπόψη των σύγχρονων προκλήσεων ασφαλείας που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, η αλληλεγγύη και ο επιμερισμός των ευθυνών είναι η μόνη ρεαλιστική επιλογή που διαθέτουμε.


Θεωρώ το χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων ως καθοριστικής σημασίας πολιτική, κοινωνική, πολιτιστική και ανθρωπιστική πρόκληση. Η ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις θα αποτελέσει δοκιμασία για τη συνοχή των κοινωνιών μας και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Θα αποτελέσει επίσης κρίσιμη δοκιμασία για τη νομιμοποίηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Για τον σκοπό αυτό, η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε δεν είναι τεχνοκρατική προσπάθεια. Πρόκειται, πρωτίστως, για πολιτική δέσμευση που χρειάζεται αποτελεσματική διεθνή συνεργασία, στρατηγικό σχεδιασμό, ανάπτυξη συμμαχιών και αλληλεγγύη. Χρειαζόμαστε, πάνω από όλα, μια προληπτική στρατηγική για τη μετανάστευση και τις εσωτερικές υποθέσεις που θα περιορίσει το κόστος των θεραπευτικών μέτρων. Χρειαζόμαστε επίσης μια ευρεία θεώρηση της μετανάστευσης, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων που θα περιλαμβάνει στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία μου, θα ήθελα να δηλώσω ότι θα συμμορφωθώ πλήρως με τις διατάξεις του άρθρου 17 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων, καθώς και ότι θα ασκήσω τα καθήκοντά μου σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι η δήλωση συμφερόντων μου, που προβλέπεται στον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων είναι πλήρης και προσβάσιμη στο κοινό. Η δήλωση θα επικαιροποιείται, εάν χρειάζεται, ή εάν αναθεωρηθεί ο κώδικας.


Επιπλέον, στηρίζω πλήρως τη νέα δέσμευσή μας για διαφάνεια που περιλαμβάνεται στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του εκλεγέντος προέδρου. Δεσμεύομαι να δημοσιοποιώ όλες τις επαφές και συναντήσεις μου με επαγγελματικές οργανώσεις ή αυτοαπασχολούμενα άτομα επί παντός θέματος που συνδέεται με τη χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ.

 
 
2. Διαχείριση του χαρτοφυλακίου και συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πώς εκτιμάτε τον ρόλο σας ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων; Από ποια άποψη θεωρείτε ότι είστε υπεύθυνος και υπόλογος απέναντι στο Κοινοβούλιο για τις ενέργειές σας και τις ενέργειες των υπηρεσιών σας;


Ποιες συγκεκριμένες δεσμεύσεις είστε διατεθειμένος να αναλάβετε σε σχέση με την ενίσχυση της διαφάνειας, την αύξηση της συνεργασίας και την αποτελεσματική συνέχεια που δίδεται στις θέσεις του Κοινοβουλίου και στα αιτήματά του για νομοθετικές πρωτοβουλίες; Όσον αφορά σχεδιασμένες πρωτοβουλίες ή διαδικασίες εν εξελίξει, είστε διατεθειμένος να παρέχετε στο Κοινοβούλιο πληροφορίες και έγγραφα επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο;


Ως Επίτροπος υπεύθυνος για τις εσωτερικές υποθέσεις και τη μετανάστευση, αν οριστικοποιηθεί ο διορισμός μου, θα αναλάβω πλήρως την ευθύνη για τις δραστηριότητες, τις προτάσεις και τις πρωτοβουλίες μου, σεβόμενος παράλληλα την αρχή της συλλογικότητας. Η Επιτροπή που παρουσιάστηκε από τον εκλεγέντα Πρόεδρο είναι οργανωμένη κατά τρόπο διαφορετικό από τις προηγούμενες· ως εκ τούτου, θα συνεργάζομαι στενά με τον πρώτο Αντιπρόεδρο αρμόδιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, τις διοργανικές σχέσεις, το κράτος δικαίου και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος θα κατευθύνει και συντονίζει το έργο μου καθώς και με τον αρμόδιο επίτροπο για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων.. Επίσης, θα διερευνήσω τις δυνατότητες συνεργειών με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής/Αντιπροέδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεργαστώ με όλους τους άλλους Επιτρόπους, ιδίως στους τομείς της διαχείρισης κρίσεων, της ανάπτυξης, του εμπορίου και της απασχόλησης. Θα υπάρχει σταθερή και συνεχής συνεργασία μεταξύ των διαφόρων Επιτρόπων.


