Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Jyrki Katainen

Hoorzitting

 

Jyrki Katainen

Portefeuille: Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen - Vicevoorzitter
 
Dag 6 , dinsdag 7 oktober 2014 - 10:00 , Brussel  
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Gedurende mijn beroepsleven ben ik steeds een overtuigde Europeaan geweest met een rotsvast geloof in de meerwaarde van het Europese project. Het was meer in het bijzonder tijdens mijn deelname aan het Erasmus-studentenuitwisselingsprogramma in 1995 dat ik mij bewust werd van het belang van Europese integratie. Deze ervaring van onschatbare waarde, die dankzij de EU is mogelijk gemaakt, is juist één van de treffendste voorbeelden van hoe de EU onze burgers unieke kansen biedt om overal in Europa te wonen, te werken en te reizen. Maar bovenal moet altijd voor ogen worden gehouden dat de Unie de vrede, de stabiliteit en de welvaart in Europa heeft bevorderd en ervoor heeft gezorgd dat wij invloed en verantwoordelijkheid hebben op het wereldtoneel. De grondslag van onze samenwerking wordt gevormd door onze gemeenschappelijke waarden zoals die in het Verdrag zijn neergelegd. Deze waarden moeten ook in de toekomst op al onze beleidsterreinen in acht worden genomen en worden uitgedragen. Onze hoofdtaak moet erin bestaan een EU tot stand te brengen die aan de bezorgdheden en prioriteiten van onze burgers tegemoetkomt. Dat is mijn uitgangspunt en mijn voornaamste motivatie.


Als minister van Financiën van 2007 tot en met 2011 heb ik intensief gezocht naar oplossingen voor de ongekende financiële en economische crisis. Ik heb actief deelgenomen aan de vormgeving van het EU-beleid, vooral als actief lid van de Europese Raad, en parallel daaraan als eerste minister van Finland, een functie die ik de eer had te bekleden van 2011 tot en met juni 2014. Deze verantwoordelijkheden, samen met mijn 15-jarig lidmaatschap van het parlement van Finland, hebben ervoor gezorgd dat ik uitgebreide ervaring heb met zowel nationale als Europese beleidsvorming. Ik ben nu goed uitgerust om deze kennis en ervaring ten dienste stellen van de Europese burgers als lid van de Commissie.


Mijn ambitie is en blijft op te treden als een bruggenbouwer. Als eerste minister van Finland had ik de leiding van een regering van zes partijen die het hele politieke spectrum van links tot rechts vertegenwoordigden. Het is mijn bedoeling deze rol van consensusbouwer te blijven vervullen door te streven naar een gemeenschappelijke visie op de uitdagingen die een optreden op EU-niveau vereisen. Vanuit mijn ervaring ben ik ervan overtuigd dat Europa de crisis het best kan overwinnen door onze uitdagingen samen aan te pakken, over grenzen, instellingen en politieke strekkingen heen.


In de nieuwe Commissie zou ik de rol spelen van teamleider, coördinator en bruggenbouwer die op een constructieve en eerlijke wijze samenwerkt met de andere leden van het team in de geest van collegialiteit en onderlinge afhankelijkheid. Mijn belangrijkste doelstelling als vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen zou erin bestaan een bijdrage te leveren ter ondersteuning van een steviger en blijvend economisch herstel, meer banen te scheppen, investeringen in de reële economie te bevorderen en de concurrentiekracht van Europa te versterken. Een van de voornaamste prioriteiten daarbij, zowel op korte termijn als op lange termijn, is voldoende klemtoon te leggen op het tot stand brengen van de juiste randvoorwaarden en beleidsacties voor groei en nieuwe banen. De verkozen voorzitter, de heer Juncker, heeft belangrijke wijzigingen aan de Europese Commissie voorgesteld. De klemtoon komt te liggen op prioritaire projecten voor banen en groei, waarbij de leden van het College als team zullen samenwerken en de vicevoorzitters een coördinerende rol zullen spelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit de Europese Commissie en de instellingen van de EU een goede gelegenheid biedt om zich toe te spitsen op wat echt belangrijk is voor al onze burgers in heel Europa. Ik zou vereerd zijn om aan deze nieuwe start deel te nemen. Er wachten ons uitdagende taken en ik zal alles in het werk stellen om een constructieve bijdrage te leveren aan deze nieuwe manier van samenwerken. In die zin verheug ik mij ook op een regelmatige dialoog met het Europees Parlement, dat de burgers van de EU een stem geeft, om deze agenda voor banen en groei uit te voeren.


Ik verbind mij ertoe de Verdragsverplichtingen inzake onafhankelijkheid en integriteit, onpartijdigheid en beschikbaarheid (zoals omschreven in artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie) bij de uitvoering van mijn taken ten volle na te komen. Ik verklaar plechtig dat ik de ethische normen in acht blijf nemen zoals die in de bovengenoemde Verdragsbepalingen en in de gedragscode voor commissarissen zijn neergelegd.


In overeenstemming met de regels van de gedragscode voor commissarissen heb ik mijn belangenverklaring bijgewerkt en voor het publiek toegankelijk gemaakt. Als er zich wijzigingen voordoen, zal ik deze verklaring onmiddellijk actualiseren.


