Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Elżbieta Bieńkowska

Hoorzitting

 

Elżbieta Bieńkowska

Portefeuille: Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf
 
Dag 4 , donderdag 2 oktober 2014 - 13:30 , Brussel  
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Gedurende mijn hele beroepsloopbaan heb ik mij ingezet voor de ondersteuning en ontwikkeling van het Europese project. Ik was betrokken bij de lokale toepassing van het Phare-programma van de EU. Als minister van Regionale Ontwikkeling heb ik verdere ervaring opgedaan met de beleidsterreinen van de EU, met name via de tenuitvoerlegging van EU-structuurfondsen. Ik ben vastbesloten om in mijn toekomstige rol als commissaris voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf nauwe betrekkingen met het Europees Parlement tot stand te brengen teneinde te komen tot een partnerschap waarvan onze burgers concreet profijt kunnen trekken.


De gebieden interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf vormden de ruggengraat van mijn dagelijkse werkzaamheden, aangezien de structuurfondsen de interne markt helpen ondersteunen en ertoe bijdragen het concurrentievermogen van de ondernemingen, ook van het midden- en kleinbedrijf, te vergroten. Als minister en vicepremier was ik in de gelegenheid om met diverse sleutelsectoren van de economie samen te werken, met name vervoer, bouw en maritieme sector, waarvoor ik direct verantwoordelijk was.


Wij moeten het economische herstel versterken en een Europa tot stand brengen dat groei en banen creëert voor zijn burgers. Dit zal het overkoepelende doel zijn van mijn taak op het uitgestrekte en belangrijke terrein dat wordt gevormd door interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf en dat een zo vitale rol speelt in de sociaaleconomische context van vandaag.


Ik ben mij ten volle bewust van mijn nieuwe rol en van de verantwoordelijkheden die daaraan verbonden zijn uit het oogpunt van onafhankelijkheid, niet het minst in verband met mijn vroegere functies. Ik verbind mij er als commissaris toe de verplichtingen van artikel 17, lid 3, van het VEU en artikel 245 van het VWEU volledig na te leven, alsook de gedragscode voor commissarissen, waarin de waarborgen voor onafhankelijkheid en de ethische beginselen die de leden van de Commissie in acht moeten nemen, zijn vastgelegd. Om de onafhankelijkheid van de Commissie te waarborgen, verbind ik er mij ook toe geen instructies te aanvaarden van enige regering of van enige andere instelling, instantie of entiteit, en te handelen met het oog op de behartiging van het Europees algemeen belang. Ik zal mij onthouden van iedere handeling die onverenigbaar is met mijn ambt of de uitvoering van mijn taken. Tijdens mijn ambtstermijn zal ik mij niet met andere activiteiten, al of niet winstgevend, bezighouden. Ik heb mijn belangenverklaring ingevuld en openbaar gemaakt en zal deze actualiseren als zich veranderingen voordoen.


Ik onderschrijf volledig ons hernieuwde engagement voor transparantie dat door de verkozen voorzitter in de richtsnoeren voor het beleid uiteen is gezet. Ik verbind mij ertoe alle contacten en ontmoetingen die ik met beroepsorganisaties of zelfstandigen heb inzake aangelegenheden die verband houden met EU-beleidsvorming en -tenuitvoerlegging openbaar te maken.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als lid van de Commissie zal ik het collegialiteitsbeginsel volledig eerbiedigen en ik ben voornemens onder leiding van de voorzitter nauw en volledig samen te werken met de vicevoorzitters en de andere commissarissen. Met betrekking tot de werkzaamheden die door mijn eigen diensten worden uitgevoerd zal ik, onverminderd het collegialiteitsbeginsel, de politieke verantwoordelijkheid op mij nemen voor hun handelingen die onder mijn bevoegdheden vallen. De betrekkingen tussen mijn kabinet, de diensten en mijzelf zullen gebaseerd zijn op loyaliteit, vertrouwen, transparantie en een onderlinge uitwisseling van informatie en bijstand.


Ik ben mij ten volle bewust van mijn verantwoordelijkheden tegenover het Parlement. Daarom verbind ik mij ertoe regelmatig en volledig verslag over mijn werkzaamheden uit te brengen aan het Parlement zodat het zijn democratische controle op doeltreffende wijze kan uitoefenen. Ik steun volledig het voornemen van de verkozen voorzitter om de bijzondere relatie tussen het Europees Parlement en de Commissie te versterken.


Interinstitutionele samenwerking is van vitaal belang om ten aanzien van de besluitvorming van de EU effectiviteit, legitimiteit en goed bestuur te waarborgen. Zij moet worden gebaseerd op drie belangrijke elementen: transparantie, wederzijds vertrouwen en een geest van samenwerking. Hiertoe verbind ik mij tot volledige eerbiediging van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Wat betreft het gevolg dat aan de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement wordt gegeven, zal ik de bepalingen van het kaderakkoord toepassen en er op de gebieden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, voor zorgen dat de Commissie reageert op parlementaire resoluties of verzoeken op grond van artikel 225 VWEU, binnen 3 maanden na het aannemen ervan. In dit verband steun en onderschrijf ik volledig de toezegging van de verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan verslagen inzake wetgevingsinitiatieven.


Ik zal ervoor zorgen dat het Parlement tegelijk met de Raad volledig wordt ingelicht over alle wetgevende en politieke initiatieven die onder mijn bevoegdheid vallen, zodat het Parlement een effectieve democratische controle kan uitoefenen, en ik zal alles doen wat binnen mijn mogelijkheden ligt om transparantie en een goede informatiestroom te waarborgen.


De vergaderingen van de parlementaire commissies en de plenaire vergaderingen, alsook alle andere relevante parlementaire activiteiten zijn unieke gelegenheden om de politieke dialoog tussen de twee instellingen op te bouwen en te versterken. Indien mijn benoeming wordt bevestigd, ben ik voornemens om van bij het begin en gedurende mijn hele ambtstermijn ten volle gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat nauwe betrekkingen tussen de leden van het Europees Parlement en de commissarissen van essentieel belang zijn om een open en eerlijke interinstitutionele samenwerking en een constructieve politieke dialoog te waarborgen.

 
 
Vragen van de Commissie industrie, onderzoek en energie:

3. Prioriteiten


Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten binnen de voorgestelde portefeuille, gezien de nadruk op banen, groei, concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling? Welk tijdschema heeft u voor ogen om deze prioriteiten te verwezenlijken? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema?


De verkozen voorzitter Juncker heeft dit duidelijk geformuleerd: het vergroten van het concurrentievermogen en het stimuleren van banen, groei en investeringen zullen de hoofdprioriteiten van de Commissie zijn. Het is mijn ambitie en overkoepelend doel het volledige potentieel van de verschillende beleidsterreinen in mijn portefeuille te benutten teneinde de reële economie te versterken en om te vormen tot een concurrerende groeimotor ten voordele van de Europese burgers. Ik zie in dit stadium vier prioriteiten waarop ik mij bij mijn activiteiten wil richten, indien ik tot commissaris wordt benoemd:


1) De verdieping van de interne markt zal een topprioriteit van mijn mandaat zijn. Dit betreft niet alleen een grondpijler van de Europese Unie, het is ook de belangrijkste stuwende kracht voor groei en werkgelegenheid. Ik wil een interne markt die eerlijk is, handel, investeringen en productiviteit ondersteunt, en de keuzevrijheid bevordert, en daardoor nieuwe kansen creëert voor zowel burgers als ondernemingen.


