Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Jonathan Hill

Hoorzitting

 

Jonathan Hill

Portefeuille: Financiële stabiliteit, financiële diensten en kapitaalmarktenunie
 
Dag 3 , woensdag 1 oktober 2014 - 13:30 , Brussel  
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u jegens het Europees Parlement uw onafhankelijkheid garanderen? Kunt u waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ongeveer de helft van mijn beroepsloopbaan heb ik in de particuliere sector gewerkt en de andere helft voor de overheid, eerst als adviseur in de jaren tachtig en negentig en vervolgens als minister vanaf 2010. Als zakenman heb ik kunnen ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het oprichten en het uitbouwen van mijn eigen kleine onderneming in een concurrerende omgeving. Als adviseur werkte ik op het gebied van een reeks economische en sociale kwesties, gaande van het aanpakken van de werkloosheid en het aanmoedigen van ondernemerschap tot het zoeken naar oplossingen voor (binnen)stedelijke problemen. Als minister was ik verantwoordelijk voor één van de grootste structurele hervormingen van het onderwijs in een generatie. Meest recentelijk was ik lid van de Britse regering als leider van het House of Lords, de tweede kamer van het Britse parlement. Eén van de belangrijkste bijdragen van het House of Lords is het verbeteren van de kwaliteit van de wetgeving door middel van amendementen. Ik was verantwoordelijk voor het wetgevingsprogramma van de regering van het Verenigd Koninkrijk en geloof sterk in het belang van doorlichting van de wetgeving, zowel vooraf als achteraf. Het is ook een parlement waarin naar consensus wordt gestreefd, een beroep wordt gedaan op de deskundigheid van de leden en allianties over de partijgrenzen heen worden gevormd. Ik geloof dat ik heb laten zien dat ik precies op die manier kan werken. Streven naar consensus is van vitaal belang in het werk van alle commissarissen, omdat zij altijd het Europese belang moeten dienen, niet hun eigen belang of dat van hun politieke partij of hun land.


Uit al mijn ervaring blijkt dat ik het belang van banen en groei zie vanuit een praktisch standpunt en dat ik ook moeilijke en complexe hervormingen kan doorvoeren in een politieke omgeving. Uit mijn politieke ervaring heb ik de volgende beginselen geput die ik in mijn werk zou toepassen. Goede regelgeving moet gebaseerd zijn op consistentie, transparantie en billijkheid. We zouden individuen moeten emanciperen door hen zo goed mogelijk te informeren en hun een keuze te geven. De regels zouden goed doordacht moeten zijn en zowel voor als na de goedkeuring ervan behoorlijk moeten worden geëvalueerd. En wanneer de regels van kracht zijn, moeten ze behoorlijk worden uitgevoerd en gehandhaafd, en aan strenge sancties onderworpen zijn.


Wat mijn drijfveren betreft, zou ik in deze functie mijn steentje kunnen bijdragen in de aanpak van de drie grote uitdagingen voor de EU die verkozen voorzitter Juncker heeft vastgesteld. Om te beginnen de politieke of democratische uitdaging. De participatiegraad in de Europese verkiezingen van mei jongstleden was ontgoochelend. Ondanks alle inspanningen van de kandidaten en de partijen daalde de opkomst in 18 van de 28 lidstaten. Nooit eerder was het vertrouwen van de burgers in de overheid en de politici zo laag. Dit moet worden aangepakt. Ten tweede de economische uitdaging. Hoe stimuleren we de Europese economie om de groei en de investeringen die zij nodig heeft te creëren, net nu we met nieuwe wereldwijde economische uitdagingen te maken krijgen? Hoe krijgen we de miljoenen mensen zonder baan – en dan vooral de jongeren – weer aan het werk en uit de sociale ellende? Ons doel in de Europese instellingen zou moeten zijn de volgende generatie te verzekeren van een betere toekomst met veel kansen. Hiervoor moet de dynamiek van de Europese economie worden hersteld, zodat deze weer een model wordt voor de rest van de wereld. Deze uitdagingen zijn uiteraard aan elkaar gekoppeld. Als we meer banen, groei en investeringen creëren en zorgen voor tastbare resultaten voor onze burgers, kunnen we het vertrouwen in onze instellingen en in de EU als geheel doen groeien. Ten derde treedt deze Commissie aan op een cruciaal moment voor de verhouding tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk. De Europese Unie heeft gezorgd voor vrede, welvaart, vrijheid en de rechtsstaat in een continent dat ooit verdeeld was, en voor een eengemaakte markt van 500 miljoen mensen met regels die eerlijkheid en mededinging bevorderen, terwijl onze burgers in de hele EU kunnen werken en reizen. Daarnaast kan de Europese Unie handelsakkoorden sluiten op Europese schaal, waardoor we sterker staan in de wereld. Dit zijn maar enkele gebieden waarop de rol van de Europese Commissie van cruciaal belang is, en we worden regelmatig daaraan herinnerd door de gebeurtenissen aan de oostelijke grens van de EU. Ik wil dus zeer graag doen wat ik kan om het Verenigd Koninkrijk te doen inzien dat het sterker is als onderdeel van een sterkere EU.


