Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

NOT FOUND !Valdis Dombrovskis

Utfrågning

 

Valdis Dombrovskis

Portfölj: Euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter - Vice ordförande
 
Dag 5 , måndag 6 oktober 2014 - 14:30 , Bryssel  
 
Frågor och svar
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda?


På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?


Jag var premiärminister i Lettland under tre regeringsperioder, från mars 2009 till januari 2014. Jag fick posten i en tid då Lettland genomgick den svåraste ekonomiska krisen i EU. Mina regeringars högsta prioritet var att återställa den ekonomiska tillväxten och sysselsättningen så fort och så övertygande som möjligt. Tack vare strukturella reformer och sunda offentliga finanser har Lettland tagit sig ur den djupa ekonomiska och sociala krisen och blivit en av de snabbast växande ekonomierna i Europa. Andra viktiga faktorer som bidrog till att vända utvecklingen var ekonomisk stimulans (främst genom att snabba upp användningen av EU-medel) och upprättande av ett nytt socialt skyddsnät för att hantera krisens sociala följder. Tidigare i år uppfyllde Lettland också Maastricht-kriterierna och kunde införa euron. Genom att förbereda landet för euron har vi visat vår tilltro till det europeiska projektets och eurons framtid, vid en tidpunkt då detta ifrågasattes av många andra. Vi hade inte kunnat nå denna framgång utan att föra regelbunden och tät dialog med arbetsmarknadens parter och andra berörda kring dessa mycket känsliga ekonomiska och sociala politiska beslut. En fungerade social dialog var en av de viktigaste faktorerna som gjorde att en majoritet av Lettlands invånare kunde förmås att acceptera impopulära beslut i den svåra situationen.


Eftersom jag var ledamot av Europeiska rådet deltog jag också aktivt i beslutsfattandet i samband med krisen i euroområdet och EU:s stärkta ram för finansiella och ekonomiska styrformer.


Dessförinnan vara jag ledamot i Europaparlamentet (2004–2009) där jag var ordinarie ledamot i budgetutskottet och suppleant i utskottet för ekonomi och valutafrågor. I år valdes jag in i Europaparlamentet en andra gång. Jag har varit invald i det lettiska parlamentet (Saeima) tre gånger (2002, 2010, 2011).


Mellan 2002 och 2004, innan Lettland gick med i EU, var jag Lettlands finansminister. Dessutom har jag varit medlem i Young Global Leaders i Världsekonomiskt forum (2005–2010).


Genom denna mångåriga politiska gärning, som täcker många olika politikområden på nationell nivå och EU-nivå, anser jag mig ha fått ingående kunskap om hur EU fungerar. Den har givit mig nödvändig erfarenhet för att som ledamot av Europeiska kommissionen bidra till en balans mellan social, ekonomisk och monetär politik och, mer specifikt, för att ta mig an de problem som den ekonomiska och monetära unionen står inför, för att bibehålla den gemensamma valutans stabilitet och för att arbeta mot sammanjämnkning inom EU mellan ekonomisk politik och finanspolitik å ena sidan och socialpolitik och arbetsmarknadspolitik å andra sidan. Om jag får Europaparlamentets godkännande kommer jag att arbeta hårt för att se till att målen för den gemensamma valutans stabilitet och markoekonomisk styrning är förenliga med social rättvisa och delaktighet.


Det som sporrar mig till att arbeta som kommissionens vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter är min tro på det europeiska samarbetet. Jag är övertygad om att ett ambitiösare och smartare Europa är det bästa svaret på de framtida geopolitiska och ekonomiska svårigheter som våra länder kommer att stå inför under 2000-talet. Vi måste bli starkare tillsammans. Men vi får inte underskatta de stora svårigheter som ligger framför oss. Jag tror att jag, om jag får uppdraget, skulle kunna bidra med värdefull politisk erfarenhet och solid kunskap till den nya kommissionen.


Vad gäller den strategiska dagordningen har den tillträdande ordföranden Juncker lagt fram ett antal väldefinierade prioriteringar i sina politiska riktlinjer. Om jag får uppdraget som vice ordförande blir jag ansvarig för att leda och samordna kommissionens arbete med bland annat den pågående reformen av den ekonomiska och monetära unionen, eurons stabilitet, solida offentliga finanser och social rättvisa som en grund för de nödvändiga strukturreformerna. För att åstadkomma samstämmig politik och faktiska resultat krävs det att en grupp bestående av flera kommissionsledamöter fokuserar på prioriterade frågor i sitt dagliga arbete. Jag anser att jag har en viktig funktion att fylla i detta sammanhang.


