Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Tibor Navracsics

Hoorzitting

 

Tibor Navracsics

Portefeuille: Onderwijs, cultuur, jeugd en burgerschap
 
Dag 3 , woensdag 1 oktober 2014 - 18:00 , Brussel  
 
Tibor Navracsics (Hongarije)
Tibor Navracsics
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Aangezien ik uit een familie van leerkrachten kom en zelf hoogleraar ben, ben ik zeer verheugd dat mij de portefeuille van onderwijs, cultuur, jeugd en burgerschap is toegewezen. Ik ben ervan overtuigd dat jongeren de toekomst zijn en dat onderwijs de pilaar is waarop moet worden gebouwd om de Europese demos te scheppen die is gebaseerd op wederzijds begrip; een samenleving waarin iedereen zichzelf kan herkennen.


Ik zet mij al sinds lange tijd in voor deze portefeuille en heb diverse acties op dit gebied gepland en in gang gezet. Eén daarvan vond plaats in het kader van het Europees Jaar van de burger 2013, namelijk een internationale wedstrijd getiteld "Competing through Rights". Deze wedstrijd had als thema het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie en had als doel Europese tieners bewust te maken van hoe de EU werkt, wat het betekent Europeaan te zijn en wat voor rechten Europese burgers hebben. Aan dit initiatief deden ongeveer 600 studenten mee van 100 scholen in vier Centraal-Europese landen: Hongarije, Kroatië, Slowakije en Slovenië. De uit vier ronden bestaande wedstrijd duurde een heel schooljaar en de 15- tot 17-jarige scholieren moesten creatieve en uitdagende opdrachten uitvoeren; deze opdrachten inspireerden hen niet alleen hun voorkennis van de EU te gebruiken, maar gaf hun ook inzicht in wat het betekent echte EU-burgers te zijn: zich bewust zijn van hun rechten, op integratie gericht zijn en openstaan voor andere culturen en mensen.


Ik ondervond uit de eerste hand hoe cultuur kan bijdragen aan publieke diplomatie door toezicht te houden op het netwerk van Hongaarse culturele instellingen. Ik hield toezicht op het netwerk als geheel, opende nieuwe culturele instellingen in Istanbul, Beijing, Zagreb en Belgrado en startte voorbereidingen voor andere in Ljubljana en Bakoe. Daarnaast heb ik persoonlijk verschillende internationale boekenbeurzen geopend, onder andere in Belgrado, Sofia, Warschau en Moskou.


Om het burgerschap te bevorderen hield ik toezicht op het programma van het Hongaarse voorzitterschap van de EU op het gebied van justitie, dat gericht was op de menselijke factor en de burgers van de EU met als doel een mensvriendelijke Europese Unie te creëren die dicht bij de burger staat. Eén specifiek initiatief dat ik heb ondersteund, is het Europese centrale telefoonnummer 116 dat wordt gebruikt om de vermissing en seksuele uitbuiting van kinderen tegen te gaan; deze telefoonlijn biedt de mogelijkheid melding te doen van vermiste kinderen, biedt begeleiding aan kinderen en ouders en versterkt onderzoek en grensoverschrijdende samenwerking. Ik heb mij ingezet om dit zeer belangrijke initiatief te versterken door de lidstaten die dit nummer nog niet in gebruik hadden genomen, op te roepen het onmiddellijk in werking te stellen.


Op een bijzonder gevoelig gebied van sociale en culturele integratie heb ik geholpen de goedkeuring van het EUkader voor nationale strategieën voor integratie van de Roma voor elkaar te krijgen. Dit was een succes van historisch belang: het was de eerste keer dat de EU-lidstaten overeenstemming bereikten over een strategisch kader voor verbetering van de situatie van de Roma. Op dat kader hebben de lidstaten hun eigen nationale strategieën voor de integratie van de Roma gebaseerd, waarbij de nadruk vooral ligt op onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting.


Ik ben met name gemotiveerd door deze portefeuille omdat elk van de beleidsgebieden en programma's een rechtstreekse positieve impact heeft op de levens van de Europese burgers. Voor mij is er geen dringender uitdaging dan jongeren uit te rusten met de vaardigheden die zij nodig hebben om in de wereld van vandaag hun volledige potentieel te bereiken.


