Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Andrus Ansip

Hoorzitting

 

Andrus Ansip

Portefeuille: Digitale interne markt - Vicevoorzitter
 
Dag 5 , maandag 6 oktober 2014 - 18:30 , Brussel  
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u jegens het Europees Parlement uw onafhankelijkheid garanderen? Kunt u waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen rijzen over uw functioneren als commissaris?


Ik ben 16 jaar actief in de politiek, waarvan negen jaar als minister-president. Op basis van die ervaring heb ik het aanbod van de verkozen voorzitter aanvaard om mij kandidaat te stellen voor de rol van vicevoorzitter. Als minister-president was mij de leiding toevertrouwd over drie verschillende coalitieregeringen bestaande uit zowel centrumrechtse als centrumlinkse partijen. Ik heb mijn kabinetten altijd geleid vanuit het principe dat er een consensus moest worden bereikt en dat ik bruggen moest slaan om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Indien ik als vicevoorzitter wordt benoemd, ben ik van plan deze werkwijze te blijven hanteren.


Als burger en politicus ben ik altijd voorstander geweest van het Europese project, dat is gebaseerd op democratische waarden. Voor mij was het vanzelfsprekend dat ik in het kader van mijn kandidatuur voor de functie van commissaris tijdens de verkiezing voor het Europees Parlement in mei 2014 naar een democratisch mandaat diende te streven. Het is een grote eer dat de kiezers mij hun vertrouwen hebben geschonken. Ik ben altijd van mening geweest dat Europese en nationale doelstellingen elkaar wederzijds versterken – ik heb "Brussel" nooit de schuld gegeven en ook niet getolereerd dat mijn ministers daartoe de neiging hadden. Ik ben er zeer trots op dat het land dat ik het beste ken in januari 2011, op het hoogtepunt van de financiële crisis, het zeventiende volwaardige lid van de EMU is geworden, hetgeen een signaal van vertrouwen in het Europese project was. Bij mijn afscheid als minister-president steunde 80 % van de Esten de euro (de hoogste score in EU), zie noot 1. Ik ben ook van mening dat Europa waarde aan solidariteit dient te hechten en mijn regering heeft dit beginsel verdedigd tijdens de onderhandelingen over twee financiële kaders, tijdens de hoorzitting bij het Grondwettelijk Hof over de wettelijkheid van het ESM, en het in de praktijk gebracht ten behoeve van de landen die het meest te lijden hadden onder de wereldwijde financiële crisis.


Indien mijn benoeming wordt bevestigd, hoop ik als vicevoorzitter voor de digitale eengemaakte markt een bijdrage te kunnen leveren aan het Europese project. Ik heb de gelegenheid gehad een voortrekkersrol te spelen bij de digitale transformatie van een land dat vandaag uitblinkt op talrijke gebieden, zoals e-overheid en veilige private en publieke digitale oplossingen, en dat cyberbeveiliging en gegevensbescherming serieus neemt. Ik zal een paar voorbeelden geven. Tijdens de laatste verkiezingen voor het Europees Parlement werd 33 % van de stemmen in Estland uitgebracht via het internet door middel van een elektronisch kiessysteem dat in 2005 voor het eerst bij algemene verkiezingen waar dan ook ter wereld werd gebruikt. Daarnaast levert de wijdverbreide toepassing van digitale handtekeningen bij publieke en private transacties (bij 1,3 miljoen inwoners meer dan 175 miljoen handtekeningen) de Estse economie naar schatting een hele werkweek per jaar op. Als minister-president heb ik verder, samen met mijn Finse, Deense en Nederlandse collega's, de aanzet gegeven voor een brief aan de Europese Raad van juni 2010 waarin werd opgeroepen tot de verwezenlijking van een "digitale eengemaakte markt voor de EU" tegen 2015. Ik ben bij alle bijeenkomsten van de Europese Raad een sterk voorstander geweest van deze doelstelling waarover het laatst in oktober 2013 is gesproken.


