Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Vĕra Jourová

Uzklausīšana

 

Vĕra Jourová

Atbildības joma: Tieslietas, patērētāji un dzimumu līdztiesība
 
3. diena , trešdiena 1 oktobris 2014 - 13:30 , Brisele  
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāri un sekmētu visas Eiropas intereses, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīga? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Jūtos pagodināta, ka esmu izvirzīta par kandidāti komisāra amatam tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jomā. Es būšu pārliecināta un dedzīga šo politikas jomu aizstāve kā Komisijā, tā ārpus tās. Jau daudzus gadus esmu pārliecināta eiropiete, kura ar dziļu cieņu atzīst Eiropas integrācijas nozīmību. Lepojos ar to, ka esmu ievēlēta Čehijas Deputātu palātā, man ir uzticēti Reģionālās attīstības ministres pienākumi un esmu iesaistīta politiskās partijas ANO 2011 vadībā. Man ir izteikta pienākuma apziņa strādāt citu labā. Pirmām kārtam es esmu politiķe un pārliecināts rīcības cilvēks, kas uzlabos to pilsoņu dzīvi, kurus es pārstāvu.


Man ir bijusi izdevība būt vēlētā amatā un pārstāvēt pilsoņus vietējā un valsts līmenī un, ja Eiropas Parlaments apstiprinātu manu kandidatūru, es ceru, ka tā būs iespēja īstenot šo pārstāvību Eiropas līmenī. Savā valstī es aktīvi esmu aizstāvējusi Eiropas integrāciju. Es pārliecināti atbalstīju manas valsts pievienošanos Eiropas Savienībai 2004. gadā un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka dalība ir sniegusi būtiskus ieguvumus gan Čehijas Republikai, gan Eiropas Savienībai. Esmu patiesi gandarīta, ka, darbojoties kā ministrei pašreizējās valdības sastāvā, man ir izdevies dot kaut nelielu ieguldījumu, palīdzot savai valstij veidot atvērtāku un progresīvāku attieksmi pret Eiropas mēroga sadarbību un Kopienas metodi. Man bija galvenā loma, cenšoties uzlabot situāciju struktūrfondu apguvē un pārraudzībā, lai mūsu dalības priekšrocības vienādā mērā varētu baudīt kā iedzīvotāji, tā uzņēmumi.


Mana izglītība – man ir maģistra diploms kultūras antropoloģijā un jurisprudencē – nodrošina to, ka spēju izprast dažādās kultūras un tiesiskās tradīcijas visā Eiropas Savienībā. Esmu guvusi lielu pieredzi privātajā sektorā, konsultējot gan privātās, gan valsts struktūras Centrālajā Eiropā, Austrumeiropā un Balkānos. Esmu to izmantojusi ministres amatā, piedaloties sešu tiesību aktu izstrādē un Civildienesta likuma pieņemšanā Čehijas Republikā. Šī pieredze nodrošina man dziļu izpratni par tieslietu sistēmu priekšrocībām un nepilnībām – neaprobežojoties tikai ar šā vārda institucionālo nozīmi – un tiesību aktu lomu, kā arī to, kas būtu atbilstošāks risinājums Eiropas vai valsts līmenī.


Mana karjera ir ļāvusi man gūt pozitīvu pieredzi daudzās jomās, taču tā bija arī smagākais periods gan manā personiskajā, gan profesionālajā dzīvē. Brīvības un drošības principi man saistās ar īpaši sāpīgiem pārdzīvojumiem, jo 2006. gadā es tiku nepatiesi un nelikumīgi apsūdzēta un mēnesi atrados pirmstiesas apcietinājumā. Par laimi, visas tiesas mani pilnībā attaisnoja visos apsūdzības punktos. Lai arī šādu pieredzi nenovēlu nevienam, tā deva man vienreizēju ieskatu tajā, cik liela nozīme tiesiskumam ir kriminālprocesā. Gūstot šādu pieredzi, cilvēks sāk saprast, ko nozīmē saskarsme ar nepārprotamu netaisnību. Tādēļ es tik kaismīgi aizstāvu personu tiesības uz brīvību, kas, manuprāt, ir viena no lielākajām vērtībām, kas būtu jāveicina un jāaizstāv. Eiropas Savienībā mums ir pienākums nodrošināt, lai pilsoņi – neatkarīgi no tā, kura Eiropas Savienības valsts ir viņu izcelsmes valsts – varētu baudīt vienādas tiesības un brīvības. Eiropas Savienība ir unikāla – kā tā darbojas un kādas vērtības tā aizstāv –, un mums jāturpina darbs pie šo pamattiesību aizsardzības un stiprināšanas.


Esmu nelokāmi pārliecināta par to, cik nozīmīgi ir veidot uzticēšanos mūsu demokrātiskajām iestādēm. Sabiedrības uzticēšanos Eiropas Komisijas darbam var nodrošināt tikai tad, ja tā būs neatkarīga un brīva no ārējas ietekmes. Pret neatkarības zvērestu es izturos ārkārtīgi nopietni. Es varu apliecināt Eiropas Parlamentam – esmu rūpīgi nodrošinājusi, ka esmu izvairījusies no jebkādam saiknēm ar ekonomiskām darbībām, kas varētu būt par pamatu interešu konfliktam, un ka es esmu izpildījusi savu pienākumu saskaņā ar interešu konflikta neesamības deklarāciju. Ja būs kādas izmaiņas, tā tiks atjaunināta. Es pilnībā ievērošu Komisāru rīcības kodeksu un ētikas standartus, kas nostiprināti LES 17. panta 3. punktā un LESD 245. un 339. pantā. Es nelūgšu un nepildīšu nevienas valsts valdības, iestādes vai struktūras norādījumus un atturēšos no jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar maniem pienākumiem, piemēram, neveikšu nekādu citu darbu.


Turklāt es pilnībā atbalstu mūsu apņemšanos ievērot pārredzamības principu, kā jaunievēlētais priekšsēdētājs to norādījis politikas pamatnostādnēs. Es apņemos publiskot visus savus kontaktus un sanāksmes ar profesionālajām organizācijām vai pašnodarbinātām personām par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ES politikas izstrādi un īstenošanu.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatava atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Ko konkrēti esat gatava apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatava sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Ja mani apstiprinās par komisāri, es pret saviem pienākumiem kolēģijā izturēšos ārkārtīgi nopietni. Esmu pārliecināta koleģialitātes piekritēja – tas ir pamatprincips Komisijas lēmumu pieņemšanai un to ticamībai, un nodrošina labāk pamatotus un saskaņotākus lēmumus.


