Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Christos Stylianides

Hoorzitting

 

Christos Stylianides

Portefeuille: Humanitaire hulp en crisisbeheer
 
Dag 2 , dinsdag 30 september 2014 - 18:00 , Brussel  
 
Christos Stylianides (Cyprus)
Christos Stylianides
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u bijzonder geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u jegens het Europees Parlement uw onafhankelijkheid garanderen? Kunt u waarborgen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen rijzen over uw functioneren als commissaris?


Europa is een visie, een politiek en sociaal model dat ik tijdens mijn politieke carrière steeds volmondig beleden heb. Ik geloof dat de waarden en beginselen van de EU wereldwijd verdedigen positief zal bijdragen tot verandering en vooruitgang in ons continent en daarbuiten.


Het was voor mij vanzelfsprekend de toetreding van mijn land tot de EU actief te steunen. Na een jarenlange betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties en politieke verbintenissen werd ik uiteindelijk medestichter van de beweging voor politieke modernisering, een politieke ngo die een pioniersrol heeft vervuld in de toetreding van Cyprus tot de EU.


Het is een bijzondere eer te zijn aangewezen als kandidaat-commissaris voor humanitaire hulp en crisisbeheer en ik ben mij terdege bewust van de grote verantwoordelijkheid die met deze portefeuille is verbonden.


In het recente verleden is mijn land zelf bij herhaling de begunstigde geweest van dergelijke noodhulp en solidariteit. Ik ben getuige geweest van het lijden en de nood die oorlog voor beide Cypriotische gemeenschappen heeft betekend. Humanitaire rampen hebben geen etnische of religieuze kleur. Deze levenservaring is de basis voor mijn engagement om fundamentele menselijke vrijheden te verdedigen en het recht van alle mensen om een waardig leven te kunnen leiden.


Als ik als commissaris word bevestigd, zal ik teruggrijpen op de ervaring die ik heb opgedaan in mijn tijd als Cypriotisch parlementslid en lid van de regering.


Ik fungeerde als vicevoorzitter van het comité voor buitenlandse en Europese zaken van het Cypriotische parlement en ik werd in 2012 verkozen tot lid van het bureau van de Parlementaire Vergadering van de OVSE. Tijdens mijn zeven jaar als lid van de Parlementaire Vergadering van de OVSE nam ik deel aan talrijke OVSE-missies en was ik getuige van diverse crisissituaties. Respons bij noodsituaties is allereerst een grote logistieke uitdaging, die snel en efficiënt moet worden uitgevoerd, maar daarnaast moeten ook individuele behoeften en individueel lijden worden gerespecteerd.


Als woordvoerder van de regering heb ik ervaren hoe belangrijk het is altijd, maar vooral in crisissituaties, een beroep te kunnen doen op sterke teams en partnerschappen die via doeltreffende en open communicatie over langere tijd tot stand zijn gekomen.


Binnen het nieuwe College wordt van de commissaris voor Humanitaire hulp en crisisbeheer gevraagd nauw samen te werken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de commissaris voor Internationale samenwerking en ontwikkeling. Ik kijk uit, afhankelijk van mijn bevestiging als commissaris, naar deze actieve dialoog waarin alle betrokkenen hun bijdrage zullen moeten leveren om het buitenlandse beleid van Europa een gezicht te geven. Een Europa dat volgens verkozen voorzitter Jean-Claude Juncker aan de basis moet liggen van de actie, dat vooruitgang moet boeken, een Europa dat bestaat, dat bescherming biedt, dat wint en dat als model dient voor anderen. In deze context zal de commissaris voor Humanitaire hulp zijn stem moeten laten horen, omdat de EU een onpartijdige kracht moet blijven van menselijkheid, solidariteit en waardigheid in de wereld.


Ik zal als commissaris nooit activiteiten ontplooien die zouden kunnen leiden tot twijfel over mijn onafhankelijkheid of die de uitvoering van mijn taken in gevaar kunnen brengen. Ik zal mij laten leiden door de verdragen van de Unie, het mandaat dat ik van de verkozen voorzitter van de Commissie heb gekregen, de besluiten van het Europees Parlement, alsook de gedragscode voor commissarissen. Mijn belangenverklaring is volledig, openbaar en zal indien nodig worden geactualiseerd.


