Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Violeta Bulc

Hoorzitting

 

Violeta Bulc

Portefeuille: Transport
 
Dag 7 , maandag 20 oktober 2014 - 19:00 , Straatsburg, N1.4  
 
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Toen ik twintig jaar geleden mijn professionele loopbaan begon, hield ik me bezig met de vraag hoe nieuwe technologieën het leven van de mensen kunnen verbeteren en nieuwe manieren kunnen bieden om te communiceren, te interageren en zaken te doen. Ik ben opgeleid als ingenieur en wilde innovatie laten samengaan met economische, menselijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Ik hielp een systeem voor toezicht op de prestaties van het netwerk van een mondiale logistieke onderneming opzetten. Daarna leidde ik als directeur de carrier business group van een nationaal telecommunicatiebedrijf en later werd ik lid van de raad van bestuur van een snel groeiend telecombedrijf dat nog steeds een zeer sterke speler is op de Sloveense markt. Na tien jaar besloot ik mijn eigen bedrijf op te richten en werd ik consultant voor enkele van de belangrijkste Sloveense industriële en dienstverlenende bedrijven. Zowel bij grote als bij middelgrote en kleine bedrijven deed ik kennis en ervaring op als leidinggevende en leerde ik complexe economische en maatschappelijke problemen aanpakken, waarbij ik erin slaagde verschillende en soms sterk uiteenlopende standpunten met elkaar te verzoenen.


Ik ben pas onlangs in de politiek gegaan maar heb als zakenvrouw heel wat tijd besteed aan activiteiten in de gemeenschaps- en openbare sector. Als verkozen bestuurslid van de Sloveense managersvereniging heb ik een flink aantal voorstellen en aanbevelingen inzake economische beslissingen bij de Sloveense regering ingediend. Als lid van de ethische commissie van de Sloveense managersvereniging heb ik ethisch ondernemen actief gepromoot in het bedrijfsleven en in het publieke domein.


Ik ben een geboren onderzoeker. Innovatie en vooruitgang zijn altijd mijn belangrijkste interesses geweest. Ik kom niet uit een van de oprichtende leden van de Europese Unie. Ik kan dus bepalen in welke mate de ontwikkeling van de Europese Unie heeft bijdragen aan een maatschappij. Ik weet hoe belangrijk het voor mijn land was om lid te worden van de Europese Unie en ik weet hoe mijn land en zijn bevolking er sindsdien op vooruit zijn gegaan. Ik ben een toegewijde Europeaan en ben ervan overtuigd dat diversiteit en diverse invloeden een verrijking zijn voor ons allemaal, bijdragen tot duurzame groei en onze positie in de wereld versterken.


Ik werk ook oplossingsgericht. Ik probeer problemen oplossingsgericht aan te pakken. Verschillende opvattingen leiden samen meestal tot een oplossing. Samenwerken met alle belanghebbenden om tot een vernieuwende oplossing te komen, is mijn passie.


Ik weet hoe belangrijk discipline, uithoudingsvermogen en veerkracht zijn, maar ken ook het belang van teamwerk en doelgerichtheid. Ik heb dit geleerd door verschillende sporten op het hoogste niveau te beoefenen. Ik ben ervan overtuigd dat al deze talenten belangrijk zijn voor een hoge ambtenaar, zoals een Europees commissaris.


Als ik word benoemd tot Europees commissaris, verbind ik mij ertoe de verplichtingen inzake onafhankelijkheid, integriteit, onpartijdigheid en beschikbaarheid, zoals gedefinieerd in artikel 17, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie en in artikel 245 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ten volle te eerbiedigen. Ik verklaar plechtig dat ik de ethische normen in acht zal nemen zoals die zijn beschreven in de bovengenoemde Verdragsbepalingen en in de gedragscode voor commissarissen.


In overeenstemming met de regels van de gedragscode voor commissarissen heb ik mijn belangenverklaring opgesteld en voor het publiek toegankelijk gemaakt. In geval van wijzigingen zal ik die verklaring volgens de regels onmiddellijk bijwerken.