Jaunievēlētais priekšsēdētājs Junkers ir ierosinājis jaunu kolēģijas darba metodi – tai vajadzētu palielināt politisko atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un komandas darbu šo lēmumu pieņemšanā. Es atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera mērķi izcelt Komisiju no tās tradicionālajiem rāmjiem tā, lai radītu jaunas perspektīvas lēmumu pieņemšanas procesam. Es centīšos izpildīt tās saistības, kuras jaunievēlētais priekšsēdētājs Junkers ir uzņēmies savās Eiropas Parlamentam iesniegtajās politikas pamatnostādnēs – gan attiecībā uz desmit prioritārajām darbībām, gan jomās, par kurām atbildīga būšu konkrēti es. Lai to panāktu, es viennozīmīgi strādāšu cieši kopā ar priekšsēdētāja vietnieku Timmermansu, kā arī ar vairākiem citiem kolēģiem pie tādiem kopīgu interešu jautājumiem kā digitālā programma, migrācija un iekšlietas. Esmu komandas cilvēks un centīšos sadarbībā ar kolēģiem rīkoties ticami un pārliecināti, lai mēs varētu strādāt savstarpējas uzticēšanās gaisotnē. Esmu pārliecināta, ka tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības portfelis ir lielisks kopīgas domāšanas piemērs, kas nepieciešama gadījumā, ja mums, pamatojoties uz fundamentālu vērtību ievērošanu, jāatjauno savstarpēja uzticēšanās starp tiesu sistēmām, jāstimulē izaugsme un uzticēšanās un jāveido progresīva sabiedrība.


Mums ir vienreizēja iespēja padarīt šo portfeli par veiksmes stāstu, un es ar cerībām raugos uz iespēju pastāvīgi strādāt kopā ar jums, lai panāktu reālas izmaiņas. Man ir cieša pārliecība, ko arī centīšos aizstāvēt ar veselo saprātu, smagu darbu un apņemšanos rast efektīvus un iedarbīgus risinājumus. Visas savas politiskās dzīves laikā es neesmu vairījusies no grūtiem politiskiem lēmumiem. Mums ne vienmēr būs viens viedoklis. Es rūpīgi atbildēšu uz jūsu izteiktajām bažām un jautājumiem, vienlaikus paturot prātā, ka saskaņā ar labāka regulējuma programmu mums ir jākoncentrējas uz būtiskām un nozīmīgām lietām, nevis jāmēģina atrisināt katru iespējamo problēmu.


Dziļāka iesaistīšanās politikā nozīmē arī lielāku atbildību. Es uzņemšos pilnu politisko atbildību par manu dienestu darbībām tiesiskuma, patērētāju un dzimumu līdztiesības jomā, lai ļautu Eiropas Parlamentam iespējami pilnīgāk īstenot demokrātisko pārraudzību, kā tas noteikts Pamatnolīgumā. Manā pašreizējā reģionālās attīstības ministres postenī man jau ir iespēja tikties ar daudziem Eiropas Parlamenta locekļiem, un es priecājos par šīs ciešās sadarbības turpināšanu. Ja manu kandidatūru apstiprinās komisāra amatam, esmu cieši apņēmusies piedalīties regulārā dialogā un viedokļu apmaiņā ar Eiropas Parlamentu un tā komitejām, pilnībā ievērojot mums iedalītās lomas, atklātību un pārredzamību.


Daudzās jomās, kuras būtu manā tiešā kompetencē, Eiropas Parlaments un Padome abi ir likumdevēji. Tas prasa laiku, bet vienlaikus nodrošina līdzsvarotāku un pārstāvētāku lēmumu pieņemšanu. Es nodrošināšu, ka attieksme pret abiem likumdevējiem būs vienāda gan no pakļautības, gan informācijas apmaiņas viedokļa. Es nodrošināšu savu personīgu līdzdalību sarunās un to, ka būšu Eiropas Parlamenta un attiecīgo komiteju rīcībā, kad vien iespējams.


Esmu nelokāma pārredzamības un atklātības aizstāve, vienlaikus paredzot nepieciešamo vietu konfidenciālām sarunām. Pārredzamība būs standarta princips. Protams, dažos ierobežotos gadījumos – ņemot vērā tās jomas, par kurām esmu atbildīga – būs nepieciešama īpaša rīcība attiecībā uz konfidenciālu informāciju, ievērojot piemērojamo tiesisko regulējumu.


Spēkā esošie Līgumi piešķir konkrētu lomu katrai Eiropas Savienības iestādei. Jau tas vien, ka Eiropas Komisijai ir iniciēšanas tiesības, ir šīs unikālās sistēmas būtisks elements. Attiecībā uz Eiropas Parlamenta nostājām un pieprasījumiem es piemērošu Pamatnolīguma noteikumus un jomās, par kurām būšu atbildīga, nodrošināšu, ka Komisija uz Parlamenta nostājām un pieprasījumiem, kas iesniegti, pamatojoties uz LESD 225. pantu, sniegtu atbildi 3 mēnešu laikā pēc to pieņemšanas. Šajā saistībā es atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera apņemšanos un pilnībā pievienojos tai, proti, ka jaunā Komisija īpašu uzmanību pievērsīs likumdošanas iniciatīvu ziņojumiem.

 
 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas jautājumi

3. Patērētāju aizsardzība, patērētāju tiesību nodrošināšana un aizsardzība


Kā Jūs veicināsiet labāku konkurenci, izvēles nodrošināšanu patērētājiem un patērētāju aizsardzību Jūsu atbildības jomās?


Ja mani apstiprinās par komisāri, mans nolūks ir patērētāju jautājumus kā transversālas tēmas pilnībā iekļaut ES politikas veidošanā un sagatavot ES patērētāju programmu nākamajai kārtai. Nākamos piecus gadus es būšu patērētāju balss, kas paudīs viņu bažas. Šī ir horizontāla joma, kas skar visus portfeļus. Patērētāji sagaida, ka Eiropas Savienība palīdzēs viņiem viegli veikt pirkumus pāri robežām gan tiešsaistes, gan bezsaistes darījumos, aizsargās un stiprinās viņu tiesības, kā arī, uzraugot tirgu, nodrošinās godīgu konkurenci, lai galarezultātā patērētāji noslēgtu visizdevīgāko darījumu.


Mans galvenais mērķis būs panākt ES patērētāju uzticēšanos: lai viņi ticētu informācijai un rīkiem savu tiesību īstenošanai; tam, ka viņiem tiek piedāvāti tikai droši un nekaitīgi produkti; tam, ka iestādes sargā tirgus, lai patērētāji varētu darboties kā ekonomikas dalībnieki.


Viens būtisks aspekts, uz kura varam balstīties, ir tas, kā patērētāju politika var veicināt mūsu nodarbinātības un izaugsmes programmu. Tā kā patērētāju izdevumi atbilst 56 % no ES IKP, patērētāju spēkos ir ietekmēt tirgus.