In de loop der jaren heb ik op een transparante en open wijze volgens de hoogste gedragsnormen gefunctioneerd. Ik heb aangetoond dat ik vastberaden kan optreden en zonder aarzelen mijn beginselen verdedigen. Dit is het pad dat ik zonder enig geschipper wil blijven volgen.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre acht u zichzelf verantwoordelijk jegens het EP en bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Indien ik word bevestigd als lid van het College, zal ik mijn verantwoordelijkheden vervullen in volledige samenwerking met de andere leden van de Commissie. Ik zal nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en mijn andere collega's van het team buitenlandse betrekkingen teneinde onze actie doeltreffend te coördineren en concreet op het terrein te realiseren.


Het is ook mijn ambitie nauw samen te werken met het Europees Parlement omdat het noodzakelijk is de handen in elkaar te slaan om de groeiende humanitaire behoeften aan te pakken.


Het Europees Parlement vertegenwoordigt de stem van de burgers. Ik ben zelf dit jaar voor dit Parlement verkozen en ben mij zeer goed bewust van het belang ervan. De verantwoordingsplicht van de Commissie tegenover het Parlement is niet zomaar een concept, maar een noodzaak die ons collectief handelen moet sturen.


Ik ben ervan overtuigd dat het Europees Parlement een essentiële partner zal blijven voor het sturen van de werkzaamheden op mijn bevoegdheidsgebieden. Ik ben absoluut voorstander van een open, transparante en op vertrouwen gebaseerde relatie met de leden van het Parlement en speciaal met de commissie Ontwikkelingssamenwerking. Deze relatie zal er een zijn van echte dialoog en wederzijdse uitwisseling van ideeën en informatie.


Om een voortdurende uitwisseling van informatie te garanderen ben ik voornemens om zo vaak als nodig deel te nemen aan de plenaire zittingen van het Parlement. Ik ben ook bereid om zo vaak als nodig deel te nemen aan de vergaderingen van de relevante commissies en op al mijn bevoegdheidsgebieden van gedachten te wisselen met de leden van het Parlement. Wat betreft het te geven gevolg aan standpunten en verzoeken van het Europees Parlement, zal ik de bepalingen van het Kaderakkoord toepassen en op mijn bevoegdheidsgebied garanderen dat de Commissie antwoordt op de resoluties van het Parlement of op verzoeken die zijn gedaan op basis van artikel 225 VWEU, uiterlijk drie maanden na hun goedkeuring. In deze context steun ik volledig het engagement van verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal hebben voor initiatiefverslagen van wetgevende aard.


De presentatie van het werkprogramma van de Commissie (voor zover het verband houdt met mijn portefeuille) en van de jaarlijkse operationele strategie van ECHO biedt een gelegenheid om verder van gedachten te wisselen over onze prioriteiten en de uitvoering van onze acties. Er zal regelmatig verslag worden uitgebracht over de humanitaire operaties van ECHO en de tenuitvoerlegging van het budget. Ik zal ervoor zorgen dat de leden van het Parlement regelmatig en gedetailleerd informatie krijgen over onze acties (bv. door gedetailleerde crisisverslagen van ECHO of via factsheets). Ik zal u ook laten delen in mijn analyse van de situatie op het terrein, waardoor ons gezamenlijke begrip van de humanitaire situatie kan verbeteren. Ik zal ervoor zorgen dat het Europees Parlement degelijk wordt geïnformeerd en geraadpleegd over beleids- en wetgevingsinitiatieven. In het algemeen zal ik u alle relevante documenten ter beschikking stellen, zoals bepaald in het Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie. Transparantie is een prioriteit voor de nieuwe Commissie. Ik steun ten volle het nieuwe engagement voor transparantie zoals uiteengezet in de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter en zal deze volledig toepassen op mijzelf, mijn kabinet en de diensten die onder mijn bevoegdheid vallen.