Som jag ser det kan prioriteringar ändras med tiden för att ta hänsyn till ny utveckling i och utanför Europa. Det är Europeiska kommissionens ordförandes uppgift att anpassa den strategiska dagordningen. Jag skulle vara honom fullt behjälplig i denna uppgift, inom mitt ansvarsområde och i dialog med EU:s institutioner, däribland Europaparlamentet, och ekonomiska och sociala aktörer.


Jag åtar mig att fullt ut följa de fördragsfästa skyldigheterna om oavhängighet och integritet, opartiskhet och tillgänglighet i enlighet med artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget. Jag försäkrar på heder och samvete att jag kommer att iaktta de etiska regler som föreskrivs i dessa artiklar och i uppförandekodexen för kommissionsledamöter.


I enlighet med uppförandekodexen för kommissionsledamöter har jag lämnat in och offentliggjort min förklaring om ekonomiska intressen. Om något förändras kommer jag omedelbart att uppdatera förklaringen.


Vidare åtar jag mig att undvika alla positioner eller situationer som kan sätta min oavhängighet, opartiskhet och tillgänglighet för kommissionen i fråga.


Jag kommer att avstå från alla andra offentliga ämbeten och från att bedriva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet. Jag åtar mig att omedelbart underrätta kommissionens ordförande om en situation med en möjlig intressekonflikt skulle uppstå under fullgörandet av mina officiella åligganden.

 
 
2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?


Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?


Som vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter skulle jag anförtros en viktig funktion som samordnare och företrädare i den nya kommissionen, om min utnämning får stöd. Jag kommer att arbeta i nära samarbete med de andra vice ordförandena och med flera andra kommissionsledamöter för att se till att vi lägger fram enhetliga, effektiva och ömsesidigt förstärkande åtgärder inom området för social och ekonomisk politik. Mitt mål skulle vara att föra samman dessa två politikområden som hörnstenar i en stark social marknadsekonomi i EU. Jag avser att agera som en katalysator och moderator och försöka underlätta samarbetet både inom kommissionen och gentemot utomstående parter. Mitt mål är att främja en gemensam dagordning för kommissionen som leder till konkreta resultat inom mina ansvarsområden. Jag skulle leta efter möjligheter till synergieffekter, stödja initiativ som är ömsesidigt förstärkande och se till att justera åtgärder som inte ligger i linje med våra gemensamma prioriteringar. Här tror jag att min erfarenhet som premiärminister skulle hjälpa mig att nå resultat.


Jag hoppas att jag kan räkna med parlamentets stöd i detta. Jag skulle satsa på att utveckla ett mycket nära samarbete med parlamentet och dess utskott och jag är förvissad om att en sådan process underlättas av det faktum att jag blivit invald till Europaparlamentet med direkt politiskt stöd från Lettlands medborgare. Jag skulle regelbundet närvara vid plenarmöten och utskottsmöten och jag skulle hålla mig tillgänglig för informella diskussioner samt stå i ständig bilateral kontakt med parlamentsledamöter, särskilt ordförandena i de aktuella utskotten. Jag ger mitt fulla stöd till den tillträdande ordförandens ambition att förstärka det speciella band som finns mellan de två institutionerna. Vidare noterar jag den tillträdande ordförandens instruktion om en politisk och icke-teknokratisk dialog med Europaparlamentet.


Jag kommer att leda och organisera kommissionens representation inom mitt ansvarsområde så att kommissionen närvarar så mycket som möjligt på politisk nivå i utskottssammanträden och trepartsförhandlingar. Enligt min åsikt erbjuder kommissionens nya arbetsmetod och de vice ordförandenas samordnande roll ett betydande mervärde för den speciella relationen mellan Europaparlamentet och kommissionens.


Europaparlamentet representerar unionens medborgare och är därför en viktig källa till legitimitet. Kommissionen är ansvarig inför Europaparlementet och beroende av dess stöd. Om jag får uppdraget kommer jag som ledamot av kommissionen att ta detta ansvar på stort allvar. Utan att det påverkar principen om kommissionens kollegiala ansvar tar jag på mig personligt politiskt ansvar för de områden som tilldelas mig, i linje med ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen.


