Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Dimitris Avramopoulos

Uzklausīšana

 

Dimitris Avramopoulos

Atbildības joma: Migrācija un iekšlietas
 
2. diena , otrdiena 30 septembris 2014 - 13:30 , Brisele  
 
Dimitris Avramopoulos (Grieķija)
Dimitris Avramopoulos
 
Atbildīgie par uzklausīšanu
 Atbildīgās komitejas  Pieaicinātie
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu eiropiešu vispārējo ieinteresētību, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Visas manas politiskās karjeras gaitā esmu stingri iestājies par tiesiskuma principa pārvaldītu demokrātisku valsti, kas ir atsaucīga pret iedzīvotāju vajadzībām. Tajā pašā laikā es vienmēr esmu centies panākt nepieciešamo politikas sintēzi, kas ļauj sasniegt rezultātus. Paceļoties pāri sīkmanībai politikā un ideoloģiskām dogmām, esmu veltījis savu dzīvi trīs politikas pamatvērtībām – efektivitātei, atbildībai un politikas sintēzei. Es vienmēr esmu uzsvēris, ka demokrātija ir sintēzes izpausme. Šo trīs vērtību sasaiste ir tas, ko Eiropas pilsoņi šobrīd pieprasa no mums.


Atēnu pilsētas mēra amatā divus termiņus pēc kārtas es saskāros ar pirmo nelegālās imigrācijas vilni un ieviesu inovatīvus municipālos labklājības pakalpojumus, lai rūpētos par iedzīvotājiem, kas saskārušies ar sociālo atstumtību, un atbalstītu tos. Es ierosināju "Pilsētu diplomātijas" pasākumus, lai kopīgi ar pilsētu mēriem visā pasaulē risinātu pilsētām raksturīgās problēmas, tostarp nepieciešamību pēc sociālās kohēzijas. Kā tūrisma ministrs es liku pamatus ilgtspējīgai un atvērtai tūrisma izaugsmes stratēģijai, kas pozitīvi ietekmēja Grieķijas tūrisma nozares straujo attīstību un uzlaboja Grieķijas un ilgtspējīga tūrisma tēlu visā pasaulē. Kā veselības un sociālās solidaritātes ministrs es pieredzēju, kāds ir Eiropas labklājības pamata potenciāls un kādas ir tā nepilnības, un nodrošināju, ka visi nelikumīgie imigranti saņem bezmaksas medicīnisko palīdzību Grieķijas valsts veselības aprūpes sistēmā. Kā ārlietu ministrs es enerģiski strādāju, lai panāktu, ka Grieķija ieņem stabilizējoša faktora lomu vētrainajā ģeopolitiskajā vidē, ko caurstrāvoja nestabilitāte un jauni apdraudējumi. Visbeidzot, kā aizsardzības ministrs es strādāju, lai padziļinātu Eiropas Aizsardzības un drošības sadarbību. Mana darba motivācija ir mana pārliecība, ka solidaritāte un kopīga atbildības uzņemšanās ir vienīgais mūsu rīcībā esošais reālais risinājums, ņemot vērā mūsdienu draudus drošībai, ar ko saskaras Eiropa.


Es uzskatu, ka migrācijas un iekšlietu portfelis ir īpašs politiskais, sociālais, kultūras un humanitārais pārbaudījums. Eiropas migrācijas un iekšlietu politika būs pārbaudījums mūsu sabiedrības kohēzijai un Eiropas pamattiesību aizsardzībai. Tā būs īpaši nozīmīgs pārbaudījums arī Eiropas projekta leģitimitātei. Tāpēc problēmas, kas mums jārisina, nav tehnokrātiski jautājumi. Visupirms tie ir politiski pasākumi, kuriem nepieciešama starptautiska koordinācija, stratēģiska plānošana, koalīciju veidošana un solidaritāte. Vairāk par visu mums ir vajadzīga preventīva migrācijas un iekšlietu stratēģija, kas samazinās koriģējošo pēcpasākumu izmaksas. Mums ir nepieciešams arī plašs migrācijas, drošības un tiesību redzējums, kas ietvers ciešu sadarbību ar Eiropas Parlamentu.


Attiecībā uz manu neatkarību vēlos apliecināt, ka es pilnībā ievērošu Līguma par Eiropas Savienību 17. panta noteikumus un Komisāru rīcības kodeksu un pildīšu savus pienākumus saskaņā ar neatkarības un objektivitātes principiem. Turklāt es vēlos norādīt, ka mana interešu deklarācija, kas paredzēta Komisāru rīcības kodeksā, ir gatava un pieejama sabiedrībai. Mana deklarācija tiks atjaunināta, ja radīsies tāda vajadzība vai ja tiks pārskatīts rīcības kodekss.