Ik wens voort te bouwen op de constructieve dialoog die mijn voorganger met u heeft opgebouwd, die heeft geleid tot een solide en vruchtbare samenwerking tussen onze instellingen. Ik ben ervan overtuigd dat samenwerking essentieel is om de impact van onze acties voor de meest kwetsbare groepen te vergroten.

 
 
Vragen van de Commissie ontwikkelingssamenwerking:

3. Nieuwe uitdagingen en humanitaire beginselen:


Tot de recente veranderingen die een grote weerslag hebben op de wereldwijde humanitaire reactie op natuurrampen en conflicten, behoren de klimaatverandering, de bevolkingsgroei, de verstedelijking, het watertekort, wereldwijde economische verschuivingen, de opkomst van nieuwe humanitaire actoren en de technologische vooruitgang, alsmede een sterkere integratie van de externe beleidsmaatregelen van de EU en bezorgdheid over de militaire betrokkenheid en de invloed van de belangen van het veiligheidsbeleid op de humanitaire bijstand. Tegelijkertijd streeft de EU naar meer complementariteit, samenhang en consistentie van de externe beleidsmaatregelen van de EU en wordt meer aandacht besteed aan het versterken van het crisisbeheer van de EU middels de onlangs ingevoerde "alomvattende aanpak van de EU".


Hoe wilt u ervoor zorgen dat het EU-beleid inzake humanitaire hulp gebaseerd blijft op de behoeften en blijft stroken met de humanitaire beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid, en niet wordt gebruikt als een instrument voor de doeleinden van het buitenlands beleid? Hoe denkt u deze uitdagingen het hoofd te bieden in het kader van de voorbereiding van de eerste humanitaire wereldtop in Istanboel in mei 2016?


Humanitaire hulp is een uitdrukking van solidariteit met de meest kwetsbaren, ongeacht hun huidskleur of geloofsovertuiging, en moet onvoorwaardelijk worden verstrekt, volgens de beginselen van menselijkheid, neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Dit zijn de beginselen en doelstellingen van het Verdrag en van de Europese consensus inzake humanitaire hulp. Als zodanig maken zij deel uit van de doelstellingen van het buitenlandse beleid van de Unie. Gebaseerd op dit mandaat wordt humanitaire hulp op een andere manier ingevuld dan de instrumenten van het buitenlandse beleid op politiek, economisch of veiligheidsvlak, aangezien de respons is gestoeld op behoeften met als doel het redden van mensenlevens, en niet op de belangen van het buitenlandse beleid.


Humanitaire hulp is bedoeld als respons op grote crisissituaties die in het nieuws zijn. Ik verbind mij er echter toe ook steun te verlenen in vergeten crisissituaties, daar waar de lijdende bevolkingsgroepen uit het gezichtsveld zijn verdwenen. De Commissie zal hulp blijven verstrekken naar beste vermogen, daar waar het nodig is.


Ik steun ten volle de alomvattende EU-aanpak van conflicten en crises en van het buitenlandse beleid in zijn geheel. Alle instrumenten moeten samen worden ingezet, van analyse tot actie. De specificiteit van elk instrument moet echter worden gerespecteerd. Als ik als commissaris word bevestigd, zal ik aandringen op een zgn. "in-but-out"-aanpak: de humanitaire actoren van de EU zijn "binnen" als constructieve partners voor de analyse van kwetsbare situaties, bij het opzetten van programma's voor meer weerbaarheid en het aanpakken van de diepere oorzaken van instabiliteit en armoede, in de dialoog over "geen schade berokkenende" militaire actie, voor het gebruik van middelen onder civiele leiding, enz.; zij zijn echter "buiten" daar waar het gaat om doelstellingen van buitenlands of veiligheidsbeleid, aangezien humanitaire actoren precies alleen tot doel hebben mensenlevens te redden te midden van rampen en conflicten. Het respect voor humanitaire beginselen is ook een voorwaarde voor succes, omdat zonder neutraliteit en onafhankelijkheid het risico bestaat geen toegang te krijgen tot de slachtoffers, vooral in conflictsituaties, waardoor mensenlevens verloren kunnen gaan.


