Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Alenka Bratušek

Hoorzitting

 

Alenka Bratušek

Portefeuille: Energie-unie - Vicevoorzitter
(Ingetrokken kandidatuur)
 
Dag 5 , maandag 6 oktober 2014 - 14:30 , Brussel  
 
Alenka Bratušek (Slovenië)
Alenka Bratušek
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Ik ben mijn carrière begonnen in een kleine textielonderneming. In 1995 ben ik gaan werken voor het ministerie van Economie, waar ik mij, afgezien van andere zeer belangrijke verplichtingen, volop heb ingezet voor de uitbouw van een netwerk ter bevordering van kleine ondernemingen. In 1999 ben ik overgestapt naar het ministerie van Financiën en werd ik aangewezen als diensthoofd van het departement Landbouw, Economie en Regeringsgebouwen. In 2004 werd ik hoofd van het directoraat Begroting, wat ik ben gebleven tot 2011. Ik was verantwoordelijk voor de nationale begroting, de financiering van lokale gemeenschappen en het aantrekken van Europese middelen. Ik werd twee keer verkozen in het Sloveense nationale parlement en was daar voorzitter van het Comité voor financiële controle.


In 2005 en 2006 was ik lid van de werkgroep "Harmonisatie en coördinatie van de ontwikkelingsplanning van de overheid", die was opgericht met het oog op de synchronisatie van de Sloveense ontwikkelingsstrategie, het nationaal ontwikkelingsprogramma 2007-2013, het nationaal hervormingsprogramma 2008-2010 (Europa 2020) en de staatsbegroting voor elk financieel jaar. De coördinatie van de ontwikkelingsplanning van de overheid had betrekking op alle gebieden van het zogenaamde "ontwikkelingsdeel van de begroting" van de Republiek Slovenië dat als doelstellingen had: de modernisering van de overheidssector, de vaststelling van een financieel kader voor de middellange termijn en het verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van het sectoraal beleid. Tussen 2007 en 2008 speelde ik een actieve rol bij de voorbereiding van het Sloveense voorzitterschap van de EU-Raad. Als lid van de operationele werkgroep ter voorbereiding van het voorzitterschap, was ik voorzitter van de subgroep voor begroting.


De ervaring uit mijn vroeger professioneel leven geeft mij een goede basis om een doeltreffende commissaris en vicevoorzitter te worden. In het afgelopen anderhalf jaar was ik eerste minister, de eerste vrouwelijke eerste minister, van Slovenië. Het was voor mijn land een zeer moeilijke periode. Maar ik ben er erg trots op dat wij de crisis zonder externe financiële bijstand te boven zijn gekomen. Die trots houdt met name verband met het feit dat talrijke waarnemers ervan overtuigd waren dat mijn regering niet in staat zou zijn haar eigen problemen op te lossen en dat mijn land failliet zou gaan. Zij hadden het bij het verkeerde eind.


Veel is bereikt gedurende deze periode. Het banksysteem is weer gezond gemaakt, de consolidatie van de overheidsfinanciën is opgestart en er is een begin gemaakt met de privatisering van de overheidsbedrijven. Het belangrijkste, mijns inziens, is dat wij hebben aangetoond dat wij met de juiste maatregelen het land terug op het goede spoor kunnen zetten.


Ik ben sterk gemotiveerd en vastbesloten om het Europees algemeen belang te bevorderen. Aangezien ik afkomstig ben uit Slovenië, nu meer dan 20 jaar onafhankelijk na bloedige conflicten tussen ex-Joegoslavische staten, kan ik vrede onmogelijk als iets vanzelfsprekends beschouwen. Ik beschouw de Europese Unie daarom in de eerste plaats als een waarborg tegen de groeiende onveiligheid wereldwijd. De komende vijf jaar zullen beslissend zijn voor de EU. De crisis heeft in verschillende landen verwoestende gevolgen gehad. Bijna overal in Europa is de jeugdwerkloosheid groot. Er moet heel wat veranderen. De Europese Unie zou meer aandacht moeten schenken aan de mensen en hun behoeften. Veel te vaak wordt de EU gepercipieerd als een instelling die voorbij gaat aan de reële problemen en behoeften van gewone mensen. Zeer noodzakelijke hervormingen worden daarom op vijandige wijze onthaald. Ik geloof dat de komende vijf jaar de belangrijkste zullen zijn voor het herstel van het vertrouwen in de Europese Unie. Onze agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering zal worden geconcretiseerd door een goed team en door onze wederzijdse samenwerking. Bij deze wederzijdse samenwerking beschouw ik het Europees Parlement als één van de voornaamste partners van de Europese Commissie.