Lai uzlabotu patērētāju izvēles iespējas, informācijai un izpratnes veidošanas rīkiem un kampaņām joprojām būs galvenā nozīme. Ja mani apstiprinās par patērētāju politiku atbildīgā komisāra amatā, es veikšu mūsu rīku pārbaudi, lai noteiktu, vai mēs patērētājiem sniedzam skaidru un viegli saprotamu informāciju. Šajos jautājumos es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un ES patērētāju organizācijām.


Kā Jūs redzat situāciju tirgus uzraudzības un ražojumu droša iepakojuma jomā?


Mans nolūks ir būt par godīgu vidutāju, lai panāktu šīs nozīmīgās paketes tālāku virzību Padomē un pieņemšanu. Šajā priekšlikumā ir ierosināta spēkā esošo noteikumu modernizācija un administratīvā sloga samazināšana, vienlaikus pievēršoties aktuālajām tirgus vajadzībām. Priekšlikums noderēs daudzām mūsu prioritātēm nākamajos gados, piemēram, tiešsaistes problēmu iekšējā tirgū risināšanai, ES līderpozīcijas drošības jomā saglabāšanai globālajā tirgū un labāka regulējuma nodrošināšanai.


Es sadarbošos ar ieinteresētajām personām un dalībvalstīm, lai izprastu viņu bažas, un mēģināšu dot savu ieguldījumu risinājuma atrašanā.


Izmaiņas digitālās jomas tirgus attīstībā, piemēram, datu virzītas ekonomikas sakarā un kopīgas izmantošanas ekonomikas attīstības gadījumā, ir radušās svarīgas problēmas saistībā ar patērētāju aizsardzību. Kā jūs plānojat tās risināt?


Dinamisks tirgus un tehnoloģiju attīstība ir kopumā apsveicama. Inovatīvi risinājumi var palīdzēt patērētājiem taupīt laiku un radīt uzņēmējdarbības iespējas un ekonomikas izaugsmi. Vienlaikus mums ir jānodrošina, ka patērētāji, kad viņi izmanto jaunās tehnoloģijas, netiek maldināti un ļaunprātīgi izmantoti. Tāpat mums jāaizsargā digitālajos tirgos neaizsargātāko personu – bērnu un gados vecu cilvēku – īpašās vajadzības. Tas ir būtiski, ja vēlamies saglabāt patērētāju uzticēšanos digitālajiem tirgiem. Mans vispārējais mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus, lai uz visiem uzņēmumiem, kuri piedāvā preces vai digitālos pakalpojumus ES, attiektos vienādi stingri datu aizsardzības un patērētāju aizsardzības noteikumi neatkarīgi no servera atrašanās vietas.


Mana galvenā prioritāte ir ātri pabeigt sarunas par kopējiem Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Tāpat mums būs nepieciešami tiesību akti, lai modernizētu un vienkāršotu patērētāju aizsardzības noteikumus attiecībā uz pirkumiem tiešsaistē un digitālajā vidē, kā arī jāveicina Komisijas un Eiropas Parlamenta veiktais darbs pie modernas un patērētājiem draudzīgas Līgumtiesību regulas, jo īpaši attiecībā uz digitālo vidi. Piemēram, es vēlos arī nodrošināt to, ka patērētāji savās elektroniskajās ierīcēs varētu piekļūt pakalpojumiem, mūzikai, filmām un sporta pasākumiem jebkurā vietā Eiropā, neraugoties uz robežām.


Darījumdarbības modeļi, piemēram, "dalīšanās ekonomika", izvirza jautājumus par interneta un tālruņu starpnieku pienākumiem. Šie starpnieki var būt vai arī nebūt līguma ar patērētājiem puses, taču ir svarīgi, ka pašā sistēmā tiek iekļauta atbildība pret pasūtītāju. Es cieši sadarbošos valstu tiesībaizsardzības iestāžu tīklā, lai dalītos pieredzē par patērētāju aizsardzības jautājumiem saistībā ar šādiem modeļiem un definētu kopēju pieeju, kas tiktu piemērota visā ES.


Lai nodrošinātu saskaņotu pieeju iesaistītajās ES politikas jomās, šajos jautājumos es cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja vietnieku Ansipu un koordinēšu savas darbības ar komisāru Etingeru.


Kādus turpmākus pasākumus Jūs paredzat, lai panāktu efektīvu aizsardzības nodrošināšanu un pārsūdzības iespējas patērētājiem un uzņēmumiem, kas ievēro likumus, papildus alternatīvajiem strīdu izšķiršanas mehānismiem?


Aizsardzības nodrošināšana būs viena no manām galvenajām prioritātēm. Ir svarīgi, ka patērētāju aizsardzības tiesību akti tiek piemēroti un īstenoti vienādi visā Savienībā: ne tikai, lai vērstos pret faktiskiem pārkāpumiem un izvairītos no tirgus sadrumstalotības, bet arī lai darbotos atturoši un nepieļautu jaunus pārkāpumus. Šis jautājums būs uzmanības centrā, pārskatot regulu par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā. Es vēlos cieši sadarboties ar patērētāju organizācijām un nozarēm ar mērķi nodrošināt, ka mūsu ierosinātie aizsardzības risinājumi ir ātri, efektīvi un aptver visu ES.


Es ievērošu Komisijas Ieteikumu par kolektīvo tiesisko aizsardzību. Dalībvalstis ir sākušas īstenot praksē ieteikumā izklāstītos principus. Kad ieteikumā minētais īstenošanas periods būs beidzies, es ierosināšu šo valstu pasākumu detalizētu izvērtējumu, lai pārliecinātos, ka tie atbilst ieteikuma mērķiem. Pēc šā izvērtējuma kolēģija varēs lemt par to, vai ir nepieciešama turpmāka rīcība.


Es veicināšu pārskatītās Maza apmēra prasību regulas ātru pieņemšanu. Eiropas patērētāji un MVU ir pelnījuši nedārgu un modernizētu procedūru, lai viņiem tiktu nodrošināta efektīva pieeja tiesu sistēmai pārrobežu mazu prasību gadījumos. Šāda mehānisma neesamība viņus vienkārši attur no šādu prasību iesniegšanas, un tādējādi viņiem ir liegta piekļuve tiesiskumam.


Tāpat es aizstāvēšu patērētāju tiesības vērsties tiesā viņu mītnes zemē un baudīt tiesību aktu sniegtās priekšrocības viņu mītnes zemē. Es cieši pārraudzīšu nesen pārskatītās Regulas Brisele I īstenošanas gaitu, lai nodrošinātu, ka tā nodrošina vieglu pieeju tiesu sistēmai tuvu dzīvesvietai.