Vad gäller att följa upp och beakta parlamentets ståndpunkter kan jag försäkra om att detta kommer att göras med största noggrannhet. Samsyn mellan kommissionen och medlagstiftarna är en viktig del av en framgångsrik politisk dagordning. Inom mitt ansvarsområde, och särskilt vad gäller ekonomisk styrning, åtar jag mig att personligen diskutera parlamentets åsikter och integrera dem i kommissionens arbete. Jag kommer att tillämpa bestämmelserna i ramavtalet och, när det gäller mina ansvarsområden, se till att kommissionen ger svar på de resolutioner och anmodanden som parlamentet lägger fram i enlighet med artikel 225 i EUF-fördraget inom tre månader efter det att de antagits. I detta sammanhang stöder jag till fullo den tillträdande ordföranden Junckers åtagande att den kommande kommissionen ska ägna betänkanden som avser lagstiftningsinitiativ särskild uppmärksamhet.


Vid skriftliga svar inom tidsgränsen på tre månader, skulle jag ta hänsyn till läget i de interna förberedelserna och diskussionerna inom kommissionskollegiet, nödvändigt och omfattande samråd med berörda parter och en solid konsekvensbedömning, vilket återspeglar vårt gemensamma intresse av god lagstiftningskvalitet och en korrekt rättslig ram.


Självfallet står jag bakom, och åtar mig att helt och fullt att tillämpa, principen om jämlik behandling mellan Europaparlamentet och rådet vad gäller tillgång till möten eller information, i linje med bestämmelserna i ramavtalet.

 
 
Frågor från utskottet för ekonomi och valutafrågor

Euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter


3. Att hantera utmaningar förknippade med EMU


Är du säker på att EU-ramen för styrning räcker för att i framtiden undvika betalningsbalansproblem och en statsskuldkris, och för att garantera hållbar tillväxt och sysselsättning? Vad tror du om EMU:s framtid och hur kommer du se till att gemenskapsmetoden respekteras i alla eurorelaterade frågor och att Europaparlamentet är fullt involverat? Vad kommer kommission att ha för roll om man återigen måste hjälpa ett land i svårigheter? Vad har man lärt sig av erfarenheten med trojkan? Hur har du tänkt att genomföra Europaparlamentets rekommendationer i dess trojkarapport?


Till följd av krisen har man tagit flera viktiga steg för att åtgärda svagheterna i den ekonomiska och monetära unionens struktur. Bland annat har ekonomisk styrning och budgetövervakning stärkts betydligt, särskilt genom införandet av den europeiska planeringsterminen för samordning av EU-medlemsstaternas ekonomiska politik och finanspolitik, och finansiella stödmekanismer har inrättats. Det är av högsta vikt att denna nya ram tillämpas fullt ut av EU:s institutioner och medlemsstater. Strukturreformer och sunda offentliga finanser är en absolut nödvändighet för ett bättre klimat för investeringar och sysselsättning. För framtiden behövs ytterligare arbete för att fullborda den ekonomiska och monetära unionens struktur och göra den mer motståndskraftig och konsekvent.


Att gå vidare med den ekonomiska och monetära unionen under den kommande femårsperioden kommer att bli en av den nya kommissionens viktigaste uppgifter och jag skulle i detta arbete utgå från planen för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union, rapporten från de fyra ordförandena och kommissionens meddelande om EMU:s sociala dimension.


I linje med tillträdande ordförande Junckers åtagande skulle jag under första året av kommissionens nya mandat genomföra förberedande arbete och lägga fram lagstiftningsförslag och andra initiativ för att fördjupa vår ekonomiska och monetära union, med fast förankring i gemenskapsmetoden.


Den första åtgärden kommer att vara en översyn av paketen med lagstiftningsakter om ekonomisk styrning (ˮsix-packˮ och ˮtwo-packˮ) där hänsyn tas till vikten av att bibehålla den stabilitet som de har givit till vår stärkta ekonomiska styrning.


Som ett andra steg skulle jag titta på hur nödvändiga strukturreformer i medlemsstaterna skulle kunna gå framåt och påskyndas. I detta arbete ingår en reflektion över hur man kan förbättra de faktiska resultaten av utfästa reformåtaganden och hur man kan uppmuntra till ytterligare strukturreformer på längre sikt. För att göra Europa mer attraktivt för sysselsättning och investeringar behöver vi fungerande marknader för arbete, kapital och varor och ett positivt företagsklimat. Vi kan också titta på möjligheten till ytterligare ekonomiska incitament för att driva reformer och, på längre sikt, undersöka möjligheten till specifik finanspolitisk kapacitet för euroområdet, vid behov.


