Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Neven Mimica

Uzklausīšana

 

Neven Mimica

Atbildības joma: Starptautiskā sadarbība un attīstība
 
1. diena , pirmdiena 29 septembris 2014 - 18:30 , Brisele, 2Q2  
 
Atbildīgie par uzklausīšanu
 Atbildīgās komitejas  Pieaicinātie
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Gandrīz trīsdesmit gadus esmu darbojies politikā, valsts politikas veidošanā un valdībā; veicot dažādus diplomātiskos, valsts pārvaldes un politiskos pienākumus valsts un – kopš pagājušā gada – Eiropas līmenī. Jau no paša sākuma mana profesionālā un politiskā darba centrā ir bijusi savstarpēji izdevīgu attiecību veidošana ar kaimiņvalstīm un trešām valstīm, izmantojot ārlietu, tirdzniecības un ekonomikas politiku. Esmu bijis arī sarunu vadītājs sarunās par Horvātijas pievienošanos PTO.


No sarunu sākuma līdz beigām es esmu aktīvi piedalījies Horvātijas integrācijas procesā ES, proti, esmu bijis sarunu vadītājs par Stabilizācijas un asociācijas nolīguma slēgšanu ar Savienību, Eiropas integrācijas ministrs, Horvātijas parlamenta Eiropas integrācijas komitejas priekšsēdētājs, pievienošanās sarunu ar Savienību uzraudzības valsts komitejas loceklis un premjerministra vietnieks iekšlietu, ārlietu un Eiropas politikas jautājumos. Es dedzīgi atbalstīju pievienošanās procesu, jo tā ir unikāla izdevība Horvātijai mainīt visu un ikvienu uz labo pusi — modernizēt ekonomiskās, sociālās, institucionālās un leģislatīvās struktūras un mainīt cilvēku domāšanu.


Šī unikālā pieredze iedvesmos mani starptautiskās sadarbības un attīstības komisāra darbā. Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es centīšos atbalstīt partnervalstis to centienos izveidot sabiedrību un ekonomiku, kurām piemīt noturīgums un kuras sniedz saviem iedzīvotājiem mieru, ekonomisko labklājību un sociālo nodrošinājumu, pilnībā ievērojot viņu pamattiesības. Šis ir pasākums, kurš atsevišķos pārveides aspektos līdzinās tam Eiropas integrācijas procesam, kurā es piedalījos kopā ar Horvātiju.


Pēc Horvātijas pievienošanās man bija gods kļūt par Eiropas Komisijas locekli no Horvātijas. Līdz ar to man bija iespēja piedalīties Eiropas Savienības politikas virzienu formulēšanā un īstenošanā, kā arī informēšanā par tiem, it sevišķi par patērētāju aizsardzības politiku, kas ir pārnozaru politikas joma, kura skar visu Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi.


Kā starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs es īpaši vēlētos izmantot savu pieredzi ārlietās un tirdzniecības attiecībās, kā arī Savienības iekšējās politikas jomās. Karjeras sākumā es biju ekonomikas konsultants un padomdevējs manas valsts vēstniecībā Ēģiptē. Tas man ļāva padziļināt interesi par trešām valstīm, jo īpaši Āfrikas valstīm, attīstīt manu izpratni par to kultūru un nostiprināt manu vēlmi palīdzēt stiprināt uzticēšanās pilnas un rezultatīvas attiecības. Vairāk nekā divus gadu desmitus esmu arī bijis iesaistīts galvenajos attīstības politikas jautājumos. 1994. gadā es aktīvi piedalījos starptautiskajā konferencē par iedzīvotājiem un attīstību, kura norisinājās Kairā un kurā valstis vienojās, ka iedzīvotāji un attīstība ir nesaraujami saistīti un ka lielāku iespēju piešķiršana sievietēm un iedzīvotāju vajadzību apmierināšana attiecībā uz izglītību un veselību, ieskaitot reproduktīvo veselību, ir vajadzīga gan individuālajai izaugsmei, gan līdzsvarotai attīstībai. 2012. gadā man bija iespēja vadīt Horvātijas delegāciju "Rio + 20" konferencē par ilgtspējīgu attīstību un koordinēt Horvātijas ieguldījumu šā būtiskā procesa sākšanā attiecībā uz attīstības pamatprogrammu laikposmam pēc 2015. gada.


