Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

NOT FOUND !Tibor Navracsics

Kuuleminen

 

Tibor Navracsics

Vastuualue: Koulutus, kulttuuri, nuoriso ja Euroopan unionin kansalaisuus
 
Päivä 3 , keskiviikko 1 lokakuu 2014 - 18:00 , Bryssel  
 
Kuulemisesta vastaavat
 Vastuussa kuulemisesta  Mukana kuulemisessa
 
Kysymykset/vastaukset
 
1. Yleinen pätevyys, sitoutuneisuus Euroopan asiaan ja henkilökohtainen riippumattomuus

Mitä pätevyytenne ja työkokemuksenne osa-alueita pidätte erityisen merkittävinä tulevaa komission jäsenen tehtävää ja Euroopan unionin yleisen edun edistämistä ajatellen varsinkin vastuualueellanne? Mikä Teitä motivoi? Miten aiotte osallistua komission strategisen ohjelman laatimiseen?


Mitä takeita riippumattomuudestanne voitte antaa Euroopan parlamentille ja miten varmistatte, ettei mikään aiempi, nykyinen tai tuleva toimintanne voi asettaa kyseenalaiseksi tehtävienne hoitoa komissiossa?


Tulen opettajaperheestä ja olen itse yliopiston professori, minkä vuoksi olenkin erityisen tyytyväinen, että vastuualueekseni on annettu koulutus-, kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaisasiat. Uskon vahvasti, että nuorisossa on tulevaisuus. Pidän koulutusta keskeisenä perustana, jolle voidaan rakentaa keskinäisestä ymmärtämyksestä kumpuava Euroopan kansa, yhteiskunta, johon jokainen voi mieltää kuuluvansa.


Sitoutumiseni vastuualueeseen on pitkäjänteinen, ja olen jo suunnitellut ja käynnistänyt lukuisia siihen liittyviä toimia. Yksi niistä oli Euroopan kansalaisten teemavuoden 2013 puitteissa järjestetty kansainvälinen kilpailu Competing through Rights. Kilpailussa keskityttiin Euroopan unionin perusoikeuskirjaan, ja sen tarkoituksena oli tutustuttaa teini-ikäiset eurooppalaiset siihen, miten EU toimii, mitä eurooppalaisuus merkitsee ja mitä oikeuksia EU:n kansalaisilla on. Kilpailuun osallistui noin 600 opiskelijaa yli sadasta koulusta neljässä Keski-Euroopan maassa: Unkarissa, Kroatiassa, Slovakiassa ja Sloveniassa. Tämä nelikierroksinen kilpailu kesti kokonaisen lukuvuoden ja tarjosi 15–17-vuotiaille opiskelijoille luovia ja haastavia tehtäviä. Tehtävät paitsi kutsuivat opiskelijoita hyödyntämään aiempia tietojaan EU:sta myös antoivat heille käsityksen siitä, mitä aito EU-kansalaisuus merkitsee: oikeuksien tuntemista, osallisuushenkeä ja avointa suhtautumista eri kulttuureihin ja ihmisiin.


Hallinnoidessani Unkarin kulttuuri-instituuttien verkostoa sain omakohtaista kokemusta siitä, miten kulttuuri voi edesauttaa diplomatiaa. Huolehdin verkoston yleisestä hallinnoinnista, avasin uudet kulttuuri-instituutit Istanbuliin, Beijingiin, Zagrebiin ja Belgradiin ja käynnistin instituuttien valmistelutyöt Ljubljanassa ja Bakussa. Lisäksi avasin henkilökohtaisesti useita kansainvälisiä kirjamessuja muiden muassa Belgradissa, Sofiassa, Varsovassa ja Moskovassa.


