Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Marianne Thyssen

Hoorzitting

 

Marianne Thyssen

Portefeuille: Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit
 
Dag 3 , woensdag 1 oktober 2014 - 09:00 , Brussel  
 
Marianne Thyssen (België)
Marianne Thyssen
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Mijn hele leven al ben ik een overtuigde Europeaan, die sterk gelooft in de toegevoegde waarde van het Europees integratieproces, de eerbiediging van de waarden waarop de Unie gebaseerd is en de realisatie van de doelstellingen van het VEU.


De Europese Unie heeft bijgedragen tot de vrede en de politieke stabiliteit op ons continent, heeft de welvaart vergroot en is onze beste garantie om invloed te hebben op het wereldtoneel en de globalisatie het hoofd te bieden.


Mijn Europees ideaal moet worden gezien in samenhang met een ander geloof, namelijk dat in het belang en de waarde van de sociale markteconomie. Een economie of samenleving, ook de Europese, kan slechts functioneren wanneer mensen het uitgangspunt zijn.


Ik stel vast dat de financiële en economische crisis een aantal zwakke punten in het Europees systeem aan het licht heeft gebracht. Noodmaatregelen en recente hervormingen (de bankenunie, Europa 2020, het Europees semester...) hebben hierop een antwoord gegeven. Hiermee is het vertrouwen van de burger nog niet hersteld. In de eerste tijd bestaat de uitdaging erin de EU zodanig te ontwikkelen dat aan de behoeften en zorgen van de burgers wordt tegemoetgekomen. Europa, dat is niet alleen markt en middelen. Europa, dat zijn vooral mensen.


Veel van mijn collega's zullen het beamen: in de bijna 23 jaar waarin ik lid was van het Europees Parlement was het overkoepelende thema voor mij steeds het behartigen van het Europees algemeen belang. Ik heb er steeds voor geijverd dat Europa vooruitgang zou boeken, stap voor stap en met zeer concrete resultaten, op basis van overeenkomsten die in het Europees Parlement grote politieke steun genieten, bijvoorbeeld als rapporteur over de instelling van een gemeenschappelijk Europees toezichtmechanisme en over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie. Ook de fundamentele wijzigingen van de dienstenrichtlijn waarover ik als ondervoorzitter en coördinator van mijn fractie mee heb onderhandeld, zijn een voorbeeld van deze politieke attitude.


Sociaal-economische uitdagingen stonden steeds centraal in mijn werk als Europees Parlementslid. Dat komt tot uiting in mijn keuze van de parlementaire commissies waarin ik actief was (ECON, EMPL, IMCO, ENVI, de tijdelijke commissie werkgelegenheid). Als ondervoorzitter van mijn fractie was ik verantwoordelijk voor de coördinatie van de sociaal-economische dossiers. Maar ook daarvóór kon ik relevante ervaring verwerven voor de portefeuille die mij zal worden toegewezen, namelijk als lid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), de Belgische Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de Vlaamse Overlegcommissie Vrouwen (VOV), en de raad van bestuur van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound).


Mijn motivatie zal de volgende vijf jaar dezelfde blijven: ik zal mij wijden aan de welvaart en het welzijn van alle Europeanen, en de sociale markteconomie bevorderen overeenkomstig artikel 3 van het Verdrag. Werkgelegenheid is voor alle Europeanen de grootste prioriteit, en dat zal het ook zijn voor mij als lid van de Commissie. Een baan hebben en in veilige omstandigheden kunnen werken is de beste garantie voor welvaart en menselijke waardigheid. Het is bovendien een bron van eigenwaarde, zelfontplooiing en een voorwaarde voor een gelukkig leven. De sociale markteconomie moet ook een adequaat vangnet bieden met sterke sociale bescherming voor wie door ziekte, handicap, leeftijd of permanente zorgtaken niet (meer) kan werken. Een gezonde samenleving moedigt mensen aan om hun verantwoordelijkheid te nemen wanneer zij dat kunnen, maar draagt tegelijkertijd ook zorg voor wie achterop dreigt te geraken en het niet redt, in het bijzonder voor wie met uitsluiting en/of armoede wordt bedreigd. Dat wordt mijn dubbele motivatie.


Van de tien doelstellingen die verkozen voorzitter Juncker in zijn "Agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering" heeft geschetst, zijn de eerste zes expliciet gericht op nieuwe economische groei en meer banen. Deze doelstellingen liggen mij na aan het hart. Ook sociale rechtvaardigheid zal een van mijn specifieke ambities zijn. De crisis heeft een zware tol geëist. Tijdens de komende vijf jaar zal in ons beleid rekening moeten worden gehouden met de sociale gevolgen van elk mogelijk optreden op alle gebieden. Dat is een absolute voorwaarde voor het noodzakelijke herstel van het vertrouwen van de mensen in het Europees project.


Wat mijn onafhankelijkheid betreft, verbind ik mij er plechtig toe de verplichtingen van onafhankelijkheid en integriteit, zoals beschreven in artikel 17 VEU en de artikelen 245 en 339 VWEU, na te komen. Ik verklaar eveneens dat ik de ethische normen in de vermelde artikelen van de Verdragen en de gedragscode voor de leden van de Commissie zal respecteren.


