Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Kristalina Georgieva

Hoorzitting

 

Kristalina Georgieva

Portefeuille: Begroting en human resources - Vicevoorzitter
 
Dag 4 , donderdag 2 oktober 2014 - 13:30 , Brussel  
 
Kristalina Georgieva (Bulgarije)
Kristalina Georgieva
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u jegens het Europees Parlement uw onafhankelijkheid garanderen? Kunt u waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen rijzen over uw functioneren als commissaris?


Ik wijd mijn leven aan het dienen van het algemeen belang: ik heb eerst gewerkt als hoogleraar, daarna als senior manager bij de Wereldbank, en de afgelopen vijf jaar als commissaris. Ik heb een miljardenbudget beheerd en heb bewezen zorgvuldig te werk te gaan, met de nadruk op resultaten en mijn verantwoordingsplicht jegens begunstigden en belastingbetalers. Als commissaris voor Internationale samenwerking, humanitaire hulp en crisisbestrijding hield ik toezicht op de verlening van levensreddende hulp aan ca. 500 miljoen kinderen, vrouwen en mannen in de hele wereld die getroffen werden door conflicten of natuurrampen. Kostenefficiëntie betekende hier dat minder mensen overleden en dat de levenskwaliteit van meer mensen werd verbeterd. Bewust omgaan met elke euro die onze belastingbetalers betalen en daarmee de best mogelijke resultaten boeken, is mijn drijfveer.


Dit was al zo toen ik bij de Wereldbank werkte, en in het bijzonder in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Ik speelde een belangrijke rol bij de hervorming van het beheer van de Bank en de bijhorende kapitaalsverhoging, er daarbij over wakend dat de bijkomende middelen van de belastingbetaler gepaard gingen met maatregelen om de efficiëntie te vergroten en de prestaties van het personeel te verbeteren.


Ik heb steeds bewondering gehad voor de transformatieve krachten van de Europese Unie. De Unie is een baken van hoop, vrede en welvaart voor honderden miljoenen mensen, binnen en buiten haar grenzen. Deze krachten worden op de proef gesteld door de economische en financiële crisis waar we uit komen. Voor onze burgers en voor de wereldvrede en -veiligheid moeten we de gevolgen van de crisis overwinnen, niet alleen voor onze economie, maar ook voor onze Europese eenheid, onze solidariteit en ons vermogen het goede te doen in een wereld die steeds kwetsbaarder is.


Zoals verkozen voorzitter Juncker aangaf in zijn toespraak voor het Europees Parlement, heeft Europa een deel van zijn geloofwaardigheid, een deel van zijn concurrentievermogen en een deel van het vertrouwen van zijn burgers verloren. Wij moeten dat herstellen, en de Commissie heeft de taak daar het voortouw bij te nemen.


Als mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik als vicevoorzitter voor begroting en personeelszaken twee domeinen coördineren die cruciaal zijn als de Commissie resultaten wil kunnen bereiken voor de burgers. Dat betekent dat we de financiële en personele middelen waarover wij mogen beschikken, op de beste en meest efficiënte manier gebruiken. De Commissie moet flexibeler worden en moet geld en mensen inzetten voor die prioriteiten waarmee groei, banen, billijkheid en een betere levenskwaliteit voor alle Europeanen worden bereikt. Het centrale uitgangspunt voor mijn werk is het feit dat verandering niet alleen maar onvermijdelijk is, maar vooral ook positief is, en dat wij sneller moeten kunnen reageren op de snel veranderende wereld.


Tegelijk moeten we zorgen voor een doeltreffende uitvoering en controle van de begroting, om de Europese belastingbetaler te tonen dat het geld dat in deze moeilijke tijden ter beschikking wordt gesteld van de Unie, goed wordt beschermd, verantwoord wordt gebruikt en tastbare resultaten oplevert.


Ik heb in mijn loopbaan steeds de striktste gedragsregels gehanteerd. In 2010 verklaarde ik ten overstaan van het Hof van Justitie van de Europese Unie plechtig mijn onafhankelijkheid te bewaren en mij te laten leiden door ons gemeenschappelijk Europees belang. Ik heb deze verklaring strikt nageleefd en zal deze graag nogmaals afleggen, mocht ik deel uitmaken van de nieuwe Commissie. Ik zal mij volledig houden aan de regels inzake onafhankelijkheid, ethische normen en transparantie, zoals die zijn vastgelegd in artikel 17, lid 3, VEU, artikel 245 VWEU en de gedragscode voor leden van de Commissie.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


De nieuwe Commissie moet een sterk en doeltreffend team zijn. In zijn agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering heeft de verkozen voorzitter de prioriteiten voor deze Commissie vastgelegd. Als vicevoorzitter voor begroting en personeelszaken wil ik ervoor zorgen dat we deze middelen en personeelsleden inzetten om resultaten te boeken die binnen deze prioriteiten passen. We hebben een performantiecultuur nodig. Ik ben van plan duidelijk te maken dat iedere commissaris de verantwoordelijkheid draagt om het belastinggeld goed te gebruiken en ervoor te zorgen dat ons getalenteerd en toegewijd personeel goed wordt ingezet, en zal mijn medecommissarissen daarin ondersteunen.


Ik hecht grote waarde aan mijn verantwoordelijkheid om over de jaarlijkse begroting te onderhandelen, in het bijzonder wat de betalingen betreft, en om toezicht te houden op de jaarlijkse kwijtingsprocedure. Even belangrijk is de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding van de tussentijdse herziening in 2016 van het meerjarig financieel kader en van een voorstel voor de periode na 2020. Ik erken dat het belangrijk is niet alleen de financiële, maar ook de personele middelen die wij ter beschikking hebben, verstandig en efficiënt te beheren.


Wij hebben de plicht ons meer toe te spitsen op de toegevoegde waarde van de EU-begroting. De begroting gaat over cijfers, maar - nog veel belangrijker - ook over mensen. Of het nu landbouw betreft, cohesiefondsen, onderzoek, onderwijs of extern optreden, het gaat altijd over hoe we een verschil kunnen maken in het leven van mensen. Ik zal dus met onze burgers praten over de toegevoegde waarde van de begroting, maar hen ook vragen wat beter kan en hoe we meer kunnen doen binnen onze budgettaire beperkingen.


In de eerste plaats zal ik samenwerken met het Europees Parlement. Het verheugde mij dat de verkozen voorzitter het Parlement zijn plannen meedeelde om de bijzondere relatie tussen het Europees Parlement en de Commissie te versterken. Ik heb de voorbije vijf jaar met het Parlement gewerkt en vond dat een positieve ervaring, gebaseerd op vertrouwen, wederzijds respect en samenwerking.


Ik zal voortbouwen op de samenwerking die mijn voorgangers met het Europees Parlement hebben opgezet inzake de tussentijdse herziening van het huidige meerjarig financieel kader en de voorbereiding voor de periode na 2020. Ik reken op nauwe samenwerking bij de jaarlijkse begrotingsprocedure in het kader van het interinstitutioneel akkoord betreffende de begrotingsdiscipline, op samenwerking in begrotingszaken en op goed financieel beheer. Ik zal ook aandachtig luisteren naar de standpunten van het Parlement over de jaarlijkse kwijtingsprocedure aangezien we voortdurend streven naar verbetering. Ik zal mij ervoor inzetten dat de toewijzing van personeel overeenstemt met onze prioriteiten en op transparante wijze verloopt. Ik zal graag geregeld verslag uitbrengen en informatie delen over het werkprogramma van de Commissie als overeengekomen in het Kaderakkoord, zodat het Parlement zijn democratisch toezicht makkelijker kan uitoefenen. Ik kijk ernaar uit deel te nemen aan alle belangrijke onderhandelingstrialogen.


