Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Portfellid ja kandidaadid

EUROOPA KOMISJON, UUS KOOSSEIS…
  1. VOLINIKUKANDIDAADID JA PORTFELLID
     

    Euroopa Ülemkogu nimetab 27 volinikukandidaati, mille osas on olemas kokkulepe äsjavalitud Euroopa Komisjoni presidendiga.

    Igat liikmesriiki esindab üks volinik, kellele komisjoni president annab juhtida konkreetse poliitikavaldkonna.

    Kogu Euroopa Komisjoni koosseisule peab heakskiidu andma Euroopa Parlament.

Volinikukandidaadid
 
Vastutusvaldkonnad: Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Parem õigusloome, institutsioonidevahelised suhted, õigusriigi põhimõtted ja põhiõiguste harta - Komisjoni esimene asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Eelarve ja personal - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Digitaalne ühtne turg - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Energialiit - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Euro ja sotsiaaldialoog - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Töökohad, majanduskasv, investeeringud ja konkurentsivõime - Asepresident
 
 
Vastutusvaldkonnad: Põllumajandus ja maaelu areng
 
 
Vastutusvaldkonnad: Kliimameetmed ja energiaküsimused
 
 
Vastutusvaldkonnad: Konkurents
 
 
Vastutusvaldkonnad: Digitaalmajandus ja -ühiskond
 
 
Vastutusvaldkonnad: Majandus- ja rahandusküsimused, maksundus ja toll
 
 
Vastutusvaldkonnad: Haridus, kultuur, noored ja kodakondsus
 
 
Vastutusvaldkonnad: Tööhõive, sotsiaalküsimused, oskused ja tööjõu liikumine
 
 
Vastutusvaldkonnad: Keskkond, merendus ja kalandus
 
 
Vastutusvaldkonnad: Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimised
 
 
Vastutusvaldkonnad: Finantsstabiilsus, finantsteenused ja kapitaliturgude liit
 
 
Vastutusvaldkonnad: Tervishoid ja toiduohutus
 
 
Vastutusvaldkonnad: Humanitaarabi ja kriisiohjamine
 
 
Vastutusvaldkonnad: Siseturg, tööstus, ettevõtlus ja VKEd
 
 
Vastutusvaldkonnad: Rahvusvaheline koostöö ja areng
 
 
Vastutusvaldkonnad: Õigusküsimused, tarbijad ja sooline võrdõiguslikkus
 
 
Vastutusvaldkonnad: Ränne ja siseküsimused
 
 
Vastutusvaldkonnad: Regionaalpoliitika
 
 
Vastutusvaldkonnad: Uurimistegevus, teadus ja innovatsioon
 
 
Vastutusvaldkonnad: Kaubandus
 
 
Vastutusvaldkonnad: Transport
 
 
Vastutusvaldkonnad: Energialiit - Asepresident
( Tagasivõetud kandidatuur )