Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

NOT FOUND !Phil Hogan

Éisteacht

 

Phil Hogan

Réimse cúraim: Agriculture and Rural Development
 
Lá 4 , Déardaoin 2 Deireadh Fómhair 2014 - 09:00 , Brussels  
 
I gceannas ar an éisteacht
 Freagrach as an éisteacht  Bainteach leis an éisteacht
 
Ceisteanna/Freagraí
 
1. Inniúlacht ghinearálta, tiomantas don Eoraip agus neamhspleáchas pearsanta

Cad iad na gnéithe de do chuid cáilíochtaí pearsanta agus de do thaithí atá thar a bheith ábhartha chun go bhféadfá dul i gceann poist mar Choimisinéir agus chun go bhféadfá leas ginearálta na hEorpa a chur chun cinn, go háirithe sa réimse a mbeadh tusa freagrach as? Cad a thugann ugach duit? Conas a chuideoidh tú le clár oibre straitéiseach an Choimisiúin a chur ar aghaidh?


Cad iad na ráthaíochtaí neamhspleáchais atá tú in ann a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa, agus cén chaoi a gcinnteofá nach ndéanfadh aon ghníomhaíochtaí a rinne tú san am a caitheadh, atá ar siúl anois agat nó a bheadh ar siúl amach anseo agat, an bonn a bhaint den tslí a gcomhlíonfaidh tú do chuid dualgas sa Choimisiún?


Eorpach tiomanta mé agus chreid mé riamh gur fiú go mór an tAontas Eorpach agus é comhtháite éifeachtach. Nuair atá dúshláin choiteanna romhainn, ní neart go cur le chéile. Tá 32 bhliain caite agam i m'ionadaí tofa, agus le linn an ama sin bhí mé go gníomhach ag cur ar son na hEorpa, go háirithe i rith na bhfeachtas do na reifrinn ar an Ionstraim Eorpach Aonair agus ar Chonradh Maastricht, Conradh Nice agus Conradh Liospóin. Bhí sé d'onóir agam freisin bheith i m'urlabhraí um Ghnóthaí Eorpacha ar bhinse tosaigh Fhine Gael.


I mo cháil mar Aire Comhshaoil, ghlac mé páirt ghníomhach sa Chomhairle Chomhshaoil, agus bhí mé i mo chathaoirleach uirthi le linn Uachtaránacht na hÉireann ar an Aontas Eorpach. Sé mhí fhíortháirgiúla a bhí san Uachtaránacht sin: thángamar ar chomhaontú le Parlaimint na hEorpa maidir le roinnt dlíthe tábhachtacha faoin gcomhshaol. Orthu sin bhí dlíthe maidir le truailliú uisce; astaíochtaí ó charranna, ó veaineanna agus ón eitlíocht; an 7ú Clár Gníomhaíochta don Chomhshaol, agus nithe eile nach iad.


Tá sé curtha in iúl go soiléir ag an Uasal Junker, an tuachtarán tofa, gur cheart don Choimisiún seo gníomhú i gcomhar le chéile mar fhoireann láidir, agus obair a dhéanamh a bhaineann le réimsí éagsúla féachaint torthaí soiléire a bhaint amach: agus tá beartaithe agamsa mo chion féin a dhéanamh go dtí mo dhícheall. Ag gníomhú dó, urramóidh an Coimisiún seo prionsabail na coimhdeachta, na comhréireachta agus na rialála níos fearr; go deimhin, beidh sin ina bhunphrionsabal againn agus muid ag feidhmiú. Beimid ag díriú ar na réimsí inarb é bearta a dhéanamh ar an leibhéal Eorpach an dóigh is fearr leis na torthaí atá uainn a bhaint amach.


Má dhearbhaítear m'ainmniúchán mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, oibreoidh mé i ndlúthchomhar le mo chomhghleacaithe, go háirithe leis an LeasUachtarán um Poist, Fás, Infheistíocht agus Iomaíochas agus leis an LeasUachtarán um Aontas Fuinnimh. Is mian liom an caiteachas ar fhorbairt tuaithe a ionchorprú mar is ceart sa chlár oibre le haghaidh post agus fáis – sa chaoi is go nginfidh sé infheistiú ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach. Beidh sé sin ina thosaíocht againn agus an Comhbheartas Talmhaíochta, a athchóiríodh le déanaí, á chur chun feidhme againn.