Met betrekking tot de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement zal ik de bepalingen toepassen van het Kaderakkoord en er, op de terreinen waarvoor ik bevoegd ben, voor zorgen dat de Commissie ten laatste drie maanden na de goedkeuring ervan antwoordt op parlementaire resoluties of verzoeken die op basis van artikel 225 VWEU worden gedaan.


In het licht hiervan steun ik ten volle de belofte van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzonder veel aandacht zal besteden aan initiatiefverslagen van wetgevende aard.


Ik zal bij de uitoefening van mijn verantwoordelijkheden volledig samenwerken met de andere leden van de Commissie en werken volgens de werkmethodes die verkozen voorzitter Juncker heeft opgesteld. Ik zal het Europees Parlement en de Raad gelijk behandelen, zoals wordt verwacht binnen de gewone wetgevingsprocedure, maar ook als commissaris die verantwoording moet afleggen aan de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement.


Als mijn benoeming tot vicevoorzitter wordt bevestigd, steun ik uiteraard ten volle onze nieuwe verbintenis tot transparantie die wordt gedaan in de politieke richtsnoeren van de verkozen voorzitter. Ik verbind mij ertoe alle contacten en ontmoetingen openbaar te maken die ik heb met professionele organisaties of zelfstandigen over iedere kwestie die te maken heeft met EU-beleidsvorming en uitvoering.

 
 
Vragen van de Begrotingscommissie

3. Alarmerende situaties met betrekking tot betalingen met middelen van de EU-begroting


De afgelopen jaren hebben we gezien dat de Raad steeds vaker de betalingsramingen van de Commissie (de basis voor haar voorstellen) in twijfel trekt, tijdens de behandeling van de jaarlijkse ontwerpbegrotingen de betalingskredieten verlaagt en het niveau van de door de Commissie middels gewijzigde begrotingen voorgestelde betalingen naar beneden bijstelt. Dit heeft tot een enorme achterstand bij de betaling van rekeningen geleid en tot een alarmerende toename van de RAL's, hetgeen in schril contrast staat met de opmerkingen hierover in de verklaringen van de Raad en de conclusies van de Europese Raad.


Wat gaat u doen om de begrotingsautoriteit te overtuigen van de betrouwbaarheid van de door de Commissie gehanteerde cijfers, die de onbetwistbare basis vormen voor het niveau van de voorgestelde betalingskredieten?


Wat gaat u in concreto doen om de alarmerende situatie met betrekking tot betalingen op te lossen en de abnormale toename van de RAL's een halt toe te roepen?


De afgelopen jaren hebben de begrotingsbesprekingen plaatsgevonden in moeilijke economische tijden, waarin veel lidstaten hun nationale begrotingen hebben verlaagd om de houdbaarheid van de schuld te waarborgen. We moeten deze toestand en de gevolgen voor de EU-begroting onder ogen zien: voor het eerst in de geschiedenis valt een netto-daling te noteren van de vastleggingen en de betalingen. Tegelijk zijn de vraag naar en absorptie van middelen ter ondersteuning van ons gemeenschappelijk beleid toegenomen. Dit zet de begroting onder ongeziene druk, in het bijzonder met betrekking tot het verschil tussen geplande en werkelijke betalingen. De Commissie kan niet langer uitgaan van een gezonde spreiding hiervan, die tijdige betaling van alle toekomstige rekeningen en nieuwe projecten mogelijk zou moeten maken. De EU moet zich nog aanpassen aan die nieuwe begrotingsrealiteit en de betalingskredieten en de uitgavenaanvragen op grond daarvan beheren.


In een voor begrotingsonderhandelingen gespannen klimaat heeft de Commissie gewerkt aan accurate betalingsvooruitzichten, zodat de stroom van fondsen en investeringen in de echte economie voorspelbaar en duurzaam is, ter ondersteuning van groei en banen. Deze vooruitzichten voorzien in een passend niveau van betalingskredieten dat overeenstemt met het niveau van de vastleggingen en de wettelijke verplichtingen die door de lidstaten en het parlement zijn afgesproken.


De Commissie heeft een bewezen staat van dienst inzake het plannen en uitvoeren van betalingskredieten (nog versterkt door begrotingswijzigingen). In 2013 bijvoorbeeld voerde de Commissie 99,9% van alle betalingskredieten uit. De Commissie is voorzichtig geweest bij haar schattingen van de vereiste betalingskredieten, daarbij rekening houdend met de budgettaire beperkingen op EU- en op nationaal vlak.


Maar het kan nog beter. Wij moeten blijven communiceren met de begrotingsautorititeit zodat we meer gedetailleerde informatie krijgen over de ramingen van de Commissie en de gevolgen van de verschillende acties. Ik zal alle relevante Commissiediensten verzoeken om samen te werken aan het verbeteren van hun ramingen van de betalingsbehoeften op basis van een strenge beoordeling van de uitvoering in het verleden en het absorptievermogen. Dit is van cruciaal belang voor de goede werking van de jaarlijkse begrotingsprocedure. Ik zal er ook voor zorgen dat de Commissie de uitvoering van de betalingen nauwgezet blijft volgen en corrigerende maatregelen kan voorstellen als die nodig zijn om ons beleid te verwezenlijken.


Als mijn benoeming wordt bevestigd, zal mijn eerste prioriteit zijn te werken met beide takken van de begrotingsautoriteit om de onderhandelingen af te ronden over het ontwerp van gewijzigde begroting voor 2014 en de ontwerpbegroting 2015, om zo de toename van de openstaande vastleggingen onder controle te krijgen, de kosten voor de EU-begroting (en dus de belastingbetalers) van de intresten door late betalingen zo laag mogelijk te houden en ten volle bij te dragen aan de doelstellingen van de begroting, in het bijzonder het stimuleren van investeringen, groei en banen in Europa. Ik erken de bijzonder benarde toestand van de betalingen die voortvloeit uit de gelijktijdige gevolgen van drie factoren: gekrompen budget, hoge openstaande vastleggingen van de programma’s voor de periode 2007-2013 en ongewoon snelle toename van de uitvoeringssnelheid in het eerste jaar van de nieuwe programmeringsperiode. Een voorzichtig antwoord vergt maatregelen om het ontwerp van gewijzigde begroting (OGB) 3/2014 en de ontwerpbegroting 2015 goed te keuren en de marge voor onvoorziene uitgaven voor 2014 in te schakelen zoals door de Commissie is voorgesteld. Ik zal mijn inspanningen toespitsen op het voorkómen van een onhoudbare toename van de openstaande vastleggingen (de zogenaamde openstaande verplichtingen of RAL), met inbegrip van de toenemende achterstand aan onbetaalde rekeningen aan het einde van het boekjaar. Hoewel RAL horen bij een meerjarige financiële programmering, is de stijging tussen 2007 en 2013 tot 222 miljard EUR eind 2013, zorgwekkend, en zij moet dan ook worden aangepakt. Dat kan alleen als bijkomende betalingen beschikbaar worden gesteld om wettelijke verplichtingen na te komen. Ik wil de hand uitsteken naar de Raad om de ernst van het probleem uiteen te zetten, evenals de mogelijke negatieve invloed op groeibevorderende investeringen in de EU en op haar positionering op wereldvlak. Ik zal bij de Raad pleiten voor het gebruik in de EU-begroting dit jaar van de meevaller bij de ontvangsten uit boetes om de het voorgestelde OGB 3/2014 te financieren. Ik zal met de betreffende Commissiediensten samenwerken om een duidelijk beeld te krijgen van wat het zou kosten om niet op te treden en van wat het oplevert als we zorgen voor de middelen voor de uitvoering van de programma's die op basis van het MFK zijn goedgekeurd.