Kansalaisuuden edistämiseksi valvoin Unkarin ollessa EU:n puheenjohtajavaltio oikeusasioihin liittyvää ohjelmaa, jossa keskityttiin ihmisiin ja EU:n kansalaisiin ja pyrittiin luomaan ihmisystävällinen unioni, joka on lähellä kansalaisiaan. Yksi tukemistani aloitteista oli Euroopan laajuinen vihjepuhelinnumero 116 000, joka on yksi unionin välineistä, jolla torjutaan lasten katoamista ja seksuaalista hyväksikäyttöä. Puhelinnumeroon voi kertoa kadonneista lapsista, ja se tarjoaa opastusta lapsille ja vanhemmille sekä tehostaa tutkintatoimia ja rajat ylittävää yhteistyötä. Pyrin tehostamaan tätä erittäin tärkeää toimenpidettä kehottamalla niitä jäsenvaltioita, joissa numero 116 000 ei vielä ollut käytössä, aktivoimaan sen viipymättä.


Sosiaalinen ja kulttuurinen integraatio on erityisen herkkä alue. Siihen liittyi EU:n kehys romanien integraatiota edistäville kansallisille strategioille. Olin mukana kehyksen perustamisessa. Toimenpide oli historiallisesti merkittävä, sillä sen myötä EU:n jäsenvaltiot sopivat ensimmäistä kertaa strategisesta kehyksestä, jolla pyritään parantamaan romanien tilannetta. Kehyksen pohjalta jäsenvaltiot laativat omat romanien integraatiota edistävät strategiansa, joissa keskitytään etenkin koulutuksen, työllisyyden, terveydenhuollon ja asumisen parantamiseen.


Vastuualueeni motivoi minua erityisesti siksi, että jokainen siihen kuuluva toimintamalli ja ohjelma vaikuttaa suoraan ja positiivisesti Euroopan kansalaisten elämään. Mikään ei ole niin tärkeää kuin se, että nuoret saavat ne taidot, joita he tarvitsevat täyttääkseen koko potentiaalinsa tämän päivän maailmassa.


Haluan edistää komission strategista ohjelmaa vahvistamalla koulutuksen asemaa ja sen panosta uuden puheenjohtajan työllisyys-, kasvu- ja kilpailukykytavoitteiden hyväksi. Kulttuuri on jatkossakin yksi Euroopan suurista vahvuuksista: taiteilijat, suunnittelijat ja muut luovan työn tekijät tuottavat sitä huippuluokan sisältöä, joka kerää yleisöä koko maailmassa. Nyt meidän on varmistettava, että ala pystyy hyödyntämään digitaalisen vallankumouksen edut täysimääräisesti. Talouskriisi on iskenyt nuoriin kovemmin kuin mihinkään muuhun ryhmään. Nyt velvollisuutemme on antaa nuorille välineet saada äänensä kuuluviin yhteiskuntaelämän kaikilla osa-alueilla.


Sääntelyn parantaminen, varainkäytön parantaminen, EU:n toimien vaikuttavuuden maksimoiminen ja politiikanalojen eriytyneisyyden purkaminen edellyttää paitsi vahvaa poliittista sitoutumista myös vankkaa näyttöä. Minun vastuullani yhteinen tutkimuskeskus antaakin siksi merkittävän panoksen komission ohjelmaan auttamalla varmistamaan, että EU:n politiikka perustuu vankkaan tieteelliseen näyttöön. Haluan kehittää tätä tehtävää osallistumalla varapuheenjohtajien vetämien projektiryhmien työhön ja toimimalla ennakoivasti komissaarikollegoideni kanssa.


Olen jättänyt ministerin tehtäväni voidakseni keskittyä täysin ja koko sydämestäni valmistautumiseen Euroopan komission jäsenen tehtäviä varten. Jos minut nimitetään komission jäseneksi, sitoudun tehtävääni varmistaa, että jäsenvaltiot kunnioittavat EU:n arvoja ja sen säännöstöä täysimääräisesti.


Annan täyden tukeni uuden puheenjohtajan poliittisissa linjauksissaan esittämälle uudelle sitoutumiselle avoimuuteen. Lupaankin julkistaa kaikki yhteydenpitoni ja tapaamiseni ei-institutionaalisten sidosryhmien kanssa.