Laistigh de na chéad trí ráithe breathnóimid ar na deiseanna tuilleadh simplithe a dhéanamh ar íocaíochtaí díreacha: go háirithe i dtaca le glasú, forbairt tuaithe, beartas cáilíochta agus an scéim torthaí agus glasraí. Scrúdóimid freisin na slite is fearr a chuideoidh an earnáil talmhaíochta le héifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú agus astaíochtaí a laghdú; déanfaimid faireachán ar an tairbhe a ghabhann le bearta ar leibhéal AE agus déanfaimid athbhreithniú ar a éifeachtaí atá cláir chaiteachais. Déanfaimid maoirsiú ar chaiteachas de réir an rialacháin airgeadais agus phrionsabail na bainistíochta fónta airgeadais, agus buiséad AE á chosaint ar chalaois san am céanna againn. Déanfaimid ár gcion den athbhreithniú a dhéanfar in 2016 ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil trí dhóigheanna a aimsiú chun an Comhbheartas Talmhaíochta a dhíriú tuilleadh ar phoist, ar fhás, ar infheistíocht agus ar iomaíochas.


Má dhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa mar Choimisinéir mé, geallaimse:


- go ngníomhóidh mé go neamhspleách agus le leas na nEorpach uile, i gcomhréir leis na hoibleagáidí atá leagtha amach sna Conarthaí (Airteagal 17(3) CAE, agus Airteagail 245 agus 339 CFAE). Tá prionsabal an neamhspleáchais de dhlúth agus d'inneach sa chaoi a bhfeidhmíonn an Coimisiún agus ina chumas a chúraimí a chomhlíonadh.


- go gcloífidh mé leis na caighdeáin eiticiúla is airde mar atá siad leagtha amach in Airteagal 17(3) CAE agus in Airteagal 245 CFAE agus sa Chód Iompair do Choimisinéirí. Gealltanais bhunriachtanacha iad sin nach ceart a shárú ar dhóigh ar bith.


- go ndéanfaidh mé mo dhearbhú leasanna, de réir mar a éilítear sa Chód Iompair do Choimisinéirí, ina iomláine agus go gcuirfidh mé ar fáil don phobal é, agus go dtabharfaidh mé chun dáta é i gcás aon athrú a theacht air.


- go seachnóidh mé aon phost nó aon chás a d'fhéadfadh amhras a tharraingt ar mo neamhspleáchas, ar mo neamhchlaontacht nó ar mo chumas freastal ar an gCoimisiún.


- go gcuirfidh mé Uachtarán an Choimisiúin ar an eolas faoi aon chás a bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith ag baint leis agus mo chuid dualgas oifigiúil á gcomhlíonadh agam.

 
 
2. An réimse cúraim a bhainistiú agus comhar le Parlaimint na hEorpa

Cén tuairisc a thabharfá ar do ról mar Chomhalta de Choláiste na gCoimisinéirí? I do thuairimse, cá luíonn an fhreagracht leatsa as do chuid gníomhartha féin agus as gníomhartha do chuid ranna, agus cá seasann tú maidir le cuntas a thabhairt don Pharlaimint ina leith sin?


Cad iad na gealltanais shonracha atá tú sásta a dhéanamh chomh fada agus a bhaineann le trédhearcacht mhéadaithe, comhar feabhsaithe agus gníomh iardain éifeachtach i leith sheasaimh na Parlaiminte agus iarrataí ar thionscnaimh reachtacha? Maidir le tionscnaimh bheartaithe nó nósanna imeachta reatha, an bhfuil tú toilteanach faisnéis agus doiciméid a sholáthar don Pharlaimint ar an mbonn comhionann céanna agus a dhéantar leis an gComhairle?


