Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

NOT FOUND !Dimitris Avramopoulos

Utfrågning

 

Dimitris Avramopoulos

Portfölj: Migration och inrikes frågor
 
Dag 2 , tisdag 30 september 2014 - 13:30 , Bryssel  
 
Leder utfrågningen
 Ansvarigt för utfrågningen  Associerat till utfrågningen
 
Frågor och svar
 
1. Allmän kompetens, engagemang för EU och personlig oavhängighet

Vilka av dina personliga kvalifikationer och erfarenheter är särskilt viktiga för uppdraget som kommissionsledamot och främjandet av det europeiska allmänintresset, särskilt inom det område som du skulle ansvara för? Vad sporrar dig? Hur kommer du att bidra till att driva kommissionens strategiska agenda?


På vilket sätt kan du inför Europaparlamentet garantera din personliga oavhängighet, och hur kan du garantera att din tidigare, nuvarande eller framtida verksamhet inte på något sätt skulle kunna innebära att fullgörandet av dina skyldigheter inom kommissionen ifrågasätts?


Under hela min politiska karriär har jag arbetat för en demokratisk stat som styrs av rättstatsprincipen, och som svarar mot medborgarnas behov. Samtidigt har jag alltid kämpat för att få till stånd de nödvändiga politiska synteser som leder till resultat. Jag har stått över alla småaktiga politiska och ideologiska dogmer och varit hängiven tre grundläggande politiska värden: effektivitet, redovisningsskyldighet och politisk syntes. Jag har alltid hävdat att demokrati är konsten att skapa syntes. Att knyta samman dessa tre värden är vad EU:s medborgare begär av oss idag.


Under mitt uppdrag som Atens borgmästare, som jag innehade under två på varandra följande mandatperioder, mötte jag den första vågen av olaglig invandring och utvecklade innovativa kommunala socialtjänster för omsorg och stöd till en befolkningsgrupp som kämpade med socialt utanförskap. Jag införde även Cities Diplomacy som är en väg att tillsammans med borgmästare i hela världen tackla utmaningar och problem knutna till städerna, däribland den viktiga utmaningen att skapa social sammanhållning. Som minister för turism lade jag grunderna till en hållbar och öppen tillväxtpolitik för turismsektorn som har präglat den snabba utvecklingen inom grekisk turism och främjat bilden av Grekland och hållbar turism i hela världen. Som minister för hälsa och social solidaritet fick jag uppleva den europeiska välfärdsstatens potential men också dess tillkortakommanden. Jag såg till att alla irreguljära invandrare fick fri sjukvård från det nationella hälso- och sjukvårdssystemet i Grekland. Som utrikesminister arbetade jag mycket intensivt för att utveckla Greklands roll som stabiliserande faktor i en turbulent geopolitisk omgivning präglad av instabilitet och nya hot. Som försvarsminister, slutligen, arbetade jag för att fördjupa det europeiska försvars- och säkerhetssamarbetet. Motivationen bakom detta var min övertygelse att solidaritet och delat ansvar är de enda alternativen vi har om Europa ska kunna möta dagens utmaningar på säkerhetsområdet.


Jag betraktar ansvarsområdet migration och inrikes frågor som en avgörande politisk, social, kulturell och humanitär utmaning. EU-politiken på området migration och inrikes frågor kommer att bli ett test på sammanhållningen mellan våra samhällen och skyddet av våra europeiska grundläggande rättigheter. Den kommer dessutom att bli ett avgörande test för EU-projektets legitimitet. I detta avseende är den utmaning vi har framför oss inte någon teknokratisk uppgift. Den är framför allt ett politiskt företag som kräver effektivt internationellt samarbete, strategisk planering, koalitionsbildning och solidaritet. Vad vi främst behöver är en förebyggande strategi både vad gäller migration och inrikes frågor, som kan begränsa kostnaderna för åtgärder. Vi behöver också en bred syn på migration, säkerhet och rättigheter, vilket kommer att innebära ett nära samarbete med Europaparlamentet.