Ik ben dus trots dat ik ben aangewezen als lid van de Commissie van Jean-Claude Juncker, en blij dat ik met de portefeuille die hij mij heeft voorgesteld, de uitdagingen op het gebied van banen en groei actief kan aanpakken. Ik zal die opdracht uitvoeren in samenwerking met de twee teamleiders op mijn gebied, vicevoorzitters Katainen en Dombrovskis, en medecommissaris Moscovici. We moeten helpen bouwen aan een sterk en blijvend economisch herstel en sterke investeringen op alle gebieden van de economie, zodat we hoger komen te staan op de ranglijst van internationale concurrentiekracht.


Meer algemeen zal ik als lid van het college werken in het team van verkozen voorzitter Juncker om samen onze prioriteiten te verwezenlijken, die sterk door het Europees Parlement worden ondersteund. Wat onafhankelijkheid betreft, begrijp ik de desbetreffende delen van het Verdrag en ik zal die volledig naleven. Ik zal uiteraard de eed naleven die ik zal afleggen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie. Ik zal mij met name houden aan de hoogste ethische normen die in artikel 17, lid 3, VEU en artikel 245 VWEU en in de Gedragscode voor commissarissen zijn vastgesteld. Zoals uit mijn belangenverklaring blijkt, heb ik geen belangenconflicten. Ik bevestig dat mijn verklaring volledig is en volledig toegankelijk voor het publiek en dat ik haar zal aanpassen mochten mijn relevante omstandigheden wijzigen. Hoewel het lidmaatschap van het House of Lords een benoeming voor het leven is, zal ik de nodige regelingen treffen om verlof te nemen tijdens mijn ambtstermijn als Europees commissaris. Tijdens mijn ambtstermijn zal ik mezelf niet in posities of situaties brengen waardoor mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid of beschikbaarheid voor de Commissie in het gedrang zouden kunnen komen. Ik onderschrijf volledig het nieuwe engagement voor transparantie dat in de politieke richtsnoeren van de verkozen voorzitter is opgenomen. Ik zeg toe dat ik al mijn contacten en ontmoetingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen over aangelegenheden in verband met de beleidsvorming van de EU en de uitvoering van het EU-beleid, openbaar zal maken. Ik zal het belang van het transparantieregister benadrukken. Wat mijn toekomst betreft, weet ik nog niet wat ik zal doen wanneer de ambtstermijn van de volgende Commissie afloopt. Maar ik vind het zeer belangrijk dat we strikte regels hebben met betrekking tot de functies die na afloop van de ambtstermijn van de Commissie worden opgenomen en nogmaals, ik schaar mij volledig achter de bepalingen inzake belangenconflicten. Ik beloof alle thans bestaande of toekomstige regels die passend voor commissarissen worden geacht, naar de geest en letter te zullen naleven.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Ik vind het zeer belangrijk om een teamspeler te zijn en als lid van het college naar consensus te streven. Collegialiteit zou centraal moeten staan in de werking van de Commissie. Verkozen voorzitter Juncker heeft uiteengezet hoe het nieuwe college zal werken en hoe hij de interactie tussen de vicevoorzitters en de commissarissen ziet. Ik onderschrijf deze nieuwe manieren om meer samen te werken. Ik geloof dat dit zal helpen om iets te doen aan de eilandencultuur die nu misschien heerst, en onze inspanningen