Imreoir foirne mé agus táim ag súil le bheith ag obair, de mheon coláisteachta, i gcomhar le mo chomhChoimisinéirí sa Choláiste nua. Tá prionsabal na coláisteachta mar bhun agus mar thaca ag gach a ndéanann an Coimisiún, ó tharla go bhfuil sé cuntasach, mar aon chomhlacht amháin, do Pharlaimint na hEorpa.


Má dhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa m'ainmniúchán, geallaim go ngabhfaidh mé orm féin, gan dochar do phrionsabal na coláisteachta, an fhreagracht pholaitiúil a bheidh orm i leith na ngníomhaíochtaí i mo réimse inniúlachta agus go ndéanfaidh mé mo chuid cúraimí i lánchomhar le comhaltaí eile an Choimisiúin agus i gcomhréir leis na modhanna oibre arna leagan síos ag an Uachtarán tofa. De réir mar a dúirt an tUasal Junker, an tUachtarán tofa, "saothar an Choláiste ina iomláine" a bheidh sa chlár oibre a bheidh ag an gCoimisiún nua sna blianta atá romhainn, saothar a dhéanfar ar bhonn threoirlínte polaitiúla an Uachtaráin thofa.


Dá mba Choimisinéir mé, chinnteoinn go ndéanfaí comhphlé cuiditheach polaitiúil le Parlaimint na hEorpa agus lena cuid coistí ar bhonn oscailteachta, trédhearcachta, iontaoibh fhrithpháirteach, tuairisciú rialta agus malartú faisnéise. Dar liomsa, tá ár gcaidreamh libhse in bhur gcáil mar Fheisirí Parlaiminte tofa, tá sé bunriachtanach, agus ba mhian liom caidreamh iomlán a bheith agam libh i gcónaí.


Maidir le gníomh iardain ar sheasaimh agus ar iarrataí Pharlaimint na hEorpa, cuirfidh mé forálacha an Chomhaontaithe Réime i bhfeidhm agus, i mo réimsí cúraim, déanfaidh mé deimhin de go dtabharfaidh an Coimisiún freagra ar rúin agus ar iarrataí a dhéanfaidh an Pharlaimint ar bhonn Airteagal 225 CFAE, laistigh de 3 mhí tar éis a nglactha. Ina thaobh sin, tacaím agus aontaím go huile is go hiomlán le gealltanas an Uachtaráin thofa Junker go mbeidh an Coimisiún nua anaireach maidir le tuarascálacha tionscnamh reachtach.


Dar liomsa, tá freagracht fhíorthábhachtach ar an gCoimisiún i dtaobh cumarsáide. Is mó i bhfad í mar fhreagracht ná tionscnaimh an Choimisiúin a chur chun cinn; ní mór dúinn fíorchaidreamh agus fíor chomhphlé a dhéanamh le saoránaigh na hEorpa. Ní mór dúinn bheith anaireach agus aird a thabhairt ar dhearcadh na saoránach laistigh den tsainchúraim pholaitiúil atá orainn. Sa mhéid sin, tacaím go hiomlán lenár dtiomantas nua do thrédhearcacht atá leagtha amach i dtreoirlínte polaitiúla an Uachtaráin thofa. Geallaim go bpoibleoidh mé an caidreamh agus na cruinnithe ar fad a bheidh agam le heagraíochtaí gairmiúla nó le daoine féinfhostaithe maidir le haon ábhar a bhaineann le beartas AE a dhéanamh agus a chur chun feidhme.