Ja tikšu apstiprināts, saskaņā ar jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera izvirzītajiem mērķiem mana pilnvaru laika galvenās prioritātes ietvers Savienības nostājas gatavošanu un aktīvu piedalīšanos sarunās par pamatprogrammu laikposmam pēc 2015. gada; kā arī sarunu uzsākšanu par nolīgumu pēc Kotonū nolīguma darbības beigām. Es cieši sadarbošos ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieci, lai stiprinātu Savienības stratēģisko partnerību ar Āfriku. Lai nodrošinātu mūsu politikas virzienu saskaņotību un sekmētu mūsu starptautisko sadarbības un attīstības mērķu sasniegšanu saistībā ar visām jaunattīstības valstīm, es cieši sadarbošos ar pārējiem Komisijas locekļiem, kas atbild par citām politikas jomām.


Godprātībai un neietekmējamībai ir liela nozīme, lai sabiedrība paļautos uz Komisijas darbu un cienītu to un lai šis darbs būtu kvalitatīvs. Es vienmēr esmu pievērsis īpašu uzmanību, tostarp savā pašreizējā komisāra darbā, lai nepieļautu nekādu saistību ar saimnieciskajām darbībām, kuru rezultātā varētu izveidoties interešu konflikts. To var secināt no manas interešu deklarācijas, ko esmu sagatavojis saskaņā ar Komisāru rīcības kodeksu.


Ja manu kandidatūru apstiprinās, esmu gatavs ievērot visaugstākos profesionālisma un godprātības standartus, kas izklāstīti kodeksā, regulāri vismaz reizi gadā atjaunināt savu interešu deklarāciju, kā arī darīt to nekavējoties, ja notiks kādas izmaiņas. Es svinīgi apņemos pildīt saistības un ētikas normas, kas aprakstītas Līgumā un Komisāru rīcības kodeksā. Proti, es nelūgšu un nepildīšu nevienas valsts valdības, iestādes vai struktūras norādījumus un atturēšos no jebkuras rīcības, kas nav saderīga ar maniem pienākumiem, piemēram, neveikšu nekādu citu darbu.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Ko konkrēti esat gatavs apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Esmu pārliecināts, ka dažādo politikas jomu saskanību, kvalitāti un efektivitāti var panākt, komisāriem cieši sadarbojoties. Kā komisāram, kas atbild par patērētāju aizsardzības politiku, manā atbildības jomā ir nepieciešama tieša sadarbība ar vairākiem citiem komisāriem, kuru darbības joma ir tieslietas, enerģētika, iekšējais tirgus, uzņēmumi u. tml. Ja mani apstiprinās komisāra amatā uz jaunu pilnvaru posmu, apņemos stingri ievērot koleģialitātes principu.


Galvenais ir Eiropas Savienības darbības efektivitāte, nevis atšķirības starp atsevišķām politikas jomām. Tāpēc kā starptautiskās sadarbības un attīstības komisārs es ļoti aktīvi un regulāri sadarbošos ar Augsto pārstāvi / priekšsēdētāja vietnieci un pārējiem ārējo attiecību komisāriem, kā arī ar citiem komisāriem, kas atbild par tādām politikas jomām kā humānā palīdzība un krīzes pārvaldība, migrācija, vide un zivsaimniecība, klimata politika un enerģētika, tirdzniecība un lauksaimniecība, ja nosaucam tikai dažas no tām. Lai politikas virzieni būtu saskaņoti, lai izvairītos no pārklāšanās un uzlabotu atbalsta efektivitāti, ir vajadzīgas skaidras vienošanās par prioritātēm un darba kārtību, kā arī ikdienas sadarbība un apspriešanās. Krīzes risināšanai trešās valstīs, piemēram, saistībā ar Ebolas vīrusu, nepieciešama koordinēta kopēja tūlītēja reakcija, un tas mums atgādina arī, ka ir vajadzīga integrēta un koordinēta vidēja termiņa līdz ilgtermiņa politika.