Ο στόχος μου είναι σαφής: οι αποφάσεις που λαμβάνονται από το Σώμα των Επιτρόπων στον τομέα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων πρέπει να είναι μελλοντοστραφείς, αποτελεσματικές και εστιασμένες.


Δεσμεύομαι να αναπτύξω στενή και πολιτική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με βάση την εμπιστοσύνη και τον αμοιβαίο σεβασμό. Θα είμαι υπόλογος απέναντί σας και επιθυμώ να διατηρήσω τακτική, καρποφόρα και εποικοδομητική συνεργασία με την επιτροπή LIBE.


Είμαι ανοικτός σε τακτικό διάλογο με πλήρη διαφάνεια, αντιμετωπίζοντας αμφότερους τους συννομοθέτες σε ισότιμη βάση. Ειδικότερα, προτίθεμαι να τηρώ πλήρως ενήμερη την Επιτροπή LIBE σχετικά με τις διαπραγματεύσεις διεθνών συμφωνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης και σύμφωνα με τη συμφωνία πλαίσιο.


Όσον αφορά την παρακολούθηση των θέσεων και των αιτημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα εφαρμόσω τις διατάξεις της συμφωνίας πλαίσιο και, στους τομείς της αρμοδιότητάς μου, θα διασφαλίσω την απάντηση της Επιτροπής στα κοινοβουλευτικά ψηφίσματα ή αιτήσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 225 της ΣΛΕΕ, εντός 3 μηνών από την έκδοσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζω και υιοθετώ πλήρως τη δέσμευση που ανέλαβε ο εκλεγείς πρόεδρος κ. Juncker ότι η μελλοντική Επιτροπή θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις νομοθετικές εκθέσεις πρωτοβουλίας.

 
 
Ερωτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

3. Ερώτημα


Ποιες θα είναι οι 2 προτεραιότητές σας στον τομέα της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων; Ποια ειδική μέθοδο θα εφαρμόσετε για να εξασφαλιστεί η υλοποίηση αυτών των 2 προτεραιοτήτων;


Είστε διατεθειμένος να συμμετάσχετε σε μια ώρα ερωτήσεων με την επιτροπή LIBE όταν το ζητήσει, προκειμένου να εξετασθούν αυτές οι προτεραιότητες και να συζητηθούν συναφή επίκαιρα θέματα;


Ο εκλεγείς Πρόεδρος της Επιτροπής έχει καταστήσει σαφές ότι η θέσπιση νέας ευρωπαϊκής προσέγγισης όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το τρέχον οικονομικό κλίμα καθώς και οι δημογραφικές προκλήσεις και η συρρίκνωση του ενεργού πληθυσμού καθιστούν αναγκαία την προσέλκυση ειδικών δεξιοτήτων και ταλέντων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Στην απάντησή μου στο ερώτημα 4 αναπτύσσω εκτενέστερα τις προτεραιότητές μου για τη νόμιμη μετανάστευση.


Πέραν αυτού, η πρώτη μου προτεραιότητα θα είναι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της θητείας μου για να ανταποκριθώ με αποτελεσματικό τρόπο στις μεταναστευτικές πιέσεις στα σύνορά μας και να διασφαλίσω την πλήρη τήρηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Για όσο διάστημα συνεχίζονται η ανθρωπιστική καταστροφή από τον εμφύλιο πόλεμο στη Συρία, η κρίση στο Ιράκ και η αστάθεια στην ευρύτερη γειτονιά μας, θα εξακολουθήσουμε να βλέπουμε μεγάλο αριθμό ατόμων προερχόμενων από διάφορες περιοχές του κόσμου να επιζητούν διεθνή προστασία. Άλλα άτομα, εξάλλου, θα συνεχίσουν να προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη σε αναζήτηση διαφυγής από τους πολέμους και τη φτώχεια. Για να αποτραπούν τραγωδίες ατόμων που πνίγονται στη θάλασσα επιχειρώντας να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε διάφορα επίπεδα.


Οφείλουμε να προσάγουμε στη δικαιοσύνη εκείνους που εκμεταλλεύονται τις ανάγκες των ατόμων που βρίσκονται σε κίνδυνο και οι οποίοι ευθύνονται για τον θάνατο χιλιάδων μεταναστών. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα δώσω ιδιαίτερη προσοχή στην καταπολέμηση της λαθραίας διακίνησης μεταναστών. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες συνοριοφυλάκων θα αναλάβουν δράση στα τμήματα των εξωτερικών μας συνόρων που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση, και να γίνει κανόνας η συμμετοχή όλων των κρατών μελών. Επιπλέον, θα πρέπει να εξετάσουμε τη σκοπιμότητα και την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του οργανισμού Frontex.


