Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

NOT FOUND !Vytenis Andriukaitis

Hoorzitting

 

Vytenis Andriukaitis

Portefeuille: Gezondheid en voedselveiligheid
 
Dag 2 , dinsdag 30 september 2014 - 09:00 , Brussel  
 
Vytenis Andriukaitis (Litouwen)
Vytenis Andriukaitis
 
Organisatie van de hoorzitting
 Verantwoordelijk voor de hoorzitting  Aan de hoorzitting verbonden
 
Vragen / Antwoorden
 
1. Algemene bekwaamheid, inzet voor Europa en onafhankelijkheid

Welke aspecten van uw kwalificaties en ervaring maken u geschikt voor het vervullen van het ambt van commissaris en voor het bevorderen van het Europees algemeen belang, vooral op het gebied waarop u bevoegd zou zijn? Wat zijn uw drijfveren? Op welke wijze wilt u invulling geven aan de strategische agenda van de Commissie?


Hoe kunt u uw onafhankelijkheid aantonen? Kunt u garanderen dat uw vroegere, huidige of toekomstige activiteiten geen twijfel doen ontstaan over uw functioneren als commissaris?


Ik heb mijn hele leven gewijd aan het bevorderen van de gezondheid, zowel de gezondheid van mensen als van de samenleving. Als hartchirurg ben je je bewust van het belang van een goed functionerend gezondheidsstelsel en weet je dat kennis en innovatie belangrijk zijn voor de volksgezondheid. Gezondheid is niet alleen een kwestie van gezonde voeding maar ook van een gezonde levensstijl. Aangezien ik ook historicus en politicus ben en bij de Europese Conventie en Europese aangelegenheden in het algemeen betrokken ben geweest, weet ik uit ervaring hoe Europese compromissen kunnen worden gesloten. Ik heb 20 jaar parlementaire ervaring en ik weet hoe belangrijk het is naar de mensen te luisteren. Ik geloof dat ik een verschil kan maken. Ik heb een passie voor mensen en voor Europa en ik zal me in mijn nieuwe functie onverdroten voor het welzijn van beiden inzetten, tenminste als u mijn nominatie bevestigt. Ik ben trots dat ik deel uitmaak van het team van voorzitter Juncker. Gezondheid vormt een onderdeel van elk beleidsterrein van de strategische agenda van de Commissie. Gezondheid schept banen en verlengt de levensduur. E-gezondheid draagt niet alleen bij aan de groei maar voorkomt ook gezondheidsrisico's en bevordert de productiviteit. Door de toegang tot de gezondheidsstelsels te verbeteren zorgen we voor meer rechtvaardigheid. Door een faire behandeling voor iedereen te helpen waarborgen leveren we een bijdrage aan onze democratie.


Mijn levensverhaal en mijn principes vormen het onderpand dat ik aan de verwachtingen zal voldoen. Ik geloof in eerlijkheid en oprechtheid. Dat zijn de beginselen waardoor ik me tot dusver steeds heb laten leiden. In het Sovjetrijk was de waarheid – met name over massadeportaties – ongewenst. Toen mij in 1969 in de Sovjet-Unie tijdens het toelatingsinterview aan de universiteit werd gevraagd waarom ik in Siberië (niemand durfde het woord Goelag uitspreken) was geboren, heb ik geantwoord: Waarom hebben jullie ons gedeporteerd? Door mijn strijd voor de waarheid en mijn eerlijkheid ben ik gearresteerd en in de gevangenis beland, maar ik heb mijn principes niet opgegeven. Meer recent ben ik ten onrechte openbaar beschuldigd van fraude door de procureur-generaal. Het parlement heeft mijn immuniteit niet ingetrokken. Daarom heb ik mijn mandaat vrijwillig neergelegd en een rechtszaak aangespannen, die ik gewonnen heb. Ik heb alleen om een openbare verontschuldiging gevraagd en die ook gekregen. Al mijn activiteiten tot dusver waren openbaar en stonden in het teken van dienstbaarheid aan het volk. Dat zal zo ook in de toekomst blijven. Ik zal open, transparant en eerlijk verder blijven werken, omdat ik nu eenmaal zo ben.

 
 
2. Beheer van de portefeuille en samenwerking met het Europees Parlement

Hoe ziet u uw rol als lid van het college van commissarissen? In hoeverre bent u bereid verantwoording af te leggen aan het Parlement over uw handelen en dat van uw diensten?