Ik heb mijn belangenverklaring overeenkomstig de gedragscode voor de leden van de Commissie opgesteld en voor het publiek toegankelijk gemaakt, en ik beloof die indien nodig in de toekomst te actualiseren. Ik beloof eveneens elke situatie te vermijden waarin mijn onafhankelijkheid of beschikbaarheid voor de Commissie in twijfel zouden kunnen worden getrokken. Als commissaris zal ik geen enkele andere publieke functie of enige andere betaalde of onbetaalde beroepsactiviteit uitoefenen.


Ik beloof de voorzitter van de Commissie onmiddellijk in te lichten indien zich een situatie zou voordoen waarin er een mogelijk belangenconflict zou zijn bij de uitoefening van mijn officiële taken.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als lid van het college van commissarissen zal ik het collegialiteitsbeginsel volledig eerbiedigen. Politiek heb ik altijd als teamwerk beschouwd, veeleer dan als een som van individuele ambities en aspiraties. De nieuwe structuur van de Commissie biedt de commissarissen op dit gebied maximale mogelijkheden.


Binnen mijn bevoegdheidsgebieden zal ik ernaar streven nauw met de desbetreffende vicevoorzitters en collegacommissarissen samen te werken om te garanderen dat de door de verkozen voorzitter vastgestelde doelstellingen van de Agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering worden gerealiseerd.


Aangezien ik gedurende meer dan vier zittingsperioden lid van het Europees Parlement ben geweest, zal het u niet verbazen dat ik veel respect heb voor het Parlement en waar het voor staat. Verantwoordingsplicht aan het Parlement is verantwoordingsplicht aan wie rechtstreeks door de burgers is verkozen, en staat dus gelijk aan verantwoordingsplicht aan de burgers zelf. Dit begint met de hoorzitting en ik beloof plechtig dat zowel ik als mijn diensten het Parlement de komende vijf jaar in zijn rol en rechten zullen respecteren. Ik beschouw het Parlement in het algemeen, en de parlementaire Commissie werkgelegenheid en sociale zaken in het bijzonder, als een cruciale bondgenoot in het nastreven van het gemeenschappelijk Europees belang en als een garantie dat de beslissingen die op Europees niveau worden genomen aan de behoeften van de Europese burger beantwoorden.


Als lid van het College van commissarissen verbind ik mij tot een gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad in mijn betrekkingen met beide instellingen wanneer zij overeenkomstig de Verdragen over dezelfde bevoegdheden beschikken.


Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik de bepalingen van het kaderakkoord toepassen en er op mijn bevoegdheidsgebieden op toezien dat de Commissie gevolg geeft aan de parlementaire resoluties of verzoeken op grond van artikel 225 VWEU, binnen drie maanden nadat deze werden goedgekeurd. In dat kader steun en onderschrijf ik ten volle de toezegging van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan wetgevingsinitatiefverslagen.


Ik kijk ernaar uit om in een constructieve geest van wederzijds vertrouwen samen te werken met de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en met de andere commissies die voor mijn portfolio van belang zijn.

 
 
Vragen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

3. Prioriteiten


Hoe denkt u dat de rol van de commissaris voor Werkgelegenheid en sociale zaken zich in de loop van het komende mandaat zal ontwikkelen? Wat zijn uw ambities en hoe kan de EU volgens u de levenskwaliteit van de burgers van de EU op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken verbeteren? Wat zijn de voornaamste prioriteiten die u in het kader van uw portefeuille wil stellen, rekening houdend met de gevolgen van de financiële, economische en sociale crisis en het streven naar duurzame ontwikkeling? Hoe bent u van plan het Europees Parlement meer inspraak te geven bij de opstelling van gedelegeerde handelingen, met name wat betreft informatie over en toegang tot vergaderingen van deskundigen? Verbindt u zich ertoe de toezending van documenten over secundaire wetgeving en comitéprocedures te verbeteren?


(Rol in de Commissie en ten aanzien van het Parlement)


Voor de nieuwe Commissie zal de uitdaging erin bestaan om de werkgelegenheid en de groei in de Europese Unie te stimuleren. De crisis is niet voorbij en zal ook niet voorbij zijn zolang 26 miljoen mannen en vrouwen werkloos zijn. Mijn rol bestaat erin de omstandigheden te helpen creëren waarin iedereen in onze nog steeds niet voltooide eengemaakte markt opnieuw een baan heeft. Tegelijkertijd stel ik ook vast dat het aantal Europeanen dat in armoede leeft tijdens de crisis sterk is toegenomen en dat de ongelijkheid uitgesprokener is geworden, wat vragen doet rijzen over de billijkheid en doeltreffendheid van onze sociale markteconomie.


Tegelijkertijd heeft de crisis bijzonder zware gevolgen omdat deze bovenop structurele problemen komt die niet naar behoren werden aangepakt: onze bevolking veroudert, en dat heeft verregaande gevolgen voor onze beroepsbevolking. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het aanbod van en de vraag naar vaardigheden in de lidstaten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ondanks de massale werkloosheid zijn er in bepaalde sectoren tekorten aan geschoolde werknemers. Tijdens de crisis zijn veel banen verloren gegaan, die alleen kunnen worden vervangen indien wij investeren in de kansen die de technologische verandering en hulpbronnen- en energie-efficiëntie bieden. Dat zal alleen lukken wanneer wij voor de beroepsbevolking dringend betere kansen scheppen om zich aan de veranderingen aan te passen.