Turklāt es pilnībā atbalstu mūsu apņemšanos ievērot pārredzamības principu, kā jaunievēlētais priekšsēdētājs to norādījis politikas pamatnostādnēs. Es apņemos publiskot visus savus kontaktus un sanāksmes ar profesionālajām organizācijām vai pašnodarbinātām personām par jebkuru jautājumu, kas saistīts ar ES politikas izstrādi un īstenošanu.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? ? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Ko konkrēti esat gatavs apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Ja mani apstiprinās amatā, tad kā komisārs, kas atbildīgs par migrāciju un iekšlietām, es uzņemšos pilnu atbildību par savām darbībām, priekšlikumiem un iniciatīvām, vienlaikus ievērojot koleģialitātes principu. Jaunievēlētā priekšsēdētāja ierosinātā Komisija ir savādāk organizēta, nekā tas bija viņa priekšgājēja laikā; tāpēc es cieši sadarbošos ar pirmo priekšsēdētāja vietnieku, kurš atbildīgs par Labāku regulējumu, iestāžu attiecībām, tiesiskumu un Pamattiesību hartu un kurš vadīs un koordinēs manu darbu, plecu pie pleca ar Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāru. Es meklēšu sinerģijas iespējas ar Savienības Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos / Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sadarbošos ar visiem komisāriem, jo īpaši tādās jomās kā krīžu pārvaldība, attīstība, tirdzniecība un nodarbinātība. Komisāru starpā pastāvēs konsekventa un nepārtraukta sadarbība.


Mans mērķis ir skaidrs – kolēģijas lēmumiem migrācijas un iekšlietu jomā jābūt tālredzīgiem, efektīviem un mērķtiecīgiem.


Esmu apņēmies izveidot ciešu un politisku sadarbību ar Eiropas Parlamentu, kura pamatojas uz uzticību un savstarpēju cieņu. Es būšu atbildīgs jūsu priekšā un vēlos uzturēt regulāru, auglīgu un konstruktīvu sadarbību ar LIBE komiteju.


Esmu atvērts regulāram un pilnībā pārredzamam dialogam, izturoties vienlīdzīgi pret abiem likumdevējiem. Jo īpaši esmu nolēmis saskaņā ar Līgumu un, ievērojot Pamatnolīguma noteikumus, pilnībā informēt LIBE komiteju par sarunām, kas tiek risinātas par starptautiskiem nolīgumiem.


Attiecībā uz Eiropas Parlamenta nostājām un pieprasījumiem es piemērošu Pamatnolīguma noteikumus un jomās, par kurām būšu atbildīgs, nodrošināšu, ka Komisija uz Parlamenta nostājām un pieprasījumiem, kas iesniegti, pamatojoties uz LESD 225. pantu, sniegtu atbildi 3 mēnešu laikā pēc to pieņemšanas. Šajā saistībā es atbalstu jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera apņemšanos un pilnībā pievienojos tai, proti, ka jaunā Komisija īpašu uzmanību pievērsīs likumdošanas iniciatīvu ziņojumiem.

 
 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas jautājumi

3. jautājums


Kādas būs Jūsu 2 prioritātes migrācijas un iekšlietu jomā? Kādas īpašas metodes Jūs izmantosiet, lai nodrošinātu šo abu prioritāšu īstenošanu?


Vai esat gatavs piedalīties jautājumu laikā ar LIBE komiteju, ja tā to pieprasīs, lai pārskatītu šīs prioritātes un apspriestu attiecīgos būtiskos jautājumus?


Jaunievēlētais priekšsēdētājs ir skaidri norādījis, ka īpaši svarīga prioritāte ir jaunas Eiropas pieejas legālajai migrācijai izstrāde. Pašreizējā ekonomiskā situācija, kā arī problēmas demogrāfijas jomā un darbspējīga vecuma iedzīvotāju īpatsvara samazināšanās izraisa nepieciešamību piesaistīt konkrētas prasmes un talantus Eiropas darba tirgum. Manā atbildē uz 4. jautājumu es padziļināti izklāstīšu savas prioritātes likumīgās migrācijas jomā.


