Fő navigációs oldal közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)
Az oldal tartalmának elérése (kattintson a „Belépés” ikonra)
Egyéb honlapok listájának közvetlen elérése (Nyomja le az Enter billentyűt)

NOT FOUND !Neven Mimica

Meghallgatás

 

Neven Mimica

Portfólió: A nemzetközi együttműködés és a fejlesztés
 
1. nap , hétfő 29 szeptember 2014 - 18:30 , Brüsszel, 2Q2  
 
A meghallgatásért felelős szakbizottságok/testületek
 Illetékes szakbizottságok/testületek  Társult szakbizottságok/testületek
 
Kérdések / Válaszok
 
1. Általános alkalmasság, európai elkötelezettség és személyes függetlenség

Milyen személyes képességekkel és tapasztalatokkal rendelkezik, melyek különösen alkalmassá teszik Önt arra, hogy biztosként előmozdítsa – elsősorban azon a területen, amelynek felelőse lenne – az általános európai érdekeket? Mi motiválja erre? Hogyan járul majd hozzá a Bizottság stratégiai menetrendjének előmozdításához?


Milyen garanciákat tud adni függetlenségére az Európai Parlamentnek, és mi módon tudja biztosítani, hogy semmilyen múlt-, jelen- vagy jövőbeli tevékenysége nem teszi kérdésessé feladatköre ellátását a Bizottságban?


Különböző diplomáciai, államigazgatási és politikai funkciókat betöltve mintegy harminc éve dolgozom a politika, a politikai döntéshozatal és a kormányzás területén hazám szolgálatában, tavaly óta pedig az Európai Unió szintjén. Szakmai és politikai munkámban mindig is központi helyet foglalt el a szomszédos és harmadik országokkal kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése a külpolitika, a kereskedelmi és gazdaságpolitika révén. Főtárgyalóként részt vettem a Horvátország WTO-csatlakozásáról folyó tárgyalásokon.


Az elejétől a végéig aktívan részt vettem Horvátország európai integrációs folyamatában, többek között az EU-val megkötött stabilizációs és társulási megállapodás főtárgyalójaként, európai integrációs miniszterként, a horvát parlament európai integrációs bizottságának elnökeként, az uniós csatlakozási tárgyalásokat nyomon követő nemzeti bizottság tagjaként, valamint a belügy, a külügy és az európai ügyek tárcájáért felelős miniszterelnök-helyettesként. A csatlakozási folyamatot lelkesen támogattam, mivel ez jelentette Horvátország számára az egyedüli perspektívát, hogy minden és mindenki az előnyére változzon, a gazdasági, szociális, intézményi és jogi keret korszerűsítésével, valamint a polgárok gondolkodásmódjának átformálásával.


Ez az egyedülálló tapasztalat ösztönzőleg hatna a nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős biztosként folytatandó munkám során. Amennyiben megerősítik kinevezésemet, törekedni fogok arra, hogy segítsem a partnerországokat azon erőfeszítéseikben, hogy alkalmazkodóképes társadalmakat és gazdaságokat építsenek, amelyek az embereknek békét, gazdasági jólétet és szociális biztonságot nyújtanak, alapvető jogaik maradéktalan tiszteletben tartásával: olyan vállalkozásról van szó, amely az átalakulás bizonyos szempontjaiból az európai integrációs folyamathoz hasonlítható, amelyben részt vettem Horvátország csatlakozása során.


Horvátország csatlakozását követően abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy az Európai Bizottság horvát tagjának jelöltek. Ez lehetőséget adott, hogy részt vegyek az európai szakpolitikák, különösen a fogyasztópolitika kialakításában, végrehajtásában és az arról nyújtott tájékoztatásban, amely számos területet átfogó politikaként hatással van valamennyi európai polgár mindennapi életére.


Nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős biztosként különösen a külkapcsolatok, a kereskedelem és az Unió belső politikáinak területén szerzett tapasztalatomra támaszkodva kívánom a Bizottság munkáját segíteni. Pályafutásom elején gazdasági tanácsosként és miniszteri tanácsosként dolgoztam hazám egyiptomi nagykövetségén. Ez lehetővé tette számomra, hogy elmélyítsem a harmadik országokról, különösen Afrikáról szerzett ismereteimet, fejlesszem a kultúrájukkal kapcsolatos tudásomat és megerősítsem azt az elhatározásomat, hogy segítsek a megbízható és kölcsönösen előnyös kapcsolatok kialakításában. Több mint két évtizede foglalkozom a fejlesztéspolitika kulcsfontosságú kérdéseivel is. 1994-ben aktívan részt vettem a Kairóban tartott nemzetközi népesedési és fejlesztési konferencián, ahol a részt vevő országok egyetértettek abban, hogy a népesedés és a fejlesztés elválaszthatatlanul kapcsolódnak egymáshoz, és abban, hogy szükség van a nők jogainak erősítésére és az emberek igényeinek kielégítésére az oktatás és az egészségügy terén, beleértve a reproduktív egészséget, mind az egyéni, mind a kiegyensúlyozott fejlődés szempontjából. 2012-ben lehetőségem nyílt a horvát küldöttség vezetésére a fenntartható fejlődésről szóló Rio+20 konferencián, valamint én koordinálhattam a horvát részvételt ennek a 2015 utáni fejlesztési keretrendszerre vonatkozóan kulcsfontosságú folyamatnak a megindításában.


A Bizottság megválasztott elnöke, Jean-Claude Juncker által meghatározott célokat követve, kinevezésem megerősítése esetén megbízatásom fő prioritásai közé tartoznak majd a 2015 utáni fejlesztési keretrendszerről szóló tárgyalásokra az uniós álláspont kidolgozása és az azokon való aktív részvétel; valamint a Cotonoui Megállapodás utáni időszakra vonatkozó megállapodásra irányuló tárgyalások megindítása. Szorosan együttműködnék az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjével/a Bizottság alelnökével az Unió és Afrika közötti stratégiai partnerség erősítése érdekében. Szakpolitikáink koherenciájának biztosítása, valamint nemzetközi együttműködésünk és a valamennyi fejlődő országra irányuló fejlesztési céljaink támogatása érdekében szorosan együttműködnék az egyéb területekért felelős biztostársaimmal.


A közvéleménynek a Bizottság munkájába vetett bizalmához, e munka minőségéhez és elismertségéhez döntő fontosságú az integritás és a nem megengedett befolyásolástól való függetlenség. Mindig is kiemelt figyelmet fordítottam arra, beleértve a jelenlegi biztosi funkciómat is, hogy elkerüljem az olyan gazdasági tevékenységekkel való kapcsolatokat, amelyek összeférhetetlenséghez vezethetnek. Ezt tükrözi a biztosok magatartási kódexével összhangban elkészített pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatom is.


Kinevezésem esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy – a magatartási kódexnek megfelelően – a lehető legmagasabb szintű szakértelem és integritás szerint járok el, valamint hogy a pénzügyi érdekeltségekről szóló nyilatkozatomat változás bekövetkezése esetén és legalább évente egyszer aktualizálom. Ünnepélyesen vállalom, hogy teljesítem a Szerződésben, valamint a biztosok magatartási kódexében meghatározott kötelezettségeket és erkölcsi normákat. Nem kérek és nem fogadok el utasítást egyetlen kormánytól vagy más szervtől sem, és tartózkodni fogok minden, a feladataim ellátásával összeegyeztethetetlen tevékenységtől, azaz nem folytatok semmilyen egyéb foglalkozást.

 
 
2. A tárca irányítása és együttműködés az Európai Parlamenttel

Hogyan írná körül szerepét, melyet a biztosi testület tagjaként betöltene? Milyen szempontból tekintené magát felelősnek és elszámoltathatónak a Parlament előtt saját, illetve hivatalának tevékenységével kapcsolatban?