Mij wordt de kans geboden om een nieuwe start te maken. Mijn belangrijkste prioriteit bestaat erin met mijn collega's samen te werken om praktische resultaten te boeken voor de door Jean-Claude Juncker vastgestelde Agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering. Ik zal met twee vicevoorzitters en andere commissarissen samenwerken om te garanderen dat bij de activiteiten van de Commissie ten volle rekening wordt gehouden met werkgelegenheid en sociale overwegingen. Dit onderstreept de beleidsoriëntatie van de nieuwe Commissie, die gebaseerd is op echte collegialiteit en het scheppen van banen als belangrijke doelstelling heeft.


Meer in het bijzonder is het voor mij van groot belang te garanderen dat in het Europees semester, bij de herziening van Europa 2020, en bij de toekomstige werkzaamheden om de Economische en Monetaire Unie te verdiepen, beter rekening wordt gehouden met de dimensie nieuwe banen en meer in het algemeen met de sociale dimensie van de EU en de EMU.


Indien ik als commissaris word bevestigd, zal ik erop toezien dat het kaderakkoord, dat voorziet in gelijke behandeling in de betrekkingen van de Commissie met de Raad en het Parlement in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, volledig ten uitvoer wordt gelegd. Daarnaast wil ik graag in het bijzonder met de parlementaire Commissies werkgelegenheid en sociale zaken en economische en monetaire zaken een nauwe werkverhouding tot stand brengen. Ik zal dat nastreven door een regelmatige dialoog met de leden van de commissies in te stellen en door geregeld vergaderingen van de commissies bij te wonen. Ik zal er eveneens op toezien dat de leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken geregeld worden geïnformeerd over de stand van de dossiers waarvoor ik de bevoegdheid zal dragen. Indien nodig zal ik uw politieke input en zelfs uw steun vragen om vooruitgang te boeken in die dossiers en een snelle afhandeling te garanderen in het belang van de EU-burgers die u vertegenwoordigt.


(Ambities en toegevoegde waarde)


Het is mijn ambitie om er samen met mijn collega's, met de sociale partners, met u en met de lidstaten als medewetgevers alles aan te doen om in de hele EU groei te creëren. Duurzame groei, vertaald in meer banen en minder armoede als essentiële welvaartsfactor. Om dit resultaat te bereiken, biedt de EU toegevoegde waarde en kan en moet zij een motor zijn om de totstandbrenging te stimuleren van een samenleving waarin iedereen kansen en verantwoordelijkheden heeft voor zichzelf, maar ook voor de goede werking van de samenleving als geheel.


De EU moet voorstellen doen voor en toezicht houden op de ontwikkeling van één dynamische en geïntegreerde EU-arbeidsmarkt (in de plaats van 28 divergerende arbeidsmarkten), waar ondernemingen in een bedrijfsvriendelijk klimaat kunnen profiteren van de vaardigheden die op de eengemaakte markt beschikbaar zijn en kunnen voldoen aan de wens van de werknemers om hun loopbaan te ontwikkelen, hun vaardigheden te verbeteren en tegelijkertijd hun rechten uit te oefenen.


De EU zal ertoe bijdragen de publieke en private inspanningen om de arbeidsparticipatie te verbeteren en het contact tussen bedrijven en werkzoekenden, in het bijzonder voor het mkb enerzijds en jongeren en langdurig werklozen anderzijds, beter te coördineren. Tot slot moet de EU structurele hervormingen in de lidstaten steunen om te garanderen dat alle burgers die onze ondersteuning nodig hebben, sociale bescherming genieten.


Volgens mij heeft de crisis in de lidstaten tot hervormingsmoeheid geleid. Er is een nieuw elan nodig en meer betrokkenheid van de belangrijkste spelers in de hervormingen: bedrijven en werknemers of werkzoekenden en hun vertegenwoordigers.


Op EU-niveau moet de sociale dialoog nieuw leven worden ingeblazen. De EU heeft als doel het effect en de doeltreffendheid van het hervormingsproces te vergroten door de betrokkenheid van alle belangrijke spelers in de EU-governance te verbeteren, zodat overeenstemming kan worden bereikt over de prioritaire acties om op het terrein banen en groei te creëren, gebruikmakend van alle mogelijkheden die de eengemaakte markt biedt om een samenleving tot stand te brengen waarin iedereen zich goed voelt en verantwoordelijkheid draagt.


(Belangrijkste prioriteiten)


Gezien mijn portefeuille zullen mijn beleidsmaatregelen op vier prioriteiten gericht zijn: het stimuleren van nieuwe banen, billijkheid, vaardigheden en mobiliteit. Ik zal op die gebieden concrete acties ten gunste van de burgers trachten te ondernemen.


- Investeringen in banen en groei


Om bij te dragen aan de terbeschikkingstelling van de 300 miljard euro aan extra publieke en private investeringen om de economie gedurende de komende drie jaar te stimuleren, zal ik erop toezien dat al onze financieringsinstrumenten ten volle worden benut en zal ik deze doeltreffender maken. Mijn benadering bestaat erin met de lidstaten samen te werken om de uitvoering van de jongerengarantie te versnellen en te verruimen en erop toe te zien dat projecten ter bestrijding van de jongerenwerkloosheid substantiële financiering ontvangen. Als onderdeel van het algemene pakket dat de Commissie in de eerste drie maanden van haar mandaat moet indienen, zal ik zowel op nationaal als op Europees niveau eveneens het gebruik van innovatieve financiële instrumenten aanmoedigen, zodat leningen of garanties worden aangewend om het scheppen van banen in nieuwe ondernemingen te bevorderen. Er kan ook nog meer gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van het huidige microfinancieringsinstrument op EU-niveau.


