Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

NOT FOUND !Maroš Šefčovič

Vypočutie

 

Maroš Šefčovič

Portfólio: Energetická únia - Podpredseda
 
7. deň , Pondelok 20 október 2014 - 19:00 , Štrasburg, S1.4  
 
Gestorské výbory/orgány
 Orgány/výbory zodpovedné za vypočutie  Pridružené výbory/orgány
 
Otázky / Odpovede
 
Otázky Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín:

1. Priority komisára


Aké sú Vaše hlavné priority, na ktoré sa zameriate v portfóliu energetickej únie? Aký časový rámec predpokladáte pri plnení týchto priorít? Aké konkrétne legislatívne a nelegislatívne iniciatívne návrhy mienite predložiť a v akom časovom horizonte?


Jedným z prioritných projektov novej Komisie bude dosiahnutie európskej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy. Dostupná a bezpečná energia z udržateľných zdrojov má kľúčový význam pre našich občanov, podniky a pre celý svetadiel.


Na to bude treba mobilizovať celé spektrum legislatívnych, politických a finančných nástrojov z mnohých odvetví hospodárstva a rôznych politických oblastí. Splnenie tohto cieľa si bude vyžadovať dôslednú koordináciu opatrení, dobrú tímovú prácu v rámci Komisie, ale od samého začiatku aj úzku spoluprácu s Európskym parlamentom, Radou, členskými štátmi a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami v záujme čo najširšieho konsenzu. Bude to veľmi komplikovaná úloha a ak chceme zlepšiť energetickú politiku Európy, budeme potrebovať ambiciózny a integrovaný program.


Hlavné prvky tejto politiky sú jasné:


Energetická únia musí stáť na pilieroch energetickej bezpečnosti a solidarity. Môžeme nadviazať na európsku stratégiu energetickej bezpečnosti, ktorú odchádzajúca Komisia predstavila v máji 2014, a to najmä ďalšou diverzifikáciou energetických zdrojov a dovozných ciest, plným využitím vnútorného trhu a podporou cezhraničnej integrácie systémov i zvyšovania energetickej efektívnosti. Hlavnou prioritou v blízkej budúcnosti je zaistenie bezpečnosti dodávok na najbližšie tri až dvanásť mesiacov – a najmä na nadchádzajúcu zimu, ak by došlo k výpadku plynu z Ruska a Ukrajiny. Musíme zabezpečiť krátkodobý akčný plán pre prípad prerušenia dodávok, hlavne do najväčšmi ohrozených členských štátov. Je to rozhodujúce z hľadiska solidarity a vzájomnej zodpovednosti EÚ a jej členov, ktoré sú určujúcimi črtami európskej integrácie. Strednodobé opatrenia musia zahŕňať preskúmanie nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu.


Nevyhnutným predpokladom vytvorenia energetickej únie a zároveň jedným z jej základných prvkov je aj väčšia spolupráca a solidarita členských štátov. Musíme vyhodnotiť, ako sa čo najlepšie vyrovnať s potrebou zjednotenia vyjednávacej pozície voči tretím krajinám. Ozvalo sa niekoľko hlasov v prospech spoločného nákupu plynu, aby sa zmiernili obrovské cenové rozdiely pre jednotlivé členské štáty. Treba posúdiť možnosti posilnenia rokovacej pozície Európy, pričom však treba plne dodržiavať platné pravidlá hospodárskej súťaže a vnútorného trhu, ako aj obchodné právo. Aj na všeobecnejšej úrovni budeme musieť zintenzívniť diplomatickú činnosť na jednotlivých energetických fórach, aby sme sa zblížili s hlavnými partnermi v tejto oblasti a prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre energiu, G7, G20 a Energetického spoločenstva posilnili systematické riadenie energie. Ako podpredseda pre energetickú úniu by som chcel veľmi úzko spolupracovať s podpredsedníčkou Komisie a vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku pani Mogheriniovou, ako aj s kolegami zodpovednými za portfóliá susedskej a rozvojovej politiky.