Vad gäller frågan om min oavhängighet försäkrar jag att jag kommer att följa bestämmelserna i artikel 17 i fördraget om Europeiska unionen och uppförandekodexen för kommissionsledamöter fullt ut och att jag kommer att utföra mina uppgifter i enlighet med principerna om oavhängighet och opartiskhet. Jag vill dessutom understryka att min intresseförklaring enligt uppförandekodexen för kommissionsledamöter är fullständig och tillgänglig för allmänheten. Min förklaring kommer att uppdateras om det blir nödvändigt eller om kodexen skulle ändras.


Vidare stöder jag helt och fullt vårt nya åtagande om öppenhet och insyn som fastställts i riktlinjerna av den tillträdande ordföranden. Jag förbinder mig att offentliggöra alla mina kontakter och möten med yrkesorganisationer eller egenföretagare i alla frågor som har att göra med beslutsfattande och genomförande av EU-politiken.

 
 
2. Förvaltning av ansvarsområdet och samarbete med Europaparlamentet

Hur skulle du uppfatta din uppgift som ledamot av kommissionskollegiet? På vilket sätt skulle du betrakta dig själv som ansvarig och redovisningsskyldig inför Europaparlamentet för ditt och dina avdelningars handlande?


Vilka specifika åtaganden är du redo att göra i fråga om ökad öppenhet, ökat samarbete med Europaparlamentet och effektiv uppföljning av Europaparlamentets ståndpunkter och önskemål om lagstiftningsinitiativ? Är du beredd att förse både parlamentet och rådet med samma uppgifter och handlingar när det gäller planerade initiativ och pågående förfaranden?


Som kommissionsledamot med ansvar för migration och inrikes frågor kommer jag, om jag får uppdraget, att ta fullt ansvar för min verksamhet, mina förslag och mina initiativ under iakttagande av principen om kollegialt ansvar. Den kommission som presenteras av den tillträdande ordföranden är annorlunda organiserad än sina föregångare. Därför kommer jag att samarbeta nära med förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning, kontakter mellan institutionerna, rättstatsprincipen och stadgan om de grundläggande rättigheterna, som kommer att styra och samordna det arbete som jag och kommissionären för rättvisa, konsumentfrågor och jämställdhet utför. Jag kommer att utforska synergimöjligheter med unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/vice ordförande för Europeiska kommissionen, och jag kommer att samarbeta med alla övriga kommissionärer, särskilt på områdena krishantering, utveckling, handel och sysselsättning, Det kommer att pågå ett konsekvent och kontinuerligt samarbete mellan de olika kommissionsledamöterna.


Mitt mål är tydligt: de beslut som fattas av kollegiet på området migration och inrikes frågor måste vara framåtblickande, kostnadseffektiva och fokuserade.


Jag är fast besluten att upprätta ett nära och politiskt samarbete med Europaparlamentet, baserat på förtroende och ömsesidig respekt. Jag kommer att vara redovisningsskyldig inför er och önskar upprätthålla ett regelbundet, fruktbart och konstruktivt samarbete med LIBE-utskottet.


Jag är öppen för en regelbunden dialog under full insyn där bägge medlagstiftare är likvärdiga. Jag avser framför allt att hålla LIBE-kommittén fullt informerad om förhandlingar av internationella avtal, i enlighet med fördragets bestämmelser och linje med ramavtalet.


När det gäller uppföljningen av Europarlamentets ståndpunkter och önskemål kommer jag att tillämpa bestämmelserna i ramavtalet och, inom mitt ansvarsområde, se till att kommissionen svarar på de resolutioner och önskemål från parlamentet som görs på grundval av artikel 224 i EUF-fördraget inom tre månader efter att de antagits. I detta sammanhang stöder jag helt och hållet de åtaganden som gjorts av tillträdande ordförande Juncker om att den nya kommissionen kommer att vara särskilt uppmärksam på betänkanden som avser lagstiftningsinitiativ.

 
 
Frågor från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor:

3. Fråga


Vilka kommer att bli dina två prioriteringar på området för migration och inrikesfrågor? Vilken specifik metod kommer du att tillämpa för att dessa båda prioriteringar ska bli verklighet?