Ik heb weliswaar programmeren geleerd, maar ik ben er niet goed in – ik ben mij er wel ten volle van bewust dat het beheersen van IT-vaardigheden voor Europa steeds belangrijker wordt. Ik weet welke diensten de burgers en consumenten verwachten en wat het bedrijfsleven nodig heeft. Ik wil een werkende digitale eengemaakte markt waarop de consumenten beschermd zijn en het hen vrij staat over de grenzen heen gebruik te maken van goederen en diensten. Die markt moet reageren op hun voorkeuren en innovatieve bedrijven een echte kans van slagen bieden; verouderde grenzen en gevestigde belangen mogen geen belemmering meer vormen. Ik geloof in een maatschappij waarin overheden en gemeenten ervoor moeten zorgen dat de burgers met hen kunnen communiceren op een vlotte, gemakkelijke en, indien de burgers daaraan de voorkeur geven, digitaal veilige en beveiligde manier.


Europa telt talrijke goede digitale oplossingen en mogelijkheden die voordelen opleveren voor de consumenten en het bedrijfsleven; deze zouden de werkgelegenheid en de groei bevorderen als wij erin slagen obstakels weg te nemen, af te stappen van losstaande nationale markten en een brug te slaan tussen onze regelgevingskaders. Dat is wat ik van plan ben, uitgaande van de politieke beleidslijnen van verkozen voorzitter Juncker.


Om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van de Europese burgers, zal ik onafhankelijk en met integriteit te werk gaan. Bij mijn werkzaamheden zal ik blijk geven van onpartijdigheid en beschikbaarheid in de mate die van mij wordt verwacht op grond van artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ik zal mij houden aan de ethische normen die voor alle leden van de Europese Commissie gelden en die duidelijk zijn vastgelegd in de Verdragen en in de gedragscode voor commissarissen. Ik zal daarom geen instructies aanvaarden van welke overheid of instantie dan ook. Mijn loyaliteit ligt bij de Europese Commissie en ik onderschrijf de visie van de verkozen voorzitter die de Europese Commissie ziet als moderne, efficiënte en transparante overheid.


Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik mij volledig inzetten voor de nieuwe vereisten inzake transparantie die de verkozen voorzitter in zijn politieke beleidslijnen heeft genoemd.


Ik heb mijn verklaring inzake de economische belangen, zoals vermeld in de gedragscode voor leden van de Commissie, ingevuld en deze openbaar gemaakt. Mochten er zich veranderingen voordoen, dan zal ik de verkozen voorzitter daarvan onmiddellijk in kennis stellen en de verklaring actualiseren. Ik zal hem tevens in kennis stellen indien zich een situatie voordoet die ertoe zou kunnen leiden dat mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbaarheid voor de Commissie in het gedrang komen. Ik zal geen beroepsmatige activiteiten ontplooien behalve de werkzaamheden die van mij worden verwacht.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik bevoegd zijn voor de aansturing en coördinatie van één van de tien prioritaire beleidsterreinen van de Commissie-Juncker, namelijk de connectieve digitale eengemaakte markt. Ik beschouw de vicevoorzitter als leider van een team die acties op verschillende gebieden aanstuurt en alle nodige beleidsinitiatieven bij elkaar brengt om de ambitieuze opdracht uit te voeren die verkozen voorzitter Juncker aan mij wil toevertrouwen. Bij het uitvoeren van een dergelijk prioritair project horen per definitie contacten met een groot aantal leden van de Commissie met als doel een beroep te doen op de ervaring van de Commissie als geheel.


Om naar een connectief continent toe te werken, moeten wij zelf ook meer dan ooit op connectieve wijze te werk gaan en afstappen van het strak omlijnde sectorperspectief dat nog steeds de overhand heeft in veel overheids- en particuliere organisaties. De nieuwe, coöperatieve opzet voor de Commissie die is voorgesteld, is een logische stap in die richting en ik ben van plan om deze samen met mijn medecommissarissen ten volle te benutten. Ik denk dat een slimmer gebruik van op samenwerking gerichte IT-applicaties daarbij zeker een rol kan spelen.


Ik ben mij ervan bewust dat ik alleen doelstellingen kan verwezenlijk als ik aandachtig luister naar het maatschappelijk middenveld, de consumenten, het bedrijfsleven en onderzoekers, en als ik tegemoetkom aan hun behoeften en zorgen. Ik waardeer het Europees Parlement als de voornaamste instantie om de verschillende meningen vanuit onze samenlevingen te verwoorden. Indien mijn benoeming wordt bevestigd, ben ik van plan tijdens de eerste maanden van mijn ambtstermijn snel en diepgaand contact met het hele scala aan belanghebbenden aan te gaan.


