Uz galveno izvēlni (uzklikšķināt uz „ieiet”)
Tieša piekļuve lapas saturam (nospiediet ievadīšanas taustiņu)
Citu tīmekļa vietņu saraksts (uzklikšķināt uz „ieiet”)

NOT FOUND !Vytenis Andriukaitis

Uzklausīšana

 

Vytenis Andriukaitis

Atbildības joma: Veselība un pārtikas nekaitīgums
 
2. diena , otrdiena 30 septembris 2014 - 09:00 , Brisele  
 
Jautājumi un atbildes
 
1. Vispārējā kompetence, gatavība strādāt Eiropas Savienības labā un personiskā neatkarība

Kādi Jūsu profesionālās kvalifikācijas un personiskās pieredzes aspekti ir visbūtiskākie, lai kļūtu par komisāru un sekmētu visas Eiropas intereses, jo īpaši jomā, par kuru Jūs būsiet atbildīgs? Kas Jūs motivē? Kā Jūs veicināsiet Komisijas stratēģiskās programmas īstenošanu?


Kādas garantijas Jūs varat sniegt Eiropas Parlamentam, apliecinot savu neatkarību, un kā Jūs nodrošināsiet, lai Jūsu iepriekšējā, tagadējā un turpmākā darbība neradītu šaubas par Jūsu spējām pildīt pienākumus Komisijā?


Visu dzīvi esmu veltījis veselībai — cilvēku veselībai un sabiedrības veselībai. Būdams kardioķirurgs, esmu sapratis, cik svarīga cilvēku veselībai ir veselības aprūpes sistēmas darbība, zināšanas un inovācijas. Veselība ir saistīta ar veselīgu pārtiku un arī ar veselīgu dzīvesveidu. Kā vēsturnieks un politiķis arī esmu strādājis pie Eiropas Konvencijas un Eiropas lietām kopumā, un tādēļ man ir pieredze un zināšanas par to, kas jādara, lai panāktu Eiropas līmeņa kompromisu. Man ir 20 gadu pieredze parlamenta darbā, un es zinu, cik svarīgi ir uzklausīt cilvēkus. Esmu pārliecināts, ka spēju panākt pārmaiņas. Man patīk cilvēki un es mīlu Eiropu, un, ja mani apstiprinās, savā jaunajā amatā es neatlaidīgi strādāšu, lai dotu labumu visiem. Es lepojos, ka esmu daļa no priekšsēdētāja Junkera komandas. Veselība ir daļa no ikvienas politikas jomas, kas iekļauta Komisijas stratēģiskajā darba programmā. Veselība rada darbvietas un paildzina cilvēku mūžu. E-veselība ne tikai veicina izaugsmi, bet arī palīdz izvairīties no apdraudējumiem veselībai un sekmē darba ražīgumu. Uzlabojot piekļuvi veselības aprūpes sistēmām, mēs sekmējam godīgumu. Palīdzot visiem nodrošināt taisnīgu attieksmi, mēs veicinām demokrātiju.


Apliecinājums tam ir mans dzīves stāsts un mani principi. Es ticu patiesumam un godīgumam. Šie bija un ir mani dzīves vadošie principi. Padomju Impērijā patiesība bija aizliegta, jo īpaši patiesība par masu deportācijām. Padomju laikos 1969. gadā, iestājoties universitātē, pārrunu laikā man jautāja, kāpēc esmu dzimis Sibīrijā (neviens neuzdrošinājās pieminēt Gulagu). Es atbildēju: "Kādēļ mūs deportējāt?" Cīnījos par patiesību un godīgumu, un tādēļ mani apcietināja un ieslodzīja, taču tas mani nav mainījis. Nesen ģenerālprokurors mani nepatiesi publiski apsūdzēja krāpšanā. Parlaments neatcēla manu imunitāti, bet es brīvprātīgi noliku mandātu, stājos tiesas priekšā un uzvarēju lietā. Es prasīju vienīgi publisku atvainošanos, un to arī saņēmu. Mana darbība pagātnē bija, šobrīd ir un arī turpmāk būs publiska, atklāta un vērsta uz cilvēkiem. Es turpināšu strādāt atklāti, pārskatāmi un godīgi, jo tāda ir mana būtība.

