Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

NOT FOUND !Miguel Arias Cañete

Utfrågning

 

Miguel Arias Cañete

Portfölj: Klimatåtgärder och energi
 
Dag 3 , onsdag 1 oktober 2014 - 18:00 , Bryssel  
 
Frågor och svar
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda?


På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?


I hela mitt politiska liv har jag varit djupt engagerad i uppbyggnaden av Europeiska unionen. I tretton år var jag ledamot av Europaparlamentet, där jag satt i utskotten för budget, jordbruk och fiske, och dessutom hade äran att vara ordförande i de två senare. Under dessa år ägnade jag mig helt och hållet åt Europaparlamentets dagliga arbete för att söka överenskommelser och konsensus såväl inom min politiska grupp som tillsammas med andra politiska grupper, alltid i syfte att fördjupa integrationen inom EU.


Således har jag praktisk erfarenhet – vilket jag ser som ett stort privilegium – av Europaparlamentet och dess arbete för att stärka sin roll inom EU:s institutionella ram och av dess ständiga strävan efter fördjupad demokrati och öppenhet inom Europeiska unionen genom att utöka sitt ansvar och inflytande tack vare en rad reformer av fördragen.


Därefter fick jag under fyra år som Spaniens minister för jordbruks-, fiske- och livsmedelsfrågor ingående kunskaper om dynamiken mellan den lagstiftande myndighetens båda parter och om nödvändigheten av att nå överenskommelser och konsensus på områden av gemensamt europeiskt intresse.


Därutöver har mitt fyraåriga ordförandeskap i det spanska parlamentets gemensamma kongress- och senatsutskott och mitt deltagande i Konferensen mellan de parlamentariska organen för EU-frågor vid Europeiska unionens parlament (Cosac) gjort mig medveten om behovet av att få med de nationella parlamenten i Europeiska unionens integrationsprocess och om vikten av att subsidiaritetsprincipen verkligen följs.


Slutligen har jag i min funktion som minister för jordbruks-, fiske- och livsmedelsfrågor efter Lissabonfördragets ikraftträdande inte enbart insett behovet av ett förstärkt samarbete mellan Europaparlamentet och rådet i lagstiftningsprocessen, utan också av att Europeiska kommissionen spelar en central roll för att ge impulser och träffa överenskommelser.


Jag har omfattande erfarenhet av både lagstiftningsarbete och verkställande arbete som jag kommer att dra nytta av i min roll som kommissionsledamot med ambitionen att agera objektivt och opartiskt i Europas gemensamma intresse.


Inom mitt blivande ansvarsområde kommer mina erfarenheter som spansk miljöminister att vara särskilt nyttiga, i synnerhet i arbetet med att förverkliga efterlevnaden av kompromisserna inom ramen för Kyotoprotokollet (2008–2012) och efterlevnadsmekanismerna för de nya utsläppsminskningsmålen för Europeiska energi- och klimatpaketet och andra perioden för kompromissen inom ramen för Kyotoprotokollet. Jag har visat ett obrutet engagemang i denna fråga.


Tack vare mitt deltagande i klimattoppmötena i Doha och Warszawa, där jag stödde Europeiska kommissionen, har jag vunnit ingående kunskaper om de mekanismer som styr internationella förhandlingar inom FN:s ram, vilka tveklöst blir användbara vid Parismötet 2015.


Jag kommer att bli mycket hedrad om parlamentet beslutar sig för att bekräfta min kandidatur till att under de närmsta avgörande åren bidra till att uppnå Europeiska unionens mål på detta område. EU är en landvinning utan motstycke i vår kontinents turbulenta historia, som lett till fred, respekt för mänskliga rättigheter och ekonomiskt välstånd. Men oavsett detta måste vi under nuvarande kris återvinna EU-medborgarnas förtroende, sedan en del av dem förlorat tilltron till det europeiska projektet. Detta kommer att kräva stora ansträngningar från Europaparlamentet, rådet och särskilt kommissionen för att vi ska kunna inrikta vår politik på de stora utmaningarna i våra samhällen och stärka den demokratiska legitimiteten.