Ik ben ook sterk gemotiveerd en toegewijd voor de bevordering van de Energie-unie van de EU, het gebied waarvoor ik bij instemming met mijn kandidatuur verantwoordelijk zal zijn. De Energie-unie is een belangrijk onderdeel van het energiebeleid. Met name kunnen energie-efficiëntie en daarmee verband houdende projecten een zeer positief effect hebben op de werkgelegenheid en de economische groei en, vanzelfsprekend, op het milieu en het klimaat. Een belangrijk deel van de toegezegde 300 miljard EUR zal naar dit project moeten worden toegeleid.


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ik verbind mij ertoe de verplichtingen van het Verdrag op het gebied van onafhankelijkheid en integriteit, onpartijdigheid en beschikbaarheid, als omschreven in artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, volledig na te komen. Ik verklaar plechtig dat ik voldoe aan de ethische normen als neergelegd in de hierboven genoemde artikelen en in de Gedragscode voor leden van de Commissie.


In overeenstemming met deze regels heb ik reeds een Opgave van belangen opgesteld en openbaar gemaakt. Ik heb geen belangen in het bedrijfsleven, noch heb ik enig ander belangenconflict met betrekking tot mijn toekomstig ambt. In geval van wijzigingen van de toestand, zal ik mijn desbetreffende verklaring onmiddellijk actualiseren.


Voorts zal ik elke positie of situatie vermijden die mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbaarheid voor de Commissie in vraag kan doen stellen. Ik zal geen ander publiek ambt vervullen en zal geen andere professionele activiteit, betaald dan wel onbetaald, uitvoeren. Ik verbind mij ertoe om de voorzitter van de Commissie onmiddellijk in kennis te stellen van een eventueel belangenconflict bij de uitoefening van mijn officiële verplichtingen.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


De komende Europese Commissie zal voortbouwen op de ruime politieke ervaring van de nieuwe Commissieleden, waaronder verscheidene voormalige eerste ministers zoals ikzelf, en op de goed omlijnde agenda als vastgesteld door de heer Juncker. Ik ga ervan uit dat ik als vicevoorzitter moet optreden als katalysator en facilitator, als spelverdeler over verschillende beleidsgebieden, met daarbij telkens de focus op de agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering op basis waarvan het Europees Parlement de heer Juncker als Commissievoorzitter heeft gekozen. Meer specifiek zal ik een coördinerende en stimulerende rol spelen bij de inspanningen om een echte Europese Energie-unie tot stand te brengen. Om dit te bereiken, zal ik de deskundigheid van andere leden van het college en van hun diensten samenbrengen en zal ik de teamgeest van de Commissieleden bevorderen die vanuit diverse invalshoeken aan de Energie-unie werken, meer bepaald door te ijveren voor een gemeenschappelijk inzicht op het gebied van het te verwezenlijken programma en de op te lossen problemen.


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als voormalig premier kan ik u verzekeren dat ik altijd een actieve dialoog en samenwerking met alle in het Parlement gevormde politieke fracties zal nastreven. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met alle relevante comités en alle leden, op basis van openheid, transparantie en uitwisseling van informatie. Ik zal steeds volledig rekenschap afleggen aan het Parlement. Het is absoluut essentieel voor het succes van de Europese integratie dat het Europees Parlement over de nodige middelen beschikt om een democratisch toezicht op de besluitvorming uit te oefenen. In dat verband kunt u op mijn volledige medewerking rekenen.


