Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Baile

CONAS A THOGHFAR AN COIMISIÚN EORPACH?
 1. UACHTARÁN AN CHOIMISIÚIN EORPAIGH
  1.   Rachaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa maidir le hiarrthóir d'uachtaránacht an Choimisiúin, agus aird á tabhairt ar thorthaí na dtoghchán Eorpach.
  2.   I ndiaidh na gcomhairliúchán, déanfaidh Uachtarán na Comhairle Eorpaí iarrthóir a mholadh don Chomhairle Eorpach.
  3.   Molfaidh an Chomhairle Eorpach iarrthóir trí thromlach cáilithe.
  4.   Toghfaidh Parlaimint na hEorpa Uachtarán an Choimisiúin trí thromlach de na comhaltaí a chomhdhéanann í (376 ar a laghad)
  DUALGAIS
  • Is é an tUachtarán ceannaire an Choimisiúin Eorpaigh, comhlacht feidhmiúcháin an AE
  • Treoir pholaitiúil a thabhairt don Choimisiún
  • Cruinnithe choláiste na gCoimisinéirí a ghairm agus bheith ina chathaoirleach orthu
  • Obair an Choimisiúin a stiúradh maidir le beartais an AE a chur chun feidhme
 2. COIMISINÉIRÍ AINMNITHE AGUS CÚRAIMÍ
   

  Is í an Chomhairle a cheapann an 27 coimisinéir ainmnithe i gcomhaontú le hUachtarán tofa an Choimisiúin.

  Sannann an tUachtarán freagracht do gach coimisinéir, duine amháin díobh ó gach tír de chuid an AE, maidir le réimsí beartais ar leith.

  Tá ceapadh na gCoimisinéirí ar fad, lena n-áirítear an tUachtarán, faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa.

 3. ÉISTEACHTAÍ

  Beidh ar na hiarrthóirí dul os comhair na gcoistí cuí de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu.

    1) Nós imeachta i scríbhinn: beidh ar an goimisinéir ainmnithe freagraí a sholáthar ar cheisteanna na bhfeisirí.

  2) Tionólfar éisteacht trí huaire a chloig os comhair an choiste chuí de Pharlaimint ne hEorpa; beidh beoshruth le fáil ar líne Iarrfar ar an gcoimisinéir ainmnithe ráiteas tosaigh ó bhéal a dhéanamh nach mairfidh níos mó ná cúig nóiméad déag Cuirfear ceisteanna ar an iarrthóir ansin.

  3) Meastóireacht Caithfidh an coiste ábhartha an t-iarrthóir a mheas laistigh de cheithre huaire fichead tar éis na héisteachta Is féidir leis an gcoiste tuilleadh faisnéise a lorg.  

  4) Seolfar tuarascáil meastóireachta maidir le gach iarrthóir chuig Comhdháil Chathaoirligh na gCoistí agus chuig Comhdháil na nUachtarán. Tar éis tuairimí a mhalartú, mura lorgaíonn Comhdháil na nUachtarán tuilleadh faisnéise, cuirtear deireadh leis na héisteachtaí.

 4. VÓTA INSEALBHAITHE

  Déanann Uachtarán an Choimisiúin a fhoireann agus a thosaíochtaí polaitiúla a chur i láthair le linn seisiúin iomlánaigh de chuid na Parlaiminte. Tar éis na díospóireachta, déanfaidh feisirí vótáil - trí thromlach na vótaí a chaitear - i dtaobh an dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh Choláiste na gCoimisinéirí le haghaidh sainordaithe cúig bliana.

 5. AN COIMISIÚN NUA

  Nuair a bheidh faomhadh na Parlaiminte agus próiseas ceapacháin na Comhairle curtha i gcrích, is féidir leis an gCoimisiún Eorpach tús a chur lena thréimhse oifige cúig bliana.