Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Dimitris Avramopoulos

Hoorzitting

 

Dimitris Avramopoulos

Portefeuille: Migratie en binnenlandse zaken
 
Dag 2 , dinsdag 30 september 2014 - 13:30 , Brussel  
 
Dimitris Avramopoulos (Griekenland)
Dimitris Avramopoulos
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ik heb tijdens mijn politieke loopbaan steeds een democratische rechtsstaat verdedigd die ontvankelijk is voor de behoeften van de burgers. Tegelijkertijd heb ik mij steeds ingezet voor politieke syntheses die tot resultaten leiden. Ik ben voorbijgegaan aan politieke spelletjes en ideologische dogma's en heb mij toegelegd op drie fundamentele politieke waarden: efficiëntie, rekenschap en politieke synthese. Ik heb altijd gezegd dat democratie de kunst van synthese is. De Europese burgers vragen ons nu om de drie bovenstaande waarden bij elkaar te brengen.


Tijdens mijn mandaat als burgemeester van Athene, dat twee opeenvolgende termijnen heeft geduurd, ben ik geconfronteerd met de eerste golf van onregelmatige migratie en heb ik innovatieve gemeentelijke welzijnsdiensten ontwikkeld om de slachtoffers van sociale uitsluiting zorg en ondersteuning te bieden. Ik heb ook de aanzet gegeven tot de "Cities' Diplomacy", een initiatief dat burgemeesters van over de hele wereld in staat stelt om opgaven waar alle grote steden mee te maken krijgen, zoals het waarborgen van de sociale samenhang, samen aan te pakken. Als minister van Toerisme heb ik de basis gelegd voor een open beleid ter bevordering van duurzaam toerisme, waardoor het toerisme in Griekenland snel is gegroeid en het imago van Griekenland en van duurzaam toerisme wereldwijd is verbeterd. Als minister van Gezondheid en Sociale Solidariteit stuitte ik op het potentieel en de tekortkomingen van de Europese welvaartsstaat en heb ik alle onregelmatige immigranten gratis medische zorg gegarandeerd in het kader van het Griekse zorgstelsel. Voorts heb ik er als minister van Buitenlandse Zaken in een turbulente geopolitieke situatie, die werd gekenmerkt door onstabiliteit en nieuwe dreigingen, ervoor gezorgd dat Griekenland is uitgegroeid tot een stabiliserende factor. Tot slot heb ik mij als minister van Defensie ingezet voor een intensievere Europese samenwerking op het gebied van defensie en veiligheid. Ik werd daarbij gedreven door mijn overtuiging dat er in het licht van de veiligheidsproblemen waarmee Europa momenteel wordt geconfronteerd, geen realistisch alternatief is voor solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid.


Ik beschouw de portefeuille van migratie en binnenlandse zaken als een belangrijke uitdaging op politiek, sociaal, cultureel en humanitair vlak. Het Europees beleid inzake migratie en binnenlandse zaken zal een test zijn voor de cohesie van onze gemeenschap en de bescherming van de Europese grondrechten. Ook voor de legitimiteit van het Europese project zal het een cruciale test zijn. De taak die ons te wachten staat, is geen technocratische onderneming. Het zal in de eerste plaats een politieke inspanning zijn waarvoor internationale samenwerking, strategische planning, coalities en solidariteit nodig zijn. Op het gebied van migratie en binnenlandse zaken hebben we bovenal een preventieve strategie nodig, zodat de kosten voor curatieve maatregelen kunnen worden teruggedrongen. We moeten in nauwe samenwerking met het Europees Parlement een brede kijk ontwikkelen op migratie, veiligheid en rechten.


Met betrekking tot mijn onafhankelijkheid verklaar ik dat ik de bepalingen van artikel 17 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en de gedragscode voor leden van de Commissie volledig zal naleven en dat ik mijn taken zal uitvoeren overeenkomstig de beginselen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Voorts wens ik erop te wijzen dat de belangenverklaring die ik overeenkomstig de gedragscode voor leden van de Commissie heb ingediend, volledig en publiek toegankelijk is. Mijn verklaring zal worden geactualiseerd indien nodig of in geval van herziening van de gedragsode.