Η εντατικοποίηση των επαφών με χώρες καταγωγής και διέλευσης και η διασφάλιση πλήρους και συνεπούς εφαρμογής του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, θα διαδραματίσουν επίσης σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο αυτό.


Η δεύτερη προτεραιότητα αφορά την αντιμετώπιση των πολύπλευρων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας. Πρέπει να διατηρήσουμε την Ευρώπη ασφαλή. Τούτο πρέπει να επιτευχθεί με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τους κανόνες του Σένγκεν που επιτρέπουν στα άτομα να ταξιδεύουν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και χωρίς να οικοδομηθεί μια «Ευρώπη οχυρό». Θα δώσω προτεραιότητα στην προώθηση της ενσωμάτωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις πολιτικές εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ, σε πλήρη συντονισμό με τον μελλοντικό Αντιπρόεδρο, αρμόδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα.


Έχοντας αυτό κατά νου, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να ενταθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ιδίως με την αντιμετώπιση του ζητήματος των αποκαλούμενων ξένων μαχητών. Η ΕΕ πρέπει να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην αντιμετώπιση της εν λόγω απειλής, μέσω δράσεων πρόληψης και καταπολέμησης της ριζοσπαστικοποίησης και μέσων εντοπισμού των διαδρομών των ξένων μαχητών. Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα εργαστώ για την κατάρτιση επιχειρησιακών μέτρων που μπορούν να συμβάλουν πραγματικά στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας.


Πιστεύω ότι η ΕΕ χρειάζεται να βρει μια νέα αφήγηση όσον αφορά τον ρόλο των αρχών επιβολής του νόμου στην ψηφιακή εποχή. Η διαθεσιμότητα των δεδομένων ηλεκτρονικών επικοινωνιών αποτελεί εργαλείο καίριας σημασίας για τις ποινικές έρευνες. Η δράση της ΕΕ όσον αφορά την επιβολή του νόμου στην ψηφιακή εποχή πρέπει να παρέχει τα αναγκαία εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών μορφών εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, με πλήρη σεβασμό παράλληλα του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η απόφαση του Δικαστηρίου για την πρώην οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων προβλέπει αυστηρές απαιτήσεις για τη μελλοντική πορεία (βλ. κατωτέρω). Η έρευνα στον τομέα της ασφάλειας, συμβάλλει επίσης στην αξιοποίηση της δυνητικής συμβολής των νέων τεχνολογιών στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης ασφαλέστερης για τους πολίτες της.


Σκοπεύω να συνεργαστώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίως με την επιτροπή σας, στο πλαίσιο μιας στενής εταιρικής σχέσης βασιζόμενης στην εμπιστοσύνη. Για τον σκοπό αυτό είναι νομίζω απολύτως φυσικό να συμμετέχω σε διεξοδικές συζητήσεις με την Επιτροπή LIBE, ούτως ώστε να αξιολογηθούν οι προτεραιότητες και να δοθούν οι δέουσες κατευθύνσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα είμαι διαθέσιμος οποτεδήποτε χρειαστεί.


Το έργο μου θα διέπεται από την κατευθυντήρια αρχή του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι προτάσεις που θα υποβάλω στους συννομοθέτες στους τομείς της μετανάστευση ή των εσωτερικών υποθέσεων, θα συμμορφώνονται προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεσμεύομαι επίσης να εργαστώ με πλήρη διαφάνεια όχι μόνο έναντι των άλλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, αλλά και να επικοινωνώ με σαφή τρόπο με τους ευρωπαίους πολίτες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς.


4. Ερώτημα


Μετά την 1η Δεκεμβρίου 2014, με ποιον τρόπο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις εξουσίες της Επιτροπής προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρης μεταφορά και εφαρμογή των νομοθετημάτων της ΕΕ στους τομείς της μετανάστευσης, του ασύλου και της καταπολέμησης του εγκλήματος και της τρομοκρατίας; Πώς θα ενημερώνετε την επιτροπή LIBE;


Θεωρείτε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία για τη νόμιμη μετανάστευση είναι επαρκής για την αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων; Εάν ναι, θα μπορούσατε να αναφερθείτε διεξοδικότερα στο θέμα χρησιμοποιώντας πρόσφατα παραδείγματα; Εάν όχι, ποια θα είναι η στρατηγική σας;


Από την 1η Δεκεμβρίου 2014, οι γενικές εξουσίες της Επιτροπής και του Δικαστηρίου της ΕΕ για τη διασφάλιση της ορθής μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη θα έχουν επίσης εφαρμογή σε μέτρα στον τομέα της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, εφαρμόζονται ήδη επί του παρόντος οι γενικές εξουσίες της Επιτροπής.


Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα δώσω προτεραιότητα στην πλήρη μεταφορά και την εφαρμογή στο εθνικό δίκαιο της νομοθεσίας της ΕΕ στους τομείς της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον τομέα της ανταλλαγής των διαθέσιμων πληροφοριών μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών. Όσον αφορά τους υπόλοιπους τομείς πολιτικής που καλύπτονται από τη θητεία μου, δεν θα διστάσω να προτείνω στο Σώμα των Επιτρόπων την κίνηση, εφόσον χρειαστεί, διαδικασιών επί παραβάσει, και θα διασφαλίσω τη συνεχή παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας.


Τα τελευταία έτη έχουν εκπονηθεί σημαντικές νέες νομοθετικές πράξεις στους τομείς της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων - το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ), μια σειρά μέτρων για τη νόμιμη μετανάστευση, μια νέα συνολική προσέγγιση για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων και ένα νέο σύστημα διακυβέρνησης του Σένγκεν, για να αναφέρουμε μερικές μόνον από αυτές. Μία από τις κύριες προκλήσεις για τα επόμενα έτη θα είναι η εξασφάλιση της πλήρους και συνεκτικής μεταφοράς και εφαρμογής της νομοθεσίας αυτής σε όλη την Ευρώπη. Εάν πάρουμε το παράδειγμα του ασύλου, εφόσον εφαρμοστούν με συνέπεια τα νέα πρότυπα του ΚΕΣΑ σε όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να λαμβάνεται η ίδια απόφαση για τα άτομα των οποίων η υπόθεση είναι παρεμφερής ανεξαρτήτως του τόπου όπου αξιολογείται η αίτηση ασύλου τους. Ένα εύρυθμο ΚΕΣΑ θα δημιουργήσει αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών ώστε να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης του συστήματος, καθώς και να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη στους πολίτες της ΕΕ ότι όλοι τηρούν τους κανόνες. Η ουσιαστική εφαρμογή του κεκτημένου στον τομέα της μετανάστευσης θα αποτελέσει επίσης προτεραιότητα. Θα επιδιώξω να διασφαλίσω ότι η Επιτροπή θα διαδραματίσει πλήρως το ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών και δεν θα διστάσω να χρησιμοποιήσω τις εξουσίες της επιβολής του νόμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.


Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα ενημερώνω τακτικά την επιτροπή LIBE σχετικά με την πορεία των εργασιών για την εφαρμογή όλων των μέσων της ΕΕ που υπάγονται στον τομέα ευθύνης μου.


Ένας από τους πρώτους μου στόχους κατά την περίοδο της θητείας μου, όπως αναφέρθηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του εκλεγέντα Προέδρου κ. Juncker, θα είναι η ολοκλήρωση της αναθεώρησης του συστήματος «μπλε κάρτας» που καλύπτει τη νόμιμη μετανάστευση υπηκόων τρίτων χωρών υψηλής εξειδίκευσης. Τα πρώτα έτη εφαρμογής της «οδηγίας για τη μπλε κάρτα» κατέδειξαν αρκετές αδυναμίες, όπως την ύπαρξη ανταγωνιστικών, παράλληλων εθνικών καθεστώτων, γεγονός που έχει ως συνέπεια τον κατακερματισμό και την αβεβαιότητα και αναστέλλει το δυναμικό της νομοθεσίας να προσελκύει ταλέντα. Επιπλέον, οι μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης αντιμετωπίζουν την ΕΕ ως σύνολο, όπως ακριβώς και τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αυστραλία· πρέπει συνεπώς να διασφαλίσουμε ότι το καθεστώς κινητικότητας εντός της ΕΕ αποτελεί ελκυστική επιλογή που διευκολύνει την κυκλοφορία ταλέντων και δεξιοτήτων εντός της ΕΕ.