Ďalším kľúčovým prvkom energetickej únie bude rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030. Táto otázka sa týka politiky v oblasti zmeny klímy, ale aj energetickej bezpečnosti, konkurencieschopnosti a rastu. Musíme dekarbonizovať hospodárstvo v súlade s dlhodobým cieľom vytýčeným v pláne postupu EÚ do roku 2050, čo bude zahŕňať znižovanie emisie skleníkových plynov, zvyšovanie podielu energie z obnoviteľných zdrojov a znižovanie spotreby energie. Posilnenie systému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) zavedením rezervy stability trhu zaistí dosiahnutie týchto cieľov pri minimálnych nákladoch.


Musíme zlepšiť energetickú efektívnosť, ktorej význam zdôraznil zvolený predseda Komisie Juncker veľmi jasne. Našou úlohou v tomto smere bude prísť s novými nápadmi – nielen na zníženie spotreby energie v rámci politiky v oblasti zmeny klímy, ale aj v záujme energetickej bezpečnosti a podpory inovácie. Energetická efektívnosť by tiež mala byť významnou súčasťou balíka opatrení na tvorbu pracovných miest, rastu a investícií. Až 40 % konečnej spotreby energie v EÚ pripadá na budovy. Modernizácia existujúcich a starnúcich stavieb skrýva obrovský potenciál zníženia spotreby a úspor domácností z hľadiska nákladov na energie. Na to však samozrejme musíme vytvoriť správne podmienky vrátane jednoduchšieho prístupu k financovaniu a technickej podpore. Ďalšou oblasťou, ktorá môže výrazne prispieť k politike v oblasti zmeny klímy a energetiky je doprava, ktorá zodpovedá za 32 % konečnej spotreby energie. Veľký potenciál skrýva napríklad nasadenie infraštruktúry alternatívnych palív či efektívnejšie dopravné systémy a riadenie dopravy.


Vyššou európskou produkciou energie z obnoviteľných zdrojov prispejeme k eliminácii emisií uhlíka a zároveň znížime energetickú závislosť od fosílnych palív z tretích krajín. Návrhy v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vypracujeme v rámci balíka opatrení na implementáciu rámca pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030. Budú sa v nich okrem iného stanovovať podmienky štátnej pomoci po roku 2020, využívania financovania EÚ pri realizácii projektov obnoviteľných zdrojov, ako aj podpory výskumu a vývoja. Zároveň nesmieme ignorovať obavy, ktoré panujú v súvislosti s udržateľnosťou niektorých prvkov mixu energie z obnoviteľných zdrojov – biopalív pre dopravu či biomasy na výrobu elektriny. Na poli obnoviteľných zdrojov energie je Európa globálnym lídrom, ktorý v tejto oblasti vytvoril mnoho nových pracovných miest vďaka novým technológiám a inovácii. EÚ by v tejto oblasti mala byť svetovou jednotkou.


Všetky činnosti, ktoré sa už vykonali alebo sa plánujú ako súčasť rámca pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030, potvrdia vedúce postavenie EÚ pri kľúčových rokovaniach o zmene klímy pred budúcoročnou parížskou konferenciou a my urobíme všetko pre to, aby bola úspešná.


Ďalšou prioritou energetickej únie musí byť dokončenie vnútorného trhu s energiou počas trvania tohto mandátu. Predovšetkým ide o úplné vykonanie existujúcich právnych predpisov. Nárast konkurencie by mal pomôcť znížiť náklady pre občanov i podniky, zvýšiť konkurencieschopnosť a posilniť tvorbu pracovných miest i rast. V tomto smere musíme pozorne načúvať potrebám zraniteľných odberateľov a tieto sociálne otázky zohľadniť. Zároveň však treba vnútorný trh s energiou posunúť ďalej. Musíme sa naň začať dívať z nového uhla a najmä posilniť regionálnu spoluprácu. To bude zahŕňať tvorbu energetickej rozvodnej siete, ktorou bude možné riadiť a distribuovať energiu z obnoviteľných zdrojov, optimalizovať využívanie prenosovej infraštruktúry a zabezpečenie podmienok, vďaka ktorým sa domácnosti stanú aktívnymi účastníkmi rozvodnej siete ako na strane dodávok, tak na strane odberu, a vďaka ktorým sa ceny pre spotrebiteľov budú riadiť trhovými pravidlami zohľadňujúcimi všetky externé vplyvy.


V pozícii podpredsedu pre energetickú úniu urobím všetko pre podporu podpredsedu Katainena a pre príspevok k balíku investícií do tvorby pracovných miest, rastu a investícií v hodnote 300 miliárd eur, ktorý ohlásil zvolený predseda Juncker. Pôjde o jednu z prvých veľkých iniciatív nového kolégia a politika v oblasti energetiky a zmeny klímy môže byť pre tento balík veľkým prínosom. Komisia urobí všetko v jej silách, aby pomohla členským štátom vyplniť kritické medzery v energetickej infraštruktúre tým, že uľahčí včasnú realizáciu projektov spoločného záujmu uvedených v stratégii energetickej bezpečnosti. Energetickú infraštruktúru treba modernizovať a rozšíriť, aby v rámci EÚ mohla energia voľne prúdiť a aby sme odstránili „energetické ostrovy“. Veľkou výzvou bude zabezpečiť potrebné financovanie zo strany vlád, priemyslu a domácností. Keďže zdroje EÚ sú veľmi obmedzené, súrne potrebujeme inovatívne finančné mechanizmy, ktoré budú stimulovať a pákovým efektom podporovať verejné i súkromné investície do infraštruktúry vrátane energetických sietí a obnoviteľných zdrojov, a motivovať domácnosti k investovaniu do energetickej efektívnosti.


2. Kvalita a transparentnosť legislatívnych návrhov


Akým spôsobom osobne zabezpečíte dobrú kvalitu legislatívnych návrhov, úplnú transparentnosť činností lobingu (zamerané na Vás a Vaše útvary) a neustále a vyvážené konzultácie so všetkými zúčastnenými stranami takisto pri zohľadnení potreby vykonávať podrobné hodnotenia vplyvu?


Z môjho aktuálneho portfólia, ale aj z predošlých úloh v štátnej správe viem, aký význam má kvalita legislatívy EÚ pre tých, ktorí ju majú vykonávať či uplatňovať. Som presvedčený, že Komisia už disponuje súborom veľmi dobrých nástrojov tvorby politiky na základe dostupných faktov. Dôležitými prvkami v tomto smere sú verejné konzultácie so zainteresovanými stranami, úzke kontakty s Európskym parlamentom, ostatnými inštitúciami a členskými štátmi, otvorenosť všetkým názorom a prípravné externé štúdie. Okrem toho kvalitu predpisov EÚ výrazne zvýšilo a naďalej zvyšuje aj posudzovanie vplyvu návrhov Komisie.


Všetky tieto nástroje už sú k dispozícii, musíme ich len používať a naďalej posilňovať. Ako podpredseda by som v rámci prípravy legislatívy zabezpečil podrobnú analýzu výsledkov a vypočutie všetkých strán. Pri právnych predpisoch je to dôležité vždy, no osobitne ak ide o takú citlivú, rozmanitú a komplexnú oblasť ako budovanie odolnej energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy. Som takisto presvedčený, že vzájomná spolupráca útvarov a komisárov zodpovedných za rôzne portfóliá nám pomôže zvýšiť kvalitu právnych predpisov EÚ, ako aj ich komunikovanie.


Okrem novej legislatívy to však samozrejme platí aj pre existujúce predpisy. Musíme vyhodnotiť aj výsledky dosiahnuté existujúcou legislatívou a identifikovať potreby a príležitosti, pokiaľ ide o úpravu rozsahu jej pôsobnosti, zníženie regulačného zaťaženia či jej zjednodušovanie. Z tohto pohľadu sa veľmi teším na spoluprácu s p. Timmermansom, s ktorým som mal tú česť pracovať vo svojej doterajšej funkcii.


V súčasnej úlohe podpredsedu Komisie zodpovedného za medziinštitucionálne vzťahy a administratívu som bol zodpovedný aj za iniciatívu Komisie za transparentnosť. V tomto kontexte som hlboko presvedčený o význame transparentnosti. Preto som odhodlaný v plnej miere vykonávať rozsiahle ustanovenia rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou, pokiaľ ide o transparentnosť a tok informácií medzi týmito dvoma inštitúciami. Okrem toho naďalej plne podporujem širšie úsilie Komisie, ku ktorému som prispieval počas svojho súčasného mandátu, smerujúce k väčšej transparentnosti vo vzťahu k širokej verejnosti a zabezpečeniu čo najrozsiahlejších konzultácií ako súčasť procesu tvorby politiky. S Európskym parlamentom som v rokoch 2010 – 2011 rokoval o medziinštitucionálnej dohode Európskeho parlamentu a Komisie o spoločnom registri transparentnosti a v rokoch 2013 – 2014 o jej preskúmaní a plne podporujem výzvu zvoleného predsedu Junckera k posilneniu transparentnosti kontaktov so zainteresovanými stranami a lobistami, ktorú vyjadril vo svojich politických usmerneniach, a najmä jeho zámer navrhnúť povinný register zastrešujúci všetky tri inštitúcie. Zaväzujem sa zverejňovať všetky kontakty a stretnutia s profesijnými organizáciami či samostatne zárobkovo činnými osobami k akejkoľvek téme, ktorá sa týka tvorby a vykonávania politiky EÚ, a zabezpečím, aby sa moji pracovníci pri kontaktoch s lobistami a všetkými ostatnými zainteresovanými stranami riadili etickými pravidlami zamestnancov Komisie.


3. Koordinácia a spolupráca


Akým spôsobom budete ako podpredseda zodpovedný za energetickú úniu riadiť koordináciu s komisármi vo Vašom tíme a s ostatnými podpredsedami, ktorých oblasti politiky majú význam alebo vplyv na Vašu oblasť politiky? Akým spôsobom zaistíte posilnenú spoluprácu s príslušnými parlamentnými výbormi?


Energetická únia súvisí s mnohými oblasťami politiky: energetika, klíma, doprava, vnútorný trh; priemysel, podnikanie a MSP; životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo; regionálna politika; poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, ale aj výskum, veda a inovácie. Budeme musieť mobilizovať široké spektrum legislatívnych, politických a finančných nástrojov v mnohých kľúčových sektoroch hospodárstva, čo si bude vyžadovať koordináciu s viacerými komisármi a kolegami podpredsedami. Miesto toho, aby sme pracovali súbežne, budeme musieť pracovať spolu, vyhnúť sa neochote deliť sa o informácie a ak by k nej došlo, prekonať ju. Výrazne tiež podporím pána podpredsedu Katainena a jeho tím pracujúci na balíku tvorby pracovných miest, rastu a investícií, ktorý bude predstavený do troch mesiacov od vymenovania nového kolégia. Energetické investície – či už do sietí, obnoviteľných zdrojov či efektívnosti – budú v tomto ohľade veľkým prínosom.


Úspešná koordinácia a spolupráca vytvorí synergie, ktoré nám umožnia pokročiť v mnohých smeroch vrátane nasadenia inteligentných informačných technológií v tranzitných a distribučných sieťach; aktívnej trhovej účasti odberateľov; potenciálu inovačných technológií vďaka výskumu; inteligentnej zdaňovacej politiky, pri ktorej „znečisťovateľ platí“; riešenia dosahov rozporu medzi pestovaním potravín a produkciou palív v poľnohospodárstve, ako aj úlohy tohto sektora v zmierňovaní zmeny klímy pri zachovaní úrovne produkcie potravín pre rastúcu svetovú populáciu; spravodlivých pravidiel hospodárskej súťaže v záujme rovnakých podmienok; politiky súdržnosti podporujúcej ciele v oblasti energetiky a zmeny klímy; ale aj podania pomocnej ruky zvyšku sveta v globálnych energetických a klimatických otázkach.


Je teda celkom jasné, že úspešné vykonávanie mojich úloh si bude vyžadovať aktívnu spoluprácu viacerých členov kolégia a ich útvarov v spoločnom tíme. Bude to pre zavŕšenie tohto veľkého strategického projektu nevyhnutné a som si istý, že moje skúsenosti a dobré pracovné vzťahy s celou Komisiou v jej aktuálnom zložení mi pomôžu nájsť tie správne riešenia.


Keďže som v posledných rokoch mal na starosti medziinštitucionálne vzťahy, rokoval som v mene Komisie o súčasnej rámcovej dohode s Európskym parlamentom. Preto sa budem v maximálnej miere usilovať zaistiť konštruktívny politický dialóg s Európskym parlamentom a jeho výbormi založený na otvorenosti, transparentnosti, vzájomnej dôvere, pravidelnom podávaní správ a výmene informácií, aby Európsky parlament mohol účinne vykonávať demokratickú kontrolu. Vehementne sa hlásim k predsavzatiu zvoleného predsedu Junckera, ktorý si zaumienil v plnom súlade s rámcovou dohodou pestovať blízky vzťah medzi Komisiou a Európskym parlamentom vrátane jednotlivých výborov.


Platí to najmä pre vytváranie a udržiavanie intenzívnych a úzkych vzťahov s oboma výbormi súvisiacimi s mojím portfóliom (ITRE a ENVI), kde by som chcel pokračovať v mojej obvyklej praxi zúčastňovať sa v prípade pozvania na všetkých zasadnutiach výboru, pravidelne a priamo si vymieňať informácie s predsedom parlamentných výborov, byť k dispozícii na bilaterálnych zasadnutiach a pri priamej komunikácii so všetkými členmi výborov, ako aj poskytovať včasné a jasné informácie a prijímať opatrenia v nadväznosti na názory vyjadrené na týchto zasadnutiach.


4. Kontrola a medzinárodné rokovania


Aké kroky podniknete na uľahčenie kontroly zo strany príslušných parlamentných výborov pri legislatívnych a nelegislatívnych postupoch (vrátane prípravy delegovaných a vykonávacích aktov) a (následnom) monitorovaní jej vykonávania? Ako plánujete zabezpečiť, aby boli príslušné parlamentné výbory neustále primerane informované v súvislosti s medzinárodnými dohodami vo Vašej oblasti politiky, s ohľadom na skúsenosti pri rokovaniach o TTIP? Ako plánujete zabezpečiť zladenú pozíciu EÚ na nastávajúcich medzinárodných samitoch o zmene klímy?


V rámci svojho doterajšieho mandátu som bol okrem iného poverený vykonávaním mnohých inštitucionálnych aspektov Lisabonskej zmluvy a veľa času som venoval delegovaným a vykonávacím aktom. Dôverne poznám odlišné medziinštitucionálne postoje a kontroverzie posledných rokov. Táto téma je významná pre všetky inštitúcie. Je jasné, že riešenia musia byť v súlade so zmluvami a musia zaisťovať vyššiu zodpovednosť a transparentnosť. Skúsenosti ma presvedčili, že musia vychádzať z horizontálnej medziinštitucionálnej úrovne, keďže sa dotýkajú všetkých portfólií a vo svojej podstate sú medziinštitucionálne. V tomto smere bude zohrávať významnú úlohu môj kolega, pán Timmermans. Pokiaľ ide o oblasti môjho pôsobenia, samozrejme zabezpečím, aby Komisia rešpektovala svoje záväzky vyplývajúce zo spoločnej dohody o delegovaných aktoch a rámcovej dohody s Parlamentom, o ktorej som rokoval v mene Komisie – týka sa to napríklad záväzku viesť pri príprave delegovaných aktov primerané a transparentné konzultácie na úrovni expertov alebo zabezpečiť, aby Parlament a členské štáty dostali všetky príslušné informácie. To prirodzene zahŕňa aj úplné rešpektovanie ustanovení rámcovej dohody, pokiaľ ide o účasť odborníkov z Parlamentu na stretnutiach odborných skupín. V prípade vykonávacích aktov je k dispozícii prehľadný a podrobný právny rámec zavedený nariadením (EÚ) č. 182/2011 a transparentnosť sa zabezpečuje prostredníctvom komitologického registra.


Čo sa týka vykonávania právnych predpisov EÚ, musia sa dodržiavať informačné povinnosti podľa príslušnej legislatívy a Komisia by mala podľa potreby reagovať na žiadosti o informácie aj nad rámec týchto povinností a s poslancami komunikovať v rámci pravidelného dialógu. Vykonávanie a presadzovanie acquis EÚ je nevyhnutným predpokladom toho, aby sa politiky EÚ stali skutočnosťou a aby priniesli zamýšľaný úžitok.


Pri pozvaní na zasadnutia výborov ITRE alebo ENVI, ako aj pri iných vhodných príležitostiach, Vás budem rád pravidelne informovať o pokroku, ktorý, samozrejme v úzkej spolupráci s ostatnými komisármi podieľajúcimi sa na udržiavaní vonkajších vzťahov, dosiahneme pri medzinárodných rokovaniach týkajúcich sa oblastí, za ktoré budem zodpovedať. Otvorený dialóg s výbormi, kde si môžem vypočuť názory na medzinárodné či iné otázky a nadviazať na úspechy ich medzinárodných kontaktov, bol pre mňa dôležitý aj v rámci súčasného mandátu. Naša spolupráca bude samozrejme vychádzať z rámcovej dohody.


Pri medzinárodných rokovaniach je EÚ najsilnejšia a najefektívnejšia, keď vystupuje ako jeden subjekt a medzinárodní partneri nemôžu využiť rozpory jednotlivých členských štátov, aby ju oslabili. V oblastiach klímy a energetiky to platí dvojnásobne. Preto bude jednou z mojich najvýznamnejších úloh zabezpečiť, aby EÚ a jej členské štáty na vonkajšej úrovni prezentovali jednotné stanoviská, ktoré sa v záujme výrazných synergií musia zhodovať aj v oblastiach klímy a energetiky.


V oblasti energetiky už existujú príklady medzinárodných zmlúv, ku ktorým EÚ pristúpila ako jedna zo strán. Myslím, že v budúcnosti ich treba viac. Je to kľúčové, ak má EÚ vystupovať jednotne v záujme zaistenia zásobovania energiou a podpory udržateľného prechodu našich energetických systémov, ale aj v záujme vývozu našich technológií a noriem. V tomto smere tiež budem samozrejme bezpodmienečne dodržiavať príslušné ustanovenia zmlúv a rámcovej dohody.


Aj pri medzinárodných rokovaniach o zmene klímy v Durbane dosiahla EÚ prelomové rozhodnutie o uzatvorení novej globálnej dohody, ktorá sa má uplatňovať na všetky strany od roku 2015, tak, že vystupovala ako skutočná únia. EÚ a jej členské štáty majú bohaté skúsenosti s rokovaniami o tzv. „zmiešaných“ dohodách vrátane dohovorov o zmene klímy a iných multilaterálnych environmentálnych dokumentov, a koordinácia v rámci EÚ funguje dobre a je transparentná. Považujem za dôležité, aby každý členský štát pociťoval zodpovednosť za spomenutú dohodu ešte predtým, než sa prijme a podpíše. Iba tak môžeme zaistiť, aby tento právne záväzný dohovor ratifikovali všetky členské štáty (čím sa umožní nadobudnutie platnosti omnoho skôr než v roku 2020) a aby skutočne zrealizovali opatrenia, ku ktorým sme sa zaviazali.


Silné postavenie Európy v oblasti klímy si vyžaduje aj silnú podporu zo strany Parlamentu a úzku spoluprácu našich inštitúcií. Ratifikácia a vykonávanie novej záväznej globálnej dohody o klíme si bude vyžadovať jeho súhlas. Spoločne s komisárom pre oblasť klímy a energetiku budem Parlament neustále informovať o postupe rokovaní. Pred stretnutiami v Lime a Paríži mi bude potešením s poslancami prediskutovať prípravy na ne a po ich zavŕšení zasa dosiahnuté výsledky. Plánujem pokračovať aj vo zvyku pozývať zástupcov Parlamentu na dôležité rokovania a každý deň im poskytovať aktuálne informácie.


A napokon, pokiaľ ide o jadrovú energiu, Spoločenstvo Euratom je zmluvnou stranou všetkých významných medzinárodných dohovorov uzatvorených pod záštitou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a pristúpilo k viacerým dohodám o spolupráci s tretími krajinami v danej oblasti. Som si vedomý praxe, ktorú podporil aj Európsky parlament, a v súlade s ňou budem aj naďalej informovať všetky príslušné parlamentné výbory o všetkých medzinárodných dohodách, o ktorých budeme rokovať na základe Zmluvy o Euratome.