Som tredje punkt skulle jag arbeta för att ta fram ett förslag till en ändamålsenligare extern representation för den ekonomiska och monetära unionen Till sist vill jag nämna vikten av god kommunikation. Detta måste utgöra en integrerad del av politiken för att involvera medborgarna och få bredast möjliga stöd för att gå vidare med och fördjupa den ekonomiska och monetära unionen.


Jag anser att den ekonomiska och monetära unionen måste stärkas och fördjupas för att stödja vår gemensamma valuta, samtidigt som konvergensen generellt måste stärkas i EU som helhet. En rättvis fördelning av vinsterna i en monetär union hänger starkt samman med politiska ramar som förhindrar att stora makroekonomiska obalanser ackumuleras och som underlättar smidig makroekonomisk anpassning. Sund ekonomisk politik som grundas på strukturreformer och försiktiga finanspolitiska åtgärder har redan resulterat i minskade interna betalningsbalansproblem under de senaste åren och fungerar som skydd mot statsskuldkriser.


Arbete med att stärka EMU:s sociala dimension har pågått sedan förra året. Ett antal ekonomiska och sociala indikatorer har införts i de ekonomiska styrinstrumenten så att vi kan få en bättre bild av riskerna för sociala problem och arbetslöshetsproblem samt upptäcka sociala utvecklingstendenser på ett mer exakt sätt. Det är nödvändigt att göra det mesta av denna ram och utnyttja den maximalt.


Det har gjorts vissa framsteg med att involvera Europaparlementet i frågor som rör euroområdet, men man bör överväga att gå längre. I de nya styrformerna för den Europeiska stabilitetsmekanismen och i fördraget om stabilitet, samordning och styrning finns det till exempel inga bestämmelser som ger Europaparlementet full granskningsmöjlighet. I sin plan för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union föreslog kommissionen att den Europeiska stabilitetsmekanismen och andra mellanstatliga avtal skulle integreras i gemenskapsramen. Detta har många komplicerade rättsliga och politiska aspekter och kan inte uppnås på kort sikt, men jag är fast besluten att arbeta mot detta mål under den kommande mandatperioden.


De program som har satts upp för att hjälpa länder i svårigheter har gjort det möjligt att undvika oordnade betalningsinställelser och begränsa spridningen. Under nästa mandatperiod skulle jag, mot bakgrund av vad vi har lärt oss, se över hur vi beviljar villkorat stabilitetsstöd till euroländer i svårigheter, om detta behov uppstår igen i framtiden. Som del av detta arbete skulle trojkans roll ses över, bland annat möjligheten att så småningom ersätta den med en mer demokratiskt legitim och redovisningsskyldig struktur, som har sin grund i de europeiska institutionerna med ökad parlamentarisk kontroll både på europeisk och nationell nivå. Jag delar tillträdande ordförande Junckers åsikt att man i ett eventuellt framtida fall måste lägga stor vikt vid att göra en systematisk bedömning av sannolika sociala och ekonomiska konsekvenser av föreslagna programåtgärder. Utöver finanspolitiska hållbarhetsbedömningar bör alltså sociala konsekvensbedömningar vara en integrerad del av eventuella framtida villkorade stabilitetsstödprogram för euroländer.


4. Konvergens av finanspolitiken och den ekonomiska politiken


Hur kommer du att använda din roll för att förbättra konvergensen mellan medlemsstaternas olika typer av finanspolitik och ekonomisk politik, både inom och utanför euroområdet, så att makroekonomiska obalanser minskar och att en utveckling mot återhämtning i vissa medlemsstater inte hämmas av en ekonomisk utveckling i andra? Förutom detta, tänker du föreslå en ny strategi för att genomföra det arbete som de fyra ordförandena har gjort och kommissionens plan för att garantera en verklig ekonomisk och monetär union?


