Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Carlos Moedas

Hoorzitting

 

Carlos Moedas

Portefeuille: Onderzoek, wetenschap en innovatie
 
Dag 2 , dinsdag 30 september 2014 - 09:00 , Brussel  
 
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ik heb de regering van mijn land gediend tijdens een van de ergste economische crises van de afgelopen decennia. Ik was, rechtstreeks onder het gezag van de premier, verantwoordelijk voor het monitoren van het met de EU en het IMF overeengekomen Portugese aanpassingsprogramma (78 miljard EUR). De hevigheid van de crisis, de mate van sociale en politieke druk, de inherente beleidscomplexiteit van het proces en het nauwlettende toezicht van de mondiale financiële markten gaven mij een realistisch inzicht in de verschillende uitdagingen waarmee Europa vandaag de dag geconfronteerd wordt.


Ik leidde een team dat losstaande beleidsterreinen overkoepelde en dat met verschillende belanghebbenden overlegde over een moeilijke aanpassing, almede over een ambitieuze agenda van structurele hervormingen. Deze hervormingen waren noodzakelijk om een milieu te creëren waarin nieuwkomers en nieuwe vormen van innovatie en creativiteit kunnen floreren. Mijn ervaring in het overbruggen van verschillende sectoren om resultaten te behalen, ook opgedaan tijdens mijn werk in het bedrijfsleven, kan bijzonder relevant blijken op een beleidsterrein waar een multidisciplinaire aanpak essentieel is om resultaten te waarborgen.


Ik wil helpen een Europese Unie te bouwen die in toenemende mate over de hulpmiddelen beschikt om ervoor te zorgen dat de crisis zich nooit meer zal herhalen. Ik ben met name gemotiveerd om de uitdaging van onderzoek, wetenschap en innovatie in Europa te stimuleren, omdat ik ervan ben overtuigd dat dit belangrijke elementen zijn om een duurzame en dynamische Europese economie op te bouwen die gebaseerd is op kennis en creativiteit en niet op schulden en gestagneerde bedrijfsmodellen.


Mijn belangrijkste bijdrage aan de strategische agenda van de Commissie zal zijn om de werkzaamheden voor het portfolio af te stemmen op de prioriteiten die zijn vastgelegd in de politieke richtlijnen die door de verkozen voorzitter Juncker aan het Europees Parlement zijn gepresenteerd, met name de nieuwe impuls voor banen, groei en investeringen. Ik ben er van overtuigd dat mijn ervaring in het bedrijfsleven in dit opzicht erg relevant is: ik ben 18 jaar in verschillende sectoren werkzaam geweest, van milieu, watervoorziening en -behandeling tot de financiële sector en vastgoed. Ik ben ook voornemens om volledig bij te dragen aan andere hieraan verbonden prioriteiten, zoals de digitale interne markt, de energie-unie, de euro en de sociale dialoog, alsmede aan de doelstelling betreffende een krachtiger optreden op het wereldtoneel, door middel van internationale wetenschappelijke samenwerking. Uitmuntendheid in wetenschap en onderzoek en een cultuur van innovatie in ondernemingen en bij het aanpakken van sociale uitdagingen zijn belangrijke stimulansen voor een nieuwe cyclus van voorspoed en zelfvertrouwen in Europa.


Ik neem de, met name in artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de artikelen 245 en 339 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de gedragscode voor commissarissen, vastgelegde verplichtingen inzake volledige onafhankelijkheid zeer serieus. Mijn belangenverklaring is volledig en is toegankelijk voor het publiek. Als mijn benoeming door het Europees Parlement wordt bevestigd, zal ik de algemene belangen van de Europese Unie verdedigen en de toepassing van de Verdragen waarborgen. Ik ben van mening dat mijn vorige werkzaamheden blijk geven van zowel de capaciteit als de wil om bij te dragen tot de vooruitgang van het Europese project en de waarborging van de regels ervan. Daarnaast heb ik op persoonlijk gebied rechtstreeks geprofiteerd van de vele verwezenlijkingen van de Europese Unie, van het Erasmusprogramma tot het vrije verkeer van werknemers.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre zou u zichzelf verantwoordelijk achten en zou u aan het Parlement verantwoording willen afleggen voor uw handelen en dat van uw diensten?