Som framgår av tillträdande ordföranden Jean-Claude Junckers tal den 15 juni, föreslog han att unionen bör blir större och ambitiösare på vissa nyckelområden och att tio prioriterade insatsområden utses. Jag anser att endast ett starkt och enat EU kan uppfylla medborgarnas förväntningar och hantera den oro som kom till uttryck i EU-valet, samtidigt som vi måste anstränga oss mer för att göra medborgarna delaktiga i utvecklingen av gemenskapsinitiativen. Inrättandet av en inre energimarknad som garanterar säkerhet, hållbarhet och konkurrenskraft för att uppnå våra högt ställda mål i kampen mot klimatförändringarna – med en ledande roll för oss nästa år i Paris – är en väldig utmaning, som kommer att leda till ett starkare EU om vi lyckas.


På alla kommissionens verksamhetsområden kommer jag att agera som en del av ett kollegium och till fullo följa de politiska riktlinjer som fastslagits av kommissionens ordförande.


Redan i min nuvarande roll som ledamot av Europaparlamentet har jag lämnat in en redovisning av ekonomiska intressen i enlighet med uppförandekoden för kommissionsledamöter. För övrigt ansluter jag mig fullständigt till bestämmelserna i artikel 245 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av vilka det tydligt framgår att kommissionens ledamöter ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter och inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet.


Jag kommer att till fullo följa uppförandekoden för kommissionsledamöter, såväl under som efter min mandattid. Jag har lämnat in en redovisning av alla mina tillgångar och ekonomiska intressen samt en motsvarande redovisning avseende min hustru och hennes ekonomiska verksamhet.


Jag kommer aldrig att agera i frågor inom mitt ansvarsområde i vilka jag eller min familj skulle kunna ha ekonomiska eller andra intressen och som skulle kunna äventyra mitt oberoende. Om jag ställs inför en sådan situation kommer jag omedelbart att underrätta kommissionens ordförande.


När jag under sex år var minister i den spanska regeringen, fattade jag aldrig några beslut i vilka jag hade direkta eller indirekta intressen, och när jag antog att mitt oberoende skulle kunna ifrågasättas avstod jag från medverkan, i enlighet med tillämplig spansk lagstiftning.

 
 
2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?


Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?


Min politiska karriär, som ledamot av det spanska parlamentet respektive Europaparlamentet, och som minister i en nationell regering, har visat mig att nyckeln till framgång heter samarbete. Om vi vill åstadkomma integrerade, välgrundade och välmotiverade initiativ som leder till tydliga resultat, måste kommissionens kollegium därför enligt min mening agera som ett starkt lag med fullt utvecklat samarbete på alla ansvarsområden.


Jag kommer att eftersträva ett sådant samarbete inom kollegiet, för att därigenom säkerställa ett effektivt och samarbetsinriktat genomförande och efterarbete på mitt politikområde. Jag är fast besluten att bedriva ett nära samarbete med vice ordföranden för Energiunionen och övriga kommissionsledamöter i våra gemensamma åtagande att skapa en energiunion med en framåtsyftande klimatpolitik. Jag kommer även att lägga största vikt vid att tillsammans med övriga kommissionsledamöter samordna de initiativ och åtgärder som jag vidtar i klimat- och energifrågor, för att säkerställa en sammanhängande, sund och effektiv strategi. Jag är också fast besluten att inrikta mig på de prioriterade områden som kommissionens tillträdande ordförande Juncker har bett mig om, samt på att bidra till kommissionens arbete på andra politikområden, så att vi skapar sådana samverkansvinster som stärker kommissionens kollektiva insatser.


För mig är en viktig del av detta ansvar att eftersträva medverkan från Europaparlamentet och dess fackutskott, så att parlamentet kan utöva sin demokratiska kontroll på ett effektivt sätt. Jag är fast besluten att föra en konstruktiv politisk dialog med parlamentet på grundval av öppenhet, insyn, ömsesidigt förtroende, regelbunden rapportering och informationsutbyte. Det är min fasta avsikt att, under samordning av vice ordföranden för Energiunionen, finnas tillgänglig för att företräda kommissionen inför Europaparlamentet, övriga EU-institutioner och internationellt, varvid jag kommer att ta det fulla ansvaret för mina åtgärder på detta område och för de åtgärder som vidtas av kommissionens avdelningar under min ledning, dock utan att detta påverkar kollegialitetsprincipen. Jag kommer att bemöda mig om att sprida information om mina åtgärder inom EU och särskilt till Europaparlamentet.


