Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Valdis Dombrovskis

Hoorzitting

 

Valdis Dombrovskis

Portefeuille: Euro en Sociale Dialoog - Vicevoorzitter
 
Dag 5 , maandag 6 oktober 2014 - 14:30 , Brussel  
 
Valdis Dombrovskis (Letland)
Valdis Dombrovskis
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u jegens het Europees Parlement uw onafhankelijkheid garanderen? Kunt u waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen rijzen over uw functioneren als commissaris?


Ik had de eer eerste minister te zijn van drie opeenvolgende regeringen van Letland, van maart 2009 tot januari 2014. Ik nam dat ambt aan toen mijn land de diepste economische crisis in de EU doormaakte. De prioriteit van mijn regering was de economische en banengroei zo snel en overtuigend mogelijk te herstellen. Dankzij structurele hervormingen en de terugkeer naar gezonde overheidsfinanciën kon Letland deze diepe economische en sociale crisis te boven komen en een van de snelst groeiende economieën in Europa worden. Andere belangrijke factoren die bijdroegen tot deze ommekeer waren economische stimulansen (met name door sneller gebruik van EU-fondsen) en het creëren van een aanvullend sociaal vangnet om de sociale gevolgen van de crisis op te vangen. Letland heeft intussen ook aan de Maastrichtcriteria voldaan en is dit jaar toegetreden tot de eurozone. Door ons voor te bereiden op de invoering van de euro hebben wij getoond vertrouwen te hebben in de toekomst van het Europese project en de gemeenschappelijke munt, in een periode waarin vele anderen twijfels hadden. Deze processen hadden geen succes kunnen hebben zonder een regelmatige en intensieve dialoog met de sociale partners en andere belanghebbenden over zeer gevoelige beslissingen op het gebied van economisch en sociaal beleid. Het feit dat de sociale dialoog functioneerde, was een belangrijke reden waarom de meerderheid van de Letten bereid was om impopulaire besluiten toch te aanvaarden in deze moeilijke tijden.


Als lid van de Europese Raad heb ik actief deelgenomen aan de besluitvorming rond de Eurozonecrisis en het verbeteren van het kader van de financiële en economische governance van de EU.


Daarvoor was ik lid van het Europees Parlement (2004-2009), waar ik lid was van de begrotingscommissie, en plaatsvervangend lid van de commissie economische en monetaire zaken. Dit jaar ben ik voor de tweede maal in het Europees Parlement gekozen. In de Saeima (parlement van Letland) ben ik drie maal gekozen (2002, 2010, 2011).


Van 2002 tot 2004, voor de toetreding van Letland tot de EU, ben ik minister van financiën geweest in Letland. Ik was ook een van de Young Global Leaders van het World Economic Forum (2005-2010).


Door deze langjarige politieke ervaring, die een verscheidenheid van binnenlandse en EU-beleidsterreinen bestrijkt, heb ik een gedetailleerde kennis van het functioneren van de EU verworven. Ook heb ik daardoor de nodige ervaring om een bijdrage te leveren aan het sociale, economische en monetaire beleid, op gelijke voet als andere leden van de Europese Commissie, en meer in het bijzonder om de uitdagingen aan te gaan waarmee de Economische en Monetaire Unie geconfronteerd wordt, teneinde de stabiliteit van onze gemeenschappelijke munt veilig te stellen en te werken aan de convergentie van het economische en fiscale beleid met het sociale en arbeidsmarktbeleid in de EU. Als het Europees Parlement mijn benoeming bevestigt, zal ik hard werken om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van stabiliteit van de gemeenschappelijke munt en macro-economische governance samengaan met sociale rechtvaardigheid en inclusie.


Mijn motivatie voor het aanvaarden van de post van vicevoorzitter van de Commissie met de portefeuille "euro en sociale dialoog" is geworteld in mijn geloof in het Europese project. Ik ben ervan overtuigd dat een ambitieuzer en "slimmer" Europa het beste antwoord is op de komende geopolitieke en economische uitdagingen waarmee onze landen geconfronteerd worden in de 21ste eeuw. We moeten samen sterker worden. Maar we mogen de grote uitdagingen die voor ons liggen niet onderschatten. Ik meen dat ik, als mijn benoeming bevestigd wordt, waardevolle politieke ervaring en solide knowhow kan inbrengen in het nieuwe College.