Milyen konkrét kötelezettségeket hajlandó vállalni a nagyobb átláthatóság, a kibővített együttműködés és a hatékony nyomon követés érdekében a Parlament álláspontjai és jogalkotási kezdeményezések iránti igényei tekintetében? A tervezett kezdeményezésekkel vagy folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatban kész-e arra, hogy a Parlamentet a Tanáccsal egyenrangúan ellássa információval és dokumentumanyaggal?


Meggyőződésem, hogy a biztosi testületen belüli szoros együttműködés alapvető fontosságú egyes szakpolitikák minősége és hatékonysága, valamint a közöttük lévő koherencia biztosítása érdekében. A fogyasztópolitikáért felelős biztosként portfólióm közvetlen együttműködést követelt meg más területekért felelős biztosokkal, az igazságügytől az energiaügyig, a belső piactól a vállalkozáspolitikáig. Vállalom, hogy kinevezésemnek az új mandátumra történő megerősítése esetén teljes mértékben tiszteletben tartom a kollegialitás elvét.


Az Unió átfogó fellépésének hatékonysága számít, és nem az egyes szakpolitikák közötti különbség. A nemzetközi együttműködésért és fejlesztésért felelős biztosként ezért arra törekszem, hogy rendkívül szoros és rendszeres együttműködést alakítsak ki a főképviselő/alelnökkel és a többi külkapcsolati biztossal, valamint az olyan, más területekért felelős biztostársakkal, mint a humanitárius segítségnyújtás és válságkezelés, a migráció, környezetvédelem és halászat, éghajlatpolitika és energiaügy, kereskedelem vagy mezőgazdaság, hogy csak néhányat említsünk. A szakpolitikák koherenciája, az átfedések elkerülése és a segélyhatékonyság növelése megköveteli a prioritásokra és a munkamódszerekre vonatkozó egyértelmű megállapodást, valamint a napi szintű együttműködést és konzultációt. A harmadik országokban dúló krízishelyzetek, mint az ebolaválság, azonnali összehangolt közös válaszlépést igényelnek, azonban arra is emlékeztetnek bennünket, hogy integrált és összehangolt közép- és hosszú távú politikákra van szükség.


Vállalom a teljes politikai felelősséget és elszámoltathatóságot a hatáskörömbe tartozó szolgálatok tevékenységéért annak érdekében, hogy a Parlament hatékonyan gyakorolhassa demokratikus ellenőrző szerepét.


A jó intézményközi együttműködés, munkám legitimitásának és elszámoltathatóságának megerősítése, valamint a hatékonysághoz és a jó kormányzáshoz való hozzájárulás érdekében szilárdan elkötelezett vagyok aziránt, hogy az Európai Parlament számára biztosítsam saját munkám és a hatáskörömbe tartozó szolgálatok munkájának átláthatóságát. Teljes mértékben támogatom a Bizottság megválasztott elnökének iránymutatásaiban meghatározott új kötelezettségvállalást az átláthatóság iránt és vállalom, hogy nyilvánosságra hozom a szakmai szervezetekkel és egyéni vállalkozókkal az uniós szakpolitikai döntéshozatallal és a végrehajtással kapcsolatos kérdésekben folytatott valamennyi megbeszélésemet vagy találkozómat. Hasonlóképpen támogatásomat és hozzájárulásomat adom a Bizottság arra irányuló általános törekvéseihez, hogy a nyilvánosság számára tovább fokozza az átláthatóságot és a politikai döntéshozatal folyamata során konzultáljon vele.