Aan mij is de moeilijke opdracht toevertrouwd om binnen de eerste zes maanden van deze ambtstermijn een ambitieus plan uit te stippelen dat gericht is op de verwezenlijking van de digitale eengemaakte markt. Ik verheug mij erop samen met mijn medecommissarissen wetgevende maatregelen op te stellen en deze voor te leggen aan de geachte Parlementsleden. Ik onderken het belang van het Europees Parlement bij het tot stand brengen van resultaten die in het verlengde liggen van dat wat de mensen verwachten. Ik zal daarom een constructieve en open dialoog met het Europees Parlement voeren en deze indien mogelijk nog versterken. Ik geloof in een openhartige en open discussie met het Europees Parlement in het kader van een werkrelatie die is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Ik zal met genoegen deelnemen aan de plenaire vergaderingen van het Parlement en aan de bijeenkomsten van de relevante commissies, en ik zal er persoonlijk voor zorgen dat de Commissie adequaat wordt vertegenwoordigd indien ik onverhoopt niet aanwezig kan zijn.


Onverminderd het collegialiteitsbeginsel, dat naar mijn mening zal worden versterkt binnen de door verkozen voorzitter Juncker voorgestelde opzet, draag ik de verantwoordelijkheid voor mijn acties ten opzichte van de vertegenwoordigers van de burger van de Europese Unie, overeenkomstig de kaderovereenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie.


De Europese Commissie is afhankelijk van de politieke steun van het Europees Parlement. De standpunten van het Parlement moeten daarom nauwkeurig in overweging worden genomen en er moet naar behoren gevolg aan worden gegeven. Ik zal ervoor zorgen dat dat binnen mijn verantwoordelijkheidsgebieden gebeurt, waarbij bijzondere aandacht zal worden geschonken aan verzoeken van het Parlement op grond van artikel 225 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Ik zal er verder op toezien dat er binnen de in de kaderovereenkomst bepaalde tijd zal worden gereageerd op besluiten van het Parlement die onder mijn verantwoordelijkheid vallen. Met betrekking tot lopende voorstellen zal ik nagaan in hoeverre er vooruitgang is geboekt en daarover op collegiaal niveau binnen de Commissie gesprekken voeren, waarbij de verplichtingen op grond van de kaderovereenkomst zullen worden nageleefd. Ik zie het belang in van de brede raadpleging van belanghebbenden en van diepgaande effectbeoordelingen en zal ervoor zorgen dat deze worden uitgevoerd. Ik zal net als het Parlement de nadruk leggen op de kwaliteit van de wetgeving en op het juiste regelgevingskader, en ik zal nauw met de voorgedragen eerste vicevoorzitter samenwerken om deze doelen te bereiken.


Het Europees Parlement kan rekenen op mijn steun en inzet voor de volledige uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de toegang tot bijeenkomsten en informatie, overeenkomstig de bepalingen van de kaderovereenkomst.

 
 
Vragen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming:

3. Groei, concurrentievermogen en scheppen van werkgelegenheid


Welke stappen denkt u te ondernemen om de groei, het concurrentievermogen en het scheppen van banen in de interne markt te helpen verbeteren? Welke geïntegreerde strategie staat u voor ogen om te komen tot een evenwichtige ontwikkeling van de interne markt, zodat deze concrete voordelen kan opleveren voor het bedrijfsleven, de consumenten en de werknemers? Welke stappen zult u ondernemen om bedrijven, en met name het midden- en kleinbedrijf, toegang te verschaffen tot en te laten profiteren van de voordelen van de interne markt?


Hoe denkt u het met de Single Market Act in gang gezette beleidsproces te continueren? Bent u eventueel voornemens de wetgevingspakketten interne markt binnen het Europees semester te relateren aan de governance van de interne markt en de rol van de internemarktintegratie?


De wereldwijde economie verandert in een digitale economie. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) is niet alleen een economische sector, maar evenzeer het fundament waarop nagenoeg alle delen van een moderne, innovatieve maatschappij zijn gebouwd. Digitale technologie biedt nieuwe manieren om goederen te produceren en diensten te leveren, variërend van auto's, chemische stoffen, de gezondheidszorg, de detailhandel en energie. Dankzij de uitrol van ICT kunnen steeds meer kennis, goederen, diensten en processen worden gedigitaliseerd. De digitale economie vormt daarom de kern van de inspanningen die de EU doet om de groei te herstellen, innovatie te bevorderen en nieuwe banen te creëren. De eengemaakte markt, het hart van de Europese integratie en welvaart, moet geleidelijk worden omgevormd en uitgebreid om ook tot een eengemaakte digitale markt te komen. Als wij de problemen als gevolg van versnippering en gevestigde belangen op korte termijn niet aanpakken, moeten wij wellicht posities opgeven op wereldwijde markten waarop Europa altijd toonaangevend is geweest (auto-industrie en machinebouw, farmaceutische industrie en biotechnologie, detailhandel, logistiek en andere dienstverlenende sectoren).