Glacaim go huile is go hiomlán leis gur gá caitheamh go comhionann le Parlaimint na hEorpa agus leis an gComhairle; ní hamháin gur ceanglas dlíthiúil é sin i dtaca leis an ngnáthnós imeachta reachtach, is bunriachtanas é i gcás Coimisinéara ó tharla, de bhrí gur Comhalta den Choláiste é, go bhfuil sé cuntasach go díreach d'Fheisirí tofa Pharlaimint na hEorpa. Gach uair a rinneadh athrú ar an gConradh, mhéadaigh ról na Parlaiminte agus anois tá dlisteanacht dhaonlathach iomlán aici ina cáil mar chomhlacht ionadaíochta. Táim cuntasach as mo ghníomhartha daoibhse, Feisirí Pharlaimint na hEorpa, agus don phobal i gcoitinne. Tá príomhról ag an bParlaimint i gcosaint an daonlathais san Eoraip agus i léiriú leasanna ginearálta an uile Eorpaigh. Is ar an ábhar sin gur gá dúinn dlúthchaidreamh oibre a chur ar bun le chéile. Ó tharla gur ionadaí tofa in Éirinn mé le 32 bhliain anuas, is maith mar a thuigim sin agus is mór agam é. Maidir le doiciméid a chur ar fáil do Pharlaimint na hEorpa, cinnteoidh mé go gcuirfear forálacha an Chomhaontaithe Réime chun feidhme ina niomláine.


Ó lá go lá, oibreoidh mé go dlúth le m'fhoireann agus le mo sheirbhísí chun a chinntiú gur ar dhílseacht, ar iontaoibh, ar thrédhearcacht, ar mhalartú faisnéise agus ar chúnamh frithpháirteach a bheidh an caidreamh sin bunaithe.

 
 
Ceist ón gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe

3. Sainchearta na Parlaiminte a chaomhnú i gcomhréir leis an gConradh (Airteagal 43(3) agus gníomhartha tarmligthe)


An bhfuil tú tiomanta do dianchaomhnú shainchearta na Parlaiminte i gcomhréir leis an gConradh? Ar an gcéad dul síos, maidir leis an bpróiseas reachtach, an mbeidh tú tiomanta an fód a sheasamh i ndáil le léirmhíniú dian ar Airteagal 43(3) CFAE agus i gcoinne aon iarrachta ón gComhairle sainchearta na Parlaiminte a laghdú faoin nGnáthnós Imeachta Reachtach? Ar an dara dul síos, maidir leis na gníomhartha neamhreachtacha, an bhfuil tú tiomanta a dhéanamh cinnte de gur ar aon bhonn a chaithfidh do sheirbhísí leis an bParlaimint agus leis na Ballstáit, trína áirithiú i measc nithe eile go mbeidh rochtain éasca ar chruinnithe na ngrúpaí saineolaithe agus go ndéanfar na doiciméid atá i dtreis a tharchur go comhuaineach? An gcuirfidh tú clárlann poiblí dea-struchtúrtha ar fáil ina mbeidh na dréachtghníomhartha tarmligthe agus doiciméid ábhartha eile atá i dtreis sna grúpaí saineolaithe, chun trédhearcacht cinnteoireachta a fheabhsú don Pharlaimint agus don phobal? An bhfuil tú sásta dréachtghníomhartha tarmligthe a phlé inár gCoiste, ar iarraidh uaidh, sula nglacfar iad go hoifigiúil? Conas a chinnteoidh tú go gcuirfear dearcaí na Parlaiminte i gcuntas?


Mar leis an gcéad phonc de, i dtaobh an phróisis reachtaigh agus léirmhíniú Airteagal 43(3) den Chonradh, is féidir liom a dhearbhú a mhacasamhail de dhearcadh a bheith agamsa.


Nuair a mholann an Coimisiún reachtaíocht nua, is ar dhá phrionsabal bhunúsacha a bheidh a chinneadh i leith an nós imeachta atá le húsáid bunaithe:


- Aon úsáid a bhaintear as Airteagal 43(3) a ligeann don Chomhairle Cinneadh a dhéanamh ina haonar, ní mór di bheith eisceachtúil. Is iondúil gurb é an gnáthnós imeachta reachtach, faoina ngníomhaíonn an Pharlaimint ina cháil mar chomhreachtóir in éineacht leis an gComhairle, a úsáidtear i réimse an Chomhbheartais Talmhaíochta anois.