Ik sta volledig achter de nieuwe toezegging met betrekking tot transparantie die de verkozen voorzitter in zijn politieke beleidslijnen heeft gedaan. Ik verbind mij ertoe alle contacten en ontmoetingen die ik met beroepsorganisaties en zelfstandigen heb over de beleidsvorming en -uitvoering op EU-niveau, openbaar te maken.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als mijn benoeming tot commissaris voor Migratie en Binnenlandse zaken wordt bevestigd, zal ik volledige verantwoordelijkheid nemen voor mijn werkzaamheden, voorstellen en initiatieven, met inachtneming van het collegialiteitsbeginsel. De Commissie die de verkozen voorzitter heeft gepresenteerd, is anders georganiseerd dan voorheen. Ik zal nauw samenwerken met de eerste vicevoorzitter, die bevoegd is voor betere regelgeving, interinstitutionele betrekkingen, de rechtsstaat en het Handvest van de grondrechten. De eerste vicevoorzitter zal zowel mijn werk als dat van de commissaris voor Justitie, Consumenten en Gendergelijkheid aansturen en coördineren. Voorts zal ik streven naar synergie met de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken/vicevoorzitter van de Europese Commissie en samenwerken met alle andere commissarissen, voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, ontwikkeling, handel en werkgelegenheid. De verschillende commissarissen zullen voortdurend en op consistente wijze samenwerken.


Ik heb een duidelijk doel, namelijk ervoor zorgen dat de beslissingen van het college op het gebied van migratie en binnenlandse zaken toekomstgericht en efficiënt zijn en een specifiek doel dienen.


Ik verbind mij ertoe met het Europees Parlement een nauwe politieke samenwerking aan te gaan die gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect. Ik zal aan het Europees Parlement verantwoording afleggen en streven naar een regelmatige, vruchtbare en constructieve samenwerking met de LIBE-commissie.


Ik sta open voor een regelmatige en volledig transparante dialoog en zal de medewetgevers op gelijke voet behandelen. Ik heb meer specifiek het voornemen de LIBE-commissie volledig op de hoogte te houden van de onderhandelingen over internationale overeenkomsten, conform de bepalingen van het Verdrag en het kaderakkoord.


Ik zal bij de follow-up van de standpunten en verzoeken van het Europees Parlement de bepalingen van het kaderakkoord toepassen. Ook zal ik ervoor zorgen dat de Commissie, met betrekking tot de terreinen waarvoor ik bevoegd ben, binnen drie maanden reageert op parlementaire resoluties of verzoeken. Ik sta in dezen volledig achter de belofte van de verkozen voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal schenken aan de initiatiefverslagen van wetgevende aard.

 
 
Vragen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken:

3. Vraag


Welke zijn uw 2 prioriteiten op het gebied van migratie en binnenlandse zaken? Welke specifieke methode wilt u gebruiken om te verzekeren dat ten aanzien van deze twee prioriteiten resultaten worden behaald?


Bent u bereid om desgevraagd deel te nemen aan een vragenuur met de LIBE-commissie om deze prioriteiten te evalueren en relevante actuele vraagstukken te bespreken?


De verkozen voorzitter heeft duidelijk aangegeven dat de vaststelling van een nieuwe Europese aanpak inzake legale migratie een absolute prioriteit is. Gezien het huidige economische klimaat, de demografische uitdagingen en de slinkende beroepsbevolking moeten specifieke vaardigheden en specifiek talent worden aangetrokken voor de Europese arbeidsmarkt. In mijn antwoord op vraag 4 ga ik dieper in op mijn prioriteiten op het gebied van legale migratie.


Daarnaast zal mijn eerste prioriteit erin bestaan om binnen de grenzen van mijn mandaat al het mogelijke te doen om op efficiënte wijze de migratiedruk aan onze grenzen aan te pakken, met volledige inachtneming van de grondrechten. Door de burgeroorlog in Syrië, de crisis in Irak en de onstabiliteit in onze ruime nabuurschap, zullen er vanuit verschillende delen van de wereld grote aantallen mensen blijven toestromen die op zoek zijn naar internationale bescherming. Ook armoede en oorlog zullen mensen naar Europa blijven drijven. Om te voorkomen dat mensen op zee het leven laten bij pogingen om de Europese Unie binnen te komen, moet we op verschillende niveau optreden.


