Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Phil Hogan

Hoorzitting

 

Phil Hogan

Portefeuille: Landbouw en plattelandsontwikkeling
 
Dag 4 , donderdag 2 oktober 2014 - 09:00 , Brussel  
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ik ben een toegewijd Europeaan en heb altijd sterk geloofd in de waarde van een samenhangende en doeltreffende EU. We zijn het sterkst als we samenwerken wanneer we voor gemeenschappelijke uitdagingen staan. Gedurende mijn hele politieke carrière - 32 jaar als verkozen vertegenwoordiger op lokaal en nationaal niveau - ben ik een actieve verdediger geweest van de Europese zaak, in het bijzonder tijdens de referendumcampagnes voor de Europese Akte en de Verdragen van Maastricht, Nice en Lissabon. Ook heb ik de eer gehad woordvoerder voor Europese Zaken te zijn voor de Fine Gael-partij. 


Als minister van Milieu heb ik actief deelgenomen aan de Milieuraad, die ik tijdens het Ierse voorzitterschap bovendien heb voorgezeten. Die zes maanden van het Ierse voorzitterschap waren een bijzonder productieve periode: wij zijn met het Europees Parlement tot een aantal belangrijke milieuwetten gekomen, onder meer inzake watervervuiling; de uitstoot van auto's, bestelwagens en vliegtuigen; en het zevende milieuactieprogramma.


Kandidaat-voorzitter Juncker heeft benadrukt dat deze Commissie als een sterk team moet handelen, over de grenzen van de portefeuilles heen en met het oog op duidelijke resultaten. Ik ben vast van plan om mijn bijdrage daartoe te leveren. Deze Commissie zal de beginselen van subsidiariteit, evenredigheid en betere regelgeving naleven; deze zullen centraal staan bij onze werking. We zullen vooral inspanningen leveren op gebieden waar actie op Europees niveau het meest geschikt is om de gewenste resultaten te bereiken.


Indien ik word benoemd tot commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling zal ik nauw samenwerken met mijn collega's, met name de vicevoorzitters voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen en voor de Energie-unie. De uitgaven voor plattelandsontwikkeling moeten worden opgenomen in de agenda voor banen en groei en moeten investeringen op nationaal en regionaal niveau teweegbrengen. Dat zal een prioriteit zijn bij de tenuitvoerlegging van het recent hervormd gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).


Gedurende de eerste twaalf maanden zullen we bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een verdere vereenvoudiging van de rechtstreekse betalingen, met name betreffende vergroening, plattelandsontwikkeling, kwaliteitsbeleid en de groenten- en fruitregeling. We zullen eveneens bekijken hoe de landbouwsector het beste kan bijdragen om een forse impuls te geven aan de energie-efficiëntie en om de uitstoot te beperken, zullen toezicht houden op de voordelen van actie op EU-niveau en zullen de doeltreffendheid van uitgavenprogramma's evalueren. We zullen erop toezien dat de uitgaven in overeenstemming met het financieel reglement en de beginselen van goed financieel beheer worden verricht en we zullen de EU-begroting beschermen tegen fraude. We zullen onze bijdrage leveren aan de herziening 2016 van het meerjarig financieel kader door na te gaan hoe we het GLB nog meer op banen, groei, investeringen en concurrentievermogen kunnen richten.


Als het Europees Parlement mijn benoeming tot commissaris bevestigt, verbind ik er mij bovendien toe:


- onafhankelijk en in het belang van alle Europeanen te handelen, overeenkomstig de verplichtingen die zijn vastgesteld in de verdragen (artikel 17, lid 3, VEU en artikel 339 VWEU). Het onafhankelijkheidsbeginsel is bepalend voor de werking van de Commissie en voor haar capaciteit om haar taken te vervullen.


- de hoogste ethische normen na te leven als vastgesteld in artikel 17, lid 3, VEU en artikel 245 VWEU en in de gedragscode voor de commissarissen. Dit zijn essentiële verbintenissen waarvan geenszins mag worden afgeweken.