te bundelen. Belangrijkst misschien is dat dit ook zou helpen om ons te blijven concentreren op de hoofdprioriteiten die door verkozen voorzitter Juncker zijn vastgesteld. Ik onderschrijf zijn stelling dat de Commissie groots en ambitieus moet inzetten op belangrijke zaken en zich terughoudend en bescheiden moet opstellen als er maar weinig op het spel staat. Als ik tot commissaris word benoemd, zal ik niet alleen de collectieve verantwoordelijkheid van het college nemen, maar ook politieke verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die onder mijn bevoegdheid vallen. Ik zal altijd nauw samenwerken met het Europees Parlement, in het bijzonder met de ECON-commissie en haar voorzitter, de heer Gualtieri, maar uiteraard ook met alle andere commissies met belangen die onder mijn bevoegdheid vallen. Ik zal open en transparant zijn zodat we kunnen samenwerken op basis van wederzijds vertrouwen. Ik zou graag de gelegenheid krijgen om regelmatig de ECON-commissie bij te wonen teneinde dezelfde gestructureerde politieke dialoog te hebben die vicevoorzitter Barnier met succes heeft ontwikkeld. Ik zeg ook toe dat ik persoonlijk zal deelnemen aan belangrijke trialoogonderhandelingen. Ik zal ervoor zorgen dat mijn kabinet en de ambtenaren in het nieuwe directoraat-generaal voor Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie dezelfde beginselen naleven zodat het democratische toezicht doeltreffend kan worden uitgeoefend. Door uitwisseling van informatie en samenwerking zouden we samen de verwachtingen van de Europese burgers moeten inlossen. Dit zal ook helpen om een op verantwoording gestoeld, legitiem, efficiënt en kwalitatief hoogwaardig EU-besluitvormingsproces te ontwikkelen. Ik zal alle bepalingen van de kaderovereenkomst toepassen. De gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad is niet alleen wettelijk verplicht maar ook politiek van wezenlijk belang. Met betrekking tot verzoeken om nieuwe wetgevingsprocedures, kan ik niet eenzijdig toezeggen dat een bepaald initiatief zal worden voorgesteld. Het programma van de toekomstige Commissie, dat door verkozen voorzitter Juncker is uitgelegd, zal immers een eindproduct zijn van het college als geheel. Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik ervoor zorgen dat de Commissie, op de gebieden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, op parlementaire resoluties of verzoeken op basis van artikel 225 VWEU antwoordt binnen drie maanden na hun aanneming. In dit verband onderschrijf ik de toezegging van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal hebben voor wetgevingsinitiatiefverslagen. Ten slotte zal ik ervoor zorgen dat ik in alles wat ik doe, nooit zal vergeten dat ik rekenschap ben verschuldigd aan de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement.

 
 
Vragen van de Commissie economische en monetaire zaken:

3. Financiële diensten en bankenunie


Wat zijn in uw optiek de belangrijkste politieke doelstellingen die gedurende het volgende mandaat van de Commissie middels nieuwe regelgeving voor de financiële sector moeten worden nagestreefd? De bankenunie - een van de belangrijkste projecten voor de toekomst van de eurozone - is bijna voltooid. Welke kijk heeft u op de bankenunie en wat zijn de volgende stappen voor de afronding van de bankenunie?


