Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

NOT FOUND !Corina Crețu

Kuuleminen

 

Corina Crețu

Vastuualue: Aluepolitiikka
 
Päivä 3 , keskiviikko 1 lokakuu 2014 - 09:00 , Bryssel  
 
Kuulemisesta vastaavat
 Vastuussa kuulemisesta  Mukana kuulemisessa
 
Kysymykset/vastaukset
 
1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen riippumattomuus

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman laatimiseen?


Olen työskennellyt viimeiset 14 vuotta tiiviisti Eurooppa-asioiden parissa. Tämän kokemuksen ansiosta olen oppinut tuntemaan hyvin Euroopan toimielimet ja niiden työskentelytavat.


Minulle on suuri kunnia tulla nimitetyksi aluepolitiikasta vastaavaksi komissaariksi. Ekonomistin koulutukseni sekä (kotimaassani ja) Euroopan parlamentissa saamani poliittisen kokemuksen perusteella olen vakuuttunut siitä, että EU:n aluepolitiikka on vahva väline työpaikkojen ja kasvun luomiseen sekä muita heikommassa olevien ryhmien integroimiseen erityisesti – mutta ei ainoastaan – vähiten kehittyneillä alueilla.


Olen hyvin motivoitunut ja sitoutunut aluepolitiikan asiakokonaisuuteen, sillä juuri se tuo yhteiset eurooppalaiset ponnistelumme lähelle alueita, kotejamme, kansalaisiamme. Aluepolitiikan piiriin kuuluu monenlaisia kysymyksiä, joita ovat esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin parantaminen, digitaalitalouden laajentaminen kaikkien ulottuville, energiaturvallisuus ja -tehokkuus, liikenteen tehostaminen sekä pk-yritysten kilpailukyvyn ja koulutuksen laadun ja saatavuuden parantaminen. Investoinnit näille aloille parantavat eurooppalaisten toimien näkyvyyttä ja vaikuttavat suoraan kansalaisten arkielämään. Niillä on paitsi selkeä sosiaalinen ja taloudellinen tavoite, myös merkittävä vaikutus siihen, että usein esiin tuotu etäisyys Eurooppa-projektin ja kansalaisten välillä lyhenee.


Komission puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker on uudistanut komission organisaatiota. Pidän aluepolitiikasta vastaavana komissaarina tiivistä yhteyttä työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan varapuheenjohtajan kanssa, jotta voimme varmistaa, että komissio saa strategisella ohjelmallaan aikaan tuloksia. Mielestäni tämä tarjoaa hyvän mahdollisuuden voimavarojen yhdistämiseen, jotta koheesiopolitiikan investoinneilla voidaan edistää merkittävästi uuden puheenjohtajan esittämää työllisyys-, kasvu- ja investointipakettia.


Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?


Olen aiemmin ollut Euroopan parlamentin jäsen, ja olen aina toiminut Euroopan edun hyväksi. Näin aion tehdä jatkossakin. Olen täysin tietoinen perussopimuksissa asetetuista velvoitteista varmistaa Euroopan komission jäsenten riippumattomuus. Olen vakaasti sitoutunut noudattamaan perussopimuksissa ja komission jäsenten toimintasäännöissä vahvistettuja, tiukimpia mahdollisia eettisiä normeja. Olen toimittanut sidonnaisuuksiani koskevan ilmoituksen, joka on julkisesti tarkasteltavissa ja jota päivitetään, jos siihen tulee muutoksia. Vakuutan välttäväni sellaista asemaa tai tilannetta, jossa riippumattomuuteni, puolueettomuuteni ja mahdollisuuteni olla komission käytettävissä joutuisivat kyseenalaisiksi. Tiedotan tulevalle puheenjohtajalle kaikista tilanteista, joista saattaa syntyä eturistiriita suhteessa virallisiin tehtäviini.

 
 
2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa ja selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne toiminnasta?


Minulle mahdollisena komission jäsenenä keskeisin periaate komission toiminnassa on kolleginen vastuu. Se muodostaa perustan tasapainoisille päätöksille, joissa huomioidaan päätöksentekoprosessin eri puolet, ja sillä varmistetaan toimintalinjojemme ja ehdotustemme yhtenäisyys. Kannan poliittisen vastuun aluepolitiikan alan toimista, ja noudatan samalla komission kollegisen vastuun periaatetta. Täytän tehtäväni täysimittaisessa yhteistyössä muiden komission jäsenten kanssa ja tulevan puheenjohtajan vahvistamien työskentelytapojen mukaisesti. Työskentelen myös tiiviissä yhteistyössä useiden kollegoiden, erityisesti Euroopan energiaunionista ja digitaalisten sisämarkkinoiden toteutumisesta vastaavien varapuheenjohtajien kanssa, sillä aluepolitiikan tarjoaman rahoituksen avulla kehitystä voidaan edistää merkittävästi näilläkin aloilla. Tiedän olevani kollegion jäsenenä suoraan selontekovelvollinen Euroopan parlamentin jäsenille. Euroopan parlamentin ja neuvoston tasavertainen kohtelu onkin itsestään selvä osa päivittäistä toimintaani.


Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen tehokkaaseen seurantaan? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?


Valitulla puheenjohtajalla on täysi tukeni pyrittäessä vahvistamaan Euroopan parlamentin ja Euroopan komission erityistä kumppanuutta demokraattisen legitimiteetin lähteenä. Uskon, että olen Euroopan parlamentin jäsenenä oppinut ymmärtämään Euroopan parlamentin huolenaiheita, tarpeita, ajattelutapaa ja sille arkaluonteisia kysymyksiä. Euroopan parlamentin jäsenet voivat olla varmoja siitä, että sitoudun Euroopan parlamenttiin suuntautuvaan läpinäkyvään tiedonkulkuun toimielinten välisen puitesopimuksen mukaisesti. Varmistan, että Euroopan parlamentti saa kaikki asianmukaiset asiakirjat ja tiedot ajoissa ja tasaveroisesti neuvoston kanssa. Euroopan parlamentin kantojen ja pyyntöjen seurauksena toteutettavien jatkotoimien osalta tulen soveltamaan puitesopimuksen määräyksiä ja varmistamaan omalla vastuualueellani, että komissio vastaa parlamentin päätöslauselmiin tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 225 artiklan nojalla esitettyihin pyyntöihin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun parlamentti on ne hyväksynyt. Tässä yhteydessä annan täyden tukeni puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin antamalle sitoumukselle, jonka mukaan tuleva komissio kiinnittää erityistä huomiota lainsäädäntöaloitteita koskeviin mietintöihin. Olen samaa mieltä siitä, että tarvitaan laajaa sidosryhmien kuulemista ja tarkkaa vaikutustenarviointia, joka on osoitus siitä painoarvosta, jonka yhdessä annamme lainsäädännön laadulle ja oikeanlaiselle sääntely-ympäristölle. Pyrin täyttämään tämän tarpeen, ja toimin tässä läheisessä yhteistyössä ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa.

 
 
Aluekehitysvaliokunnan kysymykset:

3. Koheesiopolitiikan uudistus ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet


Koheesiopolitiikka on reaalitalouden alalla keskeinen investointiväline, jonka osuus unionin talousarviosta on yli kolmannes, ja ERI-rahastot ovat ensisijaisia välineitä Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi. Miten aiotte säilyttää koheesiopolitiikan uudistuksen saavutukset ja erityisesti kokonaisvaltaisen lähestymistavan, kumppanien osallistumisen ja keskittymisen alueisiin? Miten rahastojen tehokkuus, vaikuttavuus ja vaikutus voidaan maksimoida siten, että saavutetaan Eurooppa 2020 - strategiaan sisältyvät älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet sekä edistetään taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta erityisesti alueiden välisen lähentymisen hidastuessa kuudennessa koheesioraportissa todettuun tapaan?


Koheesiopolitiikka on muuttunut merkittävästi vuodet 2014–2020 kattavaan jakson osalta. Uudistuksella on vahvistettu koheesiopolitiikan ja EU:n painopisteiden yhteyttä ja parannettu sen tehokkuutta ja tulossuuntautuneisuutta. Se on nivottu tiukasti talouspolitiikan eurooppalaiseen ohjausjaksoon ja talouden ohjaus- ja hallintaprosesseihin. Varmistan jäsenvaltioiden kanssa meneillään olevissa kumppanuussopimuksia ja -ohjelmia koskevissa neuvotteluissa – ja myöhemmin täytäntöönpanovaiheessa – että tämä kunnianhimoinen uudistus, josta on sovittu Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa, toteutuu käytännössä.


Kokonaisvaltaisen lähestymistavan avulla jäsenvaltiot ja alueet pystyvät puuttumaan monimuotoisiin haasteisiin yhdennetyllä ja koordinoidulla tavalla. Näin se tuottaa lisäarvoa tehokkuudelle ja alakohtaisten investointien kohdentamiselle alueellisesti ja paikallisesti, ja sen käyttämisen pitäisi sen vuoksi olla itsestään selvää. Uusi lainsäädäntökehys luo mahdollisuuksia käyttää tällaista kokonaisvaltaista lähestymistapaa esimerkiksi älykkään erikoistumisen strategioiden, koheesiopolitiikan ja EU:n muiden rahastojen välisen synergian tai kaupunkialueiden kestävän kehittämisen yhteydessä. Kiinnitän erityistä huomiota näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseen, ja kannustan alueita ja kaupunkeja jakamaan kokemuksensa.