Olen täysin tietoinen niistä velvollisuuksista, joita perussopimuksessa asetetaan komission jäsenten riippumattomuudelle. Sitoudun täysin noudattamaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 17 artiklan 3 kohdassa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 245 artiklassa vahvistettuja korkeimpia eettisiä normeja ja komission jäsenten toimintasääntöjä. Olen täyttänyt ilmoituksen sidonnaisuuksistani ja päivitän sitä tarvittaessa koko toimikauteni aikana. Haluan korostaa, ettei olemassa ole seikkoja, jotka voisivat aiheuttaa mahdollista eturistiriitaa suhteessa hoidettavakseni annettuihin uusiin politiikanaloihin. Lupaan noudattaa tiukasti kaikkia komission jäsenten toimintasäännöissä asetettuja vaatimuksia.

 
 
2. Vastuualueen hoitaminen ja yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa

Miten arvioisitte asemaanne komission kollegion jäsenenä? Miten katsoisitte olevanne vastuussa ja selontekovelvollinen Euroopan parlamentille omasta ja osastojenne toiminnasta?


Millä tavoin olette valmis sitoutumaan avoimuuden lisäämiseen, yhteistyön tehostamiseen ja lainsäädäntöaloitteita koskevien parlamentin kantojen ja pyyntöjen tehokkaaseen seurantaan? Oletteko valmis antamaan suunnitteilla olevia aloitteita ja käynnissä olevia menettelyitä koskevia tietoja ja asiakirjoja parlamentille tasaveroisesti neuvoston kanssa?


Valittu puheenjohtaja Juncker on esittänyt kunnianhimoisia uusia periaatteita ohjaamaan Euroopan komission toimintaa. Komission jäsenet tekevät tiivistä yhteistyötä selkeästi määriteltyjen, kollegiaalisuuden periaatteeseen pohjautuvien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Teen kaikkeni tämän prosessin tukemiseksi.


Kuten tuleva puheenjohtaja Juncker on lisäksi korostanut, Euroopan komissio saa poliittisen valtuutuksensa Euroopan parlamentilta. Jos minut nimitetään komission jäseneksi, minulla on erityinen vastuu suhteessa Euroopan parlamenttiin ja sen valiokuntiin. Tätä vastuuta ei mitenkään vähennä se, että vastuualueellani on annettu vain vähän Euroopan tason lainsäädäntöä.


Kannatan uuden puheenjohtajan aikomusta vahvistaa erityistä suhdetta Euroopan parlamenttiin, ja olen valmis tekemään tiivistä yhteistyötä parlamentin kanssa puitesopimuksen pohjalta.


Olen lisäksi sitoutunut käymään vastuualueellani henkilökohtaisesti Euroopan parlamentin ja kaikkien valiokuntien kanssa rakentavaa poliittista vuoropuhelua, joka perustuu avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Säännöllisen raportoinnin ja tiedonvaihdon kautta varmistan, että kaikki kiinnostuneet Euroopan parlamentin jäsenet saavat suoraan työtämme koskevat relevantit julkaisut ja raportit.


Puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker korostaa poliittisissa linjauksissaan avoimuutta suhteessa kansalaisiin ja Euroopan parlamenttiin. Vakuutan Euroopan parlamentille, että tuen tätä mallia täysin.

 
 
Kysymykset kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta:

3. Vastuualueenne


Kuinka määrittelisitte Teille ehdotetun vastuualueen?


Kuinka varmistaisitte henkilökohtaisesti, että tämän vastuualueen eri osatekijät otetaan asianmukaisesti huomioon horisontaalisesti kaikissa asiaa koskevissa EU:n toimintatavoissa, kuten selvästi määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 167 artiklan 4 kohdassa? Minkälaiset takeet voisitte antaa siitä, että taloudelliset ja kaupalliset intressit eivät aja kulttuuripolitiikan edelle?


