Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Corina Crețu

Uzklausīšana

 

Corina Crețu

Atbildības joma: Reģionālā politika
 
3. diena , trešdiena 1 oktobris 2014 - 09:00 , Brisele  
 
 
Atbildīgie par uzklausīšanu
 Atbildīgās komitejas  Pieaicinātie
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāri un sekmētu visas Eiropas intereses, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīga? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Pēdējo 14 gadu laikā mans darbs bijis cieši saistīts ar Eiropas jautājumiem. Šī pieredze man ļāvusi iegūt labas zināšanas par Eiropas iestādēm un to darba metodēm.


Man ir pagodinājums būt izvirzītai par reģionālo politiku atbildīgā Komisijas locekļa amatam. Esmu ekonomiste pēc izglītības ar politisko pieredzi (manā valstī un) Eiropas Parlamentā, tāpēc esmu pārliecināta, ka ES reģionālā politika ir spēcīgs instruments darbvietu un izaugsmes radīšanai un mazaizsargāto grupu integrācijai, jo īpaši mazāk attīstītos reģionos, bet ne tikai tajos.


Esmu īpaši motivēta un gandarīta strādāt ar reģionālās politikas portfeli, jo tā ir politika, kura Eiropas kopīgos pūliņus tuvina reģioniem, mūsu mājām, mūsu iedzīvotājiem. Reģionālās politikas pasākumi ir vērsti uz plašu jomu klāstu, piemēram, ieguldījumiem labākā pētniecībā un inovācijā, pieejamākā digitālajā ekonomikā visiem, enerģijas drošībā un energoefektivitātē, labākā transporta nozarē, konkurētspējīgākos MVU un augstvērtīgākā un pieejamākā izglītībā. Šie ieguldījumi padara Eiropas rīcību redzamu iedzīvotājiem uz vietas un tieši ietekmē viņu ikdienu. Tādējādi tiem ne tikai ir skaidrs sociālais un ekonomiskais mērķis, bet tie arī ievērojami palīdz mazināt iedzīvotāju uztverē pastāvošo plaisu starp Eiropu un tās cilvēkiem.


Jaunievēlētais priekšsēdētājs Ž. K. Junkers ir nācis klajā ar jaunu Komisijas darba organizāciju. Kā topošā Komisijas locekle, kas atbildīga par reģionālo politiku, es cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja vietnieku un par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgo Komisijas locekli, lai nodrošinātu to, ka Komisija sasniedz savas stratēģiskās dienaskārtības mērķus. Šajā konfigurācijā es saskatu lielisku iespēju apvienot resursus, lai nodrošinātu, ka Kohēzijas politikas ieguldījumi ievērojami veicina jaunievēlētā priekšsēdētāja paziņotās izaugsmes, darbvietu un ieguldījumu paketes mērķus.


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Kā bijusī Eiropas Parlamenta deputāte esmu vienmēr rīkojusies Eiropas interesēs un plānoju to darīt arī turpmāk. Es pilnībā pārzinu Līgumos paredzētos pienākumus Eiropas Komisijas locekļu neatkarības nodrošināšanai un stingri apņemos ievērot visaugstākos ētikas standartus, kas izklāstīti Līgumos un Komisijas locekļu rīcības kodeksā. Esmu aizpildījusi deklarāciju par interešu konflikta neesību, kas ir publiski pieejama un tiks atjaunināta gadījumā, ja būs kādas izmaiņas. Es garantēju, ka izvairīšos no stāvokļa vai situācijas, kas varētu likt apšaubīt manu neatkarību, objektivitāti un pieejamību Komisijai, un es informēšu jaunievēlēto priekšsēdētāju par ikvienu situāciju, kas varētu potenciāli radīt interešu konfliktu manu amata pienākumu veikšanā.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatava atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Kā iespējamā Komisijas locekle es pilnībā atbalstu koleģialitāti kā galveno Komisijas darbības principu. Koleģialitāte ir pamats līdzsvarotiem lēmumiem, kuru pieņemšanas procesā ir ņemti vērā dažādie aspekti, un tā nodrošina mūsu politikas pasākumu un priekšlikumu saskanību. Tāpēc uzņemšos savu politisko atbildību par darbību reģionālās politikas jomā, neskarot koleģialitātes principu, un īstenošu savus pienākumus pilnīgā sadarbībā ar pārējiem Komisijas locekļiem un saskaņā ar jaunievēlētā priekšsēdētāja darba metodēm. Es cieši sadarbošos ar saviem kolēģiem, īpaši ar priekšsēdētāja vietnieku, kas atbildīgs par Eiropas enerģētikas savienību, un ar priekšsēdētāja vietnieku, kura pārziņā ir digitālais vienotais tirgus, jo atbalsts no reģionālās politikas finansējuma avotiem var būtiski uzlabot attīstības procesus šajās jomās. Kā Kolēģijas locekle esmu atbildīga tieši ievēlēto Eiropas Parlamenta locekļu priekšā. Šajā ziņā manā ikdienas darbībā vienāda attieksme pret Eiropas Parlamentu un Padomi būs obligāts nosacījums.