De verwezenlijkingen van de interne markt worden echter als gevolg van de huidige economische crisis in twijfel getrokken. Wij moeten deze uitdaging dan ook aangaan en niet alleen de interne markt in stand houden, maar ook versterken. Daartoe moeten wij de mensen in Europa uitleggen welke voordelen de interne markt hun oplevert, en moeten wij ook enkele van de tekortkomingen ervan aanpakken (resterende belemmeringen, overregulering, subsidiariteitskwesties, enz.).


De interne markt moet als platform fungeren voor verdere integratie en convergentie in alle 28 lidstaten. Daarbij moeten wij er voortdurend voor trachten te zorgen dat de internemarktregels een faciliterend en toekomstvast kader blijven voor private en publieke initiatieven. Betere regelgeving vereist dat prioriteiten worden bepaald, bureaucratische formaliteiten / administratieve lasten worden verminderd en met de lidstaten wordt samengewerkt om de bestaande voorschriften ten uitvoer te leggen.


In partnerschap met het Europees Parlement, de lidstaten en de belanghebbenden wil ik een vernieuwde strategie voor de interne markt voorstellen waarbij op basis van een grondige economische analyse prioriteiten voor wetgevende en niet-wetgevende maatregelen worden vastgesteld. Ik ben van oordeel dat een dergelijke strategie met name gericht moet zijn op de sectoren of gebieden die het grootste economische potentieel bieden of duidelijke voordelen voor de consumenten en ondernemingen kunnen genereren.


De economische activiteit wordt in toenemende mate gekenmerkt door grensoverschrijdende waardeketens die goederen- en dienstenhandel combineren, diverse lidstaten omvatten en zich tot internationale markten uitstrekken. Ik vind dat wij goederen en diensten niet op zichzelf mogen beschouwen, maar wel als een integrerend deel van een meer concurrerende Europese economie. Mijn optreden zal erop gericht zijn onze ondernemingen in staat te stellen ten volle profijt te trekken van echt geïntegreerde Europese markten, rekening houdend met de nauwe banden tussen productie en diensten en de noodzaak om een groei- en innovatievriendelijk ondernemingsklimaat te creëren, met inbegrip van het juiste kader voor intellectuele-eigendomsrechten om creatie en innovatie aan te moedigen en te beschermen. De nodige aandacht dient te worden geschonken aan de sociale aspecten van de bovenvermelde processen.


2) Mijn tweede prioriteit zal zijn de industriële basis van de EU te versterken. Europa kan niet gedijen zonder industrie en moet daarom zijn industriële basis in stand houden en versterken. Het is mijn ambitie om hard te werken ter verwezenlijking van het streven van de Commissie om het gewicht van de industrie in het bbp van de EU tegen 2020 weer op te trekken tot 20 %, vergeleken met minder dan 16 % momenteel.


Een groter concurrentievermogen van onze industrie zal niet het resultaat zijn van één enkele maatregel of één beleidsgebied. Om het te realiseren, moeten wij al onze inspanningen en initiatieven bundelen en op dit doel richten, zowel op EU- als op nationaal niveau, en daarbij een hele reeks gebieden betrekken, gaande van energie, klimaat, concurrentie en handel tot werkgelegenheid, regionaal beleid en innovatie. Het is dan ook van essentieel belang het concurrentievermogen op effectieve wijze in alle beleidsvormen van de EU te integreren. Voorts is een partnerschapsbenadering nodig tussen de Commissie en de lidstaten, ook op regionaal en lokaal niveau. Op grond van mijn ervaring kan ik stellen dat er een enorm potentieel schuilt in het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen voor de ondersteuning van een industriële opleving, met name door voort te bouwen op strategieën voor slimme specialisatie.


Ik ben voornemens vroeg in mijn ambtstermijn een reeks maatregelen te formuleren om de industriële basis van de EU geschikt te maken voor een geglobaliseerde economie en voor technologische, demografische en ecologische veranderingen. Deze zouden zich kunnen richten op vier belangrijke gebieden: 1) toegang tot essentiële hulpbronnen voor de industrie, onder meer financiële middelen, grondstoffen, betaalbare energie, en geschoolde arbeidskrachten; 2) toegang tot markten; 3) investeringen in nieuwe technologieën; en 4) het ondernemingsklimaat.


De productiesector bestaat uit een reeks strategische sectoren met hoogwaardige banen zoals de auto-industrie, de luchtvaartindustrie, engineering, bouw, chemicaliën, cosmetica, medische hulpmiddelen en farmaceutica. De sterke banden van deze sectoren met de dienstensector en de beslissende bijdrage die zij leveren aan innovatie en uitvoer maken de productiesector tot een belangrijke motor voor groei en investeringen en een belangrijke speler bij de omvorming van de Europese economie tot een duurzame en concurrerende economie. Ik zal trachten passende voorwaarden te creëren zodat Europa zijn positie van wereldleider in deze sectoren kan handhaven, waarbij ik zal uitgaan van een gestructureerde dialoog met de belanghebbenden. Daarbij zal er onder meer voor moeten worden gezorgd dat het regelgevingskader geschikt blijft voor het doel waaraan het moet beantwoorden uit het oogpunt van concurrentievermogen en interne markt, en dat tegelijkertijd een hoog niveau van veiligheid van personen, milieubescherming en consumentenbescherming wordt gewaarborgd.


Ook zal ik aandacht besteden aan andere veelbelovende sectoren zoals consumentengoederen. Ik zal zorgen voor de tenuitvoerlegging van het aan de Commissie opgedragen deel van de conclusies van de Europese Raad over de defensie-industrieën en -markten, en van het door de Commissie voor deze sector gepresenteerde stappenplan. De defensiesector is van groot strategisch belang voor de veiligheid van Europa en biedt tal van mogelijkheden om voordeel te halen uit een sterkere samenwerking tussen de lidstaten en een grotere marktopenheid die de hele EU bestrijkt.


Bij het vergroten van de concurrentiekracht van de EU-industrie zullen de randvoorwaarden voor innovatie van essentieel belang blijven. Wij moeten een innovatievriendelijk klimaat creëren waarin ideeën van bij het begin worden ondersteund totdat zij marktrijp zijn. Ik zal gebruikmaken van beleidsinstrumenten gaande van IPR-infrastructuur (octrooi, handelsmerk, ontwerp, geografische aanduidingen, bedrijfsgeheim) en -handhaving tot ondersteuning van de introductie van innovatie en technologieën door middel van beleidsmaatregelen inzake financiering en overheidsopdrachten. Samen met de commissaris voor Onderzoek, wetenschap en innovatie wil ik het Horizon 2020-programma en andere EU-beleidsinstrumenten gebruiken om marktgerichte industriële innovatie en belangrijke faciliterende technologieën te ondersteunen.