Ik verbind mij er ook toe om elke positie of situatie te vermijden waardoor mijn onafhankelijkheid en onpartijdigheid in twijfel kunnen worden getrokken. Ik zal geen ander openbaar ambt bekleden en geen andere betaalde of onbetaalde beroepsactiviteit uitoefenen. Ik beloof de voorzitter van de Commissie onmiddellijk op de hoogte te brengen als er een situatie zou ontstaan waarin er sprake is van een mogelijk belangenconflict bij de uitoefening van mijn officiële taken.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als ik word benoemd tot commissaris, wil ik in het kader van mijn bevoegdheden in het nieuwe college een goed teamspeler en een betrokken leider zijn. De Commissie moet een sterk en doeltreffend team zijn, dat werkt en besluiten neemt op grond van zijn belangrijkste beginsel: collegialiteit. Dat betekent dat ik met mijn eigen ervaring, expertise en ideeën graag zo ruim mogelijk wil bijdragen tot het besluitvormingsproces van de Commissie om aldus het best mogelijke resultaat voor het Europees algemeen belang te halen.


Ik zal mij wijden aan de bevoegdheden die mij door de verkozen voorzitter worden toevertrouwd. Ik zal mijn taken en verplichtingen uitvoeren in volledige samenwerking met de andere leden van de Commissie en overeenkomstig de politieke richtsnoeren en werkmethoden van de verkozen voorzitter.


Ik zal mij inzetten om de politieke verantwoordelijkheid te nemen voor de activiteiten op mijn beleidsterrein, zonder afbreuk te doen aan het collegialiteitsbeginsel. De betrekkingen tussen mijzelf, mijn team en mijn diensten zullen gebaseerd zijn op loyaliteit, vertrouwen, transparantie en de wederzijdse uitwisseling van informatie en bijstand.


Verkozen voorzitter Jean-Claude Juncker heeft in de politieke richtsnoeren die hij op 15 juli bij het Parlement heeft ingediend, de prioriteiten van deze Commissie vastgelegd: de agenda voor banen, groei, billijkheid en democratische verandering. Als commissaris voor Vervoer zal ik vastberaden en doelgericht helpen om die prioriteiten te realiseren. Ik zal daarvoor samenwerken met de andere instellingen.


Ik ben van plan het Europees Parlement en de Raad op gelijke voet te behandelen, niet alleen omdat dat wettelijk is vereist in het kader van de gewone wetgevingsprocedure maar ook als commissaris die verantwoording is verschuldigd aan de rechtstreeks verkozen leden van het Europees Parlement.


Als ik door het Europees Parlement word benoemd, zal ik mijn taken toegewijd, professioneel en enthousiast uitvoeren. Ik zal mijn beroepservaring gebruiken om nieuwe inzichten en een frisse kijk te verschaffen op het beleidsterrein dat mij door verkozen voorzitter Juncker is toevertrouwd. In het Europees openbaar belang zal ik nauw samenwerken met al mijn collega’s in het college van commissarissen, vooral met kandidaat-vicevoorzitter Šefčovič. Ik verbind mij ertoe zeer nauw samen te werken met het Europees Parlement, waarmee ik een voor beide partijen voordelige relatie op grond van vertrouwen en respect wil opbouwen. Ik vind een open dialoog met alle belanghebbenden zeer belangrijk en zal daaraan bijzondere aandacht besteden.


Ik zal ervoor zorgen dat ons beleid steunt op een brede EU-consensus die voortkomt uit een partnerschap met het Europees Parlement en zal mij daarom open tegenover het Europees Parlement opstellen. Ik ben het volledig met verkozen voorzitter Juncker eens dat de bijzondere band tussen het Europees Parlement en de Commissie moet worden versterkt. Deze bijzondere band is belangrijk voor de democratische legitimiteit van de Europese Commissie. Deze band moet van politieke aard zijn en als ik word benoemd, zal ik beschikbaar zijn voor en actief deelnemen aan de plenaire zittingen, commissievergaderingen en trialoogbijeenkomsten. Ikzelf en mijn team zullen beschikbaar zijn om regelmatig verslag uit te brengen en informatie uit te wisselen over de activiteiten onder mijn bevoegdheid en om de doeltreffende democratische controle van het Parlement te vergemakkelijken.