Welke specifieke toezeggingen bent u bereid te doen ten aanzien van grotere transparantie, intensievere samenwerking en een doelmatige follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Zoals benadrukt door de verkozen voorzitter Juncker, vereisen de complexe uitdagingen waarmee Europa geconfronteerd wordt een nieuwe manier van werken binnen de Europese Commissie. In mijn voorafgaande ervaring in een overheidsfunctie heb ik geleerd dat het, om hardnekkige obstakels te overwinnen en hervormingen uit te voeren, noodzakelijk is om kunstmatige hokjes af te breken en als een team samen te werken. Mijn belangrijkste drijfveer is de belangen van de Europese Unie op collegiale wijze voortdurend na te streven.


Het is ook noodzakelijk om prioriteiten te stellen en nadruk te leggen op gebieden waar daadwerkelijk veranderingen kunnen worden doorgevoerd. Met name voor mijn portfolio is een sterke coördinatie en horizontaal werk vereist en als mijn benoeming wordt bevestigd, zal ik de kans hebben om dagelijks samen te werken met vier vicevoorzitters en verschillende commissarissen, om beleid voor onderzoek en innovatie te coördineren over alle beleidsterreinen, zoals vermeld in mijn opdrachtbrief.


Dit geldt natuurlijk ook voor de communicatie met het Europees Parlement. In dit opzicht streef ik naar een nauwe samenwerking met het Europees Parlement zodat wij de ernstige economische en maatschappelijke problemen op doeltreffende manier aan kunnen pakken met behulp van onderzoek, wetenschap en innovatie. Ik geloof dat er nog meer bereikt kan worden als er een regelmatige uitwisseling van ideeën plaatsvindt tussen de twee instellingen. Ik zal met name aanwezig zijn bij de belangrijke debatten die wij moeten voeren en ik zal regelmatig de Commissie ITRE bezoeken om een rechtstreekse aanvoer van informatie naar de voorzitter ervan te waarborgen. Wat de verantwoording betreft, zal ik natuurlijk bijeenkomen met de Commissie begrotingscontrole, met name in de context van de kwijtingsprocedure. Ik zal ook beschikbaar zijn voor bilaterale bijeenkomsten met leden van het Europees Parlement en ik zal hun politieke verzoeken op een eerlijke, volledige en onpartijdige manier behandelen.


Daarom bevestig ik hierbij mijn sterke steun voor de intentie van de verkozen voorzitter Juncker om de speciale band tussen de Europese Commissie en het Europees Parlement te versterken, mijn intentie om persoonlijk deel te nemen aan belangrijke trialoogonderhandelingen en mijn streven om nauw samen te werken met het Europees Parlement op basis van het Kaderakkoord.


De verkozen voorzitter Juncker was ook erg duidelijk en vastberaden over het belang van verbeterde transparantie. Ik verbind mij ertoe de reeks van maatregelen en bepalingen betreffende de transparantie en de informatiestroom tussen onze beide instellingen, zoals vastgelegd in het Kaderakkoord, volledig uit te voeren en hier mijn volledige medewerking aan te verlenen, met inbegrip van de bekendmaking van alle bijeenkomsten met belanghebbenden en lobbyisten, en mee te werken aan een interinstitutionele overeenkomst inzake de instelling van een verplicht lobbyregister.


Wat de doelmatige follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement betreft, zal ik de bepalingen van het Verdrag van Lissabon en het Kaderverdrag volledig uitvoeren op mijn verantwoordelijkheidsgebied en zal ik ervoor zorgen dat de Commissie binnen drie maanden na de goedkeuring ervan reageert op parlementaire resoluties of verzoeken die worden gemaakt uit hoofde van artikel 225 VWEU. In dit opzicht ondersteun ik en sta ik volledig achter de door de verkozen voorzitter Juncker gemaakte verbintenis dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal besteden aan initiatiefverslagen van wetgevende aard.