Är du beredd att på begäran delta i en frågestund med LIBE-utskottet för att se över dessa prioriteringar och diskutera relevanta aktuella frågor?


Den tillträdande ordföranden har gjort klart att det är en topprioritet att upprätta en ny europeisk strategi för laglig migration. Det nuvarande ekonomiska klimatet gör tillsammans med de demografiska utmaningarna och en krympande befolkning i arbetsför ålder det nödvändigt att locka specifikt kunnande och särskilda talanger till den europeiska arbetsmarknaden. I mitt svar på fråga 4 går jag djupare in på mina prioriteringar vad gäller laglig migration.


Utöver detta kommer min första prioritering att vara att göra allt som står i min makt inom ramen för mitt mandat för att på ett effektivt sätt hantera migrationstrycket vid våra gränser, med full respekt för de grundläggande rättigheterna. Så länge den humanitära katastrofen till följd av inbördeskriget i Syrien, Irakkrisen och instabiliteten i vårt vidare grannskap pågår, kommer vi också att se ett stort antal människor från olika delar av världen söka internationellt skydd. Och andra kommer att fortsätta att söka nå Europa för att komma undan krig och fattigdom. För att förhindra de tragedier där människor dör på havet när de försöker ta sig in i Europeiska unionen måste vi agera på flera nivåer.


Vi måste dra dem inför rätta som utnyttjar nödlidande människor och som är skyldiga till att tusentals migranter dör. Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer jag att särskilt uppmärksamma kampen mot människosmuggling. Vi måste försäkra oss om att europeiska gränskontrollenheter sätts in vid de avsnitt längs våra yttre gränser där trycket är starkast och alla medlemsstaters deltagande måste bli en regel. Vi måste också titta på om Frontex behöver förstärkas ytterligare och genomförbarheten när det gäller detta.


Ökade kontakter med ursprungs- och transitländerna och ett fullständigt och konsekvent genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet kommer också att vara centralt för detta.


Den andra prioriteringen kommer att vara att ta itu med de mångfacetterade utmaningarna på säkerhetsområdet. Vi måste hålla Europa tryggt och säkert. Detta måste göras med full respekt för de grundläggande rättigheterna, i överensstämmelse med Schengenreglerna som gör det möjligt för människor att resa utan inre gränskontroller, och utan att skapa en ”Fästning Europa”. Jag kommer att ha som prioritering att stärka integreringen av de grundläggande rättigheterna i EU:s politik för inre säkerhet, i full samordning med den framtida vice ordföranden med ansvar för grundläggande rättigheter.


Med allt detta i åtanke finns det ett trängande behov av att trappa upp kampen mot terrorismen, särskilt genom att ta tag i problemet med de så kallade utländska kombattanterna. EU måste hjälpa medlemsstaterna att bemöta detta hot genom insatser för att förhindra och motverka radikalisering och med verktyg som kan avslöja de utländska kombattanternas resvägar. Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer jag att arbeta för att fastställa operativa åtgärder som kan ge verkliga resultat i kampen mot terrorismen.


Jag anser att EU behöver ge en ny innebörd åt brottsbekämpningens roll i den digitala tidsåldern. Tillgängligheten till uppgifter om elektronisk kommunikation är ett verktyg med avgörande betydelse för brottsutredningar. EU:s åtgärder på området brottsbekämpning i den digitala tidsåldern måste tillhandahålla de nödvändiga verktygen för att bekämpa terrorism och allvarliga brott, även cyberbrott, med full respekt för rätten till integritet och skyddet av personuppgifter. I domstolens dom om det tidigare datalagringsdirektivet fastställs strikta krav för hur man ska gå vidare (se nedan). Forskningen om säkerhet gör det också möjligt att dra nytta av ny teknik som kan bidra stort till att bygga ett Europa som är säkrare för medborgarna.


Jag ämnar arbeta i ett nära och förtroendebaserat partnerskap med Europaparlamentet och särskilt med ert utskott. I det avseendet ser jag det bara som helt naturligt att jag deltar i djupgående diskussioner med LIBE för att bedöma prioriteringar och styra dem i lämplig riktning. Jag kommer att vara tillgänglig närhelst så är nödvändigt.