Wat de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement betreft, zal ik de bepalingen van het Kaderakkoord toepassen en er op mijn bevoegdheidsgebieden op toezien dat de Commissie gevolg geeft aan de parlementaire resoluties of verzoeken op grond van artikel 225 VWEU, binnen drie maanden nadat deze werden goedgekeurd. De nieuwe Commissie zal op initiatief van Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten, de status onderzoeken van de in behandeling zijnde voorstellen, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien uit het Kaderakkoord. Ik zie het belang in van de brede raadpleging van belanghebbenden en van diepgaande effectbeoordelingen en zal samen met de eerste vicevoorzitter initiatieven voorstellen die bijdragen aan de agenda voor betere regelgeving.


In dit verband steun en onderschrijf ik ten volle de toezegging van verkozen voorzitter Juncker om bijzondere aandacht te schenken aan initiatiefverslagen van wetgevende aard.


Als ik word benoemd tot commissaris, steun ik uiteraard ten volle het streven naar transparantie dat door de verkozen voorzitter is opgenomen in de politieke richtsnoeren.


Ik verbind mij ertoe al mijn contacten en bijeenkomsten met ondernemingen, beroepsorganisaties of als zelfstandige werkende personen die betrekking hebben op de EU-beleidsvorming en de tenuitvoerlegging daarvan, openbaar te maken.

 
 
Vragen van de Commissie transport en toerisme

3. Afronding van de interne Europese vervoersruimte


Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen om de interne vervoersmarkt af te ronden en een werkelijke interne Europese vervoersruimte voor alle vervoerwijzen (één Europese spoorwegruimte, gemeenschappelijk Europees luchtruim, Europese zeevervoersruimte zonder grenzen, enz.) tot stand te brengen? Op welke manier zult u ervoor zorgen dat openstelling van vervoersmarkten, waaronder wegcabotage, hand in hand gaat met het scheppen van banen, hoogwaardige werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden, hoogwaardige diensten, het voorkomen van sociale dumping, en meer veiligheid en concurrentiekracht van de EU-vervoerondernemers (met name kmo's)? Hoe denkt u de grote verschillen in vervoersinfrastructuur in de Unie en de slechte vervoersverbindingen in veel gebieden in de EU aan te pakken? Welke maatregelen heeft u op het oog om investeringen te stimuleren en te zorgen voor meer efficiënte financiering van vervoersinfrastructuur, en de ontwikkeling van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie te bevorderen? Kunt u ons geruststellen dat de Commissie de tenuitvoerlegging van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen voortdurend en grondig zal evalueren en het "use it or lose it"-beginsel zal toepassen overeenkomstig de verordening? Hoe ziet u de toekomstige rol en bevoegdheden voor de Europese vervoersagentschappen inzake de tenuitvoerlegging van het Uniebeleid?


Als ik word benoemd tot commissaris, zal ik met het oog op de ontwikkeling van de strategie voor de vervoerssector in de komende vijf jaar de tenuitvoerlegging van het Witboek Vervoer van 2011 onderzoeken en samen met het nieuwe college en met u nadenken over wat er nog moet gebeuren. Daarna kunnen wij met een gezamenlijke visie verder werken. Mijn doelstelling is te komen tot een daadwerkelijk geïntegreerd systeem voor alle vervoerswijzen in alle landen.


Bouwen op de kracht van de interne markt is een van de pijlers van de politieke richtsnoeren die verkozen voorzitter Juncker in juli heeft voorgelegd. De afronding van de interne Europese vervoersruimte zal dan ook een van mijn prioriteiten zijn. Ik zal actief meewerken aan een snelle vaststelling van de ingediende voorstellen op de agenda, met bijzondere aandacht voor de vaststelling van het vierde spoorwegpakket en de voltooiing van het gemeenschappelijk Europees luchtruim.


Ook wil ik werk maken van de vaststelling van voorstellen en andere initiatieven die door de Commissie zijn ingediend maar nog niet zijn aangenomen. Havens en luchthavens zijn toegangen tot het netwerk en verdienen eveneens onze aandacht.