Ik verbind mij er tevens toe elke functie of situatie te blijven vermijden waardoor mijn onafhankelijkheid, onpartijdigheid en beschikbaarheid voor de Commissie in twijfel kan worden getrokken. Ik zal mij ervan onthouden een ander openbaar ambt te bekleden en enigerlei andere bezoldigde of onbezoldigde beroepsactiviteit uit te oefenen. Ik beloof de voorzitter van de Europese Commissie onmiddellijk op de hoogte te zullen brengen indien er een situatie zou ontstaan waarin er van een potentieel belangenconflict bij de uitoefening van mijn officiële taken sprake is.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


De Commissie-Juncker wordt een sterke Commissie met een duidelijke focus, die gebaseerd is op belangrijke politieke ervaring en de vastberadenheid om voor verandering te zorgen. Zij legt sterk de nadruk op collegialiteit en een "grootsere en ambitieuzere aanpak van grote zaken, en een kleinschaliger en bescheidener aanpak van kleine zaken". De vicevoorzitter voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen moet wat dat betreft een sleutelrol spelen en mijn eerdere politieke ervaring, onder meer als eerste minister aan het hoofd van een uit zes partijen bestaande coalitie, zal mij van pas komen om die rol te vervullen.


Met uw goedkeuring word ik verantwoordelijk voor de coördinatie van projecten die een echte weerspiegeling van collegiale en Europese prioriteiten vormen. Samen met de bevoegde collega's zal ik ervoor zorgen dat de inspanningen worden geleverd waar zij het hardst nodig zijn. Ik zie mijzelf in dit proces in de rol van teamleider, coördinator en bruggenbouwer. Ervaring uit het verleden heeft mij geleerd hoe waardevol collegiale besluitvorming is om met alle overwegingen rekening te houden en om ervoor te zorgen dat alle partijen gezamenlijk achter de genomen besluiten staan.


Het zou mijn bedoeling zijn de individuele commissarissen zo veel mogelijk tot overeenstemming te brengen over het programma dat moet worden afgewerkt, om de verschillende standpunten te achterhalen en mogelijke lacunes op te sporen en ervoor te zorgen dat voor onze voorstellen een gemeenschappelijke aanpak en een consensus kan worden bereikt, zodat ons werk vooruitgaat. Ik zou alles in het werk stellen om de belangrijkste prioriteit van Europa, het bevorderen van banen, groei, investeringen en concurrentiekracht in Europa, zo veel mogelijk zichtbaarheid te geven en ambitieus aan te pakken.


De interinstitutionele opzet van de EU vereist wederzijds vertrouwen en wederzijdse openheid. Dit is voor het Parlement fundamenteel om zijn democratisch toezicht op doeltreffende wijze te kunnen uitoefenen. In deze geest verbind ik mij ertoe een constructieve en regelmatige dialoog met het Europees Parlement te zullen aangaan.


Het is mijn bedoeling om een nauwe werkrelatie te ontwikkelen met het Europees Parlement en parlementaire commissies. Die relatie moet blijken door mijn regelmatige aanwezigheid bij plenaire vergaderingen en zittingen van de commissies, een intensieve en rechtstreekse uitwisseling van informatie, met name met de voorzitters van de verschillende parlementaire commissies, en door beschikbaar te zijn voor informele besprekingen en bilaterale contacten met leden van het Europees Parlement.


Voor de domeinen die onder mijn bevoegdheid vallen, zou ik mijn rol als beheerder en organisator van de vertegenwoordiging van de Commissie zo uitoefenen dat de politieke aanwezigheid van de Commissie bij de zittingen van de commissies en bij trialoogonderhandelingen maximaal is. Het is met name op dat vlak dat de nieuwe werkwijze van de Commissie en de rol van de coördinerende vicevoorzitters een belangrijke meerwaarde moeten betekenen voor de relatie tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Het Europees Parlement vertegenwoordigt de burgers van de Unie en is dus fundamenteel voor de legitimiteit. De Commissie is het Europees Parlement verantwoording verschuldigd en is afhankelijk van zijn politieke steun. Ik heb een zeer grote waardering voor die verantwoordelijkheid, en met uw goedkeuring zal ik die verantwoordelijkheid ook in de toekomst zeer ernstig nemen. Zonder afbreuk te doen aan het principe van collegialiteit, dat door de Commissie en de functie van vicevoorzitter moet worden versterkt, aanvaard ik tevens mijn persoonlijke verantwoordelijkheid voor de domeinen die mij worden toegewezen, in overeenstemming met het Kaderakkoord tussen het Europees Parlement en de Commissie.


Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik de bepalingen van het kaderakkoord toepassen en er op mijn bevoegdheidsgebieden op toezien dat de Commissie gevolg geeft aan de parlementaire resoluties of verzoeken op grond van artikel 225 VWEU, binnen drie maanden nadat deze werden goedgekeurd. In dat kader steun en onderschrijf ik ten volle de toezegging van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan wetgevingsinitatiefverslagen. Ik steun het principe van gelijke behandeling van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot toegang tot zittingen of de uitwisseling van informatie en verbind mij ertoe dit na te leven, overeenkomstig de bepalingen van het Kaderakkoord.

 
 
Vragen van de Commissie economische en monetaire zaken:

3. Investeringspakket


Hoe bent u van plan in de komende drie maanden concrete invulling te geven aan het investeringspakket dat de gekozen voorzitter van de Commissie in zijn politieke richtsnoeren heeft aangekondigd? Welke concrete stappen bent u van plan te ondernemen? Welke instrumenten bent u van plan daartoe te gebruiken en/of te creëren? Hoe bent u van plan het Europees Parlement daarbij te betrekken?


Het invoeren van een ambitieus pakket voor banen, groei en investeringen zal voor de nieuwe Commissie de eerste prioriteit zijn.


De investeringen zijn tijdens de crisis sterk teruggelopen en zijn nog steeds zwak. Het gebrek aan investeringen is de weerspiegeling van het voorzichtigere leengedrag van de verzwakte bankensector, de beleidsonzekerheid en de terugval van de algemene vraag. Er is dringend een kordaat optreden nodig om het juiste financiële en sectorgerichte regelgevingskader te scheppen voor particuliere investeringen om te waarborgen dat nationale en EU-middelen zo goed mogelijk worden aangewend.


