Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Miguel Arias Cañete

Hoorzitting

 

Miguel Arias Cañete

Portefeuille: Klimaatverandering en energie
 
Dag 3 , woensdag 1 oktober 2014 - 18:00 , Brussel  
 
Miguel Arias Cañete (Spanje)
Miguel Arias Cañete
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Mijn hele politieke leven lang ben ik nauw betrokken geweest bij de opbouw van de Europese Unie. Dertien jaar lang was ik lid van het Europees Parlement, waar ik actief was in de commissie Begroting, de commissie Landbouw en de commissie Visserij. Ik heb de eer gehad die beide laatste commissies te mogen voorzitten. Die jaren heb ik mij ten volle ingezet voor het dagelijks functioneren van het Europees Parlement, door zowel binnen de eigen politieke groep als met andere politieke groepen overeenstemming en consensus te zoeken, waarbij ik altijd heb toegewerkt naar verdere integratie van de EU.


Ik heb van binnenuit ervaren, en dat zie ik als een groot voorrecht, hoe het was om deel te nemen aan de versterking van de rol van het Europees Parlement binnen het institutionele kader van de EU, en was getuige van de voortdurende inspanningen die het Parlement zich getroostte om het democratisch niveau en de transparantie van de Europese Unie te verhogen door bij de opeenvolgende hervormingen de eigen verantwoordelijkheden te vergroten.


Vervolgens heb ik tijdens mijn vier jaar als Spaans minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening gedetailleerde kennis opgedaan van de dynamiek tussen de beide armen van de wetgevingsautoriteit en van de noodzaak om overeenstemming en consensus te vinden op gebieden van gemeenschappelijk Europees belang.


Bovendien hebben het vierjarige voorzitterschap van het gemengde comité van het congres en de senaat van het Spaanse parlement en het bijwonen van de vergaderingen van COSAC mij geholpen me bewust te worden van de noodzaak om de nationale parlementen te betrekken bij het proces van integratie van de Europese Unie en van het belang van de eerbiediging van de naleving van het subsidiariteitsbeginsel.


Tot slot heb ik me in mijn functie van minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Milieu, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, niet alleen gerealiseerd dat de samenwerking tussen het Europees Parlement en de Raad in het wetgevingsproces moet worden versterkt, maar ook hoe essentieel de rol van het Europees Parlement is om aanzetten te geven en het bereiken van overeenstemming te vergemakkelijken.


Ik heb een ruime ervaring in zowel de wetgevende als de uitvoerende macht, en die zal ik in mijn voordeel gebruiken in mijn rol als lid van de Commissie, door objectief en onpartijdig in het belang van Europa te handelen.


Op het gebied waarvoor ik verantwoordelijk zal worden, zal mijn ervaring als Spaans minister van Milieu bijzonder behulpzaam zijn, met name in verband met de inspanningen om de naleving van de afspraken in het kader van het Kyotoprotocol (2008-2012) te garanderen, alsmede de nalevingsmechanismen voor de nieuwe emissiereductiedoelstellingen die zijn vastgesteld in het kader van het nieuwe Europese maatregelenpakket voor energie en klimaatverandering en in de tweede periode van de afspraken in het kader van het Kyotoprotocol. Mijn inzet op dit gebied is altijd krachtig geweest.


Door deel te nemen aan de topontmoetingen over klimaatverandering in Doha en Warschau ter ondersteuning van de Europese Commissie heb ik belangrijke kennis vergaard over de mechanismen van internationale onderhandeling in het kader van de Verenigde Naties die ongetwijfeld hun nut zullen hebben bij de onderhandelingen tijdens de topontmoeting in Parijs in 2015.


Ik zou zeer vereerd zijn als het Parlement besluit mijn kandidatuur te bevestigen, zodat ik er in deze beslissende jaren toe kan bijdragen dat de doelstellingen van de Europese Unie op dit gebied worden verwezenlijkt. De EU is een ongeëvenaard succes geweest in de turbulente geschiedenis van ons continent. Zij heeft voor vrede, naleving van de mensenrechten, vrijheid en economische voorspoed gezorgd. Niettemin maken we op dit moment een crisis door en moeten we het vertrouwen terugwinnen van de Europese burgers, waarvan sommigen gedesillusioneerd zijn geraakt in het Europese project. Dit vergt een enorme inspanning van het Europees Parlement, de Raad, en in het bijzonder de Commissie, om ons beleid te richten op de belangrijkste problemen waarmee onze maatschappijen te maken hebben en onze democratische legitimiteit te versterken.