Mijn startpunt is de nooit eerder geziene financiële crisis die in 2008 begon en tot een diepe en uiterst schadelijke economische recessie leidde, waardoor miljoenen banen in Europa werden vernietigd en op grote schaal sociale ellende werd veroorzaakt. De maatregelen die de Europese Unie in de nasleep daarvan heeft genomen, waren van wezenlijk belang om het financiële stelsel te stabiliseren, de ergste gevolgen van de crisis te verzachten en het risico te verminderen dat dit zich opnieuw zou voordoen. Die succesvolle maatregelen zouden er volgens mij niet gekomen zijn zonder het leiderschap waarvan de Europese Commissie in het algemeen en vicevoorzitter Barnier in het bijzonder blijk hebben gegeven, en dat van het Europees Parlement en de Commissie economische en monetaire zaken. Als ik tot commissaris word benoemd, zal mijn eerste taak zijn om voort te bouwen op het werk dat is gedaan om ons financieel stelsel te stabiliseren en ervoor te zorgen dat we een goed gereguleerde sector van financiële diensten hebben die ten dienste staat van de hele economie en de burgers van Europa. Er kan niet worden teruggekeerd naar de dagen vóór de crisis, toen de mensen niet wisten waar risico aanwezig was of aan het ontstaan was, en het uiteindelijk de Europese belastingbetalers waren die de rekening moesten betalen van de tekortkomingen van de financiële instellingen. Tegelijkertijd heeft verkozen voorzitter Juncker voor mij een zeer duidelijke politieke doelstelling vastgelegd: mijn steentje bijdragen aan onze collectieve agenda om banen en groei aan te moedigen door de ontwikkeling van de kapitaalmarktenunie. Mijn aanpak is eenvoudig: in samenwerking met vicevoorzitter Katainen in het bijzonder en met de andere leden van het college, zal ik alles doen wat ik kan om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel veilig en veerkrachtig is, en ten dienste staat van heel Europa door de juiste stimulansen voor investeringen, met name in kleine en middelgrote ondernemingen, vrij te maken en te ontwikkelen. Ik wil ook dat Europa kan kiezen uit veiliger, goed gereguleerde en transparante financiële producten voor consumenten.


De voorbije vijf jaar zijn we – noodgedwongen – buitengewoon snel door een periode van enorme veranderingen op regelgevingsgebied gegaan. We hebben een volledige hertekening van het financiële toezicht- en regelgevingskader doorgemaakt. Dit is een opmerkelijke prestatie geweest, des te meer omdat alles moest gebeuren terwijl de crisis nog volop aan de gang was. Nu gaan we een nieuwe fase in. Hoewel we alert moeten blijven voor het ontstaan van nieuwe risico's in ons stelsel en klaar moeten staan om passende maatregelen te nemen, is het onwaarschijnlijk dat we de volgende vijf jaar opnieuw dezelfde hoeveelheid wetgeving zullen moeten aannemen. Het werk van de laatste Commissie biedt derhalve een duidelijk kader voor de volgende Commissie: de regelgeving moet zo stabiel en zo strikt mogelijk zijn. De prioriteit moet nu liggen bij uitvoering, handhaving en evaluatie. Indien tijdens dat proces blijkt dat we de zaken nog niet helemaal goed hebben gedaan, moeten we niet bang zijn om snelle en doeltreffende aanpassingen aan te brengen – waarover wij u uiteraard informeel en formeel willen raadplegen alvorens te handelen. In alles wat we doen, moeten we, gelet op de uitdagingen waarvoor Europa staat op het gebied van banen en groei, het complexe evenwicht vinden tussen doeltreffende regelgeving en meer financiering in onze economie. Meer specifiek zal ik mij richten op het volgende:


- uitvoering: dit zal een onmiddellijke taak zijn, die zal gebeuren via gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, met een zeer significante input van de Europese toezichthoudende agentschappen;


- handhaving: ik zal ervoor zorgen dat de regels worden nageleefd en kordate maatregelen nemen wanneer dat niet het geval is;