Mindig is kész leszek a találkozókra és az információcserére az Európai Parlamenttel és vállalom, hogy haladéktalan és világos információkkal szolgálok számára. Elkötelezett vagyok az Európai Parlamenttel és bizottságaival folytatott konstruktív politikai párbeszéd mellett, amely a kölcsönös bizalmon, az átláthatóságon, a rendszeres jelentéstételen és információcserén alapul. Kész vagyok a rendszeres találkozókra különösen az érintett parlamenti bizottsággal. Készen állok arra is, hogy további szinergiákat tárjak fel a Parlament és a Bizottság értékes munkája és tudása között, például a parlamenti tagok harmadik országokba történő látogatásai előtt és annak nyomon követése során.


Az Európai Parlament álláspontjainak és kérdéseinek nyomon követését illetően a keretmegállapodás rendelkezéseit fogom alkalmazni, valamint a hatáskörömbe tartozó területeken biztosítom, hogy a Bizottság az EUMSZ 225. cikke alapján hozott parlamenti állásfoglalásokra vagy kérdésekre elfogadásukat követően 3 hónapon belül válaszol. Ebben az összefüggésben teljes mértékben támogatom Juncker megválasztott elnök kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy a Bizottság a jövőben különös figyelmet fog fordítani a saját kezdeményezésű jogalkotási jelentésekre. A Szerződések, illetve a keretmegállapodás korlátain belül törekedni fogok a Parlament és a Tanács felé tanúsított egyenlő bánásmódra.

 
 
Kérdések a Fejlesztési Bizottság részéről:

3. A 2015 utáni keret / a fenntartható fejlődéshez kapcsolódó célok


Közeledünk a globális fejlesztési keretrendszer, nevezetesen a millenniumi fejlesztési célok lezárásához. Történtek előrelépések, de még sok a tennivaló a 2015 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési menetrend terén. Tekintettel a 2015 utáni időszakra vonatkozó globális keretrendszerről szóló tárgyalások küszöbön álló megkezdésére, az új biztosnak rövid idő alatt aktivizálnia kell magát, és gondoskodnia kell arról, hogy Európa következetesen és nagyra törő módon járuljon hozzá a jövőbeli fenntartható fejlesztési célok meghatározásához és megvalósításához.


Hogyan látja a biztosjelölt az Uniónak a 2015 utáni időszakra vonatkozó globális fejlesztési keretben betöltött szerepét, különös tekintettel a fejlesztési prioritások meghatározására, a fejlesztési célú finanszírozásról és a segélyek hatékonyságáról való megállapodásra, illetve az adományozók közötti koordináció javítására?


Egyetért-e Ön azzal, hogy az országokon belüli és azok közötti egyenlőtlenségek kezelése a 2015 utáni időszakra vonatkozó keret kulcsfontosságú kérdése és célkitűzése? Hogyan gondoskodna arról, hogy senki ne maradjon le, valamint hogy nemtől, faji vagy etnikai származástól, vallástól vagy meggyőződéstől, fogyatékosságtól, életkortól és szexuális irányultságtól függetlenül mindenkinek garantálják az emberi jogait?


Hogyan látja a biztosjelölt az Unió szerepét annak biztosításában, hogy a fenntartható fejlesztési célokon belül meghatározott éghajlat- és energiapolitikai célkitűzések nagyra törőek legyenek és megvalósuljanak, tekintettel arra, hogy azok az emberek fogják elszenvedni az éghajlatváltozás legsúlyosabb következményeit, akik már így is a legkomolyabb fejlesztési kihívásokkal küzdenek, és hogyan kívánja biztosítani, hogy az energiaágazatban nyújtott segélyek a legrászorultabbakhoz jussanak el, különösen a vidéki területeken? Végezetül a 2015 utáni időszakra szóló fejlesztési menetrend prioritásaként határozná-e meg Ön a tulajdonjogok és a földhasználati jogok, illetve a földtulajdon nyilvántartásának kérdését?


Az Európai Uniónak arra kellene törekednie, hogy vezető szerepet játsszon a 2015 utáni időszakra szóló globális fejlesztési keretrendszer terén.