Het creëren van de juiste randvoorwaarden voor groei en werkgelegenheid is de voornaamste doelstelling waarvoor de Commissie voorstellen zal doen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij nog meer kunnen en moeten doen. Ik zal gebruikmaken van reeds genomen maatregelen en samen met alle betrokken collega's een alomvattende strategie uitstippelen als richtsnoer voor het verwijderen van obstakels die met name het mkb ervan weerhouden om het potentieel van de digitale eengemaakte markt aan te boren. Momenteel gebruikt slechts 14 % van de middelgrote en kleine bedrijven het internet als verkoopkanaal. De markt is versnipperd. De consumenten raken gefrustreerd als zij geen toegang krijgen tot digitale diensten in een andere lidstaat vanwege concurrentiebeperkende handelspraktijken of juridische belemmeringen, of vanwege het complexe karakter van en het gebrek aan transparantie van de regels die van toepassing zijn. Wij kunnen en moeten een echt verschil maken door voorwaarden te scheppen voor investeringen en zowel het aanbod als de vraag te bevorderen, door te helpen een dynamische digitale economie op te bouwen en tegelijkertijd het potentieel voor de toepassing van digitale technologie optimaal te benutten.


Ik wil ervoor zorgen dat onze belangrijkste beleidsmaatregelen en kaders elkaar versterken en dat de combinatie met doelgericht onderzoek en innovatie concrete voordelen oplevert voor de consument, het bedrijfsleven en de overheid. Een losstaande actie of een op zichzelf staand beleidsterrein alleen kan niet tot een groter concurrentievermogen leiden. Dat lukt alleen als wij al onze inspanningen op EU- en nationaal niveau concentreren om de eengemaakte markt te versterken en de digitale dimensie ervan een impuls te gegeven, digitaal ondernemerschap te ondersteunen, investeringen in digitale infrastructuur en nieuwe technologieën te stimuleren, het produceren van digitale inhoud te bevorderen en de aantrekkingskracht van de EU als productie- en investeringslocatie te waarborgen. Wij moeten het bedrijfsleven helpen de mogelijkheden over grenzen heen optimaal te benutten, zowel binnen de eengemaakte markt als buiten de EU. Een belangrijke prioriteit voor mijn strategie inzake de digitale eengemaakte markt zal bestaan uit het creëren van de juiste prikkels voor zowel publieke als private investeringen in infrastructuur, en met name in breedband, technologieën en innovatieve diensten.


Een breed scala aan beleidsmaatregelen, initiatieven en programma's draagt bij tot het verwezenlijken van een connectieve digitale eengemaakte markt: digitale infrastructuur die snelle connectiviteit mogelijk maakt (breedband), auteursrechten, beveiliging, normalisatie op ICT-gebied, cloudcomputing, infrastructuurvoorzieningen voor digitale diensten, digitale fabricage, digitaal vervoer, digitale steden, slimme netten en digitale media (meer details hierover staan in het antwoord op vraag 4). Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik ernaar streven te waarborgen dat de digitale invalshoek ten aanzien van beleid niet gewoonweg terloops bij initiatieven wordt betrokken, maar een essentieel onderdeel van de ontwikkeling ervan wordt. Wij hebben een frisse, overkoepelende aanpak nodig, waarbij zowel van de aanbod- als van de consumentenzijde naar de gehele waardeketen wordt gekeken.


De laatste jaren zijn de door de Commissie in het kader van het Europees semester voorgestelde landenspecifieke aanbevelingen gebruikt om diepgaande hervormingen in een groot aantal lidstaten te stimuleren. Die inspanningen beginnen nu resultaten op te leveren. Ik ben ook van mening dat het de juiste aanpak is om de integratiedimensie ten aanzien van de eengemaakte markt op te nemen in het Europees semester. Het jaarverslag over de werking van de eengemaakte markt en de vaststelling van beleidsoriëntaties in het kader van de jaarlijkse groeianalyse dienen te worden gehandhaafd als belangrijke instrumenten voor het beoordelen van vorderingen en resterende knelpunten.