Daarnaast is het een van mijn prioriteiten om de bepalingen van het Kaderakkoord met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures volledig te respecteren en uit te voeren door bij mijn betrekkingen met het Europees Parlement en de Raad een gelijke behandeling van beide EU-instellingen na te streven, wanneer zij over gelijke bevoegdheden beschikken.

 
 
Vragen van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Door de Commissie ITRE overeengekomen beleidsgerelateerde vragen


3. Wat zijn voor u de voornaamste prioriteiten binnen de voorgestelde portefeuille, gezien de nadruk op banen, groei, concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling? Welk tijdschema heeft u voor ogen om deze prioriteiten te verwezenlijken?


Mijn overkoepelende doelstelling als commissaris is de verbetering van de raamvoorwaarden waarmee het volledige potentieel van onderzoek, wetenschap en innovatie in Europa benut kan worden. Wij moeten de Europese Onderzoeksruimte voltooien, de coördinatie van beleid verbeteren en zorgen voor een bredere deelname, zodat alle lidstaten vooruitgaan. Daarom zal ik de voltooiing van de Europese Onderzoeksruimte nastreven en de maatregelen ten behoeve van de Innovatie-Unie versnellen. Het versterken van onderzoekscapaciteiten en innovatiestrategieën in de lidstaten is ook een prioriteit. In dit opzicht kan een verbeterd toezicht op maatregelen op nationaal niveau bijdragen aan de werkzaamheden voor het Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid. Ik zal ook investeringen mogelijk maken in infrastructuren voor onderwijs, onderzoek en innovatie en streven naar het maximaliseren van synergieën met de uitvoering van de Europese structuur- en investeringsfondsen op nationaal en regionaal niveau.


Het is een belangrijke prioriteit voor mij om ervoor te zorgen dat het Horizon 2020programma ter waarde van 80 miljard EUR op de doeltreffendste en efficiëntste manier wordt uitgevoerd, waarbij speciale aandacht wordt besteed aan het doel om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, het bouwen van een "trap naar topkwaliteit", het ontwikkelen van publieke en private samenwerkingsverbanden in het kader van het investeringspakket innovatie, innovatieve financieringsinstrumenten (ook voor kmo's), energie-efficiëntie en competitieve koolstofarme energie, vooral uit hernieuwbare bronnen. Dit zijn prioriteiten voor het Europees Parlement die cruciaal zijn voor het verwezenlijken van de belangrijkste prioriteit van de verkozen voorzitter Juncker omtrent de impuls voor banen, groei en investeringen.


Een andere belangrijke prioriteit is ervoor te zorgen dat zowel ons beleid als onze financieringsstrategieën de waarde van uitmuntendheid in wetenschap en onderzoek weerspiegelen. De fundering van het Europese wereldwijde aanzien en het potentieel van het onderzoek, wetenschap en innovatie rust op de uitmuntendheid en de creatieve vrijheid van de Europese wetenschappers en onderzoekers. De Europese Onderzoeksraad en andere belangrijke initiatieven zijn cruciaal in dit opzicht. Wij moeten ook hoger richten met betrekking tot de internationale betrokkenheid met de rest van de wereld door het ontplooien van wetenschapsdiplomatie en internationale samenwerking.


4. Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsinitiatieven bent u van plan te nemen, en volgens welk tijdschema? Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van (op u en uw diensten gerichte) lobbyactiviteiten, en de consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden, waarbij tevens rekening gehouden wordt met de noodzaak om grondige effectbeoordelingen uit te voeren?


Twee belangrijke wetgevingsinitiatieven zijn onlangs met uw volledige ondersteuning goedgekeurd: Horizon 2020 en het investeringspakket innovatie.


Als mijn benoeming als commissaris wordt bevestigd, zal de uitvoering van deze indrukwekkende initiatieven mijn prioriteit zijn en ik reken op uw steun hierbij. Deze initiatieven zullen het onderwerp vormen van een evaluatie – bijvoorbeeld de tussentijdse evaluatie van Horizon 2020 – en ik zal het Parlement volledig bij deze procedure betrekken.