Kunt u specifieke toezeggingen doen ten aanzien van meer transparantie, intensievere samenwerking en een actieve follow-up van de standpunten en verzoeken om wetgevingsinitiatieven van het Parlement? Bent u met betrekking tot de geplande initiatieven en lopende procedures bereid om het Parlement op gelijke voet met de Raad van informatie en documenten te voorzien?


Als ik commissaris word, zie ik mezelf als lid van een team commissarissen die als echte collega's samenwerken om een belangrijke meerwaarde voor de Europese burgers te creëren.


Ik zal nauw met de andere commissarissen samenwerken, en vooral met de eerste vicevoorzitter en met de vicevoorzitter voor Werkgelegenheid, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen. Ik wil synergieën met andere commissarissen tot stand brengen en het thema gezondheid en voedselveiligheid in onze gezamenlijke werkzaamheden integreren.


Mijn allerbelangrijkste doelstelling bestaat erin het leven van de burgers te helpen verbeteren. Daartoe ben ik voornemens nauw samen te werken met de verkozen vertegenwoordigers van de burgers, d.w.z. de leden van het Europees Parlement.


Ik ben sinds 1990 gedurende zes opeenvolgende perioden lid van een nationaal parlement geweest. Daarom kan het Europees Parlement erop vertrouwen dat ik zorgvuldig naar de standpunten van de parlementsleden zal luisteren, regelmatig een dialoog met hen zal aangaan en klaar sta voor openhartige discussies.


Met betrekking tot de follow-up van standpunten en verzoeken van het Europees Parlement zal ik de bepalingen van de kaderovereenkomst toepassen en ervoor zorgen dat de Commissie – voor aangelegenheden die onder mijn verantwoordelijkheid vallen – parlementaire resoluties of verzoeken op basis van artikel 225 VWEU uiterlijk drie maanden na de goedkeuring ervan beantwoordt. Ik onderschrijf in dit verband ten volle de toezegging van voorzitter Juncker dat de toekomstige Commissie bijzondere aandacht zal schenken aan initiatiefverslagen van wetgevende aard.


Ik wil deze relatie baseren op transparantie, openheid en de wederzijdse uitwisseling van informatie. En ik zal ervoor zorgen dat het directoraat-generaal waarvoor ik verantwoordelijk ben, dezelfde principes naleeft overeenkomstig de kaderovereenkomst.


Het Parlement kan erop vertrouwen dat ik regelmatig een open dialoog met het Parlement zal aangaan – en met name met de commissies Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid en Landbouw en Plattelandsontwikkeling – over initiatieven die momenteel worden besproken of op stapel staan.


Ik verbind me er ook toe de bepalingen van de kaderovereenkomst in verband met het verstrekken van informatie en documenten uit te voeren. Daarbij zal ik het Parlement en de Raad als medewetgevers op gelijke voet behandelen.

 
 
Vragen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid:

3. Prioriteiten van de commissaris


Wat worden uw hoofdprioriteiten op het gebied van volksgezondheid en voedselveiligheid? Welke specifieke wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen bent u van plan voor te stellen om deze prioriteiten op EU- en nationaal niveau te ondersteunen, en volgens welk tijdschema?


De gezondheid en de veiligheid van de burgers vormen de hoeksteen van onze sociale markteconomie. Onze interne markt is gebaseerd op een hoog niveau van bescherming van de gezondheid – het Verdrag eist trouwens dat de bescherming van de gezondheid in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de Europese Unie wordt geïntegreerd.


Op het gebied van gezondheid en voedselveiligheid hanteren wij een aantal van de hoogste normen ter wereld. Eerdere crises (bijvoorbeeld als gevolg van BSE en SARS) die met grote economische verliezen gepaard gingen, hebben de economische waarde van een soliede bescherming van de gezondheid gedemonstreerd. Het is mijn bedoeling deze bescherming ook in de toekomst te waarborgen.


Ik geloof dat we behoefte hebben aan "een nieuw elan voor gezondheid in Europa" om de gezondheid van de burgers te verbeteren en werkgelegenheid en groei te bevorderen. Gezondheid stimuleert de economische groei. Ik ben daarom van plan in gezondheid te investeren omdat zo tegelijkertijd in Europa's menselijk kapitaal en in onze toekomst wordt geïnvesteerd.