Wat de strategische agenda betreft, heeft verkozen voorzitter Juncker in zijn politieke richtsnoeren een aantal duidelijk omschreven prioritaire projecten aangegeven. Als ik bevestigd wordt in mijn rol van vicevoorzitter, zal ik verantwoordelijk zijn voor het sturen en coördineren van werkzaamheden in de gehele Commissie met betrekking tot – onder andere – de lopende hervorming van de Economische en Monetaire Unie, de stabiliteit van de euro, de degelijkheid van overheidsfinanciën en de sociale rechtvaardigheid die aan de basis moeten liggen van de noodzakelijke structurele hervormingen. Om coherent beleid vorm te geven en resultaten te produceren, zou een team van commissarissen in hun dagelijks werk geconcentreerd moeten blijven op de prioriteiten. Ik meen dat ik in dat opzicht een belangrijke rol te vervullen zou hebben.


Zoals ik het zie, kunnen de prioritaire projecten zich ontwikkelen in de loop van de tijd, om rekening te houden met nieuwe realiteiten in Europa en daarbuiten. Het aanpassen van de strategische agenda van de Europese Commissie is het prerogatief van de verkozen voorzitter. Ik zou natuurlijk volledig beschikbaar zijn om hem te helpen bij die taak, op het terrein van mijn bevoegdheden en ook in de dialoog met de instellingen van de EU, waaronder het Europees Parlement, en met de economische en sociale stakeholders.


Ik beloof de verplichtingen inzake onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid en beschikbaarheid, zoals vastgelegd in artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, volledig te respecteren. Ik verklaar plechtig te voldoen aan de ethische normen zoals aangegeven in bovengenoemde artikelen en in de Gedragscode voor Commissarissen.


Overeenkomstig de regels van die Gedragscode heb ik mijn belangenverklaring opgesteld en openbaar gemaakt. Ik zal deze verklaring onmiddellijk aanpassen als de omstandigheden mochten veranderen.


Ik beloof verdere iedere positie of situatie te vermijden die twijfels zou kunnen doen rijzen over mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbaarheid voor de Commissie.


Ik zal geen ander openbaar ambt aanvaarden of enige andere betaalde of onbetaalde beroepsactiviteit uitoefenen. Ik beloof de voorzitter van de Commissie onmiddellijk op de hoogte te stellen als er zich een situatie mocht voordoen die een belangenconflict met zich zou kunnen brengen bij de uitoefening van mijn ambt.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog zou ik een belangrijke rol inzake coördinatie en vertegenwoordiging vervullen in de nieuwe Commissie, als mijn benoeming wordt bevestigd. Ik zal nauw samenwerken met de andere vicevoorzitters en een aantal Commissarissen, om te waarborgen dat we coherente, effectieve en elkaar wederzijds ondersteunende acties voorstellen op de terreinen van het sociaal en economisch beleid. Mijn doel zal zijn deze twee beleidsterreinen tot elkaar te brengen, als essentiële pijlers van een sterke sociale markteconomie in de EU. Binnen de Commissie en in contacten met stakeholders ben ik van plan op te treden als katalysator, moderator en facilitator. Mijn doel is een gemeenschappelijke Commissie-agenda te promoten met betrekking tot de terreinen onder mijn verantwoordelijkheid. Ik zal streven naar synergiën, elkaar wederzijds versterkende initiatieven ondersteunen, en ervoor zorgen dat acties die niet aansluiten op onze gemeenschappelijke prioriteiten worden aangepast. Ik meen dat mijn ervaring als eerste minister nuttig zou zijn bij het uitvoeren van dergelijke taken.


Ik hoop daarbij te kunnen rekenen op de steun van het Parlement. Ik zou graag een nauwe samenwerking en verstandhouding tot stand brengen met het Parlement en zijn commissies. Het feit dat ik zelf lid van het Europees Parlement geweest ben, met de rechtstreekse politieke steun van de burgers van Letland, zal mij daarbij helpen. Het is mijn bedoeling regelmatig plenaire en commissievergaderingen bij te wonen; ik zal ook beschikbaar zijn voor informele discussies, en regelmatig bilateraal contact onderhouden met leden van het EP, met name met de voorzitters van de parlementaire commissies op mijn terrein. Ik bevestig mijn volledige steun voor het voornemen van de verkozen voorzitter de bijzondere relatie tussen de twee instellingen te verstreken. Ik heb ook nota genomen van zijn instructie "een politieke en niet technocratische dialoog te voeren met het Europees Parlement".