Evenals de heer Juncker, verkozen voorzitter van de Commissie, die in zijn rede van 15 juli jongstleden heeft voorgesteld de Unie op belangrijke gebieden groter en ambitieuzer te maken en tien prioritaire actiegebieden vast te stellen, ben ik van mening dat een sterke en verenigde Europese Unie aan de verwachtingen van de burgers kan voldoen en een antwoord kan geven op de zorgen die bij de Europese verkiezingen tot uiting zijn gebracht. We moeten meer doen om ervoor te zorgen dat de burgers deelnemen aan de ontwikkeling van de initiatieven van de Unie. De opbouw van een interne energiemarkt die de zekerheid, de duurzaamheid en de concurrentiekracht garandeert, het bereiken van onze ambitieuze doelstellingen op het gebied van de bestrijding van de klimaatverandering, het opnemen van een leidende rol, volgend jaar in Parijs: het zijn allemaal gigantische uitdagingen. Die het hoofd te bieden zal zorgen voor een succesvolle bijdrage aan de versterking van de Europese Unie.


Ik zal optreden als lid van een college, op alle gebieden waarop de Commissie actief is, met absolute inachtneming van de politieke beleidslijnen die de voorzitter van de Commissie heeft vastgesteld.


Als huidig lid van het Europees Parlement heb ik mijn verklaring inzake de economische belangen, zoals vermeld in de gedragscode voor leden van de Commissie, reeds ingevuld. Bovendien onderschrijf ik volledig artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waarin duidelijk wordt gesteld dat leden van de Commissie zich onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met het karakter van hun ambt en dat zij gedurende hun ambtsperiode geen andere beroepswerkzaamheden, al dan niet tegen beloning, mogen verrichten.


Ik zal de gedragscode voor leden van de Commissie strikt naleven, zowel tijdens mijn ambtsperiode als na afloop daarvan. Ik heb al mijn activa en financiële belangen aangegeven en ook die van mijn vrouw, alsmede haar beroepsmatige activiteiten.


Ik zal nooit optreden in aangelegenheden die deel uitmaken van mijn portefeuille waarbij ik persoonlijke, familiale of financiële belangen heb die mijn onafhankelijkheid zouden kunnen bedreigen. Indien ik mij met een dergelijke situatie geconfronteerd zie, zal ik de voorzitter van de Commissie daarvan onmiddellijk in kennis stellen.


Gedurende mijn ambtsperiode als minister van de Spaanse regering heb ik zes jaar lang nooit besluiten genomen over aangelegenheden waarbij ik direct of indirect enig belang zou kunnen hebben, en als ik van mening was dat mijn onafhankelijkheid in twijfel zou kunnen worden getrokken, heb ik mij van actie onthouden in overeenstemming met de betrokken procedures in het Spaanse juridische systeem.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Door mijn politieke carrière, als lid van het nationale parlement en van het Europees Parlement, weet ik dat samenwerking een belangrijke voorwaarde voor succes is. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het college van commissarissen als sterk team moet handelen en dwars door alle portefeuilles heen moet samenwerken als we geïntegreerde, goed gefundeerde en duidelijk uitgelegde initiatieven tot stand willen brengen die tot heldere resultaten leiden.


Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat binnen het college een dergelijke samenwerking tot stand komt, waardoor wordt gegarandeerd dat de uitvoering en de follow-up van het beleid dat met mijn portefeuille samenhangt, in de praktijk doeltreffend is. Ik ben sterk toegewijd aan nauwe samenwerking met de vicevoorzitter voor de energie-unie en met mijn medecommissarissen bij onze gezamenlijke inspanningen om een energie-unie op te bouwen, waarin plaats is voor een toekomstgericht klimaatbeleid. Ik zou ook graag uitgebreid aandacht willen schenken aan de coördinatie met mijn medecommissaris op het gebied van de maatregelen en initiatieven die ik onderneem ten aanzien van klimaatactie en energie, hetgeen nodig is om een samenhangende, gezonde en doeltreffende aanpak te garanderen. Ik ben ook vastbesloten om de nadruk te leggen op de prioritaire gebieden die verkozen voorzitter Juncker aan mij wil toevertrouwen, en bij te dragen tot de werkzaamheden van de Commissie op andere beleidsgebieden, waardoor ervoor kan worden gezorgd dat de juiste synergieën tot stand kunnen worden gebracht om de collectieve actie van de Commissie te versterken.


Een belangrijk onderdeel van deze verantwoordelijkheid acht ik de betrokkenheid van het Europees Parlement en de desbetreffende in beleidsvorming gespecialiseerde comités waardoor het Parlement zijn democratische toezichtsfunctie doeltreffend kan uitoefenen. Ik zal mij volledig inzetten voor een constructieve politieke dialoog met het Europees Parlement op basis van openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen, regelmatige verslaglegging en uitwisseling van informatie. Ik ben vast van plan mijzelf onder het coördinatorschap van de vicevoorzitter voor de energie-unie beschikbaar te stellen om de Commissie te vertegenwoordigen ten overstaan van het Europees Parlement, andere EU-instellingen en internationaal, waarbij ik de volledige politieke verantwoordelijkheid neem voor mijn acties op dit gebied en voor die van de diensten die onder mijn gezag staan, onverminderd het collegialiteitsbeginsel. Ik zal mij inspannen om mijn acties in de hele EU uit te dragen en ze met name met het Europees Parlement te delen.