Europaparlamentet spelar en nyckelroll när det gäller att driva fram en ambitiös klimat- och energipolitik för vår union. Parlamentet är inte bara medlagstiftare, utan fungerar i egenskap av direktvalt organ också som en central och direkt länk mellan medborgarna och EU-institutionerna. Efter mina tretton år som ledamot av Europaparlamentet är jag helt införstådd med den mycket viktiga roll som parlamentet spelar i detta avseende. Jag delar dess ständiga ansträngningar att fördjupa EU:s demokratiska legitimitet. Därför förbinder jag mig att förstärka samarbetet med Europaparlamentet och de berörda utskotten, särskilt med utskotten för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och industrifrågor, forskning och energi (ITRE). Jag anser att samarbetet mellan institutionerna är avgörande för ett välfungerande EU och för en effektiv och legitim beslutsprocess inom EU präglad av god styrning. Därför kommer jag att prioritera en permanent och strukturerad dialog med öppenhet och insyn i besluts- och lagstiftningsförfarandet, där Europaparlamentet och dess ledamöter deltar på såväl politisk som teknisk nivå. Detta kommer att återspelas genom följande tre åtaganden:


För det första kommer jag personligen att aktivt arbeta för att vinna ert stöd. Jag kommer att sträcka ut handen till parlamentsledamöter och finnas tillgänglig för ett utbyte med dem i nyckelfrågor. Jag kommer också att betona vikten av att föra regelbundna diskussioner med berörda utskott, särskilt med ENVI och ITRE. Jag räknar med dessa båda utskott för att utveckla en ambitiös och framåtsyftande politik som förmår hantera de stora utmaningar som ligger framför oss. Slutligen kommer jag att i enlighet med tillträdande ordföranden Junckers riktlinjer personligen delta i trepartsförhandlingarna.


För det andra kommer jag att se till att generaldirektoraten för klimat och energi är lyhörda för parlamentets synpunkter och ständigt beredda att förse ledamöter med information och delta i debatter. Men detta kommer inte enbart att gälla inom ramen för lagstiftningsförfarandet, utan också när direktoraten utarbetar sin politik – exempelvis i de kommande diskussionerna om en union för hållbar energi, eller i fråga om de internationella klimatförhandlingarna.


För det tredje kommer jag att se till att ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen undantagslöst efterlevs inom mina ansvarsområden, särskilt när det gäller bestämmelserna om öppenhet och insyn samt informationsflödet mellan de båda institutionerna. Detta gäller särskilt delegerade akter, genomförandeakter och internationella förhandlingar. Jag kommer att se till att parlamentet och rådet behandlas likvärdigt, i överensstämmelse med ramavtalets bestämmelser, och att parlamentets ståndpunkter och dess krav på lagstiftningsinitiativ följs upp. Jag kommer regelbundet att stå till Europaparlamentets och dess utskotts förfogande, vilket enligt min mening är en plikt för en kommissionsledamot i ett kollegium som är ansvarigt inför Europaparlamentets direktvalda ledamöter.

 
 
Frågor från utskottet för industri, forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet:

3. Kommissionens prioriteringar


Vilka huvudprioriteringar tänker du driva inom ditt ansvarsområde, klimatåtgärder och energi? Hur ser din tidsplan ut för att uppnå dessa prioriteringar? Vilka specifika lagstiftnings- och icke-lagstiftningsinitiativ tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa?


Mitt uppdrag har tydligt definierats av Europeiska kommissionens tillträdande ordförande. Under samordning av vice ordföranden för Energiunionen, och om min kandidatur bekräftas, kommer jag att arbeta för inrättandet av en europeisk energiunion med en framåtsyftande klimatpolitik.