- vervolledigen van ons veilig en veerkrachtig financieel kader: op sommige gebieden zullen de financiële hervormingen moeten worden vervolledigd om enkele overblijvende bronnen van risico's aan te pakken. Sommige belangrijke voorstellen van de huidige Commissie zijn nog altijd in onderhandeling – bijvoorbeeld de structurele hervorming van de banken, benchmarks, het pakket betalingsdiensten (waaronder mobiele betalingen) en de geldmarktfondsen, die belangrijke spelers zijn op het gebied van het zogenaamde schaduwbankieren. De regulering van het schaduwbankieren staat momenteel ook op de agenda van de G20. Ik zal mijn stem laten horen in de besprekingen om te komen tot strikte internationale normen die vervolgens op EU-niveau zullen moeten worden uitgevoerd. Een van mijn eerste prioriteiten zal zijn om verder werk te maken van het ontwerp van een kader voor het herstel en de afwikkeling van niet-bancaire financiële instellingen, waaronder in de eerste plaats de centrale tegenpartijen;


- oprichten van de kapitaalmarktenunie: overeenkomstig de politieke richtsnoeren van Jean-Claude Juncker, zal ik werken aan de oprichting van de kapitaalmarktenunie. Dit initiatief zou zich tot de hele Unie moeten uitstrekken en zou ervoor moeten zorgen dat onze kapitaalmarkt dieper, veiliger, liquider en meer geïntegreerd is en de economie veel beter ten dienste kan zijn, zodat we minder afhankelijk worden van financiering via banken. We zullen alle partijen raadplegen, waaronder uiteraard het Parlement, over de koers die het best wordt gevolgd. Dit initiatief zal snel moeten worden genomen, omdat er dringend behoefte bestaat aan meer en verruimde financiering van onze economie;


- internationale dimensie: ik zal werken aan de consistente uitvoering van internationale normen en beginselen in alle belangrijke jurisdicties. We moeten de leemten dichten die risico's voor de financiële stabiliteit kunnen vormen en zorgen voor een gelijk speelveld wereldwijd. Ik zal streven naar een verdieping van de regelgevende samenwerking met de VS inzake financiële diensten, met name om te voorkomen dat ondernemingen aan twee reeksen soortgelijke maar niet identieke regels moeten voldoen. We zouden soortgelijke inspanningen moeten leveren met de andere G20-landen en andere jurisdicties, vooral die met belangrijke financiële markten.


Voor mij is de bankenunie het bewijs dat er ook in de allermoeilijkste situaties een consensus kan worden gevonden, als we maar allemaal proberen hetzelfde doel te bereiken en bereid zijn om voor het hogere goed compromissen te sluiten. De bankenunie is eerst en vooral essentieel voor de stabiliteit van de eurozone, maar gelet op de onderlinge verwevenheid van de financiële markten van de EU, ook voor alle 28 lidstaten. Financiële stabiliteit is onontbeerlijk voor banen en groei. De bankenunie is nu werkelijkheid aan het worden. Met de verordeningen inzake het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme zijn de nodige instrumenten voorhanden voor doeltreffend toezicht en doeltreffende afwikkeling in de bankenunie. Op 4 november zal de Europese Centrale Bank haar rol als gemeenschappelijke toezichthouder volledig opnemen. Dankzij de grondige doorlichting van de 120 grootste banken in de eurozone zal de ECB haar voorbereidingen kunnen afronden. Ook het oprichtingsproces van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad is in gang gezet. Het Europees Parlement zal volledig bij dat proces worden betrokken overeenkomstig de verordening inzake het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. De Commissie heeft een speciale taskforce opgezet om bij de voorbereidingen te helpen. Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds zal volledig gefinancierd worden met bijdragen van de banken. Het voorbereidende werk voor een gedelegeerde en een uitvoeringshandeling is aan de gang en ik weet dat deze commissie volledig daarbij betrokken is. Ik zal prioritair dit werk voortzetten. Er moet nog werk worden gedaan voor de achtervangregelingen van de overheid. Dit zal bijdragen aan de geloofwaardigheid en de soliditeit van het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Ik zal nauw samenwerken met collega Moscovici, met het Europees Parlement en met de Raad om dit te realiseren. Ten slotte is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de bankenunie gebaseerd is op gemeenschappelijke regels die zijn ingevoerd om toezicht en afwikkeling in de hele EU volgens dezelfde basisbeginselen te laten verlopen. De Europese Bankautoriteit zorgt voor de nodige coördinatie op bancair gebied in alle 28 lidstaten. Ik zal nauw samenwerken met de EBA op dezelfde manier als vicevoorzitter Barnier.