- mijn belangenverklaring in overeenstemming met de regels van de gedragscode voor de commissarissen op te stellen en voor het publiek toegankelijk te maken en bij te werken in geval van eventuele wijzigingen.


- te vermijden dat ik in een positie of situatie kom te verkeren waardoor mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid of beschikbaarheid voor de Commissie in twijfel kan worden getrokken.


- de voorzitter van de Commissie in kennis te stellen van elke situatie waardoor mogelijk een belangenconflict kan ontstaan bij de uitvoering van mijn officiële taken.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Ik ben een teamspeler en ik kijk ernaar uit om collegiaal samen te werken met de andere commissarissen in het nieuwe College. Het collegialiteitsbeginsel schraagt het optreden van de Commissie, die als orgaan verantwoording verschuldigd is aan het Europees Parlement. 


Als het Europees Parlement mij benoemt, zal ik mijn politieke verantwoordelijkheid volledig opnemen voor de activiteiten die onder mijn bevoegdheid vallen, onverminderd het collegialiteitsbeginsel, en zal ik mijn verantwoordelijkheden vervullen in nauwe samenwerking met de andere leden van de Commissie en in overeenstemming met de door de kandidaat-voorzitter vastgestelde werkmethoden. Het werkprogramma van de toekomstige Commissie voor de komende jaren zal een product zijn van het college in zijn geheel, aldus kandidaat-voorzitter Juncker, dat is gebaseerd op de politieke richtsnoeren van de kandidaat-voorzitter.


Als commissaris zou ik zorgen voor een constructieve politieke dialoog met het Europees Parlement en de parlementaire commissies die stoelt op openheid, transparantie, wederzijds vertrouwen, regelmatige verslaglegging en uitwissling van informatie. Ik beschouw de betrekkingen met u, als verkozen parlementsleden, van vitaal belang en ik wil dan ook op elk ogenblik nauw met u samenwerken.


Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik mij houden aan het kaderakkoord en zal ik, op de gebieden waarvoor ik bevoegd ben, ervoor zorgen dat de Commissie op parlementaire resoluties of verzoeken op basis van artikel 225 VWEU reageert, en wel uiterlijk 3 maanden nadat deze zijn vastgesteld. Ik schaar mij wat dat betreft volledig achter kandidaat-voorzitter Juncker, die heeft beloofd dat de komende Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan wetgevingsinitiatiefverslagen.


De Commissie heeft mijns inziens een zeer belangrijke verantwoordelijkheid op het vlak van communicatie. Het gaat niet gewoon om het "verkopen" van Commissie-initiatieven, maar veeleer om daadwerkelijke betrokkenheid en dialoog met de burgers in Europa. Binnen de grenzen van onze politieke bevoegdheden moeten we aandacht hebben voor hun standpunten. In die zin sta ik volledig achter onze nieuwe belofte om transparant te werk te gaan, zoals is bepaald in de politieke richtsnoeren van de kandidaat-voorzitter. Ik verbind mij ertoe alle contacten en vergaderingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen inzake aangelegenheden die betrekking hebben op de EU-beleidsvorming of -uitvoering openbaar te maken.


Ik onderschrijf ten volle de behoefte aan een gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad, wat niet enkel een wettelijke vereiste is in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, maar ook een must voor een commissaris die als lid van het college verantwoording is verschuldigd aan de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement. Bij elke nieuwe wijziging van de verdragen is de rol van het Parlement groter geworden en het heeft nu volledige democratische legitimiteit als vertegenwoordigend orgaan van de burgers van de Unie. Ik ben verantwoording verschuldigd aan u, leden van het Europees Parlement, alsook aan het grote publiek. Het Parlement speelt een sleutelrol bij het bewaken van de democratie in Europa en bij het verdedigen van het algemene belang van alle Europeanen. Daarom moeten we zeer nauwe betrekkingen blijven onderhouden. Dankzij mijn 32-jarige ervaring als verkozen vertegenwoordiger in Ierland begrijp ik dit en weet ik hoe waardevol dit is. Wat het verschaffen van documenten aan het Europees Parlement betreft, zal ik ervoor zorgen dat de bepalingen van het kaderakkoord ten volle worden nageleefd.