Het Parlement en de Commissie hebben in dit verband altijd gepleit voor een zo groot mogelijke flexibiliteit bij de tenuitvoerlegging van het meerjarig financieel kader (MFK). Dit heeft in een aantal nieuwe bepalingen in de MFK-verordening geresulteerd, maar sommige daarvan blijken in de praktijk aanleiding te geven tot bepaalde verschillen in interpretatie. Zo vinden bijvoorbeeld zowel de Commissie, als het Parlement dat de betalingen voor de speciale instrumenten als betalingen moeten worden beschouwd boven en bovenop de in het MFK vastgestelde betalingsplafonds. Niets wijst er evenwel op dat de Raad met een dergelijke interpretatie akkoord zou kunnen gaan, integendeel. Dit heeft als absurde consequentie dat beide takken van de begrotingsautoriteit bij het nemen van begrotingsbesluiten uitgaan van verschillende marges bij betalingen.


Hoe beoordeelt u deze situatie en welke concrete maatregelen overweegt u te gaan nemen om de Raad van standpunt te doen veranderen en in de toekomst af te zien van blokkades?


Als lid van de huidige Commissie sta ik volledig achter het voorstel dat wij hebben gedaan voor meer flexibiliteit binnen de begroting, omdat dat de enige manier is om om te gaan met besparingen als de vraag naar EU-middelen stijgt. Het politieke akkoord over het MFK 2014-2020 was gebaseerd op het feit dat "... specifiek de grootst mogelijke flexibiliteit [dient] te worden betracht om de Unie in staat te stellen overeenkomstig artikel 323 VWEU aan haar verplichtingen te voldoen." Dit is voor mij van cruciaal belang aangezien het MFK 2014-2020 alleen op een geslaagde manier kan en zal worden uitgevoerd als in de praktijk de grootst mogelijke flexibiliteit aan de dag wordt gelegd. De flexibiliteit is cruciaal om de kloof te overbruggen tussen vastleggingen en betalingen, die voor 2014-2020 51,5 miljard EUR bedraagt.


Ik zal samenwerken met de Raad om te bewijzen dat deze specifieke en zo groot mogelijke flexibiliteit nodig is, zoals voorgesteld in het OGB 3/2014.


Ik zal ervoor zorgen dat de zaak duidelijk en overtuigend is, zodat de kans op verschillende interpretaties van de bepalingen over specifieke en maximale flexibiliteit verkleint of zelfs verdwijnt.


Wat de bijzondere instrumenten betreft, heb ik als commissaris voor humanitaire hulp en crisisbestrijding intensief gebruik gemaakt van instrumenten als het Solidariteitsfonds en de reserve voor noodhulp, en kan ik zeggen dat deze instrumenten pas nuttig zijn als zij worden gebruikt zoals zij zijn bedoeld, dus met bepalingen voor zowel vastleggingen als betalingen boven de maximumbedragen.


De wereld wordt steeds kwetsbaarder en heeft vaker te maken met schokken en onvoorziene gebeurtenissen. Momenteel zijn er maar liefst vier gelijktijdige "niveau 3"-noodsituaties én de ebolacrisis in West-Afrika. Daar moet snel op worden gereageerd en er moeten snel betalingen voor worden ingezet. Ook onze lidstaten staan onder druk en krijgen schokken; dat bleek onlangs nog na de marktbeperkingen in Rusland.


In punt 101 van de conclusies van de Europese Raad wordt dit duidelijk verwoord: "Ter wille van de transparantie en de begrotingsdiscipline bevat het MFK in de regel alle uitgaven die door de Unie worden gefinancierd. Wegens hun specifieke karakter zullen het flexibiliteitsinstrument, het Solidariteitsfonds, het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering, de reserve voor noodhulp en het Europees Ontwikkelingsfonds echter buiten het MFK vallen." Dat houdt dus in dat er op beleidsniveau een akkoord is dat deze instrumenten, die bedoeld zijn om te reageren op onvoorziene gebeurtenissen, de maximumbedragen van het MFK mogen overschrijden.


Dit komt ook tot uiting in de vierde overweging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020. Ontegensprekelijk kan de grootst mogelijke flexibiliteit alleen maar worden uitgevoerd als de betalingen die de maximumbedragen overschrijden via de bijzondere instrumenten, ook niet meetellen in die maximumbedragen; er zijn geen wettelijke argumenten tegen deze interpretatie, dat bevestigde ook de juridische dienst van de Raad.


Vastleggingen en betalingen voor bijzondere instrumenten moeten consequent worden behandeld. Betalingen zijn het logische gevolg van verplichtingen die voortvloeien uit de vastleggingen via de bijzondere instrumenten. Als de begrotingsprocedure zou worden aangepast om de bijzondere instrumenten onder het maximumbedrag te laten vallen, zou dat leiden tot een verminderde tenuitvoerlegging van de programma's, wat zou indruisen tegen hun wettelijke grondslag. Het niveau van de in de begroting 2013 goedgekeurde betalingskredieten, boven de maximumbedragen van het MFK, toont impliciet het standpunt van de Commissie aan over de bijzondere instrumenten.


Ik zal er bij de Raad voor strijden dat deze bijzondere instrumenten buiten de maximumbedragen van het MFK vallen. Ik hoop op en ga uit van de steun van het Europees Parlement in dit belangrijke debat.


4. Post-electorale herziening van het MFK en hervorming van het stelsel van eigen middelen


Het Parlement heeft altijd gepleit voor een post-electorale herziening van het MFK 2014-2020, hetgeen nu is opgenomen in artikel 2 van de MFK-verordening en ook al onderdeel heeft uitgemaakt van een aantal verklaringen van de Commissie, de laatste keer van de unilaterale verklaring van december 2013. In zijn toespraak tot het Europees Parlement op 15 juli gaf kandidaat-voorzitter Juncker aan dat deze tussentijdse herziening "ertoe moet dienen de begroting van de EU nog sterker te gebruiken voor het creëren van meer banen, het aanzwengelen van de groei en het vergroten van het concurrentievermogen".


Kunt u aangeven wanneer we het wetgevingsvoorstel van de Commissie betreffende de herziening van de MFK-verordening kunnen verwachten, en ook óf en op welke wijze u over de inhoud daarvan een daadwerkelijke en inhoudsvolle dialoog met het Parlement wenst te voeren?


Vindt u, wat heel concreet de mogelijke inhoud van het voorstel betreft, dat de voortzetting en geëigende financiering van in een vroeg stadium uit te voeren programma' s, nieuwe prioriteiten, zoals recentelijk de in juni 2014 door de Europese Raad besloten EU-brede investeringsplannen of de crisis in de Oekraïne, het oplopende niveau van de RAL's en het zich voortslepende probleem bij de betalingen hier onderdeel van zouden moeten uitmaken?


Ik zal de belofte in de MFK-verordening dat de Commissie ten laatste eind 2016 een tussentijdse herziening van het MFK voorstelt, gestand doen. Deze verplichte herziening zal, waar nodig, gepaard gaan met een wetgevingsvoorstel voor een herziening. Ik ben van plan met name op de volgende vier kwesties te focussen: 1) de overkoepelende marge voor betalingen; 2) de overkoepelende marge voor vastleggingen; 3) de vereisten van Horizon 2020 en 4) de mogelijke afstemming van de looptijd van het MFK na 2014-2020 op de politieke cycli van de instellingen. Ik zal deze verbintenis volledig nakomen.


De herziening kan ook betrekking hebben op een eerste beoordeling van de resultaten van de verschillende vereenvoudigingsmaatregelen, prestatiebevorderende maatregelen en/of maatregelen die de doeltreffendheid van de middelen koppelen aan goed economisch bestuur in deze initiële programmerings- en uitvoeringsfase van het MFK. Ik zal dit "beter besteden" de hoogste prioriteit geven en trachten vroeg in de procedure informatie te verkrijgen van het Parlement, de lidstaten, de Rekenkamer en de belanghebbenden. Ik zal deze kwestie ook opnemen met alle bevoegde commissarissen en diensten van de Commissie. Ik wil van "beter besteden" een overkoepelende prioriteit maken en er regelmatig aandacht aan besteden op het niveau van de bevoegde commissarissen. Of individuele programma's of initiatieven moeten worden versterkt, zoals vermeld in de vraag, hangt mijn inziens ook af van hoe zij tegen die tijd presteren.