Dit probleem kan niet worden opgelost door vraag of aanbod alleen. Dit pakket moet ruim worden opgevat om de investeringen aan te zwengelen, zowel in de openbare als in de particuliere sector, en zowel op het niveau van de EU als op nationaal niveau.


In het kader van dit pakket wil ik alle instrumenten inzetten die op het niveau van de EU en op nationaal niveau beschikbaar zijn en waarmee we dit thema krachtig en kordaat kunnen aanpakken. Het pakket moet gericht zijn op investeringen die een hoog economisch en sociaal rendement opleveren. Het komt erop aan de juiste projecten te vinden en de lopende projecten te versnellen.


Voor een beter gebruik van openbare middelen op het niveau van de EU en van de lidstaten, wil ik beter gebruik van de fondsen van de EU-begroting bevorderen, de rol van de EIB en nationale publieke investeringsbanken optimaliseren en versterken, en ervoor zorgen dat de samenstelling van begrotingsconsolidatie investeringen ondersteunt:


- Op het niveau van de EU moeten we ervoor zorgen dat de beschikbare middelen doeltreffender worden ingezet om investeringen te ondersteunen; dit kan onder meer door innovatieve financiële instrumenten. De Commissie beëindigt de programmering en ik zou samen met de collega's en de lidstaten inspanningen leveren om de focus op banenscheppende groei te houden. De tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader in 2016, waarvoor ik de vicevoorzitter voor begroting en personeel bijsta, vormt een belangrijke gelegenheid om die klemtoon in de EU-begroting op banen, groei, investeringen en concurrentiekracht nog te versterken. Het is tevens mijn bedoeling nauw met de EIB samen te werken bij het zoeken naar mogelijkheden om de rol van de EIB voor het stimuleren van investeringen te versterken.


- Op nationaal niveau moeten we manieren zoeken ter verbetering van de kwaliteit van de overheidsuitgaven en van andere instrumenten zoals nationale openbare investeringsbanken. Wat betreft het gebruik van nationale budgetten voor groei en investering, zou ik met mijn toekomstige collega's zorgen dat de lidstaten het stabiliteits- en groeipact naleven, en zo goed mogelijk gebruikmaken van de flexibiliteit die in het bestaande pact is ingebouwd.


Ik wil ook bijdragen aan het creëren van de juiste regelgevingsstimulansen voor particuliere investeringen. Dat zou ik doen door in nauwe samenwerking met de andere vicevoorzitters de uitvoering van de juiste hervormingen op nationaal niveau aan te moedigen om de investeringsbelemmeringen weg te nemen, en door de voltooiing van de eengemaakte markt te bevorderen in cruciale sectoren zoals energie en digitale economie. Dergelijke maatregelen zullen de juiste stimulansen bieden voor groei en nieuwe banen. Ik zou tevens nauw samenwerken met mijn collega's-commissarissen om een Unie voor kapitaalmarkten op te richten en ervoor te zorgen dat de reglementering van de financiële sector kan bijdragen tot een betere financiering van de reële economie. Dat zou met name de volgende elementen omvatten:


- De uitvoering van hervormingen die leiden tot groei en banen, met inbegrip van de voltooiing van de eengemaakte markt: de juiste hervormingen kunnen bijdragen aan het scheppen van randvoorwaarden voor particuliere investeringen en aan het herstel van het investeerdersvertrouwen. Competitieve markten, efficiënte reglementering, regelingen van goed bestuur en een goed werkend systeem voor overheidsopdrachten en bestuur zijn belangrijke factoren. Een eerlijk, efficiënt en voorspelbaar regelgevingskader is van cruciaal belang, vooral voor netwerkindustrieën, waar een lange investeringshorizon en grootschalige investeringen kenmerkend zijn. Samen met mijn nieuwe collega's wil ik een bijdrage leveren aan concrete voorstellen om knelpunten in de regelgeving weg te werken, de zekerheid te vergroten en het vertrouwen te versterken zodat investeringen kunnen worden voortgezet in cruciale sectoren als energie, telecommunicatie of vervoer. Voorts wil ik bijdragen aan de verdieping van het EU-kader voor economisch bestuur om de verantwoordelijkheid en het engagement van de lidstaten voor de uitvoering van dergelijke hervormingen te versterken.


- De voltooiing van de bankenunie en de oprichting van een Unie voor kapitaalmarkten: de tenuitvoerlegging van de bankenunie, waarvoor ik nauw samenwerk met de kandidaat-commissaris voor Financiële stabiliteit, financiële diensten en de Unie voor kapitaalmarkten, wordt een belangrijke stap om de financiële fragmentering te overwinnen en om ervoor te zorgen dat goede projecten de financiering krijgen die zij verdienen. Om een meer gediversifeerd financieel systeem te ontwikkelen, moeten we de belemmeringen voor de financiering op de kapitaalmarkten wegwerken. Een kickstart voor kwalitatief hoogwaardige securisatie kan hierbij een belangrijke rol spelen.


Al deze acties, die op basis van grondig werk en overleg in de Commissie moeten worden ontwikkeld en omgezet in concrete initiatieven, vormen samen een ambitieus project om investeringen in Europa te stimuleren. Zij omvatten zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen op zeer uiteenlopende terreinen. Het Europees Parlement wordt een cruciale partner om deze overkoepelende aanpak te verwezenlijken. Het bevorderen van investeringen in Europa vergt een breed gedragen consensus en een stevig fundament van democratische legitimiteit en verantwoording. Ik ben voornemens regelmatig standpunten uit te wisselen met het Europees Parlement, zowel over het pakket in zijn geheel als over de concrete acties die daaruit voortvloeien.