 
 
2. Pienākumu izpilde un sadarbība ar Eiropas Parlamentu

Kā Jūs vērtētu savu lomu, kļūstot par Komisāru kolēģijas locekli? Kādā ziņā Jūs uzskatītu sevi par atbildīgu Parlamenta priekšā un būtu gatavs atskaitīties tam par savu vai Jūsu pakļautībā esošo departamentu darbu?


Ko konkrēti esat gatavs apņemties darīt, lai uzlabotu pārredzamību, veidotu ciešāku sadarbību un īstenotu efektīvus pasākumus saistībā ar Parlamenta nostājām un pieprasījumiem iesniegt likumdošanas priekšlikumus? Vai saistībā ar plānotajām iniciatīvām vai jau notiekošajām procedūrām esat gatavs sniegt Parlamentam informāciju un dokumentus tāpat kā Padomei?


Ja mani apstiprinās Komisijas locekļa amatā, mans uzdevums būs strādāt Komisijas locekļu komandā, pilnībā ievērojot koleģialitāti, ar mērķi dot pievienoto vērtību, kas mainīs Eiropas iedzīvotāju dzīvi.


Cieši sadarbošos ar citiem Komisijas locekļiem, jo īpaši ar priekšsēdētāja pirmo vietnieku un priekšsēdētāja vietnieku, kura atbildības jomā būs darbvietas, izaugsme, ieguldījumi un konkurētspēja. Vēlos panākt sinerģiju ar citiem Komisijas locekļiem un mūsu kopīgajā darbā pievērsties veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumiem.


Mans galvenais mērķis ir palīdzēt uzlabot iedzīvotāju dzīvi. Lai to panāktu, es plānoju cieši sadarboties ar pilsoņu ievēlētajiem pārstāvjiem – Eiropas Parlamenta deputātiem.


Kopš 1990. gada esmu bijis valsts parlamenta loceklis sešus pilnvaru termiņus pēc kārtas. Tādēļ Eiropas Parlaments var būt pārliecināts, ka rūpīgi uzklausīšu tā viedokli, iesaistīšos regulārā dialogā ar Eiropas Parlamenta deputātiem un būšu pieejams atklātām un tiešām debatēm.


Attiecībā uz Eiropas Parlamenta nostājām un pieprasījumiem es piemērošu pamatnolīguma noteikumus, un savā atbildības jomā pārliecināšos, ka Komisija atbild uz Parlamenta rezolūcijām vai pieprasījumiem saskaņā ar LESD 225. pantu trīs mēnešu laikā pēc to pieņemšanas. Saistībā ar šo es pilnībā atbalstu jaunievēlētā Komisijas priekšsēdētāja Junkera apņemšanos, ka jaunā Komisija īpašu uzmanību pievērsīs likumdošanas iniciatīvas ziņojumiem.


Es vēlos, lai šīs sadarbības pamatā būtu pārredzamība, atklātība un savstarpēja informācijas apmaiņa. Turklāt es nodrošināšu, ka manā pakļautībā esošais ģenerāldirektorāts ievēro šos pašus principus atbilstoši pamatnolīguma noteikumiem.


Parlaments var būt pārliecināts, ka iesaistīšos regulārā un atklātā dialogā par iniciatīvām, kas pašlaik tiek apspriestas vai plānotas, jo īpaši ar vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma un lauksaimniecības un lauku attīstības komitejām.


Turklāt es apņemos pilnībā īstenot noteikumus, kas paredzēti pamatnolīgumā par informācijas un dokumentu sniegšanu vienlīdzīgi gan Parlamentam, gan Padomei kā likumdevējiem.