Ook moeten we degenen die misbruik maken van mensen in nood en die verantwoordelijk zijn voor de dood van duizenden migranten, voor de rechter brengen. Als mijn benoeming tot commissaris wordt bevestigd, zal ik bijzondere aandacht besteden aan de bestrijding van migrantensmokkel. We moeten ervoor zorgen dat aan de delen van de buitengrenzen waar de druk het hoogst is, Europese grenswachtteams worden ingezet, en dat het regel wordt dat alle lidstaten daaraan deelnemen. Voorts moeten we onderzoeken of het haalbaar en nodig is Frontex verder te versterken.


Ook is het essentieel dat de contacten met de landen van herkomst en doorreis worden geïntensiveerd en dat het gemeenschappelijk Europees asielstelsel volledige en consistent wordt uitgevoerd.


Mijn tweede prioriteit zijn de verschillende uitdagingen op het gebied van veiligheid. We moeten ervoor zorgen dat Europa een veilige en beveiligde plaats blijft. We moeten dat doen met volledige inachtneming van de grondrechten, overeenkomstig de Schengenregels waardoor mensen kunnen reizen zonder controles aan de binnengrenzen, en zonder een zogenaamd "fort Europa" te creëren. Ik zal prioriteit geven aan een betere integratie van de grondrechten in het interneveiligheidsbeleid van de EU, in nauw overleg met de toekomstige vicevoorzitter die bevoegd is voor de grondrechten.


Er moet dringend strenger worden opgetreden tegen terrorisme, in het bijzonder door het probleem van buitenlandse strijders aan te pakken. De EU moet de lidstaten helpen deze dreiging aan te pakken via maatregelen ter voorkoming en ter bestrijding van radicalisering en via instrumenten om de reisroute van buitenlandse strijders te traceren. Als mijn benoeming tot commissaris wordt bevestigd, zal ik werk maken van operationele maatregelen die een reëel verschil kunnen maken voor de bestrijding van terrorisme.


Naar mijn mening moet de EU een nieuwe visie ontwikkelen op de rol van rechtshandhaving in het digitale tijdperk. De beschikbaarheid van gegevens over elektronische communicatie is essentieel voor strafrechtelijk onderzoek. Het EU-optreden met betrekking tot rechtshandhaving in het digitale tijdperk moet voor de instrumenten zorgen die nodig zijn om terrorisme en zware criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit, te bestrijden, met volledige inachtneming van het recht op privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Het arrest van het Hof van Justitie over de vroegere richtlijn inzake gegevensbewaring omvat duidelijke eisen voor de toekomst (zie hieronder). Onderzoek op het gebied van beveiliging helpt om doeltreffender gebruik te maken van nieuwe technologieën om de veiligheid van de burgers in Europa te verbeteren.


Het is mijn bedoeling om in een geest van vertrouwen nauw met het Europees Parlement, en in het bijzonder met uw commissie, samen te werken. Het lijkt mij dan ook logisch dat ik zal deelnemen aan grondig overleg met de LIBE-commissie om de prioriteiten te evalueren en de juiste sturing te geven. Ik zal daar, wanneer nodig, tijd voor vrijmaken.


De eerbiediging van de grondrechten zal het leidend beginsel zijn bij mijn werkzaamheden. De voorstellen over migratie en binnenlandse zaken die ik aan de medewetgevers zal presenteren, zullen in overeenstemming zijn met het Handvest van de grondrechten. Voorts verbind ik mij ertoe volledig transparant te werken ten aanzien van de andere Europese instellingen en duidelijk te communiceren met de Europese burgers en andere belanghebbenden.


4. Vraag


Hoe bent u van plan na 1 december 2014 de bevoegdheden van de Commissie aan te wenden om de volledige omzetting en toepassing van de wetgeving van de EU op het gebied van migratie, asiel en de strijd tegen criminaliteit en terrorisme te verzekeren? Op welke manier wilt u de LIBE-commissie daarover informeren?