4. Concurrentievermogen


Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen staan centraal in de landenspecifieke aanbevelingen, maar de lidstaten geven slechts schoorvoetend gehoor aan deze aanbevelingen. Wat moet er op dit gebied worden gedaan? Hoe bent u van plan de concurrentiepositie van Europa in de wereldeconomie te verbeteren? Hoe ziet u in dit verband uw rol met betrekking tot de verschillende bevoegdheidsgebieden die tot uw portefeuille behoren, o.a. het tot stand brengen van een klimaat van ondernemerschap, dat een voorwaarde is voor het scheppen van banen in de Europese Unie? Welke concrete stappen bent u van plan te nemen om een beter ondernemingsklimaat te creëren?


Enkele van de landen die wereldwijd het beste scoren qua hervormingen zijn in de afgelopen jaren te vinden in Europa. Er zijn of er worden wezenlijke hervormingen uitgevoerd die nauw aansluiten bij de jaarlijkse landenspecifieke aanbevelingen die de Commissie voorstelt in het kader van het Europees Semester. Die aanbevelingen zijn in vele lidstaten een belangrijk referentiepunt voor het beleid. Die inspanningen beginnen vruchten af te werpen. Macro-economische stabiliteit is een voorwaarde voor elke beslissing om te investeren of om mensen aan te werven, dit is dus al een belangrijke verwezenlijking. Er is met name tastbare vooruitgang geboekt op het gebied van duurzame begrotingsconsolidatie. Dat is te zien aan het aantal lidstaten dat uit de procedure voor buitensporige tekorten is geraakt. Het aantal lidstaten in die procedure is namelijk sinds 2011 meer dan gehalveerd, van 24 naar 11. Er zijn tevens stappen gezet om het werkgelegenheidsbeleid te hervormen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op actief arbeidsmarktbeleid en het instellen van jongerengaranties.


De hervorminginspanning was naar mijn mening beperkter wat betreft belastingen, met name met betrekking tot de verkleining van de belastingwig op arbeid, op het gebied van markten voor producten en diensten en netwerkindustrieën, en wat betreft de maatregelen ter verbetering van het ondernemingsklimaat en de randvoorwaarden voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De lidstaten zouden meer kunnen doen om de dekking en de prestaties van onderwijs- en socialezekerheidsstelsels te verbeteren en om de efficiëntie van de openbare besturen te verhogen. De gevolgen van de crisis voor de werkgelegenheid en de sociale cohesie zijn ingrijpend. Het bewijs daarvan zijn de onaanvaardbaar hoge werkloosheidscijfers, met name onder jongeren, maar ook de toename van armoede en sociale uitsluiting in vele landen. Het niveau van de overheidsschulden en de particuliere schuldgraad blijft in verscheidene landen zeer hoog, net zoals in verschillende sectoren van de economie. Bovendien blijven in vele delen van Europa de financieringsvoorwaarden zeer moeilijk, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en startende bedrijven, en de markt voor leningen in de eurozone is nog steeds zeer gefragmenteerd. Met het oog op de toekomst zal het een cruciale uitdaging worden om van de landenspecifieke aanbevelingen een doeltreffend instrument te maken.


Meer concurrentiekracht bereik je niet met één enkele actie of op één enkel gebied. Daartoe moeten we al onze inspanningen op het niveau van de EU en van de lidstaten bundelen en inzetten op hervorming, om te zorgen voor een voorspelbaar macro-economisch klimaat, om de eengemaakte markt te versteken, ondernemerschap te ontwikkelen, investeringen te stimuleren in onderwijs, infrastructuur en nieuwe technologieën, en om de aantrekkelijkheid van de EU als locatie voor productie en investeringen te waarborgen. Met een brede waaier aan acties moeten we een groeivriendelijk ondernemingsklimaat bevorderen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen en een modern openbaar bestuur. We moeten de bedrijven bijstaan om kansen in het buitenland optimaal te benutten, zowel binnen de eengemaakte markt als buiten de EU, zodat zij ook in een beter positie komen om nieuwe banen te scheppen. We moeten werk maken van een vooruitziend handelsbeleid en internationale normen en voorschriften op elkaar afstemmen. Aangezien geraamd wordt dat tegen 2015 zo'n 90 % van de groei afkomstig zal zijn uit overzeese gebieden, blijft toegang tot de markten van niet-EU-landen een sleutelfactor voor de concurrentiekracht van Europa. Het aanpakken van niet-tarifaire handelsbelemmeringen wint aan belang, niet alleen om markten te ontsluiten, maar ook om de EU-belangen te verdedigen en actief werk te maken van gelijke spelregels op andere markten.

 
 
Vragen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken:

5. Werkmethoden


Hoe denkt u dat de rol van de vicevoorzitter voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen zich in de loop van het komende mandaat zal ontwikkelen? Hoe denkt u uw recht om door de commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit voorgestelde initiatieven te beïnvloeden gestalte te geven? [In dit verband zij verwezen naar de opdrachtbrief die de heer Juncker u heeft doen toekomen: " In de regel zal ik een nieuw initiatief niet in het werkprogramma van de Commissie opnemen of op de agenda van het college plaatsen tenzij het mij door een van de vicevoorzitters wordt aanbevolen op grond van degelijke argumenten en een duidelijk verhaal dat aansluit bij de prioritaire projecten van de politieke richtsnoeren. "] Hoe bent u van plan het Europees Parlement meer inspraak te geven bij de opstelling van gedelegeerde handelingen, met name wat betreft informatie over en toegang tot vergaderingen van deskundigen? Verbindt u zich ertoe de toezending van documenten over secundaire wetgeving en comitéprocedures te verbeteren?