Ik zal mijn rol inzake het managen en organiseren van de vertegenwoordiging van de Commissie op het terrein onder mijn verantwoordelijkheid zodanig vervullen dat de politieke aanwezigheid van de Commissie in commissievergaderingen en in trialoogonderhandelingen gemaximaliseerd wordt. Ik geloof dat de nieuwe werkmethoden van de Commissie en de rol van de coördinerende vicevoorzitters een belangrijke toegevoegde waarde zullen beteken voor de speciale relatie tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de Unie en is daarom een essentiële bron van democratische legitimiteit. De Commissie legt verantwoording af aan het Europees Parlement en is afhankelijk van de politieke steun van het Parlement. Als lid van de Commissie – indien bevestigd – zal ik die verantwoordelijkheid zeer serieus nemen. Onverminderd het collegialiteitsbeginsel aanvaard ik mijn persoonlijke politieke verantwoordelijkheid op de aan mij toegewezen beleidsterreinen, overeenkomstig de kaderovereenkomst tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Wat de follow-up van stellingnames van het Parlement betreft, zal ik ervoor zorgen dat die standpunten alle aandacht krijgen. Een goed wederzijds begrip tussen de Commissie en de medewetgevers is een belangrijk ingrediënt van een succesvolle beleidsagenda. Op de terreinen onder mijn verantwoordelijkheid, en in het bijzonder economische governance, beloof ik persoonlijk met het Parlement van gedachten te zullen wisselen, en zijn standpunten mee te zullen nemen in de werkzaamheden van de Commissie. Ik zal de bepalingen van de kaderovereenkomst toepassen en op de terreinen onder mijn verantwoordelijkheid ervoor zorgen dat de Commissie reageert op resoluties of verzoeken op basis van artikel 225 VWEU van het Parlement, binnen 3 maanden na goedkeuring daarvan. In die context ondersteun ik volledig de toezegging van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan wetgevingsinitiatiefverslagen.


Wat het reageren binnen de deadline van drie maanden voor schriftelijke follow-up betreft, zal ik rekening houden met de stand van de interne voorbereiding en de collegiale discussie binnen de Commissie, de noodzaak van brede raadpleging van belanghebbenden, en een grondige effectbeoordeling overeenkomstig de nadruk die wij allen willen leggen op de kwaliteit van wetgeving en een passend regelgevingskader.


Vanzelfsprekend onderschrijf ik het principe van gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad wat de toegang tot vergaderingen en de informatiestroom betreft, overeenkomstig de bepalingen van de kaderovereenkomst, en zal ik dit principe volledig toepassen.

 
 
Vragen van de Commissie economische en monetaire zaken:

Euro en Sociale Dialoog


3. Omgang met de EMU-problematiek


Vertrouwt u erop dat het Europese bestuurskader volstaat om betalingsbalansproblemen en een staatsschuldencrisis in de toekomst te voorkomen, en om duurzame groei en werkgelegenheid te kunnen waarborgen? Wat is uw visie op de toekomst van de EMU en hoe denkt u de toepassing van de communautaire methode bij alle eurokwesties en de volledige betrokkenheid van het Europees Parlement te waarborgen? Welke rol zal de Commissie te vervullen krijgen als er weer een land in ernstige moeilijkheden moet worden geholpen? Welke lering kan er worden getrokken uit de ervaringen met de trojka? Hoe bent u voornemens de aanbevelingen van het Europees Parlement in zijn verslag over de trojka ten uitvoer te leggen?


Naar aanleiding van de crisis zijn er belangrijke stappen genomen om de zwakke punten in het ontwerp van de Economische en Monetaire Unie te corrigeren; onder andere zijn economische governance en begrotingstoezicht aanzienlijk versterkt, met name door de invoering van het Europees Semester om het economische en fiscale beleid van de EU-lidstaten te coördineren, en van mechanismen voor financiële bijstand. Het is van cruciaal belang dat dit nieuwe kader volledig ten uitvoer wordt gelegd door de instellingen van de EU en door de lidstaten. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen en gezonde overheidsfinanciën zijn essentieel om de voorwaarden voor investeringen en werkgelegenheid te verbeteren. Er zal ook nog aanvullend werk verricht moeten worden om het ontwerp van de Economische en Monetaire Unie te voltooien en die veerkrachtiger en samenhangender te maken.