Het is mijn doel bij te dragen aan de strategische agenda van de Commissie door de rol van onderwijs en de bijdrage daarvan aan de agenda voor werkgelegenheid, groei en concurrentievermogen van de verkozen voorzitter te versterken. Cultuur blijft een van de sterkste punten van Europa: onze kunstenaars, makers en ontwerpers produceren voortreffelijk werk dat een wereldwijd publiek bereikt. Onze uitdaging is nu ervoor te zorgen dat deze sector volledig kan profiteren van de digitale revolutie. Onze jongeren hebben meer dan enige andere groep geleden onder de gevolgen van de economische crisis; het is onze plicht om te zorgen dat zij over de nodige hulpmiddelen beschikken om hun stem op alle gebieden van het openbare leven te laten horen.


Het ontwikkelen van betere wetgeving, het stimuleren van betere besteding, het maximaliseren van de impact van de EU en het doorbreken van beleidszuilen vragen niet alleen om een sterke politieke inzet, maar ook om een gedegen wetenschappelijke basis. Daarom zal het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek onder mijn verantwoordelijkheid een aanzienlijke bijdrage leveren aan de agenda van de Commissie door te helpen ervoor te zorgen dat het EU-beleid op gedegen wetenschappelijk bewijs gebaseerd is. Ik wil deze rol ontwikkelen door bij te dragen aan het werk va de projectteams van de vicevoorzitters en door proactief betrokken te zijn bij het werk van de andere commissarissen.


Ik heb ontslag genomen van mijn ministerspost om mij volledig en met volle overtuiging te richten op mijn voorbereidingen op de functie van Europees commissaris. Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik er mij als commissaris voor inzetten ervoor te zorgen dat de lidstaten de waarden en het acquis van de EU ten volle eerbiedigen.


Ik sta volledig achter het nieuwe streven naar transparantie dat door de verkozen voorzitter in de politieke richtsnoeren is opgenomen. Ik beloof daarom alle contacten en bijeeenkomsten die ik zal hebben met niet-institutionele belanghebbenden openbaar te maken.


Ik ben mij ten volle bewust van de verplichtingen die in het Verdrag zijn vastgelegd met betrekking tot de onafhankelijkheid van de commissarissen. Ik verbind mij ertoe te voldoen aan de hoogste ethische normen zoals vastgelegd in artikel 17, lid 3, en artikel 245 VWEU en de gedragscode voor de leden van de Commissie. Ik heb de belangenverklaring ingevuld en zal deze waar nodig in de loop van mijn mandaat actualiseren. Ik wil benadrukken dat er geen bron van mogelijke belangenconflicten bestaat op de nieuwe beleidsgebieden die mij zijn toegewezen. Ik ben van plan alle vereisten van de gedragscode voor de leden van de Commissie strikt na te leven.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Verkozen voorzitter Juncker heeft ambitieuze nieuwe beginselen voor de werking van de Europese Commissie geformuleerd, waarbij de commissarissen nauwer zullen samenwerken om op basis van het collegialiteitsbeginsel duidelijk omschreven gezamenlijke doelstellingen te bereiken. Ik zal mijn uiterste best doen dit proces te ondersteunen.


Zoals verkozen voorzitter Juncker eveneens heeft onderstreept, ontleent de Europese Commissie haar politieke legitimiteit aan het Europees Parlement. Als mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik een bijzondere verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de leden van het Europees Parlement en zijn commissies. Het feit dat mijn portefeuille weinig Europese wetgeving bevat, doet niets af aan deze verantwoordelijkheid.


Ik verheug mij over het voornemen van de verkozen voorzitter om de bijzondere band met het Europees Parlement aan te halen en ik wil nauw samenwerken met het Europees Parlement op basis van de kaderovereenkomst.


Ik verbind mij er ook toe in alle openheid en transparantie persoonlijk een constructieve politieke dialoog aan te gaan met het Europees Parlement en alle commissies over kwesties die onder mijn portefeuille vallen, waarbij regelmatig wordt gerapporteerd en informatie wordt uitgewisseld. Ik zal ervoor zorgen dat alle geïnteresseerde leden van het Europees Parlement relevantie publicaties en verslagen over onze werkzaamheden rechtstreeks ontvangen.


In zijn politieke richtsnoeren benadrukt verkozen voorzitter Juncker de noodzaak van grotere transparantie ten aanzien van de burgers en het Europees Parlement. Ik kan het Europees Parlement verzekeren dat ik het volledig eens ben met deze aanpak.

 
 
Vragen van de Commissie cultuur en onderwijs

3. Uw portefeuille


Hoe zou u het takenpakket van de aan u voorgestelde portefeuille omschrijven?