Er is wereldwijd een stijgende trend van humanitaire rampen en conflicten. De wereldtop over humanitair beleid biedt een kans om het functioneren van het humanitaire systeem te verbeteren en te komen tot betere participatie van talrijke actoren die vandaag hulp bieden, maar die niet altijd op de meest doeltreffende manier verstrekken. In de meeste beschavingen is de onpartijdige vertrekking van hulp aan de meest kwetsbaren, aan vrouwen en kinderen, aan ontheemden, ingebed in het waardensysteem en de geloofsregels. Ik kijk uit naar de humanitaire wereldtop die zal worden georganiseerd door een van de grootste humanitaire donoren, nl. Turkije, als een kans om bruggen van begrip te bouwen voor dit gemeenschappelijke erfgoed.


Tezamen met de lidstaten en de humanitaire partners, alsook het Europees Parlement, zal ik nagaan hoe wij het beste een bijdrage aan deze top kunnen leveren. Hiervoor is de donor- en beleidservaring van de Commissie en de lidstaten erg nuttig door hun uitgebreide operationele deskundigheid. Ons standpunt moet de resultaten weerspiegelen van het Europees overleg inzake de humanitaire wereldtop dat voor februari 2015 in Boedapest is gepland. In de wetenschap dat voorkomen beter is dan genezen, zal de Commissie ook garanderen dat het reduceren van risico's op rampen en het vergroten van de weerbaarheid in de uitkomsten tot uitdrukking komen in dat standpunt.


4. Conflicten en de bescherming van de burgers:


Bij de meeste hedendaagse gewapende conflicten zijn een of meer gewapende niet-overheidsactoren betrokken die strijden tegen regeringstroepen of andere gewapende groepen, waarbij burgers en vooral kinderen het in deze oorlogen het zwaarst te verduren hebben. Gewapende conflicten hebben een uiterst rampzalige uitwerking op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen met langdurige gevolgen voor de menselijke veiligheid en de duurzame ontwikkeling. De toegang tot kwetsbare bevolkingsgroepen en de veiligheid van hulpverleners zijn van essentieel belang voor de doelmatige verlening van humanitaire hulp.


Kan humanitaire hulp worden bestemd om door conflicten verscheurde landen weer helpen op te bouwen en op de lange termijn voor politieke stabiliteit, democratie en vrede te zorgen, en om de onderliggende oorzaken van geweld in fragiele staten en conflictgebieden naar behoren aan te pakken? Welke rol kan de EU spelen bij het bevorderen van de naleving van het internationale humanitaire recht en de humanitaire toegang tot door crises getroffen mensen? Hoe denkt u ervoor te zorgen dat staten en gewapende niet-overheidsactoren zich houden aan het internationale humanitaire recht en speciale maatregelen nemen om burgers en vooral kinderen, te beschermen?


Er is een duidelijke taakverdeling tussen de diverse instrumenten voor externe betrekkingen op Europees niveau. Humanitaire hulp heeft tot doel mensenlevens te redden, menselijk lijden te voorkomen en te verlichten en de integriteit en menselijke waardigheid van bevolkingsgroepen die worden getroffen door de natuur of de mens veroorzaakte rampen, te beschermen. Daarom gaat het in de eerste plaats om een op behoeften gebaseerde doeltreffende respons. Mijn eerste prioriteit moet zijn dat deze respons goed functioneert en degelijk wordt gestructureerd en gefinancierd.


Humanitaire actoren kunnen echter niet onverschillig blijven voor de diepere oorzaken van conflicten. Om deze diepere oorzaken aan te pakken zijn armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling van essentieel belang. Ik wil ook streven naar meer steun aan getroffen gemeenschappen om hongersnoden of conflicten het hoofd te bieden en te boven te komen. De weerbaarheid van de bevolkingsgroepen moet worden verbeterd om het hoofd te bieden aan spanningen, waardoor in kwetsbare contexten de stabiliteit wordt vergroot. In dit verband ben ik vast van plan net als mijn voorganger nauw samen te werken met de commissaris die bevoegd is voor internationale samenwerking en ontwikkeling.