4. Stimuleren van de digitale interne markt voor consumenten en bedrijven


Welke concrete stappen denkt u te ondernemen met het oog op de voltooiing van de digitale interne markt voor consumenten en bedrijven? Op welke sectoren van de digitale interne markt zou u zich voornamelijk concentreren met het oog op het slechten van de barrières voor consumenten en bedrijven, en om welke redenen?


Hoe denkt u met andere commissarissen samen te werken om te bewerkstelligen dat het intensievere gebruik van digitale technologieën en onlinediensten zich ontwikkelt tot een horizontaal beleid dat zich uitstrekt tot alle sectoren van de economie?


De nieuwe marktontwikkelingen in de digitale sfeer hebben aanzienlijke bijkomende problemen doen rijzen wat betreft de bescherming van de consument. Hoe denkt u deze problemen te ondervangen?


Hoe denkt u de obstakels te verminderen die consumenten en bedrijven beletten om ten volle te profiteren van de mogelijkheden die worden geboden door de digitale technologieën? Hoe denkt u de veiligheid op het internet te verbeteren en consumenten en detailhandelaren beter bewust te maken van hun rechten en verplichtingen op het internet?


Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik allereerst een duidelijke langetermijnstrategie opstellen waarin de verschillende bevoegdheden van de Commissie zijn geïntegreerd en een samenhangende visie ten aanzien van de digitale eengemaakte markt alsmede de digitale economie en maatschappij tot uitdrukking komt. Ik zal een programma met prioritaire acties aansturen en coördineren waarmee de mogelijkheden van een eengemaakte digitale economie volledig worden benut. Wij moeten een duidelijk beeld krijgen van de voornaamste obstakels die nog moeten worden verwijderd. In de eerste zes maanden zal ik een draagvlak creëren op het niveau van de EU-instellingen, de belanghebbenden en de publieke opinie, en ervoor zorgen dat er een ambitieus programma wordt opgesteld en duidelijke termijnen voor het behalen van resultaten worden vastgesteld. Ik zal mij concentreren op het verwijderen van obstakels en het aanboren van het potentieel van de eengemaakte digitale economische ruimte. Wij kennen al een groot deel van de problemen: versnipperde regelgeving, een onzekere rechtspositie en hoge nalevingskosten, een gebrek aan vertrouwen in de online-omgeving en onvoldoende beveiliging daarvan, en een gebrek aan digitale vaardigheden onder de beroepsbevolking en de consumenten.


Een aantal acties zal gaan om het geven van een nieuwe prikkel aan voorstellen die al ter tafel zijn gebracht. De Europese telecomsector, die de basisinfrastructuur voor de digitale economie ter beschikking stelt, bestaat nog steeds uit versnipperde, nationale markten en heeft te maken met een gebrek aan een samenhangende EU-brede aanpak. Hier liggen veel gemiste kansen. Uitgaande van het werk dat al is verricht, zal ik er in samenwerking met mijn collega's voor zorgen dat de lopende hervorming van onze telecomregels ambitieuzer wordt aangepakt.


Ik wil ook zorgen voor een succesvolle Europese media- en inhoudssector die tegemoetkomt aan de behoeften van de consument, pluralistisch is en fundamentele waarden zoals de vrijheid van meningsuiting en culturele diversiteit respecteert, en voor de nodige voorwaarden voor grensoverschrijdende diensten. Ik streef er ook naar de onderhandelingen over gemeenschappelijke Europese regels inzake gegevensbescherming te voltooien en de beoordeling van de "veilige haven"-regeling af te ronden. Ik zal er ook op aandringen dat een aantal nieuwe initiatieven snel ter tafel wordt gebracht, zoals de modernisering van de regels inzake auteursrechten naar aanleiding van de digitale revolutie en de vereenvoudiging van de consumentenwetgeving inzake online- en digitale aankopen.