De analyse van de werking van de overkoepelende marge voor betalingen, waar de Commissie toe verplicht is, moet worden uitgebreid om na te gaan of de betalingsmaxima voldoende zijn en welke resultaten worden geboekt met andere instrumenten voor flexibele betalingen, zoals de marge voor onvoorziene uitgaven.


Banen, groei en concurrentievermogen zijn de belangrijkste doelstelling van de EU en dus moet deze herziening aantonen waar er nog marge is voor nieuwe initiatieven. Vanaf 2016 zal de overkoepelende marge voor vastleggingen het mogelijk maken marges onder het totaalbedrag van de vastleggingen die beschikbaar zijn gebleven in de jaarlijkse begroting, te gebruiken voor een nieuw initiatief inzake investeringen, groei en werkgelegenheid, met name voor jongeren. De tussentijdse herziening zal ook een gelegenheid zijn om de externe instrumenten van de EU te bekijken. In Oekraïne bijvoorbeeld is de huidige crisis niet alleen een kwestie van humanitaire hulp en veiligheid, maar heeft deze ook van ernstige gevolgen voor het ondernemersvertrouwen en de groei in de EU.


Om te zorgen voor een positieve reactie op wetgevingsvoorstellen die de Commissie in het kader van de herziening zou indienen, zal ik een ruime raadplegingsprocedure starten en zorgen voor goede samenwerking met het Parlement en de Raad in de loop van de herziening.


Het Europees Parlement vindt het heel belangrijk dat het stelsel van eigen middelen van de EU-begroting op de schop wordt genomen. Welke follow-up wilt u geven aan de voorstellen van de uittredende Commissie? Op welke wijze denkt u de postelectorale herziening van het MFK te gebruiken om nieuwe eigen middelen te identificeren en desbetreffend voorstellen voor te leggen? Waar zou in uw optiek bij nieuwe eigen middelen aan gedacht kunnen worden en welke criteria komen wat u betreft in aanmerking om ze te kiezen?


Zou het uit 2011 stammende voorstel voor een nieuwe btw kandidaat zijn om onderdeel van een dergelijk pakket te vormen, hoewel de Raad dit idee nooit serieus in overweging heeft genomen?


Hoe ziet u de toekomst van de belasting op financiële transacties in het kader van versterkte samenwerking en in hoeverre denkt u dat het realistisch is ervan uit te gaan dat een deel van de opbrengsten van een dergelijke belasting in de vorm van eigen middelen op de EU-begroting terecht zou kunnen komen?


Kunt u garanderen dat de groep op hoog niveau onder voorzitterschap van Mario Monti op ruimhartige samenwerking van de Commissie mag rekenen? Hoe bent u in het bijzonder van plan zorg te dragen voor een nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van het Europees Parlement?


Ik ben het eens met de zienswijze dat een hervorming van het systeem van eigen middelen van de Unie de totstandkoming van de begroting kan verbeteren en spanningen tussen lidstaten en tussen de Europese instellingen kan verminderen. Dit zal tijdens mijn ambtstermijn hoog op mijn agenda staan. De Commissie, samen met het Parlement en de Raad, volgt deze kwestie op in het kader van de groep op hoog niveau inzake eigen middelen die is opgericht als onderdeel van het akkoord over het MFK 2014-2020. Ik kijk ernaar uit actief aan deze groep te kunnen deelnemen. Ik zal dan ook spoedig contact opnemen met professor Mario Monti, de voorzitter, en met alle leden.


Behalve aan onmisbare begrotingsvereisten als toereikendheid en stabiliteit van inkomstenstromen moeten de criteria voor eigen middelen compatibel zijn met de algemene beginselen van eenvoud, transparantie, billijkheid en democratische verantwoordingsplicht die in het MFK worden gehanteerd. Voor wijzigingen van het eigenmiddelenbesluit is echter unanimiteit vereist (Besluit 2014/335/EU, Euratom van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen), zodat de vraag wat politiek haalbaar en aanvaardbaar is, in deze ook van belang is.


De Europese Raad van februari 2013 concludeerde dat een aantal belangrijke aspecten van het voorstel inzake eigen middelen van de Commissie van 2011 nader moest worden onderzocht. Het voorstel voor een herwerkte btw als eigen middelen, dat verband houdt met de werking van de interne markt, blijft dus op tafel. De Commissie bevestigde eveneens dat de belasting op financiële transacties, zelfs als die zou worden toegepast in het kader van "versterkte samenwerking", een realistische bron van eigen middelen zou kunnen zijn.


Uit het verleden blijkt dat we te maken kunnen krijgen met een impasse zolang de lidstaten alleen maar bezorgd zijn over de verdeelsleutel en de optimalisering van hun eigen nettobalansen. In al mijn contacten met belanghebbenden, ook de nationale parlementen, zal ik dan ook benadrukken dat de EU-begroting geen nulsomspel is; ik zal streven naar wederzijds begrip van de mogelijke synergieën en toegevoegde waarde die een goed ontworpen eigenmiddelensysteem kan bieden voor economische groei, sociale cohesie en politieke integratie, maar ook voor begrotingsconsolidatie.


De samenwerking tussen de Commissie en andere leden van de groep op hoog niveau inzake eigen middelen loopt goed. Het secretariaat dat de groep en zijn voorzitter ondersteunt, wordt geleid door de Commissie en bemand door personeel uit de drie instellingen. Het komt geregeld samen, staat de voorzitter bij, geeft de nodige input aan de groep en zorgt voor een gestage en homogene informatiestroom in de drie instellingen. Ik zal het werk van de groep op hoog niveau zo goed mogelijk ondersteunen.


Ik zal de belofte nakomen van de Commissie om, tegelijk met de tussentijdse herziening van het MFK, na te gaan of nieuwe eigenmiddeleninitiatieven passend zijn in het licht van de resultaten van de werkzaamheden van de groep.

 
 
Vragen van de Commissie begrotingscontrole

5. Algemeen


Wat zijn op uw bevoegdhedengebied de onderwerpen waar u zich prioritair op gaat richten en hoe verhouden deze zich tot de door de Commissie begrotingscontrole geformuleerde posities?


Kunt u in het bijzonder aangeven hoe u staat tegenover de bindende toezeggingen in paragraaf 57 van de resolutie bij het besluit van het Parlement betreffende de kwijting van de Commissie voor 2012? Graag horen wij van u welke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven u van plan bent in dit verband te ontwikkelen en welk tijdschema u daarbij voor ogen staat, en ook interesseren ons de concrete maatregelen die u gaat nemen ter verbetering van zowel de nalevings- als de prestatiedimensie van de verklaring van betrouwbaarheid die de Europese Rekenkamer elk jaar opstelt.


Welke mechanismen staan u wat "gedeeld beheer" betreft binnen uw portefeuille betreft ter beschikking om de lidstaten en internationale organisaties ervan te overtuigen zich ten aanzien van het beheer en het toezicht op de Europese financiële middelen niet aan hun verantwoordelijkheid te onttrekken, en denkt u eraan eventueel nieuwe mechanismen te ontwikkelen om het beheer van de EU-begroting te verbeteren en gedetailleerder te kunnen controleren, gezien het feit dat de financiële instrumenten steeds ingewikkelder en geavanceerder worden? Hoe denkt u daarnaast toezicht uit te oefenen op het functioneren van de EIB?