Om jag utnämns till kommissionsledamot kommer jag under mitt mandat från tillträdande ordförande Juncker att leda kommissionens arbete med den europeiska planeringsterminer för samordning av ekonomisk politik. Detta är vårt viktigaste instrument för att främja konvergens och minska makroekonomiska obalanser genom tät samordning av medlemsstaternas finanspolitik och ekonomiska politik vid rätt tidpunkt. I denna uppgift kommer jag att nära samarbeta med andra kommissionsledamöter, i synnerhet ledamöterna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet, och för ekonomiska och finansiella frågor, skatter och tullar. Detta bör resultera i balanserad politisk vägledning till medlemsstaterna som tar nödvändig hänsyn till både ekonomi, sysselsättning och den sociala dimensionen. Jag tror att en sådan samordningsfunktion för att genomföra den europeiska planeringsterminen kommer att bidra till ökad enhetlighet mellan finanspolitik, ekonomisk politik och socialpolitik. Den kommer också att främja en närmare samordning mellan ekonomisk politik och socialpolitik inom och utanför euroområdet.


I enlighet med mitt mandat kommer jag att övervaka och koordinera den årliga cykeln för samordning av den ekonomiska politiken. Jag kommer också att satsa på att stärka och effektivisera processen för den europeiska planeringsterminen. Jag kommer att ägna särskild uppmärksamhet åt att stärka den ekonomiska styrningens multilaterala dimension och inbördes granskning bland medlemsstaterna, söka bättre förankring på nationell nivå vilket är nödvändigt för ett bättre genomförande samt stärka den demokratiska ansvarsskyldigheten.


En reform av den europeiska planeringsterminen är naturligtvis nära sammanlänkad med fördjupat samarbete inom EMU. Genom den förestående översynen av lagstiftningspaketet ˮsix-packˮ och diskussioner om nya instrument för det ekonomiska övervakningssystemet kommer jag till exempel att sträva efter mer omfattande förhandssamordning av planer på stora ekonomiska reformer och andra förbättringar. I samband med nästa steg för den framtida ekonomiska och monetära unionen kommer jag också att överväga att effektivisera den befintliga EU-ramen för ekonomisk övervakning. Den består av ett stort antal komplicerade sekundärrättsakter och mellanstatliga övervakningsarrangemang och är svår att förklara för utomstående.

 
 
Frågor från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

5. Arbetsmetoder


Hur anser du att rollen för den vice ordföranden med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter ska utvecklas under den kommande mandatperioden? Hur kommer du att utöva din rätt att påverka initiativ som läggs fram av kommissionsledamöterna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden? [Se Junckers skrivelse till dig med uppdragsbeskrivningen: ”I regel kommer jag inte att ta med ett nytt initiativ i kommissionens arbetsprogram, eller ta upp det på kollegiets dagordning, om det inte har rekommenderats till mig av en av de vice ordförandena på grundval av sunda argument och ett tydligt innehåll som överensstämmer med de prioriterade projekten i de politiska riktlinjerna.”] Hur kommer du att förbättra Europaparlamentets medverkan i arbetet med att utforma delegerade akter, särskilt vad gäller information om och tillträde till expertmöten? Kan du åta dig att förbättra översändandet av sekundärlagstiftning och dokument i samband med kommittéförfaranden?


Jag ser posten som vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadernas parter som ett konkret uttryck för den förändring som den tillträdande ordföranden har utlovat för att jämställa ekonomiska och sociala frågor och för att stärka den sociala dialogen.


Här vill jag lägga mycket arbete på att konsolidera, komplettera och förenkla systemet för ekonomisk styrning så att det får bättre social legitimitet. I arbetet med att leda den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken skulle jag, i nära samarbete med de berörda kommissionsledamöterna, se till att målen för en stabil gemensam valuta och stabila offentliga finanser kompletterar varandra. En viktig del av mitt mandat skulle vara att – mot bakgrund av det förberedande arbete som redan har gjorts, särskilt planen för en djupgående och verklig ekonomisk och monetär union och rapporten från de fyra ordförandena – arbeta för att fördjupa den ekonomiska och monetära unionen, samtidigt som Europas sociala dimension beaktas till fullo.


Som vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter, och i nära samarbete med kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet, skulle jag sträva efter att ge ny kraft till den sociala dialogen på EU-nivå. Jag anser att detta är ett nödvändigt inslag i EMU:s sociala dimension och en viktig del av EU:s sociala marknadsekonomi. Min ansats kommer att vara att inrikta mig på sakinnehåll – en utväxling mellan arbetsmarknadens parter som utmynnar i faktiska resultat som kommer medborgarna till godo.


