Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Carlos Moedas

Uzklausīšana

 

Carlos Moedas

Atbildības joma: Pētniecība, zinātne un inovācija
 
2. diena , otrdiena 30 septembris 2014 - 09:00 , Brisele  
 
 
Atbildīgie par uzklausīšanu
 Atbildīgās komitejas  Pieaicinātie
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu visas Eiropas intereses, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Pēdējās desmitgadēs, kad piedzīvojām vienu no smagākajām ekonomikas krīzēm, esmu strādājis savas valsts valdībā. Strādājot Ministru prezidenta tiešā pakļautībā, biju atbildīgs par Portugāles korekciju programmas uzraudzību; tā tika pieņemta, pamatojoties uz ES un Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) vienošanos, un paredzēja 78 miljardu eiro lielu finansējumu. Krīzes nopietnība, sociālais un politiskais spiediens, politiski sarežģītie apstākļi saistībā ar šo procesu kopumā un pasaules finanšu tirgu kontroli man sniedza priekšstatu par dažādajiem izaicinājumiem, ar kuriem šodien jāsaskaras Eiropai.


Es vadīju komandu, kura strādāja politiski fragmentētā vidē un kopā ar dažādām ieinteresētajām personām risināja sarunas ne vien par sarežģīto korekcijas pasākumu īstenošanu, bet arī par strukturālo reformu vērienīgo programmu. Šīs reformas bija nepieciešamas, lai izveidotu gan jauniem dalībniekiem, gan jaunām inovācijas un radošuma izpausmēm labvēlīgu vidi. Pieredze, ko esmu guvis dažādās nozarēs, vienmēr orientējoties uz rezultātiem, tostarp mana iepriekšējā pieredze privātajā sektorā, var būt īpaši nozīmīga jomā, kur rezultātu sasniegšanā būtiska ir daudznozaru pieeja.


Es vēlos sniegt ieguldījumu tādas Eiropas Savienības izveidē, kuras rīcībā būtu aizvien vairāk instrumentu, kas nodrošinātu, ka šāda krīze vairs nekad neatkārtojas. Esmu ļoti motivēts pieņemt izaicinājumu, kas saistīts ar pētniecības, zinātnes un inovācijas sekmēšanu visā Eiropā, jo esmu stingri pārliecināts, ka šie ir galvenie elementi, lai izveidotu ilgtspējīgu un dinamisku Eiropas ekonomiku, kuras pamatā ir zināšanas un radošums, nevis parādi un novecojuši uzņēmējdarbības modeļi.


Mans galvenais ieguldījums Komisijas stratēģiskajā programmā būs manu pienākumu salāgošana ar prioritātēm, kuras izklāstītas politiskajās pamatnostādnēs, ko jaunievēlētais priekšsēdētājs Junkera kungs ir iesniedzis Eiropas Parlamentam, un tas jo īpaši attiecas uz jaunajiem stimuliem darbvietu, izaugsmes un ieguldījumu jomā. Šajā sakarībā esmu pārliecināts, ka mana pieredze privātajā sektorā ir ārkārtīgi nozīmīga – 18 gadus esmu strādājis dažādās nozarēs, sākot ar vides aizsardzību, ūdens apgādi un attīrīšanu un beidzot ar finansēm un nekustamo īpašumu. Vēlos arī pilnībā sniegt ieguldījumu citās saistītajās prioritārajās jomās; kā piemēri minami digitālais vienotais tirgus, Enerģētikas savienība, eiro un sociālais dialogs un pat mērķis palielināt Eiropas nozīmīgumu pasaules mērogā, izmantojot starptautisko sadarbību pētniecības jomā. Izcilība zinātnē un pētniecībā un inovācijas kultūra visos uzņēmumos, kā arī cenšanās atrisināt sociālās problēmas – tie ir galvenie virzītājspēki, kas Eiropu vedīs uz jaunu labklājības laikmetu un ļaus tai celt pašapziņu.


