Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")

NOT FOUND !Corina Crețu

Audiere

 

Corina Crețu

Portofoliu: Politica regională
 
Ziua 3 , miercuri 1 octombrie 2014 - 09:00 , Bruxelles  
 
Implicată în audiere
 Responsabilă cu audierea  Asociată audierii
 
Întrebări/răspunsuri
 
1. Competențe generale, angajament european și independență personală

Ce aspecte ale calificărilor și experienței dumneavoastră personale sunt deosebit de relevante pentru a deveni comisar și a promova interesul general european, îndeosebi în domeniul de care ar urma să fiți responsabilă? Ce anume vă motivează? Care va fi contribuția dvs. la promovarea agendei strategice a Comisiei?


De-a lungul ultimilor 14 ani, m-am ocupat îndeaproape de chestiunile europene. Această experiență mi-a permis să ajung să cunosc în detaliu instituțiile europene și metodele lor de lucru.


Sunt onorată că am fost desemnată Comisar responsabil pentru politica regională. Având în vedere profesia mea de economist și experiența politică (în țara mea și) în cadrul Parlamentului European, sunt convinsă că politica regională a UE constituie un instrument eficace pentru a crea locuri de muncă și creștere și pentru a promova integrarea grupurilor defavorizate, în special, însă nu în exclusivitate, în regiunile cel mai puțin dezvoltate.


Sunt în mod special motivată și angajată în ceea ce privește politica regională întrucât este vorba de o politică care vizează ca regiunile noastre, casele noastre și cetățenii noștri să poată beneficia de efortul comun al întregii Europe. Politica regională investește într-o gamă largă de domenii, cum ar fi dezvoltarea cercetării și a inovării, ameliorarea accesului tuturor la economia digitală, securitatea și eficiența energetică, îmbunătățirea transportului, a competitivității IMM-urilor, a calității și a accesului la educație. Aceste investiții fac acțiunea europeană vizibilă pe teren și au un impact direct asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Prin urmare, pe lângă faptul că urmăresc un obiectiv social și economic clar definit, ele contribuie, de asemenea, în mod substanțial la reducerea distanței percepute frecvent între proiectul european și cetățenii săi.


Președintele ales Juncker a instituit o nouă organizare a Comisiei. În calitate de comisar responsabil pentru politica regională, voi colabora îndeaproape cu vicepreședintele pentru ocuparea forței de muncă, creștere, investiții și competitivitate pentru a asigura respectarea de către Comisie a programului său strategic. Întrevăd în această organizare o excelentă oportunitate de a pune în comun resursele pentru a garanta o contribuție substanțială a investițiilor politicii de coeziune la pachetul în materie de locuri de muncă, creștere și investiți anunțat de Președintele ales.


Ce garanții de independență sunteți în măsură să oferiți Parlamentului European și cum ați proceda pentru a vă asigura că niciuna dintre activitățile dumneavoastră trecute, actuale sau viitoare nu pune sub semnul întrebării îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră în cadrul Comisiei?


În calitate de fost deputat în Parlamentul European, am acționat întotdeauna în interesul european și intenționez să continui pe aceeași cale. Sunt pe deplin conștientă de obligațiile prevăzute în tratate de a asigura independența membrilor Comisiei Europene și mă angajez ferm să respect cele mai înalte standarde de etică prevăzute în tratate și în Codul de conduită al comisarilor. Am completat declarația mea de interese, care este accesibilă public și care va fi actualizată în cazul în care vor apărea modificări. Garantez faptul că voi evita orice poziție sau situație care ar putea pune sub semnul întrebării independența, imparțialitatea și disponibilitatea mea pentru Comisie și voi informa Președintele ales în legătură cu orice situație care ar putea implica un conflict de interese în exercitarea atribuțiilor mele oficiale.

 
 
2. Administrarea portofoliului și cooperarea cu Parlamentul European

Cum ați caracteriza rolul dumneavoastră ca membru în colegiul comisarilor? În ce sens v-ați considera răspunzătoare în fața Parlamentului pentru propriile acțiuni și pentru acțiunile serviciilor din subordinea dumneavoastră?