 
 
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas jautājumi

3. Komisāra prioritātes


Kādas būs komisāra galvenās prioritātes sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma jomā? Kādus konkrētus leģislatīvus un neleģislatīvus pasākumus esat iecerējis īstenot, lai atbalstītu minētās prioritātes gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī, un kāds būs šo pasākumu īstenošanas grafiks?


Cilvēku veselība un drošība ir sociālās tirgus ekonomikas stūrakmens. Mūsu iekšējais tirgus balstās uz augsta līmeņa veselības aizsardzību, kas saskaņā ar Līgumu jānodrošina visās Eiropas Savienības politikas jomās un darbībās.


Veselības un pārtikas nekaitīguma jomā mums ir vieni no visaugstākajiem standartiem pasaulē. Agrākās krīzes, piemēram, GSE un SARS uzliesmojumi, kas radīja ievērojamus ekonomiskos zaudējumus, liecina par to, cik ekonomiski nozīmīga ir spēcīga veselības aizsardzība, ko es apņemos īstenot.


Ja vēlamies uzlabot cilvēku veselību un palielināt nodarbinātību un izaugsmi, uzskatu, ka mums nepieciešams "jauns impulss veselībai Eiropā". Veselība sekmē izaugsmi. Tādēļ esmu apņēmies veicināt ieguldījumus veselības aprūpes jomā, ieguldījumus Eiropas cilvēkkapitālā un mūsu nākotnē.


Savas prioritātes varu izteikt trijos vārdos – veicināšana, aizsardzība un profilakse. Svarīgākā prioritāte būs sniegt patiesu labumu cilvēkiem un atbalstīt galvenās ES ekonomikas nozares, piemēram, veselības aprūpes nozari, kas rada ievērojamu skaitu darbvietu, kā arī lauksaimniecības un pārtikas rūpniecību, kas var plaukt tikai tad, ja tirdzniecība notiek drošos apstākļos.


Galvenais mērķis ir veicināt Eiropas ekonomikas atlabšanu, un esmu pārliecināts, ka veselības un pārtikas nekaitīguma politika var dot nozīmīgu ieguldījumu.


Ņemot vērā cilvēku novecošanu, hronisko slimību pieaugošo slogu un aizvien lielāku pieprasījumu pēc veselības aprūpes, manas prioritātes sabiedrības veselības jomā, ja mani apstiprinās Komisijas locekļa amatā, būs atbalsts centieniem padarīt veselības aprūpes sistēmas efektīvākas un inovatīvākas, lai tās spētu sniegt taisnīgu veselības aprūpi visiem cilvēkiem, vienlaikus saglabājot finansiālo stabilitāti.


Tādēļ esmu iecerējis turpināt darbu, lai novērtētu veselības aprūpes sistēmu darbību, popularizējot padomus par veselības aprūpes sistēmu reformu Eiropas pusgada ietvaros, un veicināt inovāciju ieviešanu veselīgai un aktīvai novecošanai.


Tā kā slimību lielais slogs un ar to saistītie izdevumi ir novēršami, esmu iecerējis pievērst lielu uzmanību profilakses stiprināšanai. Manuprāt, jo vairāk veselības aprūpes sistēmas tagad iegulda profilaksē, jo mazāk tām būs jāmaksā par ārstēšanu nākotnē.


Es centīšos panākt, lai jaunākie ES tiesību akti, kas skar sabiedrības veselības aizsardzību, dod rezultātus cilvēkiem. Piemēram, es nodrošināšu, lai savlaicīgi tiktu pieņemti Tabakas izstrādājumu direktīvā paredzētie sekundārie tiesību akti. Es neatlaidīgi sadarbošos ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, ka direktīva par pacientu tiesībām uz pārrobežu veselības aprūpi nodrošina cilvēkiem labāku piekļuvi kvalitatīvai aprūpei, padziļinātu sadarbību saistībā ar e-veselību, lai panāktu labāku aprūpi, un kopīgu darbu pie veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanas ar mērķi uzlabot pacientu piekļuvi inovatīvām tehnoloģijām, uzņēmējdarbības prognozējamību un izmaksu efektivitāti.