De verdere ontwikkeling van de Economische en Monetaire Unie in de komende vijf jaar zal een centrale taak zijn van het mandaat van de Commissie, en ik zou mijn werkzaamheden baseren op de Blauwdruk voor een hechte economische en monetaire unie van de Commissie, het "Verslag van de vier voorzitters", en de mededeling van de Commissie over de sociale dimensie van de EMU.


Overeenkomstig de toezegging van de verkozen voorzitter zou ik in het eerste jaar van het mandaat voorbereidende werkzaamheden verrichten en wetgevende en niet-wetgevende initiatieven presenteren, verankerd in de communautaire methode, om onze Economische en Monetaire Unie te verdiepen.


Het eerste element van deze initiatieven zou een herziening van de "six-pack"- en "two-pack"-wetgevingspakketten zijn, met inachtneming van de noodzaak de stabiliteit die deze wetgeving heeft geboden voor onze versterkte economische governance in stand te houden.


In de tweede plaats zou ik onderzoeken hoe de noodzakelijke structurele hervormingen in de lidstaten verder doorgezet en versneld kunnen worden. Onder andere moet nagedacht worden over de vraag hoe gedane toezeggingen inzake hervormingen beter nagekomen kunnen worden, en hoe verdere structurele hervormingen op de langere termijn aangemoedigd kunnen worden. We hebben goed functionerende markten voor arbeid, kapitaal en producten nodig, en een positief ondernemingsklimaat, om Europa aantrekkelijker te maken als een plaats om te werken en in te investeren. We kunnen ook nadenken over eventuele aanvullende financiële prikkels om hervormingen te stimuleren, en op langere termijn over de mogelijkheid van een doelgerichte fiscale capaciteit voor de eurozone, als dat noodzakelijk blijkt.


In de derde plaats zou ik ook werken aan een voor een meer efficiënte externe vertegenwoordiging van onze Economische en Monetaire Unie. Ten slotte moet communicatie een integrerend onderdeel van de uitvoering van beleid zijn, om de burgers te overtuigen van het nut en de noodzaak ervan, en om zo breed mogelijke steun te verkrijgen voor de verdere ontwikkeling en verdieping van de EMU.


Het is mijn overtuiging dat de EMU verder versterkt en verdiept moet worden om onze gemeenschappelijke munt te ondersteunen, en dat tegelijkertijd de algemene convergentie in de EU als geheel versterkt dient te worden. Voor een eerlijke verdeling van de voordelen van een monetaire unie zijn beleidskaders nodig die moeten voorkomen dat er excessieve macro-economische onevenwichtigheden ontstaan en die soepele macro-economische aanpassingen vergemakkelijken. Degelijk economisch beleid, gebaseerd op structurele hervormingen en een prudent fiscaal beleid, heeft al bijgedragen tot een verbetering van de interne betalingsbalansen in de afgelopen jaren en vormt een bescherming tegen staatsschuldencrises.


Sinds vorig jaar wordt ook gewerkt aan het versterken van de sociale dimensie van de EMU. Er is een reeks economische en sociale indicatoren ingevoerd in de instrumenten voor economische governance die meer inzicht moeten verschaffen in de sociale en werkloosheidsrisico's en die het mogelijk moeten maken sociale ontwikkelingen beter te volgen. Het zal noodzakelijk zijn een dergelijk kader volledig en optimaal te benutten.


Er is al vooruitgang geboekt wat betreft het betrekken van het Europees Parlement bij beleidskwesties inzake de eurozone, maar verdere stappen zijn het overwegen waard. Zo omvatten bijvoorbeeld de nieuwe intergouvernementele governanceregelingen voor het Europees Stabiliteitsmechanisme en het Verdrag inzake stabiliteit coördinatie en bestuur geen bepalingen die volledige toetsing door het Europees Parlement mogelijk maken. In haar Blauwdruk voor een hechte EMU stelt de Commissie voor om het Europees Stabiliteitsmechanisme en andere intergouvernementele overeenkomsten in het communautaire kader te integreren. Dit werpt een aantal complexe juridische en politieke kwesties op en kan niet op korte termijn verwezenlijkt worden, maar ik ben vast van plan eraan te werken gedurende mijn mandaat.