4. Lietpratīgs regulējums


Kā Jūs uzlabosiet ex ante un ex post ietekmes novērtējumus, lai nodrošinātu vispārēju un līdzsvarotu jauno likumdošanas priekšlikumu un spēkā esošo tiesību aktu novērtēšanu patērētāju aizsardzības jomā? Jo īpaši, kā Jūs nodrošināsiet to, ka tie pamatojas uz pierādījumiem un uzlabotiem MVU un iekšējā tirgus testiem?


Jaunievēlētais priekšsēdētājs ir skaidri norādījis, ka labāks regulējums ir jaunās Komisijas prioritāte. Patērētāju aizsardzība pēc būtības ir horizontāla joma, kura skar plašu iedzīvotāju un uzņēmumu loku, un turpmākās politikas izstrādei būtisks būs dažādo risinājumu ietekmes pilnīgs izvērtējums.


Attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem es atbalstu nosprausto ambiciozo mērķi regulējuma vienkāršošanai, kas ietverts iepriekšējās Komisijas Normatīvās atbilstības un izpildes programmā (REFIT), lai sadarbībā ar Komisijas priekšsēdētāja vietnieku Timmermansu panāktu vienkāršu, skaidru un paredzamu regulējumu uzņēmumiem un patērētājiem. Vienlaikus es vēlos nodrošināt, ka mērķis – vislabākās kvalitātes ES regulējums – nenoved pie neparedzētas būtiskas patērētāju aizsardzības samazināšanas.


Patērētāju politikas jomā es nodrošināšu to, ka noteikumi ir viegli saprotami un izpildāmi. Mans nolūks ir turpināt virzīt paziņoto REFIT spēkā esošo tiesību aktu izvērtēšanu, tostarp tas attiecas uz, piemēram, Daļlaika lietojuma tiesību direktīvu un Patērētāju tiesību direktīvu, ko nesen sāka piemērot, Patēriņa preču pārdošanas un garantiju direktīvu, Direktīvu par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos un Negodīgas komercprakses direktīvu. Pamatojoties uz izvērtējuma rezultātiem, mums būtu jāmeklē labākie risinājumi šo noteikumu vienkāršošanai un konsolidēšanai.


Kā vienu ļoti nozīmīgu rīku savā darbā izmantošu pierādījumus, kas savākti nepārtrauktā, uz pierādījumiem balstītā un uz nākotni vērstā politikas veidošanas procesā. Dati, kas savākti no tādiem instrumentiem kā Tirgu vai Patērētāju apstākļu apskats, var kalpot par noderīgu avotu ikdienas darbā. Tāpat mans nolūks ir nodrošināt to, ka Komisijas dienesti, sagatavojot tiesību aktus jomā, par kuru esmu atbildīga, pilnībā izmanto ietekmes novērtējumus, rūpīgi apsverot iespējamo ietekmi, kāda konkrētajai politikas iniciatīvai var būt uz patērētājiem, MVU un mikrouzņēmumiem.


Pirms jebkādas iniciatīvas ierosināšanas es nodrošināšu to, ka notiek savlaicīga apspriešanās ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp attiecīgajiem uzņēmumiem un patērētāju organizācijām. Lai nepieļautu pārmērīga sloga radīšanu, tiks rūpīgi izvērtēts, kāda ietekme konkrētai politikas iniciatīvai būs uz MVU un mikrouzņēmumiem. Visbeidzot, atbilstoši jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēm un saskaņojot ar komisāriem, kuri atbild par attiecīgajām ES politikas jomām, mana prioritāte būs iniciatīvas, kuras varētu veicināt savienota digitālā vienotā tirgus izveidi.


Kā Jūs ierosinātu uzlabot Parlamenta komiteju iesaistīšanos pirms likumdošanas procesa sākšanās, jo īpaši attiecībā uz likumdošanas iniciatīvām, ko pieņem saskaņā ar LESD 225. pantu? Kādus pasākumus Jūs veiktu, lai nodrošinātu, ka tiek veiktas pilnīgas un pareizas ieinteresēto personu apspriedes, lai nodrošinātu regulējumu piemērotību izaugsmei, nodarbinātības radīšanai, inovācijām un konkurētspējas celšanai?


Jaunievēlētais priekšsēdētājs jau ir uzsvēris, ka Parlamenta likumdošanas iniciatīvas ziņojumiem būtu jāpievērš vislielākā uzmanība. Es pilnībā atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja apņemšanos.


Iesaistīto pušu apspriešanās ir labāka regulējuma pamats, un tai ir izšķiroša nozīme, lai nodrošinātu, ka priekšlikumi sasniedz mūsu mērķus un tie ir iedarbīgi. Pēdējos gados veiktie pasākumi, kuri palīdz iesaistītajām pusēm sekot nospraustajiem mērķiem un ļauj ilgāku laiku veltīt apspriedēm, būtu jākonsolidē. Apspriešanās ir ne tikai Līgumos noteikts pienākums. Es esmu pārliecināta, ka tā ļauj sagatavot labākas kvalitātes priekšlikumus un nodrošina iedarbīgumu uz vietas.


Kā Jūs nodrošināsiet labāku patērētāju tiesību īstenošanu un to, ka dalībvalstis ievēro savas apņemšanās?


Pirmkārt, ir būtiski, ka dalībvalstis savlaicīgi un pareizi īsteno ES tiesību aktus. Šajā ziņā pirmais pārbaudījums būs jaunās Patērētāju tiesību direktīvas transponēšana. Gadījumā, kad ES noteikumi tiek transponēti vai īstenoti neatbilstoši, ja pēc dialoga ar dalībvalstīm netiks nodrošināta atbilstība ES tiesību aktiem, es nekavēšos sākt pienākuma neizpildes procedūru.


Otrkārt, mums nepieciešama jauna pieeja sadarbībā ar dalībvalstu iestādēm efektīvas izpildes jomā. Piemēram, dažus gadījumus daudz efektīvāk var risināt ātra rīcība ES līmenī, nevis atsevišķas darbības valstīs. No šāda viedokļa mums būs jāizvērtē regulējums sadarbībai patērētāju tiesību aizsardzības jomā, lai kopīgu interešu jautājumos visas ES mērogā mēs dotu iespēju veikt kopīgas izpildes darbības, ko koordinētu Komisija.


Treškārt, patērētājiem jābūt pilnībā informētiem par viņu tiesībām un viņu rīcībā esošajiem rīkiem šo tiesību īstenošanai. Tas ir jautājums par tiesībām izvēlēties.

 
 
Juridiskās komitejas jautājumi

5. Civiltiesības


Eiropadomes 2014. gada jūnijā pieņemtās stratēģiskās vadlīnijas brīvības, drošības un tiesiskuma telpas jomā paredz jo īpaši tālākai darbībai Eiropas līmenī uzlabot spriedumu un lēmumu savstarpējo atzīšanu un atvieglot to īstenošanu. Vadlīnijās ir arī izteikts aicinājums uz informācijas labāku apmaiņu un sadarbību starp iestādēm.