Es ļoti nopietni uztveru pienākumu saglabāt pilnīgu neatkarību, kurš jo īpaši paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 17. pantā, kā arī Līguma par Eiropas Savienības darbību 245. un 339. pantā un Komisāru rīcības kodeksā. Mana interešu deklarācija ir pilnībā pabeigta un publiski pieejama. Ja Eiropas Parlaments manu kandidatūru apstiprinās, es aizsargāšu Eiropas Savienības vispārējās intereses un nodrošināšu Līgumu piemērošanu. Uzskatu, ka mana iepriekšējā darbība apliecina manas spējas un vēlmi strādāt pie Eiropas projekta attīstības un attiecīgo noteikumu ievērošanas. Tiešu labumu no daudziem Eiropas Savienības sasniegumiem esmu guvis arī personīgi, piemēram, izmantojot Erasmus programmas vai darba ņēmēju pārvietošanās brīvības sniegtās priekšrocības.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Ko konkrēti esat gatavs apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Kā uzsvēra jaunievēlētais priekšsēdētājs Junkera kungs, sarežģītajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras Eiropa, ir jārod jauna pieeja Eiropas Komisijas darbā. No iepriekšējās pieredzes valdības struktūrās esmu sapratis – lai pārvarētu lielus šķēršļus un īstenotu reformas, ir jāsalauž mākslīgi fragmentētā struktūra un jāstrādā kā komandai. Lielāko uzmanību es veltīšu tam, lai Eiropas Savienības intereses tiktu īstenotas pārliecinoši un koleģiāli.


Būtiski arī noteikt prioritātes un orientēties uz tām jomām, kurās patiesi iespējams panākt faktiskas izmaiņas. Manu pienākumu izpildē jo īpaši būs vajadzīga efektīva koordinācija un darbs horizontālā līmenī, un, ja Parlaments mani apstiprinās, man būs tas gods ikdienā strādāt kopā ar četriem priekšsēdētāja vietniekiem un dažādiem komisāriem un koordinēt pētniecības un inovācijas politiku visās jomās, kā tas noteikts manā uzdevumu aprakstā.


Tas, protams, attiecas arī uz saikni ar Eiropas Parlamentu. Šajā sakarībā esmu apņēmies cieši sadarboties ar Eiropas Parlamentu, lai mēs varētu rast efektīvas atbildes uz nopietnajiem ekonomiskajiem un sabiedriskas nozīmes izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība un kuriem mēs varam stāties pretī, īstenojot pētniecības, zinātnes un inovācijas politiku. Domāju, ka mēs varētu sasniegt daudz vairāk, ja abu iestāžu starpā notiktu regulāra domu apmaiņa. Es īpaši aktīvi piedalīšos nozīmīgās apspriedēs, kuras mums būs patiesi vajadzīgas, un regulāri apmeklēšu Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas (ITRE) komiteju, lai nodrošinātu tiešu informācijas apmaiņu ar tās priekšsēdētāju. Runājot par pārskatatbildību, es, protams, tikšos ar Budžeta kontroles komiteju, jo īpaši saistībā ar budžeta izpildes apstiprinājuma procedūru. Labprāt piedalīšos arī divpusējās sanāksmēs, tiekoties ar Eiropas Parlamenta deputātiem, un viņu politiskās prasības izskatīšu godīgi, pilnīgi un neatkarīgi.


Tādējādi es apliecinu, ka stingri atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera kunga nodomu stiprināt Parlamenta un Komisijas īpašās attiecības, savu nodomu personīgi piedalīties nozīmīgās trīspusējās sarunās, kā arī apņemos cieši sadarboties ar Parlamentu, pamatojoties uz Pamatnolīgumu.


Jaunievēlētais priekšsēdētājs Junkera kungs ļoti skaidri un nepārprotami norādīja arī uz to, cik svarīga ir lielāka pārredzamība. Es apņemos pilnībā īstenot visus pasākumus un noteikumus attiecībā uz pārredzamību un informācijas apmaiņu starp abām iestādēm, kā paredzēts Pamatnolīgumā, un es pilnībā sadarbošos, tostarp publiskojot informāciju par ikvienu savu tikšanos ar ieinteresētajām personām un lobistiem un strādājot pie jaunā iestāžu nolīguma, kurā paredzēta obligātā lobēšanas reģistra izveide.


Runājot par pasākumiem saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus, savā atbildības jomā es pilnībā īstenošu Lisabonas līguma un Pamatnolīguma noteikumus un nodrošināšu, ka Komisija atbild uz Parlamenta rezolūcijām vai pieprasījumiem, kas sagatavoti, pamatojoties uz LESD 225. pantu un šajā sakarībā ievērojot trīs mēnešu termiņu pēc attiecīgo dokumentu pieņemšanas. Šajā kontekstā es pilnībā atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera kunga pausto apņemšanos, kam atbilstoši jaunais Komisijas sastāvs pievērsīs īpašu uzmanību likumdošanas iniciatīvas ziņojumiem.