Kwetsbare situaties aanpakken voordat zij escaleren, betekent dat op talrijke fronten actie moet worden gevoerd. Om die reden wil ik binnen de alomvattende aanpak van de EU aandringen op een meer uitgebouwd systeem voor vroegtijdige waarschuwing, crisis- en conflictparaatheid en preventie, en spoedig herstel, stabilisatie en vredesopbouw. Elementen die conflicten veroorzaken, zoals de schaarste van grondstoffen en de gevolgen van de klimaatverandering, moeten samen worden aangepakt. In dit verband zal ik nauw samenwerken met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter en de andere commissarissen die bevoegd zijn voor deze terreinen.


De bedreiging van mensenlevens en van de menselijke waardigheid, speciaal in conflictsituaties, is erg groot. Terwijl het bestaande internationale wettelijke kader robuust is – alle landen hebben de vier conventies van Genève van 1949 geratificeerd – is het gebrek aan naleving van het internationale humanitaire recht een van de grootste bedreigingen voor de bevolking en een groot probleem voor de humanitaire actoren. Hierdoor wordt zowel de toegang tot humanitaire hulp als de bescherming van burgers belemmerd, vooral van kwetsbare groepen, zoals kinderen. Voor toegang van humanitaire hulpverleners is de instemming van het land vereist, en arbitraire weigeringen van dergelijke toegang hebben een kritiek stadium bereikt.


Sommige niet-overheidsactoren zijn zich niet eens bewust van hun verplichtingen in het kader van het internationale recht; anderen lijken deze bewust te negeren. Het is van belang eraan te herinneren dat de voornaamste verantwoordelijken voor de naleving en afdwinging van het internationale humanitaire recht, de landen zelf zijn, samen met de andere partijen bij het conflict.


Als ik word bevestigd als commissaris voor humanitaire hulp en crisisbeheer, beschouw ik het als mijn plicht met hernieuwde nadruk te pleiten voor de naleving van het internationale recht, met inbegrip van het humanitaire internationale recht, de internationale mensenrechten en het vluchtelingenrecht, alsook de humanitaire beginselen. Ik zie het als mijn plicht als commissaris om de stem te zijn van wie geen stem heeft. Ik wens ook te wijzen op de situatie van gezinnen en jonge kinderen in conflictsituaties, meer bepaald via het project "Kinderen van de vrede". Dit pleidooi zal ik zorgvuldig en scrupuleus afwegen tegen de mogelijke risico's voor de burgerbevolking en de veiligheid van het humanitaire personeel.


In nauwe samenwerking met de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter die bevoegd is voor de naleving van de richtsnoeren van de Europese Unie inzake de bevordering van de naleving van het internationale humanitaire recht, wens ik te garanderen dat de EU een baken wordt voor het respect van het internationale humanitaire recht. De humanitaire wereldtop, waar het vervullen van de behoeften van volkeren in conflictsituaties een van de voornaamste gespreksonderwerpen zal zijn, zal de EU een extra platform bieden om te pleiten voor het naleven van het internationale humanitaire recht.


5. De financiering van humanitaire hulp door de EU


De recente en aanhoudende conflicten in Syrië en Gaza zijn uitgegroeid tot 's werelds grootste humanitaire en veiligheidsramp. Om nog maar te zwijgen van de instabiele veiligheidssituatie in de Democratische Republiek Congo, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Soedan. Haïti en de Filipijnen zijn de ongekende natuurrampen nog niet te boven. Er moet steeds meer humanitaire hulp worden verleend. Recente tekorten in de EU-financiering van de humanitaire hulp hebben een grote weerslag op door crises getroffen bevolkingen.


Hoe denkt u ervoor te zorgen dat er toereikende betalingen voor humanitaire hulp worden gedaan en dat de Commissie zal terugkeren naar een voorspelbare en tijdige financiering van de humanitaire hulp in 2015 en tijdens uw mandaat, en dat zij een consequent niveau van humanitaire hulp zal handhaven overeenkomstig het meerjarig financieel kader? Wat zijn uw plannen met de reserve voor noodhulp, die een essentieel instrument is gebleken om te reageren op plotseling optredende rampen en conflicten? Wilt u waarborgen dat de reserve buiten de EU begroting blijft en dat zij eerst en vooral voor humanitaire operaties wordt gebruikt?