Uudistuksessa on lujitettu – ei vähiten Euroopan parlamentin vahvan tuen ansiosta – kumppanuuksia koskevia säännöksiä. Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin (ERI-rahastot) liittyvän yhteistyön laatu on tärkeää, koska se lisää politiikkaan liittyvää sitoutuneisuutta, omavastuuta ja asiantuntemusta alue- ja paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen osallistumisen kautta. Kiinnitän erityistä huomiota kumppanuutta koskevien eurooppalaisten käytännesääntöjen soveltamiseen.


Kun pohditaan rahastojen vaikutusta Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen, olisi korostettava, että uuden sukupolven ERI-rahastojen lainsäädäntökehys on parantanut huomattavasti koheesiopolitiikan ja EU:n prioriteettien välistä yhteyttä vuodesta 2014 alkaen ja että sillä on varmistettu, että Eurooppa 2020 -tavoitteita noudatetaan tarkasti. Kaikilla investoinneilla osallistutaan näin Eurooppa 2020 -strategiasta ja sen yleistavoitteista suoraan juontuvien alakohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kullekin ohjelmalle olisi vahvistettava oma strategia sen määrittelemiseksi, miten parhaiten edistetään työpaikkoja, kasvua ja rakennemuutosta. Yksikköni seuraavat ohjelmia tarkoin varmistaakseen, että koheesiopolitiikan panos Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttamiseen on täysipainoinen. Kiinnitän erityistä huomiota vastuullani olevien rahastojen osuuteen digitaalisten sisämarkkinoiden ja Euroopan energiaunionin toteutumisessa.


4. Ehdollisuutta koskevat mekanismit


Kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien on noudatettava kansallisia uudistusohjelmia, ja niissä olisi toteutettava tarvittavat uudistukset, jotka on yksilöity kulloisissakin maakohtaisissa suosituksissa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson mukaisesti. Miten ehdollisuutta koskevat mekanismit käytännössä toimisivat mielestänne käytännössä? Miten parlamentin kanssa rakenteellista vuoropuhelua käyvä komissio aikoo ottaa huomioon parlamentin mahdolliset varaukset, kun se esittää maksusitoumusten tai maksujen jäädyttämistä kokonaan tai osittain?


Komissio kiinnittää meneillään olevissa neuvotteluissa erityistä huomiota siihen, ovatko kumppanuussopimukset ja toimenpideohjelmat ERI-rahastoja koskevassa lainsäädännössä tarkoitettujen kansallisten uudistusohjelmien ja asianomaisten maakohtaisten suositusten mukaisia. Rahastojen käyttö on kohdennettava tarkasti maakohtaisissa suosituksissa osoitettuihin taloudellisiin haasteisiin. Sekä jäsenvaltioiden että komission on keskityttävä oikeiden prioriteettien vahvistamiseen heti alusta asti neuvoston hyväksymien suositusten mukaisesti. Näin ohjelmien muuttamisen tarve kumppanuussopimusten ja -ohjelmien hyväksymisen jälkeisinä vuosina vähenee. Yleisesti ohjelmien olisi oltava vakaita, sillä ERI-rahastoista tuetaan tavallisesti monivuotisia investointistrategioita. Lisäksi vaikka maakohtaisia suosituksia päivitetään vuosittain, taustalla vaikuttavat myös jäsenvaltioiden keskipitkän tai pitkän aikavälin haasteet. Tämän vuoksi varmistan, että ohjelmia muutetaan ainoastaan asianomaisissa maakohtaisissa suosituksissa ja neuvoston suosituksissa esitettyjen uusien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden huomioon ottamiseksi osana talouden ohjaus- ja hallintamekanismeja, tai rahoitustukea saavissa jäsenvaltioissa käytettävissä olevien ERI-rahastojen kasvu- ja kilpailukykyvaikutuksen maksimoimiseksi. Lainsäädäntökehykseen sisältyy useita ehdollisuutta koskevien säännösten soveltamiseen liittyviä suojatoimia. Tiedän hyvin, että Euroopan parlamentti pitää niitä hyvin tärkeinä. Teen komissiossa kollegoideni kanssa tiiviisti yhteistyötä, jotta voimme varmistaa, että näitä säännöksiä sovelletaan oikeasuhtaisesti ja tehokkaasti siten, että jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisesti ja että tarvittaessa otetaan huomioon kunkin jäsenvaltion taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet. Haluan muistuttaa, että asetuksessa esitetään hyvin yksityiskohtaisesti ne menetelmät, joita sovelletaan ERI-rahoituksen keskeyttämiseen. Tämä koskee erityisesti sitoumusten keskeyttämistä ja kyseisen jäsenvaltion taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen mukaisia suojakeinoja, mutta myös keskeyttämisajankohtaa ohjelmakaudella. Lainsäädännössä vahvistetaan ne tilanteet, joissa komissio tiedottaa Euroopan parlamentille mahdollisesta ERI-rahastorahoituksen keskeyttämisriskistä. Parlamentti saattaa pyytää komissiota rakenteelliseen vuoropuheluun makrotaloudellisia ehtoja koskevien säännösten soveltamisesta. Näin voi olla erityisesti, jos parlamentti on saanut komissiolta kyseisiä tietoja. Tällöin myös parlamentin jäsenet voivat esittää näkemyksensä. Pidän näitä näkemyksiä arvokkaana tiedonlähteenä ja ota ne ilolla vastaan. Voin vakuuttaa, että tarkastelen komissaarina tarkoin kaikkia asiaan liittyviä tietoja sekä Euroopan parlamentin kanssa käydyssä rakenteellisessa vuoropuhelussa esiin tulevia seikkoja ja mielipiteitä. Kuten vuosien 2012, 2013 ja 2014 vuotuisissa kasvuselvityksissä on tullut esiin, komissio pitää tärkeänä, että jäsenvaltioissa pidetään yllä tuottavia investointeja. Tarkoituksenani on, ettei jäsenvaltioilta ainakaan viedä tarpeellisia resursseja. Jotta voidaan varmistaa EU:n rahoituksen tuloksellisuus, meidän on kuitenkin tarjottava oikeantasoisia kannustimia hyvän makrotaloudellisen kehyksen tai sopivan investointitarjonnan aikaansaamiseksi.