Eiropas Parlaments, Eiropadome un Eiropas Komisija jau agrāk vienojās par tieslietu sistēmas modernizācijas un tieslietu jomas darbinieku apmācības nozīmību, ņemot vērā Eiropas perspektīvu. Eiropas Komisija pēdējo divu gadu laikā īstenoja izmēģinājuma projektu šajā jomā.


Kā komisāres amata kandidāte plāno tālāk veicināt sadarbību civiltiesību jautājumos Eiropas līmenī? Precīzāk, kādi specifiski likumdošanas priekšlikumi ir paredzēti?


Ja mani apstiprinās par komisāri, esmu apņēmības pilna turpināt attīstīt sadarbību civiltiesību jomā, lai politika tiesiskuma jomā pilnībā kalpotu Eiropas pilsoņiem un veicinātu ES izaugsmes un nodarbinātības programmas īstenošanu. Esmu pārliecināta, ka šī ir joma, kurā mēs varam reāli mainīt iedzīvotāju un uzņēmumu stāvokli, vienkāršojot kopumā sarežģītās un, iespējams, savstarpēji konfliktējošās situācijas.


Komerctiesību jomā es pārbaudīšu, kā mēs varam palielināt tiesisko noteiktību uzņēmumiem, kuri veic uzņēmējdarbību pāri robežām, jo īpaši tas attiecas uz tiesību aktiem, kas piemērojami viņu uzņēmējdarbības veikšanai, darbībai un likvidācijai. Tur pastāv būtiskas atšķirības, kā jau tika norādīts Parlamenta ziņojumā par Eiropas integrācijas trūkuma radītajām izmaksām.


Tāpat, rūpīgi pārbaudot turpmākās darbības, lai reformētu maksātnespējas regulējumu Eiropā, es noteikšu par prioritāti citas iniciatīvas tiesiskuma jomā, kas veicina izaugsmi. Mums būtu jāatsakās no pieejas, kas balstīta uz uzņēmumu likvidāciju, par labu pieejai, kas vērsta uz to sanāciju. Es ticu, ka tādējādi varētu saglabāt daudzus dzīvotspējīgus uzņēmumus un darbvietas. Ja mani apstiprinās par komisāri, es izvērtēšu, kā dalībvalstis ir reaģējušas uz Komisijas ieteikumu par jaunu pieeju neveiksmīgai darījumdarbībai un maksātnespējai, stingri paturot prātā Parlamenta 2011. gada rezolūciju, kurā aicināts saskaņot maksātnespējas tiesību aktu konkrētas jomas.


Pārrobežu ģimenes tiesību lietās es nepieciešamību pārskatīt noteikumus par kolīziju normām ģimenes tiesību jomā (tā saukto Regulu Brisele II) uzskatu par galveno prioritāti, ņemot vērā tās nozīmību sarežģītos gadījumos, kad izjūk ģimenes. Es vēlos rūpīgi apspriest esošās nepilnības un meklēt radošus risinājumus, tostarp mediācijas mehānismus un, ja nepieciešams, likumdošanas soļus. Es vēlos vērsties pret garajām un dažkārt neefektīvajām procedūrām to lēmumu izpildē, kas saistīti ar bērnu aizgādību, vecāku tiesībām uz saskarsmi ar bērnu un bērnu atgriešanu viņu nolaupīšanas gadījumā. Tāpat esmu pārliecināta, ka jānovērš nevajadzīgās formalitātes.


Es esmu arī gatava iesaistīties sarunās ar ieinteresētajam personām par to, vai turpmāk nepieciešams un kādā veidā konsolidēt un īstenot spēkā esošo acquis civiltiesību jomā. Ir jāstrādā pie tā, lai palielinātu savstarpējo uzticēšanos starp tiesību sistēmām un vairotu praktizējošo juristu un tiesnešu zināšanas. Tam būs izšķiroša nozīme, lai uzlabotu spriedumu savstarpēju atzīšanu un to izpildi citās dalībvalstīs, kas ir būtiski iekšējam tirgum.


Viens būtisks savstarpējas uzticēšanās aspekts ir garantija, ka citu dalībvalstu tiesvedībā ir aizsargātas pušu civilprocesuālās tiesības, jo īpaši tādos jautājumos kā dokumentu izsniegšana, pierādījumu iegūšana un bērna intereses tiesvedībās par ģimenes lietām. Es vēlos sākt diskusiju un analizēt pieejamos risinājumus, kas vērsti uz pušu tiesību civilprocesā stiprināšanu un – kur tas būs piemēroti un nepieciešami – apsvērt procedūras standartu minimuma izstrādi.


Cits svarīgs veids savstarpējās uzticēšanās un paļāvības konsolidēšanai rodams sadarbības mehānismu pilnveidošanā. Mūsu rīcība ir lielisks rīks – Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās. Tīklu veido dalībvalstu eksperti un kontaktpunkti tajās, un tīklā ir pārstāvētas visas juridiskās profesijas. Tas šo tīklu padara par būtisku partneri, un es izvērtēšu tīkla darbību, lai noteiktu, kā mēs turpmāk varam uzlabot tā lietderību.


Otrs rīks informācijas apmaiņas uzlabošanai ir e-tiesiskuma portāls. Šajā tīmekļa vietnē atrodama plaša informācija par Eiropas un valstu tiesībām. Tajā vajadzētu arī būt iespējai piekļūt savstarpēji savienotiem reģistriem, piemēram, maksātnespējas jomā. Mans nolūks ir pārbaudīt, kādā apmērā šādu informācijas apmaiņu var īstenot turpmāk, piemēram, testamentu un mantojuma jomās.


Kādas jaunas iniciatīvas komisāres amata kandidāte ieviesīs e-tiesību un tiesību jomas darbinieku apmācības jomā, kas būtu svarīgas savstarpējai uzticībai un līdz ar to savstarpējai atzīšanai?


Savstarpēja uzticēšanās tieslietu sistēmās ir pamatelements Eiropas tiesiskuma telpas darbībai. Es piekrītu, ka praktizējošo juristu apmācība un viegli pieejamas informācijas nodrošināšana šajā jomā ir izšķiroši elementi. Esmu apņēmības pilna tos veicināt.


Ja mani apstiprinās par komisāri, tiesiskās apmācības jomā es nodrošināšu to, ka tiek sasniegts nospraustais mērķis, proti, panākt, ka līdz 2020.  gadam pusei no praktizējošiem juristiem ES būs bijusi iespēja piedalīties Eiropas tiesiskajā apmācībā. Mums ir jāmaina juridiskās tradīcijas, palīdzot praktizējošajiem juristiem iekļaut Eiropas tiesības viņu ikdienas darbā.