Ko konkrēti esat gatava apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatava sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Es pilnībā atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja ieceri tiekties uz īpašu partnerību starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju kā mūsu demokrātiskās leģitimitātes avotu. Manuprāt, kā Eiropas Parlamenta deputāte esmu guvusi labu izpratni par Eiropas Parlamenta bažām, vajadzībām, domāšanas veidu un sensitīviem jautājumiem. Eiropas Parlamenta deputāti var būt droši, ka es pilnībā ievērošu noteikumu par pārredzamu informācijas plūsmu uz Eiropas Parlamentu, kā tas ir paredzēts Iestāžu pamanolīgumā. Es nodrošināšu, ka Eiropas Parlaments saņem visus vajadzīgos dokumentus un informāciju savlaicīgi un vienādi ar Padomi. Attiecībā uz pēcpasākumiem saistībā ar Eiropas Parlamenta nostājām un pieprasījumiem es vadīšos no Iestāžu pamatnolīguma noteikumiem un savās atbildības jomās nodrošināšu, ka Komisija atbild uz Parlamenta rezolūcijām vai saskaņā ar LESD 225. pantu izteiktajiem lūgumiem 3 mēnešu laikā pēc to pieņemšanas. Šajā ziņā es atbalstu un pilnībā ievērošu jaunievēlētā priekšsēdētāja Ž. K. Junkera pausto apņemšanos, ka nākamā Komisija nekādā ziņā neatstās bez ievērības ziņojumus par tiesību aktu priekšlikumiem. Es piekrītu, ka nepieciešama plaša apspriešanās ar ieinteresētajām personām un rūpīgs ietekmes novērtējums, kas atspoguļo mūsu kopīgo uzsvaru uz tiesību aktu kvalitāti un pareizu regulatīvo vidi, un es nodrošināšu to savā darbā, šajā nolūkā cieši sadarbojoties ar pirmā priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu.

 
 
Reģionālās attīstības komitejas jautājumi

3. Kohēzijas politikas reforma un stratēģijas "Eiropa 2020" mērķi


Kohēzijas politika ir galvenais ieguldījumu līdzeklis reālajā ekonomikā, aptverot vairāk nekā vienu trešdaļu no ES budžeta, savukārt ESI fondi ir svarīgākie instrumenti stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanai. Kā komisāra amata kandidāte nodrošinās kohēzijas politikas reformu panākumu turpināšanu, jo īpaši integrēto pieeju, līdzdalību partnerībā un uzsvaru uz reģioniem? Kā varētu maksimāli paaugstināt šo fondu efektivitāti, lietderīgumu un ietekmi, lai sasniegtu stratēģijas "Eiropa 2020" viedas, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes mērķus, kā arī panāktu ekonomikas, sociālo un teritoriālo kohēziju, jo īpaši saistībā ar konverģences palēnināšanos starp reģioniem, kā norādīts Sestajā ziņojumā par kohēziju?


Kohēzijas politika 2014.–2020. gadam ir pamatīgi reformēta. Šī reforma ir nostiprinājusi saikni starp kohēzijas politiku un ES prioritātēm un palielinājusi tās iedarbību un orientāciju uz rezultātiem, cieši sasaistot to ar Eiropas pusgada un ekonomikas pārvaldības procesiem. Notiekošajās sarunās par partnerības nolīgumiem un programmām ar dalībvalstīm — arī vēlāk, to īstenošanas procesā — es nodrošināšu, ka šī tālejošā reforma, par kuru vienojās Eiropas Parlaments un Padome, tiek ieviesta praksē.


Integrētā pieeja ļauj dalībvalstīm un reģioniem sarežģītas problēmas risināt integrēti un koordinēti. Tā sniedz pievienoto vērtību nozaru ieguldījumu iedarbībai un orientācijai uz mērķi reģionālā un vietējā līmenī, un tāpēc tā ir jāpadara par normu. Jaunais regulējums dod iespēju īstenot šādu integrēto pieeju, piemēram, saistībā ar viedajām specializācijas stratēģijām, sinerģiju starp kohēzijas politiku un citiem ES fondiem vai saistībā ar pilsētu ilgtspējīgu attīstību. Es veltīšu īpašu uzmanību šo iespēju izmantošanai un mudināšu reģionus un pilsētas dalīties to pieredzē.