Het Europees Parlement speelt een belangrijke rol bij de totstandbrenging van ambitieus klimaat- en energiebeleid in de Europese Unie. Het Parlement is niet alleen medewetgever, maar is ook een lichaam van gekozen vertegenwoordigers, en als zodanig van eminent belang als rechtstreekse verbinding tussen de burgers en de EU-instellingen. Ik ben bijna 13 jaar verkozen lid van het Europees Parlement geweest, dus ik begrijp volledig welke zeer belangrijke rol het Europees Parlement in dit opzicht moet spelen. Ik deel zijn voortdurende inzet voor de verdieping van de democratische legitimiteit van de EU. Daarom leg ik mij erop toe de samenwerking met het Europees Parlement en de betrokken gespecialiseerde commissies, met name ENVI en ITRE, te versterken. Ik geloof dat de samenwerking tussen de instellingen essentieel is voor het goed functioneren van de EU en voor de efficiëntie, de legitimiteit en het goede beheer van het besluitvormingsproces van de EU. Het zal derhalve mijn prioriteit zijn om voor een permanente, transparante, open en gestructureerde dialoog te zorgen bij de beleidsvorming en het wetgevingsproces, met het Europees Parlement en met zijn leden, op zowel politieke als technische niveaus. Dit zal tot uitdrukking komen in de volgende drie toezeggingen:


Allereerst zal ik actief en persoonlijk mijn best doen om uw steun te verwerven. Ik zal ervoor zorgen mij open op te stellen ten opzichte van de leden van het Parlement en ik zal beschikbaar zijn om met hen over belangrijke onderwerpen van gedachten te wisselen. Ook zal ik als vaste gewoonte regelmatig discussies organiseren met de betrokken commissies, met name ENVI en ITRE. Ik reken op deze commissies om ambitieus, toekomstgericht beleid tot stand te helpen brengen dat voldoet aan de belangrijke uitdagingen die nog vóór ons liggen. Ook zal ik persoonlijk deelnemen aan belangrijke tripartiete onderhandelingen, geheel overeenkomstig de beleidslijnen van verkozen voorzitter Juncker.


Ten tweede zal ik ervoor zorgen dat de directoraten-generaal Klimaat en Energie de meningen van het Parlement ter harte nemen en voortdurend beschikbaar zijn om de leden te informeren en met hen van gedachten te wisselen. Dit geldt niet alleen voor de wetgevingsprocedure, maar ook wanneer diensten nadenken over beleidsontwikkeling – bijvoorbeeld bij de komende besprekingen over het concept van een duurzame energie-unie, of wanneer het de internationale klimaatonderhandelingen betreft.


Ten derde zal ik ervoor zorgen dat de kaderovereenkomst over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie nauwgezet wordt nageleefd op de gebieden waarvoor ik verantwoordelijk ben, met name in verband met de bepalingen inzake transparantie en de informatiestroom tussen beide instellingen. Dit geldt met name voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en internationale onderhandelingen. Ik zal ervoor zorgen dat het Parlement en de Raad gelijk worden behandeld, overeenkomstig de bepalingen van de kaderovereenkomst, en dat de juiste follow-up wordt gegeven aan de standpunten van het Parlement en zijn verzoeken om wetgevingsinitiatief. Ik zal regelmatig ter beschikking staan van het Europees Parlement en zijn commissies, hetgeen ik als plicht beschouw voor iedere commissaris die lid is van het college en die verantwoording verschuldigd is aan de rechtstreeks gekozen leden van het Europees Parlement.

 
 
Vragen van Commissie industrie, onderzoek en energie en van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid:

3. Prioriteiten van de commissaris


Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten op het gebied van klimaatverandering en energie? Welk tijdschema heeft u voor ogen om deze prioriteiten te verwezenlijken? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema?


De verkozen voorzitter van de Europese Commissie heeft een duidelijke omschrijving gegeven van mijn taken. Als ik tot commissaris wordt benoemd, zal ik onder het coördinatorschap van de vicevoorzitter voor de energie-unie bijdragen aan de opbouw van een Europese energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid voor ogen.