3) Mijn derde prioriteit zal zijn in Europa een groei- en innovatievriendelijk ondernemingsklimaat tot stand te brengen waarin ondernemerschap en het mkb worden ondersteund. In dit verband zie ik uit naar de evaluatie van de Europa 2020 strategie voor groei en banen. Ik denk dat wij de ondernemerschapscultuur in Europa nieuw leven moeten inblazen en ten volle gebruik moeten maken van het enorme potentieel van het mkb, dat de ruggengraat van onze economie vormt. Op dit gebied ben ik van plan om te zorgen voor een zorgvuldige uitvoering van het actieplan Ondernemerschap 2020, en de visie op de "Small Business Act" voor Europa te vernieuwen. Meer specifiek hoop ik dat alle lidstaten zich verbinden tot vergaande vereenvoudiging van de regelgeving voor het mkb. Ik ben ook voornemens alle mogelijkheden van het programma "Erasmus voor jonge ondernemers" te benutten. Hoewel de financiële stabiliteit is hersteld, gelden nog steeds strenge voorwaarden voor kredieten van financiële instellingen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. In samenwerking met de Europese Investeringsbank moeten wij de toegang tot alternatieve financieringsbronnen vergemakkelijken zodat de ondernemingen de nodige investeringen kunnen doen; daartoe moet de risicokapitaalmarkt in Europa worden versterkt. Bovendien wordt verwacht dat het Cosme-programma tegen 2020 tussen 14 en 21 miljard EUR voor leninggaranties en meer dan 3 miljard EUR voor risicokapitaal zal vrijmaken.


4) Een vierde gebied van groot belang, zowel voor de industrie als het mkb, is de externe dimensie van de interne markt en de toegang tot niet-EU-markten. Ik wil nauw samenwerken met mijn collega die bevoegd is voor handel om ervoor te zorgen dat het handelsbeleid de totstandbrenging van een mondiaal gelijk speelveld ondersteunt en ertoe bijdraagt de Europese industriële basis sterker te maken.


Dit vereist ook dat aanzienlijke vooruitgang wordt geboekt inzake convergentie van de regelgeving, vooral in het kader van het TTIP met de VS. Ik beschouw "economische diplomatie" als zeer noodzakelijk om de toegang tot kritieke inputs voor de Europese industrie, met name kritieke grondstoffen, veilig te stellen en zakenkansen te creëren voor Europese ondernemingen, met name het mkb. Ik wil werk maken van een geïntegreerde Europese strategie voor de internationalisering van het mkb die een toegevoegde waarde biedt naast en verder gaat dan nationale handelsbevorderende activiteiten.


Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van (op u en uw diensten gerichte) lobbyactiviteiten, en de consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de noodzaak om grondige effectbeoordelingen uit te voeren?


De dialoog met belanghebbenden is volgens mij een essentieel onderdeel van slimme regulering en een "must" om hoogwaardige wetgevingsvoorstellen te kunnen presenteren. Het doel van EU-wetgeving is met resultaten te komen voor de burgers en de ondernemingen. Ik wil zorgvuldig aandacht besteden aan hun feedback en verzoeken.


Tijdens mijn mandaat zal ik in volle transparantie omgaan met lobbyisten en mijn diensten verzoeken dit ook te doen, met inbegrip van het volledige gebruik van het transparantieregister. Mijn diensten en ik zullen contact onderhouden met alle belanghebbenden, met inbegrip van vertegenwoordigers van ondernemingen, consumenten, patiënten, werknemers, ngo's en academici, ook in deskundigengroepen. Ik zal ervoor zorgen dat deze deskundigengroepen evenwichtig zijn samengesteld en op passende wijze de diversiteit van standpunten en op het spel staande belangen weerspiegelen.


Ik zal mijn diensten verzoeken om belanghebbenden meer systematisch op de hoogte te brengen van geplande raadplegingen, evaluaties en effectbeoordelingen, zodat zij zich kunnen voorbereiden en een bijdrage kunnen leveren. Binnen mijn bevoegdheidsgebied zal ik er systematisch voor zorgen dat, volledig in overeenstemming met de raadplegingsnormen van de Commissie, via raadplegingen van belanghebbenden voldoende gegevens zijn verzameld om de mogelijke effecten van wetgeving op groei, werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen te beoordelen.


Aangezien het mkb, consumenten en niet-industriële belanghebbenden vaak moeilijkheden ondervinden om hun standpunten aan beleidsmakers kenbaar te maken, wil ik zoeken naar alternatieve manieren om hun deelneming te verzekeren. Ik zal met de lidstaten en de regio's samenwerken om een betere vertegenwoordiging van de mkb-belangen in de EU-beleidsvorming te bevorderen. Zo zal bijvoorbeeld de feedback van het mkb centraal staan in de toekomstige activiteiten van het Enterprise Europe Network, dat bestaat uit ongeveer 600 bedrijfsorganisaties, waarbij hulpmiddelen en acties er specifiek op gericht zullen zijn de deelneming van de Europese ondernemingen aan de EU-beleidsvorming nieuw leven in te blazen.


Ik ben voornemens uit te gaan van directe relaties met nationale overheidsinstanties en EU-instanties zoals het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, die feedback van een breed scala aan belanghebbenden kunnen verzamelen en doorgeven.


Last but not least zal ik ook met genoegen werk maken van een van de grote taken die de verkozen voorzitter Juncker ons heeft opgedragen: regelmatig contact zoeken met de burgers en hen informeren over wat de EU voor hen doet.


4. Samenwerking/toetsing


Op welke manier zult u, in uw hoedanigheid van commissaris bevoegd voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf, zorgen voor de coördinatie met de vicevoorzitters binnen wier projectteams uw beleidsterreinen vallen en met de andere commissarissen binnen uw team, en hoe zult u tot een betere samenwerking komen met de Commissie industrie, onderzoek en energie? Wat zijn met name de stappen die u van plan bent te zetten om de toetsing door de commissie van wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen (waaronder de voorbereiding van wetgevingshandelingen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) en hun tenuitvoerlegging te vergemakkelijken? Op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat de commissie naar behoren op de hoogte wordt gehouden van elke internationale overeenkomst op uw beleidsterrein, met daarbij in het achterhoofd de ervaringen die opgedaan zijn bij de TTIP-onderhandelingen?


Een breed scala aan beleidsterreinen heeft een impact op de industrie en het mkb. Als commissaris bevoegd voor Interne markt, industrie, ondernemerschap en midden- en kleinbedrijf heb ik mijns inziens de belangrijke rol de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen te ondersteunen bij zijn inspanningen om ervoor te zorgen dat effectief systematisch op alle beleidsterreinen aandacht wordt besteed aan het aspect concurrentievermogen. Ik zal hem ook ondersteunen bij het samenstellen en ten uitvoer leggen van het ambitieuze pakket voor banen, groei en investeringen dat in de eerste drie maanden van de ambtstermijn wordt voorgesteld.