De programma's die zijn opgezet om landen in moeilijkheden te helpen, hebben wanordelijke faillissementen kunnen voorkomen en hebben de "besmetting" binnen de perken gehouden. In het komende mandaat, en gelet op de lessen die we hebben geleerd, zou ik werken aan een herziening van de wijze waarop voorwaardelijke stabiliteitssteun wordt toegekend aan eurozonelanden in moeilijkheden, mocht dat opnieuw noodzakelijk blijken. Dit zou onder andere een heroverweging van de rol van de "trojka" inhouden, waarbij overwogen zou kunnen worden om die op termijn te vervangen door een meer democratisch gelegitimeerde en rekenschap afleggende structuur, gebaseerd op Europese instellingen met meer parlementair toezicht, zowel op Europees als op nationaal niveau. Ik deel de mening van verkozen voorzitter Juncker dat in eventuele toekomstige gevallen sterke nadruk gelegd moet worden op systematische beoordeling van niet alleen de economische maar ook de waarschijnlijke sociale gevolgen van voorgestelde programmamaatregelen. De voorbereiding van beoordelingen van sociale effecten zou aldus een integrerend onderdeel worden van ieder toekomstig programma voor voorwaardelijke stabiliteitssteun voor eurozonelanden, naast beoordelingen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.


4. Convergentie van het begrotings- en economisch beleid


Hoe denkt u uw rol te benutten ter verbetering van de convergentie tussen de verschillende begrotings- en economische beleidsstrategieën van de lidstaten, zowel binnen als buiten de eurozone, zodat de macro-economische onevenwichtigheden worden verminderd en wordt voorkomen dat de vooruitgang op weg naar herstel in sommige lidstaten wordt doorkruist door de economische ontwikkelingen in andere lidstaten? Bent u, afgezien daarvan, voornemens met een nieuw initiatief te komen om uitvoering te geven aan de bevindingen van de vier voorzitters en aan de blauwdruk van de Commissie voor een hechte EMU?


Overeenkomstig mijn opdracht van verkozen voorzitter Juncker zal ik, als mijn benoeming als Commissaris bevestigd wordt, de werkzaamheden van de Commissie betreffende het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid sturen; dit is ons voornaamste instrument voor het bevorderen van convergentie en het verminderen van macro-economische onevenwichtigheden, door nauwe en tijdige coördinatie van het fiscale en economische beleid van lidstaten. Bij de uitvoering van deze taak zal ik nauw samenwerken met andere Commissarissen, met name met de Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, en met de Commissaris voor economische en financiële zaken, belastingen en douane. De inspanningen moeten gericht zijn op evenwichtig beleidsadvies aan de lidstaten dat voldoende rekening houdt met de economische, werkgelegenheids- en sociale dimensies. Ik meen dat mijn coördinerende rol bij de implementatie van het Europees Semester zal helpen de onderlinge consistentie van ons fiscaal, economisch en sociaal beleid te verbeteren, en zal bijdragen tot meer coördinatie tussen het economische en het sociale beleid binnen en buiten de eurozone.


Verder zal ik, overeenkomstig mijn opdracht, toezicht houden op de jaarlijkse cyclus van coördinatie van het economisch beleid. Ik zal ook werken aan het stroomlijnen en versterken van het proces van het Europees Semester. Ik zal bijzondere aandacht besteden aan het versterken van de multilaterale aard van de economische governance en de "peer review" tussen lidstaten, en aan het versterken van de directe betrokkenheid op nationaal niveau, die van cruciaal belang is voor het verbeteren van de implementatie en van de democratische verantwoordingsplicht.


Hervorming van het Europees Semester houdt natuurlijk nauw verband met inspanningen om de EMU verder te verdiepen. Zo zal ik bijvoorbeeld bij de komende herziening van het "six-pack" en bij de discussie over aanvullende instrumenten in het systeem voor economisch toezicht werken aan de verbetering van de ex-antecoördinatie van plannen voor belangrijke economische beleidshervormingen en aan andere verbeteringen. In de context van verdere stappen betreffende de toekomst van de EMU zal ik ook nagaan hoe het huidige EU-kader voor economisch toezicht, dat een groot aantal complexe afgeleide wetsteksten en intergouvernementele toezichtregelingen omvat en niet eenvoudig duidelijk te maken is, gestroomlijnd kan worden.