Zorgen voor een nauwe werkrelatie tussen het Parlement en de Commissie is in ons wederzijds belang, alsook in het bredere belang van de EU en de burgers daarvan. Ik reken daarbij op de hulp en ondersteuning van het Parlement. Om dit te bereiken zal ik onder meer geregeld de plenaire vergaderingen en de vergaderingen van de comités bijwonen, een frequente en directe informatiestroom verzekeren, met name met de voorzitters van de relevante parlementaire comités, en beschikbaar zijn voor informele discussies en bilaterale contacten.


Op mijn verantwoordelijkheidsgebied zal ik de vertegenwoordiging van de Commissie verzekeren op een manier die de politieke aanwezigheid van de Commissie op de comitévergaderingen en tijdens de trialoogonderhandelingen optimaliseert. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe werkmethoden van de Commissie en de rol van coördinerende vicevoorzitters een belangrijke toegevoegde waarde zullen bieden voor de speciale relatie tussen het Europees Parlement en de Commissie.


De Commissie is ten volle verantwoordelijk en toerekenbaar ten aanzien van het Europees Parlement, dat optreedt als democratische vertegenwoordiger van de burgers van de Unie. Onverlet het collegialiteitsbeginsel aanvaard ik mijn persoonlijke politieke verantwoordelijkheid op de aan mij toegewezen gebieden, dit overeenkomstig de kaderovereenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Op mijn verantwoordelijkheidsgebied zal ik ervoor zorgen dat de follow-up door de Commissie van de standpunten van het Europees Parlement de grootste aandacht zal krijgen. Om een zó alomvattend en uitdagend project als dat van de Energie-unie tot een goed einde te kunnen brengen, hebben wij een goede verstandhouding nodig tussen de Commissie en de medewetgevers. Ik zal daarom de bepalingen van de kaderovereenkomst toepassen en er op mijn beleidsgebied op toezien dat de Commissie antwoordt op de resoluties en de op basis van artikel 225 VWEU geformuleerde verzoeken van het Parlement binnen een tijdsbestek van 3 maanden na de vaststelling ervan. In deze context ondersteun ik ten volle de verbintenis van verkozen voorzitter Juncker om met de toekomstige Commissie de nodige aandacht te besteden aan verslagen betreffende wetgevingsinitiatieven. Bij mijn antwoorden, binnen het tijdsbestek van drie maanden voor schriftelijke follow-up, zal ik ook rekening houden met de stand van interne voorbereiding en collegiale discussie binnen de Commissie, de behoefte aan een brede raadpleging van de betrokken partijen en een strikte effectbeoordeling, daarbij voortbouwend op onze gedeelde klemtoon op de kwaliteit van de wetgeving en het correcte regelgevingsmilieu.


Het is daarbij duidelijk dat ik mij, overeenkomstig de beginselen van de kaderovereenkomst, verbind tot de volledige tenuitvoerlegging van het beginsel van een gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad wat de toegang betreft tot vergaderingen of tot de informatiestroom.

 
 
Vragen van Commissie industrie, onderzoek en energie en van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

3. Prioriteiten van de commissaris


Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten binnen uw portefeuille, de Energie-unie? Welk tijdschema heeft u voor ogen om deze prioriteiten te verwezenlijken? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema?


Zoals verkozen voorzitter Juncker reeds heeft verklaard, moeten wij een veerkrachtige Energie-unie tot stand brengen met een toekomstgericht klimaatbeleid. Het doel moet zijn een betaalbare, veilige en duurzame energievoorziening te waarborgen voor zowel bedrijven als gezinnen. De voornaamste elementen van de Energie-unie van de EU zijn duidelijk: vermindering van de door ons gebruikte hoeveelheid energie en verdere ontkoppeling van energieverbruik en economische groei, toename van de energievoorzieningszekerheid op een manier die consistent is met de instandhouding van de concurrentiekracht van Europa en met de overgang naar een koolstofarme economie, optrekken van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de totale energiemix, vermindering van onze afhankelijkheid van ingevoerde olie en gas, diversifiëring van onze energiebronnen en leveranciers, uitbreiding en bundeling van de energie-infrastructuur in de gehele EU en versterking van onze gemeenschappelijke stem ten aanzien van onze internationale partners, dit alles gesitueerd binnen een echte interne markt voor energie in de EU en in onze onmiddellijke omgeving.