Wat toekomstige initiatieven betreft, zal ik zeker nadenken over mogelijke nieuwe initiatieven die kunnen worden ontwikkeld ter ondersteuning van de agenda van de verkozen voorzitter Juncker, met name op het gebied van innovatieve financiering voor het midden- en kleinbedrijf, het vergroten van de productiecapaciteit van Europa, energie-efficiëntie en koolstofarme energie, vooral uit hernieuwbare bronnen, onderwerpen die ook voor het Parlement belangrijk zijn.


Ik zal ook overwegen of er verdere initiatieven nodig zijn voor de uitvoering van de verbintenissen in het kader van de Innovatie-Unie en de verwezenlijking van de Europese onderzoeksruimte.


Eventuele voorstellen voor nieuwe initiatieven moeten aan een zeer grondige effectbeoordeling worden onderworpen om ervoor te zorgen dat de voorgestelde maatregelen een Europese toegevoegde waarde bieden, dat het subsidiariteitsbeginsel volledig gerespecteerd wordt en dat de maatregelen doeltreffend en doelmatig zijn. Ook zullen de belanghebbenden worden geraadpleegd tijdens de ontwikkeling van een nieuw beleidsinitiatief of -instrument. Ten behoeve van deze doelstellingen zal ik nauw samenwerken met de verkozen vicevoorzitter Timmermans.


De belanghebbenden zullen worden geraadpleegd tijdens de ontwikkeling van een nieuw beleidsinitiatief. Deze manier van raadpleging draagt bij aan het transparant, doelgericht en samenhangend maken van de beleidsvorming van de EU. Raadplegingen, gecombineerd met effectbeoordelingen, evaluatie en deskundigheid, zijn een belangrijk instrument voor transparante en goed geïnformeerde beleidsvorming.


De Commissie voert uitvoerige raadplegingen uit voordat zij een beleidsvoorstel doet en past de beginselen van openheid en transparantie toe. Het is in het belang van de Commissie dat zij de belanghebbende partijen raadpleegt op een zo breed mogelijke basis en ervoor zorgt dat zij naar behoren worden gehoord tijdens het beleidsvormingsproces. Dit draagt bij tot een beter beleidsresultaat en het vergroot de legitimiteit van het optreden van de EU vanuit het oogpunt van belanghebbenden en burgers.


Ik zal informatie bekendmaken over alle vergaderingen met belanghebbenden en lobbyisten en ik zal meewerken aan een interinstitutionele overeenkomst inzake de instelling van een verplicht lobbyregister.


5. Op welke manier zult u, in uw hoedanigheid van commissaris voor onderzoek, wetenschap en innovatie, zorgen voor de coördinatie met de vicevoorzitters binnen wier projectteams uw beleidsterreinen vallen en met de andere commissarissen binnen uw team, en hoe zult u zorgen voor een betere samenwerking met de Commissie industrie, onderzoek en energie? Wat zijn met name de stappen die u van plan bent te zetten om de toetsing door de commissie van wetgevings- en niet-wetgevingsvoorstellen (waaronder de voorbereiding van wetgevingshandelingen, gedelegeerde en uitvoeringshandelingen) en hun tenuitvoerlegging te vergemakkelijken? Op welke manier bent u van plan ervoor te zorgen dat de commissie naar behoren op de hoogte wordt gehouden van elke internationale overeenkomst op uw beleidsterrein, met daarbij in het achterhoofd de ervaringen die opgedaan zijn bij de TTIP-onderhandelingen?


Onderzoek, wetenschap en innovatie kunnen alle gebieden van onze economie en maatschappij verbeteren, en kunnen ons helpen om de belangrijkste maatschappelijke problemen aan te pakken. Op afzonderlijke eilandjes werken is geen optie.


Mijn ervaring in een overheidsfunctie heeft mij geleerd dat het, om hardnekkige obstakels te overwinnen en hervormingen uit te voeren, noodzakelijk is om kunstmatige hokjes af te breken en als een team samen te werken. Het is ook noodzakelijk om prioriteiten te stellen en nadruk te leggen op gebieden waar daadwerkelijk veranderingen kunnen worden doorgevoerd.