4. Financiële diensten: Eurozone tegenover niet-eurozone


Hoe ziet tegen de achtergrond van uw belangrijke economische bevoegdheden het samenspel tussen de lidstaten in de eurozone en de lidstaten buiten de eurozone, in het kader van de interne markt? Hoe denkt u in het licht van de bankenunie en de situatie op het gebied van de financiële diensten om te gaan met de meest waarschijnlijke verschillen en problemen tussen de lidstaten in de eurozone en de lidstaten buiten de eurozone, onder waarborging van de Monetaire Unie en de interne markt?


Mijn doelstelling zal zijn om de financiële stabiliteit te beschermen, de eengemaakte markt in financiële diensten verder te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het financiële stelsel bijdraagt aan groei en werkgelegenheidsschepping in heel Europa. Door de crisis van de eurozone moest de manier waarop de monetaire unie werkt, fundamenteel worden hertekend. Deel van het antwoord was een meer geïntegreerde aanpak van toezicht en afwikkeling van banken binnen de eurozone. Dit was de reden waarom de bankenunie werd opgericht en ik sta daar volledig achter. De bankenunie blijft open voor alle lidstaten die belangstelling hebben. De oprichting van de bankenunie is een grote verwezenlijking en ik zal – in het bijzonder met vicevoorzitters Katainen en Dombrovskis – ervoor zorgen dat zij behoorlijk wordt uitgevoerd. Het succes van de bankenunie is even belangrijk voor de lidstaten die niet tot de eurozone behoren als voor de eurozonelidstaten. De eengemaakte markt profiteert in haar geheel van een stabielere en meer geïntegreerde bankenunie. Uiteraard kunnen de lidstaten binnen de bankenunie verdere integratie wensen, maar die integratie moet ook voordelig zijn voor de eengemaakte markt in haar geheel, en voorkomen dat de eengemaakte markt wordt versnipperd. In dit opzicht is het gemeenschappelijk rulebook een doeltreffende garantie dat in de hele EU altijd gemeenschappelijke regels van toepassing moeten zijn. Als Europees commissaris zal het mijn taak zijn groter vertrouwen te bewerkstelligen tussen de lidstaten van de eurozone en de andere, in het belang van de Europese Unie als geheel. De Europese Bankautoriteit, het agentschap dat gedetailleerde regels opstelt en het toezicht op de banken voor de hele EU coördineert, zal in dit verband een cruciale rol blijven spelen. Die omvatten de zogenaamde regelingen inzake stemming bij dubbele meerderheid, die door de medewetgevers zijn aangenomen. Die regelingen dragen bij aan dit vertrouwen en bieden een garantie dat in het werk van de EBA rekening wordt gehouden met de belangen van alle lidstaten. Die regelingen zijn al operationeel en lijken in deze fase correct te werken zonder dat de doeltreffendheid van de EBA daaronder te lijden heeft.


5. Communautaire methode


Op welke wijze wilt u ervoor zorgen dat de communautaire methode wordt geëerbiedigd en dat het Europees Parlement zijn rol met betrekking tot financiële wetgeving kan blijven vervullen, waaronder het uitoefenen van toezicht op gedelegeerde en uitvoeringshandelingen, gezien het feit dat uw lidstaat van herkomst gekant is tegen bestaande wetgeving van de Europese Unie, met name ten aanzien van bonussen? Hoe denkt u om te gaan met lidstaten die zich niet aan de nieuwe toezichts- en afwikkelingsregels houden of die deze regels minder nauwgezet zouden willen toepassen?