De digitale eengemaakte markt bestrijkt meer dan slechts een paar sectoren. De digitale eengemaakte markt zou een ruimte moeten zijn waarin individuen en bedrijven in een betrouwbare omgeving naadloos onlineactiviteiten kunnen gebruiken en ontplooien, een ruimte waarin eerlijke concurrentie heerst en een hoog niveau van consumenten- en gegevensbescherming wordt gewaarborgd, ongeacht de nationaliteit en verblijfplaats van de betrokkenen. De overkoepelende doelstelling is daarom "eengemaakte markt die klaar is voor het digitale tijdperk", een markt waarop het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal wordt bevorderd door digitale technologieën. De onlinewereld is wereldwijd en kent geen grenzen in de traditionele zin van het woord. Veel kwesties, waaronder open internet en internetgovernance, kunnen alleen in een mondiale context naar behoren worden aangepakt. Ik ben bereid de inspanningen van de Commissie op mondiaal vlak te coördineren.


Indien mijn benoeming wordt bevestigd, zal mijn voornaamste taak als vicevoorzitter het aansturen en coördineren van de werkzaamheden van de Commissie op het gebied van de digitale eengemaakte markt zijn, waarbij ik gebruik zal maken van de input van andere commissarissen en diensten. Het collectief bereiken van resultaten op basis van gezamenlijke strategische doelstellingen zal centraal staan. ICT is geen op zichzelf staande concentratiesector, maar een algemene modaliteit met kritische toepassingen in alle sectoren van onze economie. Om ervoor te zorgen dat de digitale invalshoek van meet af aan een essentieel onderdeel van relevante initiatieven is, moeten wij waarborgen dat de digitale wereld volledig wordt geïntegreerd in de Commissie-instrumenten voor slimme regelgeving, zoals effectbeoordelingen.


Ik zal zorgen voor doeltreffende coördinatie op dit gebied en toewerken naar het samenbrengen van data, expertise en infrastructuur om synergie-effecten en versterkte acties binnen de Commissie tot stand te brengen. Ik wil ervoor zorgen dat wij van de transformationele mogelijkheden van digitale technologieën een breed door het college gedragen onderwerp maken en dat wij mechanismen invoeren om de effecten van silovorming te ondervangen. In dit scenario zijn DG-overkoepelende taskforces op projectbasis de regel en niet de uitzondering, en bij het werk van elk team zal gebruik worden gemaakt van projectgebaseerde IT-instrumenten om de samenwerking en het bereiken van specifieke doelstellingen te vergemakkelijken. Daarbij hoort ook een voortrekkersrol wat betreft het gebruik van digitale technologieën bij het werk van de Commissie zelf.


Beveiliging vormt de basis voor vertrouwen in het internet en de digitale economie. Wij merken dat het aantal ernstige beveiligingsproblemen en cyberaanvallen toeneemt en dat cyberbeveiliging en -bewaking op ongekende wijze in de belangstelling staan. Bovendien ontstaan er naar verwachting nieuwe beveiligingsproblemen als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals cloudcomputing en "big data". Ik ben van mening dat wij de onderhandelingen over de richtlijn inzake netwerk- en informatiebeveiliging kunnen afronden en de snelle uitvoering ervan kunnen bevorderen. Op die manier beschikken wij over een hoeksteen voor onze cyberbeveiligingsstrategie.


Cybercriminaliteit is een bedreiging die geen enkele lidstaat alleen het hoofd kan bieden en die significante effecten heeft op het gebied van de economie en grondrechten die wij niet kunnen negeren. Coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten is daarom van essentieel belang. Door EU-actie kunnen de nodige voorwaarden worden gecreëerd om beide aspecten te vergemakkelijken en te bevorderen. Ik zal ernaar streven het internet veiliger te maken, zodat EU-burgers en bedrijven in alle vertrouwen hun grondrechten kunnen uitoefenen en activiteiten van maatschappelijke of commerciële aard kunnen ontplooien.


Het vertrouwen van de consument is van fundamenteel belang voor de digitale eengemaakte markt. Ik wil ervoor zorgen dat de consument zonder grenzen gemakkelijk online kan winkelen. Consumenten moeten even gemakkelijk toegang tot een (publieke of private) digitale dienst uit een andere lidstaat kunnen krijgen als tot een dienst uit hun eigen land. Ik wil ervoor zorgen dat de consument websites en digitale diensten vertrouwt, ongeacht het land van oorsprong in de EU. Ik wil dat zij zich online veilig voelen in de wetenschap dat hun privégegevens uitstekend beschermd zijn. Momenteel leveren versnipperde wetgeving en conflicten tussen wetten en jurisdicties veel problemen op. In de nieuwe zakelijke modellen die op de markt verschijnen, moet rekening worden gehouden met bestaande consumentenrechten. Eén van de voornaamste elementen van mijn strategie inzake de digitale eengemaakte markt zal bestaan uit het moderniseren en vereenvoudigen van de consumentenwetgeving op het gebied van online- en digitale aankopen.


