Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

NOT FOUND !Alenka Bratušek

Utfrågning

 

Alenka Bratušek

Portfölj: Energiunionen - Vice ordförande
(Tillbakadragen kandidatur)
 
Dag 5 , måndag 6 oktober 2014 - 14:30 , Bryssel  
 
Frågor och svar
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda?


Jag inledde min karriär på ett litet textilföretag. År 1995 anställdes jag vid ekonomiministeriet där jag, vid sidan av ett mycket stort ansvar, engagerade mig fullt ut i att inrätta ett nätverk för främjande av småföretag. Jag flyttade till finansministeriet 1999 och utnämndes till chef för avdelningen för jordbruk, ekonomi och offentlig förvaltning. Jag blev chef för budgetdirektoratet 2004 och fortsatte i den rollen fram till 2011. Jag var ansvarig för den nationella budgeten, för finansiering av lokalsamhällen och för användningen av EU-medel. Jag valdes in två gånger i det slovenska nationella parlamentet, där jag var ordförande i budgetkontrollutskottet.


Under 2005 och 2006 var jag medlem i arbetsgruppen för harmonisering och samordning av statens utvecklingsplanering, med målet att synkronisera Sloveniens utvecklingsstrategi, nationella utvecklingsprogram 2007–2013, nationella reformprogram 2008–2010 (Europa 2020) och den statliga budgeten för varje budgetår. Samordningen av statens utvecklingsplanering omfattade alla områden av den så kallade utvecklingsdelen av budgeten i republiken Slovenien, som syftar till modernisering av den offentliga sektorn, inrättande av en medelfristig budgetram samt effektivare och mer ändamålsenliga sektoriella strategier Mellan 2007 och 2008 spelade jag en aktiv roll i förberedelserna inför det slovenska rådsordförandeskapet. Jag var medlem i en operativ arbetsgrupp som förberedde ordförandeskapet och ledde den budgetgrupp som ingick där.


Erfarenheterna från mitt tidigare yrkesliv ger mig en god grund för att bli en effektiv kommissionsledamot och vice ordförande. Sedan ett och ett halvt år tillbaka har jag varit Sloveniens första kvinnliga statsminister, under en period som varit mycket svår för mitt land. Men jag är stolt över att vi har kunnat lösa krisen utan externt finansiellt stöd. Jag är särskilt stolt eftersom många observatörer var övertygade om att min regering inte skulle kunna lösa sina egna problem och att mitt hemland skulle gå i konkurs. De hade fel.


Mycket har uppnåtts under denna period. Banksystemet upprustades, konsolideringen av de offentliga finanserna inleddes, liksom privatiseringen av statliga företag. Det kanske allra viktigaste är att vi har visat att vi med rätt åtgärder åter fört in landet på rätt spår.


Jag är djupt motiverad och engagerad i att främja det europeiska allmänintresset. Eftersom jag kommer från Slovenien, som har varit självständigt mer än 20 år efter blodiga konflikter mellan stater i f.d. Jugoslavien, anser jag att frihet är något som vi inte kan ta för givet. Därför ser jag Europeiska unionen främst som en garanti mot ökande osäkerhet runt om i världen. De kommande fem åren kommer att vara avgörande för EU. Krisen har haft förödande konsekvenser i många länder. Vi har ungdomsarbetslöshet i praktiskt taget hela Europa. Många saker bör förändras. Europeiska unionen bör ägna mer uppmärksamhet åt människor och deras behov. EU uppfattas alltför ofta som en institution som inte tar någon hänsyn till vanliga människors verkliga problem och behov. Därför tas välbehövliga reformer emot med fientliga känslor. Jag anser att de närmaste fem åren kommer att vara de viktigaste för att återupprätta förtroendet för Europeiska unionen. Vår agenda för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring kommer att konkretiseras genom ett bra team och genom vårt ömsesidiga samarbete. I detta ömsesidiga samarbete ser jag Europaparlamentet som en av Europeiska kommissionens viktigaste partner.