In het algemeen zal mijn prioriteit als vicevoorzitter voor begroting en personeelszaken zijn om bij te dragen aan een nieuwe, sterkere performantiecultuur, met een streven naar meer efficiëntie op alle gebieden van mijn bevoegdheidsportefeuille. Ik zie het als mijn opdracht om de begroting in het nieuwe meerjarig financieel kader uit te voeren en geld slim te besteden, om bij te dragen aan groei, banen en billijkheid. De Commissie, samen met andere actoren in de begrotingsprocedure en met name de overheden van de lidstaten, moet ervoor zorgen dat iedere euro die wordt uitgegeven ook wordt gebruikt voor datgene waarvoor hij bedoeld is. Ik wil bewijzen dat de EU-begroting toegevoegde waarde heeft en bijdraagt aan de Europa 2020-strategie.


Wat stel ik voor om dit te bewerkstelligen?


Om te beginnen vormen het meerjarig financieel kader 2014-2020 en de bijhorende uitvoeringsvoorschriften een goede basis betere resultaten te boeken. Gezond financieel beheer en bescherming van de begroting tegen fraude staat in iedere opdrachtbrief van verkozen voorzitter Juncker aan de kandidaat-commissarissen. Ik wens ten volle gebruik te maken van de aandacht in het meerjarig financieel kader voor performantie en resultaten, in nauwe samenwerking met mijn medecommissarissen. Betere resultaten boeken moet een gezamenlijk streven worden, waaraan in het bijzonder ook de commissarissen deelnemen die bevoegd zijn voor de departementen die het meeste geld uitgeven. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan gedeeld beheer.


Ten tweede wens ik op korte termijn verbeteringen te verwezenlijken op het vlak van naleving en eerbiediging van procedures, kwaliteitscontrole en verslaglegging. De Commissie moet ervoor zorgen dat de bepalingen over controle en verbetering in de nieuwe programma's volledig worden nageleefd. Voorafgaand aan de uitvoering door de lidstaten zal de Commissie de opzet van systemen controleren, en tijdens de uitvoering zal de Commissie de werking beoordelen en waar nodig ingrijpen. Als bijsturingen nodig zijn, zal ik ervoor zorgen dat zij zo snel mogelijk worden uitgevoerd.


Ten derde wens ik de op risicoanalyse gebaseerde controles voort te zetten (die essentieel zijn in tijden van personeelsinkrimping) en optimaal gebruik te maken van vereenvoudigde kostenopties. Doelstellingen en indicatoren moeten worden gebruikt, en gegevens moeten worden geanalyseerd. Waar nodig zal ik bij gedeeld beheer ijveren voor opschorting en onderbrekingen van betalingen. De Commissie heeft zich ertoe verbonden regelmatig verslag uit te brengen over de tenuitvoerlegging en ik zal deze verantwoordelijkheid volledig en persoonlijk op mij nemen.


Ik zal de lidstaten aansporen tot gezonder en efficiënter financieel beheer van EU-middelen. Gezien de traditioneel goede resultaten van de betrouwbaarheidsverklaring voor rechtstreeks beheer en eigen middelen, is het goed de inspanningen te concentreren op gedeeld beheer en internationale organisaties. Vanaf mijn eerste werkdag zal ik de lidstaten en de nationale controle-instanties de hand reiken, met hen samenwerken en het bewustzijn en de verantwoordelijkheidszin op nationaal niveau verbeteren. Ik wil dat de diensten van de Commissie niet alleen de kwaliteit van de nationale verslagen en de uitvoerende en controlerende overheden controleren, maar de nationale controleorganen ook daadwerkelijk bijstaan om beter te werken. Verkozen voorzitter Juncker moedigt alle commissarissen aan een nieuw partnerschap te sluiten met de nationale parlementen en de dialoog met de burger aan te gaan. De gevolgen van en controle op de EU-begroting moeten en zullen een terugkerend onderwerp worden. Ik ben dan ook bereid nog manieren te zoeken om de nationale verklaringen te promoten als instrument voor openbare verantwoording tussen de nationale regeringen en hun parlementen.


Het gebruik van financiële instrumenten zal in het nieuwe MFK nog belangrijker worden en zal ook een grote rol spelen in het investeringsplan ter waarde van 300 miljard EUR. Ik zal op dit vlak nauw samenwerken met de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Het financieel reglement bevat al een stevig regelgevend en controlekader. Er worden financiële en administratieve kaderovereenkomst (FAFA) gesloten tussen de Commissie en zowel de EIB als het EIF, waarmee horizontale vereisten worden ingevoerd inzake controle en toezicht, en financiële en operationele rapportering, binnen duidelijke termijnen. De afgelopen jaren hebben we nieuwe instrumenten goedgekeurd om het toezicht van de Commissie op het bestuur van de EIB te versterken, op basis van de operationele en financiële rapportering die de EIB regelmatig verricht, de controle- en toezichtstaken die de Commissie uitvoert, en de deelname van de Commissie aan stuurgroepen die zijn opgezet om toezicht te houden op de tenuitvoerlegging van het financiële instrument . Ik zal erop toezien dat deze nieuwe bepalingen volledig worden uitgevoerd, op basis van de verslagen van iedere met de uitvoering belaste entiteit aan de begrotingsautoriteit met een grotere reikwijdte, inhoud en geharmoniseerde structuur, in een jaarverslag en bij de presentatie van de jaarlijkse ontwerpbegroting. Wij zullen nauwlettend toezien op het gebruik van de financiële instrumenten en naarmate we meer ervaring opbouwen, ben ik bereid om, indien nodig, met het Europees Parlement en de Raad verdere verbeteringen van dit kader te bespreken. De Commissie moet ook verder kijken dan de specifieke instrumenten en de evaluatiefeedback en het prestatiegericht begroten versterken. Ik ben ervan overtuigd dat wij op middellange termijn beter moeten meten welke invloed het EU-geld heeft op de echte economie en op echte mensen. Hoe kunnen EU-middelen groei en werkgelegenheid stimuleren? Hoe biedt EU-geld toegevoegde waarde? Als we aan de voorbereidingen van het volgende MFK beginnen, moeten we een antwoord hebben op deze vragen, over de werkelijke prestaties van onze uitgaven. Als wij het vertrouwen willen van burgers en belastingbetalers, moeten wij kunnen aantonen dat we de EU-middelen efficiënt hebben beheerd, met een echt rendement en echte gevolgen, en dat we de resultaten hebben bereikt die we nastreefden.


Dit vergt tijd, maar zou over een aantal jaren zichtbare resultaten moeten opleveren. Het is van belang te beseffen dat de EU een jaarlijkse begroting heeft, maar ook meerjarenprogramma's. Wij moeten op beide vlakken beter worden, zowel wat betreft het voldoen aan de regels als wat betreft het prestatieaspect van de betrouwbaarheidsverklaring van het Rekenhof. De ontwikkeling en uitvoering van striktere controle- en evaluatiestrategieën voor de huidige financieringsperiode staan dan ook centraal in de geplande maatregelen. Onze controlestrategieën moeten efficiënter en doeltreffender worden, zodat de beschikbare middelen optimaal worden benut.


Ik wil dus samenwerken met de andere commissarissen en de lidstaten, om na te gaan hoe zij meer kunnen bijdragen aan beter beheer en controle, de naleving van de regels en meer rendement voor de EU-middelen.


Op welke wijze denkt u een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds uw taak van het bestrijden van fraude en corruptie, inclusief het bieden van bescherming aan klokkenluiders, en anderzijds de vrijwaring van de grond- en de procedurele rechten van de burger, en de bescherming van diens persoonsgegevens?