Het is van essentieel belang de resterende technische en administratieve beperkingen op te heffen en innovatie te ondersteunen als die bijdraagt tot efficiënter vervoer en een interne Europese vervoersruimte, zodat diensten daadwerkelijk voor alle vervoerswijzen en in de hele EU kunnen worden geëxploiteerd zonder door nationale grenzen te worden beperkt.


Ik zal ervoor zorgen dat de bestaande regelgeving wordt vereenvoudigd en dat openstaande zaken worden afgewerkt. Als ik word benoemd, zal ik in dit verband nauw samenwerken met de andere commissarissen en in het bijzonder met Frans Timmermans, vicevoorzitter voor Betere Regelgeving, Interinstitutionele Betrekkingen, Rechtsstatelijkheid en het Handvest van de grondrechten. Wij moeten nagaan of onze regelgeving geschikt is voor het beoogde doel en rekening houden met de ecologische, economische, technische en sociale gevolgen van de wetten die wij voorstellen. Wij moeten er ook voor zorgen dat de geldende wetgeving door de lidstaten correct ten uitvoer wordt gelegd en door iedereen wordt begrepen en geëerbiedigd.


De openstelling van de markt is geen doel op zich maar veeleer een middel om logistieke diensten te optimaliseren en de basis te leggen voor groei en werkgelegenheid, met bijzondere aandacht voor de kwaliteit en efficiëntie van vervoersdiensten ten gunste van onze burgers, werknemers en ondernemingen. Vervoer is een netwerksector en we hebben nood aan een holistische aanpak. Voor werknemers in de vervoersector moeten eerlijke sociale voorwaarden gelden. Wij moeten ook in heel Europa gelijke kansen garanderen voor werknemers en exploitanten. Wat bijvoorbeeld het wegvervoer betreft, is het van het grootste belang dat de huidige wetgeving ten volle en op gelijke wijze wordt toegepast en geïnterpreteerd in de hele EU, ongeacht mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Samen met alle belanghebbenden ben ik voorstander van een "nalevingscultuur". Arbeidsvoorwaarden moeten zorgen voor gelijke behandeling en billijkheid, zodat sociale dumping wordt voorkomen. Vervoersbehoeften moeten verenigbaar zijn met het milieu en de gevolgen voor het klimaat moeten worden beperkt.


De modernisering en voltooiing van de vervoersinfrastructuur is één manier om bij te dragen aan een verhoogde efficiëntie en duurzaamheid. Het Parlement heeft onlangs een duidelijke basis voor actie goedgekeurd in de richtsnoeren voor het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen (CEF). Financiering uit de CEF moet worden gericht op strategische investeringen die toegevoegde waarde voor de EU-economie opleveren. Investeringen voor het spoor, de binnenvaart, de korte vaart en intermodale activiteiten moeten in het bijzonder worden gericht op grote grensoverschrijdende projecten en belangrijke knelpunten in de multimodale corridors van het TEN-T, gebieden waarin de lidstaten zich op het gebied van investeringen veeleer terughoudend opstellen.


Deze investeringen moeten ook intelligente verkeersbeheersystemen en intelligente logistiek ondersteunen, waardoor we de bestaande infrastructuur optimaal kunnen gebruiken. In dit verband zal ik met grote vastberadenheid streven naar de invoering van het Europees systeem voor het beheer van het spoorverkeer (ERTMS). We moeten nu aan de verwachtingen voldoen en burgers en bedrijven in staat te stellen zich sneller, veiliger, betrouwbaarder en goedkoper te verplaatsen. De CEF moet prestatiegericht werken. Dat betekent niet alleen dat de fondsen worden toegekend op basis van een competitief proces, maar ook dat ze worden herverdeeld als projecten slecht zijn voorbereid of ondermaats presteren ('use it or lose it').