Ik kan mijn prioriteiten in drie woorden samenvatten: bevorderen, beschermen en voorkomen. Mijn belangrijkste prioriteit bestaat erin voor reële voordelen voor de burgers te zorgen en tegelijkertijd cruciale sectoren van de EU-economie te ondersteunen (bijvoorbeeld de gezondheidszorg – een belangrijke bron van werkgelegenheid – en de agrovoedingsindustrie, die alleen kan gedijen als het handelsverkeer veilig is).


Het is van cruciaal belang het economisch herstel in Europa te bevorderen en ik ben ervan overtuigd dat het beleid inzake gezondheid en voedselveiligheid op dit punt een belangrijke bijdrage kan leveren.


In het licht van de vergrijzing, de stijgende lasten van chronische ziekten en de toenemende vraag naar gezondheidszorg zal ik – als ik commissaris word – op het gebied van volksgezondheid prioritair steun verlenen aan inspanningen om de gezondheidsstelsels efficiënter en innovatiever te maken, zodat alle burgers een billijke gezondheidszorg kunnen genieten zonder dat de gezondheidsstelsels financieel uit evenwicht raken.


Daarom zal ik de evaluatie van de gezondheidsstelsels op basis van het advies inzake de hervorming van de gezondheidszorg in het kader van het Europees semester voortzetten en innovatie ter bevordering van gezond en actief ouder worden blijven promoten.


Veel van de ziektelast en de daarmee samenhangende onkosten kunnen worden vermeden. Daarom zal ik veel aandacht schenken aan verhoogde preventie. Des te meer de gezondheidsstelsels nu in preventie investeren, des te minder moeten ze in de toekomst voor behandelingen betalen.


Ik wil ervoor zorgen dat recente EU-wetgeving met gevolgen voor de bescherming van de volksgezondheid ten goede komt van de burgers. Ik zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat afgeleide wetgeving in het kader van de richtlijn over tabaksproducten tijdig wordt aangenomen. Ik zal onvermoeibaar met de lidstaten samenwerken om ervoor te zorgen dat de richtlijn over de rechten van patiënten op grensoverschrijdende gezondheidszorg zal resulteren in een betere toegang tot gezondheidszorg van hoge kwaliteit, een diepgaande samenwerking op het gebied van e-gezondheid met het oog op een betere gezondheidszorg en gezamenlijke activiteiten op het gebied van de beoordeling van gezondheidstechnologie om de zakelijke voorspelbaarheid, de kosteneffectiviteit en de toegang van patiënten tot innovatieve technologie te verbeteren.


Ik zal ook met de lidstaten samenwerken om de burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsrisico's . Mijn allereerste prioriteit hierbij is de uitbraak van ebola in West-Afrika.


Ten slotte zal ik ervoor zorgen dat elk gezondheidsinitiatief de grote en hardnekkige ongelijkheid in Europa op het gebied van gezondheid helpt verminderen.


Met betrekking tot voedselveiligheid is het van prioritair belang ervoor te zorgen dat de Europese burgers het veiligste voedsel ter wereld kunnen blijven consumeren. Dit is hun recht en onze plicht.


De burgers hebben veilig voedsel nodig om gezond te zijn. Ik zal daarom gezond en veilig voedsel promoten om onnodige onkosten in de gezondheidszorg te voorkomen en de lidstaten te helpen de duurzaamheid van hun gezondheidsstelsels op lange termijn te verbeteren.


Ik geloof dat veilig voedsel ook een noodzakelijke voorwaarde is voor een moderne en ontwikkelde economie en onze beste troef in een steeds concurrerendere wereld. Ik zal me inzetten om borg te staan voor de gezondheid van planten en dieren; een efficiënt beheer van mogelijke crises; veilige additieven, pesticiden en biociden; een strikt toezicht op de veiligheid van ingevoerde producten van plantaardige en dierlijke oorsprong; rigoureuze en transparante wetenschappelijke risicobeoordelingen van nieuwe producten en technologieën; en een strikte handhaving van controles.


Ik zal met alle relevante partijen samenwerken om deze agenda uit te voeren. Ik zal problemen niet uit de weg gaan (bijvoorbeeld de mogelijke fraude als gevolg van de complexe voedselproductieketen waardoor het vertrouwen van de consument in de voedselketen kan worden aangetast).