De bestrijding van fraude en corruptie en de vrijwaring van de grondrechten van de burgers zijn twee essentiële doelstellingen van het Verdrag. Zij zijn niet elkaars tegengestelde, want bij fraude tegen de EU-begroting zijn de Europese burgers rechtstreeks het slachtoffer. Fraudebestrijding en de bescherming van de burgers versterken elkaar juist, wanneer klokkenluiders en informanten dankzij strikte procedureregels en de bescherming van persoonsgegevens hun vermoedens van fraude of corruptie kunnen melden. Personeelsleden zijn in het kader van de uitoefening van of in verband met hun professionele plichten verplicht aan de alarmbel te trekken, maar iedereen heeft de plicht de openbare financiële belangen te beschermen.


Ik hoop de strijd tegen fraude en corruptie te versterken op drie manieren:


Om te beginnen heeft verkozen voorzitter Juncker mij expliciet gevraagd het onderzoek naar fraude tegen de EU-begroting te versterken. Daarvoor moet OLAF een sterke, efficiënte en gerespecteerde dienst zijn, en onafhankelijk onderzoek kunnen doen, waarbij de grondrechten van burgers worden geëerbiedigd. OLAF moet zijn belangrijke opdracht ten volle vervullen en steeds de belangen van de Europese burger dienen. De nieuwe OLAF-verordening codificeert de procedurele rechten die het Europees Hof van Justitie eerder erkende. OLAF heeft ook nieuwe interne richtlijnen voor onderzoeksprocedures ingevoerd. Ik zal op een constructieve manier samenwerken met de medewetgevers en gesprekken blijven hebben over het wettelijk kader voor OLAF.


Ten tweede wenst de Commissie de financiële belangen en de rechten van de burgers nog beter te beschermen. Het Europees Openbaar Ministerie zal onze instrumenten versterken om fraude met EU-middelen efficiënt aan te pakken en tegelijk de procedurele rechten te beschermen. Ik zal hier actief aan werken met mijn collega's die bevoegd zijn voor juridische kwesties en vind dit een fundamentele stap voor daadwerkelijke vervolging.


Ten derde zal ik, als mijn benoeming wordt bevestigd, als vicevoorzitter belast met personeelszaken, ernaar streven dat klokkenluiders van binnen de instellingen de bescherming krijgen die zij nodig hebben en verdienen. OLAF beschermt de identiteit van klokkenluiders (meldingen kunnen zelfs anoniem worden ingediend) en alle EU-instellingen hebben de plicht hun personeelsleden bij te staan als zij negatieve gevolgen zouden ondervinden van het feit dat zij iets aan de kaak hebben gesteld. Voor het personeel van de Commissie zijn er de richtsnoeren inzake klokkenluiden van december 2012 (SEC(2012)679) waarin wordt bepaald wanneer en hoe dat moet gebeuren, waar iemand terecht kan voor advies en welke bescherming wordt geboden aan klokkenluiders die te goeder trouw handelen. Ik zal de recente richtsnoeren van de Commissie drie jaar na hun invoering minutieus evalueren en ze indien nodig herzien.


Wat gaat u doen ter bescherming van de eigen middelen van de EU, die onder druk staan ten gevolge van smokkelpraktijken, het fenomeen "belastingparadijzen" en fraude met btw?


De verkozen voorzitter heeft mij een portefeuille toevertrouwd die de voorbereiding en uitvoering van de begroting bevat, en fraudebestrijding. Vanuit die functie kan ik een geïntegreerde aanpak hanteren om de EU-begroting te beschermen en fraude te bestrijden.


Ik wil drie specifieke aspecten aanhalen:


Met betrekking tot de traditionele eigen middelen (zoals douanerechten) ben ik van plan de drievoudige benadering aan te houden, op basis van controles door de lidstaten, fraudeonderzoeken door OLAF en inspecties ter plaatse door de Commissie. Deze benadering heeft de financiële belangen van de Unie goed gediend. De lidstaten worden financieel aansprakelijk gehouden als traditionele eigen middelen verloren gaan door tekortkomingen in hun terugvorderactiviteiten. De Rekenkamer heeft de inkomstenkant van de begroting ieder jaar goedgekeurd.


Daarnaast moet de Commissie haar instrumenten versterken voor de opsporing en bestrijding van douanegerelateerde fraude. Zo zijn gezamenlijke douaneoperaties een efficiënt instrument gebleken voor de uitvoering van gezamenlijke beleidsmaatregelen. Wederzijdse bijstand tussen overheden is ook een belangrijk instrument in de strijd tegen douanegerelateerde fraude, en we moeten de onderhandelingen over de gewijzigde verordening inzake wederzijdse administratieve bijstand (515/97) afronden. Zodra de verordening van kracht is, zal ik overwegen een algemene strategie uit te werken om douanefraude te bestrijden.


Wij moeten ook bijzondere aandacht blijven besteden aan sigarettensmokkel, die de begroting van de EU en de lidstaten naar schatting jaarlijks 10 miljard euro aan niet-geïnde rechten en heffingen kost. Ik wil mijn steun verlenen aan verschillende belangrijke initiatieven die nu reeds lopen, zoals de uitvoering van het protocol bij het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake tabaksontmoediging.


Ten derde moeten we aandacht schenken aan btw-fraude, een ernstig en groeiend probleem. Volgens de EU-rechtspraak behoort de btw deels tot de financiële belangen van de EU. Ik zal om te beginnen nagaan welke aanbevelingen voortvloeien uit de lopende audit van de Rekenkamer, die mogelijk leiden tot een mededeling van de Commissie.


Belastingparadijzen vormen een bedreiging voor de inkomsten van alle lidstaten, en voor eerlijke belastingen in het algemeen. Ik zal nauw samenwerken met mijn collega die bevoegd is voor belastingen en die er een prioriteit van zal maken de lidstaten in de mogelijkheid te stellen alle belastingen te innen waar zij recht op hebben. De maatregelen die zijn opgenomen in het actieplan tegen btw-fraude van de Commissie uit 2012, vormen daarvoor een goede basis.


6. Transparantie en controleerbaarheid van overheidsuitgaven


De namen van alle ontvangers van financiële middelen van de EU worden openbaar gemaakt in het systeem voor financiële transparantie dat voor rechtstreeks door de Commissie beheerde middelen opgezet is, alsook op de homepages van de autoriteiten die in de lidstaten met " gedeeld beheer " belast zijn. Dit betekent dat burgers een groot aantal gegevensbanken moeten raadplegen. Hoe denkt u de transparantie van de Europese geldstromen in het algemeen te vergroten en wanneer kunnen we rekenen op een centrale gegevensbank – in ten minste één van de werktalen van de Europese Unie – met alle informatie over begunstigden, zoals bepaald in het Financieel Reglement?


Meer transparantie over de Europese geldstromen is een cruciaal aspect van de inspanningen die de nieuwe Commissie zal leveren om burgers en nationale schatkisten ervan te overtuigen dat EU-geld daadwerkelijk toegevoegde waarde oplevert. Ik zal optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de digitale technologie biedt en dit in mijn gehele portefeuille toepassen, overeenkomstig mijn taakomschrijving.


Informatie over de begunstigden van EU-middelen is nu al toegankelijk voor burgers via één portaalsite: http://ec.europa.eu/contracts_grants/beneficiaries_nl.htm. Door subsidies, leningen en andere vormen van financiering steunt de EU tienduizenden begunstigden zoals studenten, wetenschappers, ngo's, kleine en middelgrote ondernemingen, gemeenten, regio's enz. Ieder jaar publiceert de Commissie informatie over begunstigden van EU-middelen onder rechtstreeks beheer van de Commissie. Deze informatie is via een onlinezoekmachine te raadplegen.


Ik zou deze transparantie graag uitbreiden en zal daarvoor twee concrete stappen ondernemen. Om te beginnen moet de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de gegevens worden verbeterd. Ik wens de informatie ter beschikking te stellen op interactieve wijze, op alle moderne apparaten, uiteraard met respect voor de bescherming van persoonsgegevens. Ik ben met name van plan het veel makkelijker te maken om bedragen uit verschillende bronnen met elkaar te verbinden en te vergelijken. Daarnaast zal ik verzoeken om een volledige beoordeling van de kosten en vereisten voor één enkele doorzoekbare databank. Aangezien ik ook bevoegd ben voor de begroting, zal ik veel aandacht hebben voor een zo goed mogelijke kosten/baten-verhouding.