Es cieši sadarbošos ar mūsu partneriem valstu un Eiropas līmenī, lai nodrošinātu, ka apmācības pakalpojumu sniedzējiem visās dalībvalstīs ir pieejama paraugprakse, kas gūta veiksmīgos pilotprojektos, kurus ierosinājis Eiropas Parlaments. Mēs varam to izmantot par pamatu un attīstīt to turpmāk, tostarp padarot redzamāku. Viena ideja varētu būt ikgadējas augsta līmeņa sanāksmes organizēšana, lai nezaudētu dinamismu.


Pieredze, kas gūta tiesnešu un prokuroru apmācībā, mums ir jāizmanto arī attiecībā uz citām juridiskajām profesijām, piemēram, advokātiem un tiesu darbiniekiem. ES noteikumus, piemēram, jaunos noteikumus mantošanas jomā, viņiem jāspēj piemērot daudz plašākā mērā nekā līdz šim. Mums ir jāveicina ciešāka sadarbība starp apmācības pakalpojumu sniedzējiem.


Mans nolūks ir arī piekļuvi finansējumam, kas nepieciešams apmācības projektiem, padarīt vieglāku, ātrāku un mērķtiecīgāku, samazināt administratīvo slogu un ļaut piedalīties mazākiem apmācības pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, izsludinot konkrētus aicinājumus iesniegt priekšlikumus tikai apmācību projektiem.


Mans mērķis ir padarīt e-tiesiskuma portālu par darboties un dzīvotspējīgu rīku, kas sniegtu praktiskus pakalpojumus pilsoņiem un praktizējošiem juristiem un tiktu regulāri atjaunināts. Mēs varētu apsvērt iespēju ieviest iedzīvotājiem paredzētu meklēšanas rīku, lai atrastu advokātu vai notāru ES, kurš pārvalda viņu valodu un ir specializējies viņiem nepieciešamo tiesību jomā. Es nodrošināšu, ka, sākot ar 2015. gadu, e-tiesiskuma portālā būs pieejami jauni rīki tiešai elektroniskai saziņai starp iedzīvotājiem un tiesām citās dalībvalstīs. Tādējādi iedzīvotāji varēs iesniegt Eiropas maza apmēra prasību vai Eiropas maksājuma rīkojumu tieši citas dalībvalsts kompetentajā tiesā.


Ir pienācis laiks nodrošināt e-tiesiskuma portālam skaidras pārvaldības struktūras un vienkāršus datu aizsardzības noteikumus.


6. Korporatīvā pārvaldība


Komisija 2012. gadā ierosināja Rīcības plānu par Eiropas uzņēmējdarbības tiesībām un korporatīvo vadību, pamatojoties uz principu, ka uzņēmējdarbības tiesībās un korporatīvajā vadībā būtu jāpārliecinās, ka uzņēmumi ir konkurētspējīgi un ilgtspējīgi. Rīcības plāns par lielu vilšanos tika tikai daļēji īstenots un daži no izziņotajiem priekšlikumiem tā arī netika iesniegti. Ilgtspējīgi un konkurētspējīgi uzņēmumi patiešām ir nozīmīgi ES ekonomikas atveseļošanai, izaugsmes radīšanai un inovāciju veicināšanai, ilgtermiņa investīcijām un nodarbinātībai. Kādai, Jūsuprāt, jābūt pareizai korporatīvās vadības politikai un kādus pasākumus Jūs plānojat ierosināt, lai stimulētu ES uzņēmumus sasniegt augstus korporatīvās vadības standartus un korporatīvo sociālo atbildību attiecībā uz ienākumu un labklājības līdzsvara veicināšanu?


Es pilnībā piekrītu tam, ka korporatīva pārvaldība ir īpaši nozīmīga uzņēmumu ilgtspējai un konkurētspējai ilgtermiņā. Es atbalstu principu "izpildi vai paskaidro", kas izklāstīts attiecīgajā direktīvā par finanšu pārskatiem un detalizēti skaidrots Komisijas 2014. gada ieteikumā, jo tas ļauj uzņēmumiem atkāpties no konkrētiem ieteikumiem ar nosacījumu, ka tie pietiekami paskaidro savas rīcības iemeslus.


Komisija ir iesniegusi lielāko daļu iniciatīvu, ko tā bija pieteikusi 2012. gada rīcības plānā, tostarp direktīvu par nefinansiālās informācijas atklāšanu, priekšlikumus direktīvām par Akcionāru tiesību direktīvas pārskatīšanu un viena īpašnieka sabiedrību, kā arī ieteikumu par principu "izpildi vai paskaidro".


Turklāt turpinās darbs pie citām iniciatīvām, piemēram, Direktīvas par pārrobežu apvienošanos iespējamo pārskatīšanu un noteikumu par pārrobežu sadalīšanu ieviešanu, un šķēršļu noteikšanu darbinieku īpašumtiesību attīstībai. Ja mani apstiprinās par komisāri, es nodrošināšu to saistību izpildi, ko jau esam uzņēmušies.


Esmu pārliecināta, ka būs nepieciešami turpmāki uzlabojumi korporatīvās pārvaldības jomā, lai ilgtermiņā veicinātu uzņēmumu ilgtspēju. Viens no galvenajiem uzdevumiem ir atbalstīt ilgtermiņā mērķtiecīgus un ieinteresētus dalībniekus un akcionārus. Nākamajā gadā tiks iesniegts ziņojums par to, kā turpmāk mudināt institucionālos ieguldītājus un aktīvu pārvaldītājus, izstrādājot ieguldījumu stratēģijas, ņemt vērā ilgtermiņa riska faktorus (tostarp vides, sociālos un pārvaldības jautājumus). Minētajā ziņojumā tiks apskatīti turpmāki pasākumi, kas veicinātu ieguldītāju ilgtermiņa perspektīvu un atbildīgāku pieeju.

 
 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas jautājumi

7. jautājums


Kādas būs Jūsu divas prioritātes šādās jomās: tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās un datu aizsardzība? Kādu konkrētu metodi jūs pielietosiet, lai nodrošinātu, ka šīs divas prioritātes tiek sasniegtas?


Tiesu iestāžu sadarbības krimināltiesībās jomā mans nodoms ir noteikt par prioritāti neatkarīgas un efektīvas Eiropas Prokuratūras izveidi līdz 2016. gadam. Līgumā šim mērķim ir noteikts stingrs juridiskais pamats, un tai būs galvenā loma Eiropas budžeta aizsardzībā pret krāpšanu. Esmu pārliecināta, ka 2016. gads ir reāls termiņš, ņemot vērā krāpšanas apkarošanas politisko steidzamību, lai nodrošinātu fiskālo stabilizāciju, Eiropas Parlamenta politisko atbalstu un aizvien konstruktīvāko dalībvalstu pieeju Padomē, apvienojumā ar esošās prezindentvalsts un nākamo prezidentvalstu stingru apņēmību.