Es uzņemšos pilnu politisko atbildību un pārskatatbildību par manā pakļautībā esošo dienestu darbu, lai Parlaments spētu efektīvi veikt demokrātisko pārraudzību.


Esmu stingri apņēmies gādāt, lai mans darbs un manā pakļautībā esošo dienestu darbs Eiropas Parlamentam būtu pārredzams, tādējādi nodrošinot labu sadarbību starp iestādēm, nostiprinot mana darba leģitimitāti un pārskatatbildību un veicinot efektivitāti un labu pārvaldību. Es pilnībā atbalstu mūsu jaunās saistības nodrošināt pārredzamību, kas noteiktas jaunievēlētā priekšsēdētāja politiskajās pamatnostādnēs un paredz publiskot visu saziņu un ar profesionālajām organizācijām un pašnodarbinātajām personām rīkotās sanāksmes par ikvienu jautājumu, kas saistīts ar ES politikas veidošanu un īstenošanu. Tāpat arī es atbalstīšu un veicināšu Komisijas centienus lielākā mērogā uzlabot pārredzamību plašai sabiedrībai un apspriešanos ar plašu sabiedrību politikas veidošanas procesā.


Vienmēr būšu pieejams sanāksmēm un informācijas apmaiņai ar Eiropas Parlamentu, kā arī apņemos ātri sniegt skaidru informāciju. Es turpināšu konstruktīvu politisko dialogu ar Parlamentu un tā komitejām, balstoties uz savstarpēju uzticēšanos, pārredzamību, regulārām atskaitēm un informācijas apmaiņu. Jo īpaši es būtu gatavs regulāri tikties ar attiecīgajām Parlamenta komitejām. Es esmu gatavs arī turpināt pētīt sinerģijas starp Parlamenta vērtīgo darbu un zināšanām un Komisiju, piemēram, pirms un pēc Parlamenta apmeklējumiem trešās valstīs.


Kas attiecas uz Parlamenta nostājas un pieprasījumu vērā ņemšanu, es ievērošu pamatnolīguma noteikumus un savās atbildības jomās pārliecināšos, ka Komisija rīkojas atbilstoši Parlamenta lēmumiem vai pieprasījumiem, kas iesniegti saskaņā ar LESD 225. pantu, triju mēnešu laikā pēc to pieņemšanas. Šajā sakarībā es pilnībā atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera apņemšanos attiecībā uz to, ka nākamā Komisija veltīs īpašu uzmanību normatīvajiem patstāvīgajiem ziņojumiem. Centīšos arī izturēties vienādi pret Parlamentu un Padomi atbilstīgi Līgumiem un pamatnolīgumam.

 
 
Attīstības komitejas jautājumi

3. Satvars attīstībai pēc 2015. gada / ilgtspējīgas attīstības mērķi


Drīz beidzas globālā attīstības satvara, proti, tūkstošgades attīstības mērķu, darbības laiks. Ir panākts zināms progress, taču saskaņā ar attīstības programmu laikposmam pēc 2015. gada vēl joprojām ir daudz kas jāpaveic. Ņemot vērā to, ka pavisam drīz sāksies sarunas par globālo satvaru laikposmam pēc 2015. gada, jaunajam komisāram būs ātri jākļūst aktīvam un jānodrošina saskaņots un ambiciozs Eiropas pienesums nākamo ilgtspējīgas attīstības mērķu definēšanā un īstenošanā.


Kā Jūs kā komisāra amata kandidāts redzat ES lomu saistībā ar globālo attīstības satvaru laikposmam pēc 2015. gada, īpaši attiecībā uz attīstības prioritāšu noteikšanu, vienošanos par finansējumu attīstībai un atbalsta efektivitāti, kā arī līdzekļu devēju labāku koordināciju?


Vai Jūs piekrītat, ka ir svarīgi novērst nevienlīdzību gan valstīs, gan valstu starpā, kas būtu galvenais jautājums un mērķis saistībā ar satvaru laikposmam pēc 2015. gada? Kā Jūs nodrošināsiet, ka visi tiek ņemti vērā un ka visiem tiek garantētas cilvēktiesības neatkarīgi no dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas?