Jag är också djupt motiverad och engagerad i att främja EU:s energiunion, det område som jag kommer att ansvara för om jag godkänns. Energiunionen är en viktig del av detta område. Energieffektivitet och projekt i detta sammanhang kan särskilt ha en mycket positiv inverkan på sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, och naturligtvis också på miljön och klimatet. En betydande andel av de 300 miljarder euro som utlovats kommer att avsättas för detta projekt.


På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?


Jag åtar mig att fullt ut följa de fördragsfästa skyldigheterna om oavhängighet och integritet, opartiskhet och tillgänglighet i enlighet med artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget. Jag förklarar högtidligen att jag kommer att iaktta de etiska regler som föreskrivs i dessa artiklar och i uppförandekodexen för kommissionsledamöter.


I linje med dessa regler har jag redan upprättat och lämnat in en förklaring om ekonomiska intressen. Jag har inga intressen i affärssektorn eller andra intressekonflikter som rör mitt framtida kansli. Om något förändras kommer jag omedelbart att uppdatera min intresseförklaring.


Jag ska dessutom undvika uppdrag och situationer som skulle kunna leda till att mitt oberoende, min opartiskhet och min disponibilitet gentemot kommissionen ifrågasätts. Jag ska avstå från alla andra offentliga ämbeten och från att bedriva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet. Jag åtar mig att omedelbart underrätta kommissionens ordförande om en situation med en möjlig intressekonflikt skulle uppstå under fullgörandet av mina officiella åligganden.

 
 
2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?


Den nya kommissionen kommer att bygga på en omfattande politisk erfarenhet hos dess ledamöter, som omfattar flera före detta statsministrar, t.ex. jag själv, och på en målinriktad agenda enligt Jean-Claude Junckers riktlinjer. Jag ser min roll som vice ordförande som en katalysator, som någon som underlättar arbetet, som sätter igång arbetet tvärs över olika politikområden, och som alltid bibehåller fokus på den agenda för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring som låg till grund för Europaparlamentets val av ordförande Jean-Claude Juncker. Särskilt kommer jag att samordna och driva på ansträngningar för att skapa en verklig europeisk energiunion. För att uppnå detta kommer jag att sammanföra expertis från andra ledamöter av kollegiet och deras avdelningar och arbeta för en laganda, med kommissionsledamöter som arbetar med olika aspekter av energiunionen, och för en samsyn kring de program som ska genomföras och de brister som måste åtgärdas.


Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?


Som f.d. statsminister kan jag försäkra er om att jag alltid kommer att sträva efter en aktiv dialog och samarbete med alla politiska grupper i parlamentet. Jag ser fram emot ett nära samarbete med alla berörda utskott och alla ledamöter på grundval av öppenhet, insyn och informationsutbyte. Jag kommer att vara fullt ansvarig inför er. Det är absolut nödvändigt för en lyckad europeisk integration att Europaparlamentet har alla nödvändiga medel för att utöva demokratisk kontroll. Ni kan räkna med mitt fulla samarbete i detta avseende.


Det ligger i vårt gemensamma intresse, och även i EU:s och dess medborgares vidare intresse, att nå ett nära samarbete mellan parlamentet och kommissionen. Jag räknar med parlamentets hjälp och stöd i denna strävan. För att uppnå detta kommer jag bland annat att regelbundet delta i parlamentets och utskottens sammanträden, genomföra ett regelbundet och direkt informationsutbyte, särskilt med ordförandena för de berörda parlamentsutskotten, och vara tillgänglig för informella diskussioner och bilaterala kontakter.


Jag kommer att se till att kommissionen är representerad inom mitt ansvarsområde på ett sätt som optimerar kommissionens politiska närvaro vid utskottssammanträden och i trepartsförhandlingar. Jag är övertygad om att kommissionens nya arbetsmetoder och den vice ordförandens samordnande roll kommer att ge ett betydande mervärde till den särskilda relationen mellan Europaparlamentet och kommissionen.