Ik zal dagelijks nauw samenwerken met mijn kabinet en mijn diensten en ervoor zorgen dat die betrekkingen gebaseerd zijn op loyaliteit, vertrouwen, transparantie, een informatiestroom in twee richtingen en wederzijdse bijstand.

 
 
Vraag van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

3. Handhaving van de bevoegdheden van het Parlement uit hoofde van het Verdrag (artikel 43, lid 3 en gedelegeerde handelingen)


Kunt u garanderen dat de bevoegdheden van het Parlement uit hoofde van het Verdrag strikt worden gehandhaafd? Belooft u ten eerste om, met betrekking tot de wetgevingsprocedure, te staan op een zeer strikte interpretatie van artikel 43, lid 3 VWEU, en op te treden tegen eventuele pogingen van de Raad om de bevoegdheden van het Parlement in het kader van de gewone wetgevingsprocedure in te perken? Belooft u ten tweede, met betrekking tot niet-wetgevingshandelingen, te waarborgen dat uw diensten het Parlement en de lidstaten op gelijke voet behandelen, onder andere door toegang te verschaffen tot de vergaderingen van groepen deskundigen en de documenten die onder behandeling zijn gelijktijdig door te sturen, teneinde een verbeterde toetsing van gedelegeerde handelingen door het Parlement mogelijk te maken? Bent u van plan een goed gestructureerd openbaar register aan te leggen van ontwerpen van gedelegeerde handelingen en andere relevante documenten die in behandeling zijn bij de groepen deskundigen, om de transparantie van de besluitvorming voor het Parlement en het publiek te vergroten? Bent u bereid op verzoek van onze commissie ontwerpen van gedelegeerde handelingen te komen bespreken voordat deze officieel worden vastgesteld? Hoe wil u ervoor zorgen dat er terdege rekening wordt gehouden met de standpunten van het Parlement?


Wat het eerste punt betreft inzake de wetgevingsprocedure en de interpretatie van artikel 43, lid 3, van het Verdrag, kan ik bevestigen dat ik een vergelijkbaar standpunt inneem.


Wanneer de Commissie nieuwe wetgeving voorstelt, zal ze zich baseren op twee basisbeginselen om te beslissen welke procedure zal worden gevolgd:


- Artikel 43, lid 3, dat de Raad in staat stelt alleen te beslissen, moet enkel bij wijze van uitzondering worden toegepast. De gewone wetgevingsprocedure, waarbij het Parlement als medewetgever met de Raad optreedt, is nu de algemene regel op het gebied van het GLB.


- Over structurele parameters en fundamentele elementen van een maatregel moet een beslissing worden genomen door het Parlement en de Raad als medewetgevers. Dat is ook het geval voor prijzen, steunniveaus, kwantitatieve beperkingen, enz. Als deze laatste elementen een vast onderdeel van een nieuwe maatregel zijn, zal ik ze - indien ik word benoemd tot commissaris - dan ook opnemen in het voorstel dat ik op basis van artikel 43, lid 2, zal doen.


Ik zal vasthouden aan deze beginselen wanneer ik voorstellen van de Commissie bij de Raad verdedig. Dit geldt ook voor het huidige voorstel van de Commissie voor de nieuwe schoolregeling, waarin wordt voorgesteld dat alle elementen van de nieuwe regeling, met inbegrip van de financiële aspecten, worden vastgesteld door het Parlement en de Raad, die overeenkomstig artikel 43, lid 2, van het Verdrag als medewetgevers optreden.


In de rechtszaak die door Duitsland aanhangig werd gemaakt tegen het gebruik van artikel 43, lid 2, voor de vaststelling van referentiedrempels in de GMO-verordening, zal ik het standpunt van het Parlement ten volle steunen, namelijk dat de rechtsgrondslag die de medewetgevers hebben gekozen voor de vaststelling van deze drempels, de juiste was.