De rol van de vicevoorzitters en de commissarissen samen bestaat erin om de door de verkozen voorzitter voorgestelde "Agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering" ten uitvoer te leggen. Elke vicevoorzitter heeft een nauwkeurig bepaald bevoegdheidsonderdeel toegewezen gekregen en moet zorgen voor een doeltreffende coördinatie en samenwerking in het college. Dit draait om werken in teamverband, op basis van collegialiteit, in het belang van Europa. Dit is het uitgangspunt voor het hele mandaat. Ik zou nauw samenwerken met alle commissarissen om nieuwe impulsen te helpen vinden voor banen en groei in de gehele Europese Unie.


Met uw goedkeuring zal ik mij als vicevoorzitter voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen toeleggen op samenhang en doeltreffendheid en mijn rol van bruggenbouwer vervullen. Als eerste minister van Finland had ik de leiding van een regering met een zeer brede basis die het hele politieke spectrum van links tot rechts vertegenwoordigde. Het is mijn bedoeling verder de weg van consensus te volgen door te streven naar passende antwoorden op de uitdagingen die een optreden op EU-niveau vereisen. Op basis van mijn persoonlijke ervaring ben ik ervan overtuigd dat ten dienste staan van het belang van de burgers van de Unie betekent dat er moet worden samengewerkt over grenzen, instellingen en politieke strekkingen heen.


Ik zou alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle parlementaire commissies, met inbegrip van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, over alle belangrijke ontwikkelingen tegelijk met de Raad over volledige informatie beschikken. Ik zou tevens bereid zijn om regelmatig de bijeenkomsten van uw commissie bij te wonen, en ik zou tevens mijn uiterste best doen om beschikbaar te zijn voor bilateraal overleg. Ik zou mijn collega's ook verzoeken u te ondersteunen en u gedetailleerde toelichtingen te geven over wetgevende, niet-wetgevende, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen alsmede over de uitvoering daarvan.


Ik ben mij ervan bewust dat het onderscheid tussen gedelegeerde en uitvoeringshandelingen de afgelopen jaren tot een aantal interinstitutionele controverses in het wetgevingsproces heeft geleid. Deze kwestie is van gemeenschappelijk belang voor alle instellingen. Wij zullen dus moeten samenwerken om hiervoor gezamenlijke oplossingen te vinden die aan de verdragen voldoen. Er wordt op dit moment nagedacht over de manier waarop de eigen inbreng en de transparantie kunnen worden versterkt. Ik sta volledig achter deze inspanningen en ik ben van mening dat zij in de Commissie breed moeten worden voortgezet, aangezien alle portefeuilles hiermee te maken hebben en het om zaken van interinstitutionele aard gaat.


Binnen de terreinen waarvoor ik verantwoordelijk ben, zouden mijn collega's en ik ervoor zorgen dat de bestaande verbintenissen van de Commissie in overeenstemming zijn met de consensus inzake gedelegeerde handelingen en dat de kaderovereenkomst met het Europees Parlement volledig wordt nageleefd. Hierbij gaat het met name om de verbintenis om bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen passende en transparante raadplegingen op deskundigenniveau uit te voeren, en te waarborgen dat relevante informatie aan het Parlement en de lidstaten wordt verstrekt. Bovendien dienen de bepalingen van de kaderovereenkomst over de deelname van deskundigen van het Parlement aan bijeenkomsten van deskundigengroepen volledig te worden nageleefd. Op die manier kan het Parlement ook gemakkelijker zijn controletaken uitvoeren, met name ten aanzien van gedelegeerde handelingen, waarbij het Parlement het recht heeft achteraf controles uit te voeren. Wat betreft uitvoeringshandelingen moeten de bepalingen van Verordening (EU) nr. 182/2011 worden nageleefd en wordt de transparantie door middel van het comitologieregister gewaarborgd.


6. Prioriteiten


Wat zijn de voornaamste prioriteiten die u, gezien de sociale en werkgelegenheidscrisis, in het kader van uw verantwoordelijkheden wil stellen, met name ten aanzien van de jeugdwerkloosheid, die verscheidene lidstaten treft? Wat bent u van plan te doen om de sociale en werkgelegenheidsdimensie van de Europa 2020-strategie te verbeteren en de doelstelling daarvan om hoogwaardige banen te scheppen, te verwezenlijken? Wat is uw kijk op het evenwicht tussen economische vrijheden en sociale grondrechten in Europa? Hoe bent u van plan uitvoering te geven aan de verklaring van voorzitter Juncker in zijn politieke richtsnoeren dat "sociale dumping niet thuishoort in de Europese Unie" en dat "hetzelfde werk op dezelfde plaats op dezelfde manier moet worden beloond"? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan samen met kandidaat-commissaris Thyssen te nemen op het gebied van Werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit, en volgens welk tijdschema?


De werkloosheid is hoog en blijft in vele delen van Europa onaanvaardbaar hoog. Ik ben met name bezorgd over het aantal jongeren dat moeilijkheden ondervindt om een baan te vinden en niet over de juiste vaardigheden beschikt of niet de juiste opleiding of het juiste onderwijs heeft genoten. Ik maak mij ook zorgen over de situatie van diegenen die langdurig werkloos zijn. Ik zou mij onvermoeibaar inzetten in een poging om deze trends te keren. Europa kan het zich niet veroorloven talent te verspillen.


Een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang is een van de expliciete doelstellingen van het Verdrag; dit wordt weerspiegeld in de Europa 2020-doelstelling van 75 % arbeidsparticipatie in de gehele Unie. De bevordering van banengroei is de voornaamste prioriteit in mijn portefeuille en komt op de eerste plaats in de politieke richtsnoeren van verkozen voorzitter Juncker. Wij hebben de verantwoordelijkheid om dit waar te maken.