Kommissionen är fullt ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet i egenskap av demokratiska företrädare för unionsmedborgarna. Utan att det påverkar tillämpningen av kollegialitetsprincipen, accepterar jag mitt personliga politiska ansvar inom de områden som tilldelas mig, i linje med ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen.


Inom mitt ansvarsområde kommer jag att se till att kommissionens uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter ges största möjliga uppmärksamhet. Vi behöver en ömsesidig förståelse mellan kommissionen och medlagstiftarna för att kunna uppfylla ett sådant omfattande och utmanande projekt som energiunionen. Jag kommer därför att tillämpa bestämmelserna i ramavtalet och inom mina ansvarsområden, och se till att kommissionen svarar på parlamentets resolutioner eller anmodanden som gjorts enligt artikel 225 i EUF-fördraget inom tre månader efter det att de antagits. I detta sammanhang kommer jag att fullt ut stödja kommissionens nyvalde ordförande Jean-Claude Juncker i hans åtagande att göra den framtida kommissionen särskilt uppmärksam på betänkanden som avser lagstiftningsinitiativ. När det gäller att svara inom tidsfristen på tre månader för skriftlig uppföljning kommer jag också att ta hänsyn till nuläget för interna förberedelser och gemensam diskussion inom kommissionen, behovet av ett brett samråd med berörda aktörer och en noggrann konsekvensbedömning, som återspeglar vår gemensamma betoning av lagstiftningens kvalitet och ett korrekt regelverk.


Det säger sig självt att jag stöder och fullt ut åtar mig att genomföra principen om lika behandling av Europaparlamentet och rådet när det gäller tillträde till möten eller informationsflödet, i linje med bestämmelserna i ramavtalet.

 
 
Frågor från utskottet för industri, forskning och energi och utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

3. Kommissionens prioriteringar


Vilka huvudprioriteringar tänker du driva inom ditt ansvarsområde, energiunionen? Hur ser din tidsplan ut för att uppnå dessa prioriteringar? Vilka specifika lagstiftnings- och icke-lagstiftningsinitiativ tänker du lägga fram, och vilken är tidsplanen för dessa?


Som den nyvalde ordföranden Jean-Claude Juncker har sagt måste vi skapa en tålig energiunion med en framåtsyftande klimatpolitik. Målet måste vara att säkerställa överkomlig, trygg och hållbar energi för både företag och hushåll. De viktigaste inslagen i EU:s energiunion är tydliga: att minska den energimängd som vi använder och fortsätta att frikoppla energianvändningen från den ekonomiska tillväxten, att öka vår energitrygghet på ett sätt som är förenligt med bevarandet av Europas konkurrenskraft och gå över till en koldioxidsnål ekonomi, att öka andelen förnybara energikällor i den totala energimixen, att minska vårt beroende av importerad olja och gas, att diversifiera energikällor och leverantörer, att utvidga och integrera energiinfrastrukturen i hela EU och stärka vår kollektiva röst gentemot internationella partner – och allt detta inom en verklig inre energimarknad i EU och i vårt omedelbara grannskap.


Om jag godkänns som kommissionsledamot är den första arbetsuppgiften för mig och de kolleger som ska arbeta nära mig att omsätta denna komplexa utmaning i en ambitiös och integrerad reform och omorganisation av Europas energipolitik. Jag kommer att behöva ett nära samarbete med Europaparlamentet, rådet och andra berörda aktörer för att få rätt vision och för att skapa en bred enighet runt denna.


Klimat- och energiramen för 2030 kommer obestridligen att vara en nyckelkomponent i energiunionen. Den måste utvecklas till lagstiftningsförslag så att vi kan uppnå våra mål om minskade utsläpp av växthusgaser, förnybar energi och energieffektivitet, för att kämpa mot klimatförändringar och säkerställa vår ekonomis konkurrenskraft och vår försörjningstrygghet. Det arbete som redan utförts och det som återstår inom vårt inhemska ramverk kommer också att ge oss en bra position för att förbereda de viktiga klimatförhandlingarna i Paris nästa år.