Ook wil ik bijdragen aan de uitvoering van het klimaat- en energiepakket, in nauwe samenwerking met de vicevoorzitter voor de energie-unie, om ervoor te zorgen dat de koolstofvermindering en de herindustrialisatie elkaar wederzijds versterkende doelstellingen blijven, in het bijzonder door energie-efficiëntie en investeringen in koolstofarme technologieën in de industrie te stimuleren. Het zal van essentieel belang actie met betrekking tot deze terreinen te ondernemen om de verschillen in energieprijzen met onze belangrijkste concurrenten te verminderen en concurrerend te blijven, meer bepaald bij energie-intensieve industrieën, en bovendien een sterke en duurzame industriële basis voor de toekomst te leggen.


Ik ben van mening dat de expertise van mijn diensten inzake interne markt, industrie, ondernemerschap, mkb, betere regelgeving en modern openbaar bestuur volledig moet worden benut in het kader van het Europees Semester. Ik wil bijdragen aan de verdieping van de landenspecifieke kennis binnen de Commissie en mijn diensten, en daartoe zal ik contacten onderhouden met een breder scala aan nationale belanghebbenden, in nauwe samenwerking met de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog.


De digitalisering van de economie zal grote gevolgen hebben voor hele bedrijfstakken en voor het mkb, alsook voor de burger en de consument. Digitale technologieën impliceren een grondige verandering van de wijze waarop producten en diensten worden geleverd, en zij hebben een impact op industriële waardeketens in heel Europa. Ik wil dan ook aanzienlijk bijdragen aan de werkzaamheden van de vicevoorzitter voor de digitale interne markt en van mijn collega voor de digitale economie en samenleving. Ik wil het digitale ondernemerschap bevorderen en de opname en exploitatie van digitale technologieën door de industrie en het mkb ondersteunen, en daarbij focussen op geavanceerde productieprocessen en de dienstensector.


Ik hecht veel belang aan de externe dimensie van de interne markt en de toegang tot markten buiten de EU. In nauwe samenwerking met mijn collega voor handel wil ik zakelijke kansen voor ondernemingen in het buitenland bevorderen en onze industriële basis sterker maken door te zorgen voor een wereldwijd gelijk speelveld. Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, zal een betere regelgeving een van mijn prioriteiten zijn teneinde een groeivriendelijk ondernemingsklimaat in Europa tot stand te brengen, en ik zal onder leiding van de bevoegde vicevoorzitter bijdragen aan een ambitieus programma voor geschikte en resultaatgerichte regelgeving.


Het zou mij plezier doen regelmatig vergaderingen van uw commissie bij te wonen om de lopende of verwachte wetgevingsinitiatieven en de uitvoering van bestaande regels te bespreken. Ik sta ook tot uw beschikking voor bilaterale contacten en andere parlementaire activiteiten waarvoor mijn aanwezigheid vereist is. Ik ben bereid u regelmatig in te lichten over de voortgang bij de internationale onderhandelingen op mijn bevoegdheidsgebied. Bij de TTIP-onderhandelingen is gebleken dat meer transparantie nodig is. Ik ben ervan overtuigd dat wij, door een dergelijke sterke relatie te vestigen, "partners" zullen worden bij het bewerkstelligen van industriële verandering en bij het versterken van een ondernemingsvriendelijk klimaat in Europa.

 
 
Vragen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming:

5. Groei, concurrentievermogen en scheppen van werkgelegenheid


Welke stappen denkt u te ondernemen om de groei, het concurrentievermogen en het scheppen van banen in de interne markt te helpen verbeteren? Welke geïntegreerde strategie staat u voor ogen om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van de interne markt, zodat deze concrete voordelen kan opleveren voor het bedrijfsleven, de consumenten en de werknemers? Welke stappen zult u ondernemen om bedrijven, en met name het midden- en kleinbedrijf, toegang te verschaffen tot en te laten profiteren van de voordelen van de interne markt? Welke concrete maatregelen zult u treffen om voort te bouwen op de bestaande kracht van de interne markt wat betreft producten en diensten? Op welke dienstensectoren zullen uw activiteiten en beleidsmaatregelen specifiek gericht zijn, en waarom?


Zoals verkozen voorzitter Juncker terecht heeft benadrukt, is de interne markt Europa's beste troef om banen en groei te scheppen; wij moeten bouwen op de sterkte van de interne markt en alle aspecten van het potentieel ervan volledig benutten.


Als wij deze doelstellingen willen bereiken, zullen wij een voor groei en innovatie gunstig ondernemingsklimaat moeten creëren. Wij moeten de administratieve rompslomp trachten te verminderen en nieuwe kansen bieden voor bedrijven om te innoveren en te bloeien en voor de consumenten om ten volle van de interne markt te profiteren. Ik wil dat de interne markt alle burgers ten goede komt, als ondernemer, consument of werknemer. Bij mijn beleid zal ik mij door de volgende beginselen laten leiden:


- Er mag alleen Europese regelgeving worden vastgesteld als deze een meerwaarde kan hebben.


- Onze maatregelen moeten gericht zijn op sectoren en maatregelen die het grootste verschil zullen maken.


- Ons handelen moet gebaseerd zijn op sterkere economische gegevens en kennis van de markten in de lidstaten.


- Wij hebben doeltreffende instrumenten nodig om ons beleid in nauwe samenwerking met de lidstaten vast te stellen en te vervolgen.


- De door ons voorgestelde hervormingen moeten sociaal verantwoord zijn.


Wat de beleidsmaatregelen betreft, kan meer gedaan worden op de volgende gebieden:


1) Beter geïntegreerde dienstenmarkten – om grensoverschrijdende kansen te bevorderen


Mijn onmiddellijke prioriteit is de efficiënte uitvoering van de dienstenrichtlijn en de correcte uitvoering van de gemoderniseerde richtlijn beroepskwalificaties. Ik wil in het begin van de ambtstermijn een verslag voorleggen over de resterende belemmeringen voor een volledig werkende interne dienstenmarkt. Een vernieuwde strategie zou uiteenzetten hoe de resterende belemmeringen voor dienstverleners kunnen worden weggenomen (wat mogelijk het gebruik van het beginsel van wederzijdse erkenning zal verbeteren), hoe de administratieve procedures verder kunnen worden vereenvoudigd (voortbouwend op één-loketten) en hoe kan worden verzekerd dat de consumenten beter gebruik kunnen maken van hun internemarktrechten bij de aankoop van diensten in een andere lidstaat.


Bij alle maatregelen die wij nemen om de dienstenmarkten verder te integreren, moet rekening worden gehouden met het feit dat er sociale gevolgen kunnen zijn, die naar behoren zullen moeten worden aangepakt. Samenwerking tussen de lidstaten is van belang om misbruik van de bestaande regels, waaronder de richtlijn detachering van werknemers, te voorkomen.


Er is gebleken dat het verminderen van de belemmeringen voor de interne dienstenmarkt in sommige sectoren een bijzonder groot economisch voordeel oplevert. Daarbij gaat het onder meer om de zakelijke dienstverlening en de bouw. Hoewel diensten in deze twee sectoren over de nationale grenzen heen kunnen worden geleverd, worden de mogelijkheden voor handel en grensoverschrijdende investeringen onderbenut, zodat er veel ruimte voor groei is. Ik zou deze sectoren grondig willen bestuderen om te zien wat kan worden gedaan om dit potentieel te benutten.