Kuinka pyrkisitte varmistamaan vastuualueenne eri aloilla sovellettavien toimintatapojen välisen johdonmukaisuuden ja synergian? Kuinka toimisitte parhaiten yhteistyössä niiden komission jäsenten kanssa, jotka vastaavat omaan vastuualueeseenne tiiviisti liittyvistä asioista, jotta varmistetaan koordinoitu ja kokonaisuuteen perustuva toimintamalli etenkin koulutuksen ja ammattikoulutuksen aloilla? Lisäksi vastuualueiden uudessa jaossa Luova Eurooppa -ohjelma on jaettu kahtia siten, että Media- ja Kulttuuri-alaohjelmat kuuluvat nyt kahden eri komission jäsenen vastuualueisiin. Kuinka pääsisitte parhaaseen mahdolliseen yhteistyöhön komission jäsenehdokkaan Oettingerin kanssa yleisesti ottaen ja erityisemmin siltä osin kun kyseessä on tämän ohjelman monialainen lohko?


Mitä lisäarvoa katsotte unionin voivan tuoda näille tietyille toiminta-aloille?


Puheenjohtajaksi valitun Junckerin toimeksiantokirjeessä 10. syyskuuta asetettiin koulutusta, kulttuuria, nuorisoa ja kansalaisuutta koskevan tehtäväni asiayhteydeksi talous- ja rahoitus- ja talouskriisi ja sen perustavaa laatua oleva vaikutus yhteiskuntaan ja etenkin nuoriin. Olen pannut tyytyväisenä merkille, että koulutusta ja innovointia painotetaan voimakkaasti komission koko poliittisessa ohjelmassa.


Täyttäessäni tehtävääni työskentelen yhdessä muiden komission jäsenten, Euroopan parlamentin, poliittisten päättäjien, sidosryhmien ja kansalaisten kanssa sen varmistamiseksi, että koulutus-, kulttuuri-, nuoriso-, kansalaisuus- ja urheilupolitiikka vahvistaa ihmisten kykyjä, luovuutta, yrittäjyyttä ja itsensä ilmaisemista sekä edistää osallistumista yhteiskunnan toimintaan ja valmiuksia sopeutua muutoksiin. Tällä tavoin vahvistetaan Euroopan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, dynamiikkaa ja kykyä kilpailla maailmanlaajuisesti.


Komissiossa annan panokseni työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä, digitaalisista sisämarkkinoista sekä eurosta ja työmarkkinavuoropuhelusta vastaavien varapuheenjohtajien työhön. Auttamalla varapuheenjohtajien tavoitteiden määrittelyssä huolehdin siitä, että kaikilla vastuualueeni osa-alueilla on horisontaalinen rooli koko komissiossa, kun tärkeimpiä tulevien vuosien tehtäviä muotoillaan.


Näkemykseni on, että kulttuurilla on olennainen merkitys Euroopan identiteetille ja yhteenkuuluvuudelle: se on muistutus siitä, että EU on aina ollut ja on aina oleva yhteisille arvoille perustuva yhteisö. Siitä ei siksi saa koskaan luopua muiden poliittisten tavoitteiden vuoksi. Kulttuurin merkitys on sitä paitsi kasvamassa, kun alamme ymmärtää sen ainutlaatuisen kyvyn tuoda Euroopan arvoja ja luovuutta esiin eri puolilla maailmaa. Minulle on henkilökohtaisesti ensisijaista, että työskentelen tiiviisti yhdessä muiden komission jäsenten kanssa sen hyväksi, että kulttuurilla on jatkossakin tämä ainutlaatuinen asema.