Aangezien deze middelen beperkt zijn, zal ik erop toezien dat uitsluitend acties worden gefinancierd die bijdragen tot meetbare prioritaire doelstellingen. Er zal bovendien nauwgezet worden toegezien op de vooruitgang die wordt geboekt bij de uitvoering van die acties, en ik zal u daarover geregeld en op een transparante manier verslag uitbrengen. Indien blijkt dat een actie niet op doeltreffende wijze de verwachte resultaten oplevert, zal ik ernaar streven dat de nodige aanpassingen worden doorgevoerd of dat de actie zelf wordt stopgezet, zodat de middelen voor doeltreffender maatregelen kunnen worden aangewend. Nu hebben we minder dan ooit tijd of geld te verliezen.


- De Europa 2020-strategie


We zijn er tot nu toe niet in geslaagd een aantal doelstellingen van de Europa 2020-strategie te realiseren. De arbeidsparticipatie is niet gestegen maar juist gedaald, en de armoede is niet gedaald maar gestegen. Een bijzonder punt van zorg is het toenemend aantal ouderen in kwetsbare omstandigheden. Dat komt door de financieel-economische crisis en de gevolgen daarvan, maar toont ook aan dat niet alle Europese pensioenstelsels een goed antwoord bieden op de veranderingen in de bevolking.


De Europa 2020-strategie wordt momenteel herzien. Deze herziening moet ons de middelen bieden om onze acties op te drijven en bij te stellen, zodat de doelstellingen die in 2010 werden vastgesteld en die onverminderd blijven gelden, doeltreffend en tijdig worden gerealiseerd.


Het Europees semester (de jaarlijkse groeianalyse, het gezamenlijk verslag over de werkgelegenheid en de landenspecifieke aanbevelingen) heeft bewezen een doeltreffend instrument te zijn om de gevolgen van de crisis op Europees niveau aan te pakken en het economisch beleid van de lidstaten te coördineren. Het werkgelegenheidspakket en het werkgelegenheidspakket voor jongeren, waarvoor de Commissie het initiatief heeft genomen, werden in deze context ontwikkeld. Ik ben ervan overtuigd dat het Europees semester het passende instrument is om de modernisering van de arbeidsmarkten en de socialebeschermingsstelsels voort te zetten en deze doeltreffender en billijker te maken, gebruikmakend van beste ervaringen en rekening houdend met de nationale en regionale omstandigheden en behoeften.


- Werkgelegenheid voor jongeren)


De EU heeft een aantal maatregelen genomen om jongeren te helpen toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. Het ging daarbij met name om de jongerengarantie, die financieel wordt gesteund door het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief. Andere maatregelen zijn de Europese Alliantie voor leerlingplaatsen en het Kwaliteitskader voor stages. Ik zal voorrang verlenen aan hun versnelde uitvoering en aan de uitbreiding van hun toepassingsgebied, en zal indien nodig nieuwe acties voorstellen. De financiële instrumenten zullen aanzienlijke middelen ter beschikking stellen van de beste projecten die de jongere generatie opnieuw aan een baan van goede kwaliteit kunnen helpen. De tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader, die voor eind 2016 is gepland, moet worden gebruikt om het EU-budget versterkt te richten op de acties en maatregelen die het best geschikt zijn om ons bedrijfsklimaat en concurrentievermogen te verbeteren en aldus groei en nieuwe banen voor jongeren te creëren.


- Mobiliteit


Wij beschikken over een rijkdom aan geschoolde en gespecialiseerde arbeidskrachten, maar daar wordt in de eenheidsmarkt onvoldoende gebruik van gemaakt. De arbeidsmarkt van de EU blijft gefragmenteerd, en dat is hoofdzakelijk te wijten aan toenemende discrepanties in de vraag naar arbeidskrachten in de verschillende EU-landen, verschillen in loonniveaus en sociale normen, en toenemende sociale uitsluiting. Ik zal het vrije verkeer van werknemers bevorderen als een van de essentiële factoren voor het succes van de interne markt. Samen met de lidstaten en de sociale partners moeten wij de bestaande regels versterken en alle mogelijke vormen van misbruik bestrijden. Daarvoor help ik de hulp nodig van de lidstaten, die nu vaak klagen over een gebrek aan behoorlijke handhaving.


- Vaardigheden


Massale werkloosheid co-existeert met een onevenwichtige toegang tot onderwijsstelsels, een verouderende beroepsbevolking, tekorten aan geschoolde werknemers en een gebrekkige afstemming van het aanbod van en de vraag naar vaardigheden. We moeten niet alleen pleiten voor permanente educatie, maar moeten met echte programma's komen. Door de crisis is het in de lidstaten moeilijker geworden om op de arbeidsmarkt in te treden, waardoor het risico van sociale uitsluiting en verloren generaties toeneemt. Mijn doel zal erin bestaan de arbeidsparticipatie te verbeteren door middel van een evenwichtige coördinatie van de inspanningen van de overheid en van de bedrijven, in het bijzonder voor de langdurig werklozen.