Door infrastructuurinvesteringen worden middelen opnieuw in de reële economie geïnvesteerd. De rechtstreekse en onrechtstreekse creatie van nieuwe banen houdt verband met onder meer de bouw, machinebouw en zakelijke dienstverlening. De oproep van verkozen voorzitter Juncker om tot 300 miljard euro aan extra publieke en particuliere middelen te investeren in de reële economie zal de dalende financiering aanpakken en tegelijkertijd bijdragen aan het creëren van de broodnodige banen. Dit zal een kader scheppen voor betere banden tussen industriële centra en de voorwaarden creëren voor toekomstige welvaart. Ik zal mij ten zeerste inzetten om ervoor te zorgen dat de vervoerssector tot dit pakket bijdraagt door een innovatieve financiering van EU-fondsen voor de modernisering van infrastructuur in de EU. Er moet steun worden verleend voor de creatie van de nodige regelgevende randvoorwaarden en voor de uitwerking van projecten die aantrekkelijk zijn voor particuliere investeerders. Jyrki Katainen, vicevoorzitter voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, en ik zullen samenwerken met de Europese Investeringsbank, de nationale of regionale ontwikkelingsbanken en de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF), met name het Cohesiefonds.


De agentschappen die actief zijn op het gebied van vervoer, spelen in hun respectieve domeinen een belangrijke rol in de verzekering van de veiligheid en de tenuitvoerlegging van het acquis en zij zullen mijn volledige steun genieten. Ik zal ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke ondernemingen productieve private en publieke partnerschappen opbouwen die leiden tot gebruiksklare innovatieve oplossingen voor de vervoerssector en die de Europese industrie steunen om haar leidersplaats op de wereldmarkt te verdedigen.


4. Vervoer voor burgers


Op welke wijze bent u van plan de kwaliteit, toegankelijkheid, betrouwbaarheid en intermodaliteit van vervoersdiensten te verbeteren? Welke maatregelen overweegt u om het openbaar vervoer en intermodale ticketsystemen, niet-gemotoriseerde mobiliteit en intelligente vervoerssystemen te bevorderen? Hoe gaat u de doeltreffende ontwikkeling van vervoerstoepassingen binnen de systemen Galileo en EGNOS bevorderen? Welke concrete initiatieven neemt u om duurzame stedelijke mobiliteit te faciliteren en verkeerscongestie en infrastructurele ondercapaciteit aan te pakken? Wat voor maatregelen heeft u voor ogen om ontmantelde en in onbruik geraakte regionale grensoverschrijdende verbindingen nieuw leven in te blazen? Hoe denkt u te zorgen voor doeltreffende bescherming van passagiersrechten in alle vervoerwijzen, met inbegrip van de rechten van personen met verminderde mobiliteit, alsook een geharmoniseerde en effectieve handhaving van de bestaande wetgeving? Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van de verbetering van de vervoersveiligheid en beveiliging in de verschillende takken van vervoer (weg, spoor, water en lucht)?


Innovatie is van groot belang om ons vervoerssysteem efficiënter, betrouwbaarder en nog veiliger te maken. Nieuwe technologieën kunnen een belangrijke bijdrage leveren en een nieuwe kijk op vervoer bieden. Ik ben ervan overtuigd dat wij het vervoerssysteem opnieuw moeten bekijken als een netwerk van geïntegreerde diensten waarbij de klant centraal staat en dat wij de beschikbare technologie moeten aanwenden om dit beeld om te zetten in tastbare realiteit.


Onderling verbonden mobiliteit, waarvan intelligente vervoerssystemen (ITS) de kern vormen, heeft een enorm potentieel dat wacht om te worden aangeboord. Het openbaar vervoer moet aantrekkelijker, beschikbaarder en toegankelijker worden. Als ik tot commissaris voor vervoer word benoemd, zal ik mij inzetten om randvoorwaarden te creëren voor uitgebreidere multimodale reisinformatie, planning- en ticketverkoopsystemen voor reizigers en universele systemen voor realtimeïnformatie voor het verkeer op de weg. De EU-industrie is zeer actief op het vlak van ITS maar wij moeten nog werk maken van de uitrol, waarbij de veiligheid en de interoperabiliteit van het systeem worden gegarandeerd en de bezorgdheid over de bescherming van persoonsgegevens wordt weggenomen. Samen met mijn medecommissarissen en de sector zal ik mij inzetten om deze problemen op te lossen en de toepassing van ITS in alle vervoerstakken te bevorderen. Tegelijkertijd pleit ik ervoor om deze oplossingen ook tot een wereldwijd succes te maken.