Kā Jūs kā komisāra amata kandidāts redzat ES lomu saistībā ar to, lai nodrošinātu, ka klimata un enerģētikas mērķiem ilgtspējīgas attīstības mērķu kontekstā ir ambiciozi un tiek sasniegti, ņemot vērā to, ka cilvēki, kuri jau saskaras ar vislielākajām grūtībām attīstības jomā, visvairāk cietīs no klimata pārmaiņu sekām, un kā Jūs nodrošināsiet, ka no enerģētikas nozarē ieguldītā atbalsta labumu gūst tie cilvēki, kuriem tas visvairāk ir vajadzīgs, īpaši lauku apvidos? Visbeidzot, vai Jūs īpašumtiesības un tiesības uz zemi, kā arī zemes reģistrāciju liktu par prioritāti attīstības programmā laikposmam pēc 2015. gada?


Eiropas Savienībai būtu jānosaka mērķis uzņemties vadošo lomu pasaules attīstības satvarā laikposmam pēc 2015. gada.


Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es strādāšu pie tā, lai tiktu panākti vērienīgi rezultāti, kas būtu universāli un pārveidojoši. "Vērienīgi" nozīmē aizvien efektīvāk cīnīties pret nabadzību, izmantojot plašāku darba programmu, kas ietver sociālo, ekonomisko un vides dimensiju.


Šīs sistēmas ietvaros mums ir vajadzīgs visaptverošs nolīgums par finansiālu un nefinansiālu palīdzību, ko īsteno visi dalībnieki. Eiropas Savienībai ir arī jāizveido spēcīgs piedāvājums, pamatojoties uz skaidru apliecinājumu par 0,7 % OAP saistībām. Šādā nolīgumā īpaši jāuzsver uzlabotā attīstības politikas saskaņotība.


Es apņemos turpināt integrēt Pusanas forumā pieņemtās saistības mūsu operācijās un saglabāt mūsu vadošo lomu pasaules mēroga partnerībā efektīvai attīstības sadarbībai, lai palīdzētu īstenot darba programmu laikposmam pēc 2015. gada. Uzlabot palīdzības efektivitāti un līdzekļu devēju koordināciju būtu vēl viena prioritāte, izvirzot un turpinot attīstīt tādas ierosmes kā kopīgā plānošana vai investīciju fondu izveide.


Satvaram laikposmam pēc 2015. gada jābūt vērstam uz iekļaujošu un ilgtspējīgu attīstību, kurā joprojām pastāvošās nevienlīdzības samazināšana ir viens no stūrakmeņiem. Mans mērķis būs atbalstīt valstis to centienos attīstīt ilgtspējīgu ekonomiku, kas piedāvā darbvietas, kā arī stabilu sociālo ilgtspējību, kura ietver sociālo nodrošinājumu, kā arī to, ka pilnā mērā tiek ievērotas visu iedzīvotāju cilvēktiesības. Uz tiesībām balstītai pieejai ikvienam jautājumam, tostarp cilvēktiesībām, jābūt mūsu darbības pamatā sadarbības un attīstības jomā.


Es stingri atbalstu vērienīgus mērķus klimata un enerģētikas jomā. Šie jautājumi ir savstarpēji cieši saistīti. Ilgtspējīga attīstība un nabadzības izskaušana iet roku rokā. Jaunajam satvaram jābūt saskaņotam un savstarpēji papildinošam ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, kas ir galvenā stratēģija klimata jomā. Esmu apņēmies sistemātiski integrēt klimata un enerģētikas mērķus, izstrādājot, īstenojot un uzraugot attīstības programmas un projektus. Savā atbildības jomā es gribētu nodrošināt saistību izpildi, sasniedzot vismaz 20 % tā budžeta izlietojuma, kas paredzēts ar klimatu saistītajiem pasākumiem. Enerģētikas jomā ilgtspējas apsvērumi, piemēram, attiecībā uz atjaunojamiem energoresursiem un energoefektivitāti, ir jāīsteno kopā ar nepieciešamību uzlabot piekļuvi enerģijai, jo īpaši lauku apvidos. Es vēlētos veikt vērienīgus pasākumus saskaņā ar ierosinātajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem un tiem mērķiem, kas izvirzīti iniciatīvā "Ilgtspējīga enerģija visiem".