În perspectiva de a deveni membru al Comisiei, subscriu pe deplin colegialității ca principiu de bază al funcționării Comisiei. Colegialitatea constituie baza unor decizii echilibrate care țin cont de diferite aspecte ale procesului decizional și asigură coerența politicilor și propunerilor noastre. Prin urmare, îmi voi asuma întreaga responsabilitate politică pentru activitățile din domeniul politicii regionale fără a aduce atingere principiului colegialității și îmi voi exercita responsabilitățile în cooperare deplină cu ceilalți membri ai Comisiei și în conformitate cu metodele de lucru stabilite de Președintele ales. De asemenea, voi lucra îndeaproape cu o serie de colegi, în special cu vicepreședinții responsabili cu Uniunea Europeană a energiei și cu realizarea pieței unice digitale, având în vedere faptul că sprijinul din partea fondurilor alocate prin politica regională poate aduce o contribuție semnificativă la procesele de dezvoltare în aceste domenii. În calitate de membru al Colegiului, sunt conștientă de faptul că sunt responsabilă în fața deputaților aleși direct în Parlamentul European. În această privință, egalitatea de tratament între Parlamentul European și Consiliu va constitui un principiu director în activitățile mele cotidiene.


Ce angajamente specifice sunteți pregătită să vă asumați pentru a asigura o transparență sporită și o cooperare mai intensă și pentru a lua efectiv în considerare pozițiile Parlamentului și a da curs solicitărilor sale de inițiative legislative? În ceea ce privește inițiativele prevăzute sau procedurile în curs, sunteți dispusă să oferiți Parlamentului informații și documente pe picior de egalitate cu Consiliul?


Președintele ales poate conta pe sprijinul meu deplin în ceea ce privește intenția sa de a continua parteneriatul special între Parlamentul European și Comisia Europeană, care constituie o sursă a legitimității noastre democratice. În calitate de deputat în Parlamentul European, sunt convinsă că am reușit să dobândesc o bună înțelegere a preocupărilor, a necesităților, a modului de gândire și a sensibilităților Parlamentului European. Îi asigur pe deputații în Parlamentul European că mă voi angaja pe deplin în direcția unui flux de informații transparent către Parlamentul European, astfel cum se prevede în Acordul-cadru între instituții. Mă voi asigura că Parlamentul European primește toate documentele și informațiile pertinente în timp util și pe picior de egalitate cu Consiliul. În ceea ce privește luarea în considerare a pozițiilor și a solicitărilor Parlamentului European, voi aplica dispozițiile Acordului-cadru și, în domeniile aflate sub responsabilitatea mea, voi garanta un răspuns din partea Comisiei în ceea ce privește rezoluțiile și solicitările parlamentare efectuate în temeiul articolului 225 din TFUE, în termen de 3 luni de la adoptarea lor. În acest context, sprijin și ader pe deplin la angajamentul luat de Președintele ales, dl Jean-Claude Juncker, acela că viitoarea Comisie va acorda o atenție specială rapoartelor legislative din proprie inițiativă. Împărtășesc și susțin ideea necesității unei consultări ample a părților interesate și a unei evaluări riguroase a impactului, care reflectă determinarea comună de a pune accentul pe calitatea legislației și pe instituirea unui cadru de reglementare adecvat și voi lucra îndeaproape cu prim-vicepreședintele desemnat pentru atingerea acestui obiectiv.

 
 
Întrebări din partea Comisiei pentru dezvoltare regională

3. Reforma politicii de coeziune și obiectivele UE 2020


Politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții în economia reală, care totalizează peste o treime din bugetul UE, iar fondurile ESI sunt instrumente-cheie pentru realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Cum va menține comisarul-desemnat realizările reformei politicii de coeziune, în special abordarea integrată, implicarea în parteneriate și accentul pe regiuni? Cum ar putea fi asigurat un maximum de eficacitate, eficiență și impact al utilizării fondurilor pentru a atinge obiectivele UE 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și pentru a asigura coeziunea economică, socială și teritorială, în special în contextul încetinirii tendinței de convergență între regiuni, evidențiată de al șaselea raport privind coeziunea?


Politica de coeziune a făcut obiectul unei reforme ample în perioada 2014-2020. Reforma a întărit legăturile între politica de coeziune și prioritățile UE și i-a sporit eficacitatea și orientarea spre rezultate, conectând-o strâns cu semestrul european și cu procesele de guvernanță economică. În cadrul negocierilor în curs cu statele membre privind acordurile de parteneriat și programele și, de asemenea, ulterior, în faza de implementare, voi garanta că această reformă ambițioasă convenită de Parlamentul European și Consiliu va fi concretizată.