Wat de verbeterde toetsing van gedelegeerde handelingen door het Parlement betreft, meen ik dat het GLB enkel doeltreffend en doelmatig en in het belang van landbouwers en marktdeelnemers kan werken als het Parlement en de Raad, als medewetgevers, de Commissie machtigen om de nodige bijzonderheden vast te stellen voor de werking van een maatregel of om tussenbeide te komen in urgente gevallen. Wat urgente gevallen betreft: ik heb gemerkt hoe snel actie was vereist na het Russische embargo op EU-landbouwproducten.


Dit gezegd zijnde zal ik er in mijn bevoegdheidsgebied op toezien dat de bestaande verbintenissen van de Commissie in overeenstemming met de consensus inzake gedelegeerde handelingen en het kaderakkoord ten volle worden nageleefd. Dit geldt in het bijzonder voor de verbintenis om bij de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen op passende en transparante wijze de groepen deskundigen te raadplegen en om te waarborgen dat het Parlement en de lidstaten de relevante informatie ontvangen. Dit houdt ook de volledige inachtneming in van de bepalingen van het kaderakkoord in verband met de deelname van deskundigen van het Parlement aan vergaderingen van groepen deskundigen. Dit zal ook de toetsing door het Parlement, met name van gedelegeerde handelingen, waar het Parlement bevoegd is voor ex post controle, vergemakkelijken.


Ik zal me ook inzetten voor een transparante en constructieve dialoog met COMAGRI en met het Parlement in het algemeen bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen. Ik zie dat als een onderdeel van de frequente en constructieve contacten die ik met het Parlement hoop te onderhouden ten bate van onze beide instellingen.


Ten slotte ben ik er mij van bewust dat de Commissie reeds een register inzake groepen deskundigen bijhoudt, waarin een aanzienlijke hoeveelheid relevante informatie is opgenomen en dat dit register toegankelijk is voor het publiek (1). Oplossingen voor horizontale kwesties als verhoogde transparantie moeten steeds op horizontaal niveau worden besproken, aangezien deze niet aan een specifiek beleid zijn verbonden. Ik ben bereid bij te dragen aan dit denkproces en ik ben ervan overtuigd dat pragmatische oplossingen kunnen worden gevonden die in overeenstemming zijn met het Verdrag.


4. Betrokkenheid van de Commissie AGRI bij onderhandelingen over de agrarische elementen van internationale handelsovereenkomsten


Welke specifieke toezeggingen kunt u doen ten aanzien van de mate waarin de Commissie AGRI betrokken zal worden bij alle stadia van de onderhandelingen over de agrarische elementen van internationale (bilaterale en multilaterale) handelsovereenkomsten?


Welke garanties kunt u geven dat u, als u wordt geïnstalleerd als commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, ervoor kunt zorgen dat de EU in het kader van de WTO-onderhandelingen de belangrijkste onderhandelaar blijft op het vlak van de handel in landbouwproducten?


Laat mij het vaste voornemen van de Commissie benadrukken om met het Europees Parlement in een politiek partnerschap samen te werken. Zoals is bepaald in het Verdrag zal de Commissie regelmatig verslag uitbrengen bij het Europees Parlement over de vooruitgang van de onderhandelingen. Als ik word benoemd tot commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, ben ik bereid regelmatig aanwezig te zijn in de Commissie AGRI om de relevante ontwikkelingen op landbouwgebied toe te lichten, zowel inzake bilaterale als multilaterale handelsovereenkomsten.


Het spreekt voor zich dat de commissaris voor Handel de belangrijkste rol speelt als het erop aankomt vooruitgang te boeken met het EU-handelsbeleid en de handelsonderhandelingen in het algemeen te leiden. Als ik word benoemd, zal ik uiteraard nauw samenwerken met kandidaat-commissaris Malmström. Tegelijkertijd zullen de WTO-onderhandelingen inzake landbouw, gezien het specifieke karakter van handel in landbouwproducten, onder de bevoegdheid van de commissaris voor Landbouw blijven vallen, die daarvoor nauw samenwerkt met de commissaris voor Handel. Ik zie geen enkele reden om te raken aan deze praktijk, die al geruime tijd zijn merites heeft bewezen.