Turklāt mana prioritāte būs pilnībā ievērot un īstenot Pamatnolīguma noteikumus saistībā ar plānotajiem priekšlikumiem vai jau notiekošajām procedūrām, un tas nozīmē, ka attiecībās ar Parlamentu un Padomi ievērošu vienlīdzīgu attieksmi jautājumos, kuros šīm iestādēm piešķirtas līdzvērtīgas pilnvaras.

 
 
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas jautājumi

ITRE komitejas sagatavotie jautājumi par attiecīgo politikas jomu


3. Kādas ir galvenās prioritātes, kuras plānojat īstenot Jums piedāvātajā atbildības jomā, ņemot vērā tādus nozīmīgus aspektus kā darbavietas, izaugsme, konkurētspēja un ilgtspējīga attīstība? Kāds ir Jūsu plānotais termiņš, lai īstenotu šīs prioritātes?


Mans galvenais mērķis, pildot komisāra pienākumus, būs veicināt tādu pamatnosacījumu ieviešanu, kas ļaus pilnībā izmantot Eiropas pētniecības, zinātnes un inovācijas potenciālu. Mums jāpabeidz Eiropas pētniecības telpas izveide, jāuzlabo politikas koordinācija un jānodrošina plašāka līdzdalība, lai uz priekšu virzītos visas dalībvalstis. Tādēļ es turpināšu strādāt pie Eiropas pētniecības telpas pilnveidošanas un paātrināšu Inovācijas savienības darbību īstenošanu. Prioritāra būs arī pētniecības spēju un inovācijas stratēģiju stiprināšana visās dalībvalstīs. Šajā sakarībā valsts mēroga rīcības efektīvāka uzraudzība var sekmēt darbu saistībā ar Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas semestri. Es arī sekmēšu ieguldījumus izglītībā, pētniecībā un inovācijas infrastruktūrās un centīšos panākt pēc iespējas lielāku sinerģiju ar Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem valsts un reģionālajā līmenī.


Nozīmīgu prioritāti piešķiršu programmas "Apvārsnis 2020", kuras budžets ir 80 miljardi eiro, īstenošanai visefektīvākajā un visrezultatīvākajā veidā, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskas nozīmes problēmu risināšanai, "kāpņu uz izcilību" izveidei, publiskā un privātā sektora partnerības veicināšanai saistībā ar tiesību aktu kopumu par ieguldījumiem inovācijā, inovatīviem finansēšanas instrumentiem (tostarp tiem, kas paredzēti MVU), energoefektivitātei un konkurētspējīgai ekonomikai ar zemu oglekļa emisiju avotiem, jo īpaši atjaunojamajiem energoavotiem. Šos jautājumus par prioritāriem ir noteicis Eiropas Parlaments, un tie ir būtiski saistībā ar jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera kunga galveno prioritāti – darbvietu, izaugsmes un ieguldījumu veicināšanu.


Cita svarīga prioritāte paredz nodrošināt, ka zinātniskās un pētnieciskās izcilības vērtība tiek ņemta vērā gan ES rīcībpolitikās, gan finansēšanas stratēģijā. Eiropas vieta pasaulē un potenciāls pētniecībā, zinātnē un inovācijā balstās uz tās zinātnieku un pētnieku izcilību un radošās izpausmes brīvību. Šajā kontekstā nozīmīga ir Eiropas Pētniecības padome un citas svarīgas iniciatīvas. Mums jāuzstāda augstāki mērķi attiecībā uz starptautisko sadarbību ar pārējiem pasaules mēroga dalībniekiem, un tādēļ ir jāsekmē zinātnes diplomātija un starptautiskā sadarbība.


4. Kādas konkrētas leģislatīvas un neleģislatīvas iniciatīvas plānojat ierosināt un kāds ir to plānotais iesniegšanas grafiks? Kā Jūs personiski nodrošināsiet labu kvalitāti tiesību aktu priekšlikumiem, lobēšanas darbību (kuras vērstas uz Jums un Jūsu dienestiem) pilnīgu pārredzamību un saskaņotu un pārdomātu apspriešanos ar visām ieinteresētajām personām, ņemot vērā arī to, ka jāveic padziļināti ietekmes novērtējumi?


Nesen ar jūsu atbalstu ir pieņemtas divas svarīgas likumdošanas iniciatīvas: "Apvārsnis 2020" un tiesību aktu kopums par ieguldījumiem inovācijā.


Ja mani apstiprinās komisāra amatā, mana prioritāte būs īstenot šīs iespaidīgās iniciatīvas un es rēķinos ar jūsu atbalstu šajā saistībā. Šīs iniciatīvas tiks pārskatītas, piemēram, veicot "Apvārsnis 2020" starpposma novērtējumu, un es pilnībā iesaistīšu Parlamentu šajā procesā.