Eén van mijn rechtstreekse doelstellingen is om in samenwerking met de andere commissarissen de onderhandelingen over gemeenschappelijke Europese regels inzake gegevensbescherming snel af te ronden, aangezien deze van vitaal belang zijn voor de werking en voltooiing van de digitale eengemaakte markt. Ik zal mij er daarom voor inzetten dat het hervormingspakket in de eerste zes maanden van deze ambtstermijn wordt vastgesteld. Bij contracten tussen aanbieders van cloudcomputing en consumenten dragen de consumenten al te vaak het risico, terwijl de aanbieders het meest van de voordelen profiteren. Ik zal met de andere commissarissen samenwerken om regels voor te stellen die ervoor zorgen dat de consumenten en het mkb op de cloud kunnen vertrouwen, maar die voor de aanbieders van cloudcomputing niet te zwaar zijn.


Ik wil er verder voor zorgen dat de Europese burgers in staat zijn ten volle van de digitale wereld te profiteren. Uit prognoses blijkt dat in de toekomst voor nagenoeg alle banen op zijn minst digitale basisvaardigheden nodig zijn. Een groot aantal volwassenen in Europa beschikt echter over geen enkele digitale vaardigheid. Hoewel digitale technologieën intensief door kinderen worden gebruikt, ontbreekt het jongeren nog steeds aan toegang, educatieve technologieën en inhoud die voor een doeltreffende, boeiende en gepersonaliseerde leerervaring kunnen zorgen.


De strategie inzake de digitale eengemaakte markt die ik als vicevoorzitter wil uitvoeren, omvat het versterken van het beleidsdebat tussen alle belanghebbenden over de behoeften van de arbeidsmarkt, waarbij de toekomst van het onderwijs in het digitale tijdperk aan bod komt, met de nadruk op de effecten op korte, middellange en lange termijn op de werkgelegenheid, vaardigheden en groei in Europa. Wij dienen ook voort te bouwen op initiatieven als de "Grote Coalitie voor ICT-banen" en alle betrokken financieringsprogramma's daarvoor te mobiliseren.


Onze strategie inzake de digitale eengemaakte markt moet ook gericht zijn op manieren om de overheid opener en doeltreffender te maken door de digitale overheid en e-overheid in alle lidstaten en binnen de Commissie te bevorderen. Samen met de vicevoorzitter voor begroting en personeel zal ik onderzoeken hoe de interactie met de overheidsdiensten van de lidstaten kan worden verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van rapportage en de uitwisseling van informatie over systemen die nodig zijn voor de werking van de EU, en door de grensoverschrijdende interoperabiliteit daarvan te vergemakkelijken.


5. Slimme regelgeving


Hoe denkt u de kwaliteit van zowel vooraf als achteraf uitgevoerde effectbeoordelingen te verbeteren met het oog op een integrale en evenwichtige evaluatie van nieuwe wetgevingsvoorstellen en van bestaande wetgeving op het gebied van de digitale interne markt? Hoe denkt u met name te waarborgen dat deze evaluaties wetenschappelijk onderbouwd zijn en berusten op betere en breder opgezette mkb- en internemarkttests?


Hoe denkt u de prelegislatieve betrokkenheid van de parlementaire commissies te verbeteren, met name waar het wetgevingsinitiatieven op grond van artikel 225 VWEU betreft? Welke stappen denkt u te ondernemen om te bewerkstelligen dat in alle officiële talen van de EU uitvoerig en adequaat overleg met de belanghebbende partijen plaatsvindt om te waarborgen dat de wetgeving bevorderlijk is voor groei, het scheppen van werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen?


Hoe denkt u een betere handhaving en implementatie van de digitale internemarktwetgeving te waarborgen en ervoor te zorgen dat de lidstaten hun verplichtingen nakomen?