Wanneer ik als Commissielid word bevestigd, wordt mijn eerste taak en die van de collega's waarmee ik nauw zal samenwerken, het vertalen van deze complexe uitdaging in een ambitieuze, geïntegreerde hervorming en reorganisatie van het Europese energiebeleid. Ik zal de nauwe medewerking nodig hebben van het Europees Parlement, de Raad en de andere betrokken partijen om een juiste visie te ontwikkelen en daarrond een brede consensus tot stand te brengen.


Een cruciaal onderdeel van de Energie-unie zal ontegensprekelijk het klimaat en energiekader voor 2030 zijn. Dat kader moet uitmonden in wetgevingsvoorstellen die het mogelijk maken onze ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken op het gebied van de vermindering van de broeikasgasemissies, de bevordering van duurzame energie en energie-efficiëntie, de strijd tegen klimaatverandering en het waarborgen van het concurrentievermogen van onze economie en van onze energievoorzieningszekerheid. De reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden binnen het EU-kader zullen ons ook in een goede positie brengen bij de belangrijke onderhandelingen inzake klimaatverandering die het komende jaar in Parijs zullen worden gevoerd.


Wij zullen ook moeten voortbouwen op de door de Commissie in mei 2014 gepresenteerde Europese strategie voor energiezekerheid. In de onmiddellijke toekomst zal de voornaamste prioriteit voor de heer Cañete en voor mij erin bestaan de energiezekerheid tijdens de komende winter te verzekeren in het geval van een tekort van aardgas uit Rusland en Oekraïne. Wij zullen ervoor zorgen dat er op korte termijn een actieplan komt voor gevallen van onderbreking van de voorziening, met name voor de lidstaten die de grootste risico's lopen, waarbij wordt uitgegaan van de beginselen van solidariteit en verantwoordelijkheid namens de EU en de lidstaten. Maatregelen op middellange termijn zullen onder meer een herziening zijn van de verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering, alsook een evaluatie van de opties voor de gemeenschappelijke aankoop van aardgas.


De Commissie zal alles doen wat in haar vermogen ligt om de lidstaten bij te staan bij het vullen van de belangrijkste leemten op het gebied van de energie-infrastructuur, meer bepaald door vergemakkelijking van een vroegtijdige tenuitvoerlegging van de in het kader van de strategie voor energiezekerheid geïnventariseerde projecten van gemeenschappelijk belang. De energie-infrastructuur moet worden gemoderniseerd en verder uitgebouwd zodat energie vrijelijk kan stromen binnen de EU en zodat energie-eilanden binnen de EU kunnen worden ontsloten. Ik ben mij ervan bewust dat het een zeer grote uitdaging zal zijn om daarvoor de vereiste financiering door de regeringen, de desbetreffende sector en de huishoudens te waarborgen. De EU-middelen zijn zeer beperkt zodat innovatieve financiële mechanismen dringend nodig zullen zijn als hefboom om investeringen in energiemodernisering te stimuleren en om aan te zetten tot investeringen in energie-efficiëntie door huishoudens. Het door verkozen voorzitter Juncker aangekondigde investeringspakket van 300 miljard EUR zal een van de eerste grote initiatieven zijn van het nieuwe college en ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de heer Katainen en zijn team wat de belangrijke bijdrage betreft die het energie en het klimaatbeleid kunnen leveren voor dit pakket.


Er moet veel werk worden verricht om de interne energiemarkt tijdens het mandaat van de nieuwe Commissie te voltooien, zowel wat de volledige tenuitvoerlegging van de bestaande wetgeving als wat de verder uitbouw van de interne energiemarkt betreft. Wij moeten met een nieuwe blik naar de interne energiemarkt kijken, met name om meer regionale samenwerking tot stand te brengen. Dit zal de ontwikkeling van een energienet vergen dat in staat is om energie uit hernieuwbare bronnen te beheren en te verspreiden, het gebruik van de transmissie-infrastructuur te optimaliseren en een situatie tot stand te brengen waarin huishoudens actieve deelnemers aan het netwerk worden, zowel aan de vraag als aan de aanbodzijde, en waarin de tarieven voor de consument worden aangedreven door marktkrachten waarbij met alle externaliteiten rekening wordt gehouden.