Wat gaat u doen om te komen tot een evenwichtiger vertegenwoordiging van alle betrokken partijen in de deskundigengroepen van de diensten die onder uw verantwoordelijkheid zouden komen te vallen? Zijn de huidige regels voor de deskundigengroepen begrijpelijk genoeg of moeten zij verduidelijkt en aangevuld worden?


Hoe gaat u de registratie van professionele lobbyisten verplicht stellen?


Deskundigengroepen worden hoofdzakelijk samengesteld op basis van competenties en vaardigheden die nodig zijn voor iedere specifieke groep om de Commissie advies en deskundigheid te verstrekken. De selectie van deskundigen verloopt dus geval per geval in het licht van hun gespecialiseerde kennis op een bepaald gebied en rekening houdend met het soort werk, dat erg kan variëren.


Overeenkomstig de regels voor deskundigengroepen streeft de Commissie naar een evenwichtige vertegenwoordiging van relevante belanghebbenden. De regels van de Commissie voor deskundigengroepen bieden haar diensten duidelijke en flexibele richtsnoeren en garanderen een coherente aanpak. De afgelopen jaren werd de samenstelling van veel groepen herzien om deze evenwichtiger te maken. De Commissie hecht aan transparantie en een evenwichtige vertegenwoordiging, waardoor de adviezen die zij krijgt uit een brede groep verschillende belangen komen. De deskundigengroepen die worden beheerd door de diensten waarvoor ik bevoegd zal zijn, bestaan grotendeels uit vertegenwoordigers van overheden en deskundigen met specifieke kennis over de onderwerpen.


Voor de algemene kwestie van transparantie en het transparantieregister in het bijzonder, is kandidaat-vicevoorzitter Timmermans verantwoordelijk. Ik zal op deze gebieden nauw met hem samenwerken. De Commissie heeft samen met het Europees Parlement het transparantieregister opgericht. Tot nog toe functioneert het register prima en omvat het 80% van alle lobbyactiviteiten die de Europese besluitvorming rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloeden. Registratie is echter nog niet verplicht. Verkozen voorzitter Juncker heeft duidelijk aangegeven het register verplicht te willen maken en uit te breiden naar de Raad. Een verplicht systeem zal meer actoren, waaronder advocatenkantoren en een aantal grote actoren, ertoe dwingen zich in te schrijven. De kwaliteit van de gegevens zal er wel bij varen omdat inschrijvers zorgvuldiger inlichtingen zullen verschaffen over hun activiteiten. Bovendien benadrukt de stap naar een verplicht register dat de instellingen absoluut transparant willen werken. Hetzelfde geldt voor de deelname van de Raad. Ik vind het niet alleen relevant maar ook goed voor de transparantie in de hele EU als het register de drie instellingen op gelijke voet samenbrengt. Burgers zullen transparantie niet ernstig nemen zolang een van de drie belangrijkste actoren niet deelneemt. Het Italiaanse voorzitterschap heeft de vorderingen met het register als een van zijn prioriteiten aangewezen, dus er ontstaat een stimulerende dynamiek. Als mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik streven naar een verplicht register voor alle drie de instellingen.


De procedure voor de goedkeuring van de rekeningen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en het regionaal beleid neemt in de regel meer dan zes jaar in beslag. Ook zijn er op nationaal niveau al jarenlang problemen met de beheer- en controlesystemen voor die structuurfondsmiddelen waarvan de besteding onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten valt. Fraudegevallen en onregelmatigheden worden met een vertraging van meerdere jaren aan de rechtbanken voorgelegd. Op welke wijze gaat u de reactietijd in het geval van administratieve fouten, mismanagement en een gebrek aan efficiënte controle inkorten? Welk indicatief tijdschema staat u daarbij voor ogen?


Ik ben het ermee eens dat de procedure voor de goedkeuring van de rekeningen sneller zou moeten kunnen verlopen.


Er is reeds aanzienlijke vooruitgang geboekt, en het nieuwe regelgevingskader houdt een grote vooruitgang in:


Om te beginnen heeft de Commissie in het actieplan 2008 met betrekking tot het cohesiebeleid vastgelegd dat de contradictoire procedures betreffende de financiële correcties ten laatste 24 maanden na de audit moeten zijn voltooid. Sindsdien slaagt de Commissie daarin. Voor de nieuwe Europese structuur- en investeringsfondsen verloopt de controlecyclus volgens een strenge en strakke timing. Als de Commissie na de goedkeuring van de rekeningen aanzienlijke gebreken vaststelt die de lidstaten niet hadden meegedeeld en verbeterd, heeft zij de verplichting netto financiële correcties toe te passen en actieplannen op te zetten.


Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid vergt de conformiteitsprocedure die van toepassing is op uitgaven op dit vlak, een aantal stappen die in de juiste volgorde moeten worden uitgevoerd. De gemiddelde lengte van de standaardconformiteitsprocedure bedroeg in 2013 36 maanden. De Commissie heeft via het nieuwe wettelijk kader de gehele conformiteitsprocedure gestroomlijnd en de kans op onnodige vertragingen verkleind. Met name werden deadlines ingevoerd voor iedere stap in de procedure voor zowel de lidstaten als de Commissie, in artikel 34 van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 908/2014 van de Commissie.


Ik ben er vast van overtuigd dat de hele conformiteitsprocedure, dus van eerste mededeling tot eindbesluit van de Commissie, voor gewone zaken, waarin de betrokken lidstaat alle informatie verschaft en geen gerechtvaardigde verlenging vraagt, in minder dan twee jaar moet kunnen worden afgerond. Samen met mijn collega's, de commissarissen die bevoegd zijn voor de betrokken uitgavendomeinen, zal ik dus nauwgezet controleren of de gemiddelde lengte van een standaardprocedure ongeveer twee jaar bedraagt.


Ten slotte ben ik me er wel van bewust dat het soms erg lang kan duren voordat fraudegevallen voor de rechtbank kunnen worden gebracht. Dat is een van de zaken waarvoor de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie hopelijk kan bijdragen aan een oplossing.

 
 
Vragen van de Commissie juridische zaken

Vraag 7:


Als vicevoorzitter voor Begroting en human resources draagt u de eindverantwoordelijkheid voor terreinen die het personeel van de instellingen rechtstreeks aangaan: aanwerving, werkomstandigheden en Europese scholen, om er maar een paar te noemen. Tegen de achtergrond van een teruglopende demografie kampen de instellingen met meer concurrentie van andere werkgevers bij de aanwerving van personeel. Om adequaat en doeltreffend te kunnen anticiperen op de huidige en toekomstige uitdagingen heeft de EU echter een efficiënt ambtenarenapparaat nodig met zeer gekwalificeerde en meertalige mannen en vrouwen, die aangeworven worden onder burgers van de lidstaten, met een zo groot mogelijke geografische spreiding. Welke maatregelen wilt u nemen om dergelijke professionele werknemers aan te trekken en te behouden? Hoe gaat u ervoor zorgen dat de toewijzing van personele middelen overeenkomt met de prioriteiten van de Commissie om de werkmethoden van de Commissie te rationaliseren?


Voor de Commissie en de andere Europese instellingen ten dienste van de burgers van de Europese Unie is ons personeel onze grootste troef. Mijn prioriteit zal zijn de omstandigheden te scheppen waarin het personeel nog beter kan werken. Die doelstelling bestaat uit twee delen.