- Sociale billijkheid


Mijn inspanningen zullen erop gericht zijn de mensen vertrouwen te geven in de toekomst en hen ertoe aan te moedigen zich te ontplooien door gebruik te maken van alle mogelijkheden die de arbeidsmarkt van de EU biedt. Sociale bescherming is bijgevolg een essentiële investering in onze welvaart. De socialebeschermingsstelsels in de EU moeten hun doelstellingen realiseren. Tegelijkertijd zet de demografische veroudering de ouderen en de socialebeschermingsstelsels onder hoge druk. De lidstaten met de doeltreffendste sociale stelsels behoren tot de succesvolste en concurrerendste economieën. Bovenaan mijn agenda zal ook de bevordering staan van beleid ter ondersteuning van kwetsbare groepen en ter bestrijding van sociale uitsluiting en armoede. Aangezien subsidiariteit op dit gebied een belangrijke factor is, neem ik mij voor om nauw samen te werken met de sociale partners en de lidstaten om de maatregelen te coördineren en onze inspanningen te bundelen om sociale billijkheid in de Europese Unie te bevorderen.


Ik kan deze prioriteiten niet in mijn eentje realiseren. Dit wordt een gedeelde inspanning, zowel binnen de Commissie met mijn collega-commissarissen, als daarbuiten met de lidstaten, de sociale partners op Europees en nationaal niveau, het maatschappelijk middenveld en alle andere belanghebbenden. Vanzelfsprekend wordt het Europees Parlement, dat de bron is van onze democratische legitimiteit, een essentiële partner.


(Transparantie en betrokkenheid van het EP bij de comitéprocedure)


Ik zal ernaar streven dat alle relevante commissies tegelijkertijd met de Raad volledig worden ingelicht over alle grote ontwikkelingen. Op de gebieden die onder mijn verantwoordelijkheid zullen vallen, zal ik garanderen dat de huidige verplichtingen van de Commissie overeenkomstig de consensus over gedelegeerde handelingen en het kaderakkoord volledig worden nageleefd.  Het betreft hier met name de verplichting om bij de vaststelling van gedelegeerde handelingen op deskundigenniveau passende en transparante raadplegingen te organiseren en te garanderen dat het Parlement en de lidstaten alle nodige informatie ontvangen. Dat houdt eveneens de volledige naleving in van de bepalingen met betrekking tot de deelname van het Parlement aan vergaderingen van groepen van deskundigen. Dat moet de controle, in het bijzonder van gedelegeerde handelingen, waar het Parlement over ex postcontrolerechten beschikt, vergemakkelijken.


4. Wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven


Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema?


Het is mijn intentie een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de herziening van de Europa 2020-strategie. Van crisismanagement moeten we terug naar een echte langetermijnstrategie om duurzame groei te ondersteunen. Hoewel 26 miljoen mensen werkloos zijn, is de werkloosheid in bepaalde lidstaten erg laag, en beginnen door de veroudering van de beroepsbevolking tekorten aan werknemers te ontstaan; en zelfs in lidstaten met een hoge werkloosheid kampen bepaalde sectoren met problemen om mensen aan te werven. Dat wijst erop dat de arbeidsmarkten in de EU niet goed werken. Een van mijn belangrijkste doelstellingen zal erin bestaan alle financiële, beleids- en rechtsinstrumenten in mijn portefeuille te gebruiken om een nieuw elan te geven aan de inspanningen om de doelstellingen van de Europa 2020-strategie uit 2010 te realiseren. Die zijn naar mijn mening zeer relevant voor de inspanningen om uit de crisis te geraken.


Ik zal een actieve bijdrage leveren aan het project om het Europees semester opnieuw in evenwicht te brengen, te stroomlijnen en te versterken, meer in het bijzonder om te garanderen dat naar behoren rekening wordt gehouden met het werkgegelenheids- en sociaal beleid. Ik zal bijzondere aandacht besteden aan de noodzaak om de betrokkenheid van de belanghebbenden bij de economische governance te verbeteren.


Volgens mij vereist een soepele werking van de Economische en Monetaire Unie meer convergentie van het arbeidsmarktbeleid van de lidstaten die deel uitmaken van de eurozone. Dat houdt ook in dat er beoordelingen van de sociale effecten worden opgesteld voor toekomstige voorwaardelijke stabiliteitssteunprogramma's voor landen uit de eurozone die in moeilijkheden verkeren.


Zoals verkozen voorzitter Juncker heeft vermeld, is het vrije verkeer van werknemers steeds een van de belangrijkste pijlers van de interne markt geweest, en houdt het voor de economie veel mogelijkheden in. Studies onderstrepen zijn positieve bijdrage tot het aanvullen van tekorten aan arbeidskrachten, tot het terugdringen van de werkloosheid, en tot het bbp. De huidige mobiliteitsstromen en -intenties die in enquêtes worden gemeten, wijzen erop dat in de Europese Unie een aanzienlijk mobiliteitspotentieel onaangeboord is. Daarom zal ik voorstellen doen om het Eures-platform te moderniseren en te hervormen teneinde de werkgelegenheid en het vinden van de juiste persoon voor de juiste baan door mobiliteit te ondersteunen.


Ik zal samenwerken met belanghebbenden om doeltreffende instrumenten te ontwikkelen voor de erkenning van vaardigheden en kwalificaties, en om op behoeften aan vaardigheden te anticiperen, in het bijzonder in sectoren met een groot potentieel om nieuwe banen te scheppen (de groene economie, ICT, de gezondheidssector). Ik heb eveneens de intentie om alle financiële, beleids- en rechtsinstrumenten in mijn portefeuille in te zetten om een nieuwe impuls te geven aan de maatregelen van de Commissie op het gebied van beroepsopleiding en volwassenenonderwijs, voortbouwend op prakijkervaring op het gebied van duaal leren op basis van de eerste resultaten van de Alliantie voor leerlingplaatsen.