 
 
Vragen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken:

5. Werkmethoden:


Hoe denkt u dat de rol van de vicevoorzitter voor de Euro en de Sociale Dialoog zich in de loop van het komende mandaat zal ontwikkelen? Hoe denkt u uw recht om door de commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit voorgestelde initiatieven te beïnvloeden gestalte te geven? [In dit verband zij verwezen naar de opdrachtbrief die de heer Juncker u heeft doen toekomen: "Als algemene regel zal ik geen nieuw initiatief in het werkprogramma van de Commissie opnemen of het op de agenda van het college plaatsen, tenzij mij dat door een van de vicevoorzitters wordt aanbevolen op basis van deugdelijke argumenten en een goed onderbouwd verhaal dat strookt met de in de beleidsrichtsnoeren neergelegde prioritaire projecten."] Hoe bent u van plan het Europees Parlement meer inspraak te geven bij de opstelling van gedelegeerde handelingen, met name wat betreft informatie over en toegang tot vergaderingen van deskundigen? Verbindt u zich ertoe de toezending van documenten over secundaire wetgeving en comitéprocedures te verbeteren?


Ik beschouw de rol van de vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog als een zichtbaar bewijs van de verandering die de verkozen voorzitter beloofd heeft, namelijk dat economische en sociale kwesties als even belangrijk zullen worden beschouwd, en dat de rol van de sociale dialoog versterkt zal worden.


In deze context zal ik hard werken aan het consolideren, aanvullen en vereenvoudigen van het systeem van economische governance, om het sociaal legitiemer te maken. Bij het sturen van het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid, en in nauwe samenwerking met de relevante Commissarissen, zal ik ervoor zorgen dat de doelstellingen van stabiliteit van de gemeenschappelijke munt en de soliditeit van overheidsfinanciën complementair zijn. Als een belangrijk onderdeel van mijn mandaat, en op basis van de voorbereidende werkzaamheden tot nu toe, met name de blauwdruk van de Commissie en het "verslag van de vier voorzitters", zal ik werken aan de verdere verdieping van de Economische en Monetaire Unie, volledig rekening houdend met de sociale dimensie van Europa.


Als vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog, en in nauwe samenwerking met de Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, zal ik trachten een nieuwe impuls te geven aan de sociale dialoog op EU-niveau. Naar mijn mening is dit een cruciaal element van de sociale dimensie van de EMU, en een essentieel onderdeel van de sociale markteconomie van de EU. Mijn aanpak zal vooral op concrete punten gericht zijn, en op een inhoudelijke uitwisseling tussen de sociale partners die resultaten oplevert voor de burgers.


In mijn rol van vicevoorzitter voor de euro en de sociale dialoog zal ik nauw samenwerken met de vicevoorzitter voor werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentievermogen, en met een aantal Commissarissen, waaronder de Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit. Ik ben van plan om, op basis van mijn ervaring als eerste minister, als coördinator en facilitator op te treden, en daarbij het werk van andere Commissarissen te ondersteunen en ervoor te zorgen dat het College de toezeggingen die zijn gedaan in de politieke richtsnoeren van de verkozen voorzitter kan nakomen. Overeenkomstig mijn opdracht zal ik met name streven naar coherentie en een juist evenwicht tussen sociaal en economisch beleid.


Wat wetgeving betreft, ben ik mij ervan bewust dat het onderscheid tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen en de verschillende controlemechanismen geleid hebben tot enige interinstitutionele controverses in het wetgevingsproces in de afgelopen jaren. Dit is een onderwerp dat voor alle instellingen van belang is, en we zullen moeten samenwerken om gemeenschappelijke en met het Verdrag verenigbare oplossingen voor deze kwesties te vinden. Er wordt al gewerkt aan ideeën om te zorgen voor meer "ownership" en transparantie. Ik ondersteun deze inspanningen ten volle, en ik ben van mening dat die horizontaal moeten worden voortgezet binnen de Commissie, aangezien alle portefeuilles erbij betrokken zijn en het probleem van interinstitutionele aard is. Ik meen dat de nieuwe Commissie goed toegerust zal zijn om deze kwesties aan te pakken, dankzij de rol van de eerste vicevoorzitter.