Hernieuwbare energie is een zeer grote uitdaging. Het weze duidelijk dat wij het risico lopen onze wereldleiderschapspositie op het gebied van hernieuwbare energiebronnen te verliezen aan opkomende spelers zoals China of Brazilië. Ik aanvaard echter de door verkozen voorzitter Juncker gestelde uitdaging om van Europa's Energie-unie op wereldniveau de nummer één inzake hernieuwbare energie te maken. Dit houdt in dat voorstellen op het gebied van hernieuwbare energie moeten worden uitgewerkt om het klimaat en energiepakket voor 2030 ten uitvoer te leggen, dat de voorwaarden voor staatsteun in de periode na 2020 moeten worden vastgelegd, dat EU-middelen moeten worden gebruikt om projecten voor hernieuwbare energie op het terrein uit te voeren, dat onderzoek en innovatie op het gebied van nieuwe technologieën voor hernieuwbare energie moeten worden gestimuleerd en dat het concurrentievermogen van de Europese industrie moet worden versterkt. Tegelijkertijd mogen wij niet blind zijn voor de bezorgdheid die is geformuleerd inzake de duurzaamheid van bepaalde elementen van de nieuwe energiemix, meer bepaald biobrandstoffen en biomassa voor de opwekking van elektriciteit.


Op dezelfde manier zullen wij nieuwe ideeën met betrekking tot energie-efficiëntie formuleren, in lijn met de oproep van de verkozen voorzitter om meer te doen om de energie-efficiëntie te verbeteren, niet alleen om het energieverbruik te beperken, maar ook als een stimulans voor banen, groei en investeringen als onderdeel van het door de verkozen voorzitter voorgestelde pakket van 300 miljard EUR. Gebouwen zijn goed voor 40% van het energieverbruik in de EU. De renovatie van het bestaande, verouderde gebouwenbestand maakt enorme energiebesparingen mogelijk en zal de energiefactuur van huishoudens doen verlagen, op voorwaarde tenminste dat wij het juiste ondersteunende klimaat kunnen creëren om dit mogelijk te maken, inclusief een gemakkelijkere toegang tot financiële en technische diensten.


Een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandbrenging van een Europese Energie-unie is een grotere solidariteit tussen de lidstaten. De nieuwe Commissie zal evalueren hoe het best kan worden voldaan aan de behoefte aan bundeling van onze onderhandelingsmacht ten aanzien van derde landen. Sommige lidstaten hebben aangedrongen op gemeenschappelijke gasaankopen om de grote prijsverschillen tussen afzonderlijke lidstaten te verminderen. Ik zal de diverse opties tegen elkaar afwegen met het oog op een versterking van de onderhandelingspositie van Europa, met daarbij volledige inachtneming van onze concurrentiekracht en de regels van de interne markt, alsook van de handelswetgeving. Wij zullen ook meer in het algemeen onze energiediplomatie moeten versterken om een grotere samenhang met onze voornaamste energiepartners tot stand te brengen en een op regels gebaseerde energiegovernance te bevorderen binnen het Internationaal Energieagentschap, de G7, de G20 en het Energiehandvest. Ik ben voornemens daaraan tijdens mijn mandaat veel aandacht te besteden en daarbij nauw samen te werken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter mevr. Mogherini, en zal tevens van de energieagenda een belangrijk aandachtspunt maken bij de uitvoering van ons nabuurschaps en ontwikkelingsbeleid, in nauwe samenwerking met de voor deze portefeuilles bevoegde collega's.


4. Kwaliteit en transparantie van wetgevingsvoorstellen


Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van (op u en uw diensten gerichte) lobbyactiviteiten, en de consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de noodzaak om grondige effectbeoordelingen uit te voeren?


De Commissie heeft er een gezonde praktijk van gemaakt om haar beleid te ontwikkelen op basis van de praktijk en de ervaring, ook op de beleidsgebieden energie en klimaat.