Hoe wilt u persoonlijk waarborgen dat in alle relevante EU-beleidsmaatregelen naar behoren rekening wordt gehouden, op horizontaal niveau, met de verschillende aspecten van deze portefeuille, overeenkomstig artikel 167, lid 4, VWEU? Hoe kunt u waarborgen dat het cultuurbeleid niet ondergeschikt zal zijn aan economische en handelsbelangen?


Op welke manier wilt u zorgen voor samenhang en synergie tussen het beleid dat wordt uitgevoerd op de verschillende gebieden die onder uw portefeuille vallen? Hoe wilt u een sterke samenwerking tot stand brengen met de commissarissen die verantwoordelijk zijn voor vraagstukken die nauw samenhangen met uw portefeuille, met het oog op een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak, in het bijzonder op de gebieden onderwijs en opleiding? Volgens de nieuwe portefeuilleverdeling is het programma Creatief Europa immers opgedeeld, waardoor nu twee verschillende commissarissen bevoegd zijn voor de subprogramma ' s MEDIA en Cultuur. Hoe denkt u nauwe samenwerking tot stand te brengen met de kandidaat-commissaris Oettinger in het algemeen en meer in het bijzonder met betrekking tot het sectoroverschrijdende onderdeel van dit programma?


Wat is volgens u de toegevoegde waarde van de EU op deze gebieden?


De taakomschrijving van verkozen voorzitter Juncker van 10 september plaatste mijn werk op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en burgerschap in de context van de economische en financiële crisis en de vergaande gevolgen daarvan voor de maatschappij, en met name voor jongeren. Ik heb met genoegen vastgesteld dat overal in de politieke agenda van de Commissie sterk de nadruk ligt op onderwijs en innovatie.


Bij het vervullen van dit mandaat zal ik samenwerken met de andere commissarissen, het Europees Parlement, beleidsmakers, belanghebbenden en burgers om ervoor te zorgen dat het beleid voor onderwijs, cultuur, jeugd, burgerschap en sport mensen helpt hun vaardigheden, creativiteit, ondernemerschap en zelfexpressie te vergroten en dat zij de deelname aan de maatschappij en het vermogen om met verandering om te gaan stimuleren en zo de sociale samenhang, het dynamisme en het vermogen om wereldwijd te concurreren versterken.


Binnen de Commissie zal ik bijdragen aan de werkzaamheden van de vicevoorzitters voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen; de digitale eengemaakte markt; en de euro en de sociale dialoog. Door te helpen de doelstellingen van de vicevoorzitters te bepalen zal ik ervoor zorgen dat alle onderdelen van mijn portefeuille een horizontale rol in de Commissie spelen, waarbij ik richting zal geven aan de dringendste taken voor de komende jaren.


Ik ben van mening dat cultuur essentieel is voor het gevoel voor identiteit en de samenhang in Europa; zij herinnert ons eraan dat de EU boven alles altijd een gemeenschap van gedeelde waarden is geweest en zal blijven. We moeten cultuur dan ook nooit inwisselen voor andere beleidsdoelstellingen. En cultuur krijgt nog meer betekenis nu we beginnen te begrijpen op welke unieke manier deze de waarden en de creativiteit van Europa overal in de wereld voor het voetlicht kan brengen. Ik zie het als een persoonlijke prioriteit om nauw samen te werken met de andere commissarissen om ervoor te zorgen dat cultuur deze unieke rol blijft spelen.


De synergie tussen de verschillende beleidsgebieden in mijn portefeuille komt duidelijk naar voren in mijn taakomschrijving, waarin wordt benadrukt dat zij vooral draaien om mensen. In al onze programma's streven wij ernaar burgers de vaardigheden te bieden die zij nodig hebben in een maatschappij die steeds sneller verandert en steeds multicultureler en mobieler wordt. Met al onze programma's bevorderen wij innovatieve, grensoverschrijdende projecten die kennis en nieuwe ideeën verspreiden en een gevoel voor Europese identiteit ontwikkelen. En wij kunnen een duidelijke interactie tussen onze beleidsgebieden zien. Zo zal het jeugdbeleid op het gebied van niet-formeel leren het onderwijs ondersteunen en vice versa; ook zal mijn taak om innovatie te bevorderen instellingen voor hoger onderwijs in heel Europa, het Europees Instituut voor innovatie en technologie en de Marie Skłodowska-Curie-acties bijeenbrengen en tegelijkertijd gebruikmaken van de creatieve capaciteiten van de cultuursector en de input van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek. Het feit dat één programma, Erasmus+, acties op drie beleidsgebieden ondersteunt – onderwijs, jeugd en sport – laat zien hoe geïntegreerd en samenhangend de aard van mijn portefeuille is.