Ook de detailhandel is economisch gezien van groot belang (11 % van het bbp van de EU, 15 % van de werkgelegenheid in de EU). Naar mijn mening is het van essentieel belang dat de werking van de interne markt op dit gebied wordt verbeterd, zodat de levensvatbaarheid van het mkb wordt bevorderd en de duurzaamheid van de toeleveringsketen tussen ondernemingen wordt verzekerd. Traditionele detailhandelaars moeten ten volle kunnen profiteren van de kansen die e-handel biedt


Ik zal ook streven naar een "fit for purpose"-reglementering van de professionele diensten in de lidstaten. Ik zal de inspanningen ondersteunen die de lidstaten op het vlak van modernisering en structurele hervormingen leveren via de voortdurende collegiale toetsing (op grond van de richtlijn beroepskwalificaties).


2) Een eerlijke en open toegang tot de aanbestedingsmarkten


Er bestaat al een Europees regelgevend kader voor groeibevorderende openbare aanbestedingen. Ik wil er nu voor zorgen dat het in de praktijk werkt, dat de aanbestedingsmarkten goed werken, om ondernemingen, in het bijzonder het mkb, volledige toegang tot deze markten op Europees niveau te verlenen. Er is veel te veel lokalisme, bureaucratie en administratieve rompslomp, soms zelfs corruptie, en in het algemeen ontbreekt het aan integratie en kansen voor EU-ondernemingen. Ik zal nauw met de lidstaten samenwerken om de aanbestedingsstelsels te moderniseren, waarbij de gezamenlijke inspanningen gericht zullen zijn op de belangrijkste systeemgerelateerde aspecten en de meest relevante sectoren.


Ik wil ook blijven werken aan de openstelling van de aanbestedingsmarkten wereldwijd – veel van de aanbestedingsmarkten van onze handelspartners zijn immers gesloten terwijl onze markten open zijn.


3) Ontwikkeling van de intellectuele en industriële eigendom om innovatie aan te moedigen en te verspreiden


Intellectuele-eigendomsrechten zijn een essentieel instrument ter bevordering van innovatie en groei: 40 % van de totale economische activiteit in de EU komt van IER-intensieve industrieën; ongeveer 35 % van alle werkgelegenheid in de EU komt van die industrieën. Het wordt mijn prioriteit de juiste infrastructuur te creëren voor industriële IER, zodat innovatie wordt aangemoedigd, investeringen worden gestimuleerd en onze industrie wordt geholpen om ten volle van haar uitvindingen te profiteren.


Daartoe moeten wij de uitvoering van het octrooipakket, de lopende hervorming van het Europese merkenrecht en de onderhandelingen over het bedrijfsgeheimenvoorstel snel voltooien.


4) Een goed werkende interne goederenmarkt


De interne goederenmarkt is een drijvende kracht achter de Europese integratie geweest en heeft aanzienlijk bijgedragen tot de welvaart van de Europese burgers. Hoewel er al veel is bereikt, moeten de resterende belemmeringen voor een volledig werkende interne markt worden weggenomen, bijvoorbeeld via meer wederzijdse erkenning en normalisatie.


Ik zal overwegen de werking van het beginsel van wederzijdse erkenning te verbeteren. Er vindt momenteel een evaluatie plaats, en ik zal het Europees Parlement op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit belangrijke gebied. Ik zie Europese normalisatie als een hoeksteen van de werking van de interne markt en als een krachtig instrument ter ondersteuning van sectorale producten en diensten. De Commissie voert momenteel een onafhankelijke evaluatie van het normalisatiesysteem uit. Ik wil tegen eind 2015 een verslag over de uitvoering van de normalisatieverordening aan het Europees Parlement en de Raad voorleggen.


Ik ben van mening dat de regels voor de productsectoren over het algemeen goed werken in hun bestaande kader, maar dat wij de nadruk moeten leggen op voorlichting over de bestaande regels, handhaving van de regels, en verdere vereenvoudiging ervan. Een betere handhaving is een prioriteit. Wij zullen nauwer in dialoog treden met de ondernemingen om een beter beeld te krijgen van de knelpunten bij de handhaving. In deze context zal ik een nieuw wetgevingsinitiatief over de handhaving van de productwetgeving overwegen om ondernemingen aan te moedigen de internemarktwetgeving inzake producten na te leven en om de last van routine-inspecties te verlichten. In het kader van ons beleid ter verbetering van de handhaving van de productwetgeving moeten de administratieve sancties voor niet-naleving worden gestroomlijnd.


Meer in het bijzonder zal ik mijn volledige steun verlenen aan een snelle vaststelling van de herziene wetgeving betreffende medische hulpmiddelen, die van belang is voor de bescherming van de volksgezondheid, de innovatie en het concurrentievermogen.


Op deze vier gebieden zal het een horizontale prioriteit zijn om burgers en ondernemingen, en in het bijzonder het mkb, te laten profiteren van de interne markt. Indien mijn benoeming tot commissaris word bevestigd, zou ik met name nieuwe manieren willen onderzoeken om het mkb beter in te lichten over de kansen die de interne markt biedt. Naast de verbetering van het Enterprise Europe Network zal ik overwegen om de rol van de productcontactpunten te versterken en de bestaande communicatiekanalen tussen de Europese Commissie en de lidstaten beter te gebruiken.


Streeft u ernaar de rol van de governance van de interne markt in het Europees semester te vergroten? Hoe denkt u deze weg concreet in te slaan? Hoe denkt u het met de Single Market Act in gang gezette beleidsproces te continueren? Bent u eventueel voornemens de wetgevingspakketten interne markt binnen het Europees semester te relateren aan de governance van de interne markt en de rol van de internemarktintegratie?


De governance van de interne markt heeft steeds deel uitgemaakt van de beoordeling die de Commissie van de prestaties van de lidstaten verricht, met name in het kader van het Europees Semester.


Nu de meest urgente problemen tot het verleden behoren, zou de focus meer kunnen komen te liggen op de nationale hervormingen die op de middellange en lange termijn het concurrentievermogen zullen verbeteren en de in de afgelopen jaren verloren gegane banen en groei zullen terugwinnen. Daartoe kan een beter werkende interne markt in de lidstaten inderdaad een belangrijke rol spelen – in sommige lidstaten meer dan in andere. Het verslag over de integratie van de interne markt dat de afgelopen jaren als onderdeel van de jaarlijkse groeianalyse is gepubliceerd, geeft uiting aan deze noodzaak om zich op de interne markt te richten – een focus die ik wil behouden en versterken.


Concreet betekent dit dat bij de dialoog met de lidstaten over nationale economische hervormingen prioriteit moet worden gegeven aan de internemarktmaatregelen, in het bijzonder wanneer deze maatregelen zouden bijdragen tot een meer concurrerende nationale markt en een efficiënter nationaal bestuur. Indien wij bijvoorbeeld de één-loketten versterken en aanbestedingsstelsels transparanter en doeltreffender maken, komt dit niet alleen ondernemingen uit de andere lidstaten, maar ook plaatselijke ondernemingen en zelfs de belastingbetaler ten goede. En wanneer dat gerechtvaardigd is, dienen aanbevelingen voor maatregelen te worden opgenomen in het Europees Semester.