Een onmiddellijke prioriteit zal zijn om de bestaande problemen met de voorzieningszekerheid in verband met de huidige geopolitieke gebeurtenissen aan te pakken. Het zal nodig zijn onze bronnen te bundelen en te diversifiëren, onze infrastructuur op elkaar aan te sluiten en na te denken hoe wij onze onderhandelingskracht het best kunnen combineren. De lidstaten moeten in staat zijn snel om te schakelen op andere voorzieningskanalen om ervoor te zorgen dat de gasvoorraden gevuld zijn en om waar nodig bidirectionele gasstromen, dus in omgekeerde richting, tot stand te kunnen brengen. Ik ben van plan maatregelen voor de korte- tot de middellange termijn uit te voeren in het kader van de EU-energiezekerheidsstrategie, met inbegrip van de herziening van de verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering, en de beoordeling van de opties voor de gezamenlijke aankoop van gas.


Een van mijn voornaamste prioriteiten op het gebied van zowel de klimaat- als de energieportefeuille zal ook zijn om een bijdrage te leveren aan de tenuitvoerlegging van het klimaat- en energiekader voor 2030 waarover de staatshoofden en regeringsleiders naar verwachting overeenstemming zullen bereiken tijdens de Europese Raad in oktober aanstaande, en aan de totstandbrenging van een succesvolle uitkomst van de internationale klimaatonderhandelingen. De belangrijkste doelstellingen in het klimaat- en energiekader voor 2030 inzake de reductie van de broeikasgasemissies, het grotere aandeel hernieuwbare energiebronnen in de energiemix en de verbeterde energie-efficiëntie, zullen de vooruitgang in de richting van een koolstofarme economie stimuleren om concurrerende en betaalbare energie voor alle consumenten te garanderen, om nieuwe kansen voor groei en banen te creëren, en om zekerheid van de energievoorziening en verminderde invoerafhankelijkheid voor de EU als geheel te bieden. Ik zal richting geven aan de uitvoering van de belangrijkste energie-infrastructuurprojecten en aan de doelmatige en doeltreffende inzet van EU-financiering om investeringen in energienetwerken, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en koolstofarme technologieën zoals koolstofafvang en -opslag te ondersteunen.


Ik geloof dat we snel voortgang moeten maken om de talrijke uitdagingen die nog vóór ons liggen aan te pakken, in overeenstemming met de taakomschrijving die de verkozen voorzitter voor de kandidaat-commissaris voor Klimaat en Energie heeft opgesteld. Zonder vooruit te lopen op de wetgevingswerkzaamheden van de toekomstige Commissie, kan ik reeds enkele indicaties geven met betrekking tot de mogelijke wetgevingsinitiatieven die ik van plan ben, onder het coördinatorschap van de vicevoorzitter voor de energie-unie, aan het begin van mijn ambtstermijn voor te stellen.


Verscheidene nieuwe wetgevingsvoorstellen die voortvloeien uit het klimaat- en energiekader voor 2030 zullen in de loop van mijn ambtstermijn worden gepresenteerd:


Ten aanzien van het klimaat ben ik van plan aan verschillende terreinen te werken. Wat het emissiehandelssysteem (ETS) betreft, is het mijn eerste prioriteit met het Europees Parlement en de Raad te werken aan de goedkeuring van het bestaande wetgevingsvoorstel voor een reserve voor marktstabiliteit in het EU-ETS. De marktstabiliteitsreserve zal de stabiliteit van de koolstofmarkt versterken en deze beter bestand maken tegen schokken. Als tweede stap moet de jaarlijkse factor waarmee de maximaal toegestane hoeveelheid emissies wordt teruggebracht, worden verhoogd om de vereiste emissiereductie tot stand te brengen. De toewijzing van gratis rechten is een succesvol beleid gebleken voor de huidige "koolstoflekkage". Zolang andere grote economieën geen vergelijkbare inspanningen doen, zal vergelijkbaar beleid als in het huidige systeem (met inbegrip van een verbeterd, beter gericht systeem van gratis toewijzing van emissierechten) ook na 2020 nodig zijn om het concurrentievermogen van de energie-intensieve industrieën in Europa te garanderen. Deze twee aspecten vormen de kern van de ETS-richtlijn voor 2030.


Ik ben ook van plan een wetgevingsvoorstel op te zetten voor de verdeling van de broeikasgasemissiedoelstellingen voor 2030 in de niet-ETS-sectoren om de kosteneffectiviteit en de eerlijke verdeling van inspanningen tussen de lidstaten tegen elkaar af te wegen overeenkomstig de richtsnoeren van de Europese Raad, de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie, waarin wordt gezorgd voor versterkte samenwerking en de ontwikkeling van grotere markten voor hernieuwbare energie en het wetgevingskader voor energie-efficiëntie, met inbegrip van de energieprestatie van gebouwen en verdere beheersgerelateerde aspecten van het kader voor 2030.