Vastuualueeseeni kuuluvien eri politiikkojen keskinäinen synergia näkyy hyvin toimeksiantokirjeessäni, jossa korostetaan niiden ihmiskeskeisyyttä. Pyrimme kaikissa ohjelmissamme antamaan kansalaisille ne taidot, joita he tarvitsevat yhä nopeammin muuttuvassa, monikulttuurisessa ja liikkuvassa yhteiskunnassa. Edistämme kaikissa ohjelmissamme innovatiivisia, rajatylittäviä hankkeita, jotka levittävät osaamista ja uusia ideoita ja auttavat eurooppalaisen identiteetin kehittämisessä. Eri alojen politiikat vaikuttavat selvästi toisiinsa. Esimerkiksi epäviralliseen oppimiseen liittyvä nuorisopolitiikka tukee koulutustoimia ja päinvastoin. Vastaavasti toimintani innovoinnin edistämiseksi saattaa yhteen korkea-asteen laitoksia eri puolilta Eurooppaa, Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin sekä Marie Skłodowska-Curie toimet ja hyödyntää samalla kulttuurialan luovia valmiuksia ja yhteisen tutkimuskeskuksen toimia. Vastuualueeni yhteenkytkettyä ja yhtenäistä luonnetta korostaa jo se, että yksin yhdellä ohjelmalla, Erasmus+-ohjelmalla, tuetaan toimia kolmella politiikanalalla: kulttuurin, nuorison ja urheilun aloilla.


Yhteisen tutkimuskeskuksen asiantuntemuksen avulla haluan valjastaa tieteellisen näytön politiikan muotoilun palvelukseen koko Euroopan unionissa ja varmistaa, että kaikki uudet komission ehdotukset perustuvat johdonmukaisiin ja objektiivisiin olettamuksiin.


Puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker on asettanut eri vastuualueiden välisen yhteistyön keskeiseen asemaan minulle ja kollegoilleni esittämässään toimeksiannossa. Tuen puheenjohtajan lähestymistapaa täydestä sydämestäni ja haluan varmistaa täydentävyyden ja keskinäisen tuen etenkin komissaariehdokas Marianne Thyssenin kanssa nuorisotyöttömyyteen ja taitoihin liittyvissä asioissa ja komissaariehdokas Günther Oettingerin kanssa, kun kyse on kulttuurialasta ja luovista aloista sekä Luova Eurooppa -ohjelman toteuttamisesta. Luova Eurooppa -ohjelman monialaisen osion osalta kaksi yksikköämme ovat jo toteuttamassa sen tehokkaan toteuttamisen edellyttämät järjestelyt. Haluan korostaa, että pidän mainitsemiani kollegoja olennaisina kumppaneina työni kannalta riippumatta siitä, tehdäänkö sisäiseen rakenteeseen muutoksia. Henkilökohtainen yhteistyömme on aina tärkeämpää kuin organisaatiokaaviot.


EU:n tuoma lisäarvo vastuulleni kuuluvilla politiikanaloilla näkyy siinä, että kehitetään yhdessä jäsenvaltioiden kanssa toimivia ratkaisuja yhteisiin ongelmiin ja luodaan entistä ihmiskeskeisempi unioni, joka tunnustaa sen, miten tärkeänä kansalaiset pitävät kulttuuria, kansalaisuutta, urheilua ja nuorison hyvinvointia, ja joka toimii suoraan heidän hyväkseen.


4. Prioriteettinne


Mitkä ovat tärkeimmät prioriteettinne, joihin aiotte pyrkiä osana ehdotettua vastuualuettanne, kun otetaan huomioon Eurooppa 2020 -strategian tuleva tarkistaminen?


On olennaisen tärkeää, että viime vaalikaudella hyväksyttyjä monivuotisia ohjelmia (Erasmus+, Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuuri-alaohjelma, Kansalaisten Eurooppa) sovelletaan optimaalisissa olosuhteissa erityisesti rahoituksen kannalta. Mitä konkreettisia toimia aiotte toteuttaa, jotta varmistetaan näiden ohjelmien asianmukainen toiminta, ja kuinka takaisitte yhtenäisen lähestymistavan erityisesti koulutusta koskeviin toimintamalleihin? Mitä johtopäätöksiä olette valmis tekemään näiden ohjelmien väliarvioinnista, joka tehdään vuonna 2017, sekä Euroopan parlamentin kannasta asiaan?