Η φιλοδοξία μου σχετικά με τη νόμιμη μετανάστευση δεν περιορίζεται μόνο στους μετανάστες υψηλής ειδίκευσης. Η ΕΕ μπορεί να αντιμετωπίσει ελλείψεις σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της αγοράς εργασίας. Επιθυμώ να συνεργαστώ με τους συναδέλφους μου ώστε να προσδιορίσουμε τις ανάγκες της Ευρώπης και να στοιχειοθετήσουμε γιατί πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα των ελλείψεων σε δεξιότητες μέσω της νόμιμης μετανάστευσης. Πρέπει να θέσουμε ευρωπαϊκούς κανόνες ούτως ώστε να αποσαφηνιστούν νομικές οδοί για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων που προσπαθούν να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Πρέπει ακόμη να εντείνουμε τον αγώνα εναντίον εκείνων που εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική εφαρμογή κανόνων όπως η οδηγία για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες που απασχολούν παράνομους μετανάστες. Αυτό θα συμβάλει επίσης στον περιορισμό ενός από τους παράγοντες προσέλκυσης παράνομης μετανάστευσης.


Επίσης, θα δώσω υψηλή προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οδηγία για τους φοιτητές και τους ερευνητές — ένα άλλο βασικό στοιχείο για την προσέλκυση των πιο λαμπρών μυαλών της ΕΕ — ώστε να διασφαλιστεί η ολοκλήρωσή τους το 2015.


Γενικότερα, θα προτείνω τη διενέργεια ελέγχου καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας για τη νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να εντοπιστούν τυχόν περαιτέρω προβλήματα και κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν. Με βάση αυτή την ενδελεχή αυτή αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, και σε στενή συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής και συνέπειας στο πλαίσιο της ΕΕ για τη νόμιμη μετανάστευση.


5. Ερώτημα


Στις 8 Απριλίου 2014 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-293/12 (Digital Rights Ireland) και C-594/12 (Seitlinger), κήρυξε άκυρη την οδηγία 2006/24/ΕΚ (Οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων).


Θα μπορούσατε να εξηγήσετε ποιες θα είναι οι πρώτες ενέργειές σας προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή αυτής της απόφασης σε ολόκληρη την Ένωση; Θα εξετάζατε το ενδεχόμενο νομοθετικών ή άλλων μέτρων σε ένα μεταγενέστερο στάδιο;


Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-293/12 (Digital Rights Ireland) και C-594/12 (Seitlinger) είναι καθοριστικής σημασίας για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα απαιτεί προσεκτική ανάλυση.


Το Δικαστήριο έκρινε σαφώς ότι η πρώην οδηγία για τη διατήρηση δεδομένων (οδηγία 2006/24/ΕΚ) δεν ήταν σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας και, ως εκ τούτου, ήταν ανίσχυρη. Ταυτόχρονα, το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνιών, τα διατηρούμενα δεδομένα τηλεπικοινωνιών δυνάμει της προηγούμενη οδηγίας για τη διατήρηση δεδομένων, αποτελούσαν πολύτιμο εργαλείο για ποινικές έρευνες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο τόνισε ότι η διατήρηση τέτοιων δεδομένων εκπλήρωσε πράγματι έναν στόχο γενικού συμφέροντος, και συγκεκριμένα την καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της διεθνούς τρομοκρατίας.


Στο πλαίσιο της τρέχουσας έλλειψη ενωσιακής νομοθεσίας που υποχρεώνει τα κράτη μέλη να απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων, τα κράτη μέλη μπορούν ακόμη να θεσπίζουν ή να διατηρούν σε ισχύ την εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων σύμφωνα με την καλούμενη οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής ζωής (οδηγία 2002/58/ΕΚ) και σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης, καθώς και με τις συνταγματικές τους αρχές.


Δεδομένων των επιπτώσεων και των κινδύνων για την προστασία των δικαιωμάτων, την ασφάλεια του πολίτη και την ορθή λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να διερευνήσει επιλογές για πιθανούς μελλοντικούς κοινούς κανόνες για τη διατήρηση των δεδομένων αυτών σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η απόφαση του Δικαστηρίου ορίζει μια σειρά από αυστηρές απαιτήσεις που θα πρέπει να πληρούνται από κάθε πιθανή νέα ενωσιακή νομοθεσία για τη διατήρηση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης για διαφοροποίηση της συλλογής δεδομένων και των αποτελεσματικών διασφαλίσεων προστασίας των δεδομένων.


Αν επιβεβαιωθεί ο διορισμός μου ως Επιτρόπου, θα εξετάσω τις καλύτερες επιλογές για τη μελλοντική πορεία, σε στενή διαβούλευση με τα λοιπά μέλη του Σώματος, και θα αναλάβω τη σχετική αξιολόγηση σε ανοικτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τους πολίτες, τις αρχές προστασίας δεδομένων και τη βιομηχανία.

 
 
   
Flickr: Παρουσίαση διαφανειών Hearings of candidate commissioners: Maroš Šefčovič under scrutiny at the European Parliament
Προηγούμενες ακροάσεις