Dankzij de communautaire methode heeft de EU de meest ambitieuze financiële hervorming in decennia kunnen doorvoeren. De methode heeft laten zien dat ze erg efficiënt kan zijn. Ik zal die methode volledig volgen in mijn rol als commissaris. In mijn functie kan ik bogen op mijn ervaring als lid van het House of Lords van het Verenigd Koninkrijk, waarvan het dagelijkse werk gebaseerd is op het streven naar consensus over de partijgrenzen heen en gedetailleerde doorlichting van de wetgeving. De uitvoering van de financiële hervorming is mijn eerste prioriteit. Ik zal dit doen met volledige naleving van het wettelijk kader en de institutionele prerogatieven die in de Verdragen zijn opgenomen. De wetten die door het Parlement en de Raad zijn aangenomen, voorzien in een zeer groot aantal gedelegeerde en uitvoeringshandelingen. Ik zal ervoor zorgen dat de voorbereiding en de goedkeuring van die maatregelen aan de hoogste administratieve normen voldoet, en dat de letter van de wet geëerbiedigd wordt. De rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten in de voorbereiding van die handelingen is van cruciaal belang, terwijl uiteraard de Commissie de globale verantwoordelijkheid heeft voor de goedkeuring van die maatregelen voor instemming of afwijzing door het Parlement en de Raad. Bij de uitvoering van wetgeving van niveau 2 met behulp van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen zal ik klaar staan om het Parlement en de Raad uitleg te geven als we van plan zijn om van de voorstellen van de Europese toezichthoudende autoriteiten af te wijken, en ik zal bereid zijn om dit met u te bespreken. Bovendien zal ik er in elk geval voor zorgen dat het proces volledig doorzichtig is en het mogelijk maakt dat het Parlement erbij betrokken is overeenkomstig de kaderovereenkomst – en dat vroeg genoeg – zodat het uitvoeringsproces inclusief is. We moeten samen de aanpak vinden waarbij de technische aard van de maatregelen het best wordt geëerbiedigd, terwijl rekening wordt gehouden met hun effect op de werking van het financiële stelsel.


Hetzelfde geldt voor de bonussen. Die aangelegenheid zal onder de verantwoordelijkheid vallen van collega Jourová. Meer algemeen is het Commissiebeleid om de wet te doen eerbiedigen. Ik weet dat het Verenigd Koninkrijk bij het Hof van Justitie beroep heeft aangetekend tegen de vierde richtlijn kapitaalvereisten op dit punt. Onze instellingen zullen de wetgeving op de normale manier verdedigen. Zodra het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan, zullen wij het arrest zorgvuldig bestuderen en eventuele verdere maatregelen overwegen, onder leiding van collega Jourová en coördinatie van vicevoorzitter Timmermans. Indien een lidstaat de EU-regels niet naleeft of probeert te omzeilen, zal ik ervoor zorgen dat gebruik wordt gemaakt van de verschillende handhavingsinstrumenten die voorhanden zijn. Wanneer nodig zal ik onderzoeken van de Europese toezichthoudende autoriteiten naar vermeende schendingen van de EU-wetgeving ondersteunen. Ik zal een actief optreden van de Commissie voorstaan, eerst in de vorm van EU-pilotprocedures en indien nodig in de vorm van formele inbreukprocedures. Als hoeder van de Verdragen zal ik niet aarzelen om van die maatregelen gebruik te maken, mocht de integriteit van het wettelijk kader in het gedrang komen. De communautaire methode is de juiste manier om in onze complexe democratie te handelen en de meest doeltreffende manier om dingen gedaan te krijgen. Dat is gebleken in de voorbije 60 jaar van de EU. De basisdriehoek van de Commissie, de Raad en het Parlement, die samen handelen als rechtsstaat, is door de komst van de Europese Raad en de grotere rol voor de nationale parlementen versterkt, doch niet vervangen.