Op de terreinen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, zal ik ervoor zorgen dat de bestaande verplichtingen van de Commissie, overeenkomstig de consensus inzake gedelegeerde handelingen en de kaderovereenkomst met het Parlement, volledig worden nagekomen. Dit betreft met name de verplichting passende en transparante raadplegingen op deskundigenniveau te organiseren bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen, en ervoor te zorgen dat het Parlement en de lidstaten de relevante informatie ontvangen. Dit betekent ook volledige inachtneming van de bepalingen in de kaderovereenkomst met betrekking tot deelname van de deskundigen van het Parlement aan vergaderingen van deskundigen. Naar mijn mening moet de Commissie altijd beschikbaar zijn om te reageren op vragen of bezorgdheden van het Parlement. Wat de uitvoeringshandelingen betreft, heeft Verordening (EU)182/2011/EG een duidelijk en compleet juridisch kader gecreëerd, en de transparantie is verzekerd door het Comitologieregister.


6. Prioriteiten


Wat zijn de voornaamste prioriteiten die u, gezien de sociale en werkgelegenheidscrisis, in het kader van uw verantwoordelijkheden wil stellen, met name ten aanzien van de jeugdwerkloosheid, die verscheidene lidstaten treft? Wat denkt u te doen om de sociale en werkgelegenheidsdimensie van het Europees semester en de betrokkenheid van de sociale partners op het gebied van economische governance te verbeteren? Hoe denkt u de rol van het Europees Parlement in het economisch bestuursproces te versterken? Hoe denkt u de sociale dialoog en de rol van de sociale partners in de Europese Unie als geheel te bevorderen? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven op het gebied van "Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit" bent u voornemens samen met kandidaat-commissaris Thyssen voor te stellen, en volgens welk tijdschema?


Het creëren van nieuwe banen door meer investering en een verhoogd concurrentievermogen is een van de eerste prioriteiten van verkozen voorzitter Juncker en zijn Commissie. Ik zal nauw samenwerken met de vicevoorzitter voor Werkgelegenheid, groei, investeringen en concurrentievermogen, en met de andere relevante Commissarissen, om deze prioriteit te verwezenlijken.


Voor het bestrijden van de werkloosheid, met name ook de jeugdwerkloosheid, is een veelomvattende en transversale aanpak nodig, met inbegrip van investering in menselijk kapitaal, het creëren van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat, en het versterken van de interne markt, om investeringen vrij te maken en nieuwe banen te creëren in de EU. Ik zal daartoe actief samenwerken met de Commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit.


Investeren in menselijk kapitaal door onderwijs van kwaliteit te bieden, scholieren en studenten helpen de juiste vaardigheden te verwerven die aansluiten op de huidige en toekomstige behoeften van de arbeidsmarkt, en het vergemakkelijken van een soepele overgang van school naar werk zijn alle absoluut noodzakelijk om de inzetbaarheid te verbeteren. In die context moeten we ervoor zorgen dat de Jongerengarantie, ondersteund door het Jeugdwerkgelegenheidsinitiatief, doelmatig is en tot het gewenste resultaat leidt. Dit zal nauwe samenwerking tussen de voornaamste betrokken partijen vereisen.


Daarnaast zijn verbetering van de efficiëntie van de systemen van sociale bescherming, investering in kinderen en jongeren, en invoering van stimulerende uitkeringen die aangepast zijn aan de behoeften van de betrokkenen van cruciaal belang voor het terugdringen van armoede en sociale uitsluiting. Maatregelen die inclusieve arbeidsmarkten bevorderen door discriminatie aan te pakken en andere hinderpalen voor arbeidsparticipatie weg te nemen, dragen eveneens in toenemende mate bij tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid. De tenuitvoerlegging van het EU-beleid en het gebruik van EU-fondsen ter ondersteuning van noodzakelijke hervormingen zullen gestimuleerd worden.