Amennyiben megerősítik kinevezésemet, ambiciózus eredményre fogok törekedni, amely egyetemleges és elősegíti az átalakulást. Ambiciózus alatt azt értem, hogy át kell térnünk a szegénység elleni küzdelem még hatékonyabb formájára egy átfogóbb menetrenddel, amely felöleli a társadalmi, gazdasági és környezetvédelmi szempontokat.


E keret részeként átfogó megállapodásra van szükségünk az érintett szereplők részéről a végrehajtás pénzügyi és nem pénzügyi eszközeire vonatkozóan. Az Uniónak határozott ajánlatot kell tennie, amely a 0,7%-os ODA-kötelezettségvállalás egyértelmű megerősítésére támaszkodik. Egy ilyen megállapodásnak nagy hangsúlyt kell fektetnie a politikák fejlesztési célú koherenciájának további javítására.


Ígérem, hogy tovább integráljuk tevékenységeinkbe a puszani fórumon tett kötelezettségvállalásokat és továbbra is vezető szerepet fogunk játszani a hatékony fejlesztési együttműködésre irányuló globális partnerségben, a 2015 utáni menetrend végrehajtásának elősegítése érdekében. A segélyhatékonyság és az adományozók közötti koordináció további javítása egy másik prioritás lenne, amely az olyan kezdeményezésekre támaszkodna és fejlesztené azokat tovább, mint a közös programozás vagy fejlesztési alapok létrehozása.


A 2015 utáni keretrendszernek az inkluzív és fenntartható növekedést kell megcéloznia, amelynek az egyik sarokköve a tartós egyenlőtlenségek csökkentése. Munkámban támogatni szeretném ezen országokat abban a törekvéseikben, hogy fejlesszék a fenntartható gazdaságot, amely munkahelyeket és szilárd társadalmi fenntarthatóságot kínál, a szociális biztonságot is beleértve, az emberi jogok teljes mértékű tiszteletben tartása mellett. A jogalapú megközelítésnek, beleértve az emberi jogokat, kell együttműködésünk és fejlesztési tevékenységeink középpontjában állnia.


Határozottan támogatom az éghajlattal és energiával kapcsolatos ambiciózus célokat. Ezek a kihívások szorosan összefüggnek egymással. A fenntartható fejlődés és a szegénység felszámolása együtt járnak. Az új keretnek koherensnek kell lennie az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezményével, amely az éghajlattal kapcsolatos elsődleges keret és kölcsönösen támogatólag kell hatniuk egymásra. Elkötelezett vagyok amellett, hogy szisztematikusan beépítsük az éghajlattal és energiával kapcsolatos célokat a fejlesztési programok és projektek kidolgozásába, végrehajtásába és monitoringjába. A hatáskörömbe tartozó területen biztosítanám annak a vállalásnak a teljesítését, hogy a költségvetés legalább 20%-át az éghajlattal kapcsolatos tevékenységekre áldozzuk. Az energiával kapcsolatos fenntarthatósági megfontolásokat, mint például a megújuló energia és az energiahatékonyság tekintetében, továbbra is szem előtt kell tartani, csakúgy mint az energiához való fokozott hozzáférés szükségességét, különösen a vidéki területeken. Ambiciózus lépéseket kívánok tenni a javasolt fenntartható fejlesztési célokkal és a „Fenntartható energiát mindenkinek!” kezdeményezés céljaival összhangban.


A tulajdonjogok és a földhasználati jogok döntő szerepet játszanak a 2015 utáni menetrendben. Lehetőséget adnak az embereknek, hogy kezükbe vegyék sorsukat, biztosítva számukra a munkához és az élelmiszertermeléshez, valamint a megélhetésükhöz szükséges eszközöket, továbbá átirányítja az informális munkaerő jelentős részét a formális munkaerőpiacra. Ennek során, e jogok hozzájárulhatnak a hazai bevételek fokozottabb mobilizálásához is.