Riktlinjen för mitt arbete kommer att vara respekten för de grundläggande rättigheterna. De förslag som jag kommer att lägga fram för medlagstiftarna, vare sig det rör sig om migration eller inrikes frågor, kommer att vara förenliga med stadgan om de grundläggande rättigheterna. Jag är också fast besluten att arbeta i full öppenhet och detta gäller inte bara gentemot de övriga EU-institutionerna – jag kommer även att kommunicera tydligt med EU-medborgarna och andra berörda parter.


4. Fråga


Hur tänker du utnyttja kommissionens befogenheter efter den 1 december 2014 för att säkerställa ett fullständigt införlivande och genomförande av EU:s lagstiftningsinstrument på områdena migration, asyl och kampen mot brottslighet och terrorism? Hur kommer du att informera LIBE-utskottet?


Anser du att de befintliga lagstiftningsinstrumenten för laglig migration är tillräckligt konsekventa för att möta dagens utmaningar? Om så är fallet, skulle du kunna utveckla och ge aktuella exempel? Om inte, hur kommer din strategi att se ut?


Från och med den 1 december 2014 kommer kommissionens och EU-domstolens allmänna befogenheter att säkerställa att medlemsstaterna införlivar och genomför EU:s lagstiftning på ett korrekt sätt även att gälla åtgärder på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor. På migrations- och asylområdet är kommissionens allmänna befogenheter redan tillämpliga.


Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer jag att prioritera ett fullt införlivande och genomförande av EU:s lagstiftning vad gäller kampen mot organiserad brottslighet, terrorism och korruption inom den privata sektorn, samt vad gäller utbyte av tillgänglig information mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter. När det gäller de övriga politikområden som ingår i mitt mandat kommer jag inte att tveka att för kollegiet föreslå inledande av överträdelseförfaranden, om så är nödvändigt, och jag kommer att garantera kontinuerlig övervakning och rapportering om genomförandet av strategin för den inre säkerheten.


De senaste åren har vi sett en omfattande mängd ny lagstiftning på områdena migration och inrikes frågor – det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas), som är en rad åtgärder om laglig migration, en ny övergripande strategi för att bekämpa människohandel och ett nytt system för förvaltning av Schengensamarbetet, för att bara nämna några. En av de viktigaste utmaningarna under de kommande åren kommer att vara att garantera fullständigt och konsekvent införlivande och genomförande av denna lagstiftning i hela Europa. Tag asylfrågan som exempel – om Ceas nya standarder tillämpas på ett konsekvent sätt i alla medlemsstater kommer alla enskilda personer med liknande fall att få samma beslut varhelst deras asylansökan behandlas. Ett väl fungerande Ceas kommer att skapa det ömsesidiga förtroende mellan medlemsstaterna som behövs för att gå vidare och förbättra systemet, så att EU:s medborgare kan känna sig trygga med att alla spelar efter reglerna. Att genomföra EU:s migrationslagstiftning kommer också att vara en prioritering. Jag kommer att sträva efter att garantera att kommissionen tar sitt fulla ansvar som fördragens väktare och kommer inte att tveka att använda kommissionens befogenhet att ingripa när så är nödvändigt.


Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer jag att regelbundet hålla LIBE-utskottet underrättat om situationen när det gäller genomförandet av samtliga EU-instrument under mitt ansvar.


Såsom anges i tillträdande ordförande Junckers politiska riktlinjer kommer en av de första målsättningarna för min mandatperiod att vara att se över EU:s blåkortssystem för laglig migration för högkvalificerade arbetstagare från länder utanför EU. De första åren av genomförandet av direktivet om EU-blåkort har visat på flera brister, som till exempel att det finns konkurrerande, parallella nationella ordningar, vilket skapar fragmentering och osäkerhet och håller tillbaka lagstiftningens potential att locka hit talang. Högt kvalificerade migranter betraktar dessutom EU som en helhet, på samma sätt som USA, Kanada och Australien – vi behöver därför garantera att systemet för mobilitet inom EU är ett attraktivt alternativ som gör det lätt för talanger och kompetens att förflytta sig inom EU.