Satellietgebaseerde systemen zijn belangrijk voor vervoerstoepassingen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en beveiliging, luchtvaart en maritieme bewaking. Daarom zal ik nauw met de andere leden van de Commissie samenwerken om ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van EGNOS en Galileo wel degelijk rekening wordt gehouden met de vervoersbehoeften.


Nieuwe technologieën en bedrijfsmodellen, zoals gedeelde mobiliteit en geautomatiseerd rijden, worden meestal het eerst toegepast in stedelijke gebieden. Met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel zal ik lokale autoriteiten en hun partners (ondernemingen, lokale initiatieven, stichtingen en andere) steunen in hun aanpak van hardnekkige problemen zoals congestie en vervuiling, onder meer via plannen voor duurzame stedelijke mobiliteit, en in een zo doeltreffend mogelijk gebruik van de verschillende financieringsbronnen van de EU. Het initiatief "intelligente steden" is een belangrijk instrument ter bevordering van strategische partnerschappen tussen de sector, de Europese steden en andere partijen om de stedelijke systemen en infrastructuren van de toekomst te ontwikkelen en op ruime schaal in te voeren. Samen met de commissaris voor Regionaal Beleid, de commissaris voor Klimaatactie en Energie en de commissaris voor Onderzoek, Wetenschap en Innovatie zal ik ervoor zorgen dat het vervoer bijdraagt tot de ontwikkeling van "intelligente steden".


Ik ben ervan overtuigd dat wij de alternatieven voor individueel autogebruik aantrekkelijker moeten maken. Daarom zal ik niet-gemotoriseerde vervoerswijzen zoals lopen en fietsen stimuleren, onder meer door de kwetsbaarste weggebruikers beter te beschermen, en streven naar een beter openbaar vervoer. Ik zal mij ook inzetten om alle burgers een betere toegang tot mobiliteit te bieden, tegen een betaalbare prijs. In nauwe samenwerking met collega’s die verantwoordelijk zijn voor de EU-wetgeving inzake personen met een handicap, zal ik bijzondere aandacht besteden aan personen met verminderde mobiliteit. Openbaredienstverplichtingen zijn volgens mij van groot belang en ik zal ervoor zorgen dat zij worden toegepast op een niet-discriminerende manier en tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding.


Wat het spoorvervoer betreft, mogen er in de EU geen verschillen meer bestaan tussen grensoverschrijdend en nationaal verkeer. Grensoverschrijdende samenwerking tussen infrastructuurbeheerders moet daarom worden versterkt. Ik zal pleiten voor de openstelling van passagiersmarkten, telkens wanneer een gebrek aan concurrentie leidt tot hoge prijzen en lage kwaliteit. Ik zal daarbij rekening houden met maatschappelijke aspecten, openbaredienstverplichtingen en de noodzakelijke veiligheidsvereisten.


De kwaliteit van het vervoer hangt ook af van een doeltreffende handhaving van passagiersrechten. Ik zal onderzoeken of er in de verschillende vervoerswijzen leemten en tekortkomingen zijn. Waar nodig moeten we de opgelegde regels verduidelijken en de wetgeving herzien. De handhaving van de recentste passagiersrechten voor boot- en touringcarreizigers verdient bijzondere aandacht. Gebruikers zijn zich nog niet voldoende bewust van hun rechten, met name personen met beperkte mobiliteit, die naar verwacht talrijker zullen worden naarmate de bevolking vergrijst. Bovendien zal ik aandringen op een snelle vaststelling van de herziene verordening inzake de rechten van vliegtuigpassagiers en zal ik nagaan hoe we de rechten kunnen verzekeren van reizigers die verschillende vervoerswijzen combineren, eventueel met een geïntegreerd ticket voor een multimodale, grensoverschrijdende reis.


Ik ben vastbesloten het hoge veiligheids- en beveiligingsniveau, dat eigen is aan het huidige vervoerssysteem van de EU, te handhaven. Om dit tegen een redelijke kostprijs te realiseren, moeten wij streven naar op risicobeoordeling gebaseerde controles, met name op het gebied van de veiligheid van de luchtvaart, en moeten wij ons regelgevingskader aanpassen aan de vooruitgang van de techniek, de veranderende mobiliteitspatronen en nieuwe bedrijfsmodellen. Inspecties door de Commissie dragen bij aan de beveiliging en de veiligheid van de lucht- en zeevaart. Daarom zal ik erop toezien dat deze inspecties worden uitgevoerd volgens de hoogste normen voor professionaliteit en kosteneffectiviteit. Ik zal de veiligheid en beveiliging ook bevorderen door internationale samenwerking, hetzij via multilaterale organisaties zoals de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), hetzij door bilaterale betrekkingen met de partners van Europa.


