Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Portfeliai ir kandidatai

EUROPOS KOMISIJA, KAIP RENKAMAS…
  1. PASKIRTI KOMISIJOS NARIAI IR JŲ PORTFELIAI
     

    Taryba, spręsdama kvalifikuota balsų dauguma ir bendru sutarimu su pasiūlytuoju kandidatu į Komisijos pirmininko pareigas, patvirtina sąrašą asmenų, kuriuos ji siūlo skirti Komisijos nariais,atsižvelgdama į kiekvienos valstybės narės siūlymus.

    Komisijos pirmininkas paskirsto nariams portfelius (veiklos sritis).

    Europos Komisijos sudėtį turi patvirtinti Europos Parlamentas.

Paskirtieji Komisijos nariai
 
Pareigos: Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Geresnis reglamentavimas, tarpinstituciniai ryšiai, teisės viršenybė ir Pagrindinių teisių chartija - Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas
 
 
Pareigos: Biudžetas ir žmogiškieji ištekliai - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Bendroji skaitmeninė rinka - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Energijos sąjunga - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Euras ir socialinis dialogas - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Darbo vietos, augimas, investicijos ir konkurencija - Pirmininko pavaduotojas
 
 
Pareigos: Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 
 
Pareigos: Klimato politika ir energetika
 
 
Pareigos: Konkurencija
 
 
Pareigos: Skaitmeninė ekonomika ir visuomenė
 
 
Pareigos: Ekonomikos ir finansų reikalai, mokesčiai ir muitų sąjunga
 
 
Pareigos: Švietimas, kultūra, jaunimas ir pilietiškumas
 
 
Pareigos: Užimtumas, socialiniai reikalai, kvalifikacijos ir darbo jėgos judumas
 
 
Pareigos: Aplinka, jūrų reikalai ir žuvininkystė
 
 
Pareigos: Europos kaimynystės politika ir derybos dėl plėtros
 
 
Pareigos: Finansinis stabilumas, finansinės paslaugos ir kapitalo rinkų sąjunga
 
 
Pareigos: Sveikata ir maisto sauga
 
 
Pareigos: Humanitarinė pagalba ir krizių valdymas
 
 
Pareigos: Vidaus rinka, pramonė, verslininkystė ir MVĮ
 
 
Pareigos: Tarptautinis bendradarbiavimas ir vystymasis
 
 
Pareigos: Teisingumas, vartotojai ir lyčių lygybė
 
 
Pareigos: Migracija ir vidaus reikalai
 
 
Pareigos: Regioninė politika
 
 
Pareigos: Moksliniai tyrimai, mokslas ir inovacijos
 
 
Pareigos: Prekyba
 
 
Pareigos: Transportas
 
 
Pareigos: Energijos sąjunga - Pirmininko pavaduotojas
( Atsiimta kandidatūra )