Vi behöver också bygga vidare på den europeiska strategi för energitrygghet som kommissionen lade fram i maj 2014. På kort sikt är den viktigaste uppgiften för Miguel Arias Cañete och mig att säkra försörjningstryggheten för den kommande vintern, i händelse av brist på gas från Ryssland och Ukraina. Vi kommer att se till att det finns en handlingsplan på kort sikt om leveranserna avbryts, särskilt för de medlemsstater som är mest utsatta, i linje med behovet av solidaritet och ansvar från EU:s och dess medlemsstaters sida. Åtgärderna på medellång sikt kommer att behöva innefatta en översyn av förordningen om tryggad gasförsörjning och en bedömning av olika alternativ för gemensam upphandling av gas.


Kommissionen kommer att göra allt som står i dess makt för att hjälpa medlemsstaterna att övervinna de kritiska bristerna i vår energiinfrastruktur, genom att underlätta ett snabbt genomförande av de projekt av gemensamt intresse som förtecknas i strategin för energitrygghet. Energiinfrastrukturen måste moderniseras och utvidgas så att energi kan flöda fritt inom EU och så att vi eliminerar energiöar. Jag är medveten om att det kommer att bli en stor utmaning att säkerställa den nödvändiga finansieringen från regeringar, företag och hushåll. EU:s medel är begränsade, så innovativa finansieringsmekanismer krävs omgående för att stimulera och utnyttja investeringar i energimodernisering och för att motivera privata hushåll att investera i energieffektivitet. Det investeringspaket på 300 miljarder euro som den nyvalde ordföranden Jean-Claude Juncker tillkännagett kommer att vara det första större initiativet från det nya kollegiet, och jag ser fram emot ett nära samarbete med Jyrki Katainen och hans team när det gäller det viktiga bidrag som energi- och klimatpolitiken kan ge till investeringspaketet.


Det kommer att behövas mycket arbete för att fullborda den inre energimarknaden under den nya kommissionens mandatperiod, både för att fullständigt genomföra den befintliga lagstiftningen och vidareutveckla den inre energimarknaden. Vi behöver på nytt titta närmare på den inre energimarknaden, särskilt för att få till stånd mer regionalt samarbete. Detta kommer att inbegripa utveckling av ett energinät som kan hantera och distribuera energi från förnybara källor, som kan optimera användningen av överföringsinfrastrukturen och nå en situation där hushållen blir aktiva deltagare i nätet på både utbuds- och efterfrågesidan, och där konsumentpriserna styrs av marknadskrafter som tar hänsyn till alla externa effekter.


Förnybar energi är en stor utmaning. Uppriktigt sagt riskerar vi att förlora vår världsledande roll inom förnybar energi till nya aktörer såsom Kina och Brasilien. Men jag antar utmaningen från den nyvalde ordföranden Jean-Claude Juncker att göra Europas energiunion till världsledare inom förnybar energi. Därför kommer vi att lägga förslag om förnybar energi för att genomföra 2030 års klimat- och energipaket, fastställa de villkor som ska gälla för statligt stöd efter 2020, använda EU-medel för att genomföra projekt för förnybar energi på fältet, stimulera forskning och innovation i ny teknik för förnybar energi och förstärka den europeiska industrins konkurrenskraft. Samtidigt får vi inte bortse från den oro som väckts när det gäller hållbarheten för några delar av den förnybara energimixen: biodrivmedel och biomassa för kraftproduktion.


På samma sätt kommer vi att lägga fram nya idéer om energieffektivitet, i linje med den nyvalde ordförandens stöd för betydligt större insatser för att öka energieffektiviteten, inte bara för att minska energianvändningen utan också för att stimulera sysselsättning, tillväxt och investeringar som en del av den nyvalde ordförandens föreslagna paket på 300 miljarder euro. Byggnader står för 40 % av EU:s energianvändning. Renovering av det befintliga, allt äldre byggnadsbeståndet erbjuder enorma möjligheter att spara energi och sänka hushållsräkningarna, förutsatt att vi kan utforma rätt stödjande miljö för att detta ska ske, inklusive lättare tillgång till finansiering och tekniska tjänster.