Es strādāšu kopā ar dalībvalstīm, lai aizsargātu cilvēkus no pārrobežu veselības apdraudējumiem, nekavējoties pievēršot uzmanību Ebolas vīrusa uzliesmojumam Rietumāfrikā.


Visbeidzot, es centīšos panākt, lai ikviena iniciatīva par veselību palīdz šajā jomā novērst plašo nevienlīdzību, kas vērojama Eiropā.


Pārtikas nekaitīguma jomā mana prioritāte ir panākt to, lai Eiropas iedzīvotājiem aizvien būtu nekaitīgākā pārtika pasaulē. Tās ir viņu tiesības un mūsu pienākums.


Lai cilvēki būtu veseli, viņiem jāsaņem nekaitīga pārtika. Tādēļ es veicināšu veselīgu un nekaitīgu pārtiku kā līdzekli, kas palīdzēs izvairīties no nevajadzīgiem tēriņiem veselības aprūpē, un palīdzēšu dalībvalstīm uzlabot veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju ilgtermiņā.


Uzskatu, ka arī nekaitīga pārtika ir mūsdienīgas, attīstītas ekonomikas priekšnosacījums un mūsu vērtīgākais aktīvs pasaules mērogā, kur vērojama aizvien pieaugoša konkurence. Es centīšos nodrošināt augstu dzīvnieku un augu veselības līmeni, efektīvu vadību jebkurā krīzes situācijā, kas varētu rasties, nekaitīgas piedevas, pesticīdus un biocīdus, importēto augu un dzīvnieku produktu stingras kontroles, rūpīgus un pārredzamus jaunu produktu un tehnoloģiju zinātniskos riska novērtējumus un stingras kontroles.


Lai īstenotu šo darba programmu, es sadarbošos ar visām ieinteresētajām personām. Es risināšu tādus problēmjautājumus kā krāpniecības iespējas, kas rodas pārtikas ķēdes sarežģītības dēļ un var apdraudēt patērētāju uzticēšanos pārtikas apritei.


Eiropa var lepoties ar savu pārtikas nekaitīguma sistēmu, un es izmantošu visas iespējas, lai saglabātu un uzlabotu šo sistēmu un sekmētu to pasaules mērogā. Uzskatu, ka mūsu pārtikas nekaitīguma sistēma var palīdzēt īstenot priekšsēdētāja Junkera plānus izveidot Eiropu, kurā ir vairāk darbvietu un lielāka labklājība, un īpaši svarīgi tas varētu būt maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas veido pārtikas nozares lielāko daļu.


Eiropas Savienībai ir visaptverošs tiesiskais regulējums pārtikas nekaitīguma jomā. Mans mērķis ir nodrošināt tā pienācīgu izpildi un īstenošanu. Tomēr es nekavējoties rīkošos, ja būs nepieciešami jauni tiesību akti.


Mans nolūks nepārprotami ir nodrošināt, lai visi tiesību aktu priekšlikumi, kurus pašlaik apspriež Eiropas Parlaments un Padome, tiktu sekmīgi īstenoti, ņemot vērā nepieciešamību modernizēt un vienkāršot spēkā esošos tiesību aktus atbilstoši labāka regulējuma principiem. Tie ir priekšlikumi par dzīvnieku veselību, augu veselību, oficiālajām kontrolēm, jaunu pārtiku, klonēšanu, zootehniku un ārstniecisko dzīvnieku barību. Attiecībā uz augu reproduktīvo materiālu es ņemšu vērā Parlamenta un Padomes apspriedēs izteiktos viedokļus, lai izvēlētos pareizāko rīcību.