Om extra input voor het Europees Semester te leveren dienen wij voorts bruikbare indicatoren voor de werking van de interne markt in de verschillende sectoren en in elk van de lidstaten vast te stellen. De regelgevende en procedurele kant van de interne markt komt reeds ruim aan bod in het scorebord van de interne markt, met feiten en cijfers over de omzetting, inbreuken en de administratieve capaciteit voor grensoverschrijdende samenwerking en oplossingen. Er dient echter meer te worden gedaan om deze informatie aan te vullen met indicatoren over de economische realiteit als gevolg van de internemarktwet. Een recente studie in opdracht van de IMCO-commissie suggereert dat wij moeten overwegen indicatoren te ontwikkelen of opnieuw te gebruiken die weerspiegelen hoe gemakkelijk of moeilijk het is om zaken te doen in een bepaalde sector en binnen elk van de lidstaten. Ik wil zeer graag in deze richting verdergaan om een sterke bijdrage over de interne markt te leveren aan het Europees Semester.


De interne markt is een van de grootste verwezenlijkingen van Europa en zou Europa een concurrentievoordeel moeten opleveren. De interne markt is in het algemeen belang van alle Europeanen en heeft een impact op bijna elk economisch en consumentenbeleid. Maar net omdat het om zo'n ruim beleidsterrein gaat, bestaat het gevaar dat er geen duidelijke koers is als we niet focussen. Daarom ben ik het eens met de basisaanpak in de wetgevingspakketten interne markt: politieke aandacht geven aan wat van belang is voor ondernemingen en burgers, ervoor zorgen dat de interne markt er voor iedereen is, en pragmatisch zijn over de instrumenten – wetgeving is niet altijd de beste manier om de interne markt te regelen. Ik zou het internemarktbeleid in deze geest willen voortzetten.


Hoe denkt u te waarborgen dat de dienstenrichtlijn correct en volledig wordt uitgevoerd, waarbij een gelijk speelveld voor alle betrokken actoren wordt gegarandeerd?


De uitvoering van de dienstenrichtlijn was de prioriteit van het dienstenbeleid van de vertrekkende Commissie, daar de richtlijn vanaf eind 2009 van toepassing moest zijn. Aangezien de dienstenrichtlijn nog steeds aanzienlijke economische voordelen kan opleveren, blijft de efficiënte uitvoering van deze richtlijn een topprioriteit.


Wat de door de richtlijn verboden nationale maatregelen betreft, zal ik de inspanningen in het kader van de lopende nultolerantie-campagne opvoeren en duidelijke overtredingen van de richtlijn bestrijden. Er geldt een nultolerantie ten aanzien van lidstaten die de richtlijn schenden. Overeengekomen regels moeten worden nageleefd. Wat de door de richtlijn toegestane beperkingen betreft, wil ik blijven samenwerken met de lidstaten om ervoor te zorgen dat dergelijke belemmeringen evenredig zijn en het vrije verkeer van diensten in de interne markt niet onnodig beperken.


De uitvoering van de dienstenrichtlijn moet gepaard gaan met een verdieping van de hervormingen in bepaalde sectoren, waarop in de eerder vermelde strategie moet worden ingegaan.


Hoe denkt u ertoe bij te dragen dat de kansen voor slimme en inclusieve groei, innovatie, concurrentievermogen, duurzaamheid en werkgelegenheid die ontstaan door nieuwe wijzigingen op het vlak van openbare aanbestedingen in Europa, maximaal worden benut?


Met een aandeel van 19 % van het bbp zijn openbare aanbestedingen gewoonweg "too big to fail". Openbare aanbestedingen houden ook rechtstreeks verband met sommige van de belangrijkste beleidsuitdagingen die wij het hoofd moeten bieden: groei en banen, begrotingsdiscipline, modernisering van de overheid, innovatie, vertrouwen van de EU-burgers in de overheid of groene en inclusieve groei.


Wij hebben open aanbestedingsmarkten nodig. Dit betekent ten eerste dat er een echte interne markt moet zijn, met minder lokalisme bij overheidsaankopen, meer transparantie en een eerlijkere behandeling van buitenlandse marktdeelnemers. Ik zal samenwerken met de lidstaten om praktijken die leiden tot een gebrek aan transparantie en oneerlijke behandeling van buitenlandse ondernemingen weg te nemen, te beginnen met de meest problematische sectoren. Ik zal ook samenwerken met mijn collega voor mededinging, om ervoor te zorgen dat ook de ondernemingen een bijdrage leveren. Wij mogen niet toestaan dat ondernemingen de aanbestedingsmarkt van de EU kunstmatig segmenteren.


De markten moeten ook internationaal open zijn. Nu de rest van de wereld sneller groeit dan Europa, mogen deze markten niet gesloten blijven voor handel terwijl de markten van Europa open zijn. Wij moeten de toetreding van China tot de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) voltooien en overeenstemming bereiken over ambitieuze doelstellingen in de hoofdstukken inzake overheidsopdrachten van het trans-Atlantische handels- en investeringspartnerschap (TTIP) en de vrijhandelsovereenkomst met Japan. In dit verband wil ik mij ook inzetten voor een overeenkomst over het Instrument voor internationale overheidsopdrachten, die ons in staat zou moeten stellen om derde landen met gesloten markten rond de onderhandelingstafel te krijgen. Ik zal daartoe nauw samenwerken met mijn collega voor handel.


Europa heeft te maken met belangrijke veiligheidsbedreigingen en budgettaire beperkingen en kan zich dus geen inefficiënte defensie-uitgaven en dubbele capaciteiten veroorloven. Ik wil mij inzetten voor de totstandkoming van een goed werkende interne defensiemarkt waar openheid en concurrentie worden verzoend met rechtmatige veiligheidsoverwegingen. Daartoe is het essentieel dat de richtlijn betreffende overheidsopdrachten op defensiegebied volledig en correct wordt omgezet. Dit gaat niet enkel om de interne markt; dit is van wezenlijk belang om een concurrerende Europese defensie-industrie te behouden die in staat is het defensievermogen dat onze lidstaten nodig hebben, tegen betaalbare prijzen te leveren.


Wij zullen onderzoeken waar het aanbestedingsstelsel faalt, en wij zullen iets aan de gebreken doen. Dit betekent dat de kopers professioneel moeten worden, verspilling moet worden voorkomen en de bureaucratie en administratieve rompslomp moeten worden verminderd. Professionalisering in de overheidssector is cruciaal – wij hebben aanbestedende diensten nodig die over zakelijke vaardigheden beschikken en weten welke producten en diensten ze moeten kopen. Dit betekent ook dat de overheid moet aansluiten bij de e-revolutie. E-aanbestedingen bieden belangrijke voordelen – ze zijn goedkoper, sneller, transparanter en toegankelijker. Ik zal samen met de lidstaten ambitieuze nationale strategieën bepalen om overheidsopdrachten digitaler, professioneler en strategischer (bijvoorbeeld als katalysator voor meer innovatie in belangrijke industriële sectoren van de Europese economie) te maken. Het recent aangenomen pakket overheidsopdrachten is daarvoor een sterke impuls. Ik zal ook nauw samenwerken met mijn collega's voor economische en financiële zaken, belastingen en douane, en regionaal beleid, onder leiding van de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog, om ervoor te zorgen dat dit zowel in het kader van het Europees Semester als bij het beheer van de Europese structuur- en investeringsfondsen aan bod komt.