Större solidaritet mellan medlemsstaterna är en nödvändig förutsättning för att skapa den europeiska energiunionen. Den nya kommissionen kommer att bedöma hur man bäst kan tillmötesgå behovet av att förena vår förhandlingskraft gentemot tredjeländer. Några har efterfrågat gemensam upphandling av gas för att minska de stora prisskillnader som enskilda medlemsstater ställs inför. Jag kommer att bedöma alternativen, i syfte att stärka EU:s förhandlingsposition, samtidigt som jag garanterar full respekt för våra regler för konkurrens och den inre marknaden, liksom för handelsrätten. Vi behöver också intensifiera vår energidiplomati mer allmänt, för att skapa bättre samstämmighet med större energipartner och för att främja en regelbaserad energistyrning genom IEA, G7, G20 och energistadgefördraget. Jag har för avsikt att arbeta hårt med detta under min mandatperiod, i nära samarbete med den höga representanten/vice ordföranden Federica Mogherini, liksom genom integrering av den energipolitiska agendan i vår grannskaps- och utvecklingspolitik, i nära samarbete med mina kolleger som ansvarar för dessa portföljer.


4. Kvaliteten på och insynen i lagstiftningsförslag


Hur kommer du personligen att se till att lagstiftningsförslagen håller hög kvalitet, att det råder full insyn i lobbyverksamheten (som riktar sig till dig och dina tjänsteavdelningar) och att det sker ett samstämt och välavvägt samråd med alla aktörer, samtidigt som hänsyn tas till behovet att utföra noggranna konsekvensbedömningar?


Kommissionen har tagit fram en sund praxis för faktabaserat politiskt beslutsfattande som inbegriper de energi- och klimatpolitiska områdena.


Konsekvensbedömningarna av kommissionens förslag har förbättrats betydligt under de två tidigare kommissionerna och vi behöver fortsätta denna utveckling. Förberedelserna för färdplanen för 2050 och 2030-ramen för klimat- och energipolitik var goda exempel. Dessutom genomförs ett antal förberedande externa studier regelbundet för att stödja den politiska utvecklingen.


Öppenhet är absolut nödvändig för att politiken ska uppnå full legitimitet och acceptans. Jag anser att öppenhetsregistret spelar en viktig roll för att uppnå detta, och att alla aktörer bör registreras. Politiska förslag bör grundas på omfattande offentliga samråd med alla berörda aktörer. När det gäller mitt ansvarsområde kommer jag att se till att berörda aktörers synpunkter grundligt återspeglas i konsekvensbedömningarna, liksom i kommissionens efterföljande beslutsfattande, och att de beaktas fullt ut i våra diskussioner med Europaparlamentet och rådet.


Jag kommer särskilt att engagera mig för att garantera att alla röster blir hörda och att kollegiets beslut grundas på fullvärdiga politiska alternativ som presenteras och diskuteras i konsekvensbedömningarna. Jag kommer också att lägga särskild tonvikt på etik och öppenhet avseende samtliga kontakter som jag och mina medarbetare har med berörda aktörer, om alla frågor som rör EU:s politik. I detta sammanhang kommer jag till fullo att stödja vårt nya åtagande om öppenhet och insyn som anges i de politiska riktlinjerna från den nyvalde ordföranden. Jag förbinder mig att offentliggöra alla kontakter och möten som jag har med branschorganisationer eller företag om alla frågor som rör utarbetande och genomförande av EU:s politik.


Min avsikt är också att förstärka utvärderingarna av befintlig lagstiftning för att kontrollera hur de fungerar och fastställa möjligheter att rikta om dess tillämpningsområde, att minska regelbördan och att förenkla de befintliga lagarna.


5. Samordning och samarbete


Hur kommer du, som vice ordförande med ansvar för energiunionen, att sköta samordningen med kommissionsledamöterna i ditt team och med de övriga vice ordförandena, vars politikområden påverkar, eller påverkas av, ditt politikområde? Hur kommer du att säkerställa ett fördjupat samarbete med de relevanta parlamentsutskotten?