Europa beschikt over een voedselveiligheidssysteem waarop het trots kan zijn, en ik zal elke gelegenheid aangrijpen om dit systeem te vrijwaren, te verbeteren en wereldwijd te promoten. Ik geloof dat ons voedselveiligheidssysteem kan bijdragen aan de plannen van voorzitter Juncker voor een Europa met meer banen en welvaart en dat het vooral aan kleine en middelgrote ondernemingen – die het leeuwendeel van de bedrijven in de levensmiddelensector uitmaken – ten goede kan komen.


De Europese Unie beschikt over een zeer uitgebreid wetgevingskader voor voedselveiligheid. Het is mijn bedoeling dit kader naar behoren te doen naleven en uit te voeren. Als er echter behoefte is aan nieuwe wetgeving, zal ik niet aarzelen de nodige maatregelen te nemen.


Ik wil ervoor zorgen dat de werkzaamheden rond alle wetsvoorstellen waarover momenteel met het Europees Parlement en de Raad overlegd wordt, succesvol worden afgerond, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat bestaande wetten gemoderniseerd en vereenvoudigd moeten worden overeenkomstig de beginselen van een betere regelgeving. Het gaat onder meer om de voorstellen inzake de gezondheid van dieren en planten, officiële controles, nieuwe voedingsmiddelen, klonen, zoötechniek en diervoeders met medicinale werking. Wat teeltmateriaal betreft, zal ik met het oog op optimale beleidsmaatregelen rekening houden met de standpunten van het Parlement en de Raad.


Tijdens de eerste zes maanden van mijn ambtstermijn zal ik de wetgeving met betrekking tot de toelating van genetisch gemodificeerde organismen opnieuw bekijken, zoals voorzitter Juncker in zijn politieke richtsnoeren heeft aangestipt. Wat pesticiden betreft, zal zowel de wetgeving inzake gewasbeschermingsmiddelen als inzake maximumwaarden voor residuen halverwege mijn ambtstermijn parallel worden geëvalueerd. Het merendeel van deze teksten zal ook de goedkeuring van talrijke uitvoeringsmaatregelen vergen, een kwestie die mijn volle aandacht zal krijgen. We zullen in dit verband ook vooruitgang moeten boeken bij de naleving van onze verplichting de criteria voor hormoonontregelaars te definiëren.


Ten slotte zal ik ervoor zorgen dat de wetgeving inzake dierenwelzijn naar behoren worden gehandhaafd.


4. Kwaliteit en transparantie van wetgevingsvoorstellen


Op welke wijze denkt u persoonlijk te kunnen zorgen voor de goede kwaliteit van wetgevingsvoorstellen, volledige transparantie van op u en uw diensten gerichte lobbyactiviteiten, een consistente en evenwichtige raadpleging van alle belanghebbenden en efficiënte samenwerking tussen alle relevante diensten van de Commissie op de elkaar overlappende gebieden in uw portefeuille?


Ik hecht veel belang aan de verbetering van de kwaliteit van wetgevingsvoorstellen.


Als ik commissaris word, zal ik alvorens nieuwe beleidsmaatregelen te overwegen voor een grondige evaluatie van de resultaten van de bestaande beleidsmaatregelen zorgen, een diepgaande effectbeoordeling laten uitvoeren en uitgebreid met de stakeholders overleggen. Doel is de gezondheid en de veiligheid van de burgers zo efficiënt mogelijk en met zo weinig mogelijk lasten te bevorderen


Gezondheid en voedselveiligheid zijn sterk verweven met het dagelijkse leven van 500 miljoen burgers. Ik ben van plan nauw met de burgers en hun vertegenwoordigers samen te werken met het oog op voor de burgers gunstige resultaten.


Ik hecht veel belang aan een open en intense dialoog met het Europees Parlement, vertegenwoordigers van de lidstaten, stakeholders en derde landen, zodat optimale oplossingen kunnen worden gevonden die een hoog niveau van gezondheidsbescherming waarborgen en tegelijkertijd borg staan voor een innovatief en concurrerend bedrijfsklimaat.


Ik verzeker dat ik binnen het college als een echte teamspeler met alle andere commissarissen zal omgaan. Er bestaan talrijke synergieën tussen mijn werkterrein (gezondheid en voedselveiligheid) en het werkterrein van andere commissarissen en ik wil prioriteit verlenen aan gezamenlijke werkzaamheden. In feite is gezondheid met elk beleidsterrein verweven (van onderwijs tot vervoer en van landbouw tot de digitale agenda). Een gezonde bevolking draagt bij tot groei, werkgelegenheid en welvaart.