Reforma ir nostiprinājusi noteikumus par partnerību, un šajā ziņā Eiropas Parlaments ir devis savu ieguldījumu, paužot stingru atbalstu. Eiropas strukturālajos un investīciju fondos (ESI fondos) partnerības kvalitātei ir liela nozīme, jo, iesaistot reģionālās un vietējās iestādes, sociālos partnerus un NVO, partnerība vairo apņemšanos sasniegt politikas mērķus, atbildību un specializētās zināšanas. Veltīšu īpašu uzmanību tam, kā tiek piemērots Eiropas rīcības kodekss attiecībā uz partnerību.


Runājot par fondu ietekmi uz stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanu, būtu jāuzsver, ka jaunās paaudzes ESI fondu regulējums ir ievērojami nostiprinājis saikni starp kohēzijas politiku un ES prioritātēm pēc 2014. gada un ka tas ir ļoti lielā mērā saskaņots ar stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem. Tādējādi visi ieguldījumi palīdzēs sasniegt tematiskos uzdevumus, kas izriet no stratēģijas "Eiropa 2020" un tās galvenajiem mērķiem. Šajā satvarā katrā programmā ir jāizvirza sava stratēģija tam, kā vislabāk radīt darbvietas, izaugsmi un strukturālas pārmaiņas. Manā pārziņā esošie dienesti cieši sekos līdzi programmām, lai nodrošinātu, ka kohēzijas politika pilnā mērā dod savu ieguldījumu stratēģijas "Eiropa 2020" mērķu sasniegšanā. Es rūpīgi sekošu līdzi ieguldījumam, ko manā pārziņā esošajiem fondiem būs jāsniedz digitālā vienotā tirgus un Eiropas enerģētikas savienības labā.


4. Priekšnoteikumu mehānismi


Partnerattiecību nolīgumiem un darbības programmām ir jāsaskan ar valstu reformu programmām, un šie nolīgumi un programmas būtu jāattiecina uz nepieciešamajām reformām, kas noteiktas attiecīgajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos Eiropas pusgada procesa ietvaros. Kā Jūs kā komisāra amata kandidāte vērtējat priekšnoteikumu mehānismu praktisko darbību? Kā Komisija, kas ir iesaistīta strukturētā dialogā ar EP, ņem vērā EP iebildumus, ierosinot daļēji vai pilnībā apturēt visas saistības vai maksājumus?


Pašreizējo sarunu laikā Komisija sevišķi rūpīgi raugās uz to, lai partnerattiecību nolīgumi un darbības programmas būtu saskaņā ar programmām un konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem, kā tas paredzēts ESI fondu tiesiskajā regulējumā. Fondu izmantošanā ir jānodrošina atbilstība ekonomiskajiem uzdevumiem, kas noteikti konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos. Gan dalībvalstīm, gan Komisijai jākoncentrējas uz pareizu prioritāšu noteikšanu pašā sākumā, balstoties uz Padomes pieņemtajiem ieteikumiem. Šādā veidā mazināsies vajadzība pārveidot programmu turpmākajos gados pēc partnerattiecību nolīgumu un programmu pieņemšanas. Programmu stabilitāte jānosaka par vispāratzītu noteikumu, jo ESI fondi paredzēti daudzgadu ieguldījumu stratēģiju atbalstam. Turklāt, lai gan konkrētām valstīm adresētie ieteikumi tiek atjaunināti ik gadu, dalībvalstu problēmām parasti piemīt vidēja termiņa un ilgtermiņa raksturs. Tāpēc es nodrošināšu, ka gadījumā, ja notiks pārplānošana, tā tiks veikta tikai, lai risinātu jaunas ekonomiskās un sociālās problēmas, kas konstatētas attiecīgajos konkrētām valstīm adresētajos ieteikumos un Padomes ieteikumos atbilstoši ekonomikas pārvaldības mehānismiem, vai lai vairotu izaugsmi un pieejamo ESI fondu ietekmi uz konkurētspēju dalībvalstīs, kurām tiek sniegta finansiāla palīdzība. Regulējumā ir paredzēti vairāki aizsargmehānismi saistībā ar nosacījumu izpildes noteikumu piemērošanu. Es ļoti labi apzinos, ka Eiropas Parlamentam tas ir ļoti svarīgi. Es strādāšu ciešā sadarbībā ar maniem kolēģiem Komisijā, lai nodrošinātu šo noteikumu samērīgu un iedarbīgu piemērošanu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā ņemot vēra dalībvalsts ekonomiskos un sociālos apstākļus. Ļaujiet man atgādināt, ka regulā ir sīki izklāstīta metodika, kas jāizmanto ESI finansējuma apturēšanas gadījumā, jo īpaši attiecībā uz saistību apturēšanu, to aizsargmehānismu saraksts, kas atspoguļo attiecīgās dalībvalsts ekonomisko un sociālo situāciju, un arī tas brīdis programmas ciklā, kurā notiek iespējamā apturēšana. Regulējumā ir noteikti gadījumi, kad Komisijai ir pienākums informēt Eiropas Parlamentu, ja rodas ESI fondu finansējuma apturēšanas risks. Parlaments var aicināt Komisiju uz strukturētu dialogu par makroekonomisko nosacījumu izpildes noteikumu piemērošanu, jo īpaši gadījumos, kad Parlaments saņēmis šādu informāciju no Komisijas. Tas ļaus Eiropas Parlamenta locekļiem paust savus viedokļus. Es uzskatīšu šos viedokļus par vērtīgu informācijas avotu un labprāt tos saņemšu. Apliecinu, ka kā Komisijas locekle nopietni apsvēršu visu saistīto informāciju un pienācīgi apdomāšu visus elementus, kas no tās izriet, kā arī viedokļus, kas izteikti strukturētā dialogā ar Eiropas Parlamentu. Kā atgādināts 2012., 2013. un 2014. gada izaugsmes pētījumos, Komisijai ļoti rūp vajadzība saglabāt ienesīgus ieguldījumus dalībvalstīs, un es katrā ziņā neplānoju atņemt dalībvalstīm tik vajadzīgos resursus. Tomēr, lai nodrošinātu ES finansējuma lietderību, pareiza makroekonomiskā satvara vai pareiza ieguldījumu sadalījuma atjaunošanā mums ir svarīgi īstenot stimulēšanu pareizā apjomā.