5. Vermindering van de bureaucratie en de toezegging voor een tussentijdse evaluatie van het nieuwe GLB


Onze commissie heeft de bureaucratische en administratieve vereenvoudiging van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid altijd als prioriteit beschouwd. Met de hervorming van het GLB is de bureaucratische rompslomp waar zowel boeren als lidstaten mee te kampen hebben ondanks voorstellen van het Parlement helaas juist toegenomen. Welke maatregelen wilt u nemen om deze buitensporige bureaucratie op doeltreffende wijze in te perken? Belooft u in het bijzonder een tussentijdse evaluatie van het nieuwe GLB uit te voeren om deze bureaucratie en aanverwante problemen terug te dringen?


Vereenvoudiging en subsidiariteit staan bovenaan op de agenda van deze Commissie, die voor het eerst een vicevoorzitter zal hebben die verantwoordelijk is voor betere regelgeving. Ik ben vastberaden een bijdrage te leveren aan deze agenda indien ik word benoemd tot commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling. Ik zou mijn diensten vragen de gehele wetgeving betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van naderbij te bekijken om te zien wat er kan worden vereenvoudigd zonder daarbij de doeltreffendheid en het goed financieel beheer van dit beleid in gevaar te brengen. Bovendien zou ik ervoor zorgen dat het subsidiariteitsbeginsel een belangrijkere rol zou spelen binnen het GLB. Daarom zouden mijn diensten ook moeten bekijken welke politieke beslissingen beter op het niveau van de lidstaten kunnen worden genomen. Ik zou graag de administratieve rompslomp zien verminderen, zowel voor de landbouwers als voor de nationale autoriteiten. Dit zou er ook toe bijdragen dat EU-geld beter wordt besteed.


Op basis van de resultaten van dit onderzoek door mijn diensten wil ik in het eerste jaar van mijn mandaat een vereenvoudigings- en subsidiariteitsstrategie voor het GLB voorstellen, met concrete initiatieven en een realistische termijn voor de tenuitvoerlegging ervan. Er zal ook in worden beschreven hoe de betrokken partijen in het proces zullen worden betrokken. Ik ben ervan overtuigd dat we allen moeten samenwerken om een eenvoudig, maar toch doeltreffend en flexibel GLB te waarborgen.


Om deze vereenvoudigings- en subsidiariteitsagenda ten uitvoer te leggen heb ik de politieke steun van het Europees Parlement nodig. Niet het minst omdat vereenvoudiging en subsidiariteit in veel gevallen te maken hebben met politieke keuzes. Het gaat niet enkel om het aanpassen van formaliteiten of procedures. Vaak zal het gevolg zijn dat er minder opties en uitzonderingen zijn, d.w.z. minder op maat gemaakte oplossingen. Ik vermeld dit omdat vele aspecten van het (hervormde) GLB die als administratieve rompslomp worden gezien, het rechtstreekse gevolg kunnen zijn van het complexe wetgevingskader dat net is vastgesteld.


Zonder in deze fase te diep in te gaan op de bijzonderheden van de strategie, kan ik vandaag reeds zeggen dat ik deze zie als een tweestappenbenadering met een eerste fase die in de nabije toekomst zal worden verwezenlijkt en een tweede fase met initiatieven op de middellange termijn. De eerste fase zou dan de volgende initiatieven kunnen omvatten:


- na het eerste jaar waarin ervaring met het hervormde GLB wordt opgedaan: een evaluatie om na te gaan of ons beleid, met name inzake de rechtstreekse betalingen, zo is ontworpen dat het ook correct in praktijk wordt gebracht. Waar dit niet het geval is, zal ik voorstellen doen tot wijziging van de regelgeving om deze eenvoudiger en doeltreffender te maken. Ook de regeling inzake vergroening en de maatregel inzake ecologische aandachtsgebieden (EAG) zullen hierbij aan bod komen, in overeenstemming met de verbintenissen die de uittredende Commissie is aangegaan.


- evaluaties en - waar passend - voorstellen betreffende:


- mogelijkheden voor een verdere harmonisering en vereenvoudiging op het gebied van geografische aanduidingen;


- mogelijkheden voor vereenvoudiging van de groenten- en fruitregeling.


------------------


1) http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/