De effectbeoordelingen met betrekking tot de voorstellen van de Commissie zijn gedurende de twee afgelopen Commissietermijnen aanzienlijk verbeterd en wij moeten die ontwikkeling voortzetten. De voorbereidingen voor het stappenplan voor 2050 en het klimaat en energiebeleidskader voor 2030 waren hiervan een goed voorbeeld. Bovendien worden op gezette tijden voorbereidende externe studies uitgevoerd om de beleidsontwikkeling te ondersteunen.


Transparantie is absoluut essentieel om de beleidsontwikkeling helemaal legitiem en aanvaardbaar te maken. Ik ben van oordeel dat het transparantieregister een belangrijke rol speelt voor het bereiken van die doelstelling en dat alle belanghebbenden moeten worden geregistreerd. Beleidsvoorstellen moeten zijn gebaseerd op brede publieke raadplegingen van alle betrokken partijen. Op mijn verantwoordelijkheidsgebied zal ik ervoor zorgen dat de standpunten van de betrokken partijen op ernstige wijze worden verwerkt in de effectbeoordelingen en worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het Commissiebeleid en dat er tevens ten volle rekening mee wordt gehouden bij het overleg met het Europees Parlement, alsook binnen de Raad.


Ik zal er met name op toezien dat alle stemmen worden gehoord en dat de beslissingen van het college gebaseerd zijn op volledig afgewogen beleidsopties die naar behoren zijn gepresenteerd en worden besproken in de effectbeoordelingen. Bij alle contacten die ik en mijn team zullen hebben met belanghebbenden op elk gebied dat verband houdt met de beleidsvorming van de EU, zal ik ook de klemtoon leggen op de ethische aspecten en de transparantie. In deze context ondersteun ik ten volle onze nieuwe, door de verkozen voorzitter in zijn beleidsrichtsnoeren geformuleerde verbintenis tot transparantie. Ik verbind mij ertoe om alle contacten die ik heb en vergaderingen die ik bijwoon met beroepsorganisaties of zelfstandige personen op elk gebied dat verband houdt met de beleidsontwikkeling en tenuitvoerlegging, openbaar te maken.


Het is mijn bedoeling om ook de evaluaties van de bestaande wetgeving te versterken om na te gaan in welke mate die wetgeving performant is en of het eventueel mogelijk is het toepassingsgebied ervan te herzien, de administratieve belasting te verminderen en de bestaande wetgeving te vereenvoudigen.


5. Coördinatie en samenwerking


Hoe bent u, in uw hoedanigheid van vicevoorzitter bevoegd voor de Energie-unie, van plan te zorgen voor de coördinatie met de commissarissen binnen uw team en met andere vicevoorzitters van wie de beleidsgebieden invloed hebben op of worden beïnvloed door uw beleidsgebied? Hoe bent u van plan te zorgen voor meer samenwerking met de bevoegde parlementaire commissies?


Een zekere, duurzame en betaalbare energievoorziening voor de consument waarborgen, vergt actie op talrijke openbare, regelgevings- en beleidsgebieden. Mijn rol zou in dat verband tweevoudig zijn. In de eerste plaats de coördinatie van de werkzaamheden om de Europese Energie-unie tot stand te brengen, waarbij diverse beleidslijnen en instrumenten uit in het verleden vaak gescheiden gebieden worden samengebracht. In de tweede plaats ondersteuning van de heer Katainen en zijn team wat de bijdrage betreft die moet worden geleverd door investeringen in energienetten, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie om zo nieuwe banen te creëren, de groei te bevorderen en investeringen te stimuleren.