Te veel ongevallen worden veroorzaakt door een menselijke fout. Daarom zal ik bijzondere aandacht besteden aan de kwalificatie en opleiding van werknemers in de vervoersector en ervoor zorgen dat de desbetreffende regels, met inbegrip van de voorschriften voor goede arbeidsomstandigheden, doeltreffend worden gehandhaafd.


Ten slotte moeten wij ons, ondanks een overwegend positieve trend, ten volle blijven inzetten voor de verkeersveiligheid. Om het aantal verkeersslachtoffers tot nul terug te brengen zal ik alle beschikbare instrumenten inzetten, onder andere nieuwe technologieën voor veiligere voertuigen en infrastructuur, "zachte" maatregelen voor het creëren van een cultuur van verkeersveiligheid of strategische doelstellingen, bijvoorbeeld voor verkeersongevallen met ernstige verwondingen.


5. Duurzaam vervoer


Welke specifieke initiatieven zult u nemen om de milieugevolgen van het vervoer te beperken en ervoor te zorgen dat alle vervoerwijzen bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering, er rekening mee houdend dat de broeikasemissies van het vervoer de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen, in tegenstelling tot in andere sectoren? Welke maatregelen en nieuwe technologieën overweegt u om de afhankelijkheid van het vervoer van olie tot een minimum te beperken en te komen tot integratie van de verschillende takken van vervoer in een duurzaam koolstofarm vervoersysteem? Hoe denkt u tot een bredere toepassing van de beginselen "de vervuiler betaalt" en "de gebruiker betaalt" te komen, met inbegrip van de internalisering van externe kosten?


Er moet dringend worden gezorgd voor een duurzame groei van het vervoer. Als ik word benoemd, zal ik er samen met de kandidaat-vicevoorzitter voor Energie-unie op toezien dat het vervoersbeleid bijdraagt aan een groenere economie door de ontwikkeling van duurzame netwerken.


We moeten iets doen aan belangrijke problemen en toekomstige beperkingen zoals de olieschaarste, de afhankelijkheid van buitenlandse invoer, de toenemende congestie en de noodzakelijke vermindering van broeikasgasemissies. Tegelijk moeten we dit aangrijpen als een kans om nieuwe en innovatieve Europese bedrijven te laten bloeien. Ik zal alle nodige inspanningen leveren om de uitstoot van broeikasgassen in het vervoer te verminderen en de doelstelling te halen om tegen 2020 de uitstoot met 20 % te verminderen ten opzichte van 1990.


Wij moeten bereid zijn het volledige scala aan instrumenten te gebruiken. Het gaat onder meer om een verbeterde regelgeving zodat markten beter functioneren, steun (financieel en door promotie) voor de ontwikkeling van nieuwe technologieën en innovatieve oplossingen, samenwerking met onze internationale partners om gemeenschappelijke oplossingen voor gemeenschappelijke problemen te vinden en een beter gebruik van belastingen en het geld van de gebruikers.


Het vervoersbeleid heeft zich de afgelopen jaren aanzienlijk ontwikkeld en heeft vooruitgang geboekt op nieuwe terreinen, zoals alternatieve brandstoffen en de rol van technologie in het vervoer, het stedelijk beleid en de logistiek. Het doel was een beter evenwicht te vinden tussen de diverse vervoersmodaliteiten en multimodale en duurzame ontwikkeling te stimuleren.