4. A Parlamenttel és az érintettekkel folytatott együttműködés a Fejlesztési Együttműködési Eszközzel és a Cotonoui Megállapodás utáni időszakkal kapcsolatban


A Fejlesztési Együttműködési Eszköz és a Cotonoui Megállapodás képezi az Unió fejlesztési együttműködésének legalapvetőbb jogalapját. Ezzel kapcsolatban a Fejlesztési Bizottság úgy véli, hogy a hivatalba lépő Bizottsággal folytatott szoros együttműködés kulcsfontosságú a megbízatás sikeréhez, és ezért emlékeztetni kívánja a biztosjelöltet arra, hogy a Bizottság és a Parlament között új, stratégiai párbeszéden alapuló mechanizmust vezettek be, amely lehetővé teszi, hogy a többéves programozási dokumentumok stratégiai döntései tekintetében a Parlament is részt vegyen a döntéshozatali folyamatban. Emlékeztet továbbá arra, hogy a Cotonoui Megállapodás 2020-ban lejár, és így az elkövetkezendő öt év kulcsfontosságú lesz az új EU–AKCS-keret részletes tervezetének kidolgozásában. Az Európai Parlament aggodalmának adott hangot a megállapodás jelenlegi formája miatt, különösen ami az emberi jogokról szóló politikai párbeszéd hiányosságait illeti.


Hogyan kíván a biztosjelölt részt venni a Fejlesztési Együttműködési Eszközről az Európai Parlamenttel folytatott stratégiai párbeszédben? Meg tudja-e erősíteni, hogy a Fejlesztési Együttműködési Eszközről szóló rendelet 17. cikkének megfelelően a Bizottság a félidős felülvizsgálatot követően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fog elfogadni a Fejlesztési Együttműködési Eszköznek az együttműködési területeket és az indikatív finanszírozási keretösszegeket tartalmazó mellékleteinek módosítása céljából?


Hogyan kívánja bevonni a Parlamentet, valamint az AKCS-országok és az európai országok egyéb érintettjeit, többek között a parlamenteket és a civil társadalmat a Cotonoui Megállapodás lejárta utáni EU–AKCS-kapcsolatok kereteinek előkészítésébe és az erről szóló tárgyalásokba, és hogyan kívánja biztosítani, hogy a Parlament aggályaival megfelelően foglalkozzanak?


Teljes mértékben tiszteletben tartom a Parlament politikai ellenőrzését. A stratégiai párbeszéd kiemelkedő lehetőséget kínál a stratégiai programozási irányok megvitatásához az Európai Parlamenttel politikai szinten. Amennyiben megerősítik kinevezésemet, készen állok arra, hogy személyesen képviseljem a Bizottságot a jövőben a Fejlesztési Együttműködési Eszközről a Parlamenttel folytatandó stratégiai párbeszédekben. Biztosítani kívánom, hogy a Parlament által kifejtett álláspontot figyelembe vegyék a programozási dokumentumok elfogadása előtt.


Üdvözlöm, hogy a jogalkotó felhatalmazta a Bizottságot a Fejlesztési Együttműködési Eszköz módosítására az együttműködés és az indikatív finanszírozási keretösszegek területén, lehetővé téve az Unió számára, hogy alkalmazkodjon a változó környezethez. A Bizottság a félidős felülvizsgálati jelentés ajánlásaira alapozva fogadja el a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat.


A Cotonoui Megállapodás lejárta és az annak helyébe lépő megállapodás formája jelentős hatással lesznek az Unió és az AKCS-országok közötti kapcsolatokra. Az általunk folytatott konzultáció léptékének tükröznie kell vállalt kezdeményezésünk léptékét. Széleskörű és mélyreható nyilvános konzultációt fogok kezdeményezni 2015-ben a Cotonoui Megállapodás helyébe lépő megállapodás hatályáról és prioritásairól.