Verdere inspanningen op het gebied van de verbetering van de energie-efficiëntie van wegvoertuigen door middel van verbeterde normen zullen de emissies door vervoer verminderen. Een geleidelijke transformatie van het hele vervoerssysteem naar een betere integratie tussen vervoersmodi, betere benutting van de alternatieven voor wegvervoer, verbeterd beheer van verkeersstromen door intelligente vervoerssystemen en uitgebreide innovatie en invoering van nieuwe voortstuwings- en navigatietechnologieën en alternatieve brandstoffen zal de energie-efficiëntie helpen vergroten. Onder het coördinatorschap van de vicevoorzitter voor de energie-unie, zal ik bij al deze initiatieven nauw samenwerken met de commissaris voor vervoer en ruimte.


Alle vervoersmodi, met inbegrip van de luchtvaart en de scheepvaart, moeten bijdragen aan de inspanningen om de broeikasgasemissies te verminderen. Het bestaande voorstel van de Commissie om de emissies van grote schepen die gebruikmaken van EU-havens te monitoren, is een eerste stap om de broeikasgasemissies in de zeescheepvaart aan te pakken. Dit voorstel zal in deze ambtsperiode worden besproken met het Parlement en de Raad.


De EU moet ook haar inspanningen op het gebied van onderzoeks- en innovatiebeleid intensiveren ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. Ik ben van plan hiertoe nauw samen te werken met de commissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie.


Tot slot kunnen wij onze klimaatdoelstellingen alleen halen als het een intersectoraal thema wordt voor het hele scala aan beleidsterreinen van de EU. Het klimaat als thema komt bij bijna elk aspect van de werkzaamheden van de Commissie kijken, en ik wil met al mijn collega's in de Commissie samenwerken – alsmede met het Europees Parlement en anderen – om ervoor te zorgen dat in alle andere beleidstakken van de Commissie zeer sterk rekening wordt gehouden met het klimaatbeleid, en dat het EU-beleid aan de realiteit van klimaatverandering wordt aangepast.


Wat andere initiatieven op het gebied van energiebeleid betreft, is vereist dat onmiddellijk prioriteit wordt gegeven aan de aanpak van problemen met de voorzieningszekerheid, waartoe een goed werkende geïnterconnecteerde en geïntegreerde interne markt voor energie nodig is met regelgeving die gemeenschappelijk is voor alle lidstaten en de verbindingsinfrastructuur. Het vrij stromen van gas en elektriciteit binnen de grenzen van de energie-unie is onmisbaar om de prijzen binnen de perken te houden, voor voorzieningszekerheid te zorgen en een duurzame werking van de energiesector mogelijk te maken. Een volledig geïntegreerde en concurrerende markt zou de prijzen binnen de perken kunnen houden, investeringen kunnen losmaken en daarmee aanzienlijk kunnen bijdragen aan het scheppen van banen en groei in de Unie. Energie-efficiëntie moet in dit verband een fundamentele rol spelen die voor banen en groei in de industrie en schappelijke prijzen voor de consument zal zorgen. We zullen de infrastructuurprojecten moeten uitkiezen waarop we ons in eerste instantie richten, we zullen moeten nagaan of het huidige wetgevingskader moet worden uitgebreid en de uitvoering van de bestaande wetgeving zeer nauwgezet moeten volgen.


Een andere belangrijke prioriteit is de betere benutting van nog niet aangeboorde bronnen van economische groei en nieuwe banen in de sectoren energie en klimaat. Zoals verkozen voorzitter Juncker benadrukte, moet de EU wereldleider worden op het gebied van hernieuwbare energie en ambitieuze doelstellingen nastreven op het gebied van energie-efficiëntie, met een doelstelling van 30 % tegen 2030. Dit is niet alleen een zaak van voorzieningszekerheid en verantwoord klimaatbeleid. Het is tegelijkertijd een industriebeleid dat verplicht moet worden doorgevoerd als we nog willen dat de Europese bedrijven en huishoudens over voldoende en betrouwbare voordelige energie beschikken en het potentieel van groene groei volledig benutten. Daarom zullen de vicevoorzitter voor de energie-unie en ikzelf samen met de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, bijdragen tot het groei- en investeringspakket dat binnen de eerste drie maanden van onze ambtstermijn moet worden ingediend.


Dit zal ook betekenen dat wij nauw moeten samenwerken met de lidstaten om de voorwaarden tot stand te brengen die nodig zijn voor investeringsbesluiten en om ervoor te zorgen dat de EU een katalysator kan worden voor publieke en private investeringen.