Het streven naar betere regelgeving is een prioriteit voor de nieuwe Commissie en ik zal mij er persoonlijk voor inzetten deze op mijn beleidsterrein toe te passen. De Commissie werkt voortdurend aan de verbetering en versterking van haar instrumenten voor betere regelgeving, waaronder effectbeoordelingen, raadpleging van belanghebbenden en evaluaties. Deze instrumenten zullen op geïntegreerde wijze en op basis van de beste beschikbare gegevens worden gebruikt om de economische, maatschappelijke en milieueffecten van maatregelen in het kader van de digitale eengemaakte markt te beoordelen. Ik zal mij ervoor inspannen te waarborgen dat de onder mijn verantwoordelijkheid genomen of beoordeelde beleidsmaatregelen voldoen aan de beginselen en praktijken van betere regelgeving.


Het belang dat wordt gehecht aan betere regelgeving komt tot uitdrukking in de benoeming van de voorgedragen eerste vicevoorzitter. Ik zal nauw en proactief met hem samenwerken bij de beoordeling van de huidige benadering ten aanzien van betere regelgeving. Ik zal hem ondersteunen bij het bepalen van gebieden waarop bestaande wetgeving kan worden verbeterd en bij het waarborgen dat nieuwe initiatieven voldoen aan het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel, en dat deze initiatieven resultaten opleveren op een manier die het gemakkelijkst is voor het bedrijfsleven, en met name voor het mkb.


De Commissie staat open voor vroegtijdige bijdragen aan voorbereidingsprocessen voor wetgeving en brengt dat tot uitdrukking door regelmatig de voornaamste programmeringsdocumenten te publiceren en deze aan het Europees Parlement te doen toekomen. Dat geldt met name voor initiatieven in het kader van artikel 225, waaraan de verkozen voorzitter bijzondere aandacht besteedt. De Commissie is met het Europees Parlement overeengekomen binnen drie maanden aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. Als initiatieven worden voortgezet, gebruikt de Commissie instrumenten op het gebied van betere regelgeving (effectbeoordelingen en raadpleging van belanghebbenden), waarbij het Europees Parlement tijdens het voorbereidingsproces vroegtijdig een bijdrage kan leveren.


Het versterken van de raadpleging van belanghebbenden vormt de laatste jaren de kern van de inspanningen die de Commissie doet om de Europese governance te verbeteren alsmede te zorgen voor betere en slimmere regelgeving die is toegesneden op groei, werkgelegenheid, innovatie en concurrentievermogen. Ik zal ervoor zorgen dat er een brede raadpleging wordt verricht voordat er nieuwe beleidsvoorstellen en -initiatieven worden gepresenteerd, waaronder zulke die voortkomen uit besluiten inzake wetgevingsinitiatieven die door het Europees Parlement zijn genomen. Ik zal ook toezien op de voorbereiding van de herziening van de interne richtsnoeren inzake de raadpleging van belanghebbenden en waarborgen dat bij alle raadplegingen van belanghebbenden door de Commissie op samenhangende wijze minimale normen en beginselen worden toegepast.


De voordelen van de wetgeving van de Unie voor de burgers, het bedrijfsleven en de maatschappij in bredere zin kunnen alleen worden verwezenlijkt als die wetten ook doeltreffend in de praktijk worden gebracht. Om dat doel te bereiken, moeten wij collectief actie ondernemen. Ik zal er in samenwerking met de eerste vicevoorzitter voor betere regelgeving voor zorgen dat de Commissie er naar toewerkt haar voorstellen zodanig te ontwerpen dat de uitvoering ervan eenvoudiger, goedkoper en minder bezwaarlijk wordt, overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving.


Ik zal er verder bij de lidstaten op aandringen dat zij hun verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wetgeving van de Unie serieuzer nemen. De Commissie kan daarbij helpen door richtsnoeren en uitvoeringsplannen op te stellen waarin de regels worden uitgelegd en op mogelijke problemen wordt gewezen. Ik zal er ook voor zorgen dat de Commissie op de beleidsterreinen binnen mijn verantwoordelijksgebied bereid is problemen vroegtijdig aan te pakken door middel van het EU Pilot-systeem dat erop is gericht sneller en samen met de lidstaten een oplossing te vinden. Momenteel wordt al 70 % van de problemen op deze manier aangepakt. Ik zal echter indien nodig niet aarzelen om steun te geven aan of aan te dringen op formele inbreukprocedures om naleving door de lidstaten te waarborgen.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Noot 1: Standaard-Eurobarometer 81.