Es konstruktīvi un pārredzami strādāšu pie tā, lai veicinātu maksimāli daudzu dalībvalstu līdzdalību. Tomēr tam nebūtu jānotiek uz Eiropas Prokuratūras neatkarības, efektivitātes un pārskatatbildības rēķina. Ja mani apstiprinās par komisāri, es strādāšu pie tā, lai tiktu saglabāti šie priekšlikuma pamataspekti.


Vienlaikus esmu apņēmusies nodrošināt visaugstākā līmeņa procesuālās garantijas un visaptverošu tiesas kontroli. Esmu ņēmusi vērā vērtīgos ieteikumus, kas sniegti Parlamenta iekšējā ziņojumā par Eiropas Prokuratūru. Es turpināšu uzmanīgi ieklausīties Eiropas Parlamenta viedokļos, kas tiks izteikti diskusijās. Saskaņā ar Līgumos noteikto tiesisko regulējumu mums ir jānodrošina pārredzamība un jāturpina dalībvalstu parlamentu iesaiste, kuri ir snieguši daudzus konstruktīvus priekšlikumus. Parlamentu politiskais atbalsts ir nepieciešams, lai nodrošinātu leģitimitāti un gūtu labus rezultātus.


Tā kā tiesību akti krimināltiesību un procesuālo tiesību jomā nav saskaņoti, savstarpēja atzīšana ļauj dažādu dalībvalstu tiesnešiem un prokuroriem sazināties nepastarpināti, atzīt un, ja nepieciešams, izpildīt vienam otra lēmumus, līdz minimumam samazinot formalitātes. Es vēlētos paplašināt šo jomu un sākt ar jums un maniem kolēģiem Komisijā sarunas par iespējamu iniciatīvu attiecībā uz savstarpējas atzīšanas instrumentiem pārrobežu līdzekļu atgūšanas lietās, lai nodrošinātu, ka, lai kur noziedznieki slēptu savus līdzekļus, noziedzība nebūtu izdevīga nodarbe.


Ja mani apstiprinās par komisāri, tad attiecībā uz datu apstrādi es galveno uzmanību pievērsīšu tam, lai ātri tiktu pabeigtas sarunas par kopējiem Eiropas datu aizsardzības noteikumiem. Reformai ir izšķiroša nozīme digitālā vienotā tirgus darbībai un pabeigšanai, kā to atzinusi Eiropadome, aicinot to pieņemt 2015. gadā. Ātri mainīgo tehnoloģiju kontekstā tas ir vienādi svarīgi gan attiecībā uz datu aizsardzību, gan pilsoņu pamattiesībām. Tādējādi Eiropā tiktu ieviests viens datu aizsardzības tiesību akts, radītas jaunas un stingrākas tiesības personām, vienkāršota dzīve uzņēmumiem un nodrošināta stingra un koordinēta pārraudzības iestāžu aizsardzība. Tādēļ, ja mani apstiprinās par komisāri, es cieši sadarbošos ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm un centīšos panākt reformu paketes pieņemšanu sava mandāta pirmo sešu mēnešu laikā. Tas ir Eiropas Komisijas un Eiropas Parlamenta kopīgs mērķis. Mums vajadzētu kopīgi strādāt pie tā sasniegšanas.


Es atzinīgi vērtēju Eiropas Parlamenta balsojumu pirmajā lasījumā, kurā atbalstīta reformas struktūra un galvenie elementi. Vēl viens nozīmīgs solis uz priekšu ir šā gada jūlijā Padomē panāktā vienošanās par daļējo vispārējo pieeju. Tas norāda, ka dalībvalstis ir tuvu tam, lai panāktu vienotu nostāju. Un tas parāda, ka visas trīs iestādes ir sapratušas, cik nozīmīga ir reforma Eiropas iedzīvotājiem, kā arī uzņēmumu izaugsmei.


Vai Jūs esat gatava piedalīties jautājumu laikā LIBE komitejā pēc tās pieprasījuma, lai pārskatītu šīs prioritātes un pārrunātu ar tām saistītos jautājumus?


Esmu apņēmības pilna cieši sadarboties ar parlamentārajām komitejām un priecājos par ciešu, nepārtrauktu dialogu ar LIBE komiteju. Esmu pārliecināta, ka šim dialogam vajadzētu būt vērstam uz priekšu, tostarp attiecībā uz Komisijas darba programmas sagatavošanu un tās uzraudzīšanas un atskaites par īstenošanas gaitu. Es priecājos par dialoga sākšanu ar LIBE komiteju, kā arī pārējām attiecīgajām komitejām.


8. jautājums


Kopā ar galvenajiem jautājumiem, kas attiecas uz Jūsu atbildības jomu, vai Jūs varētu norādīt:


Kādas darbības jūs plānojat veikt, lai savu pilnvaru laikā nodrošinātu veiksmīgu horizontālas diskriminācijas novēršanas direktīvas pieņemšanu?


Diskriminācijai – valstspiederības, dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ vai saistībā ar piederību pie nacionālās minoritātes – Savienībā nav vietas. Mums ES līmenī jau ir visaptveroši tiesību akti, kas aizliedz diskrimināciju valstspiederības, dzimuma un rases dēļ, taču attiecībā uz citām personām aizsardzība aprobežojas ar nodarbinātības jomu.


Šā iemesla dēļ esmu apņēmības pilna panākt horizontālās diskriminācijas novēršanas direktīvas pieņemšanu un no jauna centīšos panākt, ka Padomē tiek panākta nepieciešamā vienošanās. Es pilnībā pievienojos jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera viedoklim: savās politikas pamatnostādnēs, kas Parlamentam tika iesniegtas jūlijā, viņš pasludināja direktīvu par prioritāti.


Pateicoties iepriekšējo prezidentvalstu un Komisijas darbam, tehniskie jautājumi saistībā ar ierosināto direktīvu ir atrisināti, un mūsu rīcībā ir teksts, kurš ir noslīpēts un gatavs pieņemšanai. Aktā ir ievērots subsidiaritātes princips, un ar to netiek radīts nesamērīgs slogs. Atlikušie šķēršļi nav ekonomiska, bet gan politiska rakstura, un savus centienus es vērsīšu uz to novēršanu.


Es strādāšu ar atturīgo dalībvalstu valdībām, lai izprastu viņu atlikušās bažas un kliedētu tās. Es arī labprāt strādātu ar valstu parlamentiem un jo īpaši augstu vērtētu Eiropas Parlamenta deputātu atbalstu šādai sadarbībai. Mums nevajadzētu atteikties no šā nozīmīgā priekšlikuma.