En omedelbar prioritering blir att, mot bakgrund av det nuvarande geopolitiska läget, trygga energiförsörjningen. Vi måste samla och kanalisera våra resurser, koppla samman infrastrukturens beståndsdelar och överväga hur vi bäst samordnar vår förhandlingskraft. Medlemsstaterna bör snabbt kunna byta till andra försörjningskanaler för att säkerställa att gasförråden är fyllda och att de kan ändra energiflödena när så krävs. Jag planerar att genomföra kortfristiga till medelfristiga åtgärder inom ramen för EU:s energisäkerhetsstrategi, bland annat en översyn av förordningen om tryggad gasförsörjning och en bedömning av möjligheterna till gemensamma gasinköp.


En av mina främsta prioriteringar på klimat- och energiområdet blir också att bidra till genomförandet av den ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 som stats- och regeringscheferna förväntas enas om vid Europeiska rådets möte i oktober och till ett framgångsrikt resultat i de internationella klimatförhandlingarna. Nyckelmålen inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 – minskade utsläpp av växthusgaser, en större andel förnybar energi och ökad energieffektivitet – kommer att leda utvecklingen i riktning mot en koldioxidsnål ekonomi för att säkerställa konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris för alla konsumenter. På så sätt skapar vi nya tillväxt- och arbetstillfällen, en säker energiförsörjning och ett minskat importberoende för hela EU. Jag kommer att styra genomförandet av centrala infrastrukturprojekt och en effektiv användning av EU:s finansiering till stöd för investeringar i energinät, förnybar energi, energieffektivitet och sådan koldioxidsnål teknik som uppfångande och lagring av koldioxid.


Jag anser att vi måste agera snabbt, för att i enlighet med ordförandens uppdragsbeskrivning för den nominerade kommissionsledamoten med ansvar för klimatåtgärder och energi utan att föregripa den tillträdande kommissionens lagstiftningsarbete, och jag kan redan indikativt peka på möjliga lagstiftningsinitiativ som jag, under samordning av Energiunionens vice ordförande, avser att föreslå i början av min mandatperiod.


Flera nya lagförslag, med ursprung i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, kommer att läggas fram under mandataperioden:


I fråga om klimatåtgärder planerar jag att verka på många områden. Inom utsläppshandelssystemet är min främsta prioritering att samarbeta med Europaparlamentet och rådet, för att kunna anta befintliga förslag till lagstiftning om en reserv för marknadsstabilitet inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Reserven för marknadsstabilitet kommer att öka stabiliteten på koldioxidmarknaden och förstärka dess motståndskraft mot chocker. För att åstadkomma de nödvändiga utsläppsminskningarna, måste det i ett andra steg ske en ökning av den årliga faktor med vilken taket för de maximala tillåtna utsläppen minskas. Tilldelningen av utsläppsrätter har varit en framgångsrik strategi för att visa koldioxidutsläppens storlek. Så länge som det inte görs några jämförbara ansträngningar i andra större ekonomier, kommer liknande strategier som inom nuvarande system (bland annat ett bättre system för gratis tilldelning av utsläppsrätter med ett tydligare fokus) att behövas även efter 2020, för att garantera konkurrenskraften för Europas energiintensiva industrier. Detta är de två nyckelaspekterna i direktivet om utsläppshandel till 2030.


Jag avser också att utarbeta ett förslag till lagstiftning om spridning av målen för utsläpp av växthusgaser 2030 till sektorer som inte omfattas av utsläppshandel, för att i enlighet med Europeiska rådets riktlinjer balansera kostnadseffektiviteten och åstadkomma en rättvis fördelning av ansträngningarna mellan medlemsstaterna, genomföra en översyn av direktivet om förnybar energi, åstadkomma bättre samarbete och utveckla större marknader för förnybar energi och ett regelverk för energieffektivitet som även omfattar byggnaders energiprestanda och andra inslag kopplade till samhällsstyrningen inom ramen för utsläpp 2030.