Mandāta pirmajos sešos mēnešos es pārskatīšu tiesisko regulējumu par atļauju piešķiršanu ģenētiski modificētiem organismiem, kā savās politikas pamatnostādnēs norādījis jaunievēlētais Komisijas priekšsēdētājs Junkers. Attiecībā uz pesticīdiem paralēli termiņa vidusposma pārskatīšanai tiks novērtēti gan tiesību akti par augu aizsardzības līdzekļiem, gan par maksimāli pieļaujamajiem atlieku daudzumiem. Nedalītu uzmanību veltīšu vairākiem īstenošanas pasākumiem, kas būs jāpieņem saistībā ar lielāko daļu šo dokumentu. Tā arī būs īpaša iespēja izpildīt mūsu pienākumu un noteikt kritērijus attiecībā uz endokrīnās sistēmas darbības traucējumu izraisītājiem.


Visbeidzot, es panākšu, lai tiek pienācīgi īstenoti tiesību akti par dzīvnieku labklājību.


4. Likumdošanas priekšlikumu kvalitāte un pārredzamība


Kā Jūs personiski nodrošināsiet likumdošanas priekšlikumu kvalitāti, Jums un Jūsu dienestiem adresēto lobēšanas darbību pilnīgu pārredzamību, konsekventu un līdzsvarotu konsultēšanos ar visām ieinteresētajām pusēm, kā arī to, lai Jūsu kompetences ietvaros esošajās savstarpēji saistītajās jomās norisinātos efektīva sadarbība starp visiem attiecīgajiem Komisijas dienestiem?


Esmu apņēmies uzlabot tiesību aktu priekšlikumu kvalitāti.


Ja mani apstiprinās Komisijas locekļa amatā, pirms jaunas politikas veidošanas es veikšu rūpīgu pašreizējās darbības rezultātu izvērtēšanu, padziļinātu ietekmes novērtējumu un plašas apspriedes ar ieinteresētajām personām. Mans mērķis ir vismazāk apgrūtinošā veidā panākt visefektīvāko risinājumu cilvēku veselībai un drošībai.


500 miljoniem cilvēku ikdienas rūpes ir saistītas ar veselību un pārtikas nekaitīgumu. Lai sasniegtu cilvēkiem pozitīvus rezultātus, es cieši sadarbošos ar iedzīvotājiem un to pārstāvjiem.


Esmu apņēmies uzturēt atklātu un ciešu dialogu ar Eiropas Parlamentu, dalībvalstu pārstāvjiem, ieinteresētajām personām un trešām valstīm, lai panāktu optimālus risinājumus, kas nodrošina augstu veselības aizsardzības līmeni, vienlaikus radot inovatīvu un konkurētspējīgu vidi uzņēmumiem.


Apņemos pilnībā piedalīties Kolēģijas darbā, strādājot komandā ar pārējiem Komisijas locekļiem. Veselības un pārtikas nekaitīguma jomai ir vairākas sinerģijas ar citu Komisijas locekļu atbildības jomām, un es plānoju noteikt kopīga darba prioritātes. Patiesībā ikviena politikas joma – no izglītības līdz transportam un no lauksaimniecības līdz digitalizācijas programmai – ietver veselības dimensiju. Veseli cilvēki veicina izaugsmi, darbvietas un labklājību.


ES rīcība Ebolas vīrusa uzliesmojuma gadījumā, iesaistot veselības, humānās palīdzības, attīstības, transporta, pētniecības un ārējās sadarbības politikas jomas, parāda to, kā Eiropas Komisija var veikt kopīgu darbu visās politikas jomās. Cits piemērs ir Pārtikas un veterinārais birojs, kas savu darbību dažādo un izmanto savas zināšanas revīzijas sistēmās tādās jaunās jomās kā bioloģiskie produkti.