Mina ambitioner för laglig migration sträcker sig längre än till enbart högkvalificerade migranter. Det kan komma att uppstå brist på arbetskraft inom många olika områden på EU:s arbetsmarknad. Jag vill tillsammans med mina kolleger arbeta för att kartlägga EU:s behov och plädera för varför vi behöver åtgärda bristen på kvalificerad arbetskraft genom laglig migration. Vi måste ställa upp EU-regler som förtydligar vilka lagliga vägar som finns för alla kategorier av arbetstagare som vill nå vår kontinent. Och vi måste trappa upp kampen mot dem som utnyttjar irreguljära migranter genom att se till att regler som direktivet om sanktioner mot arbetsgivare verkställs på ett effektivt sätt gentemot arbetsgivare som anställer irreguljära migranter. Detta kommer också att hjälpa till att dämpa en av pull-faktorerna bakom irreguljär migration.


Jag kommer även att ge hög prioritet åt förhandlingarna om direktivet om studenter och forskare – en annan nyckelfaktor när det gäller att göra EU attraktivt för briljanta hjärnor – och se till att de avslutas under 2015.


Mer allmänt kommer jag att föreslå en hälsokontroll av den redan existerande lagstiftningen om laglig migration med sikte på att identifiera eventuella ytterligare problem och luckor som kan finnas kvar. Med utgångspunkt i denna grundliga utvärdering av den existerande lagstiftningen och i nära samråd med Europaparlamentet och medlemsstaterna, bör vårt mål vara att säkerställa ytterligare samstämmighet och konsekvens i EU:s ramlagstiftning om laglig migration.


5. Fråga


Den 8 april 2014 förklarade domstolen i de förenade målen C-293/12 (Digital Rights Ireland) och C-594/12 (Seitlinger) direktiv 2006/24/EG (datalagringsdirektivet) ogiltigt.


Kan du berätta vilka första åtgärder du skulle vidta för att se till att denna dom följs i hela unionen? Skulle du överväga lagstiftningsåtgärder eller andra typer av åtgärder i ett senare skede?


EU-domstolens dom i de förenade målen C-293/12 (Digital Rights Ireland) och C-594 (Seitlinger) är av avgörande betydelse för skyddet av de grundläggande rättigheterna, men kräver samtidigt noggrann analys.


Domstolen förklarade tydligt att det tidigare datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EG) inte var förenligt med proportionalitetsprincipen och därför ogiltigt. Domstolen förklarade samtidigt, med tanke på den elektroniska kommunikationens växande betydelse, att de telekommunikationsuppgifter som lagrats enligt det tidigare datalagringsdirektivet var ett värdefullt verktyg i samband med brottsutredningar. I detta avseende förklarade domstolen att lagring av sådana data verkligen fyllde en funktion av allmänt intresse, nämligen i kampen mot allvarliga brott och internationell terrorism.


Det finns för närvarande inte någon EU-lagstiftning som ålägger medlemsstaterna att begära datalagring, men medlemsstaterna kan upprätta eller upprätthålla nationell lagstiftning om datalagring i enlighet med direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (direktiv 2002/58/EG) och i enlighet med unionslagstiftningens allmänna principer, däribland de grundläggande rättigheterna, så väl som deras egna konstitutionella principer.


Med tanke på de konsekvenser och risker som detta innebär för skyddet av rättigheter, medborgarnas säkerhet och en väl fungerande marknad bör kommissionen utforska möjligheterna för framtida gemensamma regler för lagring av sådana data i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna. I domstolens dom fastställs en rad strikta krav som all eventuell ny EU-lagstiftning om datalagring kommer att behöva uppfylla, däribland behovet av att differentiera datainsamlingen och att ge effektiva dataskyddsgarantier.


Om jag får uppdraget som kommissionsledamot kommer jag att undersöka de bästa alternativen för den fortsatta utvecklingen i nära samråd med andra ledamöter av kollegiet, och jag kommer att göra detta i öppen dialog med Europaparlamentet, medlemsstaterna, medborgarna, dataskyddsmyndigheterna och näringslivet.