Utsläppen från transportsektorn kommer att minskas genom ytterligare ansträngningar för förbättrad energieffektivitet genom höjda normer. En successiv omvandling av hela transportsystemet i riktning mot bättre integration mellan transportsätten, ökat utnyttjande av alternativ som ersätter vägtransporter, bättre styrning av trafikflöden genom intelligenta transportsystem och omfattande innovation och utbyggnad i fråga om ny framdrivnings- och navigeringsteknik och alternativa bränslen kommer också att öka energieffektiviteten. Under samordning av energiunionens vice ordförande kommer jag att bedriva ett nära samarbete med den kommissionsledamot som kommer att ansvara för transport och rymdfart.


Alla transportsätt, också i luften och till sjöss, måste bidra till ansträngningarna för att minska utsläppen av växthusgaser. Kommissionens liggande förslag om övervakning av utsläpp från stora fartyg som använder EU-hamnar är ett första steg emot att ta itu med utsläpp av växthusgas inom sjöfartssektorn. Detta förslag kommer att diskuteras med parlamentet och rådet under mandatperioden.


EU bör också öka sina forsknings- och innovationspolitiska ansträngningar för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. För att uppnå detta avser jag att bedriva ett nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för forskning, vetenskap och innovation.


Slutligen kan våra klimatmål endast uppnås om detta blir en frågan som får utrymme inom samtliga EU:s politikområden. Klimatet berör nära nog alla aspekter av kommissionens arbete, och jag vill tillsammans med alla mina kolleger inom kommissionen – samt inom Europaparlamentet och i andra sammanhang – verka för att säkerställa att klimatåtgärder verkligen alltid beaktas inom kommissionens övriga politikområden för att anpassa all EU-politik till klimatförändringarnas realiteter.


Med avseende på övriga initiativ inom energipolitiken kräver de omedelbart prioriterade försörjningsfrågorna både en sammanlänkad och integrerad inre energimarknad bestående av ett regelverk som är gemensamt för alla medlemsstater och som kopplar ihop infrastruktur. Det fria flödet av gas och elektricitet inom energiunionens gränser är absolut nödvändigt för att tygla prisutvecklingen, trygga försörjningen och få energisektorn att fungera på lång sikt. En helt integrerad och konkurrenskraftig energimarknad skulle kunna tygla prisutvecklingen, sätta igång investeringar och därigenom på ett betydande sätt bidra till att skapa arbetstillfällen och tillväxt i unionen. Energieffektiviteten spelar en betydande roll i detta sammanhang, såväl för arbetstillfällena och tillväxten inom industrin som för överkomliga konsumentpriser. Vi kommer att behöva ringa in och välja ut vilka infarstrukturprojekt vi bör inrikta oss på, bedöma behovet av att förbättra nuvarande regelverk och på mycket nära håll övervaka genomförandet av befintlig lagstiftning.


En annan viktig prioritering är att bättre utnyttja de oanvända källorna till ekonomisk tillväxt och skapa nya arbetstillfällen inom energi- och klimatsektorerna. Som kommissionens blivande ordförande Juncker betonat, bör EU bli världsledande inom förnybar energi och verka för att uppnå så ambitiösa energieffektivitetsmål som 30 procent år 2030. Detta är inte enbart en fråga om försörjningssäkerhet och en ansvarsfull klimatpolitik, utan det är också en nödvändig industripolitik, om vi fortfarande vill att europeiska företag ska ha tillgång till pålitlig energiförsörjning till ett överkomligt pris och den gröna tillväxtens potential till fullo ska kunna utnyttjas. Det är därför som energiunionens vice ordförande och jag, tillsammans med vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt och investeringar, vill bidra till det paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar som kommer att läggas fram under de första tre månaderna av vår mandatperiod.


Detta kommer också att kräva ett nära samarbete med medlemsstaterna, för att skapa nödvändiga förutsättningar för investeringsbeslut och säkerställa att EU kan bli en katalysator för offentliga och privata investeringar.