Szeretném a lehető legszorosabb viszonyt az Európai Parlamenttel ebben a kérdésben és így teljes mértékben kihasználni a párbeszédből adódó lehetőségeinket. Ezzel párhuzamosan szeretnék szoros konzultációkat és párbeszédet folytatni az AKCS-országok képviselőivel és egyéb érintett partnerekkel.


5. Élelmiszerek, valamint a földre és az ingatlanra vonatkozó jogok


A 2014-es évet az ENSZ a családi gazdálkodás nemzetközi évévé, az Afrikai Unió pedig a mezőgazdaság és az élelmezésbiztonság évévé nyilvánította.


Ki tudná-e fejteni a biztosjelölt a nézeteit arról, hogy hogyan lehet kielégíteni a kisüzemi és hagyományos gazdaságok szükségleteit a vidéki területeken, ez ugyanis az afrikai népesség több mint 60%-ának a legfőbb megélhetési forrást jelenti. Támogatja-e a biztosjelölt egy olyan stratégia kidolgozását, melynek célja a földhasználati jogok (például a szokásjogon alapuló, kollektív és közösségi földbirtoklási megállapodások) védelme a földfoglalásokkal szemben? Szükségesnek tartja-e a tulajdonjogok megerősítését a fejlődő országokban, valamint a földgazdálkodás javítását? Támogatna-e Ön egy egyértelműen meghatározott, a fejlődő országok tulajdonjogára vonatkozó költségvetési tételt, melynek célja a hosszú távú földgazdálkodási reformok támogatása, valamint a földtulajdon általános érvényesítése az országstratégiai dokumentumok kidolgozása és végrehajtása során?


A kistermelői mezőgazdaságba történő beruházásokról bebizonyosodott, hogy azokkal kiemelkedő eredményeket lehet elérni a szegénység csökkentése terén. Szeretném ezért előnyben részesíteni azokat a fellépéseket, amelyek növelik a mezőgazdasági kistermelők bevételeit és erősítik a vidéki közösségek alkalmazkodóképességét.


A földterületekbe történő jelentős beruházásoknak nem szabadna veszélyeztetni a biztos földbirtoklást és földhasználati jogot, amelyek az élelmezésbiztonságnak és az agrárszektor fenntarthatóságának előfeltételét jelentik és döntő fontosságúak a szegénység csökkentésében, különösen a nők és az őslakos csoportok tekintetében. Amennyiben megerősítik kinevezésemet, olyan lépéseket fogok tenni, amelyek biztosítják ezeket a jogokat, a helyi szokásokkal és tradíciókkal összhangban.


Hiszem, hogy a tulajdonjog lényeges az eredményes nemzeti földpolitikákon belül, amely megköveteli a kormányzattól az elkötelezettséget, hogy a területet kiemelt intézkedésekkel segítse. Ebben az értelemben, erősíteni fogom az Unió részvételét az olyan nemzetközi kezdeményezésekben, amelyek meghatározzák a földterületekbe történő felelősségteljes beruházások kereteit, annak érdekében, hogy azok fenntarthatóak legyenek és tiszteletben tartsák az emberi jogokat és az emberek megélhetését. Ilyenek például a 2012 októberében a Világélelmezés-biztonsági Bizottság által elfogadott, a földművelés, a halászat és az erdőgazdálkodás felelősségteljes irányítására vonatkozó önkéntes iránymutatásai, valamint a felelősségteljes mezőgazdasági beruházások elveinek kialakítására irányuló jelenlegi folyamat.


Határozottan támogatni fogom a földrajzi és tematikus költségvetési tételek hozzájárulását a „globális közjavak és kihívások” program keretében előirányzott „szegényeket támogató földpolitikát” kiemelt uniós kezdeményezéshez, az országos szintű végrehajtás támogatása, a szakpolitikai párbeszéd és kapacitásépítés érdekében, kellő figyelemmel a nemi dimenzióra.