5. Kohēzijas politikas īstenošana: Parlamenta līdzdalība


Kā komisāra amata kandidāte attīstīs regulāru un konstruktīvu dialogu ar REGI komiteju attiecībā uz plānošanas procesa noslēgšanu un — jo īpaši — kohēzijas politikas īstenošanu nākamās Komisijas darbības laikā? Kādus pasākumus viņa veiks, lai nodrošinātu, ka EP deputāti tiek regulāri, sistemātiski un laikus informēti par politikas īstenošanu?


Tā kā pēdējos 8 gadus esmu bijusi Eiropas Parlamenta deputāte, es pilnībā izprotu, cik svarīga ir laba sadarbība, komunikācija un koordinācija ar Eiropas Parlamentu. Paturot prātā kopīgo mērķi veicināt politikas labāko īstenošanu, es atzinīgi vērtētu regulāru, konstruktīvu dialogu ar REGI komitejas locekļiem. REGI komiteja ir paveikusi lielu darbu, kad attiecīgās regulas tika pirmo reizi pieņemtas koplēmuma procedūrā, un ir svarīgi panākt, lai REGI komitejas locekļi tiktu regulāri informēti par to, kā uz vietas tiek īstenotas šīs regulas, kuras pirmo reizi tika pieņemtas saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru.


2014.–2020. gada regulējumā ir paredzēta apjomīgāka ziņošana par paveikto regulas īstenošanā un par politikas sasniegumiem. Līdz nākamā gada beigām tiks iesniegts pirmais ziņojums par to, kāds ir partnerības nolīgumu un programmu sarunu iznākums, un es ceru uz auglīgu diskusiju kopā ar jums. Nav šaubu, ka es pati un manā pārziņā esošie dienesti būs gatavi ziņot REGI komitejai par konkrētiem jautājumiem, kad komiteja vēlēsies šādu informāciju saņemt, un mēs nodrošināsim, ka izteiktie viedokļi netiks atstāti bez ievērības. Iepriekš bija izveidota kārtība, kādā Komisija un šī komiteja apmainās ar informāciju par ES kohēzijas politiku, un es labprāt turpinātu šo praksi.


Mums ir arī agrīnā posmā jāiesaistās debatēs par šīs rīcībpolitikas turpmāko attīstību pēc 2020. gada, pamatojoties uz rūpīgu analīzi un novērtējumu par to, kāda ir reakcija uz reformas jaunajiem elementiem un kā tie maina veidu, kādā tiek sasniegti politikas mērķi. Budžeta un tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz nākamo kārtu jābalstās uz plašām debatēm ar Eiropas Parlamentu, konsultatīvajām komitejām, ieinteresētajām personām dalībvalstīs un reģionos un akadēmiskajām aprindām.