5. Koheesiopolitiikan toteuttaminen: parlamentin osallistuminen


Miten aiotte kehittää säännöllistä ja rakentavaa vuoropuhelua aluekehitysvaliokunnan kanssa ohjelmointityön loppuun saattamisessa ja erityisesti koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa seuraavan komission toimikaudella? Mitä toimenpiteitä aiotte toteuttaa varmistaaksenne, että parlamentin jäsenet saavat säännöllisesti, järjestelmällisesti ja ajoissa tietoa politiikan täytäntöönpanosta?


Olen toiminut viimeiset kahdeksan vuotta Euroopan parlamentin jäsenenä, joten ymmärrän täysin, miten tärkeää on hyvä yhteistyö, viestintä ja koordinointi Euroopan parlamentin kanssa. Koska on yhteinen tavoitteemme helpottaa politiikan toteuttamista, arvostaisin säännöllistä ja rakentavaa vuoropuhelua aluekehitysvaliokunnan jäsenten kanssa. Aluekehitysvaliokunta teki hienoa työtä ensimmäisellä kerralla, kun asetukset hyväksyttiin yhteispäätösmenettelyllä. On tärkeää, että valiokunnan jäsenille tiedotetaan jatkuvasti näiden asetusten – jotka on ensi kertaa hyväksytty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä – käytännön täytäntöönpanosta.


Vuosien 2014–2020 sääntelykehyksen mukaan politiikan täytäntöönpanossa edistymisestä ja siihen liittyvistä saavutuksista raportoidaan aiempaa enemmän. Ensimmäinen kertomus kumppanuussopimuksia ja -ohjelmia koskevien neuvottelujen tuloksista esitetään ensi vuoden loppuun mennessä, ja toivon asiasta hedelmällistä keskustelua kanssanne. On itsestään selvää, että minä ja yksikköni olemme valmiita raportoimaan aluekehitysvaliokunnalle erityisistä kysymyksistä aina, kun valiokunta katsoo tämän tarpeelliseksi, ja toteutamme esitettyihin näkemyksiin perustuvia jatkotoimia. Aiemmin komission ja valiokunnan välillä on ollut käytössä EU:n koheesiopolitiikan tiedonkulkuun liittyviä järjestelyjä. Jatkan tätä käytäntöä mielelläni.


Meidän olisi myös käytävä ajoissa keskustelua koheesiopolitiikan kehittämisestä edelleen vuoden 2020 jälkeen. Tämän keskustelun olisi pohjauduttava perusteelliseen analyysiin ja arviointiin siitä, miten uudistuksessa käyttöön otetut uudet elementit on otettu vastaan ja ovatko ne johtaneet muutokseen politiikan toteuttamisessa. Seuraavaa kierrosta koskevien talousarvio- ja lainsäädäntöehdotusten olisi perustuttava laajaan keskusteluun Euroopan parlamentin, neuvoa-antavien komiteoiden, jäsenvaltio- ja aluetason sidosryhmien ja tiedeyhteisön kanssa.