De werkgelegenheid wordt in grote mate bepaald door macro-economische factoren en de Verdragen bieden de Unie slechts een beperkte bevoegdheid op het gebied van het werkgelegenheidsbeleid. Daarom is mijn coördinerende functie voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen zo belangrijk. We moeten alle mogelijke middelen inzetten om voor onze burgers resultaat te boeken. Onze voornaamste verantwoordelijkheid op het vlak van werkgelegenheid is te zorgen voor een beter coördinatie en ondersteuning van de inspanningen van de lidstaten door gebruik te maken van het recente krachtigere governancekader. Dat betekent met name het aspect werkgelegenheid in het kader van het Europees Semester en de landenspecifieke aanbevelingen.


Ik onderscheid hier vier onmiddellijke prioriteiten:


- We moeten investeren in menselijk kapitaal en de modernisering van onze onderwijs- en opleidingsstelsels, ook op het tussenliggende niveau en op beroepsniveau, zodat de burgers van de EU hoogstaande vaardigheden verwerven. We moeten de cultuur van het ondernemerschap bevorderen, met inbegrip van sociaal ondernemerschap, en competitiviteit aanmoedigen met hoogwaardige en hooggekwalificeerde banen.


- We moeten ervoor zorgen dat onderwijs en opleiding aansluiten bij de huidige en de toekomstige behoeften van onze ondernemingen en van onze samenleving in haar geheel. We moeten tevens de inspanningen aanzwengelen om de overgang van opleiding naar een baan gemakkelijker te maken. De jongerengarantie is een cruciaal instrument in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. De ontwikkeling en de tenuitvoerlegging van de jongerengarantieregeling in de gehele EU vergt een goede samenwerking tussen alle belanghebbenden. Wij moeten ervoor zorgen dat de uitvoering van de jongerengarantie met de financiële steun van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief doeltreffend is en tastbare resultaten oplevert. De tenuitvoerlegging daarvan moet daarom geleidelijk sneller en breder worden om ervoor te zorgen dat het beschikbaar is op de plaatsen waar de behoefte het grootst is.


- We moeten stimulansen bieden voor een flexibelere, open en inclusieve arbeidsmarkt. Dit betekent dat de doeltreffendheid van actief arbeidsmarktbeleid en openbare diensten voor arbeidsvoorziening moet worden verhoogd en dat de segmentering van de arbeidsmarkt moet worden aangepakt door de arbeidsbeschermingswetgeving te moderniseren en opwaartse banen- en arbeidsmobiliteit te ondersteunen. Ons beleid moet aandacht hebben voor de behoeften van onze burgers en moet sociale uitsluiting vermijden.


- We hebben financieel en sociaal duurzame socialezekerheidsstelsels nodig om de EU-burgers doeltreffende bescherming te bieden waar en wanneer dat nodig is. Sociale zekerheid is een investering in onze welvaart en bevordert de sociale rechtvaardigheid. Tegelijkertijd komen de sociale beschermingsstelsel door de vergrijzende bevolking onder extreme druk te staan. We moeten onze sociale beschermingsstelsels moderniseren en zorgen dat zij gerichter en doeltreffender worden met het oog op de toekomst. Ik wil er tevens voor zorgen dat hoog op de agenda van de Commissie plaats wordt gemaakt voor de bevordering van beleid dat kwetsbare groepen ondersteunt en sociale uitsluiting en armoede bestrijdt.


De EU blijft zich inzetten voor belangrijke sociale doelstellingen zoals het voortdurend verbeteren van de woon- en werkomstandigheden en het bevorderen van sociale vooruitgang. Met name een aantal rechten en beginselen uit het Handvest van de grondrechten is van rechtstreeks belang voor het arbeidsrecht en de arbeidsvoorwaarden.


Verkozen voorzitter Juncker verklaarde in juli dat "sociale dumping niet thuishoort in de Europese Unie". In die context is een belangrijke rol weggelegd voor de doeltreffende tenuitvoerlegging en toepassing van de onlangs goedgekeurde handhavingsrichtlijn met betrekking tot gedetacheerde werknemers, die de bestaande instrumenten en mechanismen in de strijd tegen het misbruik of het omzeilen van de geldende regels uitbreidt en versterkt. De verkozen voorzitter, de heer Juncker, heeft tevens een doelgerichte herziening van deze richtlijn aangekondigd. De strijd tegen zwartwerk vormt een ander belangrijk instrument dat bijdraagt aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden van de mensen, en kan op mijn volle steun rekenen.


Wat verloning betreft, mogen we niet uit het oog verliezen dat gelijk loon voor gelijk werk een van de basisbeginselen van de EU is en sinds 1957 in de Verdragen is opgenomen. Het is cruciaal dat we ervoor zorgen dat iedereen eerlijke en gelijke kansen krijgt op de arbeidsmarkt. Ik sta volledig achter de oproep van de verkozen voorzitter om op dit vlak vorderingen te boeken.


Een van de doelstellingen van de volgende Commissie is het inzetten van al onze instrumenten, zowel beleidsinstrumenten als wetgevende en financiële instrumenten, om met een nieuw elan de in 2010 vastgestelde doelstellingen van de Europa 2020-strategie na te streven. Om tastbare resultaten te boeken, moeten we op zoek gaan naar initiatieven die banencreatie door de bedrijven een sterke impuls geven, die de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden aanpakt en onze concurrentiekracht versterkt. Een ambitieus pakket voor banen, groei en investeringen dat openbare en particuliere middelen bundelt, behoort tot de eerste handelingen van de nieuwe Commissie. We moeten snel en slim optreden. De tussentijdse herziening van de Europa 2020-strategie zal gebaseerd zijn op de huidige openbare raadpleging, de eigen inzichten van de Commissie en de ontvangen feedback.