Als commissaris bevoegd voor arbeidsmobiliteit zal ik vanzelfsprekend samenwerken met de nationale autoriteiten om te garanderen dat de bestaande regels goed worden begrepen en toegepast, en ik zal hen ook helpen om misbruik en fraude te bestrijden. Ik zal dan ook een doeltreffende omzetting steunen, alsook de toepassing van de handhavingsrichtlijn detachering van werknemers, en ik zal een doelgerichte herziening in gang zetten om te garanderen dat sociale dumping geen plaats heeft in de EU.


Ik ben eveneens van plan om het beleid van de Commissie voort te zetten dat beoogt de gezondheid en de veiligheid van werknemers in de EU te helpen verbeteren en werkgerelateerde gezondheidsproblemen te helpen terugdringen. Momenteel wordt gewerkt aan een brede ex post-evaluatie van 24 richtlijnen, en de resultaten zouden eind 2015 bekend moeten zijn. Ik zal dan op basis van de resultaten van de evaluatie beslissen welke volgende stappen moeten worden gezet.


Na twee vruchteloze pogingen van de medewetgevers om de arbeidstijdenrichtlijn te herzien, voert de Commissie een gedetailleerde effectbeoordeling uit, die in de eerste helft van 2015 moet zijn voltooid. Ik zal lessen trekken uit de mislukte onderhandelingen en tot een consensus tussen de medewetgevers proberen te komen, maar ook streven naar de actieve betrokkenheid van de sociale partners om de EU-regels aan de nieuwe werkpatronen en behoeften aan te passen.


Tot slot, en met het oog op het heropstarten van de sociale dialoog op EU-niveau, heb ik de intentie een herziening voor te stellen waarbij de sociale partners op het niveau van de EU en alle nationale leiders van de werkgeversorganisaties en vakbonden betrokken zullen worden. Ik zal de kans bieden om het gebruik van bestaande instrumenten voor sociale dialoog te verbeteren en zal de sociale partners op Europees en nationaal niveau nauwer bij het proces van het Europees semester proberen te betrekken.


Als commissaris ben ik vastbesloten om een nauwer verband te leggen tussen de beleidsprioriteiten, en met name de landenspecifieke aanbevelingen, en de beschikbare financiële middelen om op nationaal en Europees niveau in mensen te investeren, zoals daar zijn het Europees Sociaal Fonds en het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, het EU-programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie, en het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering. Ik zal mij ervoor inzetten om de prestaties van deze programma's en hun synergie met nationale financiële instrumenten te maximaliseren, onder meer door middel van publiek-private partnerschappen, met het oog op de ondersteuning van sociale innovatie, de bevordering van beroepsopleiding en een leven lang leren, en de versterking van de synergieën met andere EUprogramma's.


Om concrete resultaten te boeken, zal ik eveneens initiatieven van mijn collega's steunen die het scheppen van banen door bedrijven stimuleren, zoals de initiatieven die verband houden met een passend rechtskader voor bedrijven waarin zij opnieuw vertrouwen kunnen winnen en investeren, belastingstelsels, kwalitatief hoogstaande overheidsdiensten en de digitale eengemaakte markt.


5. Gedetailleerde standpunten


Wat is uw standpunt over de volgende kwesties:


I. Werkgelegenheidsbeleid


- de werkloosheid in de EU, met bijzondere nadruk op jeugdwerkloosheid en rekening houdend met de uitdagingen van de vergrijzing en het grote verschil in arbeidsparticipatie tussen mensen met en zonder handicap;


- de afstemming van vaardigheden op de behoeften van de arbeidsmarkt;


Zoals reeds vermeld, is de werkloosheid een van de grootste uitdagingen voor de nieuwe Commissie in haar geheel en voor mij in het bijzonder. Wij moeten het juiste evenwicht vinden tussen beleid dat inspeelt op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en beleid dat inspeelt op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Tijdens een recessie is er door de onzekerheid, het lage vertrouwen en de zwakke geaggregeerde vraag minder vraag naar arbeid. De beleidsinspanningen moeten dan ook in de eerste plaats gericht zijn op het creëren van gunstige omstandigheden om mensen aan te werven. De inspanningen die met de jongerengarantie reeds werden geleverd, moeten worden versterkt, en het toepassingsgebied moet geleidelijk worden uitgebreid. Het wordt mijn belangrijkste prioriteit om dit initiatief uit te voeren, maar ik zal natuurlijk ook andere maatregelen voorstellen om de overstap van jongeren van onderwijs naar werk te ondersteunen, bijvoorbeeld op het gebied van ondernemerschap door jongeren of grensoverschrijdende leerlingplaatsen.


Er moet iets worden ondernomen tegen structurele flessenhalzen op nationale arbeidsmarkten. De hervormingen moeten erop gericht zijn de arbeidsmarkten dynamischer en inclusiever te maken. Dat houdt in dat arbeidsmarktsegmentatie moet worden tegengegaan — in het bijzonder wat verschillende arbeidsovereenkomsten betreft —, dat de socialezekerheidsstelsels moeten worden gemoderniseerd zodat zij een passende dekking bieden en tegelijkertijd de juiste stimulansen geven om een baan te zoeken, dat investeringen in actief arbeidsmarktbeleid en een leven lang leren moeten worden bevorderd, en dat de integratie van oudere werknemers moet worden bevorderd.