Attiecībā uz turpmākām iniciatīvām es noteikti apsvēršu iespējamās jaunās iniciatīvas, ko varētu izstrādāt, lai atbalstītu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera kunga programmu, un tas jo īpaši attiecas uz tādām jomām kā MVU paredzēti inovatīvi finansēšanas instrumenti, Eiropas ražošanas spēju palielināšana, energoefektivitāte un konkurētspējīga ekonomika ar zemu oglekļa emisiju avotiem, jo īpaši atjaunojamajiem energoavotiem; šie jautājumi, cik man zināms, ir nozīmīgi arī Parlamentam.


Apsvēršu arī to, vai turpmākas iniciatīvas ir nepieciešamas Inovācijas savienības saistību izpildei un Eiropas pētniecības telpas pilnīgai izveidei.


Par katru ierosināto jauno iniciatīvu būs jāveic rūpīgs ietekmes novērtējums, lai nodrošinātu, ka ierosinātā darbība sniedz Eiropas pievienoto vērtību, ka pilnībā tiek ievērots subsidiaritātes princips un ka tiek nodrošināta efektivitāte un lietderība. Ikvienas jaunas politikas iniciatīvas vai instrumenta izstrādes gaitā notiks apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Šos mērķus paturot prātā, es cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu Timmermansa kungu.


Ikvienas jaunas politikas iniciatīvas izstrādes gaitā notiks apspriešanās ar ieinteresētajām personām. Šāda veida apspriešanās palīdz nodrošināt pārredzamu, mērķtiecīgu un saskanīgu ES politikas veidošanu. Apspriešanās (kopā ar ietekmes novērtējumiem, izvērtējumiem un ekspertu atzinumiem) ir svarīgs pārredzamas un ar pietiekamu informāciju pamatotas politikas veidošanas instruments.


Pirms politikas priekšlikuma izstrādes Komisija organizē plašu apspriešanos, ievērojot atvērtības un pārredzamības principus. Komisija ir patiesi ieinteresēta apspriesties ar ieinteresētajām personām no iespējami plašākām aprindām un nodrošināt, lai šīs personas tiktu pienācīgi uzklausītas politikas veidošanas procesā. Šāda pieeja palīdz uzlabot politikas rezultātu un palielina ES rīcības leģitimitāti no ieinteresēto personu un iedzīvotāju viedokļa.


Es publiskošu informāciju par ikvienu tikšanos ar ieinteresētajām personām un lobistiem un strādāšu pie tā, lai tiktu sasniegts mērķis attiecībā uz jauno iestāžu nolīgumu, kurā paredzēta obligātā lobēšanas reģistra izveide.


5. Kā Jūs kā komisārs, kas atbildīgs par pētniecību, zinātni un inovāciju, nodrošināsiet koordināciju gan ar to komiteju priekšsēdētāju vietniekiem, kuras nodarbojas ar jautājumiem, kas ietilpst Jūsu politikas jomā, gan ar citiem komisāriem Jūsu iestādē un kā Jūs nodrošināsies sekmīgu sadarbību ar Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju? Kādus konkrētus pasākumus Jūs veiksiet, lai veicinātu leģislatīvo un neleģislatīvo procedūru (tostarp leģislatīvo aktu, deleģēto un īstenošanas aktu sagatavošanas) rūpīgu pārbaudi, ko veic komiteja, un to īstenošanas rūpīgu pārbaudi? Kā Jūs plānojat nodrošināt komitejas pienācīgu informēšanu par jebkuru starptautisku nolīgumu Jūsu politikas jomā, ņemot vērā līdzšinējo pieredzi saistībā ar sarunām par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību?


Pētniecības, zinātnes un inovācijas potenciāla izmantošana ļaus uzlabot situāciju visās ekonomikas un sociālās dzīves jomās, un palīdzēs atrisināt mūsu lielākās sabiedriskas nozīmes problēmas. Fragmentētas pieejas izmantošana nav risinājums.


No savas iepriekšējās pieredzes valdības struktūrās esmu mācījies un sapratis, ka, lai pārvarētu lielas problēmas un šķēršļus un īstenotu reformas, ir jāsalauž mākslīgi fragmentētā struktūra un jāstrādā kā komandai. Būtiski arī noteikt prioritātes un orientēties uz tām jomām, kurās patiesi iespējams panākt faktiskas izmaiņas.