Verder zullen verbetering van het ondernemingsklimaat door verlichting van de administratieve en regelgevingsbelasting die bedrijven vaak het leven zwaar maken, en verbetering van de efficiëntie van overheidsdiensten en het gerechtelijk apparaat, de economische groei ondersteunen en mensen helpen om werk te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe Commissarissen, door als team te werken, in staat zullen zijn complementaire, elkaar wederzijds versterkende en geïntegreerde initiatieven voor te stellen. Persoonlijk hoop ik belangrijke input te kunnen leveren voor het ambitieuze pakket werkgelegenheid, groei en investeringen, dat de voornaamste prioriteit zal zijn voor de nieuwe Commissie.


Ik deel het standpunt dat het een van de voornaamste prioriteiten voor de Commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit moet zijn de jongere generatie te helpen behoorlijk werk te vinden, het vrije verkeer van werknemers te bevorderen en het vaardigheidsniveau van de bevolking verder te verhogen. We moeten erop letten dat bij onze beleidsvorming voldoende rekening wordt gehouden met werkgelegenheid en sociale overwegingen. De bestrijding van sociale uitsluiting en armoede dient hoog op de agenda van de Commissie te blijven staan. Er is een nieuwe politieke impuls nodig om specifiek de groeiende kloof tussen arm en rijk in Europa aan te pakken.


Bij het sturen van de werkzaamheden betreffende het Europees Semester voor coördinatie van het economisch beleid zal ik ernaar streven de sociale, economische en werkgelegenheidsdimensies hetzelfde gewicht toe te kennen. Dat betekent onder andere: volledig gebruik maken van de informatie die beschikbaar is in het scorebord voor werkgelegenheid en sociale aspecten, onze landenspecifieke kennis verdiepen, en de kwaliteit van het beleidsadvies inzake structurele hervormingen verder verbeteren. In termen van concreet beleid meen ik dat de Commissie, om de lidstaten te helpen de werkloosheid aan te pakken, noodzakelijke hervormingen in de lidstaten moet blijven aanmoedigen, zodat de arbeidsmarkten responsiever, opener en inclusiever worden, en het arbeidsmarktbeleid doelgerichter en effectiever, teneinde meer banen te creëren in de EU. Beleidsmaatregelen zullen vooral gericht moeten zijn op het aanpakken van de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden, en op de overgang van onderwijs naar werk, en ook op maatregelen om bedrijven te helpen meer mensen in dienst te nemen en om ondernemerschap aan te moedigen.


Ook zou ik mij als vicevoorzitter volledig willen inzetten voor meer sociale dialoog en meer betrokkenheid van de sociale partners, met name op het terrein van economische governance en in het Europees Semester. De bestaande structuren voor sociale dialoog moeten actief benut worden. Het is mijn bedoeling om sociale dialoog op technisch niveau binnen het Comité voor sociale dialoog aan te moedigen, en over actuele thema's met name in het Comité Werkgelegenheid en sociale zaken. De resultaten zouden dan meegenomen moeten worden in de werkzaamheden met betrekking tot het Europees Semester. Wat de sociale dialoog op politiek niveau betreft, zou ik regelmatige discussies over economische en sociale prioriteiten voeren binnen de Tripartiete Sociale Top, en zou ik de sociale partners raadplegen voorafgaande aan de goedkeuring van de jaarlijkse groeianalyse, zoals de Commissie in 2013 al heeft voorgesteld.


Het Europees Semester voor de coördinatie van het economisch beleid is een collectief proces tussen de instellingen van de EU en de lidstaten, en ik ben voornemens om nauw samen te werken met het Europees Parlement in deze context. Het EP dient in deze een wezenlijke rol te spelen.


Als mijn benoeming als Commissaris bevestigd wordt, is het mijn bedoeling het volledige gebruik te bevorderen van de Economische Dialoog, die voorziet in discussies tussen het Europees Parlement, de Raad, de Commissie, de Europese Raad en de Eurogroep. Ik zal persoonlijk deelnemen aan discussies over de jaarlijkse groeianalyse en ik zal actief met het Parlement overleggen over de uitdagingen die de Commissie op nationaal niveau identificeert, en ook over de beoordelingen van de Commissie inzake de uitvoering van landenspecifieke aanbevelingen. Ik zal ook actieve deelname van de Commissie aan interparlementaire vergaderingen van vertegenwoordigers van het EP en van nationale parlementen in de context van het Europees Semester aanmoedigen.