Īpašuma tiesībām un tiesībām uz zemi ir izšķiroša nozīme laikposmam pēc 2015. gada paredzētajā programmā. Tās, sniedzot šos līdzekļus darbam un pārtikas ražošanai, dod iespēju cilvēkiem pelnīt iztiku un novirza ievērojamu daļu no neoficiālā darba uz oficiālo darba tirgu. Šādi rīkojoties, tās var arī veicināt iekšzemes ieņēmumu palielināšanu.


4. Sadarbība ar Parlamentu un ieinteresētajām personām saistībā ar Attīstības sadarbības instrumentu un darbība pēc Kotonū nolīguma


Attīstības sadarbības instruments (ASI) un Kotonū partnerattiecību nolīgums ir ES attīstības sadarbības galvenie juridiskie stūrakmeņi. Šajā sakarībā Attīstības komiteja paredz cieši sadarboties ar Komisiju, kas būtu ļoti svarīgi mandāta veiksmīgai īstenošanai, un tādēļ mēs vēlētos atgādināt Jums kā komisāra amata kandidātam, ka Komisija un Parlaments izveidoja jaunu stratēģiskā dialoga mehānismu, lai Parlaments varētu iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā attiecībā uz stratēģiskajām izvēlēm, kuras tiek veiktas daudzgadu plānošanas dokumentos. Turklāt atgādinām, ka Kotonū partnerattiecību nolīguma spēkā esamības termiņš beidzas 2020. gadā un ka tādēļ nākamie pieci gadi būs ļoti svarīgi, lai izstrādātu projektu jaunam ES un ĀKK satvaram. Eiropas Parlaments ir paudis bažas par nolīguma pašreizējo redakciju, īpaši par trūkumiem attiecībā uz politisko dialogu par cilvēktiesībām.


Kā Jūs kā komisāra amata kandidāts esat paredzējis iesaistīties stratēģiskajā dialogā ar Eiropas Parlamentu par ASI? Vai varat apstiprināt, ka Komisija pieņems deleģētus aktus par ASI pielikumiem, kuri attiecas uz sadarbības jomām un indikatīvajiem finanšu piešķīrumiem pēc termiņa vidusposma pārskatīšanas, kā paredzēts ASI regulā (17. pantā)?


Kā Jūs esat paredzējis iesaistīt Parlamentu un citas ieinteresētās personas no ĀKK un Eiropas valstīm, tostarp parlamentiem un pilsoniskās sabiedrības, gatavojoties sarunām un vedot sarunas par ES un ĀKK attiecību staru, lai ņemtu vērā to, ka Kotonū nolīguma spēkā esamības termiņš beidzas, un nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemtas vērā Parlamenta bažas?


ES pilnībā respektēju Parlamenta politisko pārraudzību. Stratēģiskais dialogs ir nozīmīgs, lai apspriestu stratēģiskās plānošanas virzību politiskā līmenī kopā ar Eiropas Parlamentu. Ja mani apstiprinās amatā, es labprāt personīgi pārstāvētu Komisiju turpmākajos stratēģiskajos dialogos ar Parlamentu par attīstības sadarbības instrumentu. Es nodrošināšu, ka Parlamenta paustās nostājas tiek ņemtas vērā pirms programmas dokumentu pieņemšanas.


Es atzinīgi vērtēju likumdevēja sniegtās pilnvaras Komisijai grozīt attīstības sadarbības instrumenta jomas un indikatīvo finanšu piešķīrumu, kas ļauj Savienībai pielāgoties mainīgajai videi. Pamatojoties uz starpposma pārskatīšanas ziņojuma ieteikumiem, Komisija pieņem deleģētos aktus.


Kotonū nolīguma termiņa beigām un nākamā nolīguma izstrādei būs būtiska ietekme uz attiecībām starp Eiropas Savienību un ĀKK valstīm. Šādas apspriešanās mērogam, kurā mēs iesaistāmies, jāatspoguļo mūsu uzsāktās iniciatīvas mērogs. Es iesaistīšos plašā un detalizētā sabiedriskajā apspriešanā 2015. gadā par nākamā nolīguma darbības jomu un prioritātēm.