De reactie van de EU op de uitbraak van ebola, waarbij maatregelen op verschillende beleidsgebieden (gezondheid, humanitaire hulp, ontwikkeling, vervoer, onderzoek en externe samenwerking) werden gecoördineerd, laat zien hoe de Europese Commissie over de grenzen van beleidsterreinen heen kan samenwerken. Een ander voorbeeld is het Voedsel- en Veterinair Bureau, dat zijn activiteiten heeft gediversifieerd en zijn expertise nu aanwendt in het kader van auditsystemen op nieuwe gebieden als organische producten.


Overeenkomstig de politieke richtsnoeren van de voorzitter ben ik het er volledig mee eens dat transparantie een prioriteit voor de nieuwe Commissie moet zijn. Ik zal voor volledige openheid zorgen over alle contacten en bijeenkomsten met stakeholders over de beleidsvorming en de uitvoering van beleidsmaatregelen. Dat heb ik trouwens tijdens mijn professionele loopbaan altijd gedaan.


5. Verbetering van de kwaliteit van nieuw beleid en consumentenvertrouwen


Hoe bent u van plan de kwaliteit van gezondheidssystemen en de niveaus van voedselveiligheid in de Unie op peil te houden en verder te verbeteren? Hoe wilt u het consumentenvertrouwen herstellen gezien de steeds terugkerende schandalen?


Gezien mijn medische achtergrond en mijn ervaring als minister van Volksgezondheid in Litouwen hecht ik groot belang aan de kwaliteit van de gezondheidsstelsels en aan de capaciteit van die stelsels om universele toegang tot gezondheidszorg en resultaten te waarborgen. Aangezien de lidstaten verantwoordelijk zijn voor de financiering en de organisatie van hun gezondheidsdiensten, geloof ik dat de EU-maatregelen op dit gebied een meerwaarde moeten opleveren bij de ondersteuning van nationale maatregelen.


Het is misschien jammer dat geld de discussies over de gezondheidsstelsels al te vaak beheerst. Maar hoewel een duurzaam budgettair beleid uiteraard belangrijk is, zijn ook andere factoren van cruciaal belang, zoals rechtvaardigheid en een gewaarborgde toegang tot gezondheidszorg van hoge kwaliteit.


Ik verbind me ertoe de lidstaten te helpen bij hun inspanningen de efficiëntie en de veerkracht van hun gezondheidsstelsels te verbeteren zonder dat daarbij aan de universele toegang tot gezondheidszorg wordt geraakt. Ik wil daartoe alle middelen waarover ik beschik inzetten, onder meer beoordelingen van de performantie van de gezondheidsstelsels en gezamenlijke werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg, maar ook activiteiten om gemeenschappelijke methoden voor de beoordeling van gezondheidstechnologie en de personeelsplanning in de gezondheidssector te ontwikkelen.


Wat voedselveiligheid betreft, geloof ik dat de normen van de EU op een aantal gebieden – bijvoorbeeld pesticiden, additieven en materialen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen – al tot de hoogste ter wereld behoren. Ik zie het als mijn taak dit hoge niveau van veiligheid te vrijwaren en wereldwijd als model te verdedigen.


Geen enkel stelsel biedt echter een ijzeren garantie tegen crisissituaties die zich nu en dan onvermijdelijk zullen voordoen. Ons beproefde systeem van snelle waarschuwing, traceerbaarheid en snelle reactie biedt ons de nodige instrumenten om noodsituaties aan te pakken en corrigerende maatregelen te nemen.


Ik beschouw de bestrijding van voedselfraude als een belangrijke prioriteit. Voedsel van onberispelijke kwaliteit is immers van essentieel belang om de volksgezondheid en een hoog niveau van veiligheid en kwaliteit van EU-producten te waarborgen.


Het schandaal met paardenvlees in 2013 heeft aangetoond dat het controlesysteem van de EU bij de bestrijding van voedselfraude moet worden aangescherpt. Naast het nieuwe voedselfraudenetwerk zal een specifiek IT-instrument worden ingeschakeld om voedselfraude te bestrijden. Bovendien zullen in het kader van de nieuwe verordening inzake officiële controles strengere straffen worden voorgesteld. Verder zal voor opleidingen voor voedselinspecteurs, politieagenten en douanebeamten worden gezorgd en voor EU-wijde controleplannen om voedselfraude te bestrijden.