- Ní mór don Pharlaimint agus don Chomhairle na paraiméadair struchtúracha agus na gnéithe bunúsacha uile de bheart a chinneadh le chéile ina gcáil mar chomhreachtóirí. Is fíor sin freisin maidir le praghsanna, leibhéil cabhrach, teorainneacha cainníochtúla etc. Dá bhrí sin, má dhearbhaítear mar Choimisinéir mé, i gcás ina mbeidh na nithe deireannacha sin ina gcuid de bheart nua, áireoidh mé iad sa togra a dhéanfaidh mé ar bhonn Airteagal 43(2).


Seasfaidh mé leis na prionsabail sin agus mé ag cur ar son thograí an Choimisiúin os comhair na Comhairle. Tá an togra atá ag an gCoimisiún faoi láthair le haghaidh scéim nua scoile ar cheann de na tograí sin; moltar sa togra sin gur cheart go nglacfadh an Pharlaimint agus an Chomhairle, ag gníomhú le chéile ina gcáil mar chomhreachtóirí faoi Airteagal 43(2) den Chonradh, gach cuid den scéim nua sin, lena náirítear na gnéithe airgeadais.


Thairis sin, i dtaca leis an gcás cúirte a thug an Ghearmáin i gcoinne úsáid Airteagal 43(2) chun na tairseacha tagartha sa Rialachán maidir le CEM a shocrú, tacóidh mé go hiomlán le seasamh na Parlaiminte gurbh é an bunús dlí ceart é an bunús dlí a roghnaigh na comhreachtóirí chun na tairseacha sin a shocrú.


Ó thaobh gníomhartha tarmligthe agus fheabhsú an ghrinnscrúdaithe a dhéanann an Pharlaimint orthu, creidim nach féidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta feidhmiú go héifeachtach agus go héifeachtúil, chun tairbhe feirmeoirí agus oibreoirí, ach amháin má thugann an Pharlaimint agus an Chomhairle, ina gcáil mar chomhreachtóirí, cumhachtaí don Choimisiún na sonraí is gá a leagan síos chun beart a fheidhmiú nó idirghabháil i gcás práinne. I dtaobh práinne, tá tugtha faoi deara agam go raibh gá le gníomhaíocht ar fhógra gearr nuair a chuir an Rúis trádbhac ar tháirgí talmhaíochta AE.


Ráite an méid sin, cinnteoidh mé go ndéanfar na gealltanais atá tugtha ag an gCoimisiún cheana i gcomhréir leis an gcomhthuiscint maidir le gníomhartha tarmligthe agus an comhaontú réime a urramú ina niomláine sa réimse faoi mo chúramsa. Baineann sé sin go háirithe leis an ngealltanas comhairliúchán cuí trédhearcach a dhéanamh le saineolaithe agus gníomhartha tarmligthe á nullmhú agus a chinntiú go bhfaighidh an Pharlaimint agus na Ballstáit an fhaisnéis ábhartha. Ciallaíonn sé forálacha an chomhaontaithe réime a urramú ina niomláine i ndáil le rannpháirtíocht saineolaithe ón bParlaimint i gcruinnithe grúpaí saineolaithe. Ba cheart go néascódh sé sin grinnscrúdú na Parlaiminte, go háirithe grinnscrúdú gníomhartha tarmligthe, i gcás ina bhfuil cearta rialaithe expost ag an bParlaimint.


Geallaim freisin go mbeidh caidreamh trédhearcach cuiditheach agam leis an gCoiste um Thalmhaíocht agus um Fhorbairt Tuaithe agus leis an bParlaimint i gcoitinne chomh fada agus a bhaineann sé le gníomhartha tarmligthe a ullmhú. Dar liom gur cuid é sin den chaidreamh rialta cuiditheach a bheidh agam, tá súil agam, leis an bParlaimint, chun sástachta an dá institiúid s'againn.