Es vēlos pēc iespējas ciešākas attiecības ar Eiropas Parlamentu šajā jautājumā, un tāpēc gribētu iespējami pilnīgi izmantot mūsu dialoga iespējas. Vienlaikus vēlos iesaistīties intensīvās apspriedēs un dialogā ar ĀKK valstu pārstāvjiem un citiem attiecīgiem partneriem.


5. Pārtika, īpašumtiesības un tiesības uz zemi


2014. gads ir ANO Starptautiskais ģimenes lauksaimniecības gads un Āfrikas Savienības lauksaimniecības un uzturdrošuma gads.


Vai Jūs kā komisāra amata kandidāts varat paust savu viedokli par to, kā risināt maza mēroga un tradicionālās lauksaimniecības vajadzības lauku apvidos, jo šāda veida lauksaimniecība ir galvenais iztikas avots vairāk nekā 60% Āfrikas iedzīvotāju? Vai Jūs kā komisāra amata kandidāts atbalstāt stratēģijas izstrādi nolūkā aizsargāt zemes lietotāju tiesības (piem., nolīgumi par paražu, kolektīvu un kopienas zemes valdījumu), lai nepieļautu zemes sagrābšanu? Vai Jūs redzat nepieciešamību sekmēt īpašumtiesības jaunattīstības valstīs un uzlabot zemes pārvaldību? Vai Jūs paustu atbalstu tam, lai tiktu izveidota skaidri noteikta budžeta pozīcija īpašumtiesībām jaunattīstības valstīs, kura būtu paredzēta ilgtermiņa zemes pārvaldības reformas atbalstam un zemes valdījuma sakārtošanai, izstrādājot valsts stratēģijas dokumentus un tos īstenojot?


Ir pierādīts, ka ieguldījumi sīksaimniecību lauksaimniecībā veicina izcilu rezultātu sasniegšanu nabadzības mazināšanā. Tādēļ es padarītu par prioritāriem pasākumus, kas uzlabo mazo lauksaimnieku ienākumus un palielina lauku kopienu izturētspēju.


Liela mēroga investīcijas zemē nedrīkstētu apdraudēt nostiprinātas zemes īpašumtiesības un zemes lietotāju tiesības, kas ir priekšnoteikums nodrošinātībai ar pārtiku un lauksaimniecības nozares ilgtspējaiFF, kā arī ir ārkārtīgi svarīgas nabadzības samazināšanā, jo īpaši sievietēm un pirmiedzīvotāju grupām. Ja mani apstiprinās amatā, es veikšu pasākumus, kas nodrošina šo tiesību ievērošanu, ievērojot vietējās paražas un tradīcijas.


Es uzskatu, ka īpašuma tiesības efektīvā valstu zemes politikā ir būtiskas, un ir nepieciešama valdību apņemšanās veikt prioritāras darbības. Šajā ziņā es veicināšu Savienības dalību starptautiskās iniciatīvās, nosakot stratēģiju attiecībā uz atbildīgām investīcijām lauksaimniecībā izmantojamā zemē, lai nodrošinātu, ka tās ir ilgtspējīgas, ka tiek ievērotas cilvēktiesības un uzlaboti iztikas līdzekļi, piemēram, tādās iniciatīvās kā brīvprātīgi piemērojamās pamatnostādnes par atbildīgu pārvaldību, ko 2012. gadā apstiprināja Pasaules pārtikas nodrošinājuma komiteja, un uzsāktais process, kura mērķis ir izstrādāt brīvprātīgi piemērojamus principus par atbildīgiem ieguldījumiem lauksaimniecībā.


Es stingri atbalstīšu to, lai ģeogrāfiskās un tematiskās budžeta pozīcijas veicinātu Savienības pamatiniciatīvu "Nabadzīgajiem iedzīvotājiem labvēlīga zemes pārvaldība", kas iecerēta saskaņā ar globālo sabiedriskā labuma un uzdevumu programmu, lai atbalstītu īstenošanu valstu līmenī, politikas dialogu un spēju veidošanu, pienācīgi ņemot vērā dzimumu līdztiesību.