Met de expertise van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek wil ik wetenschappelijk bewijs ten dienste stellen van de beleidsvorming in de Europese Unie en ervoor zorgen dat alle nieuwe voorstellen van de Commissie gebaseerd zijn op een samenhangend en objectief geheel van aannames.


Verkozen voorzitter Juncker heeft de noodzaak van samenwerking tussen de portefeuilles centraal gesteld in de taak die hij voor mij en alle collega's heeft geformuleerd. Ik sta volledig achter deze aanpak en zal graag zorgen voor complementariteit en onderlinge steun, met name met kandidaat-commissaris Marianne Thyssen op het gebied van jeugdwerkloosheid en vaardigheden, en met kandidaat-commissaris Günther Oettinger op het gebied van auteursrecht, de culturele en creatieve sectoren en de uitvoering van Creatief Europa. Wat betreft het sectoroverschrijdende onderdeel van het programma Creatief Europa hebben onze twee diensten al het nodige ondernomen om ervoor te zorgen dat het programma doeltreffend wordt uitgevoerd. Ik wil graag onderstrepen dat ik deze collega's ook zonder de veranderingen in de interne structuur als essentiële partners voor mijn eigen werkzaamheden zou hebben gezien. Onze samenwerking als mensen onderling zal altijd belangrijker zijn dan een organigram.


De toegevoegde waarde van de EU op mijn beleidsgebieden ligt erin samen met de lidstaten goede oplossingen te ontwikkelen voor gezamenlijke uitdagingen en een meer op mensen gerichte EU te laten zien, waarin het belang dat burgers hechten aan onderwijs, cultuur, burgerschap, sport en het welzijn van jongeren wordt erkend en waarbij zij rechtstreeks betrokken zijn.


4. Uw prioriteiten


Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten binnen de aan u voorgestelde portefeuille, gezien de aankomende herziening van de EU 2020-strategie?


Het is van wezenlijk belang dat de tijdens de vorige zittingsperiode aangenomen meerjarenprogramma ' s (Erasmus+, het subprogramma Cultuur van Creatief Europa, Europa voor de burger) in optimale omstandigheden worden uitgevoerd, in het bijzonder op begrotingsniveau. Welke concrete maatregelen bent u van plan te nemen om ervoor te zorgen dat deze programma ' s naar behoren worden uitgevoerd en hoe wilt u zorgen voor een geïntegreerde aanpak voor het onderwijsbeleid in het bijzonder? Welke gevolgen bent u bereid te trekken uit de voor 2017 geplande tussentijdse evaluatie van deze programma ' s, en uit het standpunt van het EP in dit opzicht?


Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan voor te stellen, en op welke termijn? Binnen welke gebieden van uw portefeuille zouden deze initiatieven vallen?


Ik wil ervoor zorgen dat onderwijs centraal blijft staan in de Europa 2020-strategie. Inclusieve en duurzame groei vraagt erom dat wij onze onderwijs- en opleidingsstelsels moderniseren. Dit betekent op zijn beurt dat de lidstaten verstandig moeten investeren, zelfs wanneer zij de overheidsfinanciën consolideren. In mijn taakomschrijving van verkozen voorzitter Juncker staat dat het Europees semester de motor achter de modernisering van de onderwijsstelsels moet zijn en wordt mij tevens gevraagd vooruitgang te boeken in de richting van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie op het gebied van onderwijs.


Mijn bijdrage aan de werkzaamheden van Europa 2020, als lid van een projectteam onder leiding van kandidaatvicevoorzitter Katainen, zal gericht zijn op het moderniseren van de onderwijsstelsels om zowel de kwaliteit als de toegankelijkheid ervan in de gehele onderwijscyclus te verbeteren. De kerndoelstelling voor onderwijs waarin beide elementen zijn opgenomen – de toegankelijkheid en inclusie met betrekking tot het terugdringen van het vroegtijdig schoolverlaten en de behoefte aan excellentie in de doelstelling om het aantal hogeropgeleiden te vergroten – zullen de drijfveren achter deze werkzaamheden blijven. Dit vereist structurele hervormingen om binnen strakke budgetten betere resultaten te verkrijgen, waarbij onderwijs als groeivriendelijke investering moet worden benadrukt en moet worden gezorgd voor voldoende duurzame onderwijsfinanciering als cruciale basis voor groei, innovatie en concurrentievermogen. Het strategisch kader voor onderwijs en opleiding 2020 voor samenwerking, benchmarking en wederzijds leren zal het belangrijkste forum blijven om samen met de lidstaten de uitdagingen op onderwijsgebied te bepalen: ik ben van plan dit aan het begin van mijn mandaat te herzien en te actualiseren om ervoor te zorgen dat het effectief bijdraagt tot Europa 2020.