De voorbije jaren is het aantal mensen dat humanitaire hulp behoeft, steeds meer gestegen, ook in de buurlanden van Europa. De Europese Unie heeft blijk gegeven van solidariteit en het budget voor humanitaire hulp heeft een historisch hoogtepunt bereikt met meer dan 1,3 miljard euro aan nieuwe vastleggingen in 2012 en 2013.


Ik zal het als een prioriteit beschouwen om de capaciteit van Europa om mensen in nood te helpen te vrijwaren en verder te ontwikkelen. Hiervoor biedt het meerjarige financiële kader dat een jaar geleden werd vastgesteld, een solide basis.


Momenteel blijven de betalingen evenwel achter bij de vastleggingen. Wat betreft humanitaire hulp is dit een bijzonder punt van zorg: humanitaire operaties zijn immers levensreddend en daarom urgent en zij vereisen snelle uitbetalingen. De grote omvang van de vastleggingen stemde de afgelopen jaren niet overeen met de omvang van de betalingen. Onze begunstigden hebben onmiddellijke hulp nodig, en onze uitvoerende partners hebben de middelen nodig om onmiddellijk in actie te komen. Ik zal samenwerken met de vicevoorzitter voor Begroting en personeelszaken, die zich goed bewust is van de problemen waarvoor wij staan, om ervoor te zorgen dat wij onze toezeggingen financieel gestand kunnen doen. Om de humanitaire hulp van de EU zoveel mogelijk te doen renderen, willen wij ook samenwerken om de begroting zo goed en prestatiegericht mogelijk te beheren.


Ik zal mij ervoor blijven inspannen dat:


- in de eerste plaats alle beschikbare betalingen zo worden aangewend dat zoveel mogelijk negatieve gevolgen op het terrein worden vermeden;


- ten tweede politieke steun wordt gemobiliseerd voor de specificiteit van humanitaire hulp, zodat de betalingen overeenkomen met de vastleggingen en de urgente en onmiddellijke verlening van humanitaire steun kan worden gewaarborgd.


De Commissie heeft eerder dit jaar al 150 miljoen euro extra voor betalingen ontvangen. Hiermee konden de humanitaire acties van de EU op het terrein gefaseerd worden voortgezet.


De komende weken moet worden besloten over belangrijke voorstellen voor overdrachten en voor de begroting van volgend jaar:


- 250 miljoen euro nieuwe betalingen voor humanitaire hulp voorgesteld, door de Commissie in de gewijzigde begroting "VOB 3/2014".


- De specificiteit van humanitaire hulp wordt erkend in de ontwerpbegroting van 2015 via een voorstel van betalingen die overeenkomen met de vastleggingen.


Beide voorstellen moeten worden goedgekeurd om resultaten te verzekeren.


Op de langere termijn zal ik:


- allereerst pleiten voor de erkenning van de specificiteit van humanitaire hulp binnen de EU-begroting. Hiervoor is het nodig dat de betalingen systematisch overeenstemmen met de vastleggingen;


- ten tweede ervoor zorgen dat de reserve voor noodhulp een flexibel instrument wordt om aan nieuwe crises en rampen het hoofd te bieden met voldoende vastleggingen en betalingen.


Wat betreft de reserve voor noodhulp en andere speciale instrumenten buiten het meerjarige financiële kader is het standpunt van de Commissie erg duidelijk: deze instrumenten liggen buiten het meerjarige financiële kader, zowel voor de vastleggingen als voor de betalingen.


In dit verband wil ik de commissie Ontwikkelingssamenwerking danken voor de goedkeuring van een wijziging van de begroting 2015 waarmee het niveau van de betalingen voor de reserve voor noodhulp aanzienlijk wordt verhoogd. Ik wil ernaar streven dat dit ook deel gaat uitmaken van de goedgekeurde begroting.


Met uw blijvende steun vertrouw ik erop dat wij de humanitaire hulp van de EU opnieuw duurzaam kunnen maken, zodat de extra financiering die door het meerjarige financiële kader wordt vooropgesteld, realiteit wordt.