Papildus visam minētajam mana galvenā prioritāte būs paveikt visu manu pilnvaru ietvaros iespējamo, lai efektīvi risinātu migrācijas izraisīto spiedienu pie mūsu robežām, turklāt pilnībā ievērojot pamattiesības. Kamēr turpinās humānā katastrofa, ko izraisījis pilsoņkarš Sīrijā, krīze Irākā un nestabilitāte mūsu tuvākajās un tālākajās kaimiņvalstīs, mums joprojām būs jāsaskaras ar ievērojamu skaitu no dažādām pasaules malām nākošu cilvēku, kas meklēs starptautisko aizsardzību. Citi savukārt turpinās censties sasniegt Eiropu, lai izbēgtu no kara un nabadzības. Lai novērstu traģisko cilvēku bojāeju jūrā, viņiem cenšoties iekļūt Eiropas Savienībā, mums ir jādarbojas vairākos līmeņos.


Mums ir jāsauc pie atbildības tie, kas ļaunprātīgi izmanto grūtībās nonākušo cilvēku vajadzības un ir vainīgi tūkstošiem migrantu nāvē. Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es īpašu uzmanību pievērsīšu cīņai pret migrantu kontrabandu. Mums ir jānodrošina, ka tajos mūsu ārējo robežu rajonos, kur ir vislielākā spriedze, tiek novietotas Eiropas robežsardzes vienības, bez izņēmuma piedaloties visām dalībvalstīm. Turklāt mums ir jāizskata jautājums par iespējām un nepieciešamību stiprināt Frontex aģentūru.


Īpaši nozīmīga loma būs kontaktu stiprināšanai ar izcelsmes un tranzīta valstīm un pilnīgai un konsekventai kopējās Eiropas patvēruma sistēmas īstenošanai.


Otra prioritāte būs drošības jomas daudzšķautnaino problēmu risināšana. Mums ir jāsaglabā droša Eiropa. Tas ir jāpanāk, pilnībā ievērojot pamattiesības un saskaņā ar Šengenas noteikumiem, kas ļauj personām pārvietoties bez iekšējo robežu kontrolēm, un nepārvēršot Eiropu par cietoksni. Mana prioritāte būs stiprināt pamattiesību iekļaušanu ES iekšējās drošības politikā, cieši sadarbojoties ar nākamo priekšsēdētāja vietnieku pamattiesību jautājumos.


Paturot prātā iepriekš teikto, ir nepieciešams nekavējoties pastiprināt cīņu pret terorismu, jo īpaši pievēršoties tā saukto ārvalstu kaujinieku jautājumam. ES ir jāpalīdz dalībvalstīm risināt šo problēmu, īstenojot pasākumus radikalizācijas novēršanai un apkarošanai un ārvalstu kaujinieku pārvietošanās maršrutu atklāšanai. Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es izstrādāšu operatīvos pasākumus, kas var patiešām uzlabot cīņu ar terorismu.


Es ticu, ka ES ir jārod jauna definīcija tiesībaizsardzībai digitālajā laikmetā. Elektroniskās komunikācijas datu pieejamība ir svarīgs instruments kriminālizmeklēšanas darbā. ES rīcībai attiecībā uz tiesībaizsardzību digitālajā laikmetā ir jāsniedz nepieciešamie instrumenti, ar ko apkarot terorismu un smagus noziegumus, tostarp kibernoziegumus, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību. Tiesas spriedums par bijušo Datu saglabāšanas direktīvu izvirza konkrētas prasības turpmākai rīcībai (sk. turpmāk). Pētniecība drošības jomā arī palīdz izmantot iespējas, ko sniedz jaunās tehnoloģijas, lai padarītu Eiropu drošāku tās pilsoņiem.


Esmu paredzējis izveidot ciešu un uz uzticību balstītu sadarbību ar Eiropas Parlamentu un jo īpaši ar šo komiteju. Šajā saistībā es domāju, ka mana dalība padziļinātā diskusijā ar LIBE komiteju, lai izvērtētu prioritātes un sniegtu tām atbilstošu ievirzi, ir pilnīgi dabīga. Es būšu pieejams šim nolūkam, kad vien tas būs nepieciešams.


Mana darba vadošais princips būs pamattiesību ievērošana. Priekšlikumos, kurus es iesniegšu likumdevējiem gan migrācijas, gan iekšlietu jomā, būs ievērota Pamattiesību harta. Esmu apņēmies strādāt tā, lai mans darbs būtu caurredzams ne tikai Eiropas iestādēm, kā arī skaidri komunicēt ar Eiropas pilsoņiem un citiem interesentiem.


4.  jautājums


Kā Jūs esat iecerējis pēc 2014. gada 1. decembra izmantot Komisijas pilnvaras, lai nodrošinātu ES likumdošanas instrumentu pilnīgu transponēšanu un īstenošanu migrācijas un patvēruma jomā un noziedzības un terorisma apkarošanā? Kā Jūs informēsiet LIBE komiteju?