De uittredende Commissie heeft een mededeling gepubliceerd over de versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie. Wij zouden onze wetenschappelijke basis verder uitbouwen door middel van het scorebord van kernindicatoren op sociaal en werkgelegenheidsgebied en zouden onze samenwerking met de nationale parlementen, de sociale partners en alle belanghebbenden verbeteren om de betrokkenheid en de resultaten te waarborgen. Zoals ook in de politieke richtsnoeren van de verkozen voorzitter werd geschetst, zal het in de toekomst cruciaal zijn dat alle steun- en hervormingsprogramma's voor landen uit de eurozone die met problemen kampen, niet alleen worden gebaseerd op een beoordeling van de houdbaarheid van hun begroting, maar ook op een beoordeling van de sociale gevolgen.


Ik ben het helemaal eens met verkozen voorzitter Juncker dat het vrij verkeer van werknemers steeds een van de steunpilaren van de interne markt is geweest en zowel voor onze burgers als voor onze economie vele kansen te bieden heeft. Meer arbeidsmobiliteit zal ook een positief effect hebben op ons intern concurrentievermogen. Daarom zou ik streven naar de modernisering en de hervorming van onze instrumenten teneinde de werkgelegenheid en het vinden van de juiste persoon voor de juiste baan door mobiliteit te ondersteunen. Samen met mijn collega's zou ik samenwerken met de nationale instanties om ervoor te zorgen dat de bestaande regels correct worden geïnterpreteerd en toegepast, en om hun bijstand te bieden in de strijd tegen misbruik en frauduleuze vorderingen.


Ik verheug mij op de nauwe samenwerking met de collega's in het college om ervoor te zorgen dat het sociale en het economische beleid op elkaar afgestemd worden.

 
 
Vragen van de Commissie industrie, onderzoek en energie

7. Prioriteiten


Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten binnen de voorgestelde portefeuille, gezien de nadruk op banen, groei, concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling? Welk tijdschema heeft u voor ogen om deze prioriteiten te verwezenlijken? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema? Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van (op u en uw diensten gerichte) lobbyactiviteiten, en de consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de noodzaak om grondige effectbeoordelingen uit te voeren?


Mijn twee meest directe prioriteiten zijn de spoedige invoering van een ambitieus pakket voor banen, groei en investeringen en de tussentijdse herziening van de Europa 2020-strategie. Zoals hierboven aangegeven moeten voor die twee prioriteiten alle beschikbare instrumenten worden ingezet, met inbegrip van hervormingen voor het ontsluiten van het groeipotentieel, een slim en duurzaam begrotingsbeleid en acties om de knelpunten in de regelgeving voor sleutelsectoren weg te werken.


Het pakket voor banen, groei en investeringen moet een ruim plan van aanpak bieden voor maatregelen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Het moet een gezamenlijke inspanning worden, met acties op Europees en nationaal niveau en met gebruikmaking van openbare en particuliere middelen. Het pakket moet gericht zijn op investeringen die een hoog economisch en sociaal rendement opleveren. Het komt erop aan de juiste projecten te vinden en de lopende projecten te versnellen. Wij moeten ook beter gebruikmaken van de financiële middelen van de EU. De Unie beschikt over een aantal financiële instrumenten om banen en groei op het hele continent te ondersteunen, onder meer door hefbomen te bieden voor particuliere investeringen. Met uw goedkeuring zal ik met mijn collega's-commissarissen en de Europese Investeringsbank samenwerken om het effect van deze instrumenten te maximaliseren, het Europese aspect ervan volledig tot zijn recht te laten komen en deze te concentreren op banenscheppende groei. Het ruim opgevatte plan moet gericht zijn op andere prioriteiten van het nieuwe mandaat, zoals de verdere voltooiing van de eengemaakte markt. Een belangrijk element daarbij is de oprichting van een Unie voor kapitaalmarkten en een stabiele banksector om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel beter kan bijdragen aan de financiering van langetermijninvesteringen. De bedrijven moeten makkelijker toegang krijgen tot alternatieve financieringsbronnen. Kapitaal moet kunnen worden verplaatst in de Unie, afhankelijk van de behoefte. In overeenstemming met de politieke richtsnoeren van de verkozen voorzitter, is het mijn doel om binnen de eerste drie maanden van ons mandaat te zorgen voor een pakket voor banen, groei en investeringen.


Voor de tussentijdse herziening van de Europa 2020-strategie zullen de resultaten van de lopende raadpleging, die eind oktober wordt afgesloten, als vertrekpunt dienen. Ik ben zeer verheugd over de inbreng van het Europees Parlement in dit verband, ik kijk alvast uit naar onze samenwerking om onze inspanningen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei nog op te drijven. Samen met mijn collega's zal ik de resultaten van de raadplegingen grondig onderzoeken, conclusies trekken over de uitvoering van de strategie en op zoek gaan naar mogelijkheden voor verder ontwikkeling. De Commissie zal tevens aandacht besteden aan de uitvoering van de wetgeving voor het sixpack en het twopack en zal haar bevindingen uitbrengen. Het exacte tijdschema voor de herziening moet in collegiaal overleg worden vastgesteld, maar de herziening is prioritair in de eerste zes maanden van de nieuwe Commissie.