Mar fhocal deiridh, is eol dom go bhfuil ag an gCoimisiún cheana clár de ghrúpaí saineolaithe a chuimsíonn lear mór faisnéise ábhartha agus go bhfuil an clár céanna ar oscailt don phobal (1). Aon réiteach atá ceaptha aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna cothrománacha amhail trédhearcacht a mhéadú, ní mór é a phlé ar leibhéal cothrománach ós rud é nach saincheisteanna a bhaineann le beartais shonracha iad. Táim ullamh chun cur leis an machnamh seo agus táim suite dearfa de gur féidir teacht ar réitigh phragmatacha a bheidh i gcomhréir leis an gConradh.


4. Coiste AGRI a bheith páirteach i gcaibidlíochtaí faoi ghnéithe talmhaíochta de chomhaontuithe idirnáisiúnta trádála


Céard iad na gealltanais shonracha atá tú toilteanach a thabhairt maidir le Coiste AGRI a bheith páirteach i ngach céim de na caibidlíochtaí faoi na gnéithe talmhaíochta de chomhaontuithe idirnáisiúnta trádála (déthaobhacha agus iltaobhacha)?


Céard iad na ráthaíochtaí is féidir leat a thabhairt go gcoinneoidh tú an ról mar phríomhchaibidleoir AE do chúrsaí trádála talmhaíochta i gcomhthéacs caibidlíochtaí leis an Eagraíocht Dhomhanda Trádála más rud é go bhfaighidh tú dearbhú mar an Coimisinéir don Talmhaíocht agus don Fhorbairt Tuaithe?


Is mian liom béim a leagan ar a thiomanta atá an Coimisiún oibriú i gcomhpháirtíocht pholaitiúil le Parlaimint na hEorpa. De réir mar a fhoráiltear sa Chonradh, déanfaidh an Coimisiún tuairisc a thabhairt go tráthrialta do Pharlaimint na hEorpa maidir le dul chun cinn na gcaibidlíochtaí. Má dhearbhaítear mar Choimisinéar um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe mé, táim ullamh chun teacht os comhair Choiste AGRI go tráthrialta chun é a chur ar an eolas faoi chora ábhartha i gcúrsaí a bhaineann le talmhaíocht, bíodh comhaontuithe trádála déthaobhacha nó iltaobhacha i gceist.


Is léir gur ag an gCoimisinéir um Thrádáil atá an príomhról maidir le beartas trádála AE a chur chun tosaigh agus maidir le caibidlíochtaí trádála i gcoitinne a stiúradh agus, má dhearbhaítear m'ainmniúchán, oibreoidh mé i ndlúthchomhar leis an gCoimisinéir ainmnithe Malmström. San am céanna, i ngeall ar shaintréithe na trádála talmhaíochta, leanfaidh na caibidlíochtaí talmhaíochta san Eagraíocht Dhomhanda Trádála de bheith faoi chúram an Choimisinéara um Thalmhaíocht ag obair i ndlúthchomhar dó leis an gCoimisinéir um Thrádáil. Ní léir fáth ná cúis ar bith dom an cleachtas seanbhunaithe sin, a d'oibrigh go rímhaith roimhe seo, a athrú.


5. An maorlathas a laghdú tiomantas a thabhairt d'athbhreithniú lárthéarma faoin gComhbheartas Talmhaíochta nua?


Ba thosaíocht é riamh dár gCoiste simpliú maorlathach agus riaracháin an Chomhbheartais Talmhaíochta. In ainneoin mholtaí na Parlaiminte, tháinig méadú ar an maorlathas d'fheirmeoirí agus do na Ballstáit araon le hathchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta . Céard iad na bearta atá beartaithe agat a ghlacadh chun an rómhaorlathas a laghdú go héifeachtach? An ngeallfaidh tú athbhreithniú lárthéarma a dhéanamh faoin gComhbheartas Talmhaíochta nua chun an maorlathas agus fadhbanna eile a bhaineann leis a fheabhsú?