Door dit werk zullen belangrijke synergieën ontstaan. Wij moeten bijvoorbeeld het potentieel van innovatieve technologieën via onderzoek in goede banen te leiden. Wij moeten ook een goed antwoord vinden op het probleem dat brandstofproductie in de landbouwsector een effect kan hebben op de voedselproductie. Billijke concurrentieregels moeten zorgen voor een gelijk speelveld. Wij hebben een intelligent belastingsysteem nodig dat de vervuiler doet betalen. Wij moeten slimme IT-technologieën gebruiken in de transmissie en distributienetwerken. Dit moet hand in hand gaan met een actieve rol van de consument op de markt. Het externe deel van het beleid is ook, onder meer, verbonden met het EU-ontwikkelingsbeleid in het kader van de millennium-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Het is derhalve heel duidelijk dat de totstandbrenging van onze Energie-unie de actieve en innovatieve samenwerking zal vergen van verschillende collegeleden teneinde één van de grote strategische projecten van de Commissie tot een goed einde te brengen.


Ik deel volledig het voornemen van de toekomstige voorzitter om de speciale relatie tussen de Commissie en het Europees Parlement en de comités daarvan te koesteren, met volledige inachtneming van de kaderovereenkomst. Gezien de grote reikwijdte van mijn politieke agenda kijk ik ernaar uit om geregelde en diepgaande beleidsdiscussies te hebben met in de eerste plaats de ITRE- en ENVI-comités.


6. Toetsing en internationale onderhandelingen


Welke maatregelen bent u van plan te nemen om het de bevoegde parlementaire commissies makkelijker te maken wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen (waaronder de opstelling van gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) te toetsen en de uitvoering ervan te monitoren (volgen)? Op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat de bevoegde parlementaire commissies naar behoren op de hoogte worden gehouden van elke internationale overeenkomst op uw beleidsterrein, met daarbij in het achterhoofd de ervaringen die opgedaan zijn bij de TTIP-onderhandelingen? Op welke manier bent u van plan te zorgen voor een coherent EU-standpunt tijdens de komende internationale klimaattoppen?


Ik ben vastbesloten een sfeer van wederzijds vertrouwen en openheid tot stand te brengen waarbinnen wij kunnen samenwerken ten voordele van Europa en zijn burgers.


Daarbij zal ik u op gezette tijden op de hoogte brengen van de voortgang bij internationale onderhandelingen op mijn bevoegdheidsgebied, daarbij nauw samenwerkend met mijn eveneens bij internationale relaties betrokken collega's in de Commissie wanneer uitgenodigd voor het ITRE of het ENVI-comité of bij een andere passende gelegenheid. Het is voor mij belangrijk om een open dialoog aan te gaan met de comités, om uw standpunt te kennen over internationale kwesties en voort te bouwen op de verwezenlijkingen van de parlementaire diplomatie. Het spreekt vanzelf dat de kaderovereenkomst de basis vormt voor onze wederzijdse samenwerking.


Ik ben mij ervan bewust dat het onderscheid dat bij het Verdrag van Lissabon is geïntroduceerd tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en de desbetreffende verschillende controlemechanismen in de afgelopen jaren tot interinstitutionele geschillen hebben geleid. Dat is een thema van gemeenschappelijk belang voor alle instellingen. Ik ondersteun ten volle de inspanningen om met het Verdrag sporende oplossingen te vinden die een grotere betrokkenheid en transparantie waarborgen. Ik ben van mening dat die oplossingen binnen de Commissie op een horizontaal niveau moeten worden gebracht aangezien zij raken aan alle portefeuilles en van interinstitutionele aard zijn. De eerste vicevoorzitter zal in dat verband een belangrijke rol spelen. Op de onder mijn bevoegdheid vallende gebieden zal ik ervoor zorgen dat de bestaande verbintenissen van de Commissie, die in overeenstemming zijn met de consensus inzake gedelegeerde handelingen en de kaderovereenkomst met het Parlement, volledig in acht worden genomen. Met name denk ik daarbij aan de verbintenis om bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen passende en transparante raadplegingen op deskundigenniveau uit te voeren en erover te waken dat het Parlement en de lidstaten alle relevante informatie ontvangen. Dit houdt ook de volledige inachtneming in van de kaderovereenkomst wat de deelname van deskundigen van het Parlement aan de vergaderingen van deskundigengroepen betreft. Wat de uitvoeringshandelingen betreft is bij Verordening (EU) nr. 182/2011 een duidelijk en alomvattend juridisch kader tot stand gebracht en wordt de transparantie gewaarborgd via het comitologieregister.