O abordare integrată permite statelor membre și regiunilor să abordeze provocări complexe într-un mod integrat și coordonat. Prin urmare, aduce o valoare adăugată eficacității și orientării investițiilor sectoriale în contextul regional și local și ar trebui, în consecință, să fie adoptată în mod sistematic. Noul cadru de reglementare oferă posibilități de a implementa o astfel de abordare integrată, de exemplu în contextul strategiei pentru specializare inteligentă, al sinergiilor între politica de coeziune și alte fonduri ale UE sau al dezvoltării urbane durabile. Am să acord o atenție deosebită utilizării acestor oportunități și încurajării regiunilor și orașelor să-și împărtășească experiența.


Reforma a consolidat prevederile privind parteneriatul, nu în ultimul rând datorită sprijinului ferm al Parlamentului European. Calitatea parteneriatului în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (denumite în continuare „fondurile ESI”) are o importanță crucială, deoarece sporește angajamentul, participarea și expertiza politicii prin implicarea autorităților regionale și locale, a partenerilor sociali și a ONG-urilor. Am să acord o atenție deosebită aplicării Codului european de conduită în materie de parteneriat.


În ceea ce privește impactul fondurilor asupra atingerii obiectivelor Europa 2020, ar trebui subliniat faptul că respectivul cadru de reglementare pentru noua generație de fonduri ESI a consolidat în mod semnificativ legăturile între politica de coeziune și prioritățile UE începând cu 2014 și că este garantată o aliniere strânsă cu obiectivele Europa 2020. Prin urmare, toate investițiile vor contribui la obiectivele tematice care rezultă direct din strategia Europa 2020 și obiectivele sale principale. În acest cadru, fiecare program ar trebui să-și stabilească propria strategie privind cel mai bun mod de a promova ocuparea forței de muncă, creșterea și schimbările structurale. Serviciile aflate în subordinea mea vor urmări îndeaproape programele pentru a se asigura că politica de coeziune își aduce contribuția pe deplin la îndeplinirea obiectivelor Europa 2020. Am să acord o atenție deosebită contribuției pe care fondurile aflate în responsabilitatea mea ar trebui să o aducă la piața unică digitală și la uniunea energiei.


4. Mecanismele de condiționalitate


Acordurile de parteneriat și programele operaționale trebuie să fie coerente cu programele de reformă naționale și ar trebui să ajute la realizarea reformelor necesare identificate în recomandările specifice fiecărei țări în cadrul procesului semestrului european. Cum consideră comisarul-desemnat că mecanismele de condiționalitate vor funcționa în practică? Cum va reuși Comisia, în contextul dialogului structurat cu PE, să țină seama de eventualele rezerve ale PE atunci când va propune suspendarea parțială sau completă a creditelor de angajament sau a creditelor de plată?