Bent u van mening dat de bestaande wetgevingsinstrumenten met betrekking tot legale migratie voldoende consistent zijn om de huidige uitdagingen aan te gaan? Zo ja, kunt u dat aan de hand van recente praktijkvoorbeelden nader toelichten? Zo nee, wat wordt uw strategie?


Vanaf 1 december 2014 zullen de algemene bevoegdheden van de Commissie en van het Hof van Justitie van de EU om de correcte omzetting en uitvoering van de EU-wetgeving door de lidstaten te garanderen, ook van toepassing zijn op maatregelen inzake politiële en judiciële samenwerking in strafzaken. Op het gebied van migratie en asiel zijn deze algemene bevoegdheden van de Commissie reeds van toepassing.


Als mijn benoeming tot commissaris wordt bevestigd, zal ik prioriteit geven aan de volledige omzetting en uitvoering van het EU-recht inzake de bestrijding van georganiseerde misdaad, terrorisme en corruptie in de particuliere sector. Ook de omzetting en uitvoering van het EU-recht inzake de uitwisseling van beschikbare informatie tussen de rechtshandhavingsautoriteiten van de lidstaten zal prioriteit krijgen. Met betrekking tot de andere beleidsterreinen die onder mijn verantwoordelijkheid vallen, zal ik niet aarzelen om het college indien nodig voor te stellen inbreukprocedures in te leiden. Voorts zal ik voortdurend toezien op en verslag uitbrengen over de uitvoering van de interneveiligheidsstrategie.


De afgelopen jaren is er op het gebied van migratie en binnenlandse zaken veel nieuwe wetgeving goedgekeurd, zoals het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS), een reeks maatregelen betreffende legale migratie, een nieuwe alomvattende aanpak voor de bestrijding van mensenhandel en een nieuw Schengengovernancesysteem. Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren is de volledige en consistente omzetting en uitvoering van deze wetgeving in heel Europa. Op het gebied van asiel zou de consistente EU-brede toepassing van de nieuwe normen van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel bijvoorbeeld garanderen dat vergelijkbare zaken steeds op dezelfde manier worden beoordeeld, ongeacht de plaats waar het asielverzoek wordt ingediend. Een goed functionerend gemeenschappelijk Europees asielstelsel zal voor wederzijds vertrouwen zorgen tussen de lidstaten, zodat verdere stappen kunnen worden genomen om het stelsel te verbeteren, en zal de EU-burgers gelijke regels garanderen. Ook de doeltreffende uitvoering van het acquis inzake migratie zal prioriteit krijgen. Ik zal erop toezien dat de Commissie haar rol als hoedster van de Verdragen ten volle vervult en zal niet aarzelen gebruik te maken van de handhavingsbevoegdheden van de Commissie, indien dat nodig blijkt.


Als mijn benoeming tot commissaris wordt bevestigd, zal ik de LIBE-commissie regelmatig een stand van zaken geven van de uitvoering van alle EU-instrumenten die onder mijn verantwoordelijkheid vallen.


Overeenkomstig de politieke beleidslijnen van de verkozen voorzitter Juncker zal ik mij in de beginfase van mijn mandaat onder meer toeleggen op de evaluatie van de Europese blauwe kaart, de regeling voor legale migratie van hooggekwalificeerde onderdanen van derde landen. Tijdens de eerste jaren van uitvoering van de blauwekaartrichtlijn zijn een aantal tekortkomingen vastgesteld, zoals concurrerende parallelle nationale stelsels, die fragmentatie en onzekerheid veroorzaken en de mate waarin de wetgeving talent aantrekt, beperkt. Bovendien beschouwen hooggekwalificeerde migranten de EU als een geheel, zoals de VS, Canada en Australië; we moeten er daarom voor zorgen dat de regeling voor mobiliteit binnen de EU aantrekkelijk is en de verspreiding van talent en vaardigheden binnen de EU bevordert.