Om deze prioriteiten om te zetten in acties, in samenwerking met de vicevoorzitter voor de energie-unie en de vicevoorzitter voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, zal ik er ook voor zorgen dat in het banen-, groei- en investeringspakket dat door de Commissie zal worden ingediend ten volle rekening wordt gehouden met de klimaat- en energieprioriteiten in termen van versterking van het concurrentievermogen van Europa en het stimuleren van investeringen. Ik zal mij hiervoor volledig inzetten, samen met de rest van het college en meteen vanaf het begin van de ambtstermijn van de Commissie, in een open en transparante dialoog met het Europees Parlement, waarbij ik ervoor zal zorgen dat de lidstaten er ook volledig bij zullen worden betrokken, en dat de middelen die zijn uitgetrokken voor energie-investeringen in netwerken, hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en energie-infrastructuur snel en efficiënt worden gebruikt om als hefboom te dienen voor particuliere investeringen. Dit pakket moet ook dienen als signaal om te herhalen hoe krachtig wij ons inzetten om onze inspanningen op het gebied van onderzoeks- en innovatiebeleid te intensiveren ter ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie. Deze taak zal in de allereerste maanden van de ambtstermijn van de Commissie worden uitgevoerd.


4. Kwaliteit en transparantie van wetgevingsvoorstellen


Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van (op u en uw diensten gerichte) lobbyactiviteiten, en een consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de noodzaak om grondige effectbeoordelingen uit te voeren?


Ik geloof dat de kwaliteit van ieder afzonderlijk stuk wetgeving grotendeels afhangt van de politieke keuzes die we moeten maken, hetgeen een permanente, transparante, open en gestructureerde dialoog met het Europees Parlement vereist, met name op commissieniveau. Het Europees Parlement is in dit opzicht een fundamentele pijler om te zorgen voor de positieve impact die we moeten nastreven voor alle wetgeving. Het Europees Parlement geeft democratische legitimiteit aan de activiteiten van de EU als geheel, hetgeen met name op de gebieden klimaat en energie relevant is. Ik ben van plan voort te bouwen op het politieke partnerschap tussen de Commissie en het Europees Parlement dat door de verkozen voorzitter in zijn politieke beleidslijnen is voorgesteld, samen met de betrokken commissies van het Europees Parlement, en wel meteen vanaf het allereerste begin van de ambtstermijn van de Commissie.


Ik zal ervoor zorgen dat de ontwikkeling van een krachtige energie-unie met een toekomstgericht klimaatbeleid bovenaan onze politieke agenda staat, aangezien het een onmisbaar hulpmiddel is voor het scheppen van duurzame groei en banen in de EU. Ik zal ervoor zorgen dat de mogelijke economische sociale en milieugevolgen daarvan grondig zullen worden geëvalueerd, voordat ik nieuwe initiatieven voorstel. Hiertoe zal ik met mijn collega's in het college besprekingen voeren en zal ik zeer nauw met de vicevoorzitter voor de energie-unie en met de vicevoorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten samenwerken. Tegelijkertijd zal ik ervoor zorgen dat de beleidsvorming sterk blijft steunen op effectbeoordelingen van hoge kwaliteit zodat de effectiviteit van Europese maatregelen op mijn bevoegdheidsgebied wordt gegarandeerd en de directoraten-generaal waarvoor ik verantwoordelijk ben deze op dusdanige wijze zullen opstellen dat zij bijdragen aan het beginsel van betere regelgeving. Beleidsvoorstellen op mijn beleidsterrein zullen worden gebaseerd op gedegen en vergaande openbare raadplegingen van alle belanghebbenden en volledige beoordelingen zullen regelmatig worden uitgevoerd om de beleidsontwikkeling te ondersteunen. Nauwe samenwerking in een vroeg stadium met andere diensten van de Commissie met andere bevoegdheidsgebieden, ook op het niveau van de diensten, blijft daarbij een belangrijk ingrediënt. Het is mijn bedoeling de evaluaties van de bestaande wetgeving ook te versterken, om de prestaties ervan te controleren en om kansen te zoeken om de werkingssfeer ervan te verleggen, de regeldruk te verlichten en de bestaande wetgeving te vereenvoudigen.


Tot slot zal ik met betrekking tot transparantie intensief met de rest van het college samenwerken, onder leiding van de voorzitter van de Commissie, om een Interinstitutionele Overeenkomst inzake een verplicht lobbyregister voor het Europees Parlement, de Raad en de Commissie tot stand te brengen. Ik zal voortgaan op de weg die de Commissie is ingeslagen, waarbij zij zich ruimere inspanningen getroost om de transparantie ten overstaan van het publiek en het belang van raadpleging in het beleidsvormingsproces te bevorderen. Alle relevante contacten met belanghebbenden en lobbyisten in het kader van de wetgevingsprocedure die verband houden met mijn activiteit als commissaris voor Klimaat en Energie zullen openbaar worden gemaakt. Hetzelfde zal voor mijn diensten gelden.