Vai uzskatāt, ka pašreizējie likumdošanas instrumenti likumīgās migrācijas jomā ir pietiekami saskaņoti, lai risinātu aktuālos jautājumus? Ja uzskatāt, ka tie ir pietiekami saskaņoti, vai varat sniegt vairāk informācijas, minot jaunākos piemērus? Ja neuzskatāt, ka šie instrumenti ir pietiekami saskaņoti, kāda būs Jūsu stratēģija?


Sākot ar 2014. gada 1. decembri Komisijas un ES Tiesas vispārīgās pilnvaras nodrošināt, ka dalībvalstis pareizi transponē un īsteno ES tiesību aktus, būs piemērojamas arī pasākumiem policijas un tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās ietvaros. Migrācijas un patvēruma jomā jau tagad ir piemērojamas Komisijas vispārīgās pilnvaras.


Ja mani apstiprinās komisāra amatā, mana prioritāte būs ES tiesību aktu pilnīga transponēšana un īstenošana tādās jomās kā cīņa ar organizēto noziedzību, terorismu un privātā sektora korupciju, kā arī pieejamās informācijas apmaiņa starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm. Attiecībā uz citām manās pilnvarās ietilpstošajām jomām es nekavēšos nepieciešamības gadījumā ierosināt kolēģijai uzsākt pienākuma neizpildes procedūras un nodrošināšu nepārtrauktu iekšējās drošības stratēģijas īstenošanas uzraudzību un ziņošanu par to.


Pēdējos gados ir pieņemti vairāki svarīgi tiesību akti migrācijas un iekšlietu jomā – jāpiemin kaut vai tikai daži no tiem – kopēja Eiropas patvēruma sistēma (CEAS), vairāki pasākumu kopumi par likumīgo migrāciju, jauna vispusīga pieeja cilvēku tirdzniecības problēmas risināšanai un jauna Šengenas pārvaldības sistēma. Viens no galvenajiem uzdevumiem nākamo gadu gaitā būs nodrošināt pilnīgu un saskaņotu šo tiesību aktu transponēšanu un īstenošanu visa Eiropā. Piemēram, patvēruma jomā, ja jaunie CEAS standarti visās dalībvalstīs tiks vienādi piemēroti, personas, kas atrodas vienādās situācijās, saņems vienu un to pašu lēmumu neatkarīgi no tā, kur izskata viņu patvēruma pieprasījumu. Labi strādājoša CEAS radīs uzticību dalībvalstu starpā, lai spertu nākamos soļus sistēmas uzlabošanai, kā arī dos ES pilsoņiem pārliecību, ka visi spēlē pēc vieniem un tiem pašiem spēles noteikumiem. Prioritāra būs arī migrācijas acquis efektīva īstenošana. Es censtos nodrošināt, ka Komisija pilnībā īsteno savu Līgumu sargātājas lomu un nekavētos nepieciešamības gadījumā izmantot Komisijas izpildes pilnvaras.


Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es regulāri informēšu LIBE komiteju par to, kā noris manā pārziņā esošo ES tiesību aktu īstenošana.


Kā tas norādīts jaunievēlētā priekšsēdētāja Junkera politikas pamatnostādnēs, viens no pirmajiem mana amata uzdevumiem būs pilnībā pārskatīt "Zilās kartes” shēmu, kas aptver augsti kvalificētu trešo valstu valstspiederīgo likumīgo migrāciju. "Zilās kartes" direktīvas piemērošanas pirmajos gados ir nācies konstatēt vairākas nepilnības, piemēram, konkurējošas paralēlas valstu shēmas, kas rada sadrumstalotību un nedrošību un tādējādi neļauj pilnībā izmantot tiesību akta potenciālu piesaistīt talantus. Turklāt augsti kvalificēti migranti uzlūko ES kā vienotu veselumu, gluži tāpat kā ASV, Kanādu vai Austrāliju; tāpēc mums ir jānodrošina, ka ES iekšējās mobilitātes shēma ir pievilcīgs risinājums, kas veicina talantu un prasmju apriti ES iekšienē.