Een efficiënter aanbestedingsstelsel kan dan ook leiden tot een grotere bundeling van de vraag. Zo moeten gezamenlijke grensoverschrijdende aanbestedingen worden aangemoedigd.


Tot slot, maar daarom niet minder belangrijk, zal ik in samenwerking met mijn collega voor migratie en binnenlandse zaken de mogelijkheden onderzoeken om een beleid te ontwikkelen dat corruptie bij overheidsopdrachten bestrijdt en bijdraagt tot een cultuur van integriteit bij de actoren die bij openbare aanbestedingen betrokken zijn. Corruptie bij openbare aanbestedingen leidt tot verspilling van middelen en vermindert de kwaliteit van de aangekochte goederen, werkzaamheden en diensten. Fraude, corruptie en wanbeheer ondermijnen ook het vertrouwen van de burger en de ondernemingen in de overheid.


Hoe beoordeelt u de stand van zaken met betrekking tot het pakket markttoezicht en productveiligheid?


De vaststelling van het pakket markttoezicht en productveiligheid is een belangrijke stap in de richting van een sterkere consumentenbescherming en de totstandbrenging van een gelijk speelveld voor ondernemingen. Ik verheug mij over de algemene steun van het Europees Parlement bij de eerste lezing. Om de besprekingen in de Raad te stimuleren, start de Commissie een studie om de gevolgen van oorsprongsaanduidingen op de ondernemingen, de consumenten, het concurrentievermogen en de groei te beoordelen. Ik ben van mening dat deze grondige beoordeling de Raad in staat zal stellen de besprekingen over de inhoud van het dossier te hervatten. Ik ben ervan overtuigd dat het met de steun van het Europees Parlement en in het bijzonder deze commissie mogelijk zal zijn een akkoord te bereiken met de Raad. Van mijn kant zal ik mijn uiterste best doen om een compromis te helpen vinden.


Hoe zult u gaan samenwerken met de vicevoorzitter voor de digitale interne markt en de commissaris voor digitale economie en informatiemaatschappij om ervoor te zorgen dat het streven naar een breder gebruik van digitale technologie en onlinediensten tot horizontaal beleid wordt dat voor alle sectoren van de economie geldt?


Ik zal zeer nauw samenwerken met beide commissarissen om ervoor te zorgen dat de digitale interne markt een echte realiteit wordt – er zijn immers veel gebieden waarop onze beleidsmaatregelen elkaar wederzijds kunnen versterken.


De consument van vandaag wil in heel Europa kunnen winkelen vanaf zijn thuiscomputer, en maakt daarbij minder en minder onderscheid tussen de digitale en de fysieke interne markt. Dit betekent dat ons beleid er ook op gericht moet zijn deze markten naadloos te integreren. Een duidelijk geval is e-handel: nadat online is gewinkeld, willen zowel de koper als de verkoper kunnen vertrouwen op efficiënte besteldiensten.


De strijd tegen versnipperde regelgeving op het gebied van de interne markt en de verlichting van de administratieve lasten zullen zowel bijdragen tot als worden vergemakkelijkt door een sterkere en meer geïntegreerde digitale interne markt.


De bevordering en aanmoediging van innovatie is een ander actiepunt dat van bijzonder belang is voor de digitale interne markt. Het kader met betrekking tot intellectuele-eigendomsrechten zal in dit verband een belangrijke rol spelen. Onze innovatieve ondernemingen hebben efficiënte en uitgebalanceerde octrooi- en handelsmerkenstelsels nodig. Ook is er behoefte aan de bescherming van handelsgeheimen en kennisactiva en aan kosteneffectieve en efficiënte verhaalmechanismen voor ondernemingen die het slachtoffer zijn van inbreuken op de intellectuele eigendom op commerciële schaal binnen en buiten de EU.


Zoals onder vraag 4 is vermeld, moeten wij het ondernemerschap stimuleren en ervoor zorgen dat onze industrieën, in het bijzonder het mkb, effectief gebruik kunnen maken van nieuwe technologieën. Wij moeten gebruikmaken van de aanbevelingen die het forum digitaal ondernemerschap tegen eind 2014 zou moeten doen, en voortbouwen op het "e-skills"initiatief, waaronder de grote coalitie voor digitale banen.


Tot slot heeft een moderne interne markt ook een gemoderniseerd openbaar bestuur nodig. Wij moeten ten volle gebruik maken van e-overheidsinstrumenten op alle bestuursniveaus. Wij moeten de overgang naar e-aanbestedingen en e-facturering nastreven en bevorderen, en voortbouwen op de huidige één-loketten en instrumenten zoals het informatiesysteem voor de interne markt.


In het algemeen zullen de strijd tegen versnipperde regelgeving op het gebied van de interne markt en de verlichting van de administratieve lasten zowel bijdragen tot als worden vergemakkelijkt door een sterkere en meer geïntegreerde digitale interne markt.


6. Betere regelgeving


Hoe denkt u de kwaliteit van zowel vooraf als achteraf uitgevoerde effectbeoordelingen te verbeteren met het oog op een integrale en evenwichtige evaluatie van nieuwe wetgevingsvoorstellen voor de interne markt en van bestaande wetgeving? Hoe denkt u met name te waarborgen dat deze evaluaties wetenschappelijk onderbouwd zijn en berusten op betere en breder opgezette mkb- en internemarkttests?


De totstandkoming van "slimme" regelgeving van goede kwaliteit is een van mijn topprioriteiten. Betere regelgeving is absoluut cruciaal om ondernemingen een groeivriendelijk ondernemingsklimaat te bieden en een hoog niveau van veiligheid en milieubescherming te waarborgen. Ik zal, in nauwe samenwerking met de vicevoorzitter voor betere regelgeving, mijn uiterste best doen om te beantwoorden aan de hoge verwachtingen van het Europees Parlement, de lidstaten en tevens alle belanghebbenden en burgers.


Mijn toekomstige bevoegdheidsterrein, indien ik benoemd wordt tot commissaris, is essentieel voor de verdere bevordering van betere regelgeving, aangezien het bij benadering 130 belangrijke wetgevingsteksten omvat die het leeuwendeel van de internemarktwetgeving voor goederen en diensten vormen. Ik zal mijn diensten vragen optimaal gebruik te maken van de bestaande hulpmiddelen voor de beoordeling van de kosten en baten van de wetgeving, waaronder effectbeoordelingen en met name de mkb- en concurrentiebestendigheidstests, alsook van evaluaties achteraf, in het bijzonder geschiktheidscontroles ("fitness checks") en cumulatieve kostenbeoordelingen.