În cursul negocierilor actuale, Comisia acordă o atenție deosebită coerenței dintre acordurile de parteneriat și programele operaționale, pe de o parte, și programele naționale de reformă și recomandările pertinente specifice fiecărei țări (denumite în continuare „CSR”), pe de altă parte, astfel cum se prevede în cadrul juridic de reglementare al fondurilor ESI. Utilizarea fondurilor trebuie să fie aliniată strâns cu provocările economice identificate în CSR pertinente. Atât statele membre, cât și Comisia trebuie să se concentreze asupra stabilirii priorităților adecvate încă de la început, în conformitate cu recomandările adoptate de către Consiliu. În acest mod, va exista o nevoie limitată de reprogramare în anii care vor urma adoptării acordurilor de parteneriat și a programelor. Stabilitatea programelor ar trebui să constituie o regulă generală, având în vedere faptul că fondurile ESI sprijină în mod obișnuit strategii de investiții multianuale. În plus, deși CSR sunt actualizate anual, provocările subiacente ale statelor membre sunt, în mod normal, și pe termen mediu și lung. Prin urmare, mă voi asigura că, dacă se va recurge la reprogramare, aceasta se va face doar pentru a aborda noile provocări economice și sociale emergente, identificate în recomandările pertinente specifice fiecărei țări și în recomandările Consiliului din cadrul mecanismelor de guvernanță economică sau pentru a maximiza impactul creșterii și al competitivității asupra fondurilor ESI disponibile în statele membre care beneficiază de asistență financiară. Cadrul de reglementare prevede o serie de garanții în ceea ce privește aplicarea dispozițiilor de condiționalitate. Sunt pe deplin conștientă de faptul că Parlamentul European le acordă o mare importanță. Voi colabora îndeaproape cu colegii mei din cadrul Comisiei pentru a mă asigura că aceste dispoziții sunt aplicate într-un mod eficace și proporțional, respectând egalitatea de tratament între statele membre și luând în considerare, după caz, contextul economic și social al statului membru. Doresc să reamintesc, de asemenea, că legislația prevede foarte în detaliu metodologia care trebuie aplicată în cazul suspendării finanțării ESI, inclusiv - în special în ceea ce privește suspendarea creditelor de angajament - o listă de garanții care reflectă situația economică și socială a statului membru în cauză, dar și momentul în care are loc o posibilă suspendare în ciclul de programare. Cadrul de reglementare stabilește cu ce ocazie Comisia trebuie să informeze Parlamentul European în cazul în care există un risc de suspendare a fondurilor ESI. Parlamentul poate invita Comisia să participe la un dialog structurat privind aplicarea dispozițiilor de condiționalitate macroeconomică, în special în cazurile în care a primit astfel de informații din partea Comisiei. Acesta va permite membrilor Parlamentului European să își exprime punctul de vedere. Voi considera aceste opinii drept o sursă valoroasă de informații și le voi primi cu brațele deschise. Doresc să vă asigur că, în calitatea mea de comisar, voi acorda o atenție deosebită tuturor informațiilor pertinente și voi lua în considerare în mod adecvat orice element care va rezulta din acestea, precum și orice opinie exprimată în cadrul dialogului structurat cu Parlamentul European. Astfel cum a fost reamintit în analiza anuală a creșterii din 2012, 2013 și 2014, Comisia își afirmă îngrijorarea profundă în ceea ce privește importanța conservării investițiilor productive în statele membre și, bineînțeles, nu este în intenția mea să privez statele membre de resursele de care au atâta nevoie. Dar, în vederea asigurării eficienței finanțării UE, trebuie să furnizăm nivelul corect de stimulente prin restabilirea unui cadru macroeconomic adecvat sau a combinației adecvate de investiții.


5. Punerea în aplicare a politicii de coeziune: implicarea Parlamentului


Cum va dezvolta comisarul-desemnat un dialog regulat și constructiv cu Comisia REGI cu privire la finalizarea procesului de programare și - în special - punerea în aplicare a politicii de coeziune pe durata mandatului viitoarei Comisii? Ce măsuri va lua domnia sa pentru a se asigura că deputații în Parlamentul European sunt informați regulat, sistematic și în timp util cu privire la punerea în aplicare a politicilor?


Având în vedere funcția mea de deputat în Parlamentul European din ultimii 8 ani, înțeleg pe deplin importanța unei bune cooperări, comunicări și coordonări cu Parlamentul European. Având în vedere obiectivul comun de a facilita cea mai bună punere în aplicare a politicii, aș aprecia un dialog regulat și constructiv cu membrii Comisiei REGI. Comisia REGI a desfășurat o activitate excelentă atunci când regulamentele au fost adoptate pentru prima dată în codecizie și este important ca membrii Comisiei REGI să fie informați în mod regulat cu privire la evoluțiile pe teren în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor regulamente, care au fost adoptate pentru prima oară în cadrul procedurii legislative ordinare.


Cadrul de reglementare pentru 2014-2020 prevede o creștere a raportării referitoare la progresele înregistrate în punerea în aplicare și privind realizările politicii. Un prim raport despre rezultatul negocierilor privind acordurile de parteneriat și programele va fi prezentat până la finalul anului următor și sper ca dezbaterea cu Parlamentul să fie fructuoasă. Din punctul meu de vedere, este evident faptul că atât eu, cât și serviciile aflate în subordinea mea suntem gata să raportăm Comisiei REGI cu privire la probleme specifice, ori de câte ori Comisia respectivă va considera util, și să asigurăm luarea în considerare a opiniilor exprimate. În trecut, au existat acorduri în ceea ce privește fluxul de informații dintre Comisie și Comisia REGI privind politica de coeziune a UE și aș dori să continuăm această practică.


De asemenea, ar trebui să deschidem, în curând, o dezbatere privind dezvoltarea ulterioară a politicii după 2020, pe baza unei analize aprofundate și a unei evaluări a modalităților de adoptare a noilor elemente ale reformei și a felului în care acestea au condus la o schimbare a modului în care politica este aplicată. Propunerile bugetare și legislative pentru runda următoare ar trebui să se bazeze pe o dezbatere vastă cu Parlamentul European, cu comitetele consultative, cu părțile interesate din statele membre și din regiuni, precum și cu mediul academic.