Ik zal gerichte landenspecifieke aanbevelingen aan de lidstaten blijven doen over de noodzaak om structurele zwakheden in hun onderwijsbeleid aan te pakken. Ik zal nauw samenwerken met alle betrokken collegacommissarissen om de nodige geïntegreerde aanpak van het onderwijsbeleid te realiseren.


Ik zal ernaar streven de bijdrage van de culturele en creatieve sector aan de strategieën voor banen en groei van Europa te maximaliseren.


Sport is een essentieel onderdeel van de Europese maatschappij. Met de steun van Erasmus+ wil ik beleidsmakers en belanghebbenden samenbrengen om grensoverschrijdende uitdagingen aan te gaan en beste praktijken uit te wisselen. Voor het eerst in de geschiedenis van de Europese Unie zal breedtesport nu financiering van de EU ontvangen. Mijn prioriteit zal zijn een aantal doelstellingen te bevorderen via de sport, waaronder volksgezondheid, sociale inclusie en de gelijkheid van mannen en vrouwen. Ik zal er ook naar streven grensoverschrijdende problemen zoals doping en wedstrijdvervalsing aan te pakken en bij te dragen tot een beter bestuur. Ik zal de Europese week van de sport, die voor het eerst in 2015 zal plaatsvinden, blijven promoten.


De doeltreffende uitvoering van de nieuwe programma's in mijn portefeuille is een dringende taak: zij zijn de krachtigste hulpmiddelen om onze politieke doelstellingen te bereiken. Elk van deze programma's is nu feitelijk van start gegaan. De dringendste uitdaging op dit moment heeft betrekking op de begrotingen – zowel het potentiële tekort aan betalingskredieten aan het eind van 2014 als de daarmee samenhangende kwestie van mogelijke bezuinigingen voor 2015, zoals de Raad heeft voorgesteld. Deze kwesties zijn het Parlement welbekend en ik sta volledig achter het standpunt van het Parlement dat wij ervoor moeten zorgen dat de programma's inderdaad kunnen worden uitgevoerd op de manier die werd beoogd toen zij in het leven werden geroepen.


De afgelopen jaren heeft de Commissie een aantal zeer belangrijke en ambitieuze initiatieven op touw gezet, waaronder het Europees Instituut voor innovatie en technologie, een nieuwe ranglijst van universiteiten (UMultirank) en de intermenselijke dialoog op hoog niveau tussen de EU en China. Deze projecten hebben al een groot potentieel en een beginnend succes laten zien, maar ik ben van plan onze inspanningen te verdubbelen zodat zij nog sterker en zichtbaarder worden.


Het is weliswaar nog te vroeg om te voorspellen welke conclusies kunnen worden getrokken uit de tussentijdse evaluatie van de programma's, maar dit zal zeker een gelegenheid zijn om de efficiëntie en doeltreffendheid in de uitvoering van de programma's in de komende jaren te verbeteren.


Het werkprogramma van de toekomstige Commissie voor het komende jaar zal, zoals verkozen voorzitter Juncker heeft verklaard, een product zijn van het college als geheel, op basis van de politieke richtsnoeren. De wetgevingsbevoegdheden op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en burgerschap blijven allemaal stevig in handen van onze lidstaten. Ik ben ervan overtuigd dat de niet-wetgevingsinstrumenten van de EU ook krachtig en doeltreffend kunnen zijn.


5. Uw bijdrage aan de totstandbrenging van Europees burgerschap


Hoe denkt u, uitgaande van de verantwoordelijkheden die u zou krijgen, bij te dragen aan de totstandbrenging van Europees burgerschap, met volledige inachtneming van het Handvest van de grondrechten? Welke initiatieven overweegt u in het bijzonder te nemen op de gebieden onderwijs, jeugd en sport, alsook voor de bescherming van cultureel erfgoed en de bevordering van culturele en taalkundige diversiteit, om op doeltreffende wijze aan deze doelstelling bij te dragen? Welke concrete maatregelen zou u nemen om democratische betrokkenheid en burgerparticipatie te bevorderen, evenals betere communicatie met de burger?