Som vice ordförande med ansvar för euron och dialogen mellan arbetsmarknadens parter skulle jag arbeta väldigt nära vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft och flera kommissionsledamöter, bland annat ledamoten med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetsmarknadens rörlighet. Grundat på min erfarenhet som premiärminister avser jag att fungera som samordnare och medlare, och som ett stöd för de andra kommissionsledamöternas arbete. Jag kommer att se till att kommissionskollegiet uppnår de resultat som den tillträdande ordföranden har utlovat i sina politiska riktlinjer. I enlighet med mitt mandat skulle jag särskilt sträva efter att uppnå samstämmighet och balans mellan socialpolitik och ekonomisk politik.


Vad gäller lagstiftning är jag medveten om att distinktionen mellan delegerade akter och genomförandakter och de olika kontrollmekanismerna har lett till en del kontroverser mellan institutionerna i lagstiftningsförfarandena under de senaste åren. Detta är en fråga av gemensamt intresse för alla institutioner och vi måste samarbeta för att finna gemensamma, fördragsenliga lösningar på dessa problem. Reflektioner pågår med tankegångar om hur större egenansvar och transparens ska kunna garanteras. Jag stödjer dessa insatser fullt ut. Enligt min mening måste de föras fram på horisontell nivå inom kommissionen, eftersom de berör alla ansvarsområden och är av interinstitutionell karaktär. Jag anser att den nya kommissionen kommer att vara väl rustad för att hantera dessa frågor tack vare den förste vice ordförandens roll.


På de områden som faller inom mitt ansvarsområde kommer jag att se till att kommissionens befintliga åtaganden respekteras fullt ut, i linje med samförståndsavtalet om delegerade akter och ramavtalet med parlamentet. Detta gäller särskilt åtagandet att genomföra lämpliga och öppna samråd på expertnivå vid utarbetandet av delegerade akter och att se till att Europaparlamentet och medlemsstaterna får all relevant information. Det innebär också ett fullständigt iakttagande av bestämmelserna i ramavtalet med avseende på parlamentsexperters deltagande i expertgruppsmöten. Det är för mig en självklarhet att kommissionen alltid är tillgänglig för att svara på parlamentets frågor. För genomförandeakter har en komplett och tydlig rättslig ram inrättats genom förordning (EU) nr 182/2011 och öppenhet säkerställs genom registret över kommittéhandlingar.


6. Prioriteringar


Vad tänker du främst prioritera inom ditt ansvarsområde med tanke på den sociala kris och sysselsättningskris, särskilt ungdomsarbetslösheten, som råder i flera medlemsstater? Vad tänker du göra för att stärka den sociala dimensionen och sysselsättningsaspekterna i den europeiska planeringsterminen och arbetsmarknadens parters deltagande på området för ekonomisk styrning? Hur kommer du att stärka Europaparlamentets roll i den ekonomiska styrningsprocessen? Hur kommer du att främja dialogen mellan arbetsmarknadens parter och deras roll i EU som helhet? Vilka specifika lagstiftnings- och andra icke-lagstiftningsinitiativ på området för sysselsättning, socialpolitik och rörlighet på arbetsmarknaden tänker du lägga fram tillsammans med nominerade kommissionsledamoten Thyssen, och vilken är tidsplanen för dessa?


Fler jobb genom ökade investeringar och stärkt konkurrenskraft tillhör de viktigaste prioriteringarna för tillträdande ordförande Juncker och hans kommission. Jag kommer att arbeta mycket nära vice ordföranden med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft och de berörda kommissionsledamöterna för att nå resultat på detta område.


Arbetslösheten, även för ungdomar, måste åtgärdas på ett heltäckande och övergripande sätt. I detta ingår investeringar i humankaital, ett attraktivt företagsklimat och en stärkt inre marknad för att frigöra investeringar och skapa jobb i EU. I dessa strävanden kommer jag att arbeta aktivt med kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet.


För att förbättra anställbarheten är det helt nödvändigt att investera i humankapital genom utbildning av hög kvalitet, hjälp till elever att utveckla rätt kompetens, anpassning av aktuella och framtida arbetsmarknadsbehov och underlättande av en smidig övergång mellan skola och arbetsliv. Här måste vi se till att ungdomsgarantin inom sysselsättningsinitiativet för ungdomar är effektiv och ger resultat. Detta kräver nära samarbete mellan alla berörda parter.