Mana apņemšanās likumīgās migrācijas jomā ir neaprobežoties tikai ar augsti kvalificētiem migrantiem. ES var saskarties ar problēmām dažādās darba tirgus jomās. Vēlos strādāt kopā ar kolēģiem, lai konstatētu Eiropas vajadzības un noskaidrotu, kāpēc mums ir jārisina prasmju trūkums ar likumīgās migrācijas palīdzību. Mums ir jāizstrādā ES noteikumi tā, lai visu kategoriju strādniekiem, kas cenšas sasniegt kontinentu, būtu skaidri likumīgi ceļi. Un, nodrošinot, ka tiek efektīvi īstenoti tādi noteikumi kā Direktīva par sankcijām darba devējiem, kas nodarbina nelikumīgos migrantus, mums ir jāpastiprina cīņa ar tiem, kas ļaunprātīgi izmanto nelikumīgos migrantus. Tas palīdzēs ierobežot vienu no nelikumīgās migrācijas virzošajiem faktoriem.


Īpaši prioritāru statusu es piešķiršu sarunām par studentu un pētnieku direktīvu – kas ir vēl viens svarīgs elements, lai piesaistītu Eiropas Savienībai gudrākos prātus – ar nolūku pabeigt šīs sarunas 2015. gadā.


Runājot vispārīgāk, es ierosinātu uzsākt likumīgās migrācijas tiesību aktu revīziju nolūkā konstatēt visas iespējamās problēmas un vēl neatklātās nepilnības. Pamatojoties uz šādu rūpīgu spēkā esošo tiesību aktu izvērtējumu un cieši konsultējoties ar Eiropas Parlamentu un dalībvalstīm, mūsu mērķim ir jābūt nodrošināt likumīgās migrācijas ES tiesiskā regulējuma lielāku saskaņotību un konsekvenci.


5. jautājums


2014. gada 8. aprīlī Eiropas Tiesa apvienotajās lietās C-293/12 (Digital Rights Ireland) un C-594/12 (Seitlinger) atzina Direktīvu 2006/24/EK (Datu saglabāšanas direktīvu) par spēkā neesošu.


Vai Jūs varētu paskaidrot, kādi būtu pirmie pasākumi, kurus Jūs veiktu, lai nodrošinātu šī sprieduma īstenošanu visā Savienībā? Vai vēlākā posmā Jūs apsvērtu likumdošanas vai cita veida pasākumus?


ES Tiesas spriedumam apvienotajās lietās C-293/12 (Digital Rights Ireland) un C-594/12 (Seitlinger) ir izšķiroša nozīme pamattiesību aizsardzībā, un tajā pašā laikā to nepieciešams rūpīgi analizēt.


Tiesa ir skaidri pateikusi, ka bijusī Datu saglabāšanas direktīva (Direktīva 2006/24/EK) neatbilda proporcionalitātes principam un tāpēc nebija spēkā. Tajā pašā laikā Tiesa norādīja, ka, ņemot vērā elektroniskās saziņas līdzekļu augošo nozīmi, telekomunikācijas dati, ko saglabāja saskaņā ar bijušo Datu saglabāšanas direktīvu, bija vērtīgs kriminālizmeklēšanas instruments. Šajā saistībā Tiesa norādīja, ka šādu datu saglabāšana pilnībā atbilda sabiedrības interešu mērķim, proti, cīņai ar smagiem noziegumiem un starptautisko terorismu.


Kamēr datu saglabāšanas jomā nav pieņemti ES tiesību akti, kas dalībvalstīm uzliktu par pienākumu saglabāt datus, dalībvalstis joprojām var pieņemt vai turpināt piemērot savus datu saglabāšanas tiesību aktus, ievērojot tā saukto E-privātuma direktīvu (Direktīva 2002/58/EK), un saskaņā ar Savienības tiesību vispārīgajiem principiem, tostarp pamattiesībām, un valstu konstitucionālajiem principiem.


Ņemot vērā ietekmi uz tiesību aizsardzību, iedzīvotāju drošību un labu tirgus darbību, kā arī ar to saistītos riskus, Komisijai būtu jāizpēta risinājumi, kā nākotnē varētu ieviest vienotus šādu datu saglabāšanas noteikumus, kas pilnībā atbilstu pamattiesībām. Tiesas spriedums izvirza vairākus striktus nosacījumus, kas jāievēro visiem iespējamiem ES tiesību aktiem par datu saglabāšanu, tostarp nepieciešamību diferencēt datu vākšanu un nodrošināt efektīvus datu aizsardzības pasākumus.


Ja mani apstiprinās komisāra amatā, es izpētīšu labākos turpmākās rīcības variantus, intensīvi konsultējoties ar pārējiem kolēģijas locekļiem, un to novērtēšanu veikšu atvērtā dialogā ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstīm, iedzīvotājiem, datu aizsardzības iestādēm un nozares pārstāvjiem.