Met name voor mijn portfolio is een sterke coördinatie over de Commissie op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie belangrijk, om ervoor te zorgen dat de voorstellen en activiteiten van de Commissie worden gebaseerd op deugdelijk wetenschappelijk bewijsmateriaal en bijdragen aan onze agenda voor groei en werkgelegenheid. Als mijn benoeming als commissaris wordt bevestigd, zal ik de kans hebben om dagelijks samen te werken met vier vicevoorzitters (voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen, voor de euro en de sociale dialoog, digitale eengemaakte markt en voor de energie-unie) en verschillende commissarissen, om beleid voor onderzoek en innovatie te coördineren over alle beleidsterreinen.


Voor andere initiatieven zal ik in de regel nauw samenwerken met de vicevoorzitter voor banen, groei, investeringen en concurrentievermogen.


Ik zal ervoor zorgen dat alle relevante commissies op hetzelfde moment als de Raad volledig worden geïnformeerd over alle belangrijke ontwikkelingen. Ik wil ook graag regelmatig vergaderingen van uw commissie bijwonen en ik zal mijn uiterste best doen om ook beschikbaar te zijn voor bilaterale bijeenkomsten. Ik zal mijn medewerkers verzoeken u bij te staan en u nadere uitleg te geven over wetgevende, niet-wetgevende, gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen, met inbegrip van de uitvoering ervan.


Ik ben mij ervan bewust dat het onderscheid tussen gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen in de afgelopen jaren heeft geleid tot een aantal interinstitutionele controverses met betrekking tot het wetgevingsproces. Dit is een onderwerp dat van belang is voor alle instellingen en wij zullen hier gezamelijk oplossingen voor moeten vinden die voldoen aan de bepalingen van de Verdragen. Er vinden momenteel besprekingen plaats over hoe gezorgd kan worden voor meer verantwoordelijkheid en transparantie. Ik ondersteun deze initiatieven volledig. Ik ben van mening dat deze op horizontaal niveau in de Commissie behandeld moeten worden, aangezien zij alle portfolio's raken en van interinstitutionele aard zijn.


Op de gebieden onder mijn verantwoordelijkheid zullen mijn collega's en ik ervoor zorgen dat de bestaande verplichtingen van de Commissie in combinatie met de consensus inzake gedelegeerde handelingen en het Kaderakkoord volledig worden nageleefd. Dit betreft met name de verbintenis om bij de voorbereiding van gedelegeerde handelingen passende en transparante raadplegingen uit te voeren op het niveau van deskundigen, en ervoor te zorgen dat het Europees Parlement en de lidstaten de relevante informatie ontvangen. Het betekent ook dat de bepalingen van het Kaderakkoord met betrekking tot de deelname van de deskundigen van het Parlement aan vergaderingen van deskundigengroepen volledig moeten worden nageleefd. Dit moet ook bijdragen tot het toezicht van het Parlement, in het bijzonder op gedelegeerde handelingen, waarin het Parlement het recht heeft om ex post controles uit te voeren. Voor uitvoeringshandelingen moeten de regels die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 182/2011 worden gerespecteerd en de transparantie wordt gewaarborgd door middel van het comitologieregister.


Tot slot wil ik herinneren aan de verklaring van de Commissie ten tijde van de vaststelling van Horizon 2020, waarin staat dat de Commissie de vastgestelde werkprogramma’s op verzoek beschikbaar stelt aan de bevoegde commissie van het Europees Parlement.


Met betrekking tot de internationale overeenkomsten op mijn beleidsterrein, zal ik het Kaderakkoord eveneens volledig naleven. Het Europees Parlement zal onmiddellijk en volledig geïnformeerd worden tijdens alle stappen van de onderhandelingen en de sluiting van internationale overeenkomsten die onder mijn verantwoordelijkheid vallen.


Wat handelsovereenkomsten betreft, heb ik begrepen dat alle relevante commissies naar behoren bij de procedures zullen worden betrokken, met name voor de TTIP-onderhandelingen, die een groot scala aan onderwerpen bestrijken. Van mijn kant ben ik voornemens met name aandacht te besteden aan de raamvoorwaarden die nodig zijn om te zorgen voor een constructieve samenwerking op het gebied van onderzoek, wetenschap en innovatie.