Wij moeten maatregelen voor energie-efficiëntie aanmoedigen en onze energiebronnen voor vervoer diversifiëren. Het initiatief "Schone energie voor het vervoer" is bedoeld om technische en wettelijke belemmeringen in de EU op te heffen ter bevordering van de ontwikkeling van een interne markt voor infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en voertuigen en schepen op alternatieve brandstoffen. De technologische voorsprong op dit gebied zal EU-ondernemingen een concurrentievoordeel opleveren in andere delen van de wereld die met vergelijkbare problemen worden geconfronteerd. Wij moeten ervoor zorgen dat de lidstaten ambitieuze nationale doelstellingen vastleggen voor de invoering van de noodzakelijke infrastructuur. Deze belangrijke ontwikkeling verdient onze steun, waaronder financiële steun uit de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen en Horizon 2020.


Ik zal mij inzetten voor innovatieve oplossingen, met name intelligente vervoerssystemen (ITS), die in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de vermindering van congestie op de wegen en in steden, het beheer van verkeersstromen en de bevordering van multimodaal vervoer en multimodale logistiek. De financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen zal het gebruik van ITS bevorderen door te investeren in slimme infrastructuur en door multimodale corridors te ontwikkelen in het kader van de trans-Europese vervoersnetwerken. Deze aanpak zal een optimaal gebruik van het spoor en de binnenvaart over langere afstanden en over de grenzen heen bevorderen. Een betere integratie van de verschillende vervoerswijzen zal worden gewaarborgd door verbindingen tussen havens, stedelijke knooppunten en luchthavens. Deze initiatieven zullen samen met de verdere vooruitgang op het gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim een belangrijke bijdrage leveren tot de vermindering van de uitstoot en de vergroening van het vervoer.


We moeten ook nauw samenwerken met onze internationale partners en met internationale organisaties, zoals de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) en de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), om de duurzaamheid te bevorderen in vervoerswijzen die wereldwijde concurrentie ondervinden. Zo kunnen we het beste garanderen dat de lucht- en scheepvaart een billijke en evenredige bijdrage leveren aan de vergroening van het vervoer en de vermindering van de uitstoot, en tegelijkertijd zorgen voor een gelijk speelveld in de wereldeconomie.


De kosten van het vervoer voor de samenleving worden niet volledig betaald door de gebruikers. Belangrijke voorbeelden van dergelijke "negatieve externe effecten" zijn ongevallen, congestie, plaatselijke luchtverontreiniging, klimaatverandering en geluidshinder. De "internalisering" van de kosten van deze externe effecten is een economisch efficiënte en eerlijke manier om dit aan te pakken. Daarom sluit ik mij wat het vervoersbeleid betreft volledig aan bij de beginselen "de vervuiler betaalt" en "de gebruiker betaalt".


De Commissie heeft deze beginselen reeds opgenomen in de richtlijn betreffende infrastructuurheffingen voor zware vrachtvoertuigen (de "Eurovignet-richtlijn") en in initiatieven inzake spoorweglawaai en havenrechten. De betrokken sectoren verzetten zich hier echter sterk tegen en er moet nog veel meer worden gedaan. In de zoektocht naar duurzame financiering van infrastructuur hebben overheden ook aandacht voor de invoering van verschillende vormen van rekeningrijden. De lidstaten besluiten weliswaar zelf om dergelijke regelingen in te voeren, maar EU-richtsnoeren zouden kunnen helpen om incompatibele systemen en discriminatie tussen gebruikers te vermijden.


Naast een ruimere toepassing van het beginsel "de gebruiker betaalt" op het vlak van infrastructuur, moeten we ook bekijken hoe we kunnen zorgen voor slimmere, evenwichtigere belastings- en heffingsstelsels in de vervoerssector. Dergelijke stelsels kunnen beter worden gekoppeld aan het gebruik van infrastructuur en het ontstaan van negatieve externe gevolgen, waardoor het gebruik van milieuvriendelijker vormen van vervoer wordt gestimuleerd.


Volgens mij is duurzaam vervoer in de eerste plaats een kwestie van kiezen voor de juiste combinatie van oplossingen voor de behoeften van burgers en bedrijven, waarbij hulpbronnen efficiënt worden gebruikt. Het is onze taak die keuze te vergemakkelijken. Ik kijk er heel erg naar uit om met de andere commissarissen en het Europees Parlement samen te werken en ervoor te zorgen dat een eenvoudige, rechtlijnige vervoerskeuze ook de meest duurzame is.