Om te beginnen moeten we de beste en slimste sollicitanten aantrekken. Daar streven we altijd al naar, en dat moeten we nog intensiever doen. In de nabije toekomst gaat een hele generatie ervaren en deskundig personeel met pensioen, dus wij moeten nu al werken aan hun vervanging.


Ik hecht er het grootste belang aan dat een "loopbaan bij de EU" aantrekkelijk blijft. Ik zal mijn steun verlenen aan intensievere contacten met universiteiten, onze aanwezigheid op jobbeurzen en het gebruik van moderne technologie en media. Ik zal mijn collega's in de Commissie en het hoger personeel in de EU-instellingen betrekken bij onze gezamenlijke doelstelling om een loopbaan binnen de instellingen te promoten als manier om ten dienste te staan van de EU-burgers. Ik wil ons aanwervingsbeleid op basis van verdienste uitvoeren en aanvullen met gepaste maatregelen na de recente wijziging van het statuut, om zo het grote onevenwicht in nationaliteiten aan te pakken (bijvoorbeeld via gerichte advertentiecampagnes, vergelijkende onderzoeken voor de onderdanen van de minst vertegenwoordigde landen, enz.).


Ten tweede moeten wij de echte prestatiecultuur in de Commissie nog bevorderen, zodat mensen na hun aanwerving hun talenten ten volle kunnen benutten. Ik zal ervoor zorgen dat, zoals wordt bepaald in het herziene statuut, prestaties (en niet alleen anciënniteit) worden beloond, dat er een groter verband komt tussen de administratieve graad en de werkelijke verantwoordelijkheden, en dat mensen worden gestimuleerd om goed werk te leveren. Dit moet worden uitgewerkt in regels over beoordelingen en promoties.


Ten derde moeten we erin slagen te besparen in een economisch krap klimaat. Daarom moeten we de beschikbare menselijke middelen zo efficiënt mogelijk inzetten door onze interne organisatie, onze werkmethodes en onze ondersteunende diensten verder te rationaliseren. Ik zal zorgen voor meer efficiëntie door een optimaal gebruik van degelijke digitale en ICT-instrumenten, business process re-engineering en het stroomlijnen van regels en procedures. Dankzij digitale technologie kunnen wij onze diensten verder moderniseren en zorgen voor meer transparantie, meer participatie, betere interoperabiliteit en meer openheid in hoe wij met onze belanghebbenden werken. Dit maakt deel uit van mijn opdrachtbrief en ik zal daarvoor nauw samenwerken met de vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt.


Ik ben ervan overtuigd dat we de algemene prioriteiten van de Unie nog beter moeten laten aansluiten op de manier waarop het personeel wordt ingezet. Dankzij de structuur van de nieuwe Commissie kunnen mensen sneller verhuizen naar waar het meeste personeel nodig is om dringende en acute kwesties aan te pakken, bijvoorbeeld via het gebruik van task forces. Ik zal mijn collega's en het personeel ten volle ondersteunen om van deze mogelijkheid gebruik te maken en in te gaan tegen het hokjesdenken dat de optimale inzet van ons menselijk kapitaal vaak heeft ondermijnd.


Wij kunnen en moeten meer doen om mobiliteit te promoten, binnen en tussen de directoraten-generaal, tussen de instellingen, en in en uit de instellingen, dat laatste met de nodige voorzorgen op het vlak van mogelijke belangenconflicten. Ik zal de bestaande kansen onderzoeken en nieuwe kansen opsporen voor personeelsuitwisseling met andere organisaties en de lidstaten. Om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen moet mobiliteit worden afgewogen tegen het belang van de instelling om haar deskundigheid te behouden en te koesteren. Ik zal ook het gerichtere gebruik aanmoedigen van leren en opleiding op alle niveaus in de Commissie, met de nadruk op e-learning en met aandacht voor het rendement.


Ik hecht veel belang aan het verzoek van de verkozen voorzitter om te komen tot 40 % vrouwen in het hoger en middenmanagement. Om de EU te laten slagen in een erg concurrentiële wereld moeten wij putten uit het talent van al onze mensen, mannen én vrouwen. Hoe wij dat binnen de Commissie aanpakken, is niet alleen van belang voor onze eigen prestaties, maar ook voor de boodschap die wij aan lidstaten en de rest van de wereld geven.


Als mijn benoeming wordt bevestigd, wordt het mijn taak om de Commissie diverser, behendiger en flexibeler te maken om zich aan te passen aan de veranderende behoeften, en om de voorwaarden te creëren waaronder personeelsleden oprecht enthousiast nieuwe taken op zich willen nemen. Ik zal mij ten volle inzetten voor deze nieuwe structuur van de Commissie en mijn rol als vicevoorzitter spelen om dit in de hele instelling te doen slagen.


Vraag 8:


Artikel 298 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie schrijft voor dat de instellingen, organen en instanties van de Unie bij de vervulling van hun taken op een open, doeltreffend en onafhankelijk Europees ambtenarenapparaat steunen. In 2004 en vervolgens in 2014 heeft het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden een grondige hervorming ondergaan waardoor het ambtenarenapparaat van de EU een van de modernste ter wereld is. De regels voor onafhankelijkheid werden aangescherpt en de efficiëntie werd verbeterd, waardoor er aanzienlijke besparingen op de EU-begroting zijn bewerkstelligd. Burgers verwachten echter niet alleen een hoogwaardige dienstverlening waarbij de beginselen van integriteit en legitimiteit hoog in het vaandel staan, maar ook gaan ze ervan uit dat deze activiteiten worden ontplooid in een omgeving waarin de hoogste graad van transparantie wordt gewaarborgd.


In zijn resolutie van 15 januari 2013 verzocht het Parlement de Commissie op grond van artikel 298 VWEU een voorstel in te dienen voor een verordening betreffende een Europese wet inzake het bestuursprocesrecht. Tevens heeft het Parlement een studie uitgevoerd naar de Europese meerwaarde van een wet inzake het bestuursprocesrecht. Het Parlement is ervan overtuigd dat regels over goed bestuur de transparantie en de verantwoordingsplicht bevorderen en dat een Europese wet inzake het bestuursprocesrecht de legitimiteit van de Unie zou versterken en het vertrouwen van de burgers in het bestuur van de Unie zou aanwakkeren. Bent u voornemens maatregelen in die richting te nemen? Wat zijn uw opvattingen hierover?


De kwesties die in deze vraag aan bod komen, vallen ook onder de bevoegdheid van de vicevoorzitter voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten (Timmermans) en ik ben dan ook van plan om op dit vlak nauw met hem samen te werken. Dit geldt met name voor de reactie op de resolutie van 15 januari 2013 waarin het Europees Parlement de Commissie verzoekt op basis van artikel 298 VWEU een voorstel in te dienen voor een verordening houdende een Europese wet bestuursprocesrecht.


Een aantal uitermate positieve initiatieven voor meer transparantie over de werking van de instellingen staan in de steigers, en daar moeten wij op voortbouwen, zoals bijvoorbeeld het transparantieregister met lobbyisten. Zoals de verkozen voorzitter heeft gezegd, zal de Commissie een interinstitutioneel akkoord voorstellen aan het Parlement en de Raad om een verplicht register op te stellen voor de drie instellingen. Ik zal ook ingaan op de instructie van de verkozen voorzitter om op onze webpagina's alle contacten en vergaderingen openbaar te maken die wij hebben met professionele organisaties of zelfstandigen over iedere kwestie die te maken heeft met EU-beleidsvorming en uitvoering.


Het is belangrijk dat de burgers toegang hebben tot onze administratieve regels. Het herziene statuut bevat al een register met alle uitvoeringsregels voor alle instellingen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie beheert dat register, dat begin dit jaar operationeel is geworden. Ik verbind mij ertoe dit register te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de Commissie haar administratieve regels actueel houdt. Ik zal de andere instellingen stimuleren om hun administratieve regels ook te registreren en actueel te houden.