Saskaņā ar priekšsēdētāja politikas pamatnostādnēm es pilnībā atbalstu to, ka pārredzamībai jābūt jaunās Komisijas prioritātei, un tādēļ, tāpat kā iepriekš savas profesionālās karjeras laikā, publiskošu kontaktinformāciju un informāciju par sanāksmēm ar ieinteresētajām personām par jautājumiem, kas saistīti ar politikas veidošanu un īstenošanu.


5. Politikas rezultātu kvalitātes uzlabošana un patērētāju uzticēšanās


Kā komisārs plāno uzturēt veselības aprūpes sistēmu kvalitāti, kā arī pārtikas nekaitīguma līmeni, un sekmēt to turpmāku uzlabošanu? Kā komisārs plāno atjaunot patērētāju uzticēšanos, ņemot vērā ne vienu reizi vien izcēlušos skandālus?


Ņemot vērā manas zināšanas medicīnā un pieredzi Lietuvas veselības ministra amatā, man īpaši rūp veselības aprūpes sistēmu kvalitāte un spēja nodrošināt vispārēju piekļuvi aprūpei un sniegt rezultātus. Zinot to, ka dalībvalstis ir atbildīgas par savu veselības aprūpes pakalpojumu finansēšanu un organizēšanu, uzskatu, ka ES rīcībai šajā jomā jādod pievienotā vērtība, jāatbalsta un jāpapildina valstu centieni.


Diemžēl naudas jautājums pārāk bieži dominē diskusijās par veselības aprūpes sistēmām. Lai gan fiskālā ilgtspēja, protams, ir svarīga, tikpat nozīmīgi ir arī citi galvenie faktori, piemēram, taisnīgums un augstas kvalitātes veselības aprūpes pieejamība cilvēkiem.


Esmu apņēmies palīdzēt dalībvalstīm stiprināt veselības aprūpes sistēmu efektivitāti un noturību, vienlaikus saglabājot vispārpieejamu veselības aprūpi. Esmu iecerējis šim nolūkam izmantot visus manā rīcībā esošos līdzekļus, kas ietver veselības aprūpes sistēmas snieguma novērtēšanu, kopīgu darbu aprūpes kvalitātes un drošības veicināšanai, kā arī kopīgu metodiku izstrādāšanu veselības aprūpes tehnoloģijas novērtēšanai un veselības aprūpes nozares darbaspēka efektīvai plānošanai.


Attiecībā uz pārtikas nekaitīgumu es uzskatu, ka tādās atsevišķās nozarēs kā pesticīdi, piedevas un materiāli, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ES jau ir sasniegusi vienus no augstākajiem standartiem pasaulē. Mans uzdevums būs uzturēt šo augsto nekaitīguma līmeni un to kā paraugu aizstāvēt pasaules mērogā.


Tomēr neviena sistēma nespēj sniegt pilnīgu aizsardzību pret krīzes situācijām, kas laiku pa laikam neizbēgami rodas. Mums ir labi izstrādāta ātrās brīdināšanas, izsekojamības un ātrās reaģēšanas sistēma, kas nodrošina nepieciešamos instrumentus, lai rīkotos ārkārtas situācijās un veiktu atbilstošus koriģējošos pasākumus.


Domāju, ka cīņa pret krāpniecību pārtikas apritē būs svarīga prioritāte, jo pārtikas integritāte ir nepieciešama, lai nodrošinātu cilvēku veselību un augstu līmeni attiecībā uz ES produktu nekaitīgumu un kvalitāti.


Zirgu gaļas skandāls 2013. gadā apliecināja vajadzību stiprināt ES kontroles sistēmu attiecībā uz krāpniecību pārtikas apritē. Tīklu, kas izveidots cīņai pret krāpšanu pārtikas aprites jomā, papildinās īpaši izstrādāts IT rīks, kas būs papildu līdzeklis cīņā pret šādu krāpniecību, kā arī stingrākas finansiālās sankcijas, kas ierosinātas jaunajā regulā par oficiālajām kontrolēm, pārtikas inspektoru, policijas un muitas darbinieku apmācība un turpmāki ES mēroga kontroles plāni.