Mijn ambities op het gebied van legale migratie beperken zich niet tot hooggekwalificeerde migranten. De EU kan in een groot aantal verschillende sectoren van de arbeidsmarkt te kampen krijgen met tekorten. Ik wil samen met mijn collega's de behoeften van Europa identificeren en duidelijk maken waarom het tekort aan vaardigheden via legale migratie moet worden opgelost. We moeten Europese regels vaststellen om de legale migratiekanalen te verduidelijken voor de verschillende categorieën werknemers die Europa proberen te bereiken. Voorts moeten we strenger optreden tegen de uitbuiters van onregelmatige migranten, door erop toe te zien dat regels zoals de richtlijn inzake sancties tegen werkgevers van onregelmatige migranten, daadwerkelijk worden gehandhaafd. Dit zal er ook voor zorgen dat minder onregelmatige migranten worden aangetrokken.


Ik zal ook hoge prioriteit toekennen aan de onderhandelingen over de richtlijn betreffende studenten en wetenschappers, die eveneens belangrijk is voor de EU om talent aan te trekken. Ik zal ernaar streven dat de onderhandelingen in 2015 worden afgerond.


Meer in het algemeen zal ik voorstellen de geschiktheid van de huidige wetgeving inzake legale migratie te controleren, teneinde resterende problemen en lacunes op te sporen. Op basis van deze grondige beoordeling en in nauw overleg met het Europees Parlement en de lidstaten moeten we ernaar streven de coherentie en consistentie van het EU-kader inzake legale migratie te bevorderen.


5. Vraag


Op 8 april jl. verklaarde het Europees Hof van Justitie in de gevoegde zaken C-293/12 (Digital Rights Ireland) en de C-594/12 (Seitlinger) Richtlijn 2006/24/EG (richtlijn gegevensbewaring) ongeldig.


Kunt u uitleggen wat u eerste stappen zouden zijn om ervoor te zorgen dat dit arrest in de gehele Unie wordt uitgevoerd? Zou u wetgevende of andere soorten maatregelen overwegen in een latere fase?


Het arrest van het Hof van Justitie van de EU in gevoegde zaken C-293/12 (Digital Rights Ireland) en C-594/12 (Seitlinger) is van uitermate groot belang voor de bescherming van de grondrechten en moet zorgvuldig worden geanalyseerd.


Het Hof oordeelde duidelijk dat de vroegere richtlijn inzake gegevensbewaring (Richtlijn 2006/24/EG) niet in overeenstemming was met het evenredigheidsbeginsel en bijgevolg ongeldig was. Het Hof verklaarde tegelijkertijd dat gezien het groeiende belang van elektronischecommunicatiemiddelen, de telecommunicatiegegevens die op grond van de vroegere richtlijn inzake gegevensbewaring werden bewaard, erg waardevol waren voor strafonderzoek. In dat verband verklaarde het Hof dat de bewaring van deze gegevens daadwerkelijk beantwoordde aan een doelstelling van algemeen belang, namelijk de bestrijding van zware criminaliteit en internationaal terrorisme.


Aangezien er momenteel geen EU-wetgeving is op grond waarvan de lidstaten gegevens moeten bewaren, kunnen de lidstaten op dit gebied vooralsnog hun eigen wetgeving vaststellen of handhaven. Zij dienen daarbij de zogenaamde e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG), de algemene beginselen van het recht van de Unie, waaronder de grondrechten, en hun eigen grondwettelijke beginselen in acht te nemen.


Gezien de gevolgen en risico's voor de bescherming van rechten, de veiligheid van burgers en de goede werking van de markt, dient de Commissie mogelijkheden te onderzoeken voor eventuele toekomstige gemeenschappelijke regels inzake gegevensbewaring die volledig in overeenstemming zijn met de grondrechten. In het arrest van het Hof worden een aantal strenge eisen genoemd waaraan eventuele EU-wetgeving inzake gegevensbewaring zou moeten voldoen, zoals een gedifferentieerde gegevensverzameling en doeltreffende gegevensbeschermingswaarborgen.


Als mijn benoeming tot commissaris wordt bevestigd, zal ik in nauw overleg met de andere leden van het college de beste opties voor de toekomst onderzoeken. Ik zal daarbij een open dialoog voeren met het Europees Parlement, de lidstaten, de gegevensbeschermingsinstanties en de sector.