In 2011 heeft de Commissie zich ertoe verbonden het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap te ratificeren. In de Europese strategie ten behoeve van personen met een handicap 2010-2020 zijn maatregelen opgenomen om die verbintenis na te komen. Ik zal de geboekte vooruitgang evalueren en overwegen welke maatregelen nodig zijn om voor mensen met een handicap een Europa zonder hindernissen tot stand te brengen.


Europa wordt geconfronteerd met belangrijke aanjagers van verandering — globalisering, klimaatverandering, digitale innovatie —, die de concurrentie om talenten en vaardigheden verscherpen. Tegelijkertijd blijkt uit de sterke stijging van de structurele werkloosheid in de EU dat het aanbod en de vraag naar vaardigheden slecht op elkaar zijn afgestemd. Tekorten aan vaardigheden voor bepaalde beroepen in veel lidstaten, zoals ICT, gezondheidswerkers of ingenieurs, moeten prioritair worden aangepakt. Zo ook moet iets worden ondernomen tegen de geografische discrepanties die blijken uit de verschillen tussen de vacatures en de werkloosheidscijfers in de verschillende lidstaten, in het bijzonder door de arbeidsmobiliteit binnen de eengemaakte markt te verbeteren.


II. Sociaal beleid en governance


- de sociale inclusie van de meest kwetsbare groepen en de toenemende armoede in de EU;


- de loonkloof tussen mannen en vrouwen;


- de sociale dimensie en de rol van het Europees Parlement met betrekking tot het economische bestuursproces;


- de autonomie van de sociale partners ten aanzien van het economisch bestuur en de werkzaamheden van de trojka;


Tijdens de crisis werden ongeziene maatregelen genomen, die noodzakelijk waren, maar die zware sociale gevolgen hadden. Nu moeten we dat sociaal effect nader bekijken in het kader van het Europees semester en de herziening van de Europa 2020strategie. Ik zal een bijdrage leveren tot het project dat tot doel heeft de Economische en Monetaire Unie te verdiepen, en zal de sociale dimensie daarbij steeds voor ogen houden.


Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, is het van cruciaal belang dat op de arbeidsmarkt beter gebruik wordt gemaakt van de talenten en vaardigheden van vrouwen. Ook voor de toekomstige pensioenrechten van vrouwen is dat van belang. In het werkgelegenheidsbeleid zal daar aandacht aan worden besteed, en zal in het bijzonder worden getracht de participatie van vrouwen in de economie te verhogen. Ik zal in het kader van het Europees semester toezien op een versterkte monitoring van de lidstaten wat hun prestaties betreft wanneer het erop aan komt zowel mannen als vrouwen tot arbeidsparticipatie in staat te stellen, en zal indien nodig aanbevelingen voorstellen. Ik zal eveneens de maatregelen monitoren die de lidstaten hebben genomen om de loontransparantie te verbeteren.


Zoals verkozen voorzitter Juncker heeft vermeld, moet de dialoog met het Parlement politiek en niet technocratisch zijn. Ik kan u dan ook verzekeren dat terdege rekening zal worden gehouden met de standpunten die het Parlement in het kader van het Europees semester, tijdens de parlementaire week en over het algemeen met betrekking tot economische governance, heeft geuit. Indien ik als commissaris word bevestigd, zal ik bijdragen tot de werkzaamheden van de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog en tot de werkzaamheden met het oog op de stroomlijning en de versterking van het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid. Het Europees semester moet het instrument zijn om de arbeidsmarkten en de socialebeschermingsstelsels te moderniseren.


De heer Juncker heeft verklaard de voorzitter van de sociale dialoog te willen zijn. Ik onderschrijf dat volledig. Grote hervormingen met het oog op een beter presterende arbeidsmarkt en ter bevordering van nieuwe banen kunnen alleen slagen en duurzaam zijn indien deze algemeen worden begrepen en door de bevolking worden gesteund. Ik geloof ten stelligste dat de sociale dialoog in programmalanden essentieel is voor een bredere identificatie met de aanpassings- en hervormingsstrategie. Daarom zal ik mij ervoor inzetten dat de sociale partners sterker betrokken worden bij het zoeken van een doeltreffend antwoord op de uitdagingen van de programmalanden. Zoals verkozen voorzitter Juncker heeft verklaard, moeten beoordelingen van de sociale effecten in de toekomst deel uitmaken van elk voorwaardelijk programma ter ondersteuning van de stabiliteit voor landen uit de eurozone, naast de beoordelingen van de houdbaarheid van de openbare financiën. Zo moet worden gewaarborgd dat op een geïntegreerde manier groot belang wordt gehecht aan de beoordeling van de waarschijnlijke economische maar ook sociale gevolgen van de voorgestelde programmamaatregelen.