We moeten duidelijk en eerlijk zijn over ons uitgangspunt: de publieke perceptie van de EU en haar instellingen heeft de afgelopen jaren sterk geleden. Dit is politiek niet houdbaar. Het is waar dat de Commissie, net als het Parlement, maar beperkte mogelijkheden heeft om dit te verbeteren en dat onze lidstaten de meest natuurlijke en directe relatie met hun eigen burgers hebben. Niettemin moeten en kunnen wij in Brussel het beter doen.


Daarom wil ik nieuwe manieren ontdekken, met gebruikmaking van nieuwe technologieën, om de dagelijkse voordelen van het EU-burgerschap voor burgers te illustreren. Ik zal ook proberen mensen en organisaties in het maatschappelijk middenveld te vinden die zich in een goede positie bevinden om met hun eigen burgers over de EU te communiceren. Ik zal rechtstreekse open debatten met burgers organiseren, naar hun ideeën en zorgen luisteren en de uitkomsten van deze debatten delen met collega's in de Commissie. Om dit alles te bereiken zal ik nauw samenwerken met de communicatiediensten van de Commissie en met onze vertegenwoordigingen in de lidstaten.


Het Europese burgerschap omvat zowel een op rechten gebaseerd concept van burgerschap van de Europese Unie, zoals geïntroduceerd in het Verdrag van Maastricht, als een op waarden gebaseerde dimensie die betrekking heeft op democratie en het Handvest van de grondrechten, waarin wordt opgeroepen tot een grotere betrokkenheid van de burgers en de ontwikkeling van een gevoel van gedeelde waarden. Ik zal daarom nauw samenwerken met kandidaat-commissaris Vera Jourová, die verantwoordelijk is voor de portefeuille van justitie, onder de coördinatie van de eerste kandidaat-vicevoorzitter, Frans Timmermans, die bevoegd is voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten, en met collega's elders in de Commissie wanneer de dialoog met burgers betrekking heeft op hun portefeuille.


Als mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik het programma "Europa voor de burger" voortzetten als instrument om de burgerparticipatie en het gevoel bij de EU te horen te versterken. Ik zal ook de regelmatige dialoog met belangrijke Europese organisaties en denktanks in het kader van het programma voortzetten. Mijn werkzaamheden ter bevordering van de taalkundige verscheidenheid en meertaligheid; de bevordering van de interculturele dialoog en culturele verscheidenheid; en mijn werkzaamheden op het gebied van de versterking van de betrokkenheid van burgers bij hun culturele erfgoed – al deze zaken hebben te maken met een dialoog tussen culturen, vergroting van het wederzijdse begrip en de Europese identiteit – met andere woorden, de ware geest van het Europese burgerschap.


Erasmus+ biedt directe en indirecte steun aan burgerschap. Leermobiliteit, zowel in het formele onderwijs voor studenten en stagiairs als in een niet-formele context zoals vrijwilligerswerk of jongerenuitwisselingen, vergroot het bewustzijn van de deelnemers en hun begrip van andere culturen en helpt hen een gevoel van Europees burgerschap en Europese identiteit te ontwikkelen. De Jean Monnet-actie bevordert het academische begrip van de EU en de dialoog tussen mensen en culturen. Het sportonderdeel van Erasmus+ is vooral gericht op ondersteuning van de breedtesport met een sterke nadruk op vrijwillige deelname en positieve waarden. Op het gebied van jongeren stimuleert Erasmus+ dat jongeren voor zichzelf opkomen en actief deelnemen aan de maatschappij, waaronder EU-beleidsvorming. Ik heb ten aanzien hiervan de concrete ambitie dat de Commissie, door met steun van Erasmus+ communicatieplatforms te ontwikkelen, binnen vijf jaar in contact zal komen en interactie zal hebben met één miljoen jongeren – een echte doorbraak in de participatiedemocratie.


Door de verspreiding van culturele werken over de grens en uitwisselingen tussen makers en professionals uit de cultuursector met een verschillende taalkundige en culturele achtergrond te bevorderen, zal ook Creatief Europa bijdragen tot een dialoog, een beter wederzijds begrip en een sterker gevoel een plaats te hebben in het cultureel rijk geschakeerde Europese culturele landschap.