För att förverkliga dessa prioriteringar, kommer jag, i samarbete med energiunionens vice ordförande och vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt och investeringar, också att se till att det paket för sysselsättning, tillväxt och investeringar som läggs fram av kommissionen till fullo beaktar klimatåtgärden och energiprioriteringarna i fråga om att stärka Europas konkurrenskraft och stimulera investeringar. Jag kommer att göra detta i fullständig samverkan med resten av kollegiet och i öppen dialog med Europaparlamentet från och med dag ett under den nya kommissionens mandat. Därigenom säkerställs att medlemsstaterna är helt inbegripna i processen och att medel som programplanerats för energiinvesteringar i nätverk, förnybar energi, energieffektivitet och energiinfrastruktur skyndsamt och effektivt används för att påskynda privata investeringar. Detta paket bör också fungera som en signal för att upprepa våra åtaganden om ökade ansträngningarna inom forsknings- och innovationspolitiken för att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Detta kommer att genomföras under de första månaderna av den nya kommissionens mandat.


4. Kvaliteten på och insynen i lagstiftningsförslag


Hur kommer du personligen att se till att lagstiftningsförslagen håller hög kvalitet, att det råder full insyn i lobbyverksamheten (som riktar sig till dig och dina tjänsteavdelningar) och att det sker ett samstämt och välavvägt samråd med alla aktörer, samtidigt som hänsyn tas till behovet att utföra noggranna konsekvensbedömningar?


Jag anser att lagars kvalitet i stor utsträckning beror på de politiska val som vi behöver träffa, vilket kommer att kräva en permanent strukturerad dialog med Europaparlamentet som präglas av öppenhet och insyn, särskilt i utskotten. Därför är Europaparlamentets medverkan absolut nödvändig om vi ska kunna uppnå de positiva effekter som måste eftersträvas varje gång en ny lag stiftas. Europaparlamentet skänker hela EU demokratisk legitimitet, vilket är särskilt relevant på områdena klimatåtgärder och energi. Jag avser att från första början av kommissionens mandatperiod, och i samverkan med berörda utskott i Europaparlamentet, bygga vidare på det politiska partnerskap mellan kommissionen och Europaparlamentet som kommissionens tillträdande ordförande föreslår i sina politiska riktlinjer.


Jag kommer att se till att utvecklingen av en uthållig energiunion med en framåtsyftande politik för klimatåtgärder placeras högst upp på dagordningen, eftersom detta är ett oumbärligt verktyg för att skapa varaktig tillväxt och arbetstillfällen inom EU. Jag kommer att se till att planerade ekonomiska, sociala och ekologiska effekter utvärderas grundligt innan jag förslår några nya initiativ. I detta avseende kommer jag att diskutera med övriga ledamöter av kollegiet och bedriva ett mycket nära samarbete med Energiunionens vice ordförande och vice ordföranden med ansvar för förbättrad lagstiftning, interinstitutionella förbindelser, rättsstaten och stadgan om de grundläggande rättigheterna. Samtidigt kommer jag att se till att besluten också fortsättningsvis bygger på konsekvensbedömningar av hög kvalitet för att därigenom säkerställa att Europeiska unionen fungerar effektivt inom mitt ansvarsområde, för att sålunda garantera att de generaldirektorat som jag ansvarar för förbereder besluten på ett sätt som bidrar till principen om bättre lagstiftning. Politiska förslag på mitt ansvarsområde kommer att bygga på ingående och långtgående offentliga överläggningar med alla berörda parter, och heltäckande utvärderingar kommer regelbundet att genomföras till stöd för utvecklingen av politiken. Ett nära samarbete uppströms med andra avdelningar inom kommissionen, också på tjänstemannanivå, kommer att vara ett nyckelinslag i det arbetet. Min föresats är också att fördjupa utvärderingarna av befintlig lagstiftning, för att kontrollera effektiviteten och ringa in möjligheter att ändra lagarnas omfattning, minska lagstiftningsbördan och förenkla befintliga lagar.


I fråga om öppenhet och insyn kommer jag slutligen, och under ledning av kommissionens ordförande, att samarbeta intensivt med övriga kommissionsledamöter för att sluta ett interinstitutionellt avtal om ett obligatoriskt register över lobbyorganisationer som omfattar Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Jag kommer att fortsätta på den inslagna vägen med fördjupade ansträngningar från kommissionen för ökad öppenhet och insyn för allmänheten de viktiga överläggningarna i beslutsprocessen. Alla relevanta kontakter med berörda parter och lobbyister under lagstiftningsprocessen som har kopplingar till mitt arbete som kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder och energi kommer att offentliggöras. Samma sak kommer att gälla avdelningarna inom mitt ansvarsområde.