Tá simpliú agus coimhdeacht ar bharr chlár oibre an Choimisiúin seo a mbeidh – den chéad uair riamh – LeasUachtarán aige atá freagrach as rialáil níos fearr. Má dhearbhaítear m'ainmniúchán mar Choimisinéir um Thalmhaíocht agus Forbairt Tuaithe, beidh mé tiomanta mo chion a dhéanamh ar son an chláir oibre sin. Iarrfaidh mé ar mo sheirbhísí scagadh cuimsitheach a dhéanamh ar reachtaíocht an Chomhbheartais Talmhaíochta le fáil amach cad is féidir a shimpliú gan éifeachtacht an bheartais ná a bhainistiú airgeadais a chur i mbaol. Ina theannta sin, beidh mé ag iarraidh ról níos mó a bheith ag prionsabal na coimhdeachta sa Chomhbheartas Talmhaíochta. Dá bhrí sin, ba cheart seiceáil coimhdeachta a bheith mar chuid den scagadh chun a fháil amach cé na cinntí polaitiúla arbh fhearr iad a dhéanamh ar leibhéal na mBallstát. Ba mhaith liom go laghdófaí an tualach riaracháin ar fheirmeoirí agus ar údaráis náisiúnta araon. Bheadh sé sin ina chuidiú freisin chun earráidí sna caíonna a gcaitear airgead AE a chur ina gceart.


Ar bhonn an scagtha sin, bheadh sé de rún agam, laistigh den chéad bhliain de mo théarma oifige, straitéis simpliúcháin agus coimhdeachta don Chomhbheartas Talmhaíochta a thíolacadh ina mbeadh tionscnaimh nithiúla maille le pleanáil réalaíoch maidir lena gcur chun feidhme. Tabharfaidh mé tuairisc freisin ar an ról a bheidh ag geallsealbhóirí sa phróiseas. Táim suite dearfa go gcaithfimid uile oibriú le chéile chun a chinntiú go mbeidh an Comhbheartas Talmhaíochta simplí, éifeachtúil agus solúbtha.


Bheadh tacaíocht pholaitiúil Pharlaimint na hEorpa de dhíth orm chun an clár oibre simpliúcháin agus coimhdeachta seo a chur chun feidhme. Bheadh sin de dhíth orm, thar aon ní eile, toisc gur le roghanna polaitiúla a bhaineann an simpliú agus an choimhdeacht in anchuid cásanna. Is mó é seo ná foirmeacha agus nósanna imeachta a atheagrú; is minic a bheidh níos lú roghanna agus díolúintí i gceist leis, i.e. is lú réitigh shaincheaptha a bheidh ann. Luaim sin mar is iomaí gné den Chomhbheartas Talmhaíochta (arna athchóiriú) a d'fhéadfaí a fheiceáil mar ualach riaracháin, nuair a d'fhéadfadh sé gur toradh díreach é ar an gcreat reachtach ilchasta atáthar i ndiaidh a cheapadh.


Gan dul isteach an iomarca sna mionsonraí i dtaobh na straitéise ag an bpointe seo, is féidir liom a rá inniu gur cur chuige dhá chéim is ceart a bheith inti, dar liom; an chéad chéim le cur i gcrích go luath amach anseo agus an dara ceann dírithe ar thionscnaimh lárthéarmacha. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh na tionscnaimh seo a leanas a bheith sa chéad chéim:


- i ndiaidh na chéad bhliana de thaithí ar an athchóiriú, athbhreithniú a dhéanamh ar ár mbeartas, go háirithe maidir le híocaíochtaí díreacha, féachaint an bhfuil sé ceaptha sa dóigh go bhfuil sé á chur i bhfeidhm mar is cuí. Murab amhlaidh an cás, molfaidh mé ár rialacha a leasú d'fhonn iad a dhéanamh níos simplí agus níos éifeachtúla. Ar ndóigh, cuimseoidh an saothar seo an socrú maidir le glasú agus an beart maidir le limistéar ina ndírítear ar an éiceolaíocht, i gcomhréir leis na gealltanais a thug an Coimisiún roimhe seo.


- athbhreithnithe agus, más iomchuí, tograí maidir le:


- deiseanna tuilleadh comhchuibhithe agus simplithe a dhéanamh i réimse na dtáscanna geografacha.


- an méid simpliúcháin is féidir a dhéanamh i ndáil leis an scéim torthaí agus glasraí.


------------------


1) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/