Een overkoepelende prioriteit, zowel op korte termijn als op lange termijn, is voldoende klemtoon te leggen op het tot stand brengen van de juiste randvoorwaarden en beleidsacties voor groei en nieuwe banen. Een goed opgebouwde en doeltreffende structurele hervormingsagenda is een essentieel element van het antwoord dat de Unie geeft op de crisis. Mijn prioriteiten op dat vlak omvatten het stimuleren van een groeivriendelijker ondernemingsklimaat en het bevorderen van ondernemerschap, het verder verdiepen van de interne markt voor goederen en diensten, verdere stappen in de richting van de eengemaakte digitale markt en de interne energiemarkt, een groeivriendelijk belastingsstelsel dat werken en duurzame keuzes aanmoedigt, alsook efficiënte en burgergerichte openbare besturen en industrieel concurrentievermogen. Europa moet voor investeringen, werk en productie een aantrekkelijke locatie blijven en zelfs nog aantrekkelijker worden. Terwijl wij naar deze en andere hervormingen streven, zou ik de grootste aandacht besteden aan de effecten van de voorstellen van de Commissie op de werkgelegenheid en aan de gevolgen voor duurzame banen en groei op lange termijn. Ik wil er tevens voor zorgen dat aandachtspunten inzake betere regelgeving en concurrentievermogen systematisch aan bod komen tijdens het werk van de Commissie, in nauwe samenwerking met de andere vicevoorzitters.


Ik zal de vicevoorzitter voor begroting en personeel bijstaan voor de herziening van het meerjarig financieel kader in 2016. De begroting van de EU is het belangrijkste instrument van de Unie ter ondersteuning van groei. Ik zal mij inzetten om ervoor te zorgen dat in de begroting de uitgaven ter ondersteuning van banen, groei, investeringen en concurrentiekracht een maximaal effect hebben.


Alle wetgevende en niet-wetgevende maatregelen zouden moeten worden vastgesteld volgens de collegiale besluitvormingsprocedure. De beginselen van op bewijs gesteunde beleidsvorming en betere regelgeving moeten bij mijn werk belangrijke referentiepunten worden en ik zal mijn collega's adviseren hetzelfde te doen. Ik zal nauwe contacten onderhouden met de eerste vicevoorzitter die bevoegd is voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten, en met andere collega's om te waarborgen dat de wetgeving groeivriendelijk is, duurzaam concurrentievermogen bevordert en de kleine en middelgrote ondernemingen geen onevenredige lasten oplegt. Kwalitatieve wetgeving op basis van degelijke effectbeoordeling en de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid vormt de maatstaf voor mijn beslissing om een initiatief al dan niet voor te dragen voor het werkprogramma van de Commissie of voor de agenda van het college.


De kwaliteit van beleid en wetgeving is tevens afhankelijk van een degelijk kennisbestand en evenwichtig overleg met de belanghebbenden. Ik ben mij bewust van het belang van uitgebreid overleg met de belanghebbenden in een vroeg stadium. De belanghebbenden, zowel in het bedrijfsleven als daarbuiten, zijn de eindbestemmelingen van de EU-wetgeving. Naar hun feedback en verzoeken moet geluisterd worden en er moet zorgvuldig rekening mee worden gehouden. Ik zal daarom samenwerken met alle rechtmatige belanghebbenden, zoals onder meer vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, consumenten, werknemers, ngo's, het maatschappelijk middenveld en academici, al naar gelang van de situatie. Dit proces moet en zal transparant verlopen, met als leidmotief de loutere ambitie om in het Europees belang de beste oplossingen te vinden. Ik sta volledig achter de ambitie van verkozen voorzitter Juncker om een pioniersrol te vervullen in modern, efficiënt en transparant openbaar bestuur en ik publiceer op mijn website met groot genoegen al mijn contacten en besprekingen met beroepsorganisaties of zelfstandigen over thema's in verband met de vorming en de uitvoering van het EU-beleid.


8. Samenwerking/toetsing


Hoe bent u, in uw hoedanigheid van vicevoorzitter bevoegd voor Banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, van plan te zorgen voor de coördinatie met de commissarissen binnen uw team en met andere vicevoorzitters van wie de beleidsgebieden invloed hebben op of worden beïnvloed door uw beleidsgebied? Hoe bent u van plan te zorgen voor een betere samenwerking met de Commissie industrie, onderzoek en energie? Welke maatregelen bent u meer bepaald van plan te nemen om het de commissie makkelijker te maken wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen (waaronder de opstelling van wetgevingshandelingen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) en de uitvoering daarvan te toetsen?


De bovengenoemde prioriteiten zijn een weerspiegeling van belangrijke algemene prioriteiten van deze Commissie; deze kunnen alleen worden bereikt door samen te werken met andere vicevoorzitters en commissarissen. Met mijn acties hoop ik te kunnen zorgen voor impulsen, voor directe inspanningen waar zij het beste bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelstellingen, en wil ik een bijdrage leveren om te zorgen voor de algemene samenhang en om te benadrukken dat de bevordering van groei, banen en concurrentievermogen onontbeerlijk is.


Ik zou onafgebroken bilaterale en collectieve contacten onderhouden met de commissarissen om te werken aan de doelstellingen op het gebied van banen, groei, investeringen en concurrentievermogen. Ik zou tevens nauw overleggen met de overige vicevoorzitters, met wie ik er samen in de Commissie met luide stem voor kan pleiten om banen, groei, investeringen en concurrentievermogen op de eerste plaats te stellen.


Nauwe samenwerking is niet alleen binnen de Commissie van vitaal belang, maar ook voor de Europese instellingen, zodat we voor onze gemeenschappelijke prioriteiten resultaten kunnen neerzetten ten gunste van de burgers. Ik zou alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat alle parlementaire commissies, met inbegrip van de Commissie industrie, onderzoek en energie, over alle belangrijke ontwikkelingen tegelijk met de Raad over volledige informatie beschikken.


Voor de specifieke vraag in verband met het raadplegen van deskundigen verwijs ik naar mijn antwoord op vraag 5.