III Arbeidsomstandigheden


- de verbetering van werknemersrechten en arbeidsomstandigheden en de bescherming van werknemers tegen oneerlijke praktijken;


- schijnzelfstandigen


- een klimaat dat bedrijven ertoe aanmoedigt banen te scheppen, waaronder ondernemerschap;


- de herziening van de arbeidstijdenrichtlijn, rekening houdend met o.a. de gezondheidsaspecten van arbeidstijden;


- de resolutie van het Europees Parlement van 15 januari 2013 met aanbevelingen aan de Commissie betreffende informatie voor en raadpleging van werknemers, anticipatie en beheer van herstructurering (2012/2061(INI));


In de huidige context lijkt het nog belangrijker dat de kwaliteit van de banen wordt verbeterd en duurzame banen worden gecreëerd om inclusieve groei en tegelijkertijd de doelstelling van een hoge arbeidsparticipatie te realiseren. Er bestaat reeds veel EUwetgeving die de werknemers bescherming biedt. Deze wetgeving kan worden geëvalueerd om te garanderen dat zij enerzijds doeltreffend is en anderzijds niet te belastend is of te veel negatieve gevolgen heeft voor het concurrentievermogen van onze economie. Daarom is soms EUwetgeving nodig, terwijl zachte wetgeving in andere gevallen beter geschikt kan zijn. De inachtneming van het evenredigheidsbeginsel en de goede werking van de interne markt zullen van essentieel belang zijn om te garanderen dat alleen maatregelen zullen worden toegepast die noodzakelijk zijn om die doelstellingen te realiseren.


Teneinde vast te stellen of zich mogelijke gevallen van misbruik hebben voorgedaan, wil ik het meer in het algemeen met de lidstaten hebben over atypische vormen van werk en de kwaliteit van de banen. Ik zal ook trachten wettelijke obstakels voor het scheppen van banen uit de weg te ruimen door een gunstiger klimaat te creëren voor ondernemerschap en de ontplooiing van het mkb, dat de ruggengraat van de banengroei in de EU vormt. In deze context zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan de standpunten van de sociale partners, en meer specifiek aan de resultaten van de huidige onderhandelingen van de sociale partners op het niveau van de EU over een gezamenlijke analyse van de uitdagingen van de arbeidsmarkt.


Het is mijn overtuiging dat samenwerking tussen lidstaten ook nuttig is om misbruik doeltreffender te bestrijden. Daarom ben ik een grote voorstander – en ik hoop dat het Parlement dat ook zal zijn — van het recente voorstel van de Commissie om een EUplatform in te stellen om zwartwerk te bestrijden dankzij betere samenwerking tussen de verschillende handhavingsautoriteiten van de lidstaten. Deze collectieve werkzaamheden zouden vormen van onjuist aangemeld werk, zoals schijnzelfstandigheid, moeten betreffen.


Wat de anticipatie op en het beheer van herstructureringen betreft, is het van essentieel belang de uitvoering van het door de Commissie voorgestelde kwaliteitskader nauw op te volgen. Dat zal in 2016 moeten worden geëvalueerd. Een eventuele consolidering van de drie bestaande richtlijnen inzake de raadpleging en informatie van werknemers zal ook moeten worden onderzocht.


IV Vrij verkeer


- vrijheid van verkeer en socialezekerheidsrechten;


- sociale dumping;


- de verhouding tussen fundamentele werknemersrechten en economische vrijheden op de interne markt;


Het in het Verdrag opgenomen verbod op discriminatie op grond van nationaliteit geldt duidelijk ten volle voor het vrije verkeer van werknemers. Krachtens de huidige EU-regels op het gebied van de sociale zekerheid verliezen mobiele EU-burgers hun socialezekerheidsbescherming niet wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen. Bijgevolg moet elke mogelijke wijziging van die regels in het licht van dat voorschrift van het Verdrag zorgvuldig worden beoordeeld op grond van stevige feiten en cijfers en de gevolgen voor alle betrokkenen. Ik ben bereid met de lidstaten al hun mogelijke punten van zorg op dit gebied te bespreken. Ik zal hen ondersteunen door passende maatregelen te nemen en te coördineren om fraude en misbruik te bestrijden. Vrij verkeer blijft evenwel een essentiële pijler van de interne markt.


Op het gebied van de bestrijding van sociale dumping zal de eerste stap van de nieuwe Commissie erin bestaan de kwalitatief hoogstaande omzetting en de toepassing van de nieuwe handhavingsrichtlijn detachering van werknemers actief te ondersteunen. Het is essentieel dat dit nieuwe instrument in de komende jaren concrete resultaten oplevert. Tegelijkertijd zal ik een doelgerichte beoordeling starten, rekening houdend met de specifieke kenmerken van detachering, de rol ervan in de eengemaakte markt en de vooruitgang die werd geboekt bij het doeltreffend bestrijden van misbruik en fraude door middel van de bepalingen van de nieuwe handhavingsrichtlijn.


V. Tenuitvoerlegging van de wetgeving


- de tenuitvoerlegging van EU-wetgeving op gebieden die onder de bevoegdheid van EMPL vallen door secundaire EU-wetgeving (uitvoerings- en gedelegeerde handelingen) en de lidstaten.


Ik zal nauwgezet toezien op de juiste tenuitvoerlegging van de EU-wetgeving op de gebieden werkgelegenheid en sociale zaken. Dat houdt in dat moet worden toegezien op de omzetting en uitvoering van bestaande richtlijnen, dat steun en advies voor de correcte uitvoering daarvan moet worden verstrekt en dat zo nodig in rechte moet worden opgetreden tegen lidstaten. Ik ben steeds bereid het Europees Parlement zo nodig tijdig informatie te verstrekken.