Att garantera trygg, hållbar och överkomlig energi för konsumenterna innebär förändringar i många delar av de allmänna, rättsliga och politiska dagordningarna. Om jag godkänns kommer min roll att vara av två slag. För det första kommer jag att samordna arbetet med att skapa den europeiska energiunionen, som för samman olika strategier och instrument från områden som traditionellt har varit åtskilda. För det andra kommer jag att stödja Jyrki Katainen och hans team med investeringar i energinät, förnybar energi och energieffektivitet, som ett bidrag till nya arbetstillfällen, tillväxt och investeringspaket.


Detta arbete kommer att skapa viktiga synergieffekter. Till exempel behöver vi dra nytta av innovativ teknik genom forskning. Vi måste också hitta de rätta svaren för att hantera effekterna av livsmedels- kontra drivmedelsproduktion i jordbrukssektorn. Rättvisa konkurrensregler måste garantera likvärdiga villkor. Vi behöver en intelligent skattepolitik som innebär att förorenarna betalar. Vi måste använda smart informationsteknik i överförings- och distributionsnät. Allt detta går hand i hand med ett aktivt konsumentdeltagande på marknaden. Den externa delen av politiken hänger också samman med bland annat EU:s utvecklingspolitik inom ramen för Förenta nationernas millennieutvecklingsmål. Det är därför uppenbart att byggandet av vår energiunion kommer att kräva aktivt samarbete på nya sätt mellan flera av kollegiets ledamöter för att de ska lyckas slutföra ett av kommissionens viktigaste strategiska projekt.


Jag delar helt den framtida ordförandens avsikt att vårda det särskilda förhållandet mellan kommissionen och Europaparlamentet och dess utskott, med full respekt för ramavtalet. Med tanke på det breda tillämpningsområdet för min politiska agenda ser jag fram emot regelbundna och djupgående politiska diskussioner med i första hand ITRE- och ENVI-utskotten.


6. Kontroll och internationella förhandlingar


Vilka åtgärder kommer du att vidta för att underlätta de relevanta parlamentsutskottens kontroll av lagstiftnings- och icke-lagstiftningsförfaranden (däribland utarbetande av delegerade akter och genomförandeakter) och övervakning (uppföljning) av deras genomförande? Hur tänker du se till att de relevanta parlamentsutskotten hålls tillräckligt underrättade om alla internationella avtal inom ditt politikområde, med hänsyn till lärdomarna från förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar? Hur tänker du se till att EU intar ett enat förhållningssätt vid kommande internationella klimattoppmöten?


Jag är fast besluten att bygga upp en anda av ömsesidigt förtroende och öppenhet som gör det möjligt för oss att samarbeta till gagn för Europa och dess medborgare.


Jag är redo att regelbundet informera er om de framsteg som görs i internationella förhandlingar inom mitt kompetensområde och i nära samarbete med mina kollegor i kommissionen som arbetar med yttre förbindelser, på uppmaning från ITRE- eller ENVI-utskottet eller vid något annat lämpligt tillfälle. Det är viktigt för mig att ha en öppen dialog med utskotten, att ta del av er syn på internationella frågor och dra nytta av resultaten från parlamentets diplomatiska arbete. Det säger sig självt att ramavtalet utgör grunden för vårt ömsesidiga samarbete.