Mijn eerste beginsel is dat de kwaliteit van het effectbeoordelingsproces voor nieuwe wetgeving moet worden verbeterd. De "internemarkttest", de "concurrentiebestendigheidstest" en de "mkb-test" moeten een centrale plaats innemen in de analyse van de Commissie van de effecten. Ik wil het gebruik van alle beschikbare instrumenten verder bevorderen om te waarborgen dat consumenten, betrokken ondernemingen, waaronder het mkb, maar ook onze sociale partners worden bereikt en dat naar hen wordt geluisterd.


Mijn tweede beginsel is dat de bestaande wetgeving lichter, eenvoudiger en goedkoper moet worden. Het Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT) moet worden voortgezet en versterkt. Momenteel vindt een aantal beoordelingen plaats waarbij de werking van de internemarktwetgeving en de effecten op de belanghebbenden onderzocht worden en de resultaten daarvan zullen worden gebruikt in het besluitvormingsproces. Zo zijn er lopende beoordelingen van de stoffenwetgeving en het beginsel van wederzijdse erkenning en wordt er een geschiktheidscontrole uitgevoerd in de bouwsector. Een ander voorbeeld is de evaluatie van het systeem voor de bescherming van tekeningen in de EU. Ik verwacht bovendien dat de nieuwe cumulatieve kostenbeoordelingen waarbij gekeken wordt naar de effecten van de EU-wetgeving voor specifieke takken van industrie, zoals de chemische industrie of de houtverwerkende industrie, relevante informatie zullen opleveren.


Hoe denkt u de prelegislatieve betrokkenheid van de parlementaire commissies te verbeteren, met name waar het wetgevingsinitiatieven op grond van artikel 225 VWEU betreft? Welke stappen denkt u te ondernemen om te bewerkstelligen dat er uitvoerig en adequaat overleg met de belanghebbende partijen plaatsvindt om te waarborgen dat de wetgeving bevorderlijk is voor groei, het scheppen van werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen?


Als vicepremier en minister heb ik altijd goed geluisterd naar de wensen van het parlement en in mijn nieuwe functie wil ik een soortgelijke dialoog met het Europees Parlement blijven voeren. Ik denk dat een betere voorbereiding van het beleid en de wetgeving van de EU een cruciaal onderdeel van slimme wetgeving is en dat het Parlement een sleutelrol moet spelen en moet bijdragen aan de voorbereiding van de initiatieven van de Commissie. Ik kijk uit naar de standpunten van het Parlement, zoals opgenomen in niet-wetgevingsresoluties, en naar uw inbreng via de gestructureerde dialoog.


Betrokkenheid van belanghebbenden beschouw ik als een geïntegreerd onderdeel van slimme regelgeving. Voor meer bijzonderheden verwijs ik naar mijn antwoord op ITRE-vraag 3.


Hoe denkt u een betere handhaving en implementatie van de internemarktwetgeving te waarborgen en ervoor te zorgen dat de lidstaten hun verplichtingen nakomen?


Ik zal een vastberaden verdedigster van de interne markt zijn. De handhaving van de internemarktregels moet bovenaan onze politieke agenda staan. Onze handhavingsactiviteiten moeten enerzijds meer politieke zichtbaarheid en gewicht krijgen op het allerhoogste niveau en anderzijds worden ondersteund door een beter, op het publiek en het maatschappelijk middenveld gericht communicatiebeleid waarbij onze doelstellingen, strategieën en concrete resultaten worden belicht. Ons handhavingsbeleid moet strategischer en coherenter worden en meer worden toegespitst op de ernstigste problemen die zich op de interne markt voordoen en waarmee burgers en bedrijven te kampen hebben.


Hiertoe moeten wij een coherente aanpak bieden, waarin verschillende instrumenten en instanties van de lidstaten een rol spelen.


Alles staat of valt met de kwaliteit van de door ons geproduceerde wetgeving. Deze moet van zeer hoge kwaliteit zijn en reeds inspelen op de te verwachten praktische uitdagingen. Dit is deels de rol van de Commissie: bij de opstelling van voorstellen moeten wij ervoor zorgen dat deze volledig "handhavings- en uitvoeringsproof" zijn. Maar natuurlijk hebben ook de Raad en het Europees Parlement een belangrijke rol bij het vermijden van compromisoplossingen die te dubbelzinnig zijn om uit te voeren.


De samenwerking met onze lidstaten is echter eveneens cruciaal. Wij zijn bereid hen te helpen tijdens het proces van omzetting en uitvoering van de overeengekomen voorschriften en mogelijke oplossingen te bespreken wanneer zich problemen voordoen. De handhaving en toepassing van de internemarktwetgeving staat of valt met de middelen die de nationale inspecteurs en markttoezichtautoriteiten ter beschikking staan. Ik ben voornemens beter te kijken hoe de lidstaten geholpen kunnen worden meer tijd en middelen aan het toezicht op de nationale markten voor producten en diensten te besteden. Het markttoezichtvoorstel dat momenteel in het Parlement wordt besproken, is een stap in de goede richting.


Ten tweede moeten wij de burgers en bedrijven in staat stellen hun rechten doeltreffend op te eisen door hun veel betere, jargonloze informatie over rechten, regels en procedures te geven (zoals de portaalsite Uw Europa) en ervoor te zorgen dat zij toegang hebben tot snelle en efficiënte probleemoplossingsmechanismen.


Ten derde zal ik niet aarzelen zo nodig inbreukprocedures tegen lidstaten in te leiden, mochten zich ernstige problemen voordoen bij de toepassing van de internemarktvoorschriften. Dit gezegd hebbende, geloof ik dat veel problemen kunnen worden voorkomen of sneller met andere middelen kunnen worden opgelost. Het informele probleemoplossingsmechanisme, Solvit, is in dit verband een zeer succesvol hulpmiddel, dat alle mogelijke steun moet krijgen. Het kennisgevingssysteem in het kader van Richtlijn 98/34 is een voorbeeld van een zeer efficiënt middel om problemen te voorkomen en hiervan moet ten volle gebruik worden gemaakt.


Op vergelijkbare wijze moeten wij administratieve procedures die een grote bron van onnodige belemmeringen vormen, sneller en eenvoudiger maken. Dit geldt ook voor de grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden. Daarbij ben ik van mening dat een benadering waarbij digitaal de standaard wordt ("digital-by-default") de enige weg vooruit is en ik ben dan ook van plan de bestaande instrumenten die goed werken (zoals het informatiesysteem voor de interne markt) verder uit te bouwen en samen met mijn collega's nadere initiatieven op het gebied van e-government te nemen.


Ten slotte moeten wij de realiteit van de interne markt op meer systematische wijze gaan meten. Wij moeten gegevens uit verschillende bronnen verzamelen, onder meer rechtstreeks van burgers, bedrijven en consumenten. Deze feedback zal ons helpen bij het stellen van prioriteiten voor de handhaving van wetgeving en de verdere verbetering ervan. Ik ben ervan overtuigd dat een dergelijke totaalbenadering, met inbegrip van systematische monitoring via het onlinescorebord van de interne markt, een krachtige aanvulling zal vormen op het klassieke handhavingsinstrument, de inbreukprocedure.