Vai pašreizējās sarunas par ES un ASV nolīgumu par datu aizsardzību policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās (tā saucamo "jumta nolīgumu") būtu jāpārtrauc, vai Jūs plānojat turpināt virzību un īstenot nolīguma pagaidu piemērošanu pirms tā noslēgšanas, ja ASV likumdošanā vēl nebūs paredzēts piešķirt ES pilsoņiem tiesības uz administratīvās un tiesiskās aizsardzības mehānismu?


Uz šo jautājumu man ir ļoti skaidra atbilde. "Jumta nolīgums" būs iespējams tikai tad, ja tajā būs ievērotas ES pamattiesības, jo īpaši, ja ASV piešķirs ES pilsoņiem tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību neatkarīgi no viņu valstspiederības vai uzturēšanās vietas.


ASV administrācija ir apņēmusies nodrošināt tiesību aktus, kas sniegtu ES pilsoņiem tādas pašas garantijas, kādas ASV pilsoņiem un rezidentiem ir nodrošinātas ASV Likumā par privātuma aizsardzību. Ja tiesību akti tiks pieņemti, tas būtu milzīgs solis uz priekšu – par šo soli Savienība cīnās jau pēdējos 10 gadus.


Ņemot vērā šā jautājuma nozīmību, es veltīšu visu savu uzmanību šīm sarunām ar ASV administrāciju un regulāri informēšu Eiropas Parlamentu.


Es ļoti augstu novērtētu to, ja Eiropas Parlamenta deputāti līdzīgā veidā izmantotu savus kontaktus ar Kongresa locekļiem, lai uzsvērtu to, cik nozīmīga ir šo tiesību aktu pieņemšana.

 
 
Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas jautājumi

9. Dzimumu līdztiesības stratēģija pēc 2015. gada


Kā Jūs vērtējat pašreizējās „Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijas 2010.–2015.” trūkumus un panākumus? Pamatojoties uz pilnīgu novērtējumu, kādi būtu Jūsu konkrētie priekšlikumi attiecībā uz nākamo dzimumu vienlīdzības stratēģiju 2015.–2020. gadam un pēc tam? Kā tajā tiktu ņemtas vērā jaunās problēmas, kā tā pārklātu visas rīcības jomas saistībā ar dzimumu vienlīdzību, kā tā būtu integrēta starptautiskajā pēc 2015. gada sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības sistēmā un kā tā būtu efektīvi saistīta ar citām ES politikas jomām?


"Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģija 2010.–2015." parādīja Komisijas apņemšanos risināt dzimumu līdztiesības jautājumu. Liela daļa veicamo pamatdarbību, kas izklāstītas "Sieviešu un vīriešu līdztiesības stratēģijā 2010.–2015.", ir izpildītas, un jau ir gūti būtiski rezultāti. Piemēram, ES ir manāmi uzlabojusies sieviešu pārstāvība valdēs un padomēs – tas ir tiešs rezultāts, ko līdzīgi katalizatoram izraisīja Komisijas priekšlikums direktīvai šajā jomā.


Neraugoties uz panākto progresu, joprojām ir svarīgas problēmas, kuras mums ir jārisina, un ir būtiski turpināt cīņu pret pastāvošo dzimumu nelīdztiesību un vērsties pret diskrimināciju un vardarbību. Esmu cieši pārliecināta, ka mums nepieciešama skaidra pieeja līdztiesības jomā, un es noteikšu par prioritāti turpmāko iespēju atjauninātai stratēģijai izpēti.


Dzimumu līdztiesība ir jāaizsargā un pilnībā jāīsteno kā mūsu sabiedrības pamatprincips. Tāpat tā ir nozīmīga, ja mēs vēlamies veicināt ilgtspējīgu attīstību globālā līmenī. ES atbalstīs dzimumu līdztiesību kā atsevišķu mērķi un dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu pārējos mērķos programmā pēc 2015. gada.


Mums vajadzētu vērst galveno uzmanību uz vēl nepadarītajiem darbiem: novērst nelīdztiesību atalgojuma un līdzdalības jomā. Tāpat mēs varētu risināt ES problēmu saistībā ar lielo atšķirību starp pensijām atkarībā no dzimuma. Visbeidzot, manu prioritāšu sarakstā ir visaptverošas Eiropas pieejas veidošana, lai turpinātu cīņu pret vardarbību pret sievietēm.


10. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai


Kā Jūs paredzat iekļaut dzimumu jautājumus savā atbildības jomā un ko Jūs konkrēti darītu, lai stiprinātu integrētas pieejas dzimumu līdztiesībai regulāru īstenošanu un uzraudzību ES politikās un programmās, likumdošanas un arī budžeta izstrādāšanas procesos un lēmumu pieņemšanas visos līmeņos un stadijās? Kā Jūs plānojat sadarboties ar citiem komisāriem, lai stiprinātu integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai visās politikas jomās?


Kā par dzimumu līdztiesību atbildīgā komisāre es šos jautājumus risināšu kopā ar citiem Komisijas locekļiem. Es vēlos no Komisijas panākt skaidras apņemšanās iekļaut dzimumu līdztiesības aspektu, izmantojot jaunu konkrētu stratēģiju, kuras pamatā ir duālā pieeja: konkrēti pasākumi līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem veicināšanai, no vienas puses, un dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušana, no otras puses.


Lai izstrādātu šo stratēģiju, mans nolūks ir cieši sadarboties ar pārējiem komisāriem, lai dzimumu līdztiesības aspektu iekļautu vismaz vienā viņu portfeļa politikas rīcībā, tiesību aktā vai finansējuma programmā – vēl papildus jau īstenojamajām darbībām dzimumu līdztiesības jomā.


Tāpat es apņemos padziļināt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu visās politikas jomās, par kurām konkrēti esmu atbildīga, proti tiesiskuma un patērētāju aizsardzības jomā.


Kopā ar priekšsēdētāja vietnieku Timmermansu izpētīsim, kā mēs varam stiprināt trīs galvenos dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas rīkus: ietekmes novērtējumus, izvērtējumus un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā. Tam ir izšķiroša nozīme laikā, kad notiekošajām strukturālajām reformām ES dalībvalstīs var būt atšķirīga ietekme uz sievietēm un vīriešiem, uz viņu dzīvi un darba modeļiem. Šajā jomā būs svarīgi sadarboties ar priekšsēdētāja vietnieku sociālā dialoga lietās. Turklāt kopā ar priekšsēdētāja vietnieci budžeta un cilvēkresursu lietās es strādāšu pie jautājuma par to, kā dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanas deklarāciju īstenot daudzgadu finanšu shēmā.


Esmu pārliecināta, ka visas šīs darbības, kopā ņemtas, kalpos Komisijā par visaptverošu politikas satvaru dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanai, tādējādi iedvesmojot arī dalībvalstīs veicināt dzimumu līdztiesības aspekta iekļaušanu.