5. Coördinatie en samenwerking


Op welke manier gaat u als commissaris voor klimaatverandering en energie zorgen voor de coördinatie met de vicevoorzitters binnen wier projectteams uw beleidsterrein valt en met de andere commissarissen binnen uw team, en hoe wilt u zorgen voor een nauwere samenwerking met de relevante parlementaire commissies?  


De nieuwe Commissie verplicht zich ertoe de collegialiteit en samenhang in het college te versterken en het potentieel aan synergieën tussen verwante beleidsterreinen volledig te benutten. Ik zal alle nodige inspanningen doen om bij te dragen tot deze belangrijke verandering.


De beleidsterreinen klimaatactie en energie bestrijken de gehele samenleving. Voorbereidende werkzaamheden en voorstellen op deze beleidsterreinen moeten daarom in het kader van partnerschap met de andere commissarissen en vicevoorzitters plaatsvinden. Permanente nauwe samenwerking is daarom noodzakelijk. Ik zal een drijvende kracht zijn op het gebied van klimaat- en energiegerelateerde zaken en daarbij nauw samenwerken met de andere commissarissen in het projectteam energie-unie. Verder zal ik actief bijdragen tot andere dossiers. Ik zal mij ervoor inzetten dat een toekomstgericht klimaatactie- en energiebeleid de steunpilaar voor de ontwikkeling van een veerkrachtig energiebeleid en voor het scheppen van duurzame groei en werkgelegenheid is. Ik zal ervoor zorgen dat deze prioriteiten permanent bovenaan onze politieke agenda staan. Wat mij betreft biedt de nieuwe organisatie van de Commissie, waarin de vicevoorzitters bij prioritaire projecten een speciale aansturende en coördinerende rol spelen, kansen en wordt hierdoor het belang van de portefeuille klimaatactie en energie versterkt, aangezien wordt gewaarborgd dat deze beleidsterreinen in al het relevante beleid van de Commissie worden geïntegreerd.


De verkozen voorzitter van de Commissie heeft mij een krachtig mandaat gegeven om het klimaat- en het energiebeleid van de EU te ontwikkelen. Tot mijn mandaat behoort met name de voltooiing van de interne energiemarkt, de tenuitvoerlegging van het kader voor het klimaat- en energiebeleid voor 2030 (met inbegrip van hernieuwbare energiebronnen en energie-efficiëntie), de versterking van de energiezekerheid en het Europese emissiehandelssysteem (ETS), en het waarborgen dat de EU een vooraanstaande rol speelt in het internationale klimaatbeleid, te beginnen met de internationale klimaatconferentie in 2015 in Parijs. Ik zal de volledige verantwoordelijkheid voor toekomstige initiatieven op deze gebieden dragen, en daarbij zorgen voor volledige samenwerking en coördinatie met de vicevoorzitter voor de energie-unie en de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, en als deel van door de vicevoorzitters aangestuurde projectteams. Ik zal ook samenwerken met vicevoorzitter Mogherini en de Europese Dienst voor extern optreden om ervoor te zorgen dat EU-klimaatactie in het kader van de betrekkingen met de belangrijkste partners bovenaan de agenda blijft – zowel op bilateraal vlak als in de relevante forums.


Ik reken erop dat de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) alsmede de andere relevante commissies belangrijke partners blijven die bijdragen tot ambitieus EU-beleid op het gebied van klimaat en energie. Ik herhaal dat ik mij zal inspannen voor een verbeterde samenwerking met en verantwoordingsplicht tegenover het Parlement.


6. Toetsing en internationale onderhandelingen


Welke maatregelen bent u van plan te nemen om het de bevoegde parlementaire commissies makkelijker te maken wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen (waaronder de opstelling van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) te toetsen en de uitvoering daarvan te monitoren (volgen)? Hoe bent u van plan ervoor te zorgen dat de bevoegde parlementaire commissies behoorlijk worden geïnformeerd over elke internationale overeenkomst op uw beleidsterrein, waarbij verwezen wordt naar de ervaringen met de TTIP-onderhandelingen? Op welke manier wilt u zorgen voor een coherent EU-standpunt tijdens de komende internationale klimaattoppen?


Ik verwijs naar mijn antwoord op vraag 2 hierboven wat betreft mijn algemene toezeggingen over transparantie en verantwoordingsplicht ten opzichte van het Parlement, en met name ten opzichte van de relevante commissies.