Mitä erityisiä lainsäädäntöaloitteita ja muita aloitteita sekä minkälaisia niitä koskevia aikatauluja aiotte ehdottaa? Mille vastuualueenne aloille nämä aloitteet kuuluisivat?


Haluan varmistaa, että koulutus on jatkossakin Eurooppa 2020 -strategian ytimessä. Osallistavan ja kestävän kasvun edellytyksenä on, että nykyaikaistamme koulutusjärjestelmiämme. Se taas vaatii jäsenvaltioilta järkeviä investointeja myös silloin, kun ne vakauttavat julkista talouttaan. Puheenjohtajaksi valitulta Junckerilta saamassani toimeksiantokirjeessä todetaan, että talouspolitiikan EU-ohjausjakson pitäisi olla se keino, jolla koulutusjärjestelmiä modernisoidaan. Lisäksi siinä kehotetaan minua huolehtimaan edistymisestä Eurooppa 2020 strategian koulutusalan tavoitteiden suhteen.


Annan panokseni Eurooppa 2020 strategiaan varapuheenjohtajaehdokas Kataisen vetämän projektiryhmän osana ja keskityn siihen, miten koulutusjärjestelmiä modernisoidaan niin, että parannetaan sekä niiden laatua että niiden käyttömahdollisuuksia koulutuksen kaikissa vaiheissa. Työtä ohjaa jatkossakin koulutusalan yleistavoite, jossa näkyvät nämä molemmat ulottuvuudet – saatavuus ja osallisuus suhteessa koulun varhaiseen keskeyttämiseen ja toisaalta tavoitteen edellyttämä huippuosaaminen, jolla laajennetaan korkean koulutustason hankkineiden joukkoa. Sitä varten tarvitaan rakenneuudistusta, jotta tiukoilla budjeteilla saadaan parempia tuloksia, ja siinä korostetaan koulutusta kasvua tukevana investointina ja varmistetaan koulutukselle kestävä rahoitus, koska sitä tarvitaan perustaksi kasvulle, innovoinnille ja kilpailukyvylle. Koulutus 2020 tarjoaa kehyksen yhteistyölle, vertailuanalyysille ja keskinäiselle oppimiselle ja on jatkossakin pääfoorumi, jolla kartoitetaan koulutukseen liittyviä haasteita jäsenvaltioiden kanssa. Aion tarkastella kehystä uudelleen ja päivittää sitä jo toimikauteni alkuvaiheessa ja varmistaa siten, että se myötävaikuttaa tehokkaasti Eurooppa 2020 strategiaan.


Minun johdollani jäsenvaltioille annetaan jatkossakin tarkasti kohdennettuja maakohtaisia suosituksia, joissa tarkastellaan tarvetta puuttua niiden koulutuspolitiikan rakenteellisiin heikkouksiin. Työskentelen tiiviisti kaikkien asiaan liittyvien komission jäsenten kanssa, jotta koulutuspolitiikkaa varten saadaan aikaan sen tarvitsema integroitu lähestymistapa.


Tavoitteenani on maksimoida kulttuurialan ja luovien alojen panos unionin työllisyys- ja kasvustrategioiden hyväksi.


Urheilu on olennainen osa eurooppalaista yhteiskuntaa. Erasmus+-ohjelman tuella aion koota poliittiset päättäjät ja sidosryhmät ratkomaan ylikansallisia kysymyksiä ja jakamaan parhaita toimintamalleja. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa ruohonjuuritason urheilutoiminta saa rahoitusta unionin talousarviosta. Ensisijaisena tehtävänäni on edistää urheilun kautta erinäisiä tavoitteita, kuten kansanterveyttä, sosiaalista osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. Aion myös puuttua rajatylittäviin ongelmiin, kuten dopingiin ja urheilutulosten manipulointiin, sekä parantaa hallintotapaa. Jatkan toimia vuonna 2015 ensimmäistä kertaa järjestettävän urheilun eurooppalaisen teemaviikon hyväksi.