På samma sätt måste vi för att minska fattigdom och social utslagning göra de sociala skyddsnäten effektivare, investera i barn och ungdom och aktivera utvecklande åtgärder som är anpassade till människors behov. Insatser för att främja inkluderande arbetsmarknader genom att åtgärda diskriminering och undanröja andra hinder för arbetsmarknadsdeltagande bidrar dessutom i allt högre grad till ökad sysselsättning. Genomförande av politiska EU-riktlinjer och användning av EU-medel för nödvändiga reformer kommer att uppmuntras.


Dessutom kommer den ekonomiska tillväxten att stimuleras genom att företagsklimatet förbättras tack vare en förenkling av administration och regler för företag samt effektivare offentlig förvaltning och rättsliga system, vilket samtidigt hjälper människor att få jobb. Jag är övertygad om att alla kommissionsledamöter, genom att arbeta som ett lag, kommer att kunna lägga fram väl integrerade initiativ som kompletterar och förstärker varandra. Jag skulle framförallt bidra till det ambitiösa paketet för sysselsättning, tillväxt och investeringar som kommer att vara den nya kommissionens högsta prioritet.


Jag delar åsikten att en av de viktigaste prioriteringarna för kommissionsledamoten med ansvar för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och arbetskraftens rörlighet är att hjälpa den unga generationen att få arbete under anständiga villkor, främja arbetskraftens fria rörlighet och ytterligare stärka befolkningens kompetensnivå. Vi måste se till att sysselsättning och sociala överväganden beaktas i beslutsfattandet. Kampen mot utanförskap och fattigdom bör stå högt på kommissionens dagordning. Det krävs ny politisk kraft för att specifikt ta itu med den växande klyftan mellan fattiga och rika i Europa.


I arbetet med att leda den europeiska planeringsterminer för samordning av ekonomisk politik skulle jag sträva efter att jämställa sociala frågor, ekonomiska frågor och sysselsättningsfrågor. Bland annat innebär detta att fullt ut utnyttja den information som finns tillgänglig genom resultattavlan för sysselsättningsindikatorer och sociala indikatorer, stärka vår landspecifika kunskap och gå vidare med att förbättra den politiska vägledningen för strukturreformer. Vad gäller konkret politik för att hjälpa medlemsstaterna att lösa arbetslöshetsfrågan anser jag att kommissionen måste fortsätta att uppmuntra till nödvändiga nationella reformer för att göra arbetsmarknaderna mer flexibla, öppna och inkluderande och för att göra arbetsmarknadspolitiken mer riktad och effektiv så att fler jobb skapas i EU. Politiska insatser behövs också för att komma åt problemen med kompetensglappet och övergången från skola till arbetsliv, samt för att hjälpa företag att anställa fler och för att främja entreprenörskap.


Jag skulle också vilja använda funktionen som vice ordförande för att främja den sociala dialogen och involvera arbetsmarknadens parter i större utsträckning, särskilt i arbetet med ekonomisk styrning och den europeiska planeringsterminen. De redan befintliga strukturerna för social dialog måste användas aktivt. Jag kommer att uppmuntra till social dialog på teknisk nivå inom kommittén för den sociala dialogen och, när det gäller aktuella frågor, särskilt i utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Resultaten kan sedan bilda underlag för arbetet med den europeiska planeringsterminen. Vad gäller social dialog på politisk nivå skulle jag föra regelbundna samtal om ekonomiska och sociala prioriteringar inom det sociala trepartstoppmötet och rådfråga berörda parter på det sociala området före antagandet av den årliga tillväxtundersökningen, såsom kommissionen föreslog redan 2013.


Den europeiska planeringsterminen för samordning av ekonomisk politik är en gemensam process för de europeiska institutionerna och medlemsstaterna och jag vill ha ett nära samarbete med Europaparlamentet i detta sammanhang. Jag anser att Europaparlamentet bör ha en betydande roll.


Om jag får uppdraget som kommissionsledamot skulle jag arbeta för att utnyttja den ekonomiska dialogen fullt ut, med dess möjligheter till diskussioner mellan Europaparlamentet, rådet, kommissionen, Europeiska rådet och Eurogruppen. Jag kommer att delta i diskussionerna om kommissionens årliga tillväxtundersökning och hålla aktiv kontakt med parlamentet angående de problem på nationell nivå som kommissionen identifierar, samt angående kommissionens bedömning om hur de landsspecifika rekommendationerna genomförs. Jag skulle också uppmuntra till att kommissionen deltar i möten mellan företrädare för Europaparlamentet och nationella parlament under den europeiska planeringsterminen.