Wat betreft de voorbereiding van gedelegeerde handelingen zou ik de deelname van deskundigen van het Parlement aan deskundigengroepen die gedelegeerde handelingen voorbereiden zeer op prijs stellen. Een dergelijke participatie op aanvraag van het Parlement is reeds voorzien in de kaderovereenkomst tussen onze instellingen. Ik ben bereid het nodige te doen om ervoor te zorgen dat deze regeling ook in de praktijk werkt. Met het oog op een constructief en doeltreffend partnerschap tussen onze instellingen ben ik van mening dat wij moeten voortbouwen op de goede werkwijze die al wordt toegepast op gebieden zoals energie-efficiëntie en dat wij voor de noodzakelijke transparantie moeten zorgen. Ik wil ook onderstrepen dat wij uitgebreide openbare raadplegingen zullen blijven houden, bijvoorbeeld op het gebied van ecodesign, voordat wij voorstellen doen. Dat kader biedt ook een mogelijkheid om standpunten uit te wisselen met het Parlement.


Met betrekking tot de uitvoering van reeds vastgestelde EU-wetgeving zal ik ervoor zorgen dat de Commissie zich houdt aan de dikwijls uitgebreide rapportageverplichtingen van de desbetreffende wetgeving. Indien van toepassing zal ik er tevens voor zorgen dat de Commissie tegemoetkomt aan verzoeken om inlichtingen die buiten deze verplichtingen vallen en dat er in het kader van onze regelmatige dialoog verslag aan de Parlementsleden wordt uitgebracht. Ik verzeker u dat ik de uitvoering en handhaving van het EU-acquis even serieus zal nemen als de verdere ontwikkeling van ons beleid.


De EU is bij internationale onderhandelingen het doeltreffendst als er met één stem wordt gesproken. Dat geldt zowel voor het klimaat als voor energie. Ik beschouw het daarom als absolute prioriteit samenhangende externe standpunten te ontwikkelen, zowel met betrekking tot de EU en de lidstaten als ten aanzien van de gebieden klimaat en energie, gezien de aanzienlijke synergie-effecten die zodoende kunnen worden bereikt.


Op het gebied van energie is de EU al partij bij enkele internationale overeenkomsten, en dit verdient wat mij betreft zeker navolging. Dat is van doorslaggevend belang als de EU met één stem wil spreken teneinde onze energievoorraden te waarborgen en een duurzame overstap van onze energiesystemen te bevorderen. Bij de onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten zal ik uiteraard de desbetreffende bepalingen van het Verdrag en de kaderovereenkomst volledig naleven. Dat houdt in dat wij zo nodig de Raad van de EU om een onderhandelingsmandaat zullen verzoeken en dat wij ervoor zullen zorgen dat het Parlement naar behoren over de besprekingen worden ingelicht.


Bij internationale onderhandelingen over het klimaat heeft de EU door als een werkelijke unie te op te treden een baanbrekend besluit in Durban mogelijk gemaakt om een nieuwe, wereldwijde overeenkomst te sluiten die voor iedereen in 2015 van kracht wordt. De EU en de lidstaten hebben veel ervaring met onderhandelingen over "gemengde" overeenkomsten, onder meer over klimaatverandering en andere multilaterale milieu-overeenkomsten, en de coördinatie binnen de EU is operationeel en transparant. Naar mijn mening is de instemming van alle betrokkenen essentieel om te waarborgen dat elke lidstaat volledig achter de overeenkomst van 2015 staat voordat deze wordt vastgesteld en getekend. Enkel op die manier kunnen wij ervoor zorgen dat wij deze overeenkomst allemaal tijdig ratificeren (zodat deze ruim voor 2020 in werking kan treden) en daadwerkelijk uitvoeren wat wij hebben toegezegd.


De EU die met één stem over het klimaat spreekt: dat betekent ook een sterke meerderheid en steun in het Parlement. Voor de ratificatie en uitvoering van een bindende nieuwe wereldwijde klimaatovereenkomst is de instemming van het Parlement nodig. Als onderhandelaar namens de EU zal ik het Parlement nauwgezet op de hoogte houden van de voortgang van de onderhandelingen. Vóór en na de bijeenkomsten in Lima en Parijs zal ik de voorbereidingen en resultaten met genoegen met het volledige Parlement bespreken. Bovendien zal ik de traditie voortzetten een delegatie van het Parlement bij belangrijke onderhandelingen te betrekken en in dat kader dagelijks verslag uit te brengen van de voortgang.


Op nucleair gebied ten slotte is de Euratom-gemeenschap partij bij alle belangrijke internationale overeenkomsten die onder auspiciën van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie zijn gesloten; zij heeft ook een aantal overeenkomsten inzake samenwerking op nucleair gebied met derde landen gesloten. Overeenkomstig de werkwijze die met het Europees Parlement is overeengekomen, zullen wij de desbetreffende parlementaire commissies op de hoogte blijven houden van alle internationale overeenkomsten waarover op basis van het Euratom-Verdrag wordt onderhandeld.