Jag är medveten om att skillnaden mellan delegerade akter och genomförandeakter som infördes genom Lissabonfördraget och olika kontrollmekanismer har lett till tvister mellan institutionerna under de senaste åren. Detta är en fråga av gemensamt intresse för alla institutioner. Jag stöder fullt ut fördragsenliga lösningar som säkerställer mer egenansvar och öppenhet. Enligt min mening måste de föras fram på horisontell nivå inom kommissionen, eftersom de berör alla ansvarsområden och är av interinstitutionell karaktär. Den förste vice ordföranden kommer att spela en avgörande roll i detta avseende. På de områden som faller inom mitt ansvarsområde kommer jag att se till att kommissionens befintliga åtaganden ligger i linje med samförståndsavtalet om delegerade akter och med ramavtalet med parlamentet, och att de respekteras fullt ut. Jag tänker särskilt på åtagandet att genomföra lämpliga och öppna samråd på expertnivå vid utarbetandet av delegerade akter och att se till att Europaparlamentet och medlemsstaterna får all relevant information. Det innebär också ett fullständigt iakttagande av bestämmelserna i ramavtalet med avseende på parlamentsexperters deltagande i expertgruppsmöten. För genomförandeakter finns det en tydlig och heltäckande rättslig ram i form av förordning (EU) 182/2011, och öppenhet säkerställs via registret över kommittéhandlingar.


När det gäller genomförande av redan antagen EU-lagstiftning, kommer jag att se till att kommissionen iakttar sina rapporteringsskyldigheter enligt den gällande lagstiftningen. Vid behov kommer jag också att se till att kommissionen, utöver dessa skyldigheter, även svarar på anmodanden om upplysningar och rapporterar till parlamentsledamöter inom ramen för vår regelbundna dialog. Jag vill försäkra er om att jag kommer att ta genomförandet och efterlevnaden av EU:s regelverk på lika stort allvar som den fortsatta utvecklingen av vår politik.


I internationella förhandlingar är EU:s verkan som störst när unionen talar med en röst. Detta gäller både för klimat- och energiområdet. Jag kommer därför att lägga stor vikt vid sammanhängande ståndpunkter utåt, mellan EU och dess medlemsstater och tvärs över klimat- och energiområdena, med tanke på de mycket betydande synergieffekterna.


På energiområdet finns det till dags dato några exempel på internationella avtal med EU som en part, men jag skulle vilja se mer av av dessa i framtiden. Detta är en väsentlig förutsättning om EU ska kunna tala med en röst för att säkra vår energiförsörjning och främja en hållbar övergång för våra energisystem. Vid förhandlingarna om dessa avtal kommer jag naturligtvis att följa de relevanta fördragsbestämmelserna, liksom ramavtalet, fullt ut.


I internationella klimatförhandlingar är det genom att fungera som en union som EU säkrade det banbrytande beslutet i Durban för att nå ett nytt globalt avtal som gäller för alla 2015. EU och dess medlemsstater har skaffat sig stor erfarenhet av att förhandla fram blandade avtal, inklusive sådana om klimatförändringar och andra multilaterala miljöavtal, och samordningen inom EU är fungerande och öppen. Jag anser att det är mycket viktigt att varje medlemsstat känner egenansvar för 2015 års avtal innan det antas och skrivs under. Endast på detta sätt kan vi garantera att alla medlemsstater kommer att ratificera detta rättsligt bindande avtal (så att det kan träda i kraft i god tid före 2020) och effektivt genomföra vad vi åtagit oss att göra.


För att EU ska kunna tala med en röst om klimat krävs också en stark, stödjande majoritet i parlamentet. Ratificeringen och genomförandet av ett nytt bindande globalt klimatavtal kommer att kräva parlamentets samtycke. Jag kommer, i nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för energi- och klimatåtgärder, att mycket noga informera parlamentet om hur förhandlingarna fortskrider. Före och efter mötena i Lima och Paris vill jag gärna diskutera förberedelserna och resultaten med parlamentet. Jag kommer också att fortsätta traditionen att ta emot en delegation från parlamentet vid viktiga förhandlingar, där jag kommer att tillhandahålla dagliga lägesrapporter.


På kärnenergiområdet slutligen är Europeiska atomenergigemenskapen part i alla större internationella konventioner som ingåtts under ledning av Internationella atomenergiorganet, och man har ingått flera avtal om kärntekniskt samarbete med tredjeländer. I enlighet med en praxis som överenskommits med Europaparlamentet kommer vi att fortsätta att hålla de relevanta parlamentsutskotten informerade om alla internationella avtal som förhandlas fram på grundval av Euratomfördraget.