Vastuualueeseeni kuuluvat uudet ohjelmat on pantava täytäntöön tehokkaasti, sillä ne ovat tehokkaimpia välineitä, joita meillä on poliittisten tavoitteidemme toteuttamiseen. Kaikki nämä ohjelmat on nyt käynnistetty. Kiireellisin vastausta kaipaava haaste liittyy budjettiin – ensinnäkin maksumäärärahoista voi tulla vuoden 2014 lopussa pulaa, ja toiseksi neuvosto on ehdottanut mahdollisia määrärahaleikkauksia vuodelle 2015. Parlamentti on hyvin tietoinen näistä kysymyksistä, ja tuenkin täysin parlamentin näkemystä, jonka mukaan meidän on varmistettava, että ohjelmat voidaan käytännössäkin toteuttaa siten kuin niiden perustamisen aikaan kaavailtiin.


Komissio on viime vuosina käynnistänyt eräitä erittäin merkittäviä ja kunnianhimoisia aloitteita, joista mainittakoon Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti, uusi korkeakoulujen luokitusjärjestelmä U-Multirank sekä EU:n ja Kiinan kansalaisten välinen korkean tason vuoropuhelu. Nyt on jo käynyt selväksi, että näillä hankkeilla on valtava potentiaali, ja ne ovat osoittaneet menestymisen merkkejä jo varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksenani on kuitenkin lisätä toimia kaksin verroin, jotta hankkeet vahvistuvat ja saavat lisää näkyvyyttä.


Tässä vaiheessa on vielä liian aikaista ennakoida, millaisiin jatkotoimiin ohjelmien väliarviointien perusteella voitaisiin ryhtyä. Arviointi tarjoaa kuitenkin varmasti tilaisuuden parantaa ohjelmien toteuttamisen tehokkuutta ja tuloksellisuutta tulevina vuosina.


Uuden komission työohjelma tulevalle vuodelle on, kuten puheenjohtajaksi valittu Jean-Claude Juncker on sanonut, koko kollegion työn tulosta ja perustuu tehtyihin poliittisiin linjauksiin. Koulutukseen, kulttuuriin, nuorisoon ja EU:n kansalaisuuteen liittyvä lainsäädäntövalta pysyy tiukasti jäsenvaltioiden käsissä. Olen vakuuttunut, että myös EU:n ei-lainsäädännölliset välineet voivat olla tehokkaita ja vaikuttavia.


5. Myötävaikutuksenne Euroopan kansalaisuuden kehittämiseen


Miten aiotte myötävaikuttaa Euroopan kansalaisuuden kehittämiseen Teille tulevien tehtävien perusteella ja ottaen perusoikeuskirjan täysimääräisesti huomioon? Mitä aloitteita aiotte esittää koulutuksen, nuorison ja urheilun aloilla sekä kulttuuriperinnön suojelemisen ja kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden edistämisen aloilla? Mitä konkreettisia toimia toteuttaisitte, jotta kansalaiset osallistuisivat enemmän demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalaistoimintaan ja jotta parannettaisiin viestintää kansalaisten kanssa?


Meidän on selkeästi ja rehellisesti tunnustettava lähtökohtamme: EU:n ja sen toimielinten julkinen kuva on kärsinyt viime vuosina selvästi. Poliittisesti tällainen tilanne on kestämätön. On totta, että komissio parlamentin tavoin pystyy tekemään vain voitavansa tämän tilanteen parantamiseksi ja että unionin jäsenvaltioilla on luonnollisin ja suorin suhde kansalaisiinsa. Brysselistä käsin silti voimme ja meidän pitääkin parantaa toimiamme.