Manu pienākumu izpildē jo īpaši būs vajadzīga efektīva koordinācija starp visām Komisijas struktūrām pētniecības, zinātnes un inovācijas jautājumos, un tā ļaus nodrošināt, ka Komisijas priekšlikumu un darbību pamatā tiek izmantoti pamatoti zinātniski pierādījumi un šie priekšlikumi un darbības sekmē darbvietu un izaugsmes programmu. Ja mani apstiprinās komisāra amatā, man būs gods ikdienā strādāt kopā ar četriem priekšsēdētāja vietniekiem (kuri atbildīgi par šādām jomām: darbvietas, izaugsme, ieguldījumi un konkurētspēja; eiro un sociālais dialogs; digitālais vienotais tirgus; Enerģētikas savienība) un dažādiem komisāriem, koordinējot pētniecības un inovācijas politiku visās jomās.


Attiecībā uz citām iniciatīvām es, protams, cieši sadarbošos ar priekšsēdētāja vietnieku, kurš ir atbildīgs par darbvietām, izaugsmi, ieguldījumiem un konkurētspēju.


Es centīšos nodrošināt, lai visas attiecīgās komitejas par visām svarīgākajām norisēm būtu pilnībā informētas reizē ar Padomi. Es labprāt arī apmeklētu jūsu komitejas regulārās sanāksmes un darīšu visu iespējamo, lai būtu jūsu rīcībā arī divpusējās sanāksmēs. Lūgšu saviem līdzstrādniekiem palīdzēt jūsu darbā un sniegt sīkus skaidrojumus par leģislatīvajiem, neleģislatīvajiem, deleģētajiem un īstenošanas tiesību aktiem, tostarp par to īstenošanu.


Zinu, ka attiecībā uz likumdošanas procesu pēdējos gados deleģēto un īstenošanas aktu nošķiršana ir radījusi zināmas domstarpības starp iestādēm. Tas ir visu iestāžu kopējas ieinteresētības jautājums, un mums būs jāstrādā kopā, lai rastu kopīgu un līgumam atbilstošu risinājumu šiem problemātiskajiem aspektiem. Patlaban tiek spriests, kā nodrošināt lielāku atbildību un pārredzamību. Es pilnībā atbalstu šos centienus. Uzskatu, ka šo jautājumu izskatīšana jāvirza uz horizontālo līmeni Komisijā, jo tie skar visu komisāru pienākumus un visas iestādes.


Jomās, par kurām esmu atbildīgs, es kopā ar saviem kolēģiem nodrošināšu, lai Komisijas tagadējās saistības, kas izriet no kopējās vienošanās par deleģētajiem aktiem un Pamatnolīguma, tiktu pilnībā ievērotas. Jo īpaši tas attiecas uz saistībām deleģēto aktu sagatavošanā veikt atbilstīgu un pārredzamu apspriešanos ekspertu līmenī un nodrošināt, ka Parlaments un dalībvalstis saņem attiecīgo informāciju. Tas arī nozīmē pilnībā ievērot Pamatnolīguma noteikumus saistībā ar Parlamenta ekspertu piedalīšanos ekspertu grupu sanāksmēs. Tam arī būtu jāatvieglo Parlamenta rūpīgas pārbaudes procedūra, jo īpaši attiecībā uz deleģētajiem aktiem, kad Parlamentam ir ex-post kontroles tiesības. Attiecībā uz īstenošanas aktiem ir jāievēro Regulā (ES) Nr. 182/2011 izklāstītie noteikumi, savukārt vajadzīgo pārredzamību nodrošina komiteju procedūras reģistrs.


Visbeidzot, vēlos atgādināt par Komisijas deklarāciju "Apvārsnis 2020" pieņemšanas laikā; tajā noteikts, ka Komisija pēc pieprasījuma iesniegs pieņemtās darba programmas Eiropas Parlamenta atbildīgajai komitejai.


Pamatnolīgumu pilnībā ievērošu arī saistībā ar starptautiskajiem nolīgumiem savā darbības jomā. Eiropas Parlaments arī turpmāk tiks nekavējoties un pilnīgi informēts visos to sarunu un starptautisko nolīgumu noslēgšanas procedūras posmos, kas ir manā kompetences jomā.


Attiecībā uz tirdzniecības nolīgumiem, kā saprotu, visas attiecīgās komitejas vajadzības gadījumā tiks atbilstīgi iesaistītas, jo īpaši sarunās par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP), kas aptver plašu jautājumu loku. No savas puses vēlos piebilst, ka īpašu uzmanību vēlos pievērst pamatnosacījumiem, kuri jāīsteno, lai nodrošinātu konstruktīvu sadarbību pētniecības, zinātnes un inovācijas jomā.