Wat de tenuitvoerlegging van reeds vastgestelde EU-wetgeving betreft, zal ik ervoor zorgen dat de Commissie haar rapporteringsverplichtingen overeenkomstig de desbetreffende wetgeving in acht neemt. Waar dat nodig is, zal ik er ook op toezien dat de Commissie antwoordt op verzoeken om informatie die verder reiken dan deze verplichtingen, en dat zij aan de lidstaten verslag uitbrengt in de context van onze vaste dialoog. Ik wil u ervan verzekeren dat ik de tenuitvoerlegging en handhaving van het EU-acquis even ernstig zal nemen als de verdere ontwikkeling van ons beleid.


In internationale onderhandelingen is de EU het doeltreffendst wanneer zij met één stem spreekt. Dit geldt zowel voor het klimaat als voor het energiegebied. Het zal voor mij derhalve een prioriteit zijn om ten aanzien van de buitenwereld coherente standpunten te waarborgen tussen de EU en haar lidstaten, en dit zowel op klimaat als op energiegebied met het oog op zeer belangrijke wederzijdse synergieën.


Op energiegebied zijn er momenteel bepaalde voorbeelden van internationale overeenkomsten waarbij de EU partij is, maar ik zou graag meer van dergelijke voorbeelden zien. Dit is een cruciaal element als wij willen dat de EU met één stem spreekt om onze energievoorziening te waarborgen en een duurzame overgang van onze energiesystemen te bevorderen. Bij onderhandelingen over dergelijke overeenkomsten zal ik vanzelfsprekend voldoen aan alle relevante bepalingen van de Verdragen en van de kaderovereenkomst.


Bij de internationale klimaatonderhandelingen is het door op te treden als een Unie dat de EU het doorbraakbesluit in Durban heeft kunnen afdwingen dat inhoudt dat een nieuwe wereldwijde, voor iedereen geldende overeenkomst in 2015 zal worden gesloten. De EU en de lidstaten hebben heel veel ervaring opgedaan met onderhandelingen over "gemengde" overeenkomsten, inclusief over klimaatverandering en andere multilaterale milieuovereenkomsten, en de coördinatie binnen de EU is operationeel en transparant. Ik denk dat het essentieel is om ervoor te zorgen dat elke lidstaat zich ten volle betrokken voelt bij de in 2015 te sluiten overeenkomst alvorens die wordt vastgesteld en ondertekend. Alleen op die manier kunnen wij er zeker van zijn dat alle lidstaten deze juridisch bindende overeenkomst daadwerkelijk zullen bekrachtigen (wat de inwerkingtreding ervan vóór 2020 mogelijk zal maken) en dat zij effectief de door de Unie aangegane verbintenissen ten uitvoer zullen leggen.


Om het mogelijk te maken dat de EU over het klimaat met één stem spreekt, is er ook een sterke, ondersteunende meerderheid in het Parlement nodig. Ratificatie en tenuitvoerlegging van een bindende nieuwe klimaatovereenkomst vergt de instemming van het Parlement. In nauwe samenwerking met het voor energiebeleid en klimaatactie bevoegde Commissielid zal ik het Parlement van zeer nabij informeren over de voortgang bij de onderhandelingen. Vóór en na de bijeenkomsten van Lima en Parijs zal ik met het Parlement de voorbereiding en de verwachte resultaten bespreken. Ik zal ook de traditie voortzetten om een delegatie van het Parlement uit te nodigen op belangrijke onderhandelingen, waar ik zal zorgen voor dagelijkse actualiseringen met betrekking tot de voortgang.


Op nucleair gebied ten slotte is de Europese Gemeenschap partij bij alle belangrijke internationale verdragen die gesloten zijn onder auspiciën van de Internationale Organisatie voor Atoomenergie, en is zij toegetreden tot verschillende overeenkomsten inzake nucleaire samenwerking met derde landen. Overeenkomstig een met het Europees Parlement afgesproken praktijk zal ik de desbetreffende parlementaire comités geïnformeerd houden over alle internationale overeenkomsten waarover op basis van het Euratom-Verdrag wordt onderhandeld.