Siksi aion selvitellä uusia keinoja uutta teknologiaa hyödyntäen tuodakseni esiin EU:n kansalaisuuden jokapäiväiset hyödyt kansalaisille. Lisäksi pyrin löytämään ne ihmiset ja kansalaisyhteiskunnan järjestöt, jotka pystyvät kertomaan EU:sta kohderyhmilleen. Järjestän suoria ja avoimia keskusteluja kansalaisten kanssa, kuuntelen heidän ajatuksiaan ja huolenaiheitaan ja välitän näiden keskustelujen tulokset kollegoilleni komissiossa. Sitä varten toimin tiiviissä yhteistyössä komission tiedotusyksikköjen sekä jäsenvaltioissa toimivien komission edustustojen kanssa.


Euroopan kansalaisuus käsittää sekä Maastrichtin sopimuksella käyttöön otetun oikeuksiin perustuvan Euroopan unionin kansalaisuuden että arvoihin perustuvan ulottuvuuden, joka liittyy demokratiaan ja perusoikeuskirjaan, jossa kehotetaan lisäämään kansalaisten osallistumista ja kehittämään yhteinen arvopohja. Teen sen vuoksi oikeusasioista vastaavan komissaariehdokas Vera Jourován kanssa tiivistä yhteistyötä, jota koordinoi varapuheenjohtajaehdokas Frans Timmermans, jonka vastuulla on sääntelyn parantaminen, toimielinten väliset suhteet, oikeusvaltion periaatteet ja EU:n perusoikeuskirja, ja muiden komission jäsenten kanssa, kun kansalaisten kanssa käytävä keskustelu liittyy heidän vastuualueisiinsa.


Jos minut nimitetään komission jäseneksi, jatkan Kansalaisten Eurooppa -ohjelman toteuttamista; ohjelmallahan edistetään kansalaisosallistumista ja EU:hun kuulumisen tunnetta. Lisäksi käyn ohjelman kautta säännöllistä vuoropuhelua keskeisten eurooppalaisten organisaatioiden ja ajatushautomoiden kanssa. Työssäni edistän kielellistä monimuotoisuutta ja monikielisyyttä, kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja kulttuurista monimuotoisuutta ja lujitan kansalaisten suhdetta kulttuuriperintöönsä. Nämä kaikki liittyvät kulttuurienväliseen vuoropuheluun sekä keskinäisen tuntemuksen ja eurooppalaisen identiteetin vahvistamiseen eli juuri siihen, mistä Euroopan kansalaisuudessa on kyse.


Erasmus+-ohjelma tarjoaa vahvaa suoraa ja välillistä tukea kansalaisuudelle. Oppimiseen liittyvä liikkuvuus – sekä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden virallisen koulutuksen puitteissa että epävirallisissa yhteyksissä, kuten vapaaehtoistyössä ja nuorisovaihdoissa – lisää osallistujien tietoja ja tuntemusta muista kulttuureista ja auttaa heitä kehittämään Euroopan kansalaisuuttaan ja eurooppalaista identiteettiään. Jean Monnet -toimella edistetään tieteellistä ymmärtämystä EU:sta ja kansojen ja kulttuurien vuoropuhelua. Erasmus+-ohjelman urheiluosiossa keskitytään ensisijaisesti tukemaan ruohonjuuritason urheiluliikettä ja korostetaan voimakkaasti vapaaehtoista osallistumista ja myönteisiä arvoja. Nuorisoalalla Erasmus+ edistää nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan, myös EU:n päätöksentekoon. Konkreettisena tavoitteenani on, että kun Erasmus+-ohjelman tuella kehitetään viestintäfoorumeita, komissio pystyy viiden vuoden kuluessa saavuttamaan miljoona nuorta ja luomaan vuorovaikutussuhteen heihin. Se merkitsee uutta pontta osallistuvalle demokratialle.


Luova Eurooppa -ohjelmalla edistetään kulttuuriteosten liikkumista valtioiden rajojen ylitse ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten luovan työn tekijöiden ja kulttuurialan ammattilaisten vaihtoja. Näin edistetään vuoropuhelua, keskinäistä ymmärtämystä ja vahvempaa tunnetta kuulumisesta Euroopan rikkaaseen ja monimuotoiseen kulttuuriympäristöön.