5. Samordning och samarbete


Hur kommer du, som kommissionsledamot med ansvar för klimatåtgärder och energi, att säkra samordningen med de vice ordförande vars team ditt politikområde tillhör och med de övriga kommissionsledamöterna i dina team, och hur kommer du att säkerställa ett fördjupat samarbete med de relevanta parlamentsutskotten?


Den tillträdande kommissionen är fast besluten att stärka kollegialiteten och sammanhållningen inom kollegiet och till fullo utnyttja potentiella samverkansvinster mellan relaterade politikområden. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra till denna viktiga förändring.


Klimatåtgärder och energipolitik berör hela samhället. Därför måste förslag på dessa politikområden beredas i samarbete med andra kommissionsledamöter och vice ordförande. Således kommer ett permanent nära samarbete att krävas. Jag kommer att vara en ledande kraft i frågor som rör klimat och energi, bedriva ett nära samarbete med andra kommissionsledamöter i projektgruppen för energiunionen och aktivt bidra till arbetet med andra frågor. Jag kommer att verka för att klimatåtgärder och en energipolitik med siktet inställt på framtiden utgör grunden för utvecklingen av en uthållig energipolitik och skapandet av hållbar tillväxt och varaktiga arbetstillfällen. Jag kommer att se till att dessa prioriteringar permanent befinner sig högst upp på den politiska dagordningen. Kommissionens nya organisation med en särskild lednings- och samordningsroll för de vice ordförandena när prioriterade projekt ska genomföras är för mig en möjlighet och ett sätt att betona vikten av politikområdet klimatåtgärder och energi, eftersom detta sannolikt leder till att dessa frågor tas upp inom alla kommissionens berörda politikområden.


Kommissionens tillträdande ordförande har gett mig med ett starkt mandat att främja EU:s klimat- och energipolitik. Mitt mandat är bland annat inriktat på att fullfölja den inre energimarknaden, genomföra ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (även förnybar energi och energieffektivitet), stärka energisäkerheten och det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter samt att säkerställa att EU spelar en ledande roll inom den internationella klimatpolitiken från och med den internationella klimatkonferensen i Paris 2015. Jag kommer att ta hela ansvaret för kommande initiativ på dessa områden, samtidigt som jag till fullo samarbetar med och samordnar de insatser som görs av de vice ordförandena med ansvar för Energiunionen och vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt och investeringar samt deltar i projektgrupper ledda av vice ordförandena. Jag kommer även att samarbeta med vice ordförande Mogherini och Europeiska utrikestjänsten så att EU placerar klimatåtgärder högst upp på dagordningen i våra förbindelser med nyckelpartner – såväl bilateralt som i alla relevanta sammanhang.


Jag räknar med att såväl utskotten ENVI och ITRE som andra berörda utskott behåller sina nyckelroller i vårt arbetet för att bedriva en ambitiös EU-politik i klimat- och energifrågor. Jag vill också upprepa mina åtaganden om ett fördjupat samarbete med och ansvarighet inför parlamentet.


6. Kontroll och internationella förhandlingar


Vilka åtgärder kommer du att vidta för att underlätta de relevanta parlamentsutskottens kontroll av lagstiftnings- och icke-lagstiftningsförfaranden (däribland utarbetandet av delegerade akter och genomförandeakter) och övervakning (uppföljning) av deras genomförande? Hur tänker du se till att de relevanta parlamentsutskotten hålls tillräckligt underrättade om alla internationella avtal inom ditt politikområde, med hänsyn till lärdomarna från förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar? Hur tänker du se till att EU intar ett enat förhållningssätt vid kommande internationella klimattoppmöten?


Här vill jag hänvisa till mitt svar på fråga 2 ovan om mina allmänna åtaganden vad gäller öppenhet och insyn för och ansvarighet inför Europaparlamentet, och i synnerhet de berörda utskotten.


I fråga om utarbetandet av delegerade akter skulle jag varmt välkomna om parlamentets sakkunniga deltog i de expertgrupper som förbereder delegerade akter. Ett sådant deltagande, på begäran av parlamentet, föreskrivs redan i ramavtalet mellan våra båda institutioner. Jag är redo att se till att detta också fungerar i praktiken. För att partnerskapet mellan våra institutioner ska bli konstruktivt och effektivt, anser jag att vi både bör bygga vidare på den goda praxis som utvecklats på sådana områden som energieffektivitet och säkerställa den öppenhet och insyn som behövs. Låt mig också understryka att vi kommer att fortsätta med våra omfattande offentliga samråd, t.ex. på området ekodesign innan vi lägger fram förslag. Det innebär också ett tillfälle att utbyta synpunkter med parlamentet.


Med avseende på genomförandet av redan antagen EU-lagstiftning kommer jag att se till att kommissionen i berörda lagar bibehåller rapporteringsskyldigheten som brukar vara omfattande. I nödvändiga fall kommer jag också att säkerställa att kommissionen besvarar förfrågningar om information som går utöver dessa skyldigheter och avlägger rapport för ledamöter inom ramen för vår regelbundna dialog. Jag vill försäkra er om att jag kommer att genomföra och verkställa EU:s regelverk lika seriöst som den vidare utvecklingen av vår politik.


I internationella förhandlingar är EU som effektivast när vi talar med en röst. Detta gäller på såväl klimat- som energiområdena. Därför kommer det att vara min främsta prioritering att med tanke på de betydande samverkansvinsterna säkerställa enhetliga ståndpunkter utåt, såväl mellan EU och dess medlemsstater som på klimat- och energiområdena.


På energiområdet finns i dag spridda exempel på internationella avtal med EU som part, men i framtiden skulle jag vilja se många fler. Detta är av central vikt om EU ska kunna tala med en röst för att säkra vår energiförsörjning och främja en hållbar omställning av våra energisystem. När vi förhandlar om sådana avtal, kommer jag naturligtvis att till fullo efterleva både fördragsbestämmelserna och gällande ramavtal. Detta innebär att vi i tillämpliga fall kommer att be Europeiska unionens råd om förhandlingsmandat och säkerställa att parlamentet underrättas om förfarandena.


I internationella klimatförhandlingar var det genom att agera som en union som EU åstadkom genombrottet i Durban för att sluta ett nytt globalt avtal som ska vara tillämpligt för alla 2015. EU och dess medlemsstater har vunnit stor erfarenhet av att förhandla om ˮblandadeˮ avtal, bland annat om klimatförändringar och andra multilaterala miljöavtal, och samordningen inom EU fungerar väl och är öppen. Enligt min mening är det av central betydelse att alla är med på skutan redan på förhand, för att de enskilda medlemsstaterna ska känna delaktighet i 2015 års avtal innan det antas och undertecknas. Endast på detta sätt kan vi säkerställa att alla av oss kommer att ratificera avtalet inom utsatt tid (så att det kan träda i kraft i god tid före 2020) och reellt genomföra vad vi har åtagit oss att göra.


Ett EU som talar med en röst om klimatet innebär också stöd av en stark majoritet i parlamentet. Ratificeringen och genomförandet av ett nytt och bindande klimatavtal kommer att kräva parlamentets godkännande. I egenskap av förhandlare på EU:s vägnar kommer jag att hålla parlamentet mycket nära underrättat om hur förhandlingarna fortskrider. Före och efter mötena i Lima respektive Paris kommer jag med glädje att diskutera förberedelserna och resultaten med parlamentet in pleno. Jag kommer även att fortsätta traditionen att bjuda in en parlamentsdelegation till viktiga förhandlingar, där jag kommer att avlägga dagliga lägesrapporter.


På kärnenergiområdet, slutligen, är Euratomgemenskapen part i alla betydande internationella konventioner som undertecknats under Internationella atomenergimyndighetens överinseende, och Euratomgemenskapen har slutit flera samarbetsavtal med tredjeländer på kärnenergiområdet. Enligt den praxis som vi kommit överens om med Europaparlamentet kommer vi även fortsättningsvis att hålla berörda parlamentsutskott